RYNOLOGICZNE II KRAJOWE FORUM LARYNGOLOGICZNY WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNOLOGICZNE II KRAJOWE FORUM LARYNGOLOGICZNY WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005"

Transkrypt

1 ISSN P R O G R A M II KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES

2 WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005 Organizatorzy: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie Sekcja Rynologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów G owy i Szyi przy wspó pracy: Klinika Otolaryngologii Oddzia u Stomatologii AM w Warszawie Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Klinika Otolaryngologii Dzieci cej AM w Warszawie 24 PUNKTY EDUKACYJNE 3

3 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 Zarzàd: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski przewodniczàcy dr S awomir Bia ek lek. Iwona Gromek Adres: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie ul. Banacha 1a Warszawa tel./fax: (0-22) ARTIFEX RHINOLOGIAE prof. Valerie LUND (Wlk. Brytania) prof. Eugene B. KERN (USA) prof. Heinz STAMMBERGER (Austria) prof. Grzegorz JANCZEWSKI (Polska) prof. Gilbert J. NOLST TRENITÉ (Holandia) 4

4 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 AMICUS RHINOLOGIAE POLONICAE dr Bernard ARNOUX (Francja) dr Timothy BEALE (Wlk. Brytania) prof. Ewa BERNATOWSKA (Polska) prof. Paolo CASTELNUOVO (W ochy) prof. Peter A.R. CLEMENT (Belgia) dr Monika CZAPSKA (Polska) dr Meron LEVITATS (USA) dr Andrzej MARCINKOWSKI (Polska) prof. Thomas J. McDONALD (USA) prof. Leslie MICHAELS (Wlk. Brytania) dr Kerry D. OLSEN (USA) prof. Metin ÖNERCI (Turcja) dr hab. Ewa OSUCH-WÓJCIKIEWICZ (Polska) prof. John F. PALLANCH (USA) prof. Pietro PALMA (W ochy) prof. Ruby PAWANKAR (Japonia) prof. Gerhard RETTINGER (Niemcy) dr Glenis SCADDING (Wlk. Brytania) prof. Eberhard STENNERT (Niemcy) prof. Andrzej SZCZEKLIK (Polska) prof. M. Eugene TARDY (USA) prof. Gilbert J. NOLST TRENITÉ (Holandia) prof. Edward ZAWISZA (Polska) 5

5 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 SEKCJA RYNOLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI Zarzàd: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski przewodniczàcy prof. dr hab. med. Wojciech Golusiƒski prof. dr hab. med. Mieczys aw Chmielik prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz dr med. Jaros aw Balcerzak dr med. Zbigniew Âwierczyƒski Adres: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie ul. Banacha 1a Warszawa tel./fax: (0-22)

6 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 KIEROWNIK NAUKOWY I ORGANIZACYJNY PROF. DR HAB. MED. ANTONI KRZESKI Komitet naukowy: prof. dr hab. med. M. Chmielik prof. dr hab. med. W. Golusiƒski prof. dr hab. med. D. Jurkiewicz prof. dr hab. med. J. Kruszewski prof. dr hab. med. A. Kukwa prof. dr hab. med. K. Niemczyk prof. dr hab. med. B. Tarchalska-Kryƒska dr hab. med. W. Mikulewicz dr hab. med. E. Osuch-Wójcikiewicz dr med. Z. Âwierczyƒski Adres do korespondencji: Klinika Otolaryngologii AM, ul. Banacha 1a, Warszawa, tel./fax: (0-22) Miejsce obrad: NOVOTEL AIRPORT, Warszawa, 1-go Sierpnia 1 tel. (0-22)

7 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 GoÊcie honorowi: prof. dr Eugene B. Kern Mayo Clinic (Rochester, USA) dr I. Mackay (Londyn, Wlk. Brytania) prof. dr Metin Önerci (Ankara,Turcja) Prezydent The European Rhinologic Society prof. dr Gilbert J.Nolst Trenité (Amsterdam, Holandia) Prezydent The European Academy Facial Plastic Surgery dr J. Rowe-Jones (Londyn, Wlk. Brytania) 8

8 Piàtek OTWARCIE KONFERENCJI WYK ADY INAUGURACYJNE Rynologia w Polsce: wczoraj, dziê, jutro prof. M. Chmielik Lessons learned after 40 years in Rhinology prof. E.B. Kern 9

9 Sesja I Piàtek KRWAWIENIE Z NOSA moderator: dr hab. E. Osuch-Wójcikiewicz Anatomiczne uwarunkowania powstawania krwotoków w obr bie trzewioczaszki prof. B. Ciszek Niechirurgiczne przyczyny nadmiernych oko ooperacyjnych krwawieƒ dr M. Jeleƒska Wspó czesne mo liwoêci diagnostyki i interwencji naczyniowej w otolaryngologii dr B. Jaroƒ Krwawienia z nosa w wybranych schorzeniach ogólnoustrojowych dr hab. E. Osuch-Wójcikiewicz Przerwa kawa / herbata 10

10 Sesja II Piàtek PODSTAWY ALERGII moderator: prof. dr hab. J. Kruszewski Alergia problem du y, czy ma y? prof. J. Kruszewski Nie yty nosa definicja, podzia y prof. D. Jurkiewicz Diagnostyka chorób alergicznych prof. M. Âliwiƒska-Kowalska Profilaktyka chorób alergicznych dr hab. A. Emeryk Leczenie chorób alergicznych prof. R. Kurzawa Obiad 11

11 Piàtek Sesja III NIEALERGICZNE NIE YTY NOSA moderator: prof. dr hab. med. B. Tarchalska-Kryƒska Diagnostyka cytologiczna b ony Êluzowej nosa w niealergicznych nie ytach nosa prof. B. Tarchalska-Kryƒska Kortykosteroidoterapia w ocenie cytologicznej b ony Êluzowej nosa dr M. Hamera-S ynarska Dlaczego hamujemy przemiany kwasu arachidonowego? dr M. Pustu a Znaczenie kliniczne eikozanoidów w nie ytach nosa dr M. Âwierczyƒska Prezentacja FIRMY SCHERING-PLAUGH 12

12 Piàtek Sesja IV cz Êç I ASPEKTY OBWODOWEJ POSTACI SNU Z BEZDECHAMI moderator: prof. dr hab. med. A. Kukwa Patofizjologia snu z bezdechami prof. A. Kukwa Znaczenie prawid owej dro noêci nosa w rozwoju zespo u snu z bezdechami dr K. Dudziec Ocena rusztowania twarzoczaszki u osób z zaburzeniami dro noêci górnej drogi oddechowej dr W. Adach Przerwa kawa / herbata 13

13 Sesja IV cz Êç II Piàtek ASPEKTY OBWODOWEJ POSTACI SNU Z BEZDECHAMI moderator: prof. dr hab. med. A. Kukwa Badania przesiewowe i ró nicujàce u osób z zaburzeniami oddychania dr M. Kuêmiƒska Aspekty internistyczne u chorych z zespo em snu z bezdechami prof. G. Opolski Skutki zaburzeƒ dro noêci nosa u dzieci dr E. Je ewska Aktualny stan wiedzy dotyczàcy diagnostyki i leczenia obwodowej postaci zespo u snu z bezdechami prof. B. de Berry Borowski OKRÑG Y STÓ moderator: prof. A. Kukwa Dyskusja na temat obrazu klinicznego i interdyscyplinarnej symptomatologii zespo u snu z bezdechami 14

14 Sobota WYK ADY NA ZAPROSZENIE Rhinoplasty: aesthetic and ethics dr I. Mackay Chronic Rhinosinusitis and fungi: what we really know? how do we treat? prof. E.B. Kern 15

15 Sesja V Sobota ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH moderator: prof. dr hab. med. A. Krzeski Kryterium rozpoznawania i klasyfikacji zapaleƒ zatok przynosowych prof. A. Krzeski Patofizjologia przewlek ego zapalenia zatok przynosowych dr hab. W. Mikulewicz Antybiotykoterapia do ylna w leczeniu zapalenia zatok przynosowych dr hab. M. Misio ek Miejsce operacji klasycznych w leczeniu operacyjnym przewlek ego zapalenia zatok przynosowych prof. W. Golusiƒski Prezentacja FIRMY KRKA Przerwa kawa / herbata 16

16 Sesja VI Sobota LECZENIE CHIRURGICZNE ZATOK PRZYNOSOWYCH moderator: prof. dr hab. med. W. Golusiƒski Endoscopic frontal sinus surgery dr I. Mackay Post powanie chirurgiczne w rozleg ych zmianach polipowatych jam nosa i zatok przynosowych prof. W. Golusiƒski Long-term results of FESS dr J. Rowe-Jones Operacje wewnàtrznosowe niedro noêci dróg zowych dr R. Wielgosz Dost p twarzo-czaszkowy w leczeniu nowotworów masywu szcz kowo-sitowego prof. W. Szyfter Obiad 17

17 Sesja VII Sobota UNIKALNE PRZYPADKI moderator: prof. dr hab. med. M. Chmielik Nawracajàce krwawienia z nosa u 3,5 letniego dziecka W. Mikulewicz, S. Drelichowski, A. Yogen Rzadki mechanizm uszkodzenia opony twardej po urazie wyrostka nosowego koêci czo owej Z. Kaêmierczak-Zagórska, Z. Âwierczyƒski, A. Suwaj, J. Bujok, A. Dziendziel, A. Skórka-Janik Dysplazja w óknista szcz ki u 8-letniego ch opca A. Skorek, D. Babiƒski, C. Stankiewicz Przypadek olbrzymiego brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych P. Szwedowicz, K. Niemczyk, P. Ch ciƒski Rzadkie przypadki oponiaków rynienki w chowej penetrujàcych do sitowia Z. Kaêmierczak-Zagórska, Z. Âwierczyƒski, A. Skórka-Janik, J. Bujok, A. Dziendziel Przypadek przewlek ego zapalenia zatok z podejrzeniem rozrostu nowotworowego P. Chmielik, A. Kuniszyk 18

18 Sesja VII Sobota UNIKALNE PRZYPADKI moderator: prof. dr hab. med. M. Chmielik Kostniak sitowia P. Poppe, J. Bardadin i in. Angiofibroma v/s neuroblastoma P. Poppe, J. Bardadin Rzadkie przypadki fibroma juvenilae penetrujàcy do do u przedniego i Êrodkowego J. Gawlik, J. Sk adzieƒ, M. Moskala, A. Urbanik Przypadek zapalenia koêci czo owej u 3-letniego dziecka jako problem diagnostyczny i leczniczy P.K. Burduk, J. Mierzwiƒski, K. Dalke, H. Mackiewicz, J. Olijewski, A. Piziewicz, H. Kaêmierczak Izolowane zapalenie zatoki klinowej u dziecka leczone technikà endoskopowà K. Dalke, J. Mierzwiƒski, P.K. Burduk, H. Mackiewicz, J. Olijewski,. A. Piziewicz, M. Polak, H. Kaêmierczak Bakteriofagi w leczeniu infekcyjnych powik aƒ po operacjach podstawy czaszki J. Gawlik, J. Sk adzieƒ, M. Moskala 19

19 Sesja VII Sobota UNIKALNE PRZYPADKI moderator: prof. dr hab. med. M. Chmielik Przypadek zmiany neutrofilów b ony Êluzowej zatok sitowych u pacjentów po operacji FESS W. Kaniuk, H. Kawalski TrudnoÊci diagnostyczne w przewlek ym zapaleniu zatok P. Chmielik, E. Bro ek-màdry Sukcesy i pora ki leczenia ozeny I. Krzeska-Malinowska, M. Held-Zió kowska, G. Januszek Fibromatoza nosa, sitowia, zatok czo owych zajmujàca oczodo y i przedni dó czaszki u 2-letniego dziecka opis przypadku E. Ozi b o, A. Kukwa, A. Ozi b o, J. Kosiƒska Giant cell reparative granuloma szcz k w materiale dzieci cym Kliniki M. Pietniczka, A. Kukwa, W. Adach, J. Brzost II WIECZÓR AUTORSKI PROF. ANTONIEGO KRZESKIEGO 20

20 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2005 Organizatorzy: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie Klinika Otolaryngologii Oddzia u Stomatologii AM w Warszawie Klinika Nowotworów G owy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie Sekcja Rynologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów G owy i Szyi Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki 21

21 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2005 KIEROWNIK NAUKOWY PROF. DR HAB. MED. ANDRZEJ KUKWA Komitet naukowy: prof. dr hab. med. Stanis aw Bieƒ prof. dr hab. med. Romuald Krajewski prof. dr hab. med. Antoni Krzeski prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk dr hab. med. E. Osuch-Wójcikiewicz prof. dr hab. med. Witold Szyfter GoÊcie honorowi: prof. Giulio Cantu (W ochy) prof. Dan Fliss (Izrael) prof. Metin Önerci (Turcja) prof. Jatin P. Shah (USA) 22

22 Niedziela WYK AD SPONSOROWANY Udzia infekcji HPV w karcinogenezie raka p askonab onkowego g owy i szyi nowe mo liwoêci profilaktyki prof. A. Kukwa 23

23 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES Sesja I Niedziela INVITED LECTURE moderator: prof. dr hab. med. R. Krajewski Management of paranasal sinuses tumors state -of- the art dr J. P. Shah ROUND TABLE DISCUSSION Paranasal sinuses tumors difficult decisions moderator: prof. Jatin P. Shah, prof. Romuald Krajewski participants: Giulio Cantu, Dan Fliss, Antoni Krzeski, Andrzej Kukwa, Metin Önerci, Witold Szyfter Przerwa kawa / herbata 24

24 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES Niedziela Sesja II moderator prof. dr hab. med. A. Kukwa Management of juvenile angiofibroma prof. M. Önerci Leczenie zaawansowanych postaci naczyniakow ókniaków m odzieƒczych prof. K. Niemczyk Czerniak jamy nosowej dr hab. E. Osuch-Wójcikiewicz Carcinoma of the ethmoid sinus prof. G. Cantu Reconstruction and management of complications in anterior skull base surgery prof. D. Fliss Zamkni cie Konferencji / OBIAD 25

25 W imieniu uczestników, wyk adowców oraz Komitetu Organizacyjnego pragn serdecznie podzi kowaç ni ej wymienionym firmom za zrozumienie celowoêci zorganizowania II Krajowego Forum Rynologicznego oraz za udzielone wsparcie finansowe. SHAR-POL WARSZAWSKIE ZAK ADY FARMACEUTYCZNE POLFA Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski 26

ISSN 1643-0050 LARYNGOLOGICZNY I KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE

ISSN 1643-0050 LARYNGOLOGICZNY I KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE ISSN 1643-0050 P R O G R A M I KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 4-5 GRUDNIA 2004 I KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 4-5 GRUDNIA 2004 Organizatorzy: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 1-3 GRUDNIA

WARSZAWA, 1-3 GRUDNIA ISSN 1643-0050 P R O G R A M III KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 1-3 GRUDNIA 2006 INTERNATIONAL SYMPOSIUM DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEAD AND NECK SKIN TUMORS WARSZAWA, 1-3 GRUDNIA 2006 Organizatorzy: Klinika

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 30 LISTOPADA 2 GRUDNIA

WARSZAWA, 30 LISTOPADA 2 GRUDNIA ISSN 1643-0050 P R O G R A M IV KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 30 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2007 INTERNATIONAL WORKSHOP PROGRESS IN RHINOLOGY MEET THE MASTERS WARSZAWA, 30 LISTOPADA - 2 GRUDNIA 2007 Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA RYNOLOGICZNA

KRAJOWA KONFERENCJA RYNOLOGICZNA ISSN 1643-0050 P R O G R A M KRAJOWA KONFERENCJA z okazji jubileuszu 15-lecia SEKCJI RYNOLOGII i CHIRURGII PLASTYCZNEJ TWARZY PTORL-ChGiS WARSZAWA, 3 4 GRUDNIA 2010 VII KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE z okazji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 5 7 GRUDNIA

WARSZAWA, 5 7 GRUDNIA ISSN 1643-0050 P R O G R A M VKRAJOWE FORUM WARSZAWA, 5 7 GRUDNIA 2008 INTERNATIONAL SYMPOSIUM FACIAL PLASTIC SURGERY MEET THE MASTERS V KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 5-7 GRUDNIA 2008 Organizatorzy: KATEDRA

Bardziej szczegółowo

RYNOLOGICZNE LARYNGOLOGICZNY VIII KRAJOWE FORUM. PRINCIPLES of RHINOPLASTY SKIN CANCER AND FACIAL RECONSTRUCTION WARSZAWA, 2 3 GRUDNIA 2011

RYNOLOGICZNE LARYNGOLOGICZNY VIII KRAJOWE FORUM. PRINCIPLES of RHINOPLASTY SKIN CANCER AND FACIAL RECONSTRUCTION WARSZAWA, 2 3 GRUDNIA 2011 ISSN 1643-0050 P R O G R A M VIII KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 2 3 GRUDNIA 2011 RHINOFEST POLAND 2011 PRINCIPLES of RHINOPLASTY INTERNATIONAL WORKSHOP SKIN CANCER AND FACIAL RECONSTRUCTION Szanowni Kole anki

Bardziej szczegółowo

RYNOLOGICZNE LARYNGOLOGICZNY IX KRAJOWE FORUM RHINOPLASTY WORKSHOP ZESPÓ OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW PODCZAS SNU SEMINARIUM WARSZAWA, 7 8 GRUDNIA 2012

RYNOLOGICZNE LARYNGOLOGICZNY IX KRAJOWE FORUM RHINOPLASTY WORKSHOP ZESPÓ OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW PODCZAS SNU SEMINARIUM WARSZAWA, 7 8 GRUDNIA 2012 ISSN 1643-0050 P R O G R A M IX KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 7 8 GRUDNIA 2012 RHINOPLASTY WORKSHOP ZESPÓ OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW PODCZAS SNU SEMINARIUM Szanowni Paƒstwo, Drodzy Przyjaciele Rynolodzy i nie tylko,

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19 Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie rynologii Klasyfikacja zapaleñ zatok przynosowych i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

syllabus rynologiczny

syllabus rynologiczny www.magazynorl.pl ISSN 1643-0050 KWARTALNIK LIPIEC WRZESIE 2010 TOM IX ZESZYT 3 syllabus rynologiczny dodatek No 35 HISTORIA ROZWOJU RYNOLOGII W KLINICE OTOLARYNGOLOGII WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski Przewodniczàcy RhinoForum 2016

Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski Przewodniczàcy RhinoForum 2016 Droga Kole anko, Szanowny Kolego, jest mi niezmiernie mi o powitaç Paƒstwa jako potencjalnych uczestników 14 edycji mi dzynarodowej konferencji rynologicznej RhinoForum 2016, która odb dzie si w tym roku

Bardziej szczegółowo

OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Łódź 7-8 marca 2013

OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Łódź 7-8 marca 2013 X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Łódź, 7-8 marca 2013 Teatr im. S. Jaracza ul. Jaracza 27, Łódź Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2011r.

WYKAZ KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2011r. WYKAZ KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2011r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i prowadzący szkolenie T e m a t Przeznaczenie Termin Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ Kierownik naukowy

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 6 7 GRUDNIA

WARSZAWA, 6 7 GRUDNIA ISSN 1643-0050 magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY PROGRAM X JUBILEUSZOWE FORUM WARSZAWA, 6 7 GRUDNIA 2013 WARSAW, 6 7 DECEMBER 2013 Drogie Kole anki, Szanowni Koledzy, witam Paƒstwa serdecznie na X Jubileuszowym

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII

Ogólnopolska Konferencja SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII 19-20 marca 2010 r. - Ciechocinek P atronat: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi Ogólnopolska Konferencja SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII PROGRAM Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Witamy

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Głównymi tematami Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi były:

Głównymi tematami Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi były: Sprawozdanie z XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, Warszawa, 9-12 czerwca 2010 roku W dniach 9

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r.

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ T e m a t Przeznaczenie Termin prowadzący szkolenie Kierownik naukowy Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ALERGOLOGIA nr: 1-731/1-01-005-2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Piątek 20.03.2015. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, a jeżeli tak to dlaczego? Anafilaksja pokarmowa u niemowląt i małych dzieci

Piątek 20.03.2015. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, a jeżeli tak to dlaczego? Anafilaksja pokarmowa u niemowląt i małych dzieci Piątek 20.02015 CEREMONIA INAUGURACYJNA 150 100 SESJA INAUGURACYJNA 100 130 Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? Przewodniczenie: Prof. Zbigniew Bartuzi Prof. Bolesław Samoliński Czy rzeczywiście nastąpił

Bardziej szczegółowo

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Środa, 21 września 2016 r. 12.00 19.30 PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe 19.30 20.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Wykład organizowany

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 014-015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

NOS A ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU LECZENIE CHIRURGICZNE CHRAPANIA I OBTURACYJNEGO ZESPO U SNU Z BEZDECHAMI U DOROS YCH

NOS A ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU LECZENIE CHIRURGICZNE CHRAPANIA I OBTURACYJNEGO ZESPO U SNU Z BEZDECHAMI U DOROS YCH www.magazynorl.pl ISSN 1643-0050 KWARTALNIK PAèDZIERNIK GRUDZIE 2013 TOM XII ZESZYT 4 syllabus rynologiczny dodatek No 48 NOS A ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU dr med. Wojciech Kukwa prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Dębinki 7, 80-11 Gdańsk, tel./fax (58) 341 16 77, jmslomin@amg.gda.pl Szanowni Państwo! Rok 009 przyniesie nam ważne wydarzenie w środowisku lekarzy pulmonologów II Ogólnopolską Konferencję POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y 2 października 2015 r. (piątek) Miejsce Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 Godz. 13.30-14.30 INAUGURACJA SYMPOZJUM Prowadzenie Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-0050 PROGRAM LARYNGOLOGICZNY. Warszawa, 5 6 grudnia 2014. RhinoForum2014

ISSN 1643-0050 PROGRAM LARYNGOLOGICZNY. Warszawa, 5 6 grudnia 2014. RhinoForum2014 ISSN 1643-0050 magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY Warszawa, 5 6 grudnia 2014 Warsaw, 5 6 December 2014 Piàtek Friday 5 grudnia 2014 5 December 2014 sala / room SYMPHONY sala / room CONCERTO parter / 1 st

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod SzT modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Semestr studiów 8 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod NKO(nz)ChirOnk modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Chirurgia i onkologia 1/2 Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgłoszonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do CMKP na rok 2015

Wykaz obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgłoszonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do CMKP na rok 2015 Wykaz obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgłoszonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do CMKP na rok Wydział Lekarski w Katowicach Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym.

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym. Szpital Czerniakowski jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim z ponad 50-letnim stażem. Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie usług medycznych na jak najwyższym poziomie i działanie zgodnie z misją

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy

Drogie Koleżanki i Koledzy OTORYNOLARYNGOLOGIA IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Drogie Koleżanki i Koledzy Tegoroczna Konferencja Otorynolaryngologia Łódź 2012 jest dziewiątą z kolei i zbiega się z 10-leciem kwartalnika Otorynolaryngologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii,

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, TRZECIE SYMPOZJUM STANDARDY GASTROENTEROLOGICZNE, HEPATOLOGICZNE I ŻYWIENIOWE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO I PEDIATRY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa 20-21.11.2009 Organizatorzy: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia - opis przedmiotu

Otolaryngologia - opis przedmiotu Otolaryngologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Otolaryngologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ol Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgsłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci

Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgsłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgsłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci Sobota 9.00 Otwarcie konferencji, powitanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA Kod modułu LK.3.F.003 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

www.laryngologia2015.pl

www.laryngologia2015.pl I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy aktualizacja na dzień 8.09.2015 17 września 2015, Czwartek od

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. med. Ali Akbar Hedayati starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Analiza wyników operacyjnego

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo

1. Mianownictwo i podzia krwotoków po o niczych Zbigniew S omko, Krzysztof Drews Klasyfikacja przyczynowa... 16

1. Mianownictwo i podzia krwotoków po o niczych Zbigniew S omko, Krzysztof Drews Klasyfikacja przyczynowa... 16 Spis treêci 1. Mianownictwo i podzia krwotoków po o niczych Zbigniew S omko, Krzysztof Drews.................... 15 1.1. Klasyfikacja przyczynowa.............. 16 2. Aspekt historyczny krwotoków po o niczych

Bardziej szczegółowo

Pediatria 2013 część II

Pediatria 2013 część II KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego www.owptp.pl ZAPROSZENIE Pediatria 2013 część II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY. Europejskie wytyczne dotyczàce zapaleƒ zatok przynosowych i polipów nosa 2007. Podr czny przewodnik WYDANIE SPECJALNE 2008

OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY. Europejskie wytyczne dotyczàce zapaleƒ zatok przynosowych i polipów nosa 2007. Podr czny przewodnik WYDANIE SPECJALNE 2008 www.magazynorl.pl OTORYNO- ISSN 1643-0050 LARYNGOLOGICZNY WYDANIE SPECJALNE 2008 Europejskie wytyczne dotyczàce zapaleƒ zatok przynosowych i polipów nosa 2007 Wytske Fokkens Valerie Lund Joaquim Mullol

Bardziej szczegółowo

Ból w chorobach narządu ruchu

Ból w chorobach narządu ruchu II Komunikat Sympozjum Ból w chorobach narządu ruchu 19 20 listopada 2015 roku Mini-Sympozjum Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na Konferencje Lekarzy Estetycznych

Zaproszenie na Konferencje Lekarzy Estetycznych Zaproszenie na Konferencje Lekarzy Estetycznych Szanowni Państwo! W imieniu dr nauk med. Wojciecha Maruszy, Medycznego Portalu FeelBeauty.eu oraz Akademii Rzeźbienia Twarzy mamy zaszczyt zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 11 października 2007

Czwartek, 11 października 2007 Czwartek, 11 października 2007 Warsztaty 10.00-13.00 1. Zapalenia krtani i duszność u dzieci - postępowanie Prof. dr hab. med. Andrzej Makowski 2. Endoskopia nosa i zatok przynosowych Prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM 06 września 2012 r. (czwartek) 14.00 18.00 SESJA DLA PIELĘGNIAREK Żywienie pacjentów z chorobą nowotworową Patronat: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

Bardziej szczegółowo

Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

GIGANCI rynologii. RhinoForum2015 27 28 LISTOPADA 2015

GIGANCI rynologii. RhinoForum2015 27 28 LISTOPADA 2015 27 28 LISTOPADA 2015 Drogie Kole anki i Koledzy, witam Paƒstwa bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania si z programem RhinoForum 2015, mi dzynarodowej konferencji rynologicznej, którà organizuj wraz

Bardziej szczegółowo

CHOROBY PŁUC OD A do Z

CHOROBY PŁUC OD A do Z 14 14 Interaktywne Repetytorium Pulmonologiczne Repetitio mater studiorum est CHOROBY PŁUC OD A do Z 6-7 kwietnia 2016 GNIEZNO 14 INTERAKTYWNE REPETYTORIUM PULMONOLOGICZNE Repetitio mater studiorum est

Bardziej szczegółowo

,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r.

,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r. ,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r. ORGANIZATOR: Katedra Onkologii i Radioterapii, Klinika Endokrinologii PATRONAT: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym

Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym Otorynolaryngologia Pucher B i wsp. Naczyniakowłókniak 2015, 14(1): 15-19 młodzieńczy diagnostyka leczenie w materiale Kliniki Otolaryngologii... 15 Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Piotr Malinowski,

Dr n. med. Piotr Malinowski, Plan ćwiczeń z chirurgii naczyniowej IV rok kierunek lekarski 2012 5 dni po 6 godzin ( Ćwiczą 2 grupy 5-osobowe ) Osoba odpowiedzialna za realizację programu ćwiczeń Dr n. med. Piotr Malinowski, Dr n.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry. (Plany lekcyjne) POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM FINANSOWANIE: AUTORZY

Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry. (Plany lekcyjne) POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM FINANSOWANIE: AUTORZY POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry (Plany lekcyjne) AUTORZY FINANSOWANIE: Plan lekcyjny dla modułu 3 Rak skóry bez tajemnic I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. Oddział Neurologii oraz Oddział Udarowy Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. W skład Oddziału Udarowego

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy

Drogie Koleżanki i Koledzy OTORYNOLARYNGOLOGIA IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Drogie Koleżanki i Koledzy Tegoroczna Konferencja Otorynolaryngologia Łódź 2011 jest dziewiątą z kolei i zbiega się z 10-leciem kwartalnika Otorynolaryngologia

Bardziej szczegółowo

SALA GŁÓWNA (poziom 0)

SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.00 12.50 Lunch powitalny SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.50 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego I termin 13.00 13.05 Ceremonia otwarcia 13.05 14.35 Trudne decyzje

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r. Warsztaty Szkoleniowe V 7.15 8.45 Warsztaty spirometryczne Sesja B Sala 3/5 Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo szkoleniowego przyznanego przez

Bardziej szczegółowo

26-27 kwietnia 2017, godz

26-27 kwietnia 2017, godz ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na IX WARSZAWSKIE

Bardziej szczegółowo

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman...

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman... Spis treêci Wst p Jerzy Kruszewski....................... 15 PiÊmiennictwo........................... 18 Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman.....................

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Otolaryngologia Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Uszkodzenie nerwu węchowego powoduje anosmię (brak węchu). Może być wynikiem złamania w obrębie dołu przedniego czaszki lub

Uszkodzenie nerwu węchowego powoduje anosmię (brak węchu). Może być wynikiem złamania w obrębie dołu przedniego czaszki lub Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM Okolica węchowa błony śluzowej (regio olfactoria) Uszkodzenie nerwu węchowego powoduje anosmię (brak węchu). Może być wynikiem złamania w obrębie dołu przedniego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 1. Adres jednostki: Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 Tel. /Fax 61 8691

Bardziej szczegółowo

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju Konferencja Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju Patronat Naukowy: Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych

Bardziej szczegółowo

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r.

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r. o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji 20 22 kwietnia 2017 r. VII Edycja Forum Praktyków Kraków. Absolutny TOP wykładowców: najwi ksze Êwiatowe nazwiska Zweryfikowane praktykà

Bardziej szczegółowo

podręcznik chorób alergicznych

podręcznik chorób alergicznych podręcznik chorób alergicznych Gerhard Grevers Martin Rócken ilustracje Jurgen Wirth Redaktor wydania drugiego polskiego Bernard Panaszek I. Podstawy alergologii... 1 II. Diagnostyka chorób alergicznych...

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth Program Konferencji 09.00 10.00 Spotkanie nadzoru specjalistycznego 10.30 10.40 Rozpoczęcie konferencji Maciej Krzakowski 10.40 11.25 Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci.

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. Załącznik nr 1 I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. 1) Skrótowy opis celów i podstawowych elementów zadania; Celem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Środa 15.45-17.15, ul. Medyczna 9, sala A Data Temat: Prowadzący: 05.10.16 Omówienie

Bardziej szczegółowo