UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr..."

Transkrypt

1 UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienia, reprezentowanym przez...,, a P..., prowadzącym Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską, zarejestrowaną w OIL w Olsztynie pod nr., NIP., zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie 1 1.Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U ze zm.) Udzielający zamówienia udziela Przyjmującemu zamówienie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2.Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy lub postanowienia: a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz.217 ze zm.). b) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn. zm.) c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U poz. 159 ze zm.) d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027) e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w spr. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U ) f) Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w Giżycku g) Kodeksu Etyki Lekarskiej Do zadań Przyjmującego zamówienie należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Powiatowego w Giżycku w zakresie... w dni tygodnia... (w przypadku świadczenia usług w wymiarze poniżej 37,5 h tygodniowo) na zasadach określonych w załączniku Nr 1 i załączniku nr 2* w zakresie koordynowania oddziałem (zastępowania Koordynatora oddziału) na podstawie harmonogramu ustalonego na dany miesiąc przez Koordynatora Oddziału, które to załączniki stanowią integralną część umowy, na zasadach wynikających z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. 2. W ramach wykonywania zadań określonych w ust.1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 1) wykonywania konsultacji medycznych pacjentom komórek medycznych Udzielającego zamówienie oraz pacjentom podmiotów z którymi Udzielający zamówienie ma zawartą umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych; 2) szkolenia lekarzy w ramach stażu podyplomowego; pełnienia funkcji kierownika specjalizacji zgodnie z posiadaną przez oddział akredytacją. 3) prowadzenie dokładnej i systematycznej dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych;

2 4) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej z realizacji zadań zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym w Oddziale i w podmiotach leczniczych, według wzorów i w terminach podanych przez Udzielającego zamówienia; 5) stosownie do własnych możliwości w ramach godzin udzielania świadczeń, przeprowadzania wspólnie z Udzielającym zamówienia analizy kosztów, celem zapewnienia bilansowania kosztów działalności z uzyskiwanymi przychodami udział w pracy zespołów w procesie akredytacji i ISO. 6) Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia w jego siedzibie; udział w szkoleniach traktowany jest jako czas udzielania świadczeń zdrowotnych zaś ich koszt nie obciąża Przyjmującego zamówienie. 3 Miejscem udzielania świadczeń jest teren całego Szpitala oraz przychodni. Przyjmujący Zamówienie znajduje się w strukturach Oddziału Przyjmujący zamówienie udziela całodobowych świadczeń zgodnie z planem zabezpieczenia Oddziału. Plan zabezpieczenia Oddziału sporządza Koordynator Oddziału w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie na każdy miesiąc oddzielnie, na 10 (dziesięć) dni przed końcem miesiąca poprzedniego. Plan ten powinien zawierać nazwisko osoby pełniącej opiekę lekarską w danym dniu oraz wskazywać liczbę lekarzy zabezpieczających Oddział w czasie trwania ordynacji lekarskiej. Plan podlega zatwierdzeniu przez Udzielającego zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną. 2. Przyjmujący zamówienie wykonuje je osobiście. Wykonywanie zamówienia przez osobę trzecią możliwe jest tylko za każdorazową zgodą Udzielającego zamówienia. 3.W przypadku przerwy w świadczeniu usług przez Przyjmującego zamówienie, ponad czas określony w 10 oraz konieczności zatrudnienia lub zlecenia czynności objętych niniejszą umową innej osobie za wynagrodzeniem, należność Przyjmującego zamówienie zostanie pomniejszone o kwotę kosztów, jakie poniósł Udzielający zamówienia wynikające z konieczności zlecenia świadczenia usług medycznych (zatrudnienia) osobie trzeciej. 4. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń określonych w 2 na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie, razem z Przyjmującym zamówienie, wynika z aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz umowy z NFZ i jest uwzględniana w planie zabezpieczenia Oddziału, o którym mowa w 4 ust.1. 5.W razie zmniejszenia się liczby lekarzy poniżej minimalnej liczby, o której mowa w ust.4, Udzielający zamówienia podejmie niezbędne działania, by zapewnić właściwą obsadę lekarską. O ile zmniejszenie minimalnej liczby osób udzielających świadczeń zdrowotnych spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania Oddziału, Udzielający zamówienia rozdzieli zaoszczędzoną kwotę między lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale, w tym dla Przyjmującego zamówienie. 6. W czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy (tj. czasu w którym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest pozostawać w miejscu wykonywania świadczeń), Przyjmujący zamówienie nie może opuścić miejsca wykonywania tych obowiązków (Szpitala/Poradni/Pracowni) chyba że uzyska na to zgodę Udzielającego zamówienia lub Koordynatora Oddziału Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową, zgodnie z etyką zawodową. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do: a) przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej i obowiązujących przepisów prawa; b) przestrzegania przepisów BHP, p/poż. oraz innych przepisów porządkowych wydanych przez Udzielającego zamówienia;

3 c) przestrzegania procedur, standardów i norm sanitarno-epidemiologicznych określonych odrębnymi przepisami d) wykazywania należytej dbałości o składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące własność Udzielającego zamówienia, e) stosowania instrukcji i procedur związanych z przyjętym w zakładzie systemem zarządzania jakością. 3. Przyjmujący zamówienie deklaruje (co nie stanowi zobowiązania w rozumieniu prawa) racjonalne gospodarowanie zakontraktowaną ilością świadczeń zdrowotnych. W tym celu Udzielający zamówienie przekaże Przyjmującemu zamówienie stosowne informacje. 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 6 Przyjmujący zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą Przyjmujący zamówienie za wykonywane czynności ponosi odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług, na kwotę określoną w obowiązujących przepisach. Kopia aktualnej polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przez cały czas trwania niniejszej umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia Udzielającemu zamówienia nowej polisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia za wykonanie świadczeń objętych niniejszą umową do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej polisy, określonej w art. 25 ustawy o działalności leczniczej, powiększonej o czterokrotność miesięcznej, średniorocznej należności otrzymanej na podstawie niniejszej umowy. 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą wobec poszkodowanego solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej polisy, określonej w art. 25 ustawy o działalności leczniczej, powiększonej o czterokrotność miesięcznej, średniorocznej należności otrzymanej na podstawie niniejszej umowy. 6. Za szkody wyrządzone z winy umyślnej Przyjmujący zamówienie odpowiada w pełnej wysokości jeśli powstaną one z powodu jego zawinionego działania lub zaniechania. 7. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania powierzonych zadań, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem. Koszty badań związanych z narażeniem Przyjmującego zamówienie na immisje (np. RTG) oraz koszty wynikające z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U ) pokrywa Udzielający zamówienia. 8. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do powiadomienia Udzielającego zamówienia o wszelkich zmianach danych dotyczących wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedłożenia Udzielającemu zamówienia wypisów lub odpisów obejmujących zmienione dane. 9. Wszelka korespondencja kierowana do Przyjmującego zamówienie przekazywana będzie na Oddział, a w razie nieobecności na adres podany w niniejszej umowie. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia

4 drugiej strony, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem uznania że doręczenia dokonywane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne. 10. Kontrolę uprawnień pacjenta do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych sprawuje Udzielający zamówienie za pośrednictwem personelu administracyjnego i pomocniczego. W sytuacjach, w których koszty świadczeń zdrowotnych ponosi pacjent, personel Udzielającego zobowiązany jest udzielić mu stosownych pouczeń i informacji oraz pobrać stosowne wynagrodzenie wg obowiązującego cennika. Odpowiedzialność za prawidłowość wystawianych recept ponosi Przyjmujący zamówienie, stosownie do przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Przyjmujący zamówienie przy udzielaniu świadczeń objętych umową korzysta ze sprzętu i aparatury będących na wyposażeniu Oddziału, czy poradni, a także z pomocy pozostałego personelu. 2. Udzielający zamówienia ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny, epidemiologiczny i techniczny sprzętu, o którym mowa w ust Udzielający zamówienia zobowiązuje się dostarczać leki, materiały opatrunkowe itp. w niezbędnym zakresie do udzielania świadczeń objętych umową. 4. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń na zasadach określonych w 2 ust. 2 pkt. 6) w zakresie używania sprzętu i aparatury, na której Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych. 5.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prania odzieży roboczej we własnym zakresie lub za pośrednictwem Udzielającego zamówienia. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie dostarczy kopii umowy z zakładem pralniczym stosującym metodę prania z dezynfekcją oznacza to, że Przyjmujący zamówienie korzysta z prania własnej odzieży roboczej za pośrednictwem Udzielającego zamówienia. Z tego tytułu Udzielający zamówienia będzie pobierał opłatę roczną w wysokości 200 zł + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej z dniem 31 grudnia i/lub z dniem zakończenia umowy. Opłata będzie potrącana z należności, o której mowa w 9 ust.1 po zakończonym roku kalendarzowym i/lub po rozwiązaniu umowy w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania umowy Za wykonane usługi określone w niniejszej umowie określone w 2 niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości... zł brutto miesięcznie. Kwota ta stanowi równowartość wynikającą z czasu dostępności Przyjmującego Zamówienie do wykonywania usług medycznych w wymiarze 37,5 godz. tygodniowo. W razie nieuzgodnionego z Koordynatorem Oddziału zmniejszenia przez Przyjmującego zamówienie czasu dostępności, należność Przyjmującego zamówienie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, niezależnie od tego, czy Udzielający zamówienie poniósł z tego tytułu dodatkowe koszty. 2. Za wykonane innych usług, nie wymienionych w 2 (np. wykonanie badania ECPW) czy pełnienie funkcji w komitetach szpitalnych) Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości...zł brutto za jedną funkcję,/...zł brutto za 1 badanie,/...zł brutto za 1 punkt rozliczeniowy nie więcej niż wynosi średniomiesięczny limit wynikający z umowy zawartej z NFZ*. 3. Wypłata należności za czynności określone w niniejszej umowie będzie następowała do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc bieżący (dzień zaksięgowania środków na rachunku Przyjmującego zamówienie), przy czym do dnia 25 każdego miesiąca należy złożyć rachunek. 4. Wynagrodzenie naliczone na zasadach przewidzianych niniejszą umową wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia i należności Przyjmującego zamówienie względem Udzielającego zamówienie z tytułu realizacji umowy. 5.W przypadku uzyskania przez Przyjmującego zamówienie tytułu specjalisty w takcie obowiązywania niniejszej umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 ulegnie podwyższeniu do kwoty nie mniejszej, niż najniższe wynagrodzenie specjalisty z danej specjalizacji, którego łączy z Udzielającym zamówienie stosowna umowa.

5 10 1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się wyłączyć obowiązek Przyjmującego zamówienie udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych w celu umożliwienia Przyjmującemu zamówienie wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U ze zm.) po uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i Koordynatorem Oddziału, nie więcej jednak niż 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za czas tego zwolnienia należność Przyjmującego zamówienie określona w 9 ust.1 nie ulegnie zmniejszeniu. 2. W razie stwierdzenia przez Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa potrzeby odbycia szkolenia przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia sfinansuje Przyjmującemu zamówienie koszt szkolenia do wysokości 50%. 3. W sytuacjach, gdy dla zapewnienie życia i zdrowia pacjentów Przyjmujący zamówienie udzielał będzie na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych przez okres ciągły co najmniej 24 godzin, Koordynator Oddziału może zwolnić go z obowiązku świadczenia usług przez co najmniej kolejne 7 godzin 35 minut, bez zmniejszania z tego tytułu należności, o której mowa w 9 ust Udzielający zamówienie, na wniosek Przyjmującego zamówienie, wyłączy obowiązek udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych na łączny okres 26 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem za ten czas prawa do należności określonej w 9 ust. 1; Strony uzgodnią, czy okres 26 dni zostanie wyłączony jednorazowo czy w częściach Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia lub osoby przez niego upoważnione, a także przedstawicieli NFZ w zakresie wykonywania usług medycznych zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności co do sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości, oraz kontroli w zakresie trzeźwości i pozostawania pod wpływem środków odurzających. 2.Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia kierownictwa Udzielającego zamówienie tj. Prezesa Zarządu, z-cę ds. lecznictwa lub inną wskazaną przez Udzielającego zamówienia osobę o pozostawaniu pacjenta pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu, z wyjątkiem przyjmowanych zgodnie z zaleceniami lekarza, popełnieniu lub usiłowaniu popełnienia przez pacjenta przestępstwa, celowym samookaleczeniu ciała przez pacjenta lub usiłowaniu popełnienia przez pacjenta samobójstwa. 3.Przyjmujący zamówienie ponadto obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezesa Zarządu, z-cę ds. lecznictwa o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na realizację przez niego przedmiotu Umowy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do respektowania zakazu palenia, obowiązującego Udzielającego zamówienia. 12 Strony ustalają, że w razie gdy Udzielający zamówienia zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz własnego kontrahenta (podmiotu finansującego usługę) kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zwrócić Udzielającemu zamówienie zapłacone przez niego kary umowne w części, w której kary te zostały naliczone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Obciążenie wysokością kary nastąpi w momencie wyczerpania wszelkich procedur odwoławczych, do których podjęcia oraz przeprowadzenia we współpracy z Przyjmującym Udzielający zamówienia zobowiązuje się mocą niniejszej umowy.

6 13 1. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć żadnych usług medycznych osobom nie będącym pacjentami szpitala, poradni przyszpitalnej lub izby przyjęć. 2. W czasie trwania umowy Przyjmujący zamówienie może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz innego świadczeniodawcy strony umowy z NFZ niż Udzielający zamówienia po uprzednim poinformowaiu o tym fakcie Udzielającego zamówienie oraz pod warunkiem, iż świdczeania udzielana na rzecz innego świadczeniodawcy nie będa kolidowały z postanowieniami niniejszj umowy, w szczególności wykonywaniem planu zabezpieczenia Oddziału/przychodni/poradni, októrym stanowi 4 ust. 1. W każdym przypadku w pierwszej kolejności Przyjmujący zamówienie zobowiazuje się realizować plan zabezpieczenia Oddziału/przychodni/poradni, o którym stanowi 4 ust. 1, przed potrzebami innego świadczeniodawcy. 3. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może żądać od pacjentów ponoszenia kosztów leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, związanych z jednostką chorobową, będącą przyczyną hospitalizacji Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia... do dnia...r. 2. Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem czasu, na który była zawarta; b) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 3. Udzielający zamówienia ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w ust.1, za 3- miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie: a) nie wykonuje określonych umową obowiązków lub nie przestrzega określonych umową zakazów; b) odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu lub środków odurzających; c) nie usunie uchybień, stwierdzonych przez Udzielającego zamówienia lub inny podmiot podczas przeprowadzonej kontroli w wyznaczonym terminie; d) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie Udzielającego zamówienia. 4. Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w ust.1, za 3- miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku: a) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za co najmniej 2 miesiące; b) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za jeden miesiąc, jeżeli zaległość wynosi co najmniej 90 dni; c) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w interesie Przyjmującego zamówienia. 15 Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: a) przekazania mienia Udzielającemu zamówienia, będącego jego własnością, w stanie nie pogorszonym; b) zwrotu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do Udzielającego zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ustania umowy (zwrotowi podlegają też wszelkie nośniki zawierające wszelkie dane i informacje związane z realizacja umowy). 16

7 1. Zakres świadczonych usług i związanych z tym skutków finansowych może zostać zweryfikowany, jeśli konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej). 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r nr 112, poz.654 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia umowy SP ZOZ Giżycko z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr. zawarta w dniu...r w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy..., ul. Warszawska 41, NIP... zwanym w dalszej części umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron.

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron. UMOWA Nr... zawarta w dniu., w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu 2014r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..2014r. pomiędzy przy

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/44/11/III Sucha Beskidzka 16.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Dyrekcja Zespołu

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Dyrektora dr n. med. Leszka CZERWIŃSKIEGO, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia,... adres:...

Dyrektora dr n. med. Leszka CZERWIŃSKIEGO, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia,... adres:... Załącznik nr 4 do zarządzenia nr... / 2011 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 14.09.2011 r. Projekt umowy Umowa nr.../.../.../2011 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2 Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Materiałów Konkursowych Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Świadczenia w Poradni Specjalistycznej ( wzór ) Gminne Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 6. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 6. UMOWA (projekt) Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Umowa numer /2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w Toruniu, w dniu roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni.

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą.

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą. 1 U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. zawarta w dniu roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Dyrektora dr n. med. Leszka CZERWIŃSKIEGO, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia,

Projekt umowy Dyrektora dr n. med. Leszka CZERWIŃSKIEGO, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia, Załącznik nr 4 do zarządzenia nr127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. Projekt umowy Umowa nr.../.../.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia w Suwałkach pomiędzy : Szpitalem Wojewódzkim im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, zwanym Udzielającym zamówienie, reprezentowanym przez

zawarta dnia w Suwałkach pomiędzy : Szpitalem Wojewódzkim im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, zwanym Udzielającym zamówienie, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej SZW w Suwałkach I Wariant UMOWA NR.. /2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór zał. nr 3 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej/ w formie konsultacji lekarskich w oddziałach neurologicznym i udarowym* zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu Zawarta w dniu...r. pomiędzy: UMOWA (projekt) Aresztem Śledczym w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, w imieniu którego występuje - ppłk Jarosław LADZIŃSKI Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych Załącznik nr 5 do SWKO Zawarta w dniu... r. w Strzelinie, pomiędzy: Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-35-587,

Bardziej szczegółowo

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON...

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON... U M O W A-WZÓR o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3a Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni... zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3a Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni... zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3a Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni.... zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul. Szpitalna 16

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Dyrektora dr n. ekon. Grzegorza MATERNA, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia,

Projekt umowy Dyrektora dr n. ekon. Grzegorza MATERNA, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia, Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 163/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.11.2015 r. Projekt umowy Umowa nr.../.../.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

U M O W A ZLECENIE. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... zamieszkałym / zamieszkałą...;

U M O W A ZLECENIE. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... zamieszkałym / zamieszkałą...; U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) UMOWA Nr... (projekt) Zadanie nr 4 zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../DO/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA Nr.../DO/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA Nr.../DO/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 63 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 25 lutego 2013 roku zawarta w Legnicy w dniu...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Załącznik 5 - umowa. UMOWA na udzielenie świadczeń medycznych zawarta w dniu... w Skierniewicach pomiędzy... wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dn. nr.., do rejestru indywidualnych praktyk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt) Zadanie nr 2 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo