GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 GMINA GŁUSK ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) pod nazwą ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GŁUSK ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ( PSZOK). Zatwierdzam Lublin, dnia 29 maja 2013 r. 1

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Głusk Lublin, ul. Głuska 140, NIP Adres strony internetowej: bip : ugglusk.bip.lubelskie.pl e- mail: Tel. 81/ , fax: 81 / TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi związane z odpadami Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Usługi zagospodarowania odpadów Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) Informacje o Gminie istotne dla zamówienia ( dane na dzień r.) Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy: 9237 osób Ilość sołectw 16 ( 17 wsi ) Ilość budynków w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe ) Powierzchnia gminy 64 km Tabela odległości, struktura zabudowy i zamieszkania Gminy Głusk. Tabela odległości Odległości od Urzędu Gminy Głusk w Dominowie do poszczególnych miejscowości w Gminie Głusk (w linii prostej do środka miejscowości): 1. Abramowice Kościelne ok. 3,4 km 2. Abramowice Prywatne ok. 4,3 km 3. Ćmiłów ok. 1,6 km 4. Dominów ok. 0,5 km 5. Głusk ok. 3,1 km 6. Głuszczyzna ok. 3,4 km 7. Kalinówka ok. 5,3 km 8. Kazimierzówka ok. 6,5 km 9. Kliny ok. 5,8 km 10. Majdan Mętowski ok. 5,2 km 11. Mętów ok. 2,6 km 12. Nowiny ok. 8,5 km 13. Prawiedniki ok. 6,2 km 14. Prawiedniki Kolonia ok. 4,4 km 15. Wilczopole ok. 2,4 km 2

3 16. Wilczopole Kolonia ok. 3,8 km 17. Wólka Abramowicka ok. 1,0 km 18. Żabia Wola ok. 1,0 km Struktura zabudowy i zamieszkania Na terenie gminy Głusk w przeważającej części dominuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Struktura zabudowy, gdzie zameldowali są mieszkańcy przedstawia się następująco: 1. Abramowice Kościelne 4 budynki 2. Abramowice Prywatne 124 budynki 3. Ćmiłów 253 budynki 4. Dominów 249 budynków 5. Głuszczyzna 90 budynków 6. Kalinówka 362 budynki 7. Kazimierzówka 126 budynków 8. Kliny 58 budynków 9. Majdan Mętowski 51 budynków 10. Mętów 317 budynków 11. Nowiny 42 budynki 12. Prawiedniki 246 budynków 13. Prawiedniki Kolonia 36 budynków 14. Wilczopole 122 budynki 15. Wilczopole Kolonia 116 budynków 16. Wólka Abramowicka 88 budynków 17. Żabia Wola 44 budynki Ogółem 2328 budynków Miejscowości z określeniem ilości osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy: 1. Abramowice Kościelne 10 osób 2. Abramowice Prywatne 459 osoby 3. Ćmiłów 1054 osoby 4. Dominów 905 osób 5. Głuszczyzna 383 osoby 6. Kalinówka 1263 osoby 7. Kazimierzówka 453 osoby 8. Kliny 252 osoby 9. Majdan Mętowski 202 osoby 10. Mętów 1347 osób 11. Nowiny 175 osób 12. Prawiedniki 979 osób 13. Prawiedniki Kolonia 143 osoby 14. Wilczopole 490 osób 15. Wilczopole Kolonia 517 osób 16. Wólka Abramowicka 360 osób 17. Żabia Wola 230 osób Szacunkowa ilość gospodarstw domowych 2400 szt. Szacunkowa ilość gospodarstw domowych wg ilości osób: ( wg zebranych deklaracji) 160 gosp. - 1 osobowych, 1700 gosp osoby, 3

4 520 gosp osób, 20 gosp. - powyżej 8 osób Miejscowości, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych będzie się odbywał z częstotliwością co dwa tygodnie. 1) Dominów bloki wielorodzinne - szt. 2, 10 gospodarstw domowych Mapa gminy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ Zebrane ilości odpadów komunalnych z terenu gminy Głusk od mieszkańców i przedsiębiorców: a) 2011 r. - kod odpadu zmieszane odpady komunalne 617,1 Mg - kod odpadu inne odpady zbierane selektywnie - 79,79 Mg - kod odpadu opakowania ze szkła 0,20 Mg - kod odpadu opakowania z papieru i tektury 0,30 Mg - kod odpadu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD, RTV ) - 1,05 Mg b) 2012 r. RAZEM 698,51 Mg - kod odpadu zmieszane odpady komunalne 646,45 Mg - kod odpