PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Optimum+ POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Optimum+ (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub OWU ), mają zastosowanie do indywidualnych umów terminowego ubezpieczenia na życie zawieranych z Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 43309, NIP , zwanym dalej Towarzystwem. Art. 2 Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i innych dokumentach związanych z Umową Ubezpieczenia oznaczają: 1) Umowa Ubezpieczenia indywidualna umowa terminowego ubezpieczenia na życie, do której mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia; 2) Ubezpieczony osoba fizyczna w wieku lat, która wyraziła wolę przystąpienia do ubezpieczenia, spełniająca warunki okre ślone w niniejszych OWU, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia; 3) Ubezpieczający osoba fizyczna lub inny podmiot prawa będący stroną Umowy Ubezpieczenia zobowiązany do zapłaty składki za ubezpieczenie; 4) wniosek o ubezpieczenie wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Wniosek o ubezpieczenie składa Towarzystwu osoba zainteresowana ubezpieczeniem; 5) polisa wydane Ubezpieczającemu przez Towarzystwo potwierdzenie zawarcia Umowy Ubezpieczenia i podstawowych warunków Umowy Ubezpieczenia; 6) zawarcie Umowy Ubezpieczenia Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem wpływu, wskazanej w polisie składki ubezpieczeniowej, na wskazany w polisie rachunek bankowy Towarzystwa; 7) suma ubezpieczenia kwota określona w polisie, wypłacana przez Towarzystwo Uposażonemu w przypadku śmierci 8) suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku kwota w wysokości równej 50% sumy ubezpieczenia, wypłacana przez Towarzystwo Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci 9) suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym kwota w wysokości równej 50% sumy ubezpieczenia, wypłacana przez Towarzystwo w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym, niezależnie od sumy ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; 10) świadczenie kwota należna Uposażonemu na podstawie Umowy Ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Świadczeniem jest suma ubezpieczenia, suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jak również suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym; 11) składka określona w polisie kwota pieniężna wyrażona w złotych polskich (PLN) płatna zgodnie z częstotliwością określoną w polisie należna Towarzystwu z tytułu udzielanej Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki jest określona indywidualnie dla Ubezpieczonego w polisie. Składka może zostać opłacona jednorazowo za cały rok z góry; 12) dzień wymagalności składki pierwszy dzień każdego kolejnego okresu wynikającego z częstotliwości opłacania składki, odpowiadający początkowi ubezpieczenia, za który Ubezpieczony zobowiązany jest opłacić składkę regularną; W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym nie ma takiego dnia, jest to ostatni dzień tego miesiąca; 13) nieszczęśliwy wypadek nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które to zdarzenie stało się bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubezpieczonego w okresie 6 miesięcy od daty zajścia tego zdarzenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się chorób, nawet występujących nagle; 14) wypadek komunikacyjny nagłe zdarzenie wywołane ruchem lądowych pojazdów mechanicznych (samochód osobowy, ciężarowy, autobus, tramwaj, trolejbus lub pociąg dopuszczony do ruchu i spełniający wymagania techniczne obowiązujące dla pojazdów danego rodzaju z wyłączeniem jednośladów i pojazdów specjalnych), statków lub promów (statki i promy pełnomorskie oraz śródlądowe wykonujące regularne połączenia komunikacyjne, przewozy wycieczkowe lub transportowe) lub statków powietrznych (samoloty i śmigłowce należące do przewoźników zrzeszonych w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewoźników Powietrznych IATA, świadczące usługi transportu powietrznego), w następstwie którego Ubezpieczony będąc pasażerem lub prowadzącym pojazd zmarł w okresie 6 miesięcy od daty zajścia tego zdarzenia; 15) okres ubezpieczenia wybrany przez Ubezpieczonego we wniosku o ubezpieczenie i potwierdzony w polisie okres, w którym Ubezpieczony korzystać będzie z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo na zasadach określonych w niniejszych OWU. Okres ubezpieczenia może wynosić 1 rok, 5 lat lub 10 lat licząc od początku ubezpieczenia; 16) początek ubezpieczenia data wpływu składki na konto Towarzystwa, po uprzednim zaakceptowaniu przez Towarzystwo wniosku o zawarcie ubezpieczenia; 17) koniec ubezpieczenia określony w polisie, dzień zakończenia okresu ubezpieczenia; 18) Uposażony osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci 19) wiek Ubezpieczonego liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego w dniu początku ubezpieczenia; w kolejnych rocznicach początku ubezpieczenia jest on podwyższany o liczbę pełnych lat, jakie upłynęły od daty początku ubezpieczenia; 20) siedziba Towarzystwa miejsce prowadzonej przez Towarzystwo działalności. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Art. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpiecze niowe: 1) śmierć 2) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 3) śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA Art Warunkiem objęcia danej osoby ochroną ubezpieczeniową jest ukończenie przez Ubezpieczonego, w dniu początku ubezpieczenia 18 lat i nie ukończenie 64 lat. 2. Osoba zainteresowana ubezpieczeniem może zawrzeć Umowę Ubezpieczenia na czas określony, który wynosi 1 rok, 5 lat lub 10 lat. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP , Kapitał zakładowy: ,00 zł opłacony w całości Al. Jerozolimskie 162, Warszawa Compensa Kontakt: , / 5

2 3. Koniec ubezpieczenia nie może być późniejszy niż dzień ukończenia przez Ubezpieczonego 65 lat. Art Warunkiem objęcia osoby fizycznej ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo na zasadach określonych w niniejszych OWU jest: 1) złożenie Towarzystwu przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem podpisanego i kompletnie uzupełnionego wniosku o ubezpieczenie na formularzu Towarzystwa oraz zaakceptowanie wszystkich oświadczeń zawartych w treści wniosku o ubezpieczenie; 2) w przypadku, gdy Ubezpieczonym ma być inna osoba niż Ubezpieczający, wówczas wniosek o ubezpieczenie musi być również zaakceptowany przez osobę, która ma być ubezpieczona; 3) udzielenie przez osobę, która ma być ubezpieczona, odpowiedzi na pytania postawione przez Towarzystwo w telefonicznej ankiecie medycznej dotyczącej stanu zdrowia 4) na żądanie Towarzystwa poddanie się przez osobę, która ma być ubezpieczona badaniom medycznym, w przy padku gdy Towarzystwo uzależni objęcie tej osoby ochroną ubezpie czeniową od uprzedniego wykonania tych badań, przeprowadzonych na koszt Towarzystwa w placówce medycznej wskazanej przez Towarzystwo, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 2 OWU; 5) zaakceptowanie przez Towarzystwo wniosku o ubezpieczenie na podstawie wyników rozmowy telefonicznej, o której mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 3 OWU lub Art. 8 OWU albo wyników badań medycznych, o których mowa w Art. 6 ust. 2 OWU; 6) zapłata przez Ubezpieczającego należnej składki na rachunek 2. Towarzystwo ma prawo uzależnić zawarcie Umowy Ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU, od uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia osoby, która ma być ubezpieczona oraz od konieczności poddania się przez tę osobę badaniom lekarskim lub diagnostycznym, przeprowadzonym na koszt Towarzystwa w placówce medycznej wskazanej przez Towarzystwo. 3. Nie ma możliwości przystąpienia do ubezpieczenia przez pełnomocnika. Art Osoba zainteresowana ubezpieczeniem obowiązana jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane jej okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało przed wysłaniem Ubezpieczającemu polisy. Jeżeli Umowa Ubezpieczenia jest zawierana przez przedstawiciela ustawowego, obowiązek ten ciąży również na tym przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty sumy ubezpieczenia w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Art. 8 Towarzystwo ma prawo uzależnić zawarcie Umowy Ubezpieczenia, od uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia osoby, która ma być ubezpieczona. W takim przypadku osoba zainteresowana ubezpieczeniem telefonicznie udzieli informacji na pytania Art Po dokonaniu analizy danych dotyczących osoby, która ma być ubezpieczona, Towarzystwo uprawnione jest do zmiany wysokości składki. 2. Zmiana o której mowa w ust. 1 wymaga akceptacji osoby, która ma być ubezpieczona i osoby, która ma być ubezpieczającym, stosownie do postanowień określonych w art. 10 ust. 2 i 3. Art Jeżeli z oceny ryzyka dokonanej przez Towarzystwo wynika, że Towarzystwo może zawrzeć Umowę Ubezpieczenia na warunkach, które będą odbiegać od warunków określonych we wniosku o ubezpieczenie, Towarzystwo powiadomi o tym osobę, która ma być ubezpieczona i osobę, która ma być ubezpieczającym przesyłając informację w tym zakresie wraz z linkiem do polisy na adres wskazany przez osoby zainteresowane ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie. 2. W przypadku określonym w ust. 1, Towarzystwo wyznaczy osobie, która ma być ubezpieczona i osobie, która ma być ubezpieczającym termin nie krótszy niż 7 dni na złożenie sprzeciwu na piśmie do siedziby 3. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, z chwilą zapłaty przez Ubezpieczającego składki w wysokości określonej w polisie, Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na warunkach określonych w polisie przesłanej przez Towarzystwo Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu. Art Towarzystwo uprawnione jest do: 1) odroczenia terminu zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub 2) odmowy zawarcia Umowy Ubezpieczenia, jeżeli konieczność taka wynika z oceny ryzyka dokonanej przez Towarzystwo. 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1, Towarzystwo informuje osobę zainteresowaną ubezpieczeniem o podjętej decyzji na adres wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie. Art W przypadku gotowości zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Towarzystwo, Towarzystwo potwierdza gotowość zawarcia Umowy Ubezpieczenia oraz podstawowe warunki Umowy Ubezpieczenia przesyłając na adres wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie link do polisy. 2. Towarzystwo przesyła polisę na adres korespondencyjny wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem jedynie na pisemny wniosek tej osoby. ZAKOŃCZENIE UBEZPIECZENIA Art Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Za datę odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przyjmuje się dzień wpłynięcia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu do siedziby 2. W razie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu o którym mowa w ust. 1. Art Ubezpieczony ma prawo wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia składając oświadczenie na piśmie do siedziby Towarzystwa z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wymagalności składki (w przypadku, gdy składka za ubezpieczenie opłacana jest miesięcznie) lub ze skutkiem na dzień odpowiadający nazwą początkowi ubezpieczenia. 2. W przypadku określonym w ust. 1, Towarzystwo zaprzestanie udzielać Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, chyba, że Towarzystwo zaprzestało udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu z przyczyn wskazanych w Art / 5

3 Art. 15 Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej, w tym za okres wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia. Art.16 Odpowiedzialność Towarzystwa względem Ubezpieczonego wygasa: 1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia, na zasadach określonych w art. 13 ust. 1 OWU; 2) z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, w przypadku złożenia przez Ubezpieczonego wypowiedzenia, o którym mowa w art. 14 OWU; 3) z dniem śmierci 4) upływem dnia końca ubezpieczenia określonego w polisie. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA Art. 17 Towarzystwo wolne jest od odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła: 1) w wyniku samobójstwa w okresie pierwszych 2 lat od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia; 2) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzeń związanych z działaniami wojennymi lub wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), inwazją, woj ną domową, powstaniem, rewolucją, stanem wojennym; 3) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo; 4) w wyniku zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym lub skażeniem chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego, promieniotwórczość lub działania środków chemicznych; 5) w wyniku chorób rozpoznanych lub zdarzeń zaistniałych przed początkiem ubezpieczenia w odniesieniu do da nego Ubezpieczonego. Art. 18 Towarzystwo wolne jest od odpowiedzialności i nie wypłaci sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ani sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w następstwie: 1) zdarzeń związanych z odbywaniem służby wojskowej w siłach zbrojnych polskich lub obcych; 2) w wyniku działania lub pozostawania Ubezpieczonego świadomie lub w sposób zamierzony w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu (w rozumieniu obowiązujących przepisów), pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu obowiązujących przepisów), z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony; 3) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania lub używania danego pojazdu albo bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu, a także lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu, za wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych, odbywanego na ustalonej trasie i według ustalonego rozkładu; 4) jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez, udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, takich jak: spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, sporty lotnicze, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wysokogórska, narciarstwo ekstremalne, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, szybownictwo, nurkowanie, rafting i wszystkie jego odmiany, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty motorowodne, surfing i wszystkie jego odmiany, sporty walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe, gokartów i quadów, kolarstwo górskie i ekstremalne, speleologia, jazda konna, polo, myślistwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, zorbing; 5) nieszczęśliwego wypadku lub chorób rozpoznanych przed początkiem ubezpieczenia; 6) samookaleczenia się Ubezpieczonego lub świadomego i celowego spowodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia jego organizmu. SKŁADKA Art Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki z góry w wysokości określonej w polisie za okres wynikający z częstotliwości opłacania składki najpóźniej z dniem wymagalności składki określonym w polisie z zastrzeżeniem ust Wysokość składki jest ustalana przy przystępowaniu do ubezpieczenia, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki, długości okresu ubezpieczenia, wieku i stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz innych okoliczności istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 3. Pierwsza składka opłacana jest przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa wskazany w polisie, w terminie 14 dni od daty wysłania przez Towarzystwo linka do polisy na adres wskazany przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem w treści wniosku o ubezpieczenie. W przypadku, gdy osoba zainteresowana ubezpieczeniem nie zapłaci składki w terminie, wniosek o ubezpieczenie jest bezskuteczny, a wystawiona przez Towarzystwo polisa jest nieważna. 4. Składki mogą być opłacane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa wskazany w polisie. Art. 20 W razie niezapłacenia składki do dnia wymagalności składki, Towarzystwo zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu licząc od początku okresu (miesiąca lub roku), za który składka nie została opłacona. Art. 21 Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego w następujących przypadkach: 1) odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 OWU 2) śmierci Ubezpieczonego przed końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka. SUMA UBEZPIECZENIA Art Wysokość sumy ubezpieczenia nie może być wyższa niż PLN. 2. Oczekiwaną wartość sumy ubezpieczenia określa osoba zainteresowana ubezpieczeniem we wniosku o ubezpieczenie. 3. Suma ubezpieczenia wskazana we wniosku o ubezpieczenie jest potwierdzana przez Towarzystwo w polisie, pod warunkiem zaakceptowania przez Towarzystwo tego wniosku o ubezpieczenie, o ile nie nastąpi jej zmiana w trybie opisanym w art Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia nie jest możliwa. UPOSAŻONY Art Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uposażonych. 2. Wskazanie Uposażonego może nastąpić zarówno przed przystąpieniem do ubezpieczenia, w polisie, jak i również w każdym czasie trwania Umowy Ubezpieczenia i wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 3 / 5

4 Art W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać Uposażonego, zmienić lub odwołać Uposażonego albo zmienić procentowy udział w świadczeniu poszczególnych Uposażonych. 2. Dyspozycja taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być przesłana do siedziby 3. Towarzystwo związane jest dyspozycją Ubezpieczonego, o której mowa w ust. 1, począwszy od dnia jej doręczenia do siedziby Art. 25 Każda zmiana Uposażonego, jego odwołanie lub zmiana udziału Uposażonego w kwocie świadczenia, potwierdzana jest przez Towarzystwo nową polisą, która jest przesyłana Ubezpieczającemu na zasadach określonych w Art. 12 OWU. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Art. 26 Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, Towarzystwo wypłaci Uposażonemu, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie ubezpieczenia. Art Towarzystwo wypłaca świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego na podstawie pisemnego zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego, które powinno być sporządzone w miarę możliwości na formularzu Towarzystwa i przesłane do siedziby 2. Do wypłaty świadczenia niezbędne jest doręczenie Towarzystwu, w zależności od okoliczności i tytułu dochodzonego świadczenia: 1) odpisu aktu zgonu i zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przyczynę śmierci Ubezpieczonego oraz karty zgonu; 2) dokumentu potwierdzającego okoliczności śmierci Ubezpieczonego dokumenty wydane w postępowaniu prowadzonym przez uprawnione organy mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu Ubezpieczonego: raport policji, protokół powypadkowy, protokół BHP oraz dane adresowe: jednostki policji i siedziby prokuratury lub sądu prowadzących czynności wyjaśniające okoliczności zgonu Ubezpieczonego, o ile takie czynności były prowadzone; 3) dokumentacja medyczna z placówki medycznej, w której Ubezpieczony leczył się po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku lub dokumentacja medyczna z placówki medycznej, w której stwierdzono zgon 4) dokument medyczny potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz dane adresowe pogotowia ratunkowego, o ile pogotowie ratunkowe udzieliło Ubezpieczonemu pierwszej pomocy medycznej; 5) dane adresowe placówek medycznych, w których Ubezpieczony był zarejestrowany lub leczony; 6) kopii dokumentów potwierdzających tożsamość osób uprawnionych do świadczenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę reprezentującą Towarzystwo; 7) prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia w przypadku, gdy Uposażonymi są spadkobiercy 8) numery rachunków bankowych Uposażonych, na który Towarzystwo ma dokonać wypłaty świadczenia. 3. Do wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym niezbędne jest przekazanie Towarzystwu dodatkowo dokumentów potwierdzających, iż śmierć Ubezpieczonego była następstwem nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego. 4. W przypadku niemożności dostarczenia oryginałów dokumentów wymienionych w ust.2 lub 3, można dostarczyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego przedstawiciela 5. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu lub inne dokumenty powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub uprawniony organ (Apostille) i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Art Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia Towarzystwo przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego i osoby uprawnione z tytułu Umowy Ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia. 2. Na podstawie otrzymanej dokumentacji Towarzystwo przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia: 1) zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci 2) zasadności zgłoszonego roszczenia; 3) osób uprawnionych do otrzymania świadczenia; 4) wysokości świadczenia należnego poszczególnym osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia; 5) sposobu przekazania świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia. 3. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Art Towarzystwo wypłaca świadczenie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego, pod warunkiem otrzymania dokumentów, o których mowa w art Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaci w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminach określonych powyżej Towarzystwo nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę składającą wniosek o wypłatę świadczenia o przyczynach niemożności wypłaty świadczenia w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Art Świadczenie wypłacane jest osobom wskazanym jako Uposażony, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 2. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w kwocie świadczenia, przyjmuje się, że udziały tych osób są równe. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu, wskazana przez Ubezpieczonego nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały w sumie ubezpieczenia są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z ostatniego wskazania Ubezpieczonego. 3. Jeżeli jeden z kilku Uposażonych zmarł lub przestał istnieć przed śmiercią Ubezpieczonego, udział tego Uposażonego w wypłacanym świadczeniu przejmują pozostali Uposażeni proporcjonalnie do już posiadanych przez nich udziałów. 4. Jeżeli Uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego wskazanie go, jako uprawnionego do świadczenia, staje się bezskuteczne. W takim przypadku postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 4 / 5

5 5. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego albo gdy jedyny Uposażony w dniu śmierci Ubezpieczonego nie żył, nie istniał lub jego wskazanie stało się bezskuteczne, stosownie do postanowień ust. 4, Uposażonymi są spadkobiercy Ubezpieczonego z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy, w częściach określonych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w notarialnym poświadczeniu dziedziczenia. 6. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego albo gdy jedyny Uposażony w dniu śmierci Ubezpieczonego nie żył, nie istniał lub utracił prawo do świadczenia i nie żyje żadna z osób wymienionych w ust. 5, świadczenie wypłacane jest temu, kto pokrył koszty pogrzebu Ubezpieczonego, w wysokości udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia. 7. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób uprawnionych, wymienionych w ust. 5 i Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaca przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Polsce wskazany przez Uposażonego lub wypłaca w inny sposób uzgodniony z Uposażonym. Towarzystwo pokrywa jedynie koszt krajowego przelewu bankowego. ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA Art O każdej zmianie OWU, Towarzystwo powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego na piśmie. 2. Powyższe zmiany mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający nie wypowie Umowy Ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian, z zastrzeżeniem ust. 3. Zmiany wchodzą w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie terminu na wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, chyba że w zawiadomieniu o zmianach Towarzystwo wskazało inny późniejszy termin wejścia ich w życie. 3. Zmiana OWU w powyższym trybie nie jest możliwa, jeżeli dotyczy ona istotnych postanowień Umowy Ubezpieczenia, takich jak np. tryb i warunki wypłaty świadczeń, wysokość sumy ubezpieczenia, ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, o ile zmiany te pogarszają sytuację Ubezpieczonego Uposażonego lub innych osób uprawnionych. OŚWIADCZENIA I ZAWIADOMIENIA Art. 32 W przypadku, gdy Strona lub Ubezpieczony zobowiązany jest do składania zawiadomień lub oświadczeń związanych z Umową Ubezpieczenia na piśmie, wówczas pismo takie powinno być dostarczone za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym. Art Jeżeli w OWU nie postanowiono inaczej, każdy wniosek dotyczący ubezpieczenia składany w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zostanie rozpatrzony przez Towarzystwo w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Towarzystwa prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. 2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został wypełniony nieprawidłowo lub jest niekompletny, Towarzystwo wezwie osobę składającą wniosek do uzupełnienia wniosku lub do wypełnienia nowego wniosku, lub też do dostarczenia brakujących dokumentów lub informacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 3. Jeżeli osoba składająca wniosek nie zastosuje się do treści wezwania, o którym mowa w ust. 2, wówczas jej wniosek uznaje się za nieskuteczny. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art Skargi i zażalenia na działania Towarzystwa lub osób reprezentujących Towarzystwo mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Zarządu 2. Skarga lub zażalenie powinny być rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od daty ich doręczenia, chyba że wyjaśnienie zgłoszenia wymaga podjęcia skomplikowanego postępowania wyjaśniającego. 3. O niemożliwości ustosunkowania się do skargi lub zażalenia w trzydziestodniowym terminie, Zarząd Towarzystwa informuje skarżącego na piśmie, podając ostateczny termin wyjaśnienia sprawy. 4. Rozpatrywanie skarg i zażaleń dokonywane jest przez Zarząd Towarzystwa bezpośrednio lub przez osoby upoważnione przez Zarząd. 5. Skargi lub zażalenia mogą być także wnoszone do Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Prawem właściwym dla zawartej przez Strony Umowy Ubezpieczenia jest prawo polskie. Art. 36 Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. Art Zasady opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego są wolne kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 1) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z Umową Ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej w wypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. 3. W przypadku zmiany przepisów podatkowych albo przyjęcia przez organ podatkowy lub inny uprawniony organ administracji publicznej decyzji wiążącej dla Towarzystwa, skutkującej opodatkowaniem świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia, należny podatek dochodowy obciążać będzie osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia. Art. 38 Niniejsze OWU w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/2014 Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 10 września 2014 r. wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r. Art Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do informowania Towarzystwa o każdej zmianie ich adresu lub siedziby oraz o każdej zmianie adresu podanego w treści wniosku o ubezpieczenie. 2. Towarzystwo jest zobowiązane do informowania Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o każdej zmianie adresu lub siedziby. Piotr Tański Członek Zarządu Wolfgang Stockmeyer Członek Zarządu 5 / 5

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wierzytelności. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową

Fundusz Wierzytelności. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Fundusz Wierzytelności Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO UI/OWU/165/10-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z opcjami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 2 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Życiowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia COMPENSA ZDROWIE (OWU) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo