UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015"

Transkrypt

1 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, Giżycko, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości: zł, zwaną w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia, reprezentowaną przez Prezesa..., a P...., prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską, zarejestrowaną w OIL w... pod nr..., NIP..., zwaną w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie 1 1.Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U ze zm.) Udzielający zamówienia udziela Przyjmującemu zamówienie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2.Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy lub postanowienia: a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz.217 ze zm.). b) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn. zm.) c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012 poz. 159 ze zm.) d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027) e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w spr. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U ) f) Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w Giżycku g) Kodeksu Etyki Lekarskiej Do zadań Przyjmującego zamówienie należy: samodzielna opieka lekarska w ramach dyżuru medycznego nad powierzonymi pacjentami na Oddziale... Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. na podstawie harmonogramu ustalonego na dany miesiąc przez Koordynatora Oddziału, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, na zasadach wynikających z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia 2. W ramach wykonywania zadań określonych w ust.1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 1) wykonywania konsultacji medycznych pacjentom komórek medycznych Udzielającego zamówienie oraz pacjentom podmiotów z którymi Udzielający zamówienie ma zawartą umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych; 2) szkolenia lekarzy w ramach stażu podyplomowego; pełnienia funkcji kierownika specjalizacji zgodnie z posiadaną przez oddział akredytacją. 3) prowadzenia dokładnej i systematycznej dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych;

2 4) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej z realizacji zadań zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym w Oddziale i w podmiotach leczniczych, według wzorów i w terminach podanych przez Udzielającego zamówienia; 5) stosownie do własnych możliwości w ramach godzin udzielania świadczeń, przeprowadzania wspólnie z Udzielającym zamówienia analizy kosztów, celem zapewnienia bilansowania kosztów działalności z uzyskiwanymi przychodami udział w pracy zespołów w procesie akredytacji i ISO. 6) Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia w jego siedzibie; udział w szkoleniach traktowany jest jako czas udzielania świadczeń zdrowotnych zaś ich koszt nie obciąża Przyjmującego zamówienie. 3 Miejscem udzielania świadczeń jest teren całego Szpitala oraz przychodni. Przyjmujący Zamówienie znajduje się w strukturach Oddziału Przyjmujący zamówienie udziela całodobowych świadczeń zgodnie z planem zabezpieczenia Oddziału. Plan zabezpieczenia Oddziału sporządza Koordynator Oddziału w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie na każdy miesiąc oddzielnie, na 10 (dziesięć) dni przed końcem miesiąca poprzedniego. Plan ten powinien zawierać nazwisko osoby pełniącej opiekę lekarską w danym dniu oraz wskazywać liczbę lekarzy zabezpieczających Oddział w czasie trwania ordynacji lekarskiej. Plan podlega zatwierdzeniu przez Udzielającego zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną. 2. Przyjmujący zamówienie wykonuje je osobiście. Wykonywanie zamówienia przez osobę trzecią możliwe jest tylko za każdorazową zgodą Udzielającego zamówienia. 3. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń określonych w 2 na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie, razem z Przyjmującym zamówienie, wynika z aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz umowy z NFZ i jest uwzględniana w planie zabezpieczenia Oddziału, o którym mowa w 4 ust.1. 4.W czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy (tj. czasu w którym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest pozostawać w miejscu wykonywania świadczeń), Przyjmujący zamówienie nie może opuścić miejsca wykonywania tych obowiązków (Szpitala/Poradni/Pracowni) chyba że uzyska na to zgodę Udzielającego zamówienia lub Koordynatora Oddziału Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową, zgodnie z etyką zawodową. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do: a) przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej i obowiązujących przepisów prawa; b) przestrzegania przepisów BHP, p/poż. oraz innych przepisów porządkowych wydanych przez Udzielającego zamówienia; c) przestrzegania procedur, standardów i norm sanitarno-epidemiologicznych określonych odrębnymi przepisami d) wykazywania należytej dbałości o składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące własność Udzielającego zamówienia, e) stosowania instrukcji i procedur związanych z przyjętym w zakładzie systemem zarządzania jakością. 3. Przyjmujący zamówienie deklaruje (co nie stanowi zobowiązania w rozumieniu prawa) racjonalne gospodarowanie zakontraktowaną ilością świadczeń zdrowotnych. W tym celu Udzielający zamówienie przekaże Przyjmującemu zamówienie stosowne informacje. 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

3 6 Przyjmujący zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą Przyjmujący zamówienie za wykonywane czynności ponosi odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług, na kwotę określoną w obowiązujących przepisach. Kopia aktualnej polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przez cały czas trwania niniejszej umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia Udzielającemu zamówienia nowej polisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia za wykonanie świadczeń objętych niniejszą umową do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej polisy, określonej w art. 25 ustawy o działalności leczniczej, powiększonej o czterokrotność miesięcznej, średniorocznej należności otrzymanej na podstawie niniejszej umowy. 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą wobec poszkodowanego solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej polisy, określonej w art. 25 ustawy o działalności leczniczej, powiększonej o czterokrotność miesięcznej, średniorocznej należności otrzymanej na podstawie niniejszej umowy. 6. Za szkody wyrządzone z winy umyślnej Przyjmujący zamówienie odpowiada w pełnej wysokości jeśli powstaną one z powodu jego zawinionego działania lub zaniechania. 7. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania powierzonych zadań, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem. Koszty badań związanych z narażeniem Przyjmującego zamówienie na immisje (np. RTG) oraz koszty wynikające z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U ) pokrywa Udzielający zamówienia. 8. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do powiadomienia Udzielającego zamówienia o wszelkich zmianach danych dotyczących wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedłożenia Udzielającemu zamówienia wypisów lub odpisów obejmujących zmienione dane. 9. Wszelka korespondencja kierowana do Przyjmującego zamówienie przekazywana będzie na Oddział, a w razie nieobecności na adres podany w niniejszej umowie. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem uznania że doręczenia dokonywane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne. 10. Kontrolę uprawnień pacjenta do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych sprawuje Udzielający zamówienie za pośrednictwem personelu administracyjnego i pomocniczego. W sytuacjach, w których koszty świadczeń zdrowotnych ponosi pacjent, personel Udzielającego zobowiązany jest udzielić mu stosownych pouczeń i informacji oraz pobrać stosowne wynagrodzenie wg obowiązującego cennika. Odpowiedzialność za prawidłowość wystawianych recept ponosi Przyjmujący zamówienie, stosownie do przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Przyjmujący zamówienie przy udzielaniu świadczeń objętych umową korzysta ze sprzętu i aparatury będących na wyposażeniu Oddziału, czy poradni, a także z pomocy pozostałego personelu.

4 2. Udzielający zamówienia ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny, epidemiologiczny i techniczny sprzętu, o którym mowa w ust Udzielający zamówienia zobowiązuje się dostarczać leki, materiały opatrunkowe itp. w niezbędnym zakresie do udzielania świadczeń objętych umową. 4. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń na zasadach określonych w 2 ust. 2 pkt. 6) w zakresie używania sprzętu i aparatury, za pomocą których Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych. 5.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prania odzieży roboczej we własnym zakresie lub za pośrednictwem Udzielającego zamówienia. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie dostarczy kopii umowy z zakładem pralniczym stosującym metodę prania z dezynfekcją oznacza to, że Przyjmujący zamówienie korzysta z prania własnej odzieży roboczej za pośrednictwem Udzielającego zamówienia. Z tego tytułu Udzielający zamówienia będzie pobierał opłatę roczną w wysokości 100 zł + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej z dniem 31 grudnia i/lub z dniem zakończenia umowy. Opłata będzie potrącana z należności, o której mowa w 9 ust.1 po zakończonym roku kalendarzowym i/lub po rozwiązaniu umowy w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania umowy Za wykonane usługi określone w niniejszej umowie określone w 2 niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości... zł brutto za 1 godzinę świadczenia opieki lekarskiej w dzień powszedni oraz w wysokości... zł brutto za 1 godzinę świadczenia opieki lekarskiej w dzień świąteczny i w sobotę. 2. Wypłata należności za czynności określone w niniejszej umowie będzie następowała w ciągu 30 dni po zakończeniu rozliczonego miesiąca, przy czym do dnia 10-go po m-cu rozliczeniowym należy złożyć rachunek. 3. Wynagrodzenie naliczone na zasadach przewidzianych niniejszą umową wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia i należności Przyjmującego zamówienie względem Udzielającego zamówienie z tytułu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia lub osoby przez niego upoważnione, a także przedstawicieli NFZ w zakresie wykonywania usług medycznych zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności co do sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości, oraz kontroli w zakresie trzeźwości i pozostawania pod wpływem środków odurzających. 2.Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia kierownictwa Udzielającego zamówienie tj. Prezesa Zarządu, z-cę ds. lecznictwa lub inną wskazaną przez Udzielającego zamówienia osobę o pozostawaniu pacjenta pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu, z wyjątkiem przyjmowanych zgodnie z zaleceniami lekarza, popełnieniu lub usiłowaniu popełnienia przez pacjenta przestępstwa, celowym samookaleczeniu ciała przez pacjenta lub usiłowaniu popełnienia przez pacjenta samobójstwa. 3.Przyjmujący zamówienie ponadto obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezesa Zarządu, z-cę ds. lecznictwa o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na realizację przez niego przedmiotu Umowy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do respektowania zakazu palenia, obowiązującego Udzielającego zamówienia. 11 Strony ustalają, że w razie gdy Udzielający zamówienia zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz własnego kontrahenta (podmiotu finansującego usługę) kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zwrócić Udzielającemu zamówienie zapłacone przez niego kary umowne w części, w której kary te zostały naliczone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Obciążenie wysokością kary nastąpi w momencie wyczerpania wszelkich procedur odwoławczych, do których podjęcia oraz przeprowadzenia we współpracy z Przyjmującym Udzielający zamówienia zobowiązuje się mocą niniejszej umowy.

5 12 1. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć żadnych usług medycznych osobom nie będącym pacjentami szpitala, poradni przyszpitalnej lub izby przyjęć. 2. W czasie trwania umowy Przyjmujący zamówienie może wykonywać świadczeń zdrowotnych na rzecz innego świadczeniodawcy strony umowy z NFZ niż Udzielający zamówienia po uprzednim poinformowaiu o tym fakcie Udzielającego zamówienie oraz pod warunkiem, iż świdczenia udzielane na rzecz innego świadczeniodawcy nie będą kolidowały z postanowieniami niniejszj umowy, w szczególności wykonywaniem planu zabezpieczenia Oddziału, o którym stanowi 4 ust. 1. W każdym przypadku w pierwszej kolejności Przyjmujący zamówienie zobowiazuje się realizować plan zabezpieczenia Oddziału, o którym stanowi 4 ust. 1, przed potrzebami innego świadczeniodawcy. 3. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może żądać od pacjentów ponoszenia kosztów leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, związanych z jednostką chorobową, będącą przyczyną hospitalizacji Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia...r do dnia...r. 2. Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem czasu, na który była zawarta; b) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 3. Udzielający zamówienia ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w ust.1, za 3- miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie: a) nie wykonuje określonych umową obowiązków lub nie przestrzega określonych umową zakazów; b) odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu lub środków odurzających; c) nie usunie uchybień, stwierdzonych przez Udzielającego zamówienia lub inny podmiot podczas przeprowadzonej kontroli w wyznaczonym terminie; d) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie Udzielającego zamówienia. 4. Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w ust.1, za 3- miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku: a) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za co najmniej 2 miesiące; b) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za jeden miesiąc, jeżeli zaległość wynosi co najmniej 90 dni; c) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie Przyjmującego zamówienia. 14 Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: a) przekazania mienia Udzielającemu zamówienia, będącego jego własnością, w stanie nie pogorszonym; b) zwrotu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do Udzielającego zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ustania umowy (zwrotowi podlegają też wszelkie nośniki zawierające wszelkie dane i informacje związane z realizacja umowy) Zakres świadczonych usług i związanych z tym skutków finansowych może zostać zweryfikowany, jeśli konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej).

6 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r nr 112, poz.654 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia umowy SP ZOZ Giżycko z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami. 17 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne zwana w dalszej treści Umową, zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo