PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Optimum+ POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Optimum+ (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub OWU ), mają zastosowanie do indywidualnych umów terminowego ubezpieczenia na życie zawieranych z Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 43309, NIP , zwanym dalej Towarzystwem. Art. 2 Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i innych dokumentach związanych z Umową Ubezpieczenia oznaczają: 1) Umowa Ubezpieczenia indywidualna umowa terminowego ubezpieczenia na życie, do której mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia; 2) Ubezpieczony osoba fizyczna w wieku lat, która wyraziła wolę przystąpienia do ubezpieczenia, spełniająca warunki okre ślone w niniejszych OWU, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia; 3) Ubezpieczający osoba fizyczna lub inny podmiot prawa będący stroną Umowy Ubezpieczenia zobowiązany do zapłaty składki za ubezpieczenie; 4) wniosek o ubezpieczenie wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Wniosek o ubezpieczenie składa Towarzystwu osoba zainteresowana ubezpieczeniem; 5) polisa wydane Ubezpieczającemu przez Towarzystwo potwierdzenie zawarcia Umowy Ubezpieczenia i podstawowych warunków Umowy Ubezpieczenia; 6) zawarcie Umowy Ubezpieczenia Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem wpływu, wskazanej w polisie składki ubezpieczeniowej, na wskazany w polisie rachunek bankowy Towarzystwa; 7) suma ubezpieczenia kwota określona w polisie, wypłacana przez Towarzystwo Uposażonemu w przypadku śmierci 8) suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku kwota w wysokości równej 50% sumy ubezpieczenia, wypłacana przez Towarzystwo Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci 9) suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym kwota w wysokości równej 50% sumy ubezpieczenia, wypłacana przez Towarzystwo w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym, niezależnie od sumy ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; 10) świadczenie kwota należna Uposażonemu na podstawie Umowy Ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Świadczeniem jest suma ubezpieczenia, suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jak również suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym; 11) składka określona w polisie kwota pieniężna wyrażona w złotych polskich (PLN) płatna zgodnie z częstotliwością określoną w polisie należna Towarzystwu z tytułu udzielanej Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki jest określona indywidualnie dla Ubezpieczonego w polisie. Składka może zostać opłacona jednorazowo za cały rok z góry; 12) dzień wymagalności składki pierwszy dzień każdego kolejnego okresu wynikającego z częstotliwości opłacania składki, odpowiadający początkowi ubezpieczenia, za który Ubezpieczony zobowiązany jest opłacić składkę regularną; W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym nie ma takiego dnia, jest to ostatni dzień tego miesiąca; 13) nieszczęśliwy wypadek nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które to zdarzenie stało się bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubezpieczonego w okresie 6 miesięcy od daty zajścia tego zdarzenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się chorób, nawet występujących nagle; 14) wypadek komunikacyjny nagłe zdarzenie wywołane ruchem lądowych pojazdów mechanicznych (samochód osobowy, ciężarowy, autobus, tramwaj, trolejbus lub pociąg dopuszczony do ruchu i spełniający wymagania techniczne obowiązujące dla pojazdów danego rodzaju z wyłączeniem jednośladów i pojazdów specjalnych), statków lub promów (statki i promy pełnomorskie oraz śródlądowe wykonujące regularne połączenia komunikacyjne, przewozy wycieczkowe lub transportowe) lub statków powietrznych (samoloty i śmigłowce należące do przewoźników zrzeszonych w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewoźników Powietrznych IATA, świadczące usługi transportu powietrznego), w następstwie którego Ubezpieczony będąc pasażerem lub prowadzącym pojazd zmarł w okresie 6 miesięcy od daty zajścia tego zdarzenia; 15) okres ubezpieczenia wybrany przez Ubezpieczonego we wniosku o ubezpieczenie i potwierdzony w polisie okres, w którym Ubezpieczony korzystać będzie z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo na zasadach określonych w niniejszych OWU. Okres ubezpieczenia może wynosić 1 rok, 5 lat lub 10 lat licząc od początku ubezpieczenia; 16) początek ubezpieczenia data wpływu składki na konto Towarzystwa, po uprzednim zaakceptowaniu przez Towarzystwo wniosku o zawarcie ubezpieczenia; 17) koniec ubezpieczenia określony w polisie, dzień zakończenia okresu ubezpieczenia; 18) Uposażony osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci 19) wiek Ubezpieczonego liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego w dniu początku ubezpieczenia; w kolejnych rocznicach początku ubezpieczenia jest on podwyższany o liczbę pełnych lat, jakie upłynęły od daty początku ubezpieczenia; 20) siedziba Towarzystwa miejsce prowadzonej przez Towarzystwo działalności. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Art. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpiecze niowe: 1) śmierć 2) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 3) śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA Art Warunkiem objęcia danej osoby ochroną ubezpieczeniową jest ukończenie przez Ubezpieczonego, w dniu początku ubezpieczenia 18 lat i nie ukończenie 64 lat. 2. Osoba zainteresowana ubezpieczeniem może zawrzeć Umowę Ubezpieczenia na czas określony, który wynosi 1 rok, 5 lat lub 10 lat. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP , Kapitał zakładowy: ,00 zł opłacony w całości Al. Jerozolimskie 162, Warszawa Compensa Kontakt: , / 5

2 3. Koniec ubezpieczenia nie może być późniejszy niż dzień ukończenia przez Ubezpieczonego 65 lat. Art Warunkiem objęcia osoby fizycznej ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo na zasadach określonych w niniejszych OWU jest: 1) złożenie Towarzystwu przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem podpisanego i kompletnie uzupełnionego wniosku o ubezpieczenie na formularzu Towarzystwa oraz zaakceptowanie wszystkich oświadczeń zawartych w treści wniosku o ubezpieczenie; 2) w przypadku, gdy Ubezpieczonym ma być inna osoba niż Ubezpieczający, wówczas wniosek o ubezpieczenie musi być również zaakceptowany przez osobę, która ma być ubezpieczona; 3) udzielenie przez osobę, która ma być ubezpieczona, odpowiedzi na pytania postawione przez Towarzystwo w telefonicznej ankiecie medycznej dotyczącej stanu zdrowia 4) na żądanie Towarzystwa poddanie się przez osobę, która ma być ubezpieczona badaniom medycznym, w przy padku gdy Towarzystwo uzależni objęcie tej osoby ochroną ubezpie czeniową od uprzedniego wykonania tych badań, przeprowadzonych na koszt Towarzystwa w placówce medycznej wskazanej przez Towarzystwo, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 2 OWU; 5) zaakceptowanie przez Towarzystwo wniosku o ubezpieczenie na podstawie wyników rozmowy telefonicznej, o której mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 3 OWU lub Art. 8 OWU albo wyników badań medycznych, o których mowa w Art. 6 ust. 2 OWU; 6) zapłata przez Ubezpieczającego należnej składki na rachunek 2. Towarzystwo ma prawo uzależnić zawarcie Umowy Ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU, od uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia osoby, która ma być ubezpieczona oraz od konieczności poddania się przez tę osobę badaniom lekarskim lub diagnostycznym, przeprowadzonym na koszt Towarzystwa w placówce medycznej wskazanej przez Towarzystwo. 3. Nie ma możliwości przystąpienia do ubezpieczenia przez pełnomocnika. Art Osoba zainteresowana ubezpieczeniem obowiązana jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane jej okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało przed wysłaniem Ubezpieczającemu polisy. Jeżeli Umowa Ubezpieczenia jest zawierana przez przedstawiciela ustawowego, obowiązek ten ciąży również na tym przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty sumy ubezpieczenia w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Art. 8 Towarzystwo ma prawo uzależnić zawarcie Umowy Ubezpieczenia, od uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia osoby, która ma być ubezpieczona. W takim przypadku osoba zainteresowana ubezpieczeniem telefonicznie udzieli informacji na pytania Art Po dokonaniu analizy danych dotyczących osoby, która ma być ubezpieczona, Towarzystwo uprawnione jest do zmiany wysokości składki. 2. Zmiana o której mowa w ust. 1 wymaga akceptacji osoby, która ma być ubezpieczona i osoby, która ma być ubezpieczającym, stosownie do postanowień określonych w art. 10 ust. 2 i 3. Art Jeżeli z oceny ryzyka dokonanej przez Towarzystwo wynika, że Towarzystwo może zawrzeć Umowę Ubezpieczenia na warunkach, które będą odbiegać od warunków określonych we wniosku o ubezpieczenie, Towarzystwo powiadomi o tym osobę, która ma być ubezpieczona i osobę, która ma być ubezpieczającym przesyłając informację w tym zakresie wraz z linkiem do polisy na adres wskazany przez osoby zainteresowane ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie. 2. W przypadku określonym w ust. 1, Towarzystwo wyznaczy osobie, która ma być ubezpieczona i osobie, która ma być ubezpieczającym termin nie krótszy niż 7 dni na złożenie sprzeciwu na piśmie do siedziby 3. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, z chwilą zapłaty przez Ubezpieczającego składki w wysokości określonej w polisie, Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na warunkach określonych w polisie przesłanej przez Towarzystwo Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu. Art Towarzystwo uprawnione jest do: 1) odroczenia terminu zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub 2) odmowy zawarcia Umowy Ubezpieczenia, jeżeli konieczność taka wynika z oceny ryzyka dokonanej przez Towarzystwo. 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1, Towarzystwo informuje osobę zainteresowaną ubezpieczeniem o podjętej decyzji na adres wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie. Art W przypadku gotowości zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Towarzystwo, Towarzystwo potwierdza gotowość zawarcia Umowy Ubezpieczenia oraz podstawowe warunki Umowy Ubezpieczenia przesyłając na adres wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie link do polisy. 2. Towarzystwo przesyła polisę na adres korespondencyjny wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem jedynie na pisemny wniosek tej osoby. ZAKOŃCZENIE UBEZPIECZENIA Art Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Za datę odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przyjmuje się dzień wpłynięcia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu do siedziby 2. W razie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu o którym mowa w ust. 1. Art Ubezpieczony ma prawo wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia składając oświadczenie na piśmie do siedziby Towarzystwa z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wymagalności składki (w przypadku, gdy składka za ubezpieczenie opłacana jest miesięcznie) lub ze skutkiem na dzień odpowiadający nazwą początkowi ubezpieczenia. 2. W przypadku określonym w ust. 1, Towarzystwo zaprzestanie udzielać Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, chyba, że Towarzystwo zaprzestało udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu z przyczyn wskazanych w Art / 5

3 Art. 15 Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej, w tym za okres wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia. Art.16 Odpowiedzialność Towarzystwa względem Ubezpieczonego wygasa: 1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia, na zasadach określonych w art. 13 ust. 1 OWU; 2) z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, w przypadku złożenia przez Ubezpieczonego wypowiedzenia, o którym mowa w art. 14 OWU; 3) z dniem śmierci 4) upływem dnia końca ubezpieczenia określonego w polisie. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA Art. 17 Towarzystwo wolne jest od odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła: 1) w wyniku samobójstwa w okresie pierwszych 2 lat od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia; 2) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzeń związanych z działaniami wojennymi lub wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), inwazją, woj ną domową, powstaniem, rewolucją, stanem wojennym; 3) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo; 4) w wyniku zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym lub skażeniem chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego, promieniotwórczość lub działania środków chemicznych; 5) w wyniku chorób rozpoznanych lub zdarzeń zaistniałych przed początkiem ubezpieczenia w odniesieniu do da nego Ubezpieczonego. Art. 18 Towarzystwo wolne jest od odpowiedzialności i nie wypłaci sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ani sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w następstwie: 1) zdarzeń związanych z odbywaniem służby wojskowej w siłach zbrojnych polskich lub obcych; 2) w wyniku działania lub pozostawania Ubezpieczonego świadomie lub w sposób zamierzony w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu (w rozumieniu obowiązujących przepisów), pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu obowiązujących przepisów), z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony; 3) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania lub używania danego pojazdu albo bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu, a także lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu, za wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych, odbywanego na ustalonej trasie i według ustalonego rozkładu; 4) jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez, udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, takich jak: spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, sporty lotnicze, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wysokogórska, narciarstwo ekstremalne, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, szybownictwo, nurkowanie, rafting i wszystkie jego odmiany, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty motorowodne, surfing i wszystkie jego odmiany, sporty walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe, gokartów i quadów, kolarstwo górskie i ekstremalne, speleologia, jazda konna, polo, myślistwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, zorbing; 5) nieszczęśliwego wypadku lub chorób rozpoznanych przed początkiem ubezpieczenia; 6) samookaleczenia się Ubezpieczonego lub świadomego i celowego spowodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia jego organizmu. SKŁADKA Art Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki z góry w wysokości określonej w polisie za okres wynikający z częstotliwości opłacania składki najpóźniej z dniem wymagalności składki określonym w polisie z zastrzeżeniem ust Wysokość składki jest ustalana przy przystępowaniu do ubezpieczenia, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki, długości okresu ubezpieczenia, wieku i stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz innych okoliczności istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 3. Pierwsza składka opłacana jest przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa wskazany w polisie, w terminie 14 dni od daty wysłania przez Towarzystwo linka do polisy na adres wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie. W przypadku, gdy osoba zainteresowana ubezpieczeniem nie zapłaci składki w terminie, wniosek o ubezpieczenie jest bezskuteczny, a wystawiona przez Towarzystwo polisa jest nieważna. 4. Składki mogą być opłacane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa wskazany w polisie. Art. 20 W razie niezapłacenia składki do dnia wymagalności składki, Towarzystwo zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu licząc od początku okresu (miesiąca lub roku), za który składka nie została opłacona. Art. 21 Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego w następujących przypadkach: 1) odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 OWU 2) śmierci Ubezpieczonego przed końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka. SUMA UBEZPIECZENIA Art Wysokość sumy ubezpieczenia nie może być wyższa niż PLN. 2. Oczekiwaną wartość sumy ubezpieczenia określa osoba zainteresowana ubezpieczeniem we wniosku o ubezpieczenie. 3. Suma ubezpieczenia wskazana we wniosku o ubezpieczenie jest potwierdzana przez Towarzystwo w polisie, pod warunkiem zaakceptowania przez Towarzystwo tego wniosku o ubezpieczenie, o ile nie nastąpi jej zmiana w trybie opisanym w art Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia nie jest możliwa. UPOSAŻONY Art Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uposażonych. 2. Wskazanie Uposażonego może nastąpić zarówno przed przystąpieniem do ubezpieczenia, w polisie, jak i również w każdym czasie trwania Umowy Ubezpieczenia i wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 3 / 5

4 Art W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać Uposażonego, zmienić lub odwołać Uposażonego albo zmienić procentowy udział w świadczeniu poszczególnych Uposażonych. 2. Dyspozycja taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być przesłana do siedziby 3. Towarzystwo związane jest dyspozycją Ubezpieczonego, o której mowa w ust. 1, począwszy od dnia jej doręczenia do siedziby Art. 25 Każda zmiana Uposażonego, jego odwołanie lub zmiana udziału Uposażonego w kwocie świadczenia, potwierdzana jest przez Towarzystwo nową polisą, która jest przesyłana Ubezpieczającemu na zasadach określonych w Art. 12 OWU. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Art. 26 Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, Towarzystwo wypłaci Uposażonemu, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie ubezpieczenia. Art Towarzystwo wypłaca świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego na podstawie pisemnego zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego, które powinno być sporządzone w miarę możliwości na formularzu Towarzystwa i przesłane do siedziby 2. Do wypłaty świadczenia niezbędne jest doręczenie Towarzystwu, w zależności od okoliczności i tytułu dochodzonego świadczenia: 1) odpisu aktu zgonu i zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przyczynę śmierci Ubezpieczonego oraz karty zgonu; 2) dokumentu potwierdzającego okoliczności śmierci Ubezpieczonego dokumenty wydane w postępowaniu prowadzonym przez uprawnione organy mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu Ubezpieczonego: raport policji, protokół powypadkowy, protokół BHP oraz dane adresowe: jednostki policji i siedziby prokuratury lub sądu prowadzących czynności wyjaśniające okoliczności zgonu Ubezpieczonego, o ile takie czynności były prowadzone; 3) dokumentacja medyczna z placówki medycznej, w której Ubezpieczony leczył się po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku lub dokumentacja medyczna z placówki medycznej, w której stwierdzono zgon 4) dokument medyczny potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz dane adresowe pogotowia ratunkowego, o ile pogotowie ratunkowe udzieliło Ubezpieczonemu pierwszej pomocy medycznej; 5) dane adresowe placówek medycznych, w których Ubezpieczony był zarejestrowany lub leczony; 6) kopii dokumentów potwierdzających tożsamość osób uprawnionych do świadczenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę reprezentującą Towarzystwo; 7) prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia w przypadku, gdy Uposażonymi są spadkobiercy 8) numery rachunków bankowych Uposażonych, na który Towarzystwo ma dokonać wypłaty świadczenia. 3. Do wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym niezbędne jest przekazanie Towarzystwu dodatkowo dokumentów potwierdzających, iż śmierć Ubezpieczonego była następstwem nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego. 4. W przypadku niemożności dostarczenia oryginałów dokumentów wymienionych w ust.2 lub 3, można dostarczyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego przedstawiciela 5. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu lub inne dokumenty powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub uprawniony organ (Apostille) i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Art Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia Towarzystwo przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego i osoby uprawnione z tytułu Umowy Ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia. 2. Na podstawie otrzymanej dokumentacji Towarzystwo przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia: 1) zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci 2) zasadności zgłoszonego roszczenia; 3) osób uprawnionych do otrzymania świadczenia; 4) wysokości świadczenia należnego poszczególnym osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia; 5) sposobu przekazania świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia. 3. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Art Towarzystwo wypłaca świadczenie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego, pod warunkiem otrzymania dokumentów, o których mowa w art Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaci w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminach określonych powyżej Towarzystwo nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę składającą wniosek o wypłatę świadczenia o przyczynach niemożności wypłaty świadczenia w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Art Świadczenie wypłacane jest osobom wskazanym jako Uposażony, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 2. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w kwocie świadczenia, przyjmuje się, że udziały tych osób są równe. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu, wskazana przez Ubezpieczonego nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały w sumie ubezpieczenia są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z ostatniego wskazania Ubezpieczonego. 3. Jeżeli jeden z kilku Uposażonych zmarł lub przestał istnieć przed śmiercią Ubezpieczonego, udział tego Uposażonego w wypłacanym świadczeniu przejmują pozostali Uposażeni proporcjonalnie do już posiadanych przez nich udziałów. 4. Jeżeli Uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego wskazanie go, jako uprawnionego do świadczenia, staje się bezskuteczne. W takim przypadku postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 4 / 5

5 5. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego albo gdy jedyny Uposażony w dniu śmierci Ubezpieczonego nie żył, nie istniał lub jego wskazanie stało się bezskuteczne, stosownie do postanowień ust. 4, Uposażonymi są spadkobiercy Ubezpieczonego z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy, w częściach określonych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w notarialnym poświadczeniu dziedziczenia. 6. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego albo gdy jedyny Uposażony w dniu śmierci Ubezpieczonego nie żył, nie istniał lub utracił prawo do świadczenia i nie żyje żadna z osób wymienionych w ust. 5, świadczenie wypłacane jest temu, kto pokrył koszty pogrzebu Ubezpieczonego, w wysokości udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia. 7. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób uprawnionych, wymienionych w ust. 5 i Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaca przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Polsce wskazany przez Uposażonego lub wypłaca w inny sposób uzgodniony z Uposażonym. Towarzystwo pokrywa jedynie koszt krajowego przelewu bankowego. ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA Art O każdej zmianie OWU, Towarzystwo powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego na piśmie. 2. Powyższe zmiany mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający nie wypowie Umowy Ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian, z zastrzeżeniem ust. 3. Zmiany wchodzą w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie terminu na wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, chyba że w zawiadomieniu o zmianach Towarzystwo wskazało inny późniejszy termin wejścia ich w życie. 3. Zmiana OWU w powyższym trybie nie jest możliwa, jeżeli dotyczy ona istotnych postanowień Umowy Ubezpieczenia, takich jak np. tryb i warunki wypłaty świadczeń, wysokość sumy ubezpieczenia, ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, o ile zmiany te pogarszają sytuację Ubezpieczonego Uposażonego lub innych osób uprawnionych. OŚWIADCZENIA I ZAWIADOMIENIA Art. 32 W przypadku, gdy Strona lub Ubezpieczony zobowiązany jest do składania zawiadomień lub oświadczeń związanych z Umową Ubezpieczenia na piśmie, wówczas pismo takie powinno być dostarczone za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym. Art Jeżeli w OWU nie postanowiono inaczej, każdy wniosek dotyczący ubezpieczenia składany w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zostanie rozpatrzony przez Towarzystwo w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Towarzystwa prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. 2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został wypełniony nieprawidłowo lub jest niekompletny, Towarzystwo wezwie osobę składającą wniosek do uzupełnienia wniosku lub do wypełnienia nowego wniosku, lub też do dostarczenia brakujących dokumentów lub informacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 3. Jeżeli osoba składająca wniosek nie zastosuje się do treści wezwania, o którym mowa w ust. 2, wówczas jej wniosek uznaje się za nieskuteczny. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art Skargi i zażalenia na działania Towarzystwa lub osób reprezentujących Towarzystwo mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Zarządu 2. Skarga lub zażalenie powinny być rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od daty ich doręczenia, chyba że wyjaśnienie zgłoszenia wymaga podjęcia skomplikowanego postępowania wyjaśniającego. 3. O niemożliwości ustosunkowania się do skargi lub zażalenia w trzydziestodniowym terminie, Zarząd Towarzystwa informuje skarżącego na piśmie, podając ostateczny termin wyjaśnienia sprawy. 4. Rozpatrywanie skarg i zażaleń dokonywane jest przez Zarząd Towarzystwa bezpośrednio lub przez osoby upoważnione przez Zarząd. 5. Skargi lub zażalenia mogą być także wnoszone do Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Prawem właściwym dla zawartej przez Strony Umowy Ubezpieczenia jest prawo polskie. Art. 36 Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. Art Zasady opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego są wolne kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 1) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z Umową Ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej w wypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. 3. W przypadku zmiany przepisów podatkowych albo przyjęcia przez organ podatkowy lub inny uprawniony organ administracji publicznej decyzji wiążącej dla Towarzystwa, skutkującej opodatkowaniem świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia, należny podatek dochodowy obciążać będzie osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia. Art. 38 Niniejsze OWU w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/2014 Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 10 września 2014 r. wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r. Art Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do informowania Towarzystwa o każdej zmianie ich adresu lub siedziby oraz o każdej zmianie adresu podanego w treści wniosku o ubezpieczenie. 2. Towarzystwo jest zobowiązane do informowania Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o każdej zmianie adresu lub siedziby. Piotr Tański Członek Zarządu Wolfgang Stockmeyer Członek Zarządu 5 / 5

BENEFIA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE

BENEFIA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI grupowego TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA na Życie BENEFIA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie BENEFIA OCHRONA (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie ze zwrotem

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW AASA POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW AASA POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW AASA POLSKA S.A. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów AASA POLSKA S.A. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub OWU ), mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na wypadek śmierci, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM Art. 1 Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci Start z Plusem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM Art. 1 Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci Start z Plusem stosuje się do umów ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci Start z Plusem,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRE BANKU SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRE BANKU SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRE BANKU SA 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców BRE Banku (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYCIĄG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYCIĄG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYCIĄG Generalna umowa ubezpieczenia zawarta w Warszawie, dnia 01.12.2006 roku pomiędzy: Royal Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Indywidualnej Kontynuacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZAJĄCEGO Z PRZEJĘCIEM OPŁACANIA SKŁADEK BRP-0616 Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego INDEKS ZSOU/13/01/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NR OWU/AD13/1/2013 UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO NR OWU/AT13/1/2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego

Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSUW/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka ubezpieczenia indeks SO/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Z myślą o Ochronie Plus

Z myślą o Ochronie Plus Z myślą o Ochronie Plus 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie ze Zwrotem Składki (kod: TZR65) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKT GWARANCJA RENTA

KARTA PRODUKT GWARANCJA RENTA KARTA PRODUKT GWARANCJA RENTA W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu rentowym na życie Gwarancja Renta. Karta produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA AZD-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Oferta dla Klientów 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Niezawodne Wsparcie Załącznik nr 1 DRUK ZGŁOSZENIA UPOSAŻONYCH W RAMACH UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. Numer

Bardziej szczegółowo