"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim"

Transkrypt

1 MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim ZAMAWIAJĄCY SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska Międzyrzec Podlaski woj. lubelskie NIP: , REGON Telefon: (0-83) , Fax: (0-83) Dział Zamówień Publicznych: tel. / fax: (0-83) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217) oraz Ustawa z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) Termin składania ofert do: r. godz. 12:00 ZAŁĄCZNIKI : Formularz oferty załącznik nr 1 Oświadczenie oferenta załącznik nr 2 Projekt umowy załącznik nr 3 Międzyrzec Podlaski, listopad 2013 r. Sporządził: Zatwierdził: Dział Zamówień Publicznych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podl. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podl mgr Andrzej Tymoszuk lek. med. Ireneusz Stolarczyk 1

2 I. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie badań diagnostycznych - histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, w siedzibie Wykonawcy. 2. Konkursem objęte są następujące badania: 1) Badanie śródoperacyjne, 2) Wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego, 3) Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej i cienkoigłowej, 4) Wykonanie i ocena badań cytologicznych cytologia ginekologiczna, - cytologia płynów z jam ciała 5) Wykonanie i ocena preparatu cytologicznego wg systemu Bethesda. II. OBOWIĄZKI OFERENTA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta, traktowana jako całość, przygotowana na koszt Oferenta, musi być złożona w formie pisemnej, na Formularzu Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i kserokopiami dokumentów, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych MI oraz Formularzu Oferty, które stanowią integralną jej część. 2. Oferta wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami, powinna być podpisana przez Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta. 3. W przypadku, gdyby Oferent jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia powinna być potwierdzona,,za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, na komputerze). Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, na kolejno ponumerowanych stronach, opatrzonej danymi Oferenta, należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Oferta na Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych Nie otwierać do godz. 12:30 7. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zapoznać się z miejscem wykonania zamówienia oraz zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania. 8. Zamawiający odrzuci ofertę: 1) złożoną przez Oferenta po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w niniejszych MI; 8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 2

3 9. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 8, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 10. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. III. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAŁĄCZONE DO OFERTY: 1. Badania odbywać się będą w siedzibie Oferenta we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) potwierdzić oświadczeniem. 2. Badania diagnostyczne muszą być zakończone w formie pisemnego wyniku potwierdzić oświadczeniem. Za wynik badania rozumie się wyrażony na piśmie rezultat oceny badania mikroskopowego, niezależnie od liczby wykonanych i ocenianych preparatów. 3. Wyniki wszystkich badań w dwóch egzemplarzach, Oferent dostarcza do siedziby Zamawiającego. Treść wyników powinna w sposób wyczerpujący opisywać badane tkanki i precyzyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, określać rozpoznanie. Forma wyników musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz ze zm.) - potwierdzić oświadczeniem. 4. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych wykonane będą przez specjalistów z danego zakresu, na aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych i innych przepisach, oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzić oświadczeniem. 5. Czas/okres oczekiwania na wynik - zależnie od rodzaju badania, winien być maksymalnie skrócony potwierdzić oświadczeniem. Terminy wykonywania i przekazywania przez Wykonawcę wyników badań, ustala się następująco: a) Maksymalny czas oczekiwania na wynik zgodnie z harmonogramem dostarczenia. b) W przypadkach badań cito dopuszcza się możliwość przesyłania wyników pod wskazany przez Zamawiającego numer faxu. 6. W przypadku występowania problemów z badaniem lub wydłużającym się terminem wykonania badania (niezależnym od możliwości oferenta) oferent powinien telefonicznie poinformować Zamawiającego o wszelkich problemach z realizacją skierowania potwierdzić oświadczeniem. 7. Wszystkie odczynniki i sprzęt potrzebny do wykonania badania zapewnia Oferent potwierdzić oświadczeniem. 8. Termin płatności: minimum 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury potwierdzić oświadczeniem. 9. Oferent jest uprawiony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi - potwierdzić dokumentem (aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 10. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przez Oferenta w formie spółki cywilnej. 11. Oferent znajduje się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonania zamówienia potwierdzić oświadczeniem. 12. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia potwierdzić oświadczeniem. 3

