26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011"

Transkrypt

1 g05.p , 13:06

2 P R A C A Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/ , Brygadzistê do obs³ugi maszyny produkuj¹cej rêczniki papierowe zatrudni firma na terenie Otwocka. Wymagania: - wykszta³cenie œrednie - min. 3-letnie doœwiadczenie w pracy na produkcji -wiek lat Oferty: fax: , tel lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel Poszukujemy pracowników ochrony z licencj¹ lub bez; atrakcyjne stawki. Tel.: (0-22) ; Pracownika produkcji do firmy na terenie Otwocka. Oferty: fax: , tel g05.p , 13:06

3 W numerze: Wielka Majówka M. G¹ga³a...4 Niech siê œwiêci 3 maja A. Sêdek...6 Pracowita wizyta M. G¹ga³a...7 Absolutorium dla Prezydenta E. Banaszkiewicz...8 Ludzie, czytajcie prasê lokaln¹! T. Porêbski...10 Po yczki dla mikro i ma³ych...10 Czyœciej i piêkniej M. Œnie yñska...11 Jak sadziæ sosny W. Sobociñski...12 Rowerowa wiosna T. Zaj¹c...14 Pierwszy dzieñ wiosny M. Wierzycka i R. Nowicka...16 Szko³a przyjazna... - M. Wierzyca i R. Nowicka...17 Wy szoœæ 3 maja nad tym pierwszym R. Gulczyñski...18 Szko³a przez internet P.C...19 Zaginiony polonista P.C. Rokita czysto ludzki P.C. Doktor Marian G¹ga³a... S. Zaj¹c...20 Pomóc umrzeæ E. Banaszkiewicz...21 Meran M. G¹ga³a...22 Nowoœci w MBP A. Sutarzewicz...23 Otwocka lekcja przyjaÿni M. G¹ga³a...24 Reliese mistrzem Polski P. Pat³aszyñski...26 Na tropach wieszcza E. Banaszkiewicz...28 Biblioteka miejsce przyjazne... A. Ponceleusz...29 Wie a Babel E. Banaszkiewicz Santo subito E. Banaszkiewicz...30 Zap³at¹ jest uœmiech! B. Suchecka...31 Ostrze enie, wiarygodnoœæ i... I. Fija³kowska...32 Jak ratowa³am dzieci... I. Sendler...34 Sagi rodów. Szymañscy B. Dudkiewicz...36 Jan Wedel, Sylwester Marczak B. Matysiak...38 Wyzwolenie. Aresztowanie. Obóz S. Stêpieñ...40 Majowe œwiêta W. Parnowska...42 Czytajmy naszym dzieciom A. Sutarzewicz...43 Sport F. Stokowski...44 Festiwal Piosenka w Œwidrze A. Wieczorek...46 XVI Konkurs Wielkanocny A. Sêdek...48 Lektury - Janusz Kacperek...50 Foto Smok M. Gaga³a...51 Galeria Otwocka. Anna Komorowska - G. Muczke...52 Wydawca: Urz¹d Miasta Otwocka Redakcja: Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, 155 i 188; fax.: ; Druk: Sosna Jellenty Od dawna stanowi¹ wizytówkê naszego miasta. Do biegania miedzy nimi zachêca³y has³a wymalowane na parkanie OKS-u, o ich zbawiennym wp³ywie na leczenie gruÿlicy pisali lekarze, z³ote i srebrne otrzymuj¹ najbardziej zas³u eni dla Otwocka... Otwockie sosny doczeka³y siê swojego œwiêta. Po raz trzeci z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego Ko³a Otwockie Sosny Otwock obchodzi³ Œwiêto Sosny. Do tradycji obchodów wesz³a ju uroczystoœæ nadania imion drzewom rosn¹cym na terenie Urzêdu Miasta. W tym roku Aleja Sosen wzbogaci³a siê o drzewo nosz¹ce tabliczkê z imieniem piewcy walorów otwockiego mikroklimatu - Cezarego Jellenty. 24 kwietnia ods³oniêto kolejn¹ tabliczkê na jednej z sosen rosn¹cych przed magistratem. Uroczystoœæ ta by³a oficjaln¹ czêœci¹ obchodów Œwiêta, na które z³o y³y siê imprezy z zakresu edukacji ekologicznej, przeznaczone dla doros³ych mieszkañców Otwocka oraz uczniów otwockich szkó³. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz miasta i powiatu, nadleœnictwa Celestynów i PKE Otwockie Sosny. Trzecie z uhonorowanych w ten sposób drzew nosi imiê Cezarego Jellenty - pisarza, poety, filozofa, autora wydanej w 1935 r. ksi¹ ki Sosny otwockie obraz miasta uzdrowiska, opisuj¹cej genezê miasta, otwock¹ przyrodê i ycie Otwocka uzdrowiska. Ods³oniêcia pami¹tkowej tabliczki dokona³ zastêpca nadleœniczego S³awomir Fiedukowicz w towarzystwie Ewy Jellenty wnuczki nowego patrona sosny. Odbywaj¹ce siê po raz trzeci Œwiêto Sosny ma na celu zwrócenie uwagi na problemy gospodarowania zieleni¹ na terenie miasta: na coraz wiêkszy ubytek drzewostanu i potrzebê odnawiania sosnowych zadrzewieñ poprzez nowe nasadzenia, zarówno na du ych osiedlach, jak równie na terenach ró nych instytucji i w ma³ych, przydomowych ogrodach. Maciej G¹ga³a fot. M. G¹ga³a Redaktor Naczelna: Ewa Banaszkiewicz Redaguje zespó³ w sk³adzie: Maciej G¹ga³a, Anna Sêdek Sta³a wspó³praca: Barbara Dudkiewicz, Barbara Matysiak, Franciszek Stokowski, Grzegorz Muczke, Janusz Kacperek, Ryszard Gulczyñski. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Gazeta Otwocka w internecie: Od lewej: E. Zdzieborski, D. Grajda, W. Sobociñski, S. Koz³owska g05.p , 13:07

4 Wielka majówka Pocz¹tek maja przyzwyczai³ nas ju do d³ugich majówek, w czasie których Polacy odpoczywaj¹ od trudów dnia codziennego. Co roku s³yszymy o nowych rekordach nowo ytnej Europy, bitych w d³ugoœciach œwi¹tecznych weekendów. Wyjazdy w plener, do rodziny czy znajomych na grilla to nie jedyne sposoby na spêdzenie nadmiaru wolnego czasu przy sprzyjaj¹cej pogodzie. Coraz popularniejsze staj¹ siê du e imprezy plenerowe organizowane w parku miejskim, w czasie których otwocczanie bawi¹ siê wspólnie. Tak¹ w³aœnie imprezê zaproponowali mieszkañcom Otwocka organizatorzy Otwockiej Majówki, uœwietniaj¹c tym samym 216. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 maja. 4 Tegoroczna majówka nale eæ mia³a do wyj¹tkowych. I nie tylko pod wzglêdem d³ugoœci szczêœliwcy wypoczywaæ mogli a przez 9 dni! Wyj¹tkowy charakter mia³a mieæ tak e impreza tradycyjnie ju organizowana w parku miejskim dla uczczenia œwiêta Konstytucji 3 maja. Do wspó³pracy przy jej przygotowaniu Urz¹d Miasta i Otwockie Centrum Kultury zaprosi³o Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz Urz¹d Marsza³kowski z Bo en¹ elazowsk¹ na czele. Obok sta³ych punktów programu, takich jak popisy wokalne i taneczne dzieci i m³odzie y szlifuj¹cych swoje umiejêtnoœci w miejscowych klubach i szkole tañca prowadzonej przez znan¹ z Tañca z gwiazdami Edytê Herbuœ, organizatorzy zapowiedzieli wiele atrakcji. Jedn¹ z nich mia³ byæ 1. Festiwal Piosenki Tanecznej. Niestety nie dopisa³y zespo³y, które mia³y wzi¹æ udzia³ w tym przedsiêwziêciu. W ostatniej chwili z powodów osobistych g05.p , 13:07

5 swój wystêp odwo³a³a jedna z grup graj¹cych szanty informowa³ o zmianach w programie inicjator przedsiêwziêcia, dyrektor OCK, Jacek Czarnowski Inne grupy mia³y w tym czasie swoje plany zwi¹zane z innymi wystêpami. Ostatecznie honoru wykonawców piosenki tanecznej broni³ weteran otwockich festynów i majówek, grupa Kwartet. Kolejne atrakcje to V Otwarte Mistrzostwa Strong Men, które odby³y siê ju bez przeszkód, oraz koncert gwiazd wieczoru. Tak jest gwiazd - gdy niebo nad parkiem rozœwietli³o tego wieczoru a dwoje wykonawców. Najpierw przed otwock¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³a siê legenda polskiego rocka lat zespó³ Wanda i Banda. Wanda Kwietniewska znana mojemu pokoleniu z serialu Siedem yczeñ raz po raz spe³nia³a yczenia publicznoœci, graj¹c wraz z zespo- ³em obok nowych kompozycji równie swoje najwiêksze przeboje: Nie bêdê Juli¹ czy Hi Fi, wyd³u aj¹c swój wystêp do prawie dwóch godzin. Œwietny kontakt z publik¹ i fotoreporterami zaowocowa³ entuzjastycznym przyjêciem i gor¹c¹ reakcj¹ na wystêp ca³ej Bandy. Otwocka publicznoœæ by³a ju rozgrzana, gdy na scenê usytuowan¹ na stopniach Ga³czyna wkroczy³, reklamowany jako najwiêksza atrakcja tegorocznej majówki, belgijski wokalista Danzel. Zwabiona ciekawoœci¹ i magi¹ znanego pseudonimu kilkutysiêczna publicznoœæ wys³ucha³a koncertu, na który z³o y³a siê wi¹zanka najbardziej znanych dyskotekowych przebojów Belga. Jak siê okaza³o, ma on w Otwocku wielu fanów, którzy gor¹co, choæ nieskutecznie, namawiali swego idola do przed³u enia wystêpu. Mo e przyjedzie do nas za rok? Maciek G¹ga³a fot. J. Grymuza 5 g05.p , 13:07

6 Konstytucja 3 Maja 3 maja 2007 r. przypad³a 216. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzieñ jak zwykle w Otwocku rozpocz¹³ siê msz¹ œwiêt¹ w koœciele p.w. œw. Wincentego a ` Paulo, któr¹ celebrowa³ proboszcz parafii ks. Bogus³aw Kowalski. W nabo eñstwie uczestniczy³y poczty sztandarowe otwockich instytucji, szkó³, zwi¹zków kombatanckich, ugrupowañ politycznych i spo³ecznych. Mszê uœwietni³ chór wystêp chóru Lira pod dyrekcj¹ Czes³awa Woszczyka. Kolejnym punktem obchodów by³o z³o enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym pobyt Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Otwocku przy ulicy Koœciuszki. Po honorowej salwie oddanej przez strzelców z Bractwa Kurkowego Lechity donios³¹ rolê Konstytucji 3 Maja ewenementu na skalê œwiatow¹ - omówi³ Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak. Nastêpnie g³os zabra³ Starosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Boczarski, który wyrazi³ nadziejê, e idee Konstytucji s¹ obecne i aktualne równie w czasach wspó³czesnych, zw³aszcza dla spo³eczeñstwa polskiego, przez lata walcz¹cego o niepodleg³oœæ. Na zakoñczenie uroczystoœci oficjalne delegacje z³o y³y kwiaty pod obeliskiem. Anna Sêdek 6 fot. A. Sêdek g05.p , 13:07

7 Partnerstwo miast bliÿniaczych Od 29 kwietnia do 2 maja odbywa³a siê w Otwocku konferencja poœwiêcona wspó³pracy miast bliÿniaczych. Uczestniczyli w niej przebywaj¹cymi w naszym mieœcie przedstawiciele niemieckiego Lennestadt. Pracowita wizyta Inicjatywa zorganizowania konferencji zrodzi³a siê ju w 2003 roku i mia³a na celu wzbogacenie i zacieœnienie kontaktów partnerskich pomiêdzy Otwockiem i Lennestadt. Pierwsza czêœæ konferencji odby³a siê we wrzeœniu ubieg³ego roku w Niemczech. Siedem miesiêcy temu omówiono g³ówne problemy interesuj¹ce obie strony w ustalonych dziedzinach wspó³pracy, które sta³y siê podstaw¹ do opracowania problematyki drugiej czêœci konferencji. Tym razem na zaproszenie w³adz miasta Otwocka i miejscowych organizacji pozarz¹dowych do naszego miasta zawita³a grupa przedstawicieli Lennestadt. Podczas tej wizyty uczestników konferencji podzielono na 6 zespo³ów roboczych, zajmuj¹cych siê zagadnieniami dotycz¹cymi mo liwoœci nawi¹zania wspó³pracy w dziedzinach: szkolnictwa, sportu, kultury, ochotniczych stra y po arnych i bractw strzeleckich, m³odzie y oraz turystyki i wymiany rodzin. Przez cztery kolejne dni ka da z polsko-niemieckich grup wizytowa³a znajduj¹ce siê na terenie miasta placówki, siedziby organizacji i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie tych sfer dzia³alnoœci, które znajdowa³y siê w ich krêgu zainteresowañ. W czasie spotkañ rozwa ano mo liwoœci wspó³pracy, porównywano warunki ycia i pracy w obu krajach. Maciej G¹ga³a fot. M. G¹ga³a 7 g05.p , 13:07

8 Co s³ychaæ na sesji? Absolutorium dla Prezydenta 9. Sesja Rady Miasta Otwocka zwo- ³ana na 24 kwietnia mia³a przede wszystkim zadecydowaæ o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta za rok Zanim to nast¹pi³o Przewodnicz¹cy Rady Dariusz Ko³odziejczyk zapyta³ Skarbnik Miasta Miros³awê Dobrosielsk¹ o przyczynê umorzenia sp³aty z tytu³u podatku od nieruchomoœci, jakiego dokonano wobec Oœrodka Doskonalenia Kadr Celnych i Skarbowych na kwotê 377 tys. z³. Pani Skarbnik wyjaœni- ³a, e umorzenia dokonuje siê na wniosek podatnika i musi byæ ku temu jakaœ istotna przyczyna. O umorzeniu czy ewentualnym roz³o eniu sp³aty na raty decyduje Prezydent Miasta. Rol¹ Skarbnika jest jedynie wykonanie decyzji, jej zaksiêgowanie. Poniewa decyzjê wobec Oœrodka przy ul. Kolorowej w Œwidrze podj¹³ jeszcze poprzedni Prezydent Miasta Andrzej Szaci³³o, Dariusz Ko³odziejczyk zapyta³ aktualnie urzêduj¹cego Prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka, jaka jest jego polityka w tym wzglêdzie. Z. Szczepaniak stwierdzi³, e generalnie jest przeciwko umorzeniom, ale do ka dego wniosku bêdzie podchodzi³ indywidualnie i wnikliwie. Przewodnicz¹cego niepokoi³o równie umorzenie podobnego d³ugu Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób P³uc i GruŸlicy w Otwocku. Andrzej Szaci³³o wyjaœni³, e Oœrodek przy Kolorowej mia³ pewne k³opoty finansowe w zesz³ym roku - wszystko by³o udokumentowane. Ponadto chêtnie wspó³pracowa³ z Urzêdem Miasta przy organizacji rozmaitych imprez i konferencji. Z kolei Mazowieckie Centrum wybudowa³o mieszkania dla personelu, które de facto musia³aby mu zapewniæ gmina. Centrum wyda³o na to wiêcej ni 300 tysiêcy z³otych t³umaczy³ swoj¹ decyzjê A. Szaci³³o. Ostatecznie Rada Miasta Otwocka udzieli³a absolutorium Prezydentowi Miasta wiêkszoœci¹ g³osów, przy trzech wstrzymuj¹cych siê. Zmiany w bud ecie W imieniu Klubów: PiS i ChIS Dariusz Kolodziejczyk z³o y³ wnioski zmian w bud ecie Miasta. Zaproponowa³ przeniesienie 15 tys. z³ z diet radnych na dofinansowanie patroli policyjnych na terenie Otwocka. Ponadto przeniesienie 7 tys. z³, równie z diet radnych, na organizacjê Turnieju Pi³karskie- 8 go Ma³e Euro Kolejny zapis dotyczy³ przeznaczenia 1350 z³ z funduszu Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta na organizacjê koncertu przez Harcerski Klub Turystyczny. Wszystkie te wnioski przyjêto jednog³oœnie, choæ nie oby³o siê bez ma³ych kontrowersji. Wojciech Dziewanowski zwróci³ siê z proœb¹ do Przewodnicz¹cego, by wszystkie te wnioski potraktowaæ jako wnioski ca³ej Rady. Jednak nie wszyscy chcieli siê z tym zgodziæ. Dla niektórych radnych wskazanie konkretnego pomys³odawcy jest istotne, dla innych nie. Nie po to tu jesteœmy, ebyœmy robili igrzyska polityczne. Nie jest wa ne, kto zg³asza, tylko co. Zostawmy pos³om w sejmie takie przepychanki zaapelowa³ nie po raz pierwszy w tym duchu Maciej Pietrzyk. Targowiska i przedszkola Przy okazji projektu uchwa³y dotycz¹cej lokalizacji targowisk i miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu odrêcznego, obwoÿnego i obnoœnego wiceprezydent Edward Zdzieborski zwróci³ uwagê, e zakaz prowadzenia takiego handlu w miejscach do tego nie wyznaczonych dotyczy tylko terenów miejskich, a nie prywatnych. Zwróci³ na to wczeœniej uwagê S¹d Rejonowy w Otwocku rozpatruj¹cy kilka spraw przeciwko handluj¹cym w miejscach niedozwolonych. Wiceprezydent podkreœli³, e Miasto dla utrzymania porz¹dku, ³adu i estetyki musi przeciwdzia³aæ próbom handlu na chodnikach i placach do tego nie przeznaczonych. Dwa projekty uchwa³ likwiduj¹cych Przedszkola nr 11 i 2 w Otwocku sprowokowa³y Stanis³awa Muchê do pytania o losy pracowników tych placówek, czy zostan¹ dla nich zabezpieczone miejsca pracy. Dyrektor Oœwiaty Miejskiej Robert Rataj stwierdzi³, e poszukiwania trwaj¹ i na razie nie przewiduje siê odpraw. Alkoholowe zapasy Na mocy ustawy rada ka dego miasta ustala liczbê punktów sprzeda y napojów alkoholowych powy ej 4,5% zawartoœci alkoholu. Podobnie jest w Otwocku. Prezydent Miasta przedstawi³ projekt uchwa³y w tej sprawie, okreœlaj¹cy zwiêkszenie limitu punktów sprzeda y do 60 (z dotychczasowych 30) oraz szczegó³owe zasady ich usytuowania, a w³aœciwie oddalenia od ró nego typu placówek i obiektów w mieœcie. Na wstêpie dyskusji, która przemieni³a siê w szerok¹ debatê, wiceprezydent E. Zdzieborski zaznaczy³, e projekt uwzglêdnia wszyst- fot. E. Banaszkiewicz g05.p , 13:07

9 kie wnioski przedstawione przez radnych na zebraniach poszczególnych komisji. Okreœlona wymagana odleg³oœæ - 50 metrów od szkó³ czy placówek opiekuñczych nie dotyczy jednak tego typu miejsc dla doros³ych. Do kija wsadzonego w mrowisko mo na porównaæ stwierdzenie wiceprezydenta, i nie ma zwi¹zku pomiêdzy liczb¹ osób uzale nionych od alkoholu a liczb¹ punktów sprzeda y. By³ to wniosek wielu ekspertów, z którymi konsultowa³ siê E. Zdzieborski. Nie zgodzi³ siê z tym ani Jacek Hajdacki, ani Alicja Azulewicz-Rek, która przywo³a³a wyniki badañ amerykañskich zaprzeczaj¹ce tezie wiceprezydenta. Przyby³y niedawno ze Stanów Zjednoczonych Maciej Pietrzyk stwierdzi³, e nie ma tam tak drastycznych zakazów dotycz¹cych picia, ale dba siê o kulturê picia. Nie widaæ ludzi pij¹cych w miejscach publicznych. [W tym miejscu pozwolê sobie przytoczyæ obserwacjê sprzed kilku lat poczynion¹ w stanie Nowy Meksyk. Podczas rodeo powieszono tabliczkê informuj¹c¹, i prawo stanu zezwala na wypicie dwóch piw podczas imprezy. Osoby, które zamierza³y je wypiæ - tylko kupione, nie wniesione! musia³y przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy pe³noletnoœæ. W chwili zakupu piwa stawiano im na rêku piecz¹tkê! Komicznie wygl¹da³y próby przekonania sprzedawcy przez siwego staruszka, i wprawdzie nie ma adnego dokumentu, ale jest ju pe³noletni. Zabawne by³y te próby zmycia piecz¹tki z d³oni. Tusz by³ niezwykle trwa³y... przyp. autorki] Micha³ Bany przytoczy³ zapisy Ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci wskazuj¹c, e projekt uchwa³y Rady Miasta jest sprzeczny z Ustaw¹. Radny postulowa³, eby jeszcze raz przedyskutowaæ go na komisjach. Przeciwny temu by³ prezydent Zbigniew Szczepaniak. Chyba jasne jest, e nikomu z nas nie zale y na zwiêkszeniu alkoholizmu w mieœcie. Jesteœmy jednak enklaw¹ w porównaniu do s¹siednich gmin. Znacznie mniejszy Józefów ma 32 punkty sprzeda y, Celestynów 30, a Karczew 54 mówi³ prezydent. W pisemnym uzasadnieniu projektu poda³ m.in.: Zwiêkszenie limitu sprzeda y Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta w okresie r r. nie stwarza podejrzeñ faworyzowania trzydziestu przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie i mog¹cych powiêkszaæ zyski z wp³ywów osi¹ganych ze sprzeda y towaru przynosz¹cego najwiêksze obroty. Fragmenty badañ dotycz¹cych spornej kwestii tym razem polskich odczyta³ D. Ko³odziejczyk. Mateusz Kudlicki, przez wiele lat pracuj¹cy w Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi, zg³osi³ konkretny wniosek w sprawie pomiaru odleg³oœci pomiêdzy newralgicznymi punktami. Zaproponowa³ zapis: Pomiaru odleg³oœci dokonuje siê wed³ug najkrótszego, mo liwego do wytyczenia w tym terenie odcinka. Projekt uchwa³y przyjêto stosunkiem g³osów 11 do 5, przy 3 wstrzymuj¹cych siê. Dla mieszkañców Jak zapewni³ prezydent Z. Szczepaniak, monitowany przez przewodnicz¹cego D. Ko³odziejczyka, rozszerzenie godzin pracy Urzêdu Miasta w poniedzia³ki od godz. 8 do 18 nast¹pi od po³owy maja br. Ewa Banaszkiewicz W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta zajmowa³ siê sprawami organizacyjnymi zwi¹zanymi z bie ¹cym funkcjonowaniem Urzêdu Miasta Otwocka oraz jednostek podleg³ych, a tak e reprezentowa³ miasto Otwock na ró nego typu spotkaniach i imprezach okolicznoœciowych. W poniedzia³ki Prezydent Miasta przyjmowa³ interesantów w sprawach ró nych, dotycz¹cych g³ównie zad³u eñ czynszowych oraz przydzia³u mieszkañ komunalnych, jak równie pomocy spo³ecznej. Rozpatrywa³ równie inne sprawy zwi¹zane z prac¹ poszczególnych wydzia³ów Urzêdu Miasta. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta wyda³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia: 46/2007 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do bud etu miasta Otwocka uchwalonego na 2007 rok. 47/2007 z dnia 26 marca 2007 r. okreœlaj¹ce zasady finansowania z Miejskiego Funduszu Ochrony Œrodowiska zadañ inwestycyjnych realizowanych przez Oœwiatê Miejsk¹. 48/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoœci gruntowych, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 49/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz kontroli wydatków dokonywanych ze œrodków publicznych i zasad oceny celowoœci ponoszonych wydatków w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ. 50/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie powo³ania Komisji Przetargowej na sprzeda nieruchomoœci gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele ni budownictwo mieszkaniowe. 51/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie pieczêci urzêdowych. 52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoœci budowlanych po³o- onych w Otwocku, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock, przeznaczonych do wynajêcia w drodze przetargu. 53/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 r. 54/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie uniewa nienia pisemnego przetargu nieograniczonego na najem gara u znajduj¹cego siê w zespole gara owym, stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Otwock. Ponadto: wydano 25 decyzji o warunkach zabudowy.- Wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. - Dokonano rozbiórki budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Otwocku. - Wykonano remonty 3 lokali mieszkalnych po po arach (ul. Kochanowskiego 10, ul. Geislera 24 w Otwocku). - Zawarto umowê na studium wykonalnoœci na modernizacjê systemu oœwietlenia. - Rozpatrywano wnioski mieszkañców w zakresu gospodarki nieruchomoœciami w sprawach: dzier awy nieruchomoœci z przeznaczeniem pod gara e, miejsca parkingowe, pawilony handlowe, ogródki przydomowe, najmu lokali u ytkowych, sprzeda y dzia³ek na uzupe³nienie powierzchni, sprzeda y lokali mieszkalnych. - Rozstrzygniêto postêpowania przetargowe dotycz¹ce równania i odziarniania ulic gruntowych na terenie miasta Otwocka oraz remontu nawierzchni bitumicznych na terenie Otwocka. - Rozstrzygniêto postêpowanie przetargowe na selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych w formie u Ÿród³a z posesji z terenu miasta Otwocka. -Rozstrzygniêto postêpowanie przetargowe na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do urz¹dzeñ kserograficznych, drukarek, sprzêtu drukarskiego i faxów do Urzêdu Miasta w 2007 roku. - Og³oszono przetarg nieograniczony o wartoœci powy ej EUR na remont chodników, parkingów, jezdni z prefabrykatów betonowych oraz innych elementów ulic na terenie miasta Otwocka w 2007 r. Odby³y siê spotkania z In ynierem Kontraktu - Projektu pn. System wodno kanalizacyjny w Otwocku na temat sporz¹dzenia nowych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieñ na kontrakty: 2004/PL/16/C/PE/013- K2/SWiSUW Projektowanie i wykonawstwo: sieæ wodoci¹gowa wraz z przy³¹czami oraz stacje uzdatniania wody i 2004/PL/16/C/PE/013-K3/SK Projektowanie i wykonawstwo: sieæ kanalizacyjna wraz z przy- ³¹czami. - Odby³y siê spotkania w Otwockim Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji dotycz¹ce przekszta³cenia zak³adu w spó³kê prawa handlowego. - Odby³y siê spotkania, na którym zosta³y omówione sprawy dotycz¹ce mieszkalnictwa, spraw organizacyjnych i finansowych Zarz¹du Gospodarki Mieszkaniowej. - Odby³y siê spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w sprawie zwiêkszenia patroli pieszych oraz s³u b ponadnormatywnych w celu poprawy bezpieczeñstwa w mieœcie. Sporz¹dzi³a: Beata Szalewska Sekretariat Prezydenta Miasta 9 g05.p , 13:07

10 Media Ludzie, czytajcie prasê lokaln¹! Chcesz zamówiæ najnowszego mercedesa? PojedŸ do Niemiec. Chcesz napiæ siê prawdziwego szampana prosto z renomowanej piwnicy? Wsi¹dŸ w aeroplan i poleæ do Francji. Chcesz bezpiecznie ulokowaæ pieni¹dze? Udaj siê do Szwajcarii. Chcesz wyk¹paæ siê w szambie? Z³ó wizytê w Polsce. Wystarczy kupiæ pierwsz¹ lepsz¹ gazetê, aby ubrudziæ sobie rêce. Godzinna prasówka po³¹czona z obejrzeniem serwisów informacyjnych ró nych stacji telewizyjnych jest jak k¹piel w fekaliach. Na pierwszych stronach wiêkszoœci gazet o zasiêgu ogólnopolskim króluje tania, aby nie powiedzieæ najtañsza sensacja. Ubieg³y rok up³yn¹³ redaktorom ogólnopolskich dzienników i dy- urnym œledczym z telewizyjnych stacji na œledzeniu i ujawnianiu kapusiów dzia³aj¹cych under cover w mediach oraz innych sferach ycia publicznego. (...) Na pocz¹tku roku przysz³a kolej na Koœció³ katolicki. Sprawa kapuj¹cego bezpiece przez 20 lat arcybiskupa Wielgusa przes³oni³a ca³kowicie prozê ycia codziennego. Sprawy dotycz¹ce gospodarki kraju, stabilnoœci z³otówki, budownictwa komunalnego czy naprawy od zawsze niedofinansowanej s³u by zdrowia zesz³y w mediach na bardzo daleki plan. Dziennikarze redaguj¹cy kolumny kulturalne stali siê cienkimi Bolkami, prym wiedzie tak zwane dziennikarstwo œledcze. Na dobr¹ sprawê nie ma co w gazetach czytaæ, bo nawet renomowane dzienniki jak na przyk³ad Gazeta Wyborcza poziomem niebezpiecznie zbli aj¹ siê do brukowych tabloidów. Tylko patrzeæ, jak na pierwszej stronie GW pojawi siê tytu³, na przyk³ad: Jak poæwiartowa³em moj¹ mamusiê. (...) Wiarê w polskie dziennikarstwo podtrzymuje lektura prasy lokalnej. JeŸdzimy sobie na ró ne sesje naszego PSPL (Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej) i widzimy bardzo piêkne gazety oraz ca³kowicie oddanych swojej pracy, pracuj¹cych za przys³owiow¹ czapkê gruszek zapaleñców. To oni s¹ prawdziwymi heroldami dostarczaj¹cymi ludowi najpotrzebniejszych i niedostêpnych gdzie indziej wieœci. To oni codziennie obcuj¹ z szarym cz³owiekiem i pilnie ws³uchuj¹ siê w jego g³os. Na po³udniu Warszawy jest szeœæ gazet lokalnych i ka da na swój sposób wiernie s³u- y swoim mieszkañcom. Czytajcie wiêc, ludzie, prasê lokaln¹! Tadeusz Porêbski Skróty: E.B. List od Marsza³ka 10 Po yczki dla mikro i ma³ych Oto informacja przekazana przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Prezydentowi Miasta Otwocka. Szanowny Panie Prezydencie, Jednym z zasadniczych kierunków dzia- ³añ w³adz Samorz¹du Województwa Mazowieckiego w ramach polityki regionalnej jest wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci, co powinno mieæ istotny wp³yw na dalsze ograniczanie bezrobocia i wzrost PKB na terenie województwa mazowieckiego. Temu celowi ma s³u yæ podejmowanie wspólnych dzia³añ z jednostkami samorz¹du terytorialnego prowadz¹cych do stymulowania tego rozwoju oraz pomocy w tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu nowych miejsc pracy, tj. rozwojowi istniej¹cych oraz tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych. Jak Pañstwu wiadomo jest to jedno z g³ównych wyzwañ, które realizowane bêdzie przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego w obecnej agendzie finansowej UE w ramach regionalnego Programu Operacyjnego. Wychodz¹c temu naprzeciw w³adze samorz¹dowe Mazowsza ju w 2004 r. powo³a³y do ycia Mazowiecki Regionalny Fundusz Po yczkowy Sp. z o.o., instytucjê ze 100% udzia³em Województwa Mazowieckiego. Aktualnie kapita³ po yczkowy Funduszu wynosi 20 mln z³ (w tym 10 mln kapita³u w³asnego). Mazowiecki Regionalny Fundusz Po yczkowy Sp. z o.o. w ramach swojej dzia³alnoœci korzysta ze œrodków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw. Przedmiotem dzia³alnoœci Funduszu jest udzielanie po yczek dla osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mikro i ma³ych przedsiêbiorstw posiadaj¹cych siedzibê na terenie województwa mazowieckiego, tj. podmiotów gospodarczych osi¹gaj¹cych roczny dochód netto do 10 mln euro i zatrudniaj¹cych w ci¹gu roku mniej ni 50 osób. Mazowiecki Regionalny Fundusz Po- yczkowy Sp. z o.o. udziela dwóch rodzajów po yczek: Pierwszy Krok dla podmiotów rozpoczynaj¹cych lub dzia³aj¹cych krócej ni 6 miesiêcy. Kwota po yczki do ,00 z³. Rozwój dla podmiotów dzia³aj¹cych d³u ej ni 6 miesiêcy. Kwota po yczki do ,00 z³. Przedstawiaj¹c powy sz¹ informacjê liczê na Pañstwa wspó³pracê z Funduszem, obejmuj¹c¹ miêdzy innymi: -nawi¹zanie bli szych kontaktów; -pomoc w dzia³aniach informacyjnopromocyjnych Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Po yczkowego prowadzonych na podleg³ym Pañstwu terenie. Zapraszam równie do bli szego zapoznania siê z ofert¹ MFRP Sp. z o.o. dostêpn¹ na stronie lub na stronie g³ównej Samorz¹du Województwa Mazowieckiego w zak³adce Mazowiecki Regionalny Fundusz Po yczkowy. (...) Kontakt pani Magdalena O³owska, tel.: (0 22) , fax: (0 22) , e- mail: Pozostajê z wyrazami szacunku Adam Struzik g05.p , 13:07

11 Poza oficjalnymi punktami programu obchodów Œwiêta Sosny uroczystoœci¹ w Alei Sosen oraz sadzeniem drzewek na terenie M³odzie owego Domu Kultury 23 kwietnia, zorganizowano równie akcje sadzenia sosen na terenach szkó³, terenach zieleni miejskiej i otwockich instytucji. W sadzeniu sosenek wziê³a udzia³ m³odzie i dzieci z klasy I a Gimnazjum Nr 2 i klasy V b i V c Szko³y Podstawowej Nr 6 pod opiek¹ Pani Barbary Pietraszek, klasa VI b ze Szko³y Podstawowej Nr 1 pod opiek¹ Pani Ewy Trzaskowskiej oraz przedszkolaki z Przedszkola Nr 6. Dziêki akcji przyby³o w Otwocku kilkaset m³odych drzewek, przekazanych Polskiemu Klubowi Ekologicznemu Ko³o Otwockie Sosny w darze przez Nadleœnictwo Celestynów. Czyœciej i piêkniej Ponadto 21 kwietnia odby³a siê edukacyjna gra terenowa dla m³odzie y w lasach otwocko-celestynowskich, zorganizowana przy wspó³pracy Harcerskiego Klubu ¹cznoœci Paj¹k, Polskiego Klubu Ekologicznego Ko³a Otwockie Sosny i Nadleœnictwa Celestynów. Zabawa, w której wziêli udzia³ harcerze oraz m³odzie z Gimnazjum Nr 2 w Otwocku, obejmowa³a zadania z zakresu leœnej edukacji przyrodniczej i orientacji w terenie oraz sadzenie sosen na zrêbie. Zajêcia zakoñczy³y siê posi³kiem dla uczestników przy ognisku na terenie Muzeum Ziemi Otwockiej. Kolejnym punktem obchodów Œwiêta Sosny by³a akcja zorganizowana w Parku Miejskim 3 maja. Podczas festynu mieszkañcy mogli otrzymaæ zakupione przez Miasto Otwock sadzonki sosny, w zamian za surowce wtórne plastik, papier i szk³o - przyniesione do pojemników na selektywn¹ zbiórkê odpadów ustawionych przy stoisku Otwockiego Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach tej akcji sprzedano za surowce wtórne oko³o 200 sadzonek sosny mamy nadziejê, e zgodnie z obietnicami mieszkañców, sadzonki zostan¹ objête troskliw¹ opiek¹ i wszystkie wyrosn¹ na piêkne, wielkie drzewa. W stoisku OCEE mo na by³o równie zasiêgn¹æ informacji na temat mo liwoœci uzyskania zwrotu kosztów z Miejskiego Funduszu Ochrony Œrodowiska Miasta Otwocka za usuwanie z posesji wyrobów zwieraj¹cych azbest (informacje w powy szej sprawie dostêpne s¹ w wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Otwocka, bud B pok 37, tel wew. 171), a tak e zapoznaæ siê z Regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta Otwocka, przyjêtego uchwa³¹ Rady Miasta Otwocka na jesieni ubieg³ego roku. W ramach Œwiêta Sosny 2007 planowane jest jeszcze wydanie ulotki o ochronie drzew na terenach inwestycji, zorganizowanie konferencji dotycz¹cej zieleni w mieœcie oraz konkurs maj¹cy na celu wyszukanie sosen kwalifikuj¹cych siê do uznania ich za pomniki przyrody. Obchody Œwiêta Sosny 2007 w Otwocku organizowane s¹ przy wspó³pracy Gminy Otwock, Polskiego Klubu Ekologicznego Ko³a Otwockie Sosny i Nadleœnictwa Celestynów. Koszty Œwiêta pokrywane s¹ z Miejskiego Funduszu Ochrony Œrodowiska Miasta Otwocka. Wiosenne porz¹dki Tegoroczny Dzieñ Ziemi, podobnie jak to mia³o miejsce w roku ubieg³ym, up³yn¹³ - w dos³ownym znaczeniu tego s³owa pod znakiem sprz¹tania rzeki Œwider. Ekologiczny Sp³yw Kajakowy Œwidrem organizowany by³ ju kolejny raz przez M³odzie- owy Klub Sportowy Œwider z Józefowa, m. in. przy wspó³pracy z Urzêdami Miast Otwocka i Józefowa oraz Oœrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych. Sp³yw odby³ siê w dniach 21 i 22 kwietnia b.r. Wziêli w nim udzia³ kajakarze, którzy oczyszczali koryto rzeki z odpadów zatrzymanych przez powalone drzewa i nadbrze ne zaroœla, oraz osoby id¹ce pieszo brzegami rzeki i sprz¹taj¹ce tereny przyleg³e bezpoœrednio do rzeki. Sprz¹tanie zorganizowane przez M³odzie owy Klub Sportowy Œwider objê³o odcinek Œwidra od mostu drogowego na szosie lubelskiej w Rudce do mostu na ul. Turystycznej, z noclegiem u goœcinnych Celników po drodze. Odcinek terenów przyleg³ych do rzeki od ul. Turystycznej do mostu na ul. Kraszewskiego zosta³ posprz¹tany 22 kwietnia w ramach akcji zorganizowanej ju po raz drugi przez Ko³o Otwockie Wspólnoty Samorz¹dowej Powiatu Otwockiego. Podczas sprz¹tania tego odcinka zebrano oko³o 50 worków œmieci, czyli razem kontener odpadów. Podczas akcji ³¹cznie zebrano prawie 5 ton œmieci, odebranych przez firmê Ochrona œrodowiska Remondis-Otwock na koszt Gminy Otwock. Podobn¹ iloœæ odpadów zebrano po józefowskiej stronie, gdzie za odbiór odpadów zap³aci³ Józefów. Te akcje to wspania³y przyk³ad, e wielu mieszkañcom Otwocka i okolic zale y na czystoœci, estetyce i ochronie przyrody w miejscu, w którym yj¹ i wypoczywaj¹. Uczestnicy sprz¹tania maj¹ nadziejê, e takie akcje zawstydz¹ i powstrzymaj¹ tych, którzy w ramach oszczêdnoœci pozbywaj¹ siê swoich œmieci w miejscach przeznaczonych dla rekreacji, wypoczynku i które powinny cieszyæ i uspokajaæ nasze oczy, a nie raziæ i odstraszaæ zalegaj¹cymi wszêdzie odpadami. To samo dotyczy równie osób, które pozostawiaj¹ nad rzek¹ ba³agan po swoich piknikach powinny pamiêtaæ o tym, e nastêpnym razem, kiedy odwiedz¹ to miejsce, ich œmieci nadal tu bêd¹ czy to im nie przeszkadza? Wed³ug Wiktora Lacha, organizatora sprz¹tania ze strony Wspólnoty Samorz¹dowej, œmieci na odcinku sprz¹tanym przez Wspólnotê by³o kilkakrotnie mniej ni w ubieg³ym roku o tej samej porze. Tereny sprz¹tane przez Wspólnotê by³y jednak nieco wczeœniej objête sprz¹taniem zleconym firmie Remondis-Otwock przez Gminê. Trudno wiêc oceniæ, czy nadœwidrzañskie tereny by³y w tym roku rzeczywiœcie mniej zaœmiecone warto jednak wierzyæ, e coœ zaczyna siê zmieniaæ na lepsze i e korzystaj¹cy z uroków Œwidra pozostawiaj¹ po sobie nieco mniejszy ba³agan. Sprz¹tanie nad Œwidrem to tylko jedna z nielicznych takich akcji w roku, dlatego o miejsca naszego wypoczynku musimy dbaæ, aby mieæ dok¹d wróciæ nastêpnym razem. Informujemy, e Gmina Otwock chêtnie wesprze wszelkie spo³eczne inicjatywy zwi¹zane z oczyszczaniem terenów Otwocka poprzez dostarczenie worków na odpady i odbiór œmieci zebranych przez mieszkañców w ramach akcji sprz¹tania terenów otwartych. Wspólnymi si³ami zróbmy wiosenne porz¹dki w naszym mieœcie! Zachêcamy Mieszkañców Otwocka i Uczniów otwockich szkó³ do organizowania akcji sprz¹tania s¹siedztwa. Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia miejsc i terminów podstawienia kontenerów na odpady oraz odbioru worków. Telefony kontaktowe w Urzêdzie Miasta Otwocka w tej sprawie: w Wydziale Gospodarki Komunalnej: wew. 139; w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska: wew Marta Œnie yñska Wydzia³ G.G.R.L.i O.Œ. UM 11 g05.p , 13:07

12 Rozmowa leœnika z ekologiem Jak sadziæ sosny Ekolog: W. Sobociñski Leœnik: S. Fiedukowicz 12 Wojciech Sobociñski: Tak siê sk³ada, e niedawno ods³oni³ Pan, wraz z p. Ew¹ Jellent¹, wnuczk¹ znanego przedwojennego pisarza, trzeci¹ tabliczkê w otwockiej Alei Sosen. Upamiêtnia Cezarego Jellentê, który jest autorem pierwszego szerokiego opisu przyrody naszego miasta. Ju tytu³ jego dzie³a Sosny otwockie mówi, co jest g³ównym wyró nikiem Otwocka. A tak siê sk³ada, e wiêkszoœæ naszych rozmów obraca siê wokó³ lasów, sosen i potrzeby zachowania ich w miastach takich jak Otwock czy Józefów. Niejednokrotnie zachêcaliœmy do sadzenia drzew, ale jeszcze nigdy nie powiedzieliœmy, jak to robiæ, by osi¹gn¹æ sukces i z m³odego drzewka dochowaæ siê dorodnej sosny. S³awomir Fiedukowicz: Trzeba wiêc to nadrobiæ. W.S.: Zacznijmy od tego, e jest ju maj. Czy to dobra pora do sadzenia drzew? S.F.: Jeœli zamierzamy posadziæ drzewko z tzw. bry³k¹ korzeniow¹ W.S.: czyli hodowane w doniczce S.F.: tak, jeœli zamierzamy posadziæ takie drzewko, to jest to dobry okres. Jednak jako leœnik muszê uczciwie powiedzieæ, e zdecydowanie polecam wczeœniejsze sadzenie. W.S.: Marzec, kwiecieñ? S.F.: Raczej od drugiej po³owy marca, przez ca³y kwiecieñ. Oczywiœcie po ust¹pieniu œniegu i mrozu. W.S.: A w jaki sposób mog¹ one zaszkodziæ m³odemu drzewku? S.F.: Szczególnie groÿny jest tu mróz, powoduj¹cy tzw. wysadzanie sadzonek. Gleba, w której posadzone jest drzewko, zamarzaj¹c rozszerza siê i unosi. W ci¹gu dnia ziemia rozmarza i opada, ale sadzonka pozostaje nad gleb¹. Wystarczy, e mróz powtórzy siê przez 3-4 noce i sosenka mo e zostaæ w ca³oœci wypchniêta z gleby. W.S.: Sadzonki z doniczek mo na sadziæ przez ca³y rok, oczywiœcie wyj¹wszy z tego zimê. Ale warto pamiêtaæ, e im wczeœniej posadzimy j¹ wiosn¹, tym d³u ej bêdzie ona mia³a szansê yæ w wilgotnej ziemi. W drugiej po³owie kwietnia, w maju, czerwcu i póÿniej susze s¹ w naszym rejonie bardzo dotkliwe dla drzew. SF.: Tak, pamiêtajmy, e najwiêksze prawdopodobieñstwo przyjêcia siê m³odego drzewka mamy wczesn¹ wiosn¹ równie dlatego, i p¹ki nie zaczê³y jeszcze pêkaæ. W okresie póÿniejszym s¹ one du o bardziej podatne na uszkodzenia powstaj¹ce nawet w wyniku niezbyt delikatnego dotkniêcia. Przy sadzeniu w maju i czerwcu straty zawsze s¹ wiêksze. W.S.: Wiêkszoœæ osób kupuje drzewka w sklepach ogrodniczych. Na co zwróciæ uwagê przy ich zakupie? S.F.: Zacznijmy od wieku. Gor¹co zachêcam, by kupowaæ drzewa m³ode jedno lub dwuletnie. To nic, e s¹ one maleñkie. Przy odpowiednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi czy psami w ci¹gu kilku lat sosenka ta nie bêdzie siê praktycznie ró niæ od posadzonych obok drzewek 6-, 7-letnich. Wynika to st¹d, e m³oda roœlina znacznie szybciej adaptuje siê do nowych warunków i ju w pierwszym roku mo e podwoiæ swoj¹ wysokoœæ. PóŸniej równie roœnie szybko. Natomiast drzewa starsze przez kilka lat mog¹ rosn¹æ bardzo powoli lub niemal wcale, bo szok zwi¹zany ze zmian¹ miejsca jest dla nich du o trudniejszy do przezwyciê enia. W.S.: Dodajmy, e finansowo jest to znacznie bardziej korzystne, a i spodziewany efekt w postaci przyjêcia siê drzewek jest ³atwiejszy do przewidzenia i osi¹gniêcia przy drzewkach ma³ych. Tym bardziej, e jak zapewne zaraz o tym powiemy, warto posadziæ wiêcej ni jedno drzewko. S.F.: Tak. Wróæmy jednak do sklepu i zakupu sadzonek. Pamiêtajmy, e im wiêksze drzewo, tym wiêcej powinno mieæ korzeni. Jeœli kupujemy egzemplarz wysokoœci 2-3 m, to w naturze jego korzenie równie powinny mieæ ju podobn¹, a czasem i wiêksz¹ d³ugoœæ. Jeœli bry³a korzeniowa jest malutka, nie bêdzie w stanie dostarczyæ takiemu drzewu odpowiedniej iloœci wody z substancjami od ywczymi. W.S.: To kolejny argument za tym, by kupowaæ drzewa jak najm³odsze. S.F.: Ogl¹daj¹c korzenie zwróæmy te uwagê, czy nie rosn¹ one do góry, a ju na pewno nie mog¹ wyrastaæ ponad doniczkê. Nie powinny równie tworzyæ zbitej kuli. W.S.: Nie zapomnijmy te, by korzenie nie by³y poobcinane. Uszkodzenia bardzo ³atwo dostrzec, bo wewnêtrzna czêœæ korzenia jest jasna. Na tle ciemnej ziemi obciête korzenie widaæ jak na d³oni. S.F.: Jeœli korzenie s¹ w porz¹dku, to nie zapomnijmy popatrzeæ na to, co bêdzie nad ziemi¹. Ig³y powinny mieæ ywy zielony kolor, bez wiêkszych przebarwieñ. Ale najwa niejsze, by p¹k na górze drzewka by³ twardy i ca³y, a boczne ga³¹zki nie przekracza³y d³ugoœci¹ trzeciej czêœci pêdu g³ównego. W maju p¹k ju zaczyna siê rozwijaæ, wiêc nie bêdzie twardy, ale niech nie bêdzie skaleczony lub u³amany. W.S.: Kupione sadzonki trzeba oczywiœcie ostro nie przewieÿæ na miejsce sadzenia. S.F.: Nie doœæ, e ostro nie, by ich nie po³amaæ, to jeszcze trzeba uwa aæ, by nie przesuszyæ korzeni. Jeœli mamy mo liwoœæ przewoziæ drzewka w doniczce, to dobrze, ale jeœli nie i transportujemy sadzonkê z bry- ³a korzeniow¹, ale bez doniczki, owiñmy korzenie foli¹, by bry³a nie straci³a kszta³tu i wilgoci. Jeœli kupimy drzewka bez bry³y korzeniowej, to trzeba je przewieÿæ w jakiejœ ziemi. W.S.: Podobnie nale y postêpowaæ przy przechowywaniu sosenek przez posadzeniem. Drzewka z doniczk¹ mo na przechowywaæ w ciemnej piwniczce, a drzewkom z odkrytymi korzeniami nale y przykryæ korzenie wilgotn¹ ziemi¹ i przykryæ korzonki dodatkowo workiem, ale nie foliowym, chroni¹cym przed wiatrem i s³oñcem. S.F.: Dodajmy, e te uwagi dotycz¹ wszystkich gatunków drzew, a nie tylko sosny. A skoro ju o innych gatunkach wspomnia³em, pamiêtajmy, i s¹ wœród polskich drzew takie, które nale y posadziæ wczesn¹ wiosn¹ i te, które mo na posadziæ póÿniej. Do tych pierwszych nale y brzoza, modrzew, olsza, zaœ najpóÿniej mo na sadziæ g05.p , 13:07

13 dêby i buki, które nawet w naturze puszczaj¹ liœcie dopiero w maju, a nawet na pocz¹tku czerwca. Sosna jest poœrodku tej skali. W.S.: Jak wybieraæ miejsce dla nowych sosenek? Wielokrotnie mówiliœmy ju, e sosna bardzo lubi œwiat³o. W naszych warunkach nie zawsze jest ³atwo o silnie nas³onecznione miejsce. S.F.: To prawda, dlatego jeœli nie mamy ca³kowicie odkrytej przestrzeni, szukajmy luk miêdzy starymi sosnami. M³oda sosenka musi byæ oœwietlana przez promienie s³oñca. To samo dotyczy brzóz i modrzewi. W cieniu mog¹ rosn¹æ dêby, buki, graby i œwierki. W.S.: Jeœli mamy niedu o miejsca, ale jednak trochê go jest, nie bójmy siê posadziæ wiêcej ni jednego drzewa. Niech rosn¹ w odleg³oœci metra od siebie lub 2-3 metrów od starych drzew. S.F.: To wa na uwaga, bo sosny faktycznie bardzo dobrze czuj¹ siê we w³asnym towarzystwie. Wtedy znacznie lepiej rosn¹, choæ pamiêtajmy, e nie wszystkie osi¹gn¹ wiek dojrza³y. Drzewka rosn¹ce doœæ blisko siebie popêdzaj¹ siê wzajemnie we wzroœcie. W wieku ok. 10 lat niektóre drzewka mo - na ju usun¹æ, by te, które traktujemy jako docelowe mia³y trochê wiêcej miejsca. W naszych warunkach, bardzo czêsto nie ma powodu usuwania drzewek w ogrodach, bo czêœci z nich i tak ginie z Konkurs plastyczny najró niejszych powodów. W.S.: Poproszê, by jako stary leœnik podzieli³ siê Pan z naszymi Czytelnikami swoimi uwagami dotycz¹cymi techniki sadzenia drzew. W przypadku sadzenia ich przy domach zapewne ró ni siê to od sadzenia w lasach, jest znacznie bardziej pracoch³onne, ale warto chyba siê postaraæ. S.F.: Jeœli chcemy zachowaæ charakter naszej okolicy, to warto. Technicznie sprawa nie jest skomplikowana, ale wymaga pewnej uwagi. Po pierwsze wykopujemy do³ek W.S.: o wymiarach: szpadel na szpadel, na szpadel? S.F.: Tak, dobrze Pan to uj¹³. Do do³ka trzeba wsypaæ trochê ziemi, ale najlepiej kupnej, yÿniejszej ni ta, któr¹ mamy. Nastêpnie wymieszaæ j¹ w proporcjach pó³ na pó³ z piaskiem wykopanym z do³ka. Gdy do³ek wype³niony jest tak¹ mieszank¹, ziemiê nale y mocno ubiæ. Dopiero w tak przygotowanym gruncie mo emy sadziæ nasze sosenki. Sadzonki z bry³k¹ od pocz¹tku hodowane by³y w lepszych warunkach ni te, które panuj¹ w Otwocku czy Józefowie. Jeœli posadzimy je do tak ubogiego œrodowiska, m³ode korzonki mog¹ nie chcieæ wyrastaæ poza macierzyst¹ bry- ³ê, co doprowadzi do strasznego ich spl¹tania, a potem zamarcia drzewek. Gdy ziemiê mamy ju ubit¹, nale y w centralnej jego czêœci wykopaæ ma³¹ ³opatk¹ znacznie mniejszy do³ek, wymiarami nieco przewy szaj¹cy bry³kê korzeniow¹ naszej sadzonki. Sadzonkê wstawiamy w otwór tak, by górny poziom wstawionej bry³ki by³ zrównany z poziomem ziemi. Wolne przestrzenie uzupe³niamy ziemi¹ i delikatnie ugniatamy rêkami, by nie zosta³y adne wolne przestrzenie wokó³ korzeni. W.S.: A na koniec koniecznie podlewamy... S.F.: i to doœæ obficie, bo woda uzupe³ni nasze niedoróbki w ugniataniu ziemi, sp³ukuj¹c jej drobiny w wolne przestrzenie. A potem nie zapominajmy, e regularne podlewanie drzewek zdecydowanie zwiêksza szansê ich prze ycia. W.S.: A co Pan s¹dzi o nawo eniu drzewek, bo wed³ug mnie jest to zbêdne. S.F.: Zgadzam siê z t¹ opini¹. Sosny s¹ drzewami w³aœciwymi dla tych rejonów kraju i dla takich gleb. Dlatego nie powinny mieæ problemu z radzeniem sobie, tym bardziej, e przy wielu domach nawozi siê inne roœliny, a nawet ca³e trawniki. Drzewka posadzone w takich miejscach na pewno z tego faktu skorzystaj¹. W.S.: Koñcz¹c chcia³bym nawet przestrzec przed nadmiernym nawo eniem, bo doœwiadczenia na sosnach wskazuj¹, e czêsto reaguj¹ one na nawo enie odwrotnie ni siê tego mo na spodziewaæ. Dziêkujê za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne. S.F.: Równie dziêkujê i do zobaczenia. MOJA KOLEJ Koleje Mazowieckie od pocz¹tku funkcjonowania zakresem swojej dzia³alnoœci wychodz¹ poza tory. Z myœl¹ o najm³odszych entuzjastach kolei przygotowaliœmy konkurs plastyczny MOJA KOLEJ, w którym g³ówn¹ atrakcj¹ bêdzie wycieczka z okazji Dnia Dziecka do lokomotywowni Grochów. Maluchy dowiedz¹ siê miêdzy innymi: gdzie œpi¹ poci¹gi, kto je myje i jak je naprawiæ Po tym tajemniczym miejscu oprowadzi je nowoczesny krasnal, który zna siê prawie na wszystkim Krasnal PIKSEL z telewizyjnego programu Budzik (w tej roli aktor - Maciej G¹siorowski). Na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania zaciekawionych dzieci odpowiedz¹ pracownicy Kolei Mazowieckich. Kolejowe hostessy pomaluj¹ dzieciom buÿki, a wszyscy uczestnicy zabawy otrzymaj¹ paczki. Jak zdobyæ nagrodê? Termin sk³adania prac: 18 kwietnia do 20 maja 2007 r. Rozstrzygniêcie konkursu: 23 maja 2007 r. Miejsce imprezy: Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów 30 maja 2007 r. Opis: Dzieci mog¹ zg³aszaæ prace plastyczne na konkurs o tematyce MOJA KOLEJ od 18 kwietnia do 20 maja 2007 r. Jury wy- ³oni zwyciêzców w 2 kategoriach Praca przedszkolaków i Praca indywidualna. Wiêcej informacji dostêpne jest na stronie: 13 g05.p , 13:07

14 Rowerowa wiosna 14 fot. T. Zaj¹c Naplotkowa³a sosna, e ju siê zbli- a wiosna - tak rozpoczyna siê wiersz Jan Brzechwy pt. Witaj wiosno! To pierwsze zdanie wywo³a³o wielkie poruszenie w œwiecie zwierz¹t. Kret, je, w¹, kos i sroka prowadz¹ o ywion¹ dyskusjê o tym, jakim pojazdem przybêdzie do nich wiosna. Kto z nas pamiêta, jak dotar³a wiosna do bohaterów wiersza? Poeta twierdzi, e wiosna przysz³a pieszo. Na drogach naszego miasta o jej przybyciu œwiadczy zwiêkszona liczba rowerzystów. Wœród nich mo na wyró niæ dwie grupy. Pierwsz¹ stanow¹ cykliœci, dla których rower jest codziennym œrodkiem lokomocji. Natomiast do drugiej grupy mo na zaliczyæ rowerzystów przyje d aj¹cych do Otwocka w celach turystyczno-wypoczynkowych. Drogi i œcie ki Du e odleg³oœci miêdzy centrum a obrze ami miasta oraz brak dobrze rozwiniêtej komunikacji miejskiej sprawiaj¹, e jazda rowerem u³atwia codzienne ycie wielu mieszkañcom. Jednoœladem napêdzanym si³ami cz³owieka podró uj¹ oni m.in. na bazar przy ul. Batorego, na zakupy w centrum miasta, do pracy, szko³y, a tak e otwockich urzêdów. Dla codziennych rowerzystów powa - nym problemem w naszym mieœcie jest brak dróg dla rowerów, które czêsto s¹ okreœlane jako œcie ki rowerowe. Warto odwo³aæ siê Rowerowy parking przy œwiderskiej dró ówce do podstaw prawnych, które s¹ pisane specyficznym jêzykiem, ma³o wra liwym na monotonnoœæ stylu. Droga dla rowerów zgodnie z art.2 Ustawy o ruchu drogowym to droga lub jej czêœæ przeznaczona do ruchu rowerów jednoœladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Natomiast parametry techniczne œcie- ek rowerowych zosta³y opisane w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. Powy sze rozporz¹dzenie podaje minimalne odleg³oœæ œcie ki rowerowej od krawêdzi jezdni. W dokumencie zapisano równie zasady, jakimi nale y siê kierowaæ przy ustalaniu lokalizacji drogi dla rowerów. Szerokoœæ œcie ki rowerowej powinna wynosiæ nie mniej ni : 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa, 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa, a 2,5 m - gdy ze œcie ki jednokierunkowej mog¹ korzystaæ piesi. Wspomniane rozporz¹dzenie podaje równie zasady kszta³towania pochyleñ pod³u nych i poprzecznych nawierzchni œcie ki rowerowej. Pochylenia pod³u ne nie powinno przekraczaæ 5%. W wyj¹tkowych sytuacjach dopuszcza siê wiêksze pochylenie, ale nie wiêksze ni 15%. Natomiast pochylenie poprzeczne œcie ki rowerowej powinno byæ jednostronne i wynosiæ od 1% do 3%. Wielkoœæ pochylenia poprzecznego zale y od rodzaju nawierzchni i powinno umo liwiæ szybkie odprowadzenie wody. Na terenie naszego miasta rowerzyœci mog¹ obecnie poruszaæ siê tylko po jednej œcie ce, która znajduje siê przy ul. eromskiego w Wólce Ml¹dzkiej. D³ugoœæ tej drogi dla rowerów wynosi oko³o 1,5 km. Od strony wschodniej œcie ka rozpoczyna siê przy skrzy owaniu ul. eromskiego z drog¹ krajow¹ nr 17, zaœ drugi koniec nieopodal posesji z numerem 131. Rowerzyœci jad¹c t¹ œcie k¹ powinni zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ. Poruszaj¹c siê od skrzy owania z siedemnastk¹ przy koœciele w Wólce Ml¹dzkiej, zobacz¹ oni znak ostrzegaj¹cy przed s³upami, które ograniczaj¹ skrajniê drogi rowerowej. (Skrajnia jest to wolna przestrzeñ na drodze, która umo liwia bezpieczny ruch pojazdów) Niestety, takiego znaku ostrzegawczego brakuje przy œcie ce od strony zachodniej. Inn¹ cech¹, która wp³ywa na bezpieczeñstwo rowerzystów, jest niewielka szerokoœæ œcie ki. Wynosi ona zaledwie 1.65 m. Tak ma³a szerokoœæ nie pozwala bez zwalniania na miniêcie siê dwóch rowerzystów, którzy jad¹ w przeciwnych kierunkach. Dla wielu mieszkañców œcie ka pe³ni równie funkcjê chodnika. Nawierzchnia asfaltowa Nawierzchniê œcie ki rowerowej w Wólce Ml¹dzkiej wykonano z betonowej kostki chodnikowej. Od dawna ju ró ne organizacje rowerzystów opowiadaj¹ siê przeciwko takiej nawierzchni. Argumentuj¹ oni, e jazda rowerem po betonowej kostce przypomina poruszanie siê po wertepach. Radomscy cykliœci z Bractwa Rowerowego na swojej stronie internetowej wymieniaj¹ osiem argumentów przemawiaj¹cych za wykonywaniem na œcie kach rowerowych nawierzchni asfaltowych. Jedn¹ z najpowa niejszych zalet tych nawierzchni jest cena. Wed³ug wyliczeñ organizacji rowerowych z Radomia i Warszawy metr kwadratowy œcie ki o nawierzchni asfaltowej jest trzy razy tañszy ni metr kwadratowy nawierzchni z kostki betonowej. W³adze Szczecina opracowa³y specjalne zasady, których nale y przestrzegaæ przy projektowaniu œcie ek na terenie miasta. W tym dokumencie jako generaln¹ zasadê przyjêto, e nawierzchnia dróg dla rowerów bêdzie wykonywana z mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Ju teraz w Polsce rowerzyœci mog¹ poruszaæ siê po g05.p , 13:07

15 asfaltowych nawierzchniach œcie ek rowerowych w Szczecinie, Gdañsku, Wroc³awiu oraz Kielcach. W marcu pani prezydent Warszawy zapowiedzia³a, e równie w stolicy nawierzchnia dróg dla rowerów bêdzie wykonywana z MMA. W tym roku w bud ecie Otwocka zaplanowano wybudowanie dwóch fragmentów œcie ek rowerowych. Jaka bêdzie ich nawierzchnia? Zaniedbana œcie ka asfaltowa wzd³u Œwidra W Œwidrach Wielkich wzd³u rzeki znajduje siê zaniedbana œcie ka o nawierzchni asfaltowej. Jeszcze dziœ mo na spotkaæ na niej spacerowiczów oraz rowerzystów. Œcie ka rozpoczyna siê nieopodal przystanku autobusowego w stronê Warszawy, a koñczy w pobli u ogrodzenia oœrodka wypoczynkowego Œwider. Dziœ œrodkowa czêœæ œcie ki le y na terenie prywatnym. Uniemo liwia to wygodn¹ podró wzd³u brzegów Œwidra miêdzy jednym a drugim koñcem œcie ki. Miejsca postojowe Po szczêœliwym dotarciu na rowerze do celu pojazd trzeba bezpiecznie postawiæ. Jednak w niektórych miejscach miasta brakuje miejsc postojowych dla rowerów. Cykliœci nie znajd¹ adnego stojaka dla rowerów na bazarku, który zlokalizowany jest miêdzy ulicami: Orl¹, Œwidersk¹, Andriollego i Pod Zegarem. Stojak dla czternastu rowerów przygotowano przed budynkiem Urzêdu Pracy. Zaœ przy usytuowanym obok Urzêdzie Powiatowym jest stojak tylko dla piêciu jednoœladów. Przed gmachem Urzêdu Skarbowego przy ul. Matejki dla rowerów przewidziano dziewiêtnaœcie miejsc postojowych. Przy budynku G³ównej Poczty jest stojak na osiem jednoœladów. Na terenie Urzêdu Miasta jest dwadzieœcia osiem miejsc postojowych dla rowerów. Ze wzglêdu na budowê przy ul. Sosnowej do Przychodni Rejonowej lepiej nie wybieraæ siê samochodem. Znajduj¹ siê tam dwa stojaki, które maj¹ miejsce dla dwudziestu dziewiêciu rowerów. Codziennie na stacjê kolejow¹ w Otwocku i Œwidrze doje d a na rowerach kilkadziesi¹t osób. Przy otwockim dworcu rowerzyœci przypinaj¹ swoje pojazdy do kolejowego ogrodzenia, równolegle do postoju taksówek. Natomiast w Œwidrze jako stojak dla jednoœladów s³u ¹ betonowe elementy ogrodzenia przy budce dró nika. aden otwocki stojak na rowery nie jest zadaszony. St¹d niektórzy rowerzyœci zak³adaj¹ foliowe torby na siode³ka. Turyœci na jednoœladach Od kilku lat roœnie popularnoœæ jazdy na rowerze jako sposobu wypoczynku i rekreacji. Wielu mieszkañców stolicy poszukuje ciekawych i dobrze przygotowanych tras rowerowych. W poprzednich latach Koleje Mazowieckie w letnie miesi¹ce wprowadza³y bezp³atny przewóz rowerów. W poci¹gach pojawi³y siê specjalne przedzia³y dla rowerzystów. S¹ one wyposa one w wieszaki na rowery. Wielu rowerzystów przybywa do Otwocka w³aœnie poci¹giem. Co oprócz dobrego sosnowego powietrza mo e zaproponowaæ nasze miasto rowerowym turystom? Na wielu drzewach i s³upach w naszym mieœcie pojawi³y siê znaki szlaków rowerowych. Oznaczenie szlaków dla cyklistów wygl¹da nastêpuj¹co. Na bia³ym tle namalowany jest czarn¹ farb¹ symbol roweru, pod którym znajduje siê linia pozioma oznaczaj¹cy kolor trasy. Na stronie internetowej otwockiego PTTK mo na znaleÿæ informacjê o szeœciu szlakach rowerowych. Dwa z nich: czerwony i niebieski zosta³y ju w pe³ni oznakowane. Szlak czerwony nosi nazwê Szlaku Borów Nadwiœlañskich. Rozpoczyna siê on w Warszawie przy ul. Izbickiej, a koñczy przy dworcu kolejowym w Pilawie. Ca³kowita d³ugoœæ trasy to 67 km. Na terenie naszego miasta przebiega on ulicami Mostow¹, abi¹, Reymonta, Koœciuszki, Chopina, Wroñskiego, Warszawsk¹, Armii Krajowej, Krucz¹, Poniatowskiego, Dwernickiego, 3 Maja, Narutowicza, Andriollego. Natomiast trasa szlaku niebieskiego ma d³ugoœæ 36 km. Szlak ten rozpoczyna siê i koñczy przy peronie kolejowym w Œródborowie. Trasa tego szlaku przebiega przez Œródborów, Meran, Wólkê Ml¹dzk¹, Ml¹dz, nastêpnie dolin¹ rzeki Œwider a do starego wysypiska œmieci przy drodze nr 801 (obwodnicy). Dalej szlak wiedzie brzegiem Jagodzianki do Karczewa, a stamt¹d, przez rezerwat Na Torfach i Soplicowo, do przystanku kolejowego w Œródborowie. Do oznakowania pozosta³y jeszcze cztery szlaki. ó³ty, nazwany Wi¹zowskim Szlakiem Krajobrazowym, bêdzie mia³ d³ugoœæ Uwaga! S³upy na drodze rowerowej w Wólce Ml¹dzkiej 37,1 km. Jego pocz¹tek i koniec bêdzie znajdowa³ siê przy Urzêdzie Gminy w Wi¹zownie. Jego niewielka czêœæ jest zaplanowana na terenie Wólki Ml¹dzkiej. Natomiast Szlak Piêciu Dworów bêdzie rozpoczyna³ i koñczy³ siê przy stacji kolejowej w Celestynowie. Osi¹gnie on d³ugoœæ 83,7 km. Rowerzyœci pojad¹ m.in. przez Ko³biel, Rudno, Miñsk Mazowiecki, Siennicê, Goc³aw, Chrosnê i Karpiska. Z kolei Józefowski Szlak Przyrodniczy o d³ugoœci 22,9 km bêdzie oznaczony kolorem zielonym. Szlak poprowadzi rowerzystów przez Górê Lotnika oraz brzegiem Œwidra i Wis³y. Zaœ szlak koloru czarnego, o d³ugoœci 86,8 km, umo liwi cyklistom podziwianie doliny Œwidra od Stoczka ukowskiego a do brzegów Wis³y. Dziœ w naszym mieœcie potrzebny jest projekt sieci dróg rowerowych. Jego stopniowa, ale konsekwentna realizacja w ci¹gu kilku lat umo liwi³aby bezpieczn¹ podró jednoœladem w Otwocku. Obserwuj¹c ulice i œcie ki leœne na terenie naszego miasta trudno nie zauwa yæ wzmo onego ruchu cyklistów. W¹ z wiersza J. Brzechwy twierdzi³, e wiosna przyjedzie na rowerze. Czy nie mia³ on racji? Tomasz Zaj¹c fot. T. Zaj¹c 15 g05.p , 13:07

16 16 Szko³a Podstawowa nr 5 Pierwszy dzieñ wiosny Pierwszy dzieñ wiosny jak to w marcu czêsto bywa by³ pochmurny, ch³odny i deszczowy. Ale w naszej szkole by³o weso³o i kolorowo. Dzieñ ten obfitowa³ w wiele ciekawych wydarzeñ. Dzieci z klasy II b ze swoj¹ wychowawczyni¹ Pani¹ Bo en¹ W³och oraz uczniowie z klasy II c pod opiek¹ Pani Ewy urawskiej przygotowali dla swoich kolegów z klas 0 - III inscenizacjê pt.: Wiosno, wiosenko wed³ug tekstu Agnieszki Maj. Dziêki zaanga owaniu i pomocy rodziców, którzy zadbali o stroje dla swoich pociech, widzowie zobaczyli na scenie motyle, zaj¹czki, sowê, biedronkê, dziêcio³a, wiewiórkê, niedÿwiedzia, kuku³kê, bociana i aby. Zwierzêta, które niecierpliwie czeka³y na wiosnê, opowiada³y o pierwszych zauwa onych przez nich oznakach tej pory roku o s³oneczku, które osuszy³o ka³u e, roztopi³o krê i ogrza³o ziemiê, oraz o niedÿwiedziu, który siê ju zbudzi³ z zimowego snu. Jednak nie wszystkie zwierzêta by³y zadowolone. Je narzeka³, e wiosenny wiatr rozdmucha³ mu kopczyk liœci, pod którym spa³ i teraz jest mu zimno, motyle marudzi³y, e jeszcze nie ma kwiatów, a wiatr jest za silny na ich w¹t³e skrzyde³ka. Buk i wierzba opowiada³y o kolejnym znaku zbli aj¹cej siê wiosny o przylocie bocianów z ciep³ych krajów. Na to wydarzenie z przera eniem zareagowa- ³y aby. Jednak bocian, z okazji tak wyj¹tkowego dnia, okaza³ siê wielkodusznym ptakiem i mimo ogromnego apetytu zrezygnowa³ z polowania na abki. Pod koniec przedstawienia przyby³a wreszcie upragniona wiosna, a wraz z ni¹ nadzieja na ciep³e dni, rozkwitaj¹ce kwiaty, zielon¹ trawê i wiosenny, o ywczy deszczyk. Klasy IV - VI œwiêtowa³y pierwszy dzieñ wiosny trochê inaczej. W pierwszej czêœci odby³ siê konkurs karaoke, który przygotowa³ i prowadzi³ Pan Andrzej Walter ze swoj¹ klas¹ IV b. Przedstawiciele ka dej klasy œpiewali wylosowan¹ i przygotowan¹ wczeœniej piosenkê. Zgromadzona na sali gimnastycznej publicznoœæ us³ysza³a takie przeboje jak: Najwiêcej witaminy maj¹ polskie dziewczyny i Ch³opcy radarowcy Andrzeja Rosiewicza, Wiosna Skaldów, Czerwone korale zespo³u Brathanki, Jak zapomnieæ zespo³u 1/ 8 L oraz Lepszy model Kasi Klich. Wystêpy przedstawicieli poszczególnych klas ocenia³o piêcioosobowe jury, które przyznawa³o punkty w skali od 1 do 5. Jego cz³onkowie brali pod uwagê nie tylko œpiew, ale tak e strój i taniec. Zabawa by³a wyœmienita, a publicznoœæ œpiewa³a razem z wykonawcami. Zaskoczeniem dla wszystkich zgromadzonych by³ wystêp Pana Andrzeja Waltera i Pana Piotra Baliñskiego nauczycieli WF-u, którzy zaœpiewali piosenkê Wolnoœæ i swoboda zespo³u Boys. Drug¹ czêœæ obchodów dnia wiosny w klasach IV- VI stanowi³ pokaz mody wiosennej. Przedstawiciele ka dej klasy prezentowali i omawiali stroje modne w tym sezonie. Ponadto ka da klasa mia³a wymyœliæ has³o o wioœnie, które by³o do³¹czone do pokazu. Ca³oœæ prezentacji ocenia³o jury. Na zakoñczenie imprezy zwyciêzcy karaoke i pokazu mody otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Wszyscy zgromadzeni na sali doskonale siê bawili, a czas min¹³ bardzo szybko. Ostatnim elementem obchodów pierwszego dnia wiosny w naszej szkole by³o rozegranie meczu siatkówki miêdzy ch³opcami klas szóstych, bêd¹cych reprezentantami szko³y, a dru yn¹ nauczycieli. Grono pedagogiczne reprezentowali: Pani Joanna Morawska psycholog szkolny, Pani Celina Niciñska emerytowana nauczycielka œwietlicy, kiedyœ nauczycielka WF-u, a obecnie pracuj¹ca w œwietlicy szkolnej, Pani Gabriela Sobczyk nauczycielka gimnastyki korekcyjnej i WF-u, Pani Joanna Tarnowska nauczycielka jêzyka polskiego, Pani Joanna Wojciechowska pielêgniarka szkolna, Pani Katarzyna Wroñska nauczycielka nauczania zintegrowanego, Pan Arkadiusz Królak logopeda szkolny, ksi¹dz Mariusz Szymoœ oraz Panowie: Andrzej Walter i Piotr Baliñski nauczyciele WF-u. Pierwszy set wygrali uczniowie, a drugi nauczyciele. W decyduj¹cym trzecim secie zwyciê yli i ca³y mecz wygrali nauczyciele. Gra by³a bardzo wyrównana. Mecz przebiega³ przy g³oœnym dopingu uczniów, którzy motywowali swoich kolegów do lepszej gry. Wed³ug jednego z reprezentantów uczniów Wojtka Metery wœród nauczycieli najlepiej grali Pan Andrzej Walter i Pan Arkadiusz Królak. Wœród pañ na uwagê zas³ugiwa³a gra Pani pielêgniarki, która na tê okolicznoœæ oklei³a plastrami swoje d³ugie paznokcie oraz postawa Pani Katarzyny Wroñskiej, która wykaza³a siê dobrym blokiem. Pierwszy dzieñ wiosny w naszej szkole up³yn¹³ w atmosferze radoœci i zabawy. Wszyscy doskonale siê bawili na przygotowanych imprezach. Ten dzieñ na d³ugo pozostanie w pamiêci wielu osób. Marzenna Wierzycka i Renata Nowicka nauczycielki SP nr 5 g05.p , 13:07

17 Szko³a Podstawowa nr 5 Szko³a przyjazna dzieciom niepe³nosprawnym Dzieci niepe³nosprawne nie musz¹ przebywaæ w odrêbnych szko³ach i byæ izolowane od normalnie rozwijaj¹cych siê rówieœników. Mog¹ i powinny byæ i uczyæ siê razem ze zdrowymi kolegami. U podstaw idei integracji le y bowiem twierdzenie, e ka de dziecko ma prawo do pe³nego rozwoju. Pe³ny rozwój oznacza, e stawia siê na to, co w dziecku jest najbardziej twórcze, e wspiera siê przede wszystkim jego mocne strony, nie skupiaj¹c siê przesadnie na wyrównywaniu deficytów. Skuteczna realizacja idei integracji wymaga przygotowania œrodowiska spo³ecznego, a wiêc rodziców, wychowawców oraz samych dzieci. Chodzi tu przede wszystkim o dzieci zdrowe, które stanowi¹ wiêkszoœæ klasy. Dla wielu z nich nauka w klasie integracyjnej jest pierwszym kontaktem z dzieæmi niepe³nosprawnymi. Powinny wiêc one prezentowaæ wysoki poziom umys³owy i spo³eczny. Rol¹ nauczyciela, szczególnie na pocz¹tku wspólnej nauki, jest u³atwienie uczniom wzajemnego poznania siê i zrozumienia indywidualnych ró nic. Powinien on uœwiadomiæ uczniom, e ka dy cz³owiek jest inny i ma prawo do tego, aby byæ innym, a tak e pokazaæ, e nikt nie jest wolny od trudnoœci, ograniczeñ i niepowodzeñ. Nauczyciel powinien dobrze poznaæ mocne strony ka dego ucznia oraz zauwa- aæ jego sukcesy i postêpy. W klasie integracyjnej dostrzegane s¹ potrzeby ka dego dziecka, a szczególnie dzieci niepe³nosprawnych. Niezbêdna jest ich znajomoœæ, aby przygotowaæ indywidualny program nauki dla uczniów niepe³nosprawnych. Nabór do klasy integracyjnej odbywa siê na podstawie orzeczeñ poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców. O przyjêciu decyduje komisja, w sk³ad której wchodzi dyrektor szko³y, wychowawca klasy integracyjnej, pedagog specjalny oraz pedagog i psycholog szkolny. Wychowawca powinien przedstawiæ rodzicom dzieci zdrowych korzyœci z uczêszczania do takiej klasy. G³ówn¹ zalet¹ jest to, e dzieci ucz¹ siê w ma³o licznej klasie. Dziêki temu ³atwiej zdobywaj¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci oraz swobodniej i czêœciej dziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Maj¹ wiêc wiêksze szanse na rozwój swojej osobowoœci. Przebywaj¹c z dzieæmi niepe³nosprawnymi ucz¹ siê tolerancji oraz prawdziwego postrzegania cz³owieka i jego wartoœci, a nie upoœledzonych funkcji. Coraz wiêcej Jeszcze przez tory Pisz¹c do marcowego numeru Gazety Otwockiej artyku³ Przez tory, nie spodziewa³em siê, e poruszony temat przejœæ i przejazdów kolejowych bêdzie cieszy³ siê tak du ym zainteresowaniem wœród Czytelników. Szczególnie chcia³bym podziêkowaæ za list przys³any do redakcji Gazety Otwockiej, który ukaza³ siê w kwietniowym numerze miesiêcznika. Elektroniczn¹ wersjê artyku³u Przez tory przes³a³em do PLK w Warszawie. W swojej wiadomoœci zada³em rzecznikowi PLK Panu Krzysztofowi añcuckiemu nastêpuj¹ce pytania: 1. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porz¹dku na przejœciach w Otwocku? 2. Czy ktoœ zg³asza³ ju problemy zwi¹zane z przejœciami kolejowymi w naszym mieœcie? Czy podobnie jak w Celestynowie s¹ planowane prace remontowe na otwockich przejœciach? OdpowiedŸ na powy sze pytania otrzyma³em w piœmie od zastêpcy Dyrektora ds. Eksploatacji Zak³adu Linii Kolejowych PLK. Poni ej do³¹czam to pismo. Wspominane w nim przejœcie na 28,017 km znajduje siê obok Przychodni Rejonowej. Od strony ul. Warszawskiej i Armii Krajowej chodnik prowadz¹cy do torów ma dwa zakrêty pod k¹tem prostym. W ten sposób trasa przejœcia biegnie w krótkim labiryncie. Takie rozwi¹zanie zmusza przechodniów do spojrzenia w kierunku ruchu poci¹gów po najbli szym torze. Tomasz Zaj¹c ludzi jest przekonanych o szansach, jakie stwarza kszta³cenie integracyjne. Rodzice powinni jednak wiedzieæ, e decyzjê umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej podejmuj¹ sami. Powinna ona wynikaæ ze szczerego przekonania, potrzeby i chêci, i byæ najlepsza z punktu widzenia dziecka. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli. Jednym jest nauczyciel prowadz¹cy, a drugim pedagog specjalny, który czuwa nad grup¹ dzieci niepe³nosprawnych, a w razie potrzeby wspomaga tak e dzieci zdrowe. Jest to sytuacja komfortowa, w której zdecydowanie lepiej mo na zindywidualizowaæ zadania, treœci programowe, kszta³towaæ ró ne umiejêtnoœci lub wzbogacaæ, dostosowuj¹c je zarówno do przeciêtnych, jak i wybitnych mo liwoœci ucznia. Nauczyciel prowadz¹cy lekcje i pedagog specjalny wzajemnie siê wspieraj¹ oraz wymieniaj¹ uwagi i spostrze enia na temat uczniów i ich funkcjonowania w klasie. Szko³a Podstawowa nr 5 im. Jadwigi Korczakowskiej ju od czterech lat przyjmuje dzieci niepe³nosprawne do klas integracyjnych. Obecnie istniej¹ cztery takie klasy od pierwszej do czwartej. Niestety szko³a nie jest przystosowana pod wzglêdem architektonicznym dla dzieci poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, dlatego uczniowie niepe³nosprawni ruchowo nie s¹ do niej przyjmowani. Praca w klasach integracyjnych mobilizuje nauczycieli, którzy w nich ucz¹, do ci¹g³ego dokszta³cania siê i wyzwalania w³asnej aktywnoœci. Przynosi im tak e wiele radoœci i satysfakcji zawodowej. Renata Nowicka i Marzenna Wierzycka nauczycielki SP nr 5 w Otwocku W nawi¹zaniu do tekstu opublikowanego w G.O. i w odpowiedzi na zadane przez Pana pytania dotycz¹ce przejœcia dla pieszych w Otwocku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak³ad Linii Kolejowych w Warszawie informuje: Ad.1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak³ad Linii Kolejowych w Warszawie jest w³aœcicielem przejœcia przez tory na linii 007 Warszawa-Dorohusk w stacji Otwock jak równie odpowiedzialnym za utrzymanie porz¹dku na podleg³ych nam przejœciach, niestety osoby korzystaj¹ce z przejœcia notorycznie zaœmiecaj¹ je i dewastuj¹ np. labirynt na przejœciu w km. 28,017. Ad. 2. Prowadzone s¹ rozmowy pomiêdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak³ad Linii Kolejowych a przedstawicielami Urzêdu Gminy Celestynów w sprawie przejœcia prze tory w Celestynowie. Urz¹d Miasta Otwock wyst¹pi³ do naszego Zak³adu o remont przejœæ i przejazdów w rejonie Otwocka. Z uwagi na trudnoœci finansowe Zak³ad mo e wykonywaæ tylko drobne roboty naprawcze. Wzorem wspó³pracy z innymi powiatami w roku 2006 zaproponowaliœmy Urzêdowi Miasta Otwocka wspó³pracê i wspó³finansowanie robót na przejazdach i przejœciach. Do chwili obecnej nie otrzymaliœmy odpowiedzi. Zastêpca Dyrektora ds. eksploatacji in. Jan Strzelcza 17 g05.p , 13:07

18 fot. E. Banaszkiewicz 18 Dzieñ Bibliotekarza 9 maja Z okazji Dnia Bibliotekarza w otwockiej Bibliotece Miejskiej przy ul. Andriollego odby³a siê sympatyczna uroczystoœæ, podczas której serdeczne yczenia otwockim bibliotekarkom sk³adali przedstawiciele w³adz miasta: prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, wiceprezydent Edward Zdzieborski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: Alicja Azulewicz-Rek i Czes³aw Woszczyk, przewodnicz¹cy Komisji Kultury RM Maciej Pietrzyk, naczelnik Wydzia³u Kultury UM Leszek Korczak. W imieniu pañ serdecznie dziêkowa³ jedyny w sfeminizowanym gronie pan dyrektor MBP Ryszard Budzynowski. E.B. Dzieñ Matki - 26 maja Wszyscy jesteœmy dzieæmi swoich matek: ci najm³odsi i ca³kiem ju doroœli. Dlatego z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom, Mamusiom, Mateñkom yczymy, nie tylko 26 maja, radoœci, uœmiechu i satysfakcji z wype³nienia tej jednej z najwa - niejszych yciowych ról. W imieniu naszych Czytelników redakcja Wspomnienie Matko, Wracasz do mnie wiosn¹ tulipanu kwiatem A potem odchodzisz koniczyn¹ latem I wreszcie póÿn¹, po ó³k³¹ jesieni¹ Zostajesz jedynie zamglonym wspomnieniem... prof. dr hab. Juliusz K. Palczewski Wy szoœæ 3 maja nad tym pierwszym Jacyœ socjaliœci z Chicago wymyœlili, e 1 maja jest œwiêtem pracy. Do tego pomys³u ja mam stosunek ambiwalentny; czy Œwiêto Pracy jest dniem bez pracy, czy te œwiêtem pracy jest kultywacja Pracy bez pracy, od 1 sekretarza a do tego, co pilnuje porz¹dku w pochodzie 1-majowym. Jednako ambiwalentnie pojmujê dzieñ pochodu 1-majowego, którego raz by³em uczestnikiem - w dodatku nie widzia³em 1 sekretarza, albowiem skupi³em siê na odbijaniu pi³ki no nej w trakcie przejœcia vis-a-vis ` Urzêdu Miasta. PóŸniej poszliœmy na Lody Janka mieszcz¹ce siê w miejskim kiosku na przeciwko samolotu (szkoda, e go nie ma). By³y 2 dni wolne. 1 maja jest œwiêtem pracy, a czemó to nie ma œwiêta bezrobotnego (i tak siê nie pracuje) np. 13 dnia dowolnego miesi¹ca wypadaj¹cego w pi¹tek - œwiêto ruchome, a jak wiadomo ruch przyda siê bezrobotnym na odle yny. Mo e by zrobiæ œwiêto Urzêdnika Pañstwowego, ale któ by macha³ d³oñmi w ramach internacjonalistycznego sojuszu z (Od)Pochodami. W zasadzie nie wiem, czemu œwiêtujemy na równi pomys³ amerykañskich imigrantów z 3-majow¹ litewsko-polsk¹ najstarsz¹ Konstytucj¹. 1 maja, zdawaæ by siê mog³o, e beatyfikujemy amerykañskich imigrantów, którzy wyt³ukli Winetou&Company. Ale przyjê³o siê, szczególnie w po³¹czeniu z 3 maja. Szkoda tylko, e jest to przyczynkiem do wzmo onej pracy zak³adów pogrzebowych i izb wytrzeÿwieñ. Ale eby nieœæ trumnê, trzeba coœ jeœæ, np. zupê 1-majow¹ - czerwon¹ a la Dzier ynski: pokrojone w kostkê ziemniaki i cebulê podsma ymy i przek³adamy do garnuszka wype³nionego bulionem i przegotowanymi, przetartymi pomidorami; doprawiamy sol¹, pieprzem, odrobin¹ cukru, a podaj¹c posypujemy œwie ¹ bazyli¹, której Felek Dzier- yñski zapewne nie zna³. 3 maja to równie Festyn w Parku Miejskim, gdzie wraz z barem Skout mieliœmy przyjemnoœæ podawaæ Goœciom i niew¹tpliwie czytelnikom Gazety Otwockiej piwo 0,5 litrowe, napoje, karkówkê, szasz- ³yki, kie³basê, kaszankê i potrawê chiñsk¹. Impreza zdaje siê byæ udana, bo ochrona nie dopuœci³a do tego, by goœcie imprezy bili butelki po wypitej wódce i wniesionych piwach. Opuszczaj¹c teren Parku o 4 rano naprawdê nie stwierdziliœmy dotkliwej iloœci zbitych szkie³, niemal wszystkie flaszki by³y w ca³oœci. Ale Kultura to kultura. Zatem ul (przepraszam) ur: namoczone (min. 2 godz.) suszone grzyby ³¹czymy z wywarem na bazie w³oszczyzny, ugotowanej bia³ej kie³basy, czosnku, majeranku, chrzanu, pieprzu, soli i ew. boczku, który da nam trochê t³uszczu, czyli si³y, czyli cholesterolu, czyli ciep³a, czyli, eby nie przynudzaæ: kalorii i po 3 godzinach wyjête miêsiwo kroimy w paski, wk³adamy na talerz z posiekanym jajkiem (najlepiej, gdy bêdzie na twardo) i zalewamy przepitym (oj!), przecedzonym ulem (oj!), urem. Spójnikiem 1 i 3 maja jest Œwiêto Flagi, a zatem na 100 g soku pomidorowego k³adziemy plasterek pomarañczy i delikatnie na ów plasterek polewamy 50 g bia³ego skondensowanego mleka; w ten sam sposób traktujemy nasz napój, 50 ml czystej polskiej wódki (dla m³odzie y oran ada). Minê³y œwiêta konstytucyjno pracownicze, ale to nie koniec imprez w Otwocku, 18 maja o godz. 19:30 wyst¹pi w Restauracji Rych (w dawnym kinie Promyk ) znakomite trio Grot.Knopik.Kalinowski. Na tym koncercie wstyd by³oby nie byæ. Znakomita okazja pos³uchania znakomitej jazzowej muzyki z otwockim klimatem. Zapraszam i smacznego. Restauracja Rych Otwock ul. Warszawska 30 (dawne Kino Promyk) Wesela Dancingi i inne , , g05.p , 13:07

19 Szko³a przez internet Uwaga gimnazjaliœci od maja w ponadgimnazjalnych szko³ach Powiatu Otwockiego obowi¹zuj¹ zasady unowoczeœnionej rekrutacji - elektronicznego naboru przygotowanego przez firmê VULCAN. Jak wyjaœnia dyrektor oœwiaty powiatowej Hanna Majewska-Smó³ka, uczniowie zapoznaj¹ siê z ofert¹ edukacyjn¹ powiatu zamieszczon¹ w internecie a potem loguj¹ siê w systemie, wybieraj¹ szko³y i klasy, w których chcieliby pobieraæ naukê od wrzeœnia. W tak zwanej szkole pierwszego wyboru uczeñ sk³ada ca³oœæ wymaganej dokumentacji, tj. wniosek wydrukowany z systemu potwierdzony podpisem ucznia i rodzica/opiekuna prawnego, 3 kopie œwiadectwa, 3 kopie zaœwiadczenia o egzaminie gimnazjalnym, zaœwiadczenia lekarskie o przydatnoœci do zawodu (dla klas daj¹cych kwalifikacje zawodowe), potwierdzone w szko³ach, w których oddzia³y klaso- we wskaza³. Szko³a pierwszego wyboru prowadzi rekrutacjê danego ucznia ³¹cznie ze stworzeniem warunków do zalogowania siê w systemie. Uczniowie nieposiadaj¹cy dostêpu do internetu w domu czy w gimnazjum, maj¹ mo liwoœæ w³¹czenia siê w system w szkole ponadgimnazjalnej, któr¹ wybrali jako pierwsz¹. Nabór jest prowadzony niezale nie od rekrutacji w stolicy. Jakie korzyœci wynikaj¹ z elektronicznej rekrutacji? Na pewno ograniczy ona zamieszanie wywo³ane zabieraniem dokumentów przez uczniów z jednej szko³y do drugiej w sytuacji, kiedy uczniowie zostali umieszczeni na listach przyjêæ dwóch czy trzech szkó³. Elektroniczna rekrutacja ma jednak i pewne niedoskona³oœci. Jeœli jednak na przyk³ad uczeñ wybierze dwie szko³y otwockie, do jednej zostanie przyjêty, ponadto jedn¹ szko³ê warszawsk¹, tam te siê dostanie do wybranej klasy, a ostatecznie wybierze szko³ê w stolicy - to i tak w systemie oœwiaty powiatowej bêdzie figurowa³ przez jakiœ czas na liœcie przyjêtych. W celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia rekrutacji ewentualne pytania nale y kierowaæ bezpoœrednio do dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych lub do Oœwiaty Powiatowej (tel./022/ lub /022/ ). P.C. Zaginiony polonista 17 kwietnia na zaproszenie Szkolnego Ko³a Humanistycznego dzia³aj¹cym w LO im. K.I. Ga³czyñskiego lekcjê jêzyka polskiego poprowadzi³a absolwentka szko³y sprzed pó³ wieku historyk sztuki Ró a Wawrzynowicz-Billip. Pretekstem do zorganizowania spotkania by³a 64. rocznica mordu katyñskiego. Urban Antoni Wawrzynowicz by³ polonist¹ otwockiego gimnazjum, który w sierpniu 1939 zosta³ zmobilizowany jako podporucznik rezerwy. Ojciec dosta³ siê do radzieckiej niewoli, jesieni¹ 1939 przysz³y z obozu w Kozielsku dwie kartki i po tym fakcie œlad po ojcu zagin¹³. Ból by³ tym wiêkszy, e koledzy zmobilizowani razem z ojcem wrócili do swoich domów w Jak siê uczyæ do egzaminu dojrza³oœci to od najlepszych. Grupa maturzystów LO im. K.I. Ga³czyñskiego spotka³a siê w warszawskiej klubokawiarni Ch³odna 25 z pos³em PO Janem Rokit¹, który ze swad¹ mówi³ o swojej wizji europejskiego konserwatyzmu. Za najwa niejsze lider PO uzna³ kultywowanie idei europejskiego uniwersalizmu opartego na chrzeœcijañskich korzeniach, wywodz¹cego siê ze staro ytnoœci i œredniowiecza. Zalet¹ spotkania by³o niew¹tpliwie to, e pose³ PO nie traktowa³ uczestników spotkania Otwocku mówi³a Ró a Wawrzynowicz w³aœciwie nigdy nie pogodzi³am siê z jego odejœciem. Pani Ró a pokazywa³a licealistom dokumenty zwi¹zane z ojcem oraz prezentowa³a okupacyjne portrety swojej matki, artystki wszystkie, jak zauwa y³a, bez cienia uœmiechu. Dla mnie najwa niejsze by³o to, e zapozna³am siê z histori¹, której nie znajdzie siê w podrêczniku historii powiedzia- ³a po spotkaniu Justyna z klasy humanistycznej to bardzo mi³e, e absolwenci sprzed lat ci¹gle mi³o wspominaj¹ swoj¹ szko³ê i chêtnie odwiedzaj¹ jej mury. P.C. Rokita czysto ludzki jako potencjalnych wyborców - mówi Olga Strzy ewska z klasy humanistycznej. I z humorem podkreœla³, e ma tendencje do wpadania w trans mówienia. Mnie najbardziej podoba³o siê, e Rokita da³ siê równie poznaæ od strony czysto ludzkiej, kilkakrotnie u ywaj¹c mocnych s³ów czy kpi¹c z paradoksów polskiej polityki dodaje Daria Ostaszewska, zaœ Jacka Kordela najbardziej zaciekawi³ fakt, i rozbici mentalnie wspó³czeœni Europejczycy powinni zdaniem Rokity - braæ przyk³ad ze scalaj¹cej po II wojnie œwiatowej izraelskie spo³eczeñstwo dzia³alnoœci prezydenta Dawida Ben Guriona. Spotkanie, w którym uczestniczyli otwoccy licealiœci, zorganizowa³o Stowarzyszenie M³odych Konserwatystów. P.C. 19 g05.p , 13:07

20 Doktor Marian G¹ga³a... chwila pamiêci W po³udnie 18 kwietnia w koœciele p.w. œw. Wincentego a Paulo, a nastêpnie na cmentarzu po egnaliœmy doktora Mariana G¹ga³ê. Zmar³y nale a³ do najbardziej zas³u onych lekarzy w powojennych dziejach otwockiego lecznictwa. By³ te m.in. aktywnym cz³onkiem Zwi¹zku Inwalidów Wojennych w naszym mieœcie. Prze y³ 84 lata, pó³ wieku w naszym mieœcie. Myœlê, e jest wiele osób, które mog³yby ukazaæ dorobek zawodowy oraz spo³eczne zaanga owanie Doktora. On sam pracowicie utrwali³ co najmniej kilkadziesi¹t biografii otwockich lekarzy. Choæby z tego wzglêdu uzyska³ prawo do wzajemnoœci. Ja chcia³bym jedynie przypomnieæ kilka szczegó³ów do zapamiêtanego przeze mnie wizerunku Zmar³ego. Doktora zna³em tylko dwie dekady, jako uczestnika wielu inicjatyw w yciu intelektualnym Otwocka. Odszed³ autor licznych tekstów dotycz¹cych historii otwockiej s³u by zdrowia, przed œmierci¹ zd¹ y³ opracowaæ dzie³o ostatnich lat swojego ycia, ca³oœciow¹ monografiê tej problematyki. Nie us³yszymy ju znakomitego prelegenta i dyskutanta, który swobodnie wypowiada³ siê na ró ne tematy, imponuj¹c szerok¹ erudycj¹ (m.in. w zakresie literatu- ry, historiografii i filozofii) oraz umiejêtnoœci¹ syntetycznego ujêcia omawianych zagadnieñ. Za wielkie wyró nienie uwa am fakt, i obdarzy³ mnie On swoim zaufaniem, gdy wyjaœnia³ przemilczane epizody z dziejów naszego miasta, chocia nie na wszystkie sprawy patrzyliœmy tak samo. Doktor G¹ga³a dwukrotnie prze y³ spotkanie z Otwockiem. Pierwszy raz jesieni¹ 1944 roku, gdy - jako m³ody o³nierz Batalionów Ch³opskich z rejonu Pu³aw - by³ wiêziony w Œródborowie oraz przes³uchiwany w gmachu Kasyna przez funkcjonariuszy UB. Przed dalszymi represjami uratowa³ siê, wci¹gaj¹c oficera œledczego w dyskusjê na temat twórczoœci Dostojewskiego. Kilkanaœcie lat póÿniej, po odbyciu s³u by wojskowej i po kolejnych doœwiadczeniach zawodowych w ró nych miastach (m.in. w Toruniu i Grudzi¹dzu) w 1957 roku przyjecha³ do Otwocka na sta³e. By³ cz³owiekiem rozwa nym, œwiadomym ró nych okolicznoœci ycia. Krytycznie oceniaj¹c wiele zjawisk naszej rzeczywistoœci, zachowywa³ wobec nich stosowny dystans. Potrafi³ wnikliwie dostrzec zale noœci miêdzy losami jednostki a wyzwaniami historii. Na taka postawê wp³yw mia³y te doœwiadczenia Jego ojca, który w Kijowie prze y³ rewolucjê lutow¹, a nastêpnie bolszewick¹. Niekiedy Doktor wydawa³ mi siê postaci¹ z innej epoki, a mo e nawet z innych epok: raz helleñskim mi³oœnikim m¹droœci (np. gdy w upalne popo- ³udnie mówi³ o wp³ywie Platona na rozwój filozofii europejskiej), innym razem dziewiêtnastowiecznym pozytywist¹, maj¹cym do wype³nienia wa n¹ misjê. Jednak okaza³o siê, e taki wizerunek równie by³ uproszczeniem. Gdy przed kilku laty zachêca³em Doktora, aby dok³adnie opisa³ autobiografiê wzbogacon¹ refleksjami, mój rozmówca odrzek³ sceptycznie: Odbiciem ba³aganu mo e byæ tylko ba³agan. Ta odpowiedÿ pozwoli³a mi zrozumieæ, dlaczego wspominaj¹c o prze ytych doœwiadczeniach i obserwacjach Doktor stwierdzi³: Zbiera³em s³owa. Uzmys³owi³a te, dlaczego mówi¹c o zag³adzie ydów, czêsto przywo³ywa³ w oryginale cytat z Fugi œmierci Paula Celana: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland... Wiedzia³, e opis rzeczywistoœci wykraczaj¹cy poza fakty jest olbrzymim wyzwaniem dla autora. Doktor by³ te niestrudzonym gawêdziarzem. Potrafi³ sugestywnie charakteryzowaæ ró ne postacie i sytuacje. Oto dwa przyk³ady. Komuœ, kto nie móg³ powstrzymaæ siê przed mówieniem o skrywanych sprawach, postawi³ nastêpuj¹c¹ diagnozê : Cz³owiek ten mia³ biegunkê myœlow¹. Na otwockim bazarze wspomina³ przedwojenny targ w Na³êczowie (a mo e w Pu³awach?), na którym spotyka³y siê dwa kontrastowe œwiaty: ch³opi - spokojnie czekaj¹cy z przywiezionymi produktami oraz ydzi, œpiesznie kr¹ ¹cy miedzy wozami, pokrzykuj¹cy i gestykuluj¹cy. Porz¹dkuj¹c kolejne w¹tki swojej opowieœci i nie pomijaj¹c wczeœniejszych epizodów, Doktor czêsto mówi³: O tym za chwilê... Teraz chcia³bym, aby przyj¹³ od nas tê chwilê pamiêci. Stanis³aw Zaj¹c 20 OCK- Muzeum Ziemi Otwockiej, Towarzystwo Przyjació³ Otwocka, Otwocki Oddzia³ PTTK Zaprasza na spotkanie z cyklu: MUZEALNE SPOTKANIA Z HISTORI Powstania Polskie do Muzeum Ziemi Otwockiej 19 maja 2007 r. godz Dwa razy br¹z Na pocz¹tku maja nasza redakcyjna kole anka, Ewa Banaszkiewicz dwukrotnie startowa³a w mistrzostwach Polski w bryd u sportowym. W Mistrzostwach Polski Par Mikstowych zajê³a 3 miejsce w duecie z Rados³awem Szczepañskim, a w Mistrzostwach Polski Par Kobiet podobny sukces osi¹gnê³a w parze z Ma³gorzat¹ Jeleniewsk¹. Gratulujemy! redakcja g05.p , 13:08

21 Ludzie wœród nas Pomóc umrzeæ Pani Ewa od siedmiu lat jest na emeryturze. Wczeœniej wykonywany zawód kucharza przyzwyczai³ j¹ do aktywnoœci i ci¹g³ego ruchu. Trudno wiêc by³o jej pogodziæ siê z bezczynnoœci¹ i brakiem pracy. Wci¹ pe³na energii i si³y szuka³a dla siebie nowych zadañ, miejsca, gdzie czu³aby siê potrzebna i mog³a dawaæ ciep³o i serce. Zawsze interesowa³a j¹ pomoc ludziom s³abym, chorym, pokrzywdzonym. Najpierw pozna³a Kingê z Domu Dziecka w Miêdzylesiu. Dziewczynka z chorob¹ Downa, nies³ysz¹ca i niemówi¹ca, nie mia³a szans na adopcjê. Jako jedyna pozostawa³a na œwiêta w Domu Dziecka. Pani Ewa mimo pocz¹tkowych trudnoœci w komunikacji zaprzyjaÿni³a siê z Hani¹. Zaczê³a zabieraæ j¹ do siebie na weekendy, wakacje i œwiêta. Tak jest od lat. Kinga sta³a siê moj¹ przybran¹ wnuczk¹ mówi pani Ewa. To jej jednak nie wystarczy³o. Postanowi³a zaj¹æ siê wolontariatem i zg³osi³a siê do pracy w otwockim hospicjum. Ta praca poch³onê³a j¹ ca³kowicie. Bywa³y miesi¹ce, w których przepracowa³a ponad sto godzin. Przesz³a kurs wolontariacki i obecnie jest koordynatork¹ wolontariatu, a ponadto skarbniczk¹ Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Raz na miesi¹c gotujê dla wszystkich, ale g³ównie zajmujê siê pacjentami mówi o swojej pracy. Pielêgnujê chorych, rozmawiam z nimi. Kiedy pacjent umiera, trzymam go za rêkê, rozmawiam z nim, modlê siê, podtrzymujê na duchu, równie jego rodzinê. Niewielu ludzi styka siê tak czêsto ze œmierci¹ jak pani Ewa. Umieraj¹cy ró nie reaguj¹. Czasem boj¹ siê bardzo. Bywa tak jakby na mnie czekali, bym przeprowadzi³a ich na tamt¹ stronê. Paradoksalnie to daje mi radoœæ. Cieszê siê, e pomagam i uczestniczê w tak wa nej chwili ich ycia. Zdaniem pani Ewy spokojniej odchodz¹ ludzie wierz¹cy. Wiara daje si³ê i odwagê w tak trudnym momencie. Nieraz dochodzi do nawróceñ. Jeden pan przyj¹³ chrzest i komuniê na ³o u œmierci wspomina wolontariuszka. Jak zapewnia, nie ma obrzydzenia do ludzkiego cia³a, nawet brzydkiego, schorowanego. Wykonywanie zabiegów pielêgnacyjnych nie mo e odzieraæ ludzi z godnoœci, upokarzaæ. Pani Ewa potrafi rozweseliæ pacjentów dobrym s³owem, gestem, uœmiechem. Niekiedy zastêpuje chorym rodzinê. Ta bowiem bardzo rzadko siedzi przy chorym przez ca³y czas. Bliscy czêsto boj¹ siê, uciekaj¹, tak trudno im siê pogodziæ z nieuchronnym odejœciem mówi z wyrozu- W wolnych chwilach pani Ewa zajmuje siê hafciarstwem sztuk¹, która wymaga ogromnej cierpliwoœci. Spod jej ig³y wychodz¹ piêkne obrazy, portrety. Niektóre powstaj¹ nawet przez pó³ roku. Odznaczenie Kawalerów Maltañskich przyznawane jest przez Kapitu³ê Zwi¹zku Polskich Kawalerów Maltañskich za charytatywnie œwiadczon¹ pomoc lub podejmowanie inicjatyw na rzecz ludzi nieuleczalnie chorych w hospicjach polskich. Wrêczane jest od trzech lat, kandydatów zg³aszaj¹ kierownicy hospicjów. mia³oœci¹. Zarówno personel medyczny lekarze, pielêgniarki, jak i pacjenci z rodzinami doceniaj¹ jej poœwiêcenie. Wci¹ dostaje wiele podziêkowañ. W zesz³ym roku uhonorowana zosta³a presti owym Odznaczeniem Kawalerwów Maltañskich. Osobiste ycie pani Ewy nie jest us³ane ró ami. Przyzwyczajona do niesienia pomocy innym nie umie uskar aæ siê na swój los. Mieszka wraz z ciê ko chorym od kilkunastu lat mê em w 9-metrowym pokoiku. Choroba mê a nieuleczalna, to zarówno obci¹ enie psychiczne, jak i organizacyjne. ona pragnie zapewniæ mu minimum komfortu, ale nie jest to praktycznie mo liwe w dotychczasowych warunkach. Marz¹ o znalezieniu wiêkszego, wygodniejszego pokoju, ale otrzymanie osobnego lokum z zasobów gminy jest ma³o realne. Pani Ewa chêtnie zamieszka wraz z mê em u kogoœ, komu potrzebna jest opieka. Choæ pomaga wielu innym, to jej jakoœ nikt nie mo e pomóc. Sama mówi: Mnie mo e pomóc tylko Bóg. Czy tylko? Ewa Banaszkiewicz 21 g05.p , 13:08

22 Otwockie szlaki Meran Tym razem w cyklu Otwockie Szlaki polecamy Pañstwa uwadze najwy sz¹ górê w Otwocku. ficzne warunki wp³ywaj¹ na turystyczn¹ atrakcyjnoœæ: prosto spod palm wyje d a siê tu na zaœnie one stoki terenu narciarskiego. Tradycje sportów zimowych to oprócz leczniczego mikroklimatu kolejne podobieñstwa pomiêdzy alpejskim i otwockim Merano. Dwudziestometrowe, piaszczyste wzniesienie ju w okresie miêdzywojennym wykorzystywane by³o do uprawiania sportów zimowych. Przed II wojn¹ œwiatow¹ sta³a tu drewniana skocznia narciarska, a stoki Meranu s¹ po dzieñ dzisiejszy ulubionym miejscem do jazdy na sankach dla miejscowej ludnoœci. Natomiast latem stanowi atrakcyjne miejsce spacerów i jazdy na rowerach górskich. W czasach œwietnoœci uzdrowiska Otwock na stokach Meranu rozlokowa³y siê trzy du e sanatoria i szpital psychiatryczny Zofiówka. Wszystko zaczê³o siê na pocz¹tku XX wieku, kiedy to w³adze Meran to du a zalesiona wydma, stanowi¹ca pozosta³oœæ dzia³alnoœci lodowca i zarazem jeden z najwy szych punktów Otwocka. Jej wierzcho³ek wznosi siê na wysokoœæ 125,4 m n.p.m. Znajduje siê w rejonie ulicy Reymonta, która stanowi najbardziej dogodn¹ trasê do wêdrówki w kierunku Meranu, pozwalaj¹c¹ przy okazji na podziwianie pozosta³oœci starego Otwocka. Egzotyczna nazwa wzniesienia nawi¹zuje do w³oskiego kurortu i zimowiska le- ¹cego w regionie Trydent Górna Adyga, który przed I wojn¹ nale a³ do terytorium Austro-Wêgier. St¹d znajomoœæ i spora popularnoœæ wœród Polaków, która zapewne wp³ynê³a na przyjêcie nazwy przez jedn¹ z otwockich wydm. Prawdziwe Merano s³ynie z subtropikalnego klimatu i leczniczych w³aœciwoœci wód termalnych. Dziêki po³o- eniu w kotlinie, os³oniêtej przez wysokie góry masywu Tessa, w licznych parkach i ogrodach roœnie bujnie roœlinnoœæ œródziemnomorska. Specy- 22 fot. M. G¹ga³a Na podstawie: Jacek Ka³uszko, Pawe³ Ajdacki Otwock i okolice, Pruszków 2006 ydowskiego Towarzystwa PrzeciwgruŸliczego wykupi³y 32 morgi lasu na stokach wydmy. Po kilku latach powsta³o sanatorium Brijus, do którego do³¹czy³y pod koniec lat stanowi¹ce jedn¹ z pere³ otwockiej architektury uzdrowiskowej - Sanatorium m. st. Warszawy oraz w po³owie lat Sanatorium Wojskowe. Dodatkow¹ atrakcj¹ przyrodnicz¹ wydmy jest niewielkie, œródleœne jeziorko Czyste o powierzchni oko³o 1 ha, którego nazwa nawi¹zuje do znajduj¹cej siê w pobli u kolonii, nale ¹cej do folwarku Strachocin. Po melioracji terenu przeprowadzonej w latach 60. jeziorko pojawia siê tylko okresowo na wiosnê i po silnych opadach jesieni¹, stanowi¹c siedlisko dla kilku gatunków p³azów. Maciej G¹ga³a g05.p , 13:08

23 NOWOŒCI Prezentacjê nowoœci rozpoczynam od literatury powa niejszej. Wydawnictwo Literackie wyda³o dwutomow¹ Autobiografiê ksiêdza Jana Twardowskiego, ksi¹ ka dostêpna jest w Wypo yczalni dla Doros³ych i w filiach: 2, 6, 7. Zupe³nie inne wspomnienia prezentuje Jacek Pa³kiewicz, reporter i eksplorator w Pasji ycia. Ksi¹ ka zawiera wiele kolorowych zdjêæ, bêdzie wspania³¹ lektur¹ dla mi³oœników przygody, a wypo- yczymy j¹ w: Wypo yczalni dla Doros³ych oraz w filiach 6 i 7. Wiele ciekawych anegdot i wspania³ych zdjêæ znajdziemy te we wspomnieniach Wojciecha Cejrowskiego Gringo wœród dzikich plemion. Pozycja dostêpna w Wypo yczalni dla Doros³ych i filiach: 2, 6, 7. w Miejskiej Polecamy równie dwie nowe powieœci dla pañ: Nory Roberts Cienie nocy, oraz Barbary Wood Gwiazda Babilonu, które wypo yczymy w: Wypo yczalni dla Doros³ych oraz w filiach: 2, 3, 6, 7. Bibliotece Zakupiliœmy te dwa nowe tytu³y wybitnego pisarza po³udniowoafrykañskiego J. M. Coetzee: Foe i Ch³opiêce lata. Ksi¹ ki J. M. Coetzee to wspania³a lektura dla poszukuj¹cych literatury niebanalnej, sk³aniaj¹cej do zadumy; dostêpne s¹ w Wypo yczalni dla Doros³ych i w filiach: 2, 6, 7. Publicznej Literaturê m³odzie ow¹ reprezentuje trzecia czêœæ powieœci Ulrike Kuckero o nastolatce Pauli pt. Nowojorski dziennik Pauli. Zakupiliœmy te trzy nowe czêœci Pamiêtnika Ksiê niczki Meg Cabot. Zapraszamy po te tytu³y do Wypo yczalni dla Dzieci oraz do filii: 2, 3, 4, 5, 6, i 2 dla dzieci. Wymienione tytu³y to tylko czêœæ zakupionych przez Bibliotekê nowoœci. Po te i inne zapraszamy do naszych filii. Oprac. A. Sutarzewicz 23 g05.p , 13:08

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (475) 21 marca 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! Elastyczne protezy

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo