"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim"

Transkrypt

1 MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim ZAMAWIAJĄCY SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska Międzyrzec Podlaski woj. lubelskie NIP: , REGON Telefon: (0-83) , Fax: (0-83) Dział Zamówień Publicznych: tel. / fax: (0-83) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217) oraz Ustawa z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) Termin składania ofert do: r. godz. 12:00 ZAŁĄCZNIKI : Formularz oferty załącznik nr 1 Oświadczenie oferenta załącznik nr 2 Projekt umowy załącznik nr 3 Międzyrzec Podlaski, listopad 2013 r. Sporządził: Zatwierdził: Dział Zamówień Publicznych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podl. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podl mgr Andrzej Tymoszuk lek. med. Ireneusz Stolarczyk 1

2 I. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie badań diagnostycznych - histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, w siedzibie Wykonawcy. 2. Konkursem objęte są następujące badania: 1) Badanie śródoperacyjne, 2) Wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego, 3) Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej i cienkoigłowej, 4) Wykonanie i ocena badań cytologicznych cytologia ginekologiczna, - cytologia płynów z jam ciała 5) Wykonanie i ocena preparatu cytologicznego wg systemu Bethesda. II. OBOWIĄZKI OFERENTA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta, traktowana jako całość, przygotowana na koszt Oferenta, musi być złożona w formie pisemnej, na Formularzu Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i kserokopiami dokumentów, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych MI oraz Formularzu Oferty, które stanowią integralną jej część. 2. Oferta wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami, powinna być podpisana przez Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta. 3. W przypadku, gdyby Oferent jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia powinna być potwierdzona,,za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, na komputerze). Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, na kolejno ponumerowanych stronach, opatrzonej danymi Oferenta, należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Oferta na Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych Nie otwierać do godz. 12:30 7. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zapoznać się z miejscem wykonania zamówienia oraz zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania. 8. Zamawiający odrzuci ofertę: 1) złożoną przez Oferenta po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w niniejszych MI; 8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 2

3 9. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 8, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 10. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. III. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAŁĄCZONE DO OFERTY: 1. Badania odbywać się będą w siedzibie Oferenta we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) potwierdzić oświadczeniem. 2. Badania diagnostyczne muszą być zakończone w formie pisemnego wyniku potwierdzić oświadczeniem. Za wynik badania rozumie się wyrażony na piśmie rezultat oceny badania mikroskopowego, niezależnie od liczby wykonanych i ocenianych preparatów. 3. Wyniki wszystkich badań w dwóch egzemplarzach, Oferent dostarcza do siedziby Zamawiającego. Treść wyników powinna w sposób wyczerpujący opisywać badane tkanki i precyzyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, określać rozpoznanie. Forma wyników musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz ze zm.) - potwierdzić oświadczeniem. 4. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych wykonane będą przez specjalistów z danego zakresu, na aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych i innych przepisach, oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzić oświadczeniem. 5. Czas/okres oczekiwania na wynik - zależnie od rodzaju badania, winien być maksymalnie skrócony potwierdzić oświadczeniem. Terminy wykonywania i przekazywania przez Wykonawcę wyników badań, ustala się następująco: a) Maksymalny czas oczekiwania na wynik zgodnie z harmonogramem dostarczenia. b) W przypadkach badań cito dopuszcza się możliwość przesyłania wyników pod wskazany przez Zamawiającego numer faxu. 6. W przypadku występowania problemów z badaniem lub wydłużającym się terminem wykonania badania (niezależnym od możliwości oferenta) oferent powinien telefonicznie poinformować Zamawiającego o wszelkich problemach z realizacją skierowania potwierdzić oświadczeniem. 7. Wszystkie odczynniki i sprzęt potrzebny do wykonania badania zapewnia Oferent potwierdzić oświadczeniem. 8. Termin płatności: minimum 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury potwierdzić oświadczeniem. 9. Oferent jest uprawiony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi - potwierdzić dokumentem (aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 10. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przez Oferenta w formie spółki cywilnej. 11. Oferent znajduje się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonania zamówienia potwierdzić oświadczeniem. 12. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia potwierdzić oświadczeniem. 3

4 13. Wobec Oferenta nie nastąpiło wszczęcie postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego potwierdzić oświadczeniem. 14. Oferent dysponuje warunkami lokalowymi (pomieszczeniami) spełniającymi wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie warunków ogólno-przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) ) potwierdzić oświadczeniem. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych usług, a Oferent nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 16. Oferent dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym oraz urządzeniami, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) potwierdzić oświadczeniem. 17. Pisemne zobowiązanie Oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotnej, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zadań w zakresie udzielonego zamówienia, na zasadach określonych w niniejszych MI oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729) wydanego na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) zgodnie z regulacjami określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu, w przypadku podwyższenia przez przedmiotowe rozporządzenie minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC w stosunku do wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC określonych w niniejszych MI potwierdzić oświadczeniem. IV. OKREŚLENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH OFERENTA 1. Badania diagnostyczne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004, nr 144, poz. 1529, ze zm.). 2. Wyniki badań muszą być podpisane przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami i uprawnieniami. V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY. 1. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Badania objęte wykonaniem umowy będą świadczone dla SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim z nieokreśloną liczbą osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych. VI. KRYTERIA JAKIM BĘDĄ PODLEGAŁY OCENY SKŁADANYCH OFERT. 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena badania diagnostycznego. 4

5 Cenę oferty stanowi cena brutto Kryterium= cena: Cena = waga 100% Cenę całkowitą oferty stanowi (wartość brutto) suma podanych przez Oferenta cen jednostkowych brutto za poszczególne badania pomnożonych przez szacunkową ilość badań, stanowiące przedmiot niniejszego konkursu: C = (C min /C bad ) X 100 Gdzie: C ilość punktów badanej oferty z kryterium cena C min najmniejsza zaproponowana cena ofertowa C bad zaproponowana cena ofertowa w badanej ofercie 2. Koszt jednego badania powinien być kosztem całkowitym uwzględniającym kalkulację elementów należności i opłaty dodatkowe, jakie ponosi oferent w ramach przeprowadzonych badań. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi jak w rozdz. II, ust. 6 niniejszych MI należy złożyć do dnia r. do godz. 12:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, w sekretariacie Dyrekcji lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (ważna jest data i godzina wpłynięcia oferty, opóźnienia w dostarczeniu przesyłki są ryzykiem Oferenta). 2. Oferta złożona po terminie określonym w ust. 1 zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania. 3. Celem dokonania zmian, bądź poprawek oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w MI terminu składania ofert. 4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu. VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SKARG DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH. 1. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z MI, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie osobiście lub na piśmie na adres Zamawiającego, nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert. 2. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania do niniejszych MI, w wypadku ich złożenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed wyznaczoną datą otwarcia ofert. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w sprawach merytorycznych jest pani Krystyna Roszko tel. (83) IX.TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ. 1. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFERT. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej. 5

6 2. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym, w swojej siedzibie. 3. W części jawnej konkursu nastąpi stwierdzenie: 1) prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert, 2) ważności ofert pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie, 3) ogłoszenie oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w MI, a które zostały odrzucone. 4. W części posiedzenia zamkniętego konkursu, bez udziału oferentów, Komisja stwierdza : 1) które z ofert spełniają warunki określone w MI, 2) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w MI lub zgłoszone po wyznaczonym terminie na podstawie art. 149 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2008, Nr 164, poz z późn. zm.), 3) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 4) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert, 5. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. 6. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. 7. Postępowanie konkursowe unieważnia się zgodnie z art. 150 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008, Nr 164., poz.1027 z późn. zm.). 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 7, Komisja Konkursowa niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu. XI.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 1. Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM. 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) niedokonanie wyboru oferenta; 2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 6

7 3. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. XIII. ZAWARCIE UMOWY. 1. Zawarcie umowy o wykonywanie badań diagnostycznych nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. Jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniem OC ma być objęta odpowiedzialność cywilna Oferenta na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania tych świadczeń, w których następstwie została wyrządzona szkoda. Ubezpieczenie OC ma obejmować wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa wyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego Przyjmujący zamówienie obowiązany jest na podstawie umowy o udzielenie zamówienia, do udzielania świadczeń zdrowotnych. 4. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, ma wynieść równowartość w złotych euro na jedno zdarzenie. 5. Kwoty, o których mowa w ust. 4, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 7

8 Załącznik nr 1 MI FORMULARZ OFERTY I. Instrukcja dla Oferenta: 1. Niniejszy formularz ofert traktowany jako wzór winien być wypełniony po polsku, pismem maszynowym lub komputerowo, podpisany i opieczętowany przez osobę do tego uprawnioną. 2. Wszystkie wyszczególnione rozdziały muszą być wypełnione wraz z załączeniem odpowiednich wymaganych dokumentów. 3. Dokument w postaci kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem, podpisem i pieczątką oferenta, przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta. 5. Wszystkie strony formularza Oferty muszą być parafowane przez Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. II. Dane o Oferencie: Miejscowość:... dnia roku 1. Pełna nazwa Oferenta Adres Oferenta: ul....nr... kod pocztowy.....miejscowość... tel.....fax... Regon...NIP... Wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2. umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej załączyć do formularza oferty. III Warunki lokalowe - określenie warunków lokalowych Oferenta 1. Oferent składa oświadczenie, że dysponuje warunkami lokalowymi spełniającymi wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie warunków ogólno-przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). IV. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny 1. Oświadczenie, że Oferent dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym oraz urządzeniami spełniającymi wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) 8

9 V. Kwalifikacje zawodowe Wymagane dokumenty - kserokopie prawa wykonywania zawodu, dyplomów specjalizacyjnych do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. VI. Proponowana kwota należności za wykonanie badań diagnostycznych Szacunkowa ilość L.p. Rodzaj badania diagnostycznego 36 m-cy badań na czas Cena jednostkowa trwania umowy za 1 badanie brutto Wartość brutto 1. Badanie śródoperacyjne Wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego cena za kostkę Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej Wykonanie i ocena badań cytologicznych cytologia ginekologiczna, cytologia płynów z jam ciała) Wykonanie i ocena preparatu cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda cena za preparat RAZEM VII. Oświadczenia 1. Oferuję czas trwania umowy na okres 3 lat. W tym zapewniam niezmienność ceny w tym okresie. 2. Oferujemy dodatkowo ponad wymagany standard określony w rozdziałach j.w.: III, IV, V Oferujemy termin płatności... (minimum 30 dni), od chwili otrzymania faktury przez Zamawiającego... ( pieczątka i podpis Oferenta ) Uwaga : załącznikami do oferty są także dokumenty wymienione w rozdziale III MI oraz oświadczenie oferenta które stanowi załącznik nr 2 do MI 9

10 Załącznik nr 2 do MI... Pieczątka firmowa z pełną nazwą Oferenta OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z materiałami informacyjnymi i ze szczegółowymi warunkami konkursu i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że zainteresowałem się wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usługi. 4. Oświadczam, że uważam się związany ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 7. Oświadczam, że badania stanowiące przedmiot niniejszego konkursu odbywać się będą we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) potwierdzić oświadczeniem. 8. Oświadczam, że badania diagnostyczne będą zakończone w formie pisemnego wyniku. 9. Oświadczam, że wyniki wszystkich badań zostaną dostarczone Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach, do siedziby Zamawiającego. Treść wyników będzie w sposób wyczerpujący opisywać badane tkanki i precyzyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, określać rozpoznanie. Forma wyników będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697). 10. Oświadczam, że świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych wykonane będą przez specjalistów z danego zakresu, na aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych i innych przepisach, oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ. 11. Oświadczam, że czas okres oczekiwania na wynik - zależnie od rodzaju badania, winien być maksymalnie skrócony. 12. Oświadczam, że w przypadku występowania problemów z badaniem lub wydłużającym się terminem wykonania badania (niezależnym od możliwości oferenta) niezwłocznie telefonicznie poinformuję Zamawiającego o wszelkich problemach z realizacją zamówienia. 13. Oświadczam, że zapewniam wszystkie odczynniki i sprzęt potrzebny do wykonania badania. 14. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonania zamówienia. 15. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 16. Oświadczam, że wobec mnie nie nastąpiło wszczęcie postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego. 17. Oświadczam, że dysponuję warunkami lokalowymi (pomieszczeniami) spełniającymi wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie warunków ogólno-przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) 10

11 18. Oświadczam, że dysponuję aparaturą i sprzętem medycznym oraz urządzeniami, spełniającymi wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). 19. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotnej, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zadań w zakresie udzielonego zamówienia, na zasadach określonych w niniejszych MI oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729) wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) zgodnie z regulacjami określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu, w przypadku podwyższenia przez przedmiotowe rozporządzenie minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC w stosunku do wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC określonych w niniejszych MI.. Podpis oferenta 11

12 Załącznik nr 3 do MI UMOWA Nr 1/2014 (projekt) Zawarta w dniu r w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON , NIP , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez lek. med. Ireneusza Stolarczyka Dyrektora SPZOZ zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", a... zarejestrowanym w... zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" o następującej treści: 1. 1) Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań diagnostycznych: histopatologicznych i cytologicznych dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, w zakresie: - Badanie śródoperacyjnego, - Wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego, - Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej i cienkoigłowej, - Wykonanie i ocena badań cytologicznych cytologia ginekologiczna, - cytologia płynów z jam ciała - Wykonanie i ocena preparatu cytologicznego wg systemu Bethesda. 2) Wykonawca będzie przeprowadzał badania w swojej siedzibie, mieszczącej się przy ul..., w, we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową. 2. Usługi medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane w siedzibie WYKONAWCY na podstawie druku skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza Szpitala ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Skierowanie o którym mowa w ust. 2 umowy strony traktować będą jako pisemne zlecenie do wykonania badań. 4. WYKONAWCA zobowiązuje się do maksymalnego skrócenia okresu oczekiwania na wynik. 5. WYKONAWCA zapewnia, iż świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych wykonane będą przez specjalistów z właściwej dziedziny medycyny, na sprawnej i dopuszczonej do użytkowania aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przepisy prawa. 6. Terminy wykonywania i przekazywania przez Wykonawcę wyników badań, ustala się następująco: a) Maksymalny czas oczekiwania na wynik zgodnie z harmonogramem dostarczenia. b) W przypadkach badań cito dopuszcza się możliwość przesyłania wyników pod wskazany przez Zamawiającego numer faxu. 12

13 7. Wynik badania dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego drogą elektroniczną/faxem a następnie potwierdzony pisemnie i w sposób ostateczny dostarczony pocztą poleconą/przesyłką kurierską. 8. Badanie obejmuje przyjęcie materiału, wykonanie badania oraz ocenę merytoryczną preparatu, oraz dostarczenie wyniku. 9. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za archiwizacje przebadanego materiału wraz z pełną dokumentacją. 10. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do protokolarnego przekazania ZAMAWIAJĄCEMU całości zarchiwizowanych zbadanych materiałów i dotyczącej ich dokumentacji Rozliczenie za wykonanie usług będących przedmiotem umowy dokonane będzie w okresach miesięcznych do 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę wraz z załączonym wykazem wykonanych usług za okres rozliczeniowy. Dołączony do faktury wykaz winien zawierać imię i nazwisko pacjenta, nazwisko lekarza kierującego oraz nazwę jednostki organizacyjnej z której pacjent był kierowany, rodzaj wykonanego badania i cenę za jedno badanie. 2. Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy strony ustalają wynagrodzenie wynikające z ilości wykonanych usług i cen jednostkowych określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3. Zapłata należności następować będzie za okres 1- go miesiąca przelewem, na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w ciągu. (minimum 30 dni), licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z załączonym wykazem osób, którym wykonano świadczenie. Wykaz podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku zakwestionowania jego prawidłowości, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należności na rzecz WYKONAWCY. 4. Wynagrodzenie za wykonanie usługi uzależnione jest od liczby faktycznie wykonanych badań w każdym miesiącu obowiązywania umowy i stanowi sumę iloczynów wykonanych badań i ich cen jednostkowych. 5. W przypadku opóźnienia płatności WYKONAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, jednakże nie może zaprzestać wykonywania badań diagnostycznych. 6. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja wierzytelności oraz należności ubocznych) wymaga zgody podmiotu, który utworzył Zamawiającego Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości przy zastosowaniu ceny jednostkowej do wyceny za jedno badanie diagnostyczne z danego zakresu, niezależnie od ilości wykonanych badań, zgodnie z ofertą złożoną w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych histopatologicznych i cytologicznych. Ceny jednostkowe za badania diagnostyczne będące przedmiotem niniejszej umowy określa załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych usług, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 2. Wynagrodzenie określone w 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe należne Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie ustalone w 4 ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem 4 ust Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy, mogą ulec zmniejszeniu w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana powyższa nie wymaga zachowania formy aneksu do umowy. 13

14 5. 1. WYKONAWCA oświadcza, iż spełnia standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz obowiązujące przepisy w zakresie badań będących przedmiotem niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA w zakresie wykonywanych badań oraz spełniania wymogów, o których mowa w ust. 1 zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. 3. WYKONAWCA zobowiązany jest do poddania się kontroli przez osobę wyznaczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie należytego świadczenia wykonywanych usług objętych niniejszą umową. 4. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzania wymaganej sprawozdawczości statystycznej W przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują, że WYKONAWCA nie będzie mógł wykonać badań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z jej warunkami, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO i obowiązuje się wykonać ten sam zakres badań u innego świadczeniodawcy, na swój koszt. 2. Nie wywiązanie się przez WYKONAWCĘ z ust. 1 spowoduje, iż ZAMAWIAJACY skorzysta z usług innego, dowolnie wybranego świadczeniodawcy tego samego zakresu a wszelkie z tego tytułu poniesione koszty zostaną pokryte przez WYKONAWCĘ WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz kadrą pracowników posiadającą odpowiednie kwalifikacje minimalne z danej dziedziny medycznej z zakresu będącego przedmiotem umowy, gwarantującą wykonanie usługi z należytą starannością. 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych ponosi WYKONAWCA. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zawarcia umowy ubezpieczenia OC na warunkach wskazanych w Materiałach Informacyjnych, tj. nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń określonych niniejszą umową, b) dołączenia kopii polisy ubezpieczeniowej jako załącznika do niniejszej umowy oraz okazania oryginału umowy ubezpieczeniowej na każde żądanie Zamawiającego, c) wznawiania umowy ubezpieczeniowej w dniu jej wygaśnięcia. 4. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia ciągłości i ważności polisy OC oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem czasu na jaki została zawarta b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia: a) w przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w 7 ust. 3 lit. b b) w razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę ciągłości i ważności polisy OC oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego i nieterminowego wykonania obowiązków, związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 14

15 2. W razie dopuszczenia się zwłoki w terminie wykonania badania (określonym w 2 ust. 4 umowy), WYKONAWCA jest zobowiązany zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2% ceny brutto za dane badanie, za każdą godzinę zwłoki. 3. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do obciążenia go karą umowną w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 4. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kary z przysługującego mu na mocy niniejszej umowy wynagrodzenia. 5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kary umownej W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawne. 2. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie realizacji umowy, a gdy wszystkie metody polubownego załatwienia sporów zakończą się niepowodzeniem, każda ze Stron może zwrócić się o ich rozstrzygnięcie do Sądu, właściwego ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i obowiązuje przez 36 miesięcy od dnia r. do dnia r. 3. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zapewnia walidację wyników oraz przechowuje badania i ich wyniki zgodnie z obowiązującymi przepisami, na swój własny koszt w tym: ewidencja i archiwizacja tkanek, płynów, bloczków parafinowych i preparatów oraz wymaganej dokumentacji medycznej. 4. Integralną częścią niniejszej umowy w zakresie praw i obowiązków stron tej umowy są Materiały informacyjne konkursu ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych oraz oferta wykonawcy. 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik do niniejszej umowy stanowi: 1. oferta złożona w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań Histopatologicznych i Cytologicznych zał. nr 1 2. aktualna kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej - zał. nr 2 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 15

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza D-423-5 (1)-MH/11 Oświęcim, dnia 7.11.2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /D.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska Konkurs: ZO.5030/14/2012 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl TEL. ( 83 ) 342 82 13 FAX.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tel. (83) Fax. (83)

Tel. (83) Fax. (83) Konkurs: ZO.5030/3/2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl Tel. (83) 414 72 13 Fax. (83)

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 564 Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia opieki anestezjologicznej

Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia opieki anestezjologicznej Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Bełżycach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce e-mail: szpitaloczki@powiat.lublin.pl tel. 081 516-26-50, fax 081 516-26-18

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 23 marca 2016r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Szpitala

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 5 stycznia 2017r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na świadczenie usług pielęgniarskich Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH D-423-6-AOS/G/-MK/2014 Oświęcim, dnia 29.10.2014r. Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZPITAL MIEJSKI w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o. 41 100 Siemianowice Śląskie www.zozsiemianowice.pl sekretariat@zozsiemianowice.pl NIP: 643-17-64-082 REGON: 000308270 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Nr sprawy: BOZ-503-K-4/15 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Bełżycach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce e-mail: szpitaloczki@powiat.lublin.pl tel. 081 516-26-50, fax 081 516-26-18

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /2016 z dnia 10.03.2016r. Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (jednolity

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst: Dz. U z 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska Konkurs: ZO.5030/8/2014 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl TEL. (083) 41 47 213 FAX. (083)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy Zamawiający: Publiczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 2/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

tel.: fax: /7

tel.: fax: /7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Pakiet I - Badania EMG, Pakiet II Badania ENG, Pakiet III - Badania USG oka, UBM oka, OCT oka, Pakiet IV Badania mammograficzne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU SPECYFIKACJA do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii oraz masażu leczniczego w Dziale Usprawniania Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania świadczeń: Wymagania wobec oferentów: Dostępność do świadczeń - wymagana:

Sposób rozliczania świadczeń: Wymagania wobec oferentów: Dostępność do świadczeń - wymagana: Szczegółówe warunki, jakie powinna spełniać oferta złożona w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w związku z konkursem ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie endoskopowej cholangiopankreatografii

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Itter Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 20.01.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie

Bardziej szczegółowo