4 13. Wobec Oferenta nie nastąpiło wszczęcie postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego potwierdzić oświadczeniem. 14. Oferent dysponuje warunkami lokalowymi (pomieszczeniami) spełniającymi wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie warunków ogólno-przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) ) potwierdzić oświadczeniem. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych usług, a Oferent nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 16. Oferent dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym oraz urządzeniami, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) potwierdzić oświadczeniem. 17. Pisemne zobowiązanie Oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotnej, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zadań w zakresie udzielonego zamówienia, na zasadach określonych w niniejszych MI oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729) wydanego na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) zgodnie z regulacjami określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu, w przypadku podwyższenia przez przedmiotowe rozporządzenie minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC w stosunku do wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC określonych w niniejszych MI potwierdzić oświadczeniem. IV. OKREŚLENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH OFERENTA 1. Badania diagnostyczne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004, nr 144, poz. 1529, ze zm.). 2. Wyniki badań muszą być podpisane przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami i uprawnieniami. V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY. 1. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Badania objęte wykonaniem umowy będą świadczone dla SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim z nieokreśloną liczbą osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych. VI. KRYTERIA JAKIM BĘDĄ PODLEGAŁY OCENY SKŁADANYCH OFERT. 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena badania diagnostycznego. 4

5 Cenę oferty stanowi cena brutto Kryterium= cena: Cena = waga 100% Cenę całkowitą oferty stanowi (wartość brutto) suma podanych przez Oferenta cen jednostkowych brutto za poszczególne badania pomnożonych przez szacunkową ilość badań, stanowiące przedmiot niniejszego konkursu: C = (C min /C bad ) X 100 Gdzie: C ilość punktów badanej oferty z kryterium cena C min najmniejsza zaproponowana cena ofertowa C bad zaproponowana cena ofertowa w badanej ofercie 2. Koszt jednego badania powinien być kosztem całkowitym uwzględniającym kalkulację elementów należności i opłaty dodatkowe, jakie ponosi oferent w ramach przeprowadzonych badań. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi jak w rozdz. II, ust. 6 niniejszych MI należy złożyć do dnia r. do godz. 12:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, w sekretariacie Dyrekcji lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (ważna jest data i godzina wpłynięcia oferty, opóźnienia w dostarczeniu przesyłki są ryzykiem Oferenta). 2. Oferta złożona po terminie określonym w ust. 1 zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania. 3. Celem dokonania zmian, bądź poprawek oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w MI terminu składania ofert. 4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu. VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SKARG DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH. 1. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z MI, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie osobiście lub na piśmie na adres Zamawiającego, nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert. 2. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania do niniejszych MI, w wypadku ich złożenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed wyznaczoną datą otwarcia ofert. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w sprawach merytorycznych jest pani Krystyna Roszko tel. (83) IX.TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ. 1. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFERT. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej. 5

6 2. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym, w swojej siedzibie. 3. W części jawnej konkursu nastąpi stwierdzenie: 1) prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert, 2) ważności ofert pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie, 3) ogłoszenie oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w MI, a które zostały odrzucone. 4. W części posiedzenia zamkniętego konkursu, bez udziału oferentów, Komisja stwierdza : 1) które z ofert spełniają warunki określone w MI, 2) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w MI lub zgłoszone po wyznaczonym terminie na podstawie art. 149 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2008, Nr 164, poz z późn. zm.), 3) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 4) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert, 5. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. 6. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. 7. Postępowanie konkursowe unieważnia się zgodnie z art. 150 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008, Nr 164., poz.1027 z późn. zm.). 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 7, Komisja Konkursowa niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu. XI.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 1. Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM. 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) niedokonanie wyboru oferenta; 2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 6

7 3. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. XIII. ZAWARCIE UMOWY. 1. Zawarcie umowy o wykonywanie badań diagnostycznych nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. Jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniem OC ma być objęta odpowiedzialność cywilna Oferenta na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania tych świadczeń, w których następstwie została wyrządzona szkoda. Ubezpieczenie OC ma obejmować wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa wyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego Przyjmujący zamówienie obowiązany jest na podstawie umowy o udzielenie zamówienia, do udzielania świadczeń zdrowotnych. 4. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, ma wynieść równowartość w złotych euro na jedno zdarzenie. 5. Kwoty, o których mowa w ust. 4, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 7

8 Załącznik nr 1 MI FORMULARZ OFERTY I. Instrukcja dla Oferenta: 1. Niniejszy formularz ofert traktowany jako wzór winien być wypełniony po polsku, pismem maszynowym lub komputerowo, podpisany i opieczętowany przez osobę do tego uprawnioną. 2. Wszystkie wyszczególnione rozdziały muszą być wypełnione wraz z załączeniem odpowiednich wymaganych dokumentów. 3. Dokument w postaci kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem, podpisem i pieczątką oferenta, przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta. 5. Wszystkie strony formularza Oferty muszą być parafowane przez Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. II. Dane o Oferencie: Miejscowość:... dnia roku 1. Pełna nazwa Oferenta Adres Oferenta: ul....nr... kod pocztowy.....miejscowość... tel.....fax... Regon...NIP... Wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2. umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej załączyć do formularza oferty. III Warunki lokalowe - określenie warunków lokalowych Oferenta 1. Oferent składa oświadczenie, że dysponuje warunkami lokalowymi spełniającymi wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie warunków ogólno-przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). IV. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny 1. Oświadczenie, że Oferent dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym oraz urządzeniami spełniającymi wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) 8

9 V. Kwalifikacje zawodowe Wymagane dokumenty - kserokopie prawa wykonywania zawodu, dyplomów specjalizacyjnych do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. VI. Proponowana kwota należności za wykonanie badań diagnostycznych Szacunkowa ilość L.p. Rodzaj badania diagnostycznego 36 m-cy badań na czas Cena jednostkowa trwania umowy za 1 badanie brutto Wartość brutto 1. Badanie śródoperacyjne Wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego cena za kostkę Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej Wykonanie i ocena badań cytologicznych cytologia ginekologiczna, cytologia płynów z jam ciała) Wykonanie i ocena preparatu cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda cena za preparat RAZEM VII. Oświadczenia 1. Oferuję czas trwania umowy na okres 3 lat. W tym zapewniam niezmienność ceny w tym okresie. 2. Oferujemy dodatkowo ponad wymagany standard określony w rozdziałach j.w.: III, IV, V Oferujemy termin płatności... (minimum 30 dni), od chwili otrzymania faktury przez Zamawiającego... ( pieczątka i podpis Oferenta ) Uwaga : załącznikami do oferty są także dokumenty wymienione w rozdziale III MI oraz oświadczenie oferenta które stanowi załącznik nr 2 do MI 9

10 Załącznik nr 2 do MI... Pieczątka firmowa z pełną nazwą Oferenta OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z materiałami informacyjnymi i ze szczegółowymi warunkami konkursu i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że zainteresowałem się wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usługi. 4. Oświadczam, że uważam się związany ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 7. Oświadczam, że badania stanowiące przedmiot niniejszego konkursu odbywać się będą we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) potwierdzić oświadczeniem. 8. Oświadczam, że badania diagnostyczne będą zakończone w formie pisemnego wyniku. 9. Oświadczam, że wyniki wszystkich badań zostaną dostarczone Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach, do siedziby Zamawiającego. Treść wyników będzie w sposób wyczerpujący opisywać badane tkanki i precyzyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, określać rozpoznanie. Forma wyników będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697). 10. Oświadczam, że świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych wykonane będą przez specjalistów z danego zakresu, na aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych i innych przepisach, oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ. 11. Oświadczam, że czas okres oczekiwania na wynik - zależnie od rodzaju badania, winien być maksymalnie skrócony. 12. Oświadczam, że w przypadku występowania problemów z badaniem lub wydłużającym się terminem wykonania badania (niezależnym od możliwości oferenta) niezwłocznie telefonicznie poinformuję Zamawiającego o wszelkich problemach z realizacją zamówienia. 13. Oświadczam, że zapewniam wszystkie odczynniki i sprzęt potrzebny do wykonania badania. 14. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonania zamówienia. 15. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 16. Oświadczam, że wobec mnie nie nastąpiło wszczęcie postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego. 17. Oświadczam, że dysponuję warunkami lokalowymi (pomieszczeniami) spełniającymi wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie warunków ogólno-przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) 10

11 18. Oświadczam, że dysponuję aparaturą i sprzętem medycznym oraz urządzeniami, spełniającymi wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). 19. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotnej, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zadań w zakresie udzielonego zamówienia, na zasadach określonych w niniejszych MI oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729) wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) zgodnie z regulacjami określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu, w przypadku podwyższenia przez przedmiotowe rozporządzenie minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC w stosunku do wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC określonych w niniejszych MI.. Podpis oferenta 11

12 Załącznik nr 3 do MI UMOWA Nr 1/2014 (projekt) Zawarta w dniu r w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON , NIP , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez lek. med. Ireneusza Stolarczyka Dyrektora SPZOZ zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", a... zarejestrowanym w... zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" o następującej treści: 1. 1) Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań diagnostycznych: histopatologicznych i cytologicznych dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, w zakresie: - Badanie śródoperacyjnego, - Wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego, - Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej i cienkoigłowej, - Wykonanie i ocena badań cytologicznych cytologia ginekologiczna, - cytologia płynów z jam ciała - Wykonanie i ocena preparatu cytologicznego wg systemu Bethesda. 2) Wykonawca będzie przeprowadzał badania w swojej siedzibie, mieszczącej się przy ul..., w, we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową. 2. Usługi medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane w siedzibie WYKONAWCY na podstawie druku skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza Szpitala ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Skierowanie o którym mowa w ust. 2 umowy strony traktować będą jako pisemne zlecenie do wykonania badań. 4. WYKONAWCA zobowiązuje się do maksymalnego skrócenia okresu oczekiwania na wynik. 5. WYKONAWCA zapewnia, iż świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych wykonane będą przez specjalistów z właściwej dziedziny medycyny, na sprawnej i dopuszczonej do użytkowania aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przepisy prawa. 6. Terminy wykonywania i przekazywania przez Wykonawcę wyników badań, ustala się następująco: a) Maksymalny czas oczekiwania na wynik zgodnie z harmonogramem dostarczenia. b) W przypadkach badań cito dopuszcza się możliwość przesyłania wyników pod wskazany przez Zamawiającego numer faxu. 12

13 7. Wynik badania dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego drogą elektroniczną/faxem a następnie potwierdzony pisemnie i w sposób ostateczny dostarczony pocztą poleconą/przesyłką kurierską. 8. Badanie obejmuje przyjęcie materiału, wykonanie badania oraz ocenę merytoryczną preparatu, oraz dostarczenie wyniku. 9. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za archiwizacje przebadanego materiału wraz z pełną dokumentacją. 10. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do protokolarnego przekazania ZAMAWIAJĄCEMU całości zarchiwizowanych zbadanych materiałów i dotyczącej ich dokumentacji Rozliczenie za wykonanie usług będących przedmiotem umowy dokonane będzie w okresach miesięcznych do 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę wraz z załączonym wykazem wykonanych usług za okres rozliczeniowy. Dołączony do faktury wykaz winien zawierać imię i nazwisko pacjenta, nazwisko lekarza kierującego oraz nazwę jednostki organizacyjnej z której pacjent był kierowany, rodzaj wykonanego badania i cenę za jedno badanie. 2. Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy strony ustalają wynagrodzenie wynikające z ilości wykonanych usług i cen jednostkowych określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3. Zapłata należności następować będzie za okres 1- go miesiąca przelewem, na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w ciągu. (minimum 30 dni), licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z załączonym wykazem osób, którym wykonano świadczenie. Wykaz podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku zakwestionowania jego prawidłowości, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należności na rzecz WYKONAWCY. 4. Wynagrodzenie za wykonanie usługi uzależnione jest od liczby faktycznie wykonanych badań w każdym miesiącu obowiązywania umowy i stanowi sumę iloczynów wykonanych badań i ich cen jednostkowych. 5. W przypadku opóźnienia płatności WYKONAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, jednakże nie może zaprzestać wykonywania badań diagnostycznych. 6. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja wierzytelności oraz należności ubocznych) wymaga zgody podmiotu, który utworzył Zamawiającego Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości przy zastosowaniu ceny jednostkowej do wyceny za jedno badanie diagnostyczne z danego zakresu, niezależnie od ilości wykonanych badań, zgodnie z ofertą złożoną w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych histopatologicznych i cytologicznych. Ceny jednostkowe za badania diagnostyczne będące przedmiotem niniejszej umowy określa załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych usług, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 2. Wynagrodzenie określone w 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe należne Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie ustalone w 4 ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem 4 ust Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy, mogą ulec zmniejszeniu w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana powyższa nie wymaga zachowania formy aneksu do umowy. 13

14 5. 1. WYKONAWCA oświadcza, iż spełnia standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz obowiązujące przepisy w zakresie badań będących przedmiotem niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA w zakresie wykonywanych badań oraz spełniania wymogów, o których mowa w ust. 1 zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. 3. WYKONAWCA zobowiązany jest do poddania się kontroli przez osobę wyznaczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie należytego świadczenia wykonywanych usług objętych niniejszą umową. 4. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzania wymaganej sprawozdawczości statystycznej W przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują, że WYKONAWCA nie będzie mógł wykonać badań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z jej warunkami, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO i obowiązuje się wykonać ten sam zakres badań u innego świadczeniodawcy, na swój koszt. 2. Nie wywiązanie się przez WYKONAWCĘ z ust. 1 spowoduje, iż ZAMAWIAJACY skorzysta z usług innego, dowolnie wybranego świadczeniodawcy tego samego zakresu a wszelkie z tego tytułu poniesione koszty zostaną pokryte przez WYKONAWCĘ WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz kadrą pracowników posiadającą odpowiednie kwalifikacje minimalne z danej dziedziny medycznej z zakresu będącego przedmiotem umowy, gwarantującą wykonanie usługi z należytą starannością. 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych ponosi WYKONAWCA. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zawarcia umowy ubezpieczenia OC na warunkach wskazanych w Materiałach Informacyjnych, tj. nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń określonych niniejszą umową, b) dołączenia kopii polisy ubezpieczeniowej jako załącznika do niniejszej umowy oraz okazania oryginału umowy ubezpieczeniowej na każde żądanie Zamawiającego, c) wznawiania umowy ubezpieczeniowej w dniu jej wygaśnięcia. 4. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia ciągłości i ważności polisy OC oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem czasu na jaki została zawarta b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia: a) w przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w 7 ust. 3 lit. b b) w razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę ciągłości i ważności polisy OC oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego i nieterminowego wykonania obowiązków, związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 14

15 2. W razie dopuszczenia się zwłoki w terminie wykonania badania (określonym w 2 ust. 4 umowy), WYKONAWCA jest zobowiązany zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2% ceny brutto za dane badanie, za każdą godzinę zwłoki. 3. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do obciążenia go karą umowną w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 4. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kary z przysługującego mu na mocy niniejszej umowy wynagrodzenia. 5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kary umownej W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawne. 2. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie realizacji umowy, a gdy wszystkie metody polubownego załatwienia sporów zakończą się niepowodzeniem, każda ze Stron może zwrócić się o ich rozstrzygnięcie do Sądu, właściwego ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i obowiązuje przez 36 miesięcy od dnia r. do dnia r. 3. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zapewnia walidację wyników oraz przechowuje badania i ich wyniki zgodnie z obowiązującymi przepisami, na swój własny koszt w tym: ewidencja i archiwizacja tkanek, płynów, bloczków parafinowych i preparatów oraz wymaganej dokumentacji medycznej. 4. Integralną częścią niniejszej umowy w zakresie praw i obowiązków stron tej umowy są Materiały informacyjne konkursu ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych oraz oferta wykonawcy. 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik do niniejszej umowy stanowi: 1. oferta złożona w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań Histopatologicznych i Cytologicznych zał. nr 1 2. aktualna kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej - zał. nr 2 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo