RYNOLOGICZNE II KRAJOWE FORUM LARYNGOLOGICZNY WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNOLOGICZNE II KRAJOWE FORUM LARYNGOLOGICZNY WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005"

Transkrypt

1 ISSN P R O G R A M II KRAJOWE FORUM WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES

2 WARSZAWA, 2-4 GRUDNIA 2005 Organizatorzy: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie Sekcja Rynologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów G owy i Szyi przy wspó pracy: Klinika Otolaryngologii Oddzia u Stomatologii AM w Warszawie Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Klinika Otolaryngologii Dzieci cej AM w Warszawie 24 PUNKTY EDUKACYJNE 3

3 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 Zarzàd: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski przewodniczàcy dr S awomir Bia ek lek. Iwona Gromek Adres: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie ul. Banacha 1a Warszawa tel./fax: (0-22) ARTIFEX RHINOLOGIAE prof. Valerie LUND (Wlk. Brytania) prof. Eugene B. KERN (USA) prof. Heinz STAMMBERGER (Austria) prof. Grzegorz JANCZEWSKI (Polska) prof. Gilbert J. NOLST TRENITÉ (Holandia) 4

4 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 AMICUS RHINOLOGIAE POLONICAE dr Bernard ARNOUX (Francja) dr Timothy BEALE (Wlk. Brytania) prof. Ewa BERNATOWSKA (Polska) prof. Paolo CASTELNUOVO (W ochy) prof. Peter A.R. CLEMENT (Belgia) dr Monika CZAPSKA (Polska) dr Meron LEVITATS (USA) dr Andrzej MARCINKOWSKI (Polska) prof. Thomas J. McDONALD (USA) prof. Leslie MICHAELS (Wlk. Brytania) dr Kerry D. OLSEN (USA) prof. Metin ÖNERCI (Turcja) dr hab. Ewa OSUCH-WÓJCIKIEWICZ (Polska) prof. John F. PALLANCH (USA) prof. Pietro PALMA (W ochy) prof. Ruby PAWANKAR (Japonia) prof. Gerhard RETTINGER (Niemcy) dr Glenis SCADDING (Wlk. Brytania) prof. Eberhard STENNERT (Niemcy) prof. Andrzej SZCZEKLIK (Polska) prof. M. Eugene TARDY (USA) prof. Gilbert J. NOLST TRENITÉ (Holandia) prof. Edward ZAWISZA (Polska) 5

5 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 SEKCJA RYNOLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI Zarzàd: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski przewodniczàcy prof. dr hab. med. Wojciech Golusiƒski prof. dr hab. med. Mieczys aw Chmielik prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz dr med. Jaros aw Balcerzak dr med. Zbigniew Âwierczyƒski Adres: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie ul. Banacha 1a Warszawa tel./fax: (0-22)

6 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 KIEROWNIK NAUKOWY I ORGANIZACYJNY PROF. DR HAB. MED. ANTONI KRZESKI Komitet naukowy: prof. dr hab. med. M. Chmielik prof. dr hab. med. W. Golusiƒski prof. dr hab. med. D. Jurkiewicz prof. dr hab. med. J. Kruszewski prof. dr hab. med. A. Kukwa prof. dr hab. med. K. Niemczyk prof. dr hab. med. B. Tarchalska-Kryƒska dr hab. med. W. Mikulewicz dr hab. med. E. Osuch-Wójcikiewicz dr med. Z. Âwierczyƒski Adres do korespondencji: Klinika Otolaryngologii AM, ul. Banacha 1a, Warszawa, tel./fax: (0-22) Miejsce obrad: NOVOTEL AIRPORT, Warszawa, 1-go Sierpnia 1 tel. (0-22)

7 WARSZAWA, 2-3 GRUDNIA 2005 GoÊcie honorowi: prof. dr Eugene B. Kern Mayo Clinic (Rochester, USA) dr I. Mackay (Londyn, Wlk. Brytania) prof. dr Metin Önerci (Ankara,Turcja) Prezydent The European Rhinologic Society prof. dr Gilbert J.Nolst Trenité (Amsterdam, Holandia) Prezydent The European Academy Facial Plastic Surgery dr J. Rowe-Jones (Londyn, Wlk. Brytania) 8

8 Piàtek OTWARCIE KONFERENCJI WYK ADY INAUGURACYJNE Rynologia w Polsce: wczoraj, dziê, jutro prof. M. Chmielik Lessons learned after 40 years in Rhinology prof. E.B. Kern 9

9 Sesja I Piàtek KRWAWIENIE Z NOSA moderator: dr hab. E. Osuch-Wójcikiewicz Anatomiczne uwarunkowania powstawania krwotoków w obr bie trzewioczaszki prof. B. Ciszek Niechirurgiczne przyczyny nadmiernych oko ooperacyjnych krwawieƒ dr M. Jeleƒska Wspó czesne mo liwoêci diagnostyki i interwencji naczyniowej w otolaryngologii dr B. Jaroƒ Krwawienia z nosa w wybranych schorzeniach ogólnoustrojowych dr hab. E. Osuch-Wójcikiewicz Przerwa kawa / herbata 10

10 Sesja II Piàtek PODSTAWY ALERGII moderator: prof. dr hab. J. Kruszewski Alergia problem du y, czy ma y? prof. J. Kruszewski Nie yty nosa definicja, podzia y prof. D. Jurkiewicz Diagnostyka chorób alergicznych prof. M. Âliwiƒska-Kowalska Profilaktyka chorób alergicznych dr hab. A. Emeryk Leczenie chorób alergicznych prof. R. Kurzawa Obiad 11

11 Piàtek Sesja III NIEALERGICZNE NIE YTY NOSA moderator: prof. dr hab. med. B. Tarchalska-Kryƒska Diagnostyka cytologiczna b ony Êluzowej nosa w niealergicznych nie ytach nosa prof. B. Tarchalska-Kryƒska Kortykosteroidoterapia w ocenie cytologicznej b ony Êluzowej nosa dr M. Hamera-S ynarska Dlaczego hamujemy przemiany kwasu arachidonowego? dr M. Pustu a Znaczenie kliniczne eikozanoidów w nie ytach nosa dr M. Âwierczyƒska Prezentacja FIRMY SCHERING-PLAUGH 12

12 Piàtek Sesja IV cz Êç I ASPEKTY OBWODOWEJ POSTACI SNU Z BEZDECHAMI moderator: prof. dr hab. med. A. Kukwa Patofizjologia snu z bezdechami prof. A. Kukwa Znaczenie prawid owej dro noêci nosa w rozwoju zespo u snu z bezdechami dr K. Dudziec Ocena rusztowania twarzoczaszki u osób z zaburzeniami dro noêci górnej drogi oddechowej dr W. Adach Przerwa kawa / herbata 13

13 Sesja IV cz Êç II Piàtek ASPEKTY OBWODOWEJ POSTACI SNU Z BEZDECHAMI moderator: prof. dr hab. med. A. Kukwa Badania przesiewowe i ró nicujàce u osób z zaburzeniami oddychania dr M. Kuêmiƒska Aspekty internistyczne u chorych z zespo em snu z bezdechami prof. G. Opolski Skutki zaburzeƒ dro noêci nosa u dzieci dr E. Je ewska Aktualny stan wiedzy dotyczàcy diagnostyki i leczenia obwodowej postaci zespo u snu z bezdechami prof. B. de Berry Borowski OKRÑG Y STÓ moderator: prof. A. Kukwa Dyskusja na temat obrazu klinicznego i interdyscyplinarnej symptomatologii zespo u snu z bezdechami 14

14 Sobota WYK ADY NA ZAPROSZENIE Rhinoplasty: aesthetic and ethics dr I. Mackay Chronic Rhinosinusitis and fungi: what we really know? how do we treat? prof. E.B. Kern 15

15 Sesja V Sobota ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH moderator: prof. dr hab. med. A. Krzeski Kryterium rozpoznawania i klasyfikacji zapaleƒ zatok przynosowych prof. A. Krzeski Patofizjologia przewlek ego zapalenia zatok przynosowych dr hab. W. Mikulewicz Antybiotykoterapia do ylna w leczeniu zapalenia zatok przynosowych dr hab. M. Misio ek Miejsce operacji klasycznych w leczeniu operacyjnym przewlek ego zapalenia zatok przynosowych prof. W. Golusiƒski Prezentacja FIRMY KRKA Przerwa kawa / herbata 16

16 Sesja VI Sobota LECZENIE CHIRURGICZNE ZATOK PRZYNOSOWYCH moderator: prof. dr hab. med. W. Golusiƒski Endoscopic frontal sinus surgery dr I. Mackay Post powanie chirurgiczne w rozleg ych zmianach polipowatych jam nosa i zatok przynosowych prof. W. Golusiƒski Long-term results of FESS dr J. Rowe-Jones Operacje wewnàtrznosowe niedro noêci dróg zowych dr R. Wielgosz Dost p twarzo-czaszkowy w leczeniu nowotworów masywu szcz kowo-sitowego prof. W. Szyfter Obiad 17

17 Sesja VII Sobota UNIKALNE PRZYPADKI moderator: prof. dr hab. med. M. Chmielik Nawracajàce krwawienia z nosa u 3,5 letniego dziecka W. Mikulewicz, S. Drelichowski, A. Yogen Rzadki mechanizm uszkodzenia opony twardej po urazie wyrostka nosowego koêci czo owej Z. Kaêmierczak-Zagórska, Z. Âwierczyƒski, A. Suwaj, J. Bujok, A. Dziendziel, A. Skórka-Janik Dysplazja w óknista szcz ki u 8-letniego ch opca A. Skorek, D. Babiƒski, C. Stankiewicz Przypadek olbrzymiego brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych P. Szwedowicz, K. Niemczyk, P. Ch ciƒski Rzadkie przypadki oponiaków rynienki w chowej penetrujàcych do sitowia Z. Kaêmierczak-Zagórska, Z. Âwierczyƒski, A. Skórka-Janik, J. Bujok, A. Dziendziel Przypadek przewlek ego zapalenia zatok z podejrzeniem rozrostu nowotworowego P. Chmielik, A. Kuniszyk 18

18 Sesja VII Sobota UNIKALNE PRZYPADKI moderator: prof. dr hab. med. M. Chmielik Kostniak sitowia P. Poppe, J. Bardadin i in. Angiofibroma v/s neuroblastoma P. Poppe, J. Bardadin Rzadkie przypadki fibroma juvenilae penetrujàcy do do u przedniego i Êrodkowego J. Gawlik, J. Sk adzieƒ, M. Moskala, A. Urbanik Przypadek zapalenia koêci czo owej u 3-letniego dziecka jako problem diagnostyczny i leczniczy P.K. Burduk, J. Mierzwiƒski, K. Dalke, H. Mackiewicz, J. Olijewski, A. Piziewicz, H. Kaêmierczak Izolowane zapalenie zatoki klinowej u dziecka leczone technikà endoskopowà K. Dalke, J. Mierzwiƒski, P.K. Burduk, H. Mackiewicz, J. Olijewski,. A. Piziewicz, M. Polak, H. Kaêmierczak Bakteriofagi w leczeniu infekcyjnych powik aƒ po operacjach podstawy czaszki J. Gawlik, J. Sk adzieƒ, M. Moskala 19

19 Sesja VII Sobota UNIKALNE PRZYPADKI moderator: prof. dr hab. med. M. Chmielik Przypadek zmiany neutrofilów b ony Êluzowej zatok sitowych u pacjentów po operacji FESS W. Kaniuk, H. Kawalski TrudnoÊci diagnostyczne w przewlek ym zapaleniu zatok P. Chmielik, E. Bro ek-màdry Sukcesy i pora ki leczenia ozeny I. Krzeska-Malinowska, M. Held-Zió kowska, G. Januszek Fibromatoza nosa, sitowia, zatok czo owych zajmujàca oczodo y i przedni dó czaszki u 2-letniego dziecka opis przypadku E. Ozi b o, A. Kukwa, A. Ozi b o, J. Kosiƒska Giant cell reparative granuloma szcz k w materiale dzieci cym Kliniki M. Pietniczka, A. Kukwa, W. Adach, J. Brzost II WIECZÓR AUTORSKI PROF. ANTONIEGO KRZESKIEGO 20

20 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2005 Organizatorzy: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie Klinika Otolaryngologii Oddzia u Stomatologii AM w Warszawie Klinika Nowotworów G owy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie Sekcja Rynologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów G owy i Szyi Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki 21

21 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2005 KIEROWNIK NAUKOWY PROF. DR HAB. MED. ANDRZEJ KUKWA Komitet naukowy: prof. dr hab. med. Stanis aw Bieƒ prof. dr hab. med. Romuald Krajewski prof. dr hab. med. Antoni Krzeski prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk dr hab. med. E. Osuch-Wójcikiewicz prof. dr hab. med. Witold Szyfter GoÊcie honorowi: prof. Giulio Cantu (W ochy) prof. Dan Fliss (Izrael) prof. Metin Önerci (Turcja) prof. Jatin P. Shah (USA) 22

22 Niedziela WYK AD SPONSOROWANY Udzia infekcji HPV w karcinogenezie raka p askonab onkowego g owy i szyi nowe mo liwoêci profilaktyki prof. A. Kukwa 23

23 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES Sesja I Niedziela INVITED LECTURE moderator: prof. dr hab. med. R. Krajewski Management of paranasal sinuses tumors state -of- the art dr J. P. Shah ROUND TABLE DISCUSSION Paranasal sinuses tumors difficult decisions moderator: prof. Jatin P. Shah, prof. Romuald Krajewski participants: Giulio Cantu, Dan Fliss, Antoni Krzeski, Andrzej Kukwa, Metin Önerci, Witold Szyfter Przerwa kawa / herbata 24

24 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES Niedziela Sesja II moderator prof. dr hab. med. A. Kukwa Management of juvenile angiofibroma prof. M. Önerci Leczenie zaawansowanych postaci naczyniakow ókniaków m odzieƒczych prof. K. Niemczyk Czerniak jamy nosowej dr hab. E. Osuch-Wójcikiewicz Carcinoma of the ethmoid sinus prof. G. Cantu Reconstruction and management of complications in anterior skull base surgery prof. D. Fliss Zamkni cie Konferencji / OBIAD 25

25 W imieniu uczestników, wyk adowców oraz Komitetu Organizacyjnego pragn serdecznie podzi kowaç ni ej wymienionym firmom za zrozumienie celowoêci zorganizowania II Krajowego Forum Rynologicznego oraz za udzielone wsparcie finansowe. SHAR-POL WARSZAWSKIE ZAK ADY FARMACEUTYCZNE POLFA Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski 26

LARYNGOLOGICZNY 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006

LARYNGOLOGICZNY 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006 ISSN 1643-0050 magazyn OTORYNO- SUPLEMENT IX CZERWIEC 2006 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006 ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH: KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

syllabus rynologiczny

syllabus rynologiczny www.magazynorl.pl ISSN 1643-0050 KWARTALNIK STYCZE MARZEC 2012 TOM XI ZESZYT 1 syllabus rynologiczny dodatek No 41 ANATOMIA I FIZJOLOGIA TRÑBKI S UCHOWEJ prof. dr hab. med. El bieta Hassmann-Poznaƒska

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!!

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! 2010 Poznañ, 12 14 marca Centrum Kongresowe Miêdzynarodowych Targów Poznañskich pawilon 15 PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! Od pi¹tku 12 marca (od godz. 14.00) do niedzieli 14 marca (do godz. 14.00) wyk³ady

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY Biofilmy bakteryjne w przewlek ym zapaleniu zatok przynosowych WYDANIE SPECJALNE luty 2007

magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY Biofilmy bakteryjne w przewlek ym zapaleniu zatok przynosowych WYDANIE SPECJALNE luty 2007 magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY ISSN 1643-0050 WYDANIE SPECJALNE luty 2007 Biofilmy bakteryjne w przewlek ym zapaleniu zatok przynosowych dr James N. Palmer, lek. Norbert P. Górski Biofilmy bakteryjne

Bardziej szczegółowo

www.laryngologia2015.pl

www.laryngologia2015.pl I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy aktualizacja na dzień 8.09.2015 17 września 2015, Czwartek od

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2009 15-16 października 2009

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2009 15-16 października 2009 VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2009 15-16 października 2009 Czwartek, 15 października 2009 Otwarcie Konferencji 10.00-10.10 Wykład inauguracyjny Wprowadzający: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl ROK XV, NR 9, z.3 (200), WRZESIE 2007 OSTEOPOROZA ISSN 1230-3917 cena 9,50 z Informacja o leku na str. 42 www.terapia.com.pl XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 17 maja 2008, Warszawa Instytut

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik...

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik... SPIS TREŚCI Przedmowa............................ 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik.......... 17 1.1. Wst

Bardziej szczegółowo

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XXII Kongresie Balneologicznym Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej z udzia³em goœci zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek PROGRAM NAUKOWY 26.09.2014 r. piątek 9.00 10.45 Sesja I - Wykłady inauguracyjne 9.00 9.05 Przywitanie prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 9.05 9.25 Wyniki słuchowe u pacjentów po usunięciu guzów n. VIII i wszczepieniu

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym

Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym Otorynolaryngologia Pucher B i wsp. Naczyniakowłókniak 2015, 14(1): 15-19 młodzieńczy diagnostyka leczenie w materiale Kliniki Otolaryngologii... 15 Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź, tel. 42 631 45 21, fax 42 631 45 19

Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź, tel. 42 631 45 21, fax 42 631 45 19 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2015 1 OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VII Konferencja Polskiego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym przez ROZTOCZA SKÑ SZKO ULTRASONOGRAFII Adres redakcji: Zak ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 65 lat Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1945-2010 Szanowni Paƒstwo, To ju 65 lat Zak adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp Program Ramowy Środa 9 września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU Szanowni Pañstwo! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mam zaszczyt powitaæ Pañstwa na kolejnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej. Cieszê siê bardzo, e tematyka

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr

ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr 20 ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr ULTRASONOGRAFIA Nr 20, 2005 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora FaktyUMPNr 3 (81) maj czerwiec 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce PRZEDMIOT NUMERU Lekoatletycznepuchary

Bardziej szczegółowo