UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr..."

Transkrypt

1 UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienia, reprezentowanym przez...,, a P..., prowadzącym Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską, zarejestrowaną w OIL w Olsztynie pod nr., NIP., zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie 1 1.Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U ze zm.) Udzielający zamówienia udziela Przyjmującemu zamówienie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2.Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy lub postanowienia: a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz.217 ze zm.). b) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn. zm.) c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U poz. 159 ze zm.) d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027) e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w spr. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U ) f) Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w Giżycku g) Kodeksu Etyki Lekarskiej Do zadań Przyjmującego zamówienie należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Powiatowego w Giżycku w zakresie... w dni tygodnia... (w przypadku świadczenia usług w wymiarze poniżej 37,5 h tygodniowo) na zasadach określonych w załączniku Nr 1 i załączniku nr 2* w zakresie koordynowania oddziałem (zastępowania Koordynatora oddziału) na podstawie harmonogramu ustalonego na dany miesiąc przez Koordynatora Oddziału, które to załączniki stanowią integralną część umowy, na zasadach wynikających z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. 2. W ramach wykonywania zadań określonych w ust.1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 1) wykonywania konsultacji medycznych pacjentom komórek medycznych Udzielającego zamówienie oraz pacjentom podmiotów z którymi Udzielający zamówienie ma zawartą umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych; 2) szkolenia lekarzy w ramach stażu podyplomowego; pełnienia funkcji kierownika specjalizacji zgodnie z posiadaną przez oddział akredytacją. 3) prowadzenie dokładnej i systematycznej dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych;

2 4) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej z realizacji zadań zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym w Oddziale i w podmiotach leczniczych, według wzorów i w terminach podanych przez Udzielającego zamówienia; 5) stosownie do własnych możliwości w ramach godzin udzielania świadczeń, przeprowadzania wspólnie z Udzielającym zamówienia analizy kosztów, celem zapewnienia bilansowania kosztów działalności z uzyskiwanymi przychodami udział w pracy zespołów w procesie akredytacji i ISO. 6) Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia w jego siedzibie; udział w szkoleniach traktowany jest jako czas udzielania świadczeń zdrowotnych zaś ich koszt nie obciąża Przyjmującego zamówienie. 3 Miejscem udzielania świadczeń jest teren całego Szpitala oraz przychodni. Przyjmujący Zamówienie znajduje się w strukturach Oddziału Przyjmujący zamówienie udziela całodobowych świadczeń zgodnie z planem zabezpieczenia Oddziału. Plan zabezpieczenia Oddziału sporządza Koordynator Oddziału w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie na każdy miesiąc oddzielnie, na 10 (dziesięć) dni przed końcem miesiąca poprzedniego. Plan ten powinien zawierać nazwisko osoby pełniącej opiekę lekarską w danym dniu oraz wskazywać liczbę lekarzy zabezpieczających Oddział w czasie trwania ordynacji lekarskiej. Plan podlega zatwierdzeniu przez Udzielającego zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną. 2. Przyjmujący zamówienie wykonuje je osobiście. Wykonywanie zamówienia przez osobę trzecią możliwe jest tylko za każdorazową zgodą Udzielającego zamówienia. 3.W przypadku przerwy w świadczeniu usług przez Przyjmującego zamówienie, ponad czas określony w 10 oraz konieczności zatrudnienia lub zlecenia czynności objętych niniejszą umową innej osobie za wynagrodzeniem, należność Przyjmującego zamówienie zostanie pomniejszone o kwotę kosztów, jakie poniósł Udzielający zamówienia wynikające z konieczności zlecenia świadczenia usług medycznych (zatrudnienia) osobie trzeciej. 4. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń określonych w 2 na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie, razem z Przyjmującym zamówienie, wynika z aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz umowy z NFZ i jest uwzględniana w planie zabezpieczenia Oddziału, o którym mowa w 4 ust.1. 5.W razie zmniejszenia się liczby lekarzy poniżej minimalnej liczby, o której mowa w ust.4, Udzielający zamówienia podejmie niezbędne działania, by zapewnić właściwą obsadę lekarską. O ile zmniejszenie minimalnej liczby osób udzielających świadczeń zdrowotnych spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania Oddziału, Udzielający zamówienia rozdzieli zaoszczędzoną kwotę między lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale, w tym dla Przyjmującego zamówienie. 6. W czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy (tj. czasu w którym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest pozostawać w miejscu wykonywania świadczeń), Przyjmujący zamówienie nie może opuścić miejsca wykonywania tych obowiązków (Szpitala/Poradni/Pracowni) chyba że uzyska na to zgodę Udzielającego zamówienia lub Koordynatora Oddziału Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową, zgodnie z etyką zawodową. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do: a) przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej i obowiązujących przepisów prawa; b) przestrzegania przepisów BHP, p/poż. oraz innych przepisów porządkowych wydanych przez Udzielającego zamówienia;

3 c) przestrzegania procedur, standardów i norm sanitarno-epidemiologicznych określonych odrębnymi przepisami d) wykazywania należytej dbałości o składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące własność Udzielającego zamówienia, e) stosowania instrukcji i procedur związanych z przyjętym w zakładzie systemem zarządzania jakością. 3. Przyjmujący zamówienie deklaruje (co nie stanowi zobowiązania w rozumieniu prawa) racjonalne gospodarowanie zakontraktowaną ilością świadczeń zdrowotnych. W tym celu Udzielający zamówienie przekaże Przyjmującemu zamówienie stosowne informacje. 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 6 Przyjmujący zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą Przyjmujący zamówienie za wykonywane czynności ponosi odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług, na kwotę określoną w obowiązujących przepisach. Kopia aktualnej polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przez cały czas trwania niniejszej umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia Udzielającemu zamówienia nowej polisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia za wykonanie świadczeń objętych niniejszą umową do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej polisy, określonej w art. 25 ustawy o działalności leczniczej, powiększonej o czterokrotność miesięcznej, średniorocznej należności otrzymanej na podstawie niniejszej umowy. 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą wobec poszkodowanego solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej polisy, określonej w art. 25 ustawy o działalności leczniczej, powiększonej o czterokrotność miesięcznej, średniorocznej należności otrzymanej na podstawie niniejszej umowy. 6. Za szkody wyrządzone z winy umyślnej Przyjmujący zamówienie odpowiada w pełnej wysokości jeśli powstaną one z powodu jego zawinionego działania lub zaniechania. 7. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania powierzonych zadań, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem. Koszty badań związanych z narażeniem Przyjmującego zamówienie na immisje (np. RTG) oraz koszty wynikające z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U ) pokrywa Udzielający zamówienia. 8. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do powiadomienia Udzielającego zamówienia o wszelkich zmianach danych dotyczących wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedłożenia Udzielającemu zamówienia wypisów lub odpisów obejmujących zmienione dane. 9. Wszelka korespondencja kierowana do Przyjmującego zamówienie przekazywana będzie na Oddział, a w razie nieobecności na adres podany w niniejszej umowie. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia

4 drugiej strony, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem uznania że doręczenia dokonywane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne. 10. Kontrolę uprawnień pacjenta do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych sprawuje Udzielający zamówienie za pośrednictwem personelu administracyjnego i pomocniczego. W sytuacjach, w których koszty świadczeń zdrowotnych ponosi pacjent, personel Udzielającego zobowiązany jest udzielić mu stosownych pouczeń i informacji oraz pobrać stosowne wynagrodzenie wg obowiązującego cennika. Odpowiedzialność za prawidłowość wystawianych recept ponosi Przyjmujący zamówienie, stosownie do przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Przyjmujący zamówienie przy udzielaniu świadczeń objętych umową korzysta ze sprzętu i aparatury będących na wyposażeniu Oddziału, czy poradni, a także z pomocy pozostałego personelu. 2. Udzielający zamówienia ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny, epidemiologiczny i techniczny sprzętu, o którym mowa w ust Udzielający zamówienia zobowiązuje się dostarczać leki, materiały opatrunkowe itp. w niezbędnym zakresie do udzielania świadczeń objętych umową. 4. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń na zasadach określonych w 2 ust. 2 pkt. 6) w zakresie używania sprzętu i aparatury, na której Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych. 5.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prania odzieży roboczej we własnym zakresie lub za pośrednictwem Udzielającego zamówienia. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie dostarczy kopii umowy z zakładem pralniczym stosującym metodę prania z dezynfekcją oznacza to, że Przyjmujący zamówienie korzysta z prania własnej odzieży roboczej za pośrednictwem Udzielającego zamówienia. Z tego tytułu Udzielający zamówienia będzie pobierał opłatę roczną w wysokości 200 zł + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej z dniem 31 grudnia i/lub z dniem zakończenia umowy. Opłata będzie potrącana z należności, o której mowa w 9 ust.1 po zakończonym roku kalendarzowym i/lub po rozwiązaniu umowy w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania umowy Za wykonane usługi określone w niniejszej umowie określone w 2 niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości... zł brutto miesięcznie. Kwota ta stanowi równowartość wynikającą z czasu dostępności Przyjmującego Zamówienie do wykonywania usług medycznych w wymiarze 37,5 godz. tygodniowo. W razie nieuzgodnionego z Koordynatorem Oddziału zmniejszenia przez Przyjmującego zamówienie czasu dostępności, należność Przyjmującego zamówienie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, niezależnie od tego, czy Udzielający zamówienie poniósł z tego tytułu dodatkowe koszty. 2. Za wykonane innych usług, nie wymienionych w 2 (np. wykonanie badania ECPW) czy pełnienie funkcji w komitetach szpitalnych) Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości...zł brutto za jedną funkcję,/...zł brutto za 1 badanie,/...zł brutto za 1 punkt rozliczeniowy nie więcej niż wynosi średniomiesięczny limit wynikający z umowy zawartej z NFZ*. 3. Wypłata należności za czynności określone w niniejszej umowie będzie następowała do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc bieżący (dzień zaksięgowania środków na rachunku Przyjmującego zamówienie), przy czym do dnia 25 każdego miesiąca należy złożyć rachunek. 4. Wynagrodzenie naliczone na zasadach przewidzianych niniejszą umową wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia i należności Przyjmującego zamówienie względem Udzielającego zamówienie z tytułu realizacji umowy. 5.W przypadku uzyskania przez Przyjmującego zamówienie tytułu specjalisty w takcie obowiązywania niniejszej umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 ulegnie podwyższeniu do kwoty nie mniejszej, niż najniższe wynagrodzenie specjalisty z danej specjalizacji, którego łączy z Udzielającym zamówienie stosowna umowa.

5 10 1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się wyłączyć obowiązek Przyjmującego zamówienie udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych w celu umożliwienia Przyjmującemu zamówienie wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U ze zm.) po uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i Koordynatorem Oddziału, nie więcej jednak niż 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za czas tego zwolnienia należność Przyjmującego zamówienie określona w 9 ust.1 nie ulegnie zmniejszeniu. 2. W razie stwierdzenia przez Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa potrzeby odbycia szkolenia przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia sfinansuje Przyjmującemu zamówienie koszt szkolenia do wysokości 50%. 3. W sytuacjach, gdy dla zapewnienie życia i zdrowia pacjentów Przyjmujący zamówienie udzielał będzie na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych przez okres ciągły co najmniej 24 godzin, Koordynator Oddziału może zwolnić go z obowiązku świadczenia usług przez co najmniej kolejne 7 godzin 35 minut, bez zmniejszania z tego tytułu należności, o której mowa w 9 ust Udzielający zamówienie, na wniosek Przyjmującego zamówienie, wyłączy obowiązek udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych na łączny okres 26 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem za ten czas prawa do należności określonej w 9 ust. 1; Strony uzgodnią, czy okres 26 dni zostanie wyłączony jednorazowo czy w częściach Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia lub osoby przez niego upoważnione, a także przedstawicieli NFZ w zakresie wykonywania usług medycznych zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności co do sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości, oraz kontroli w zakresie trzeźwości i pozostawania pod wpływem środków odurzających. 2.Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia kierownictwa Udzielającego zamówienie tj. Prezesa Zarządu, z-cę ds. lecznictwa lub inną wskazaną przez Udzielającego zamówienia osobę o pozostawaniu pacjenta pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu, z wyjątkiem przyjmowanych zgodnie z zaleceniami lekarza, popełnieniu lub usiłowaniu popełnienia przez pacjenta przestępstwa, celowym samookaleczeniu ciała przez pacjenta lub usiłowaniu popełnienia przez pacjenta samobójstwa. 3.Przyjmujący zamówienie ponadto obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezesa Zarządu, z-cę ds. lecznictwa o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na realizację przez niego przedmiotu Umowy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do respektowania zakazu palenia, obowiązującego Udzielającego zamówienia. 12 Strony ustalają, że w razie gdy Udzielający zamówienia zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz własnego kontrahenta (podmiotu finansującego usługę) kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zwrócić Udzielającemu zamówienie zapłacone przez niego kary umowne w części, w której kary te zostały naliczone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Obciążenie wysokością kary nastąpi w momencie wyczerpania wszelkich procedur odwoławczych, do których podjęcia oraz przeprowadzenia we współpracy z Przyjmującym Udzielający zamówienia zobowiązuje się mocą niniejszej umowy.

6 13 1. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć żadnych usług medycznych osobom nie będącym pacjentami szpitala, poradni przyszpitalnej lub izby przyjęć. 2. W czasie trwania umowy Przyjmujący zamówienie może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz innego świadczeniodawcy strony umowy z NFZ niż Udzielający zamówienia po uprzednim poinformowaiu o tym fakcie Udzielającego zamówienie oraz pod warunkiem, iż świdczeania udzielana na rzecz innego świadczeniodawcy nie będa kolidowały z postanowieniami niniejszj umowy, w szczególności wykonywaniem planu zabezpieczenia Oddziału/przychodni/poradni, októrym stanowi 4 ust. 1. W każdym przypadku w pierwszej kolejności Przyjmujący zamówienie zobowiazuje się realizować plan zabezpieczenia Oddziału/przychodni/poradni, o którym stanowi 4 ust. 1, przed potrzebami innego świadczeniodawcy. 3. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może żądać od pacjentów ponoszenia kosztów leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, związanych z jednostką chorobową, będącą przyczyną hospitalizacji Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia... do dnia...r. 2. Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem czasu, na który była zawarta; b) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 3. Udzielający zamówienia ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w ust.1, za 3- miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie: a) nie wykonuje określonych umową obowiązków lub nie przestrzega określonych umową zakazów; b) odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu lub środków odurzających; c) nie usunie uchybień, stwierdzonych przez Udzielającego zamówienia lub inny podmiot podczas przeprowadzonej kontroli w wyznaczonym terminie; d) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie Udzielającego zamówienia. 4. Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w ust.1, za 3- miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku: a) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za co najmniej 2 miesiące; b) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za jeden miesiąc, jeżeli zaległość wynosi co najmniej 90 dni; c) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie Przyjmującego zamówienia. 15 Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: a) przekazania mienia Udzielającemu zamówienia, będącego jego własnością, w stanie nie pogorszonym; b) zwrotu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do Udzielającego zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ustania umowy (zwrotowi podlegają też wszelkie nośniki zawierające wszelkie dane i informacje związane z realizacja umowy). 16

7 1. Zakres świadczonych usług i związanych z tym skutków finansowych może zostać zweryfikowany, jeśli konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej). 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r nr 112, poz.654 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia umowy SP ZOZ Giżycko z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A «Pracownik - nr akt»

U M O W A «Pracownik - nr akt» U M O W A «Pracownik - nr akt» Zawarta w dniu. r. w Świdnicy w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia.. r. pomiędzy: a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 58-100 Świdnica

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Strona tytułowa oferty zał. nr 1. 2. Spis treści zał. nr 2. 3. Formularz oferty zał. nr 3. 4. Oferta cenowa zał. nr 4. 5. Dane oferenta zał. nr 5. 6. Studium projektowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne zwana w dalszej treści Umową, zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o: REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem w zakresie: część I - indywidualnych porad dietetyka,

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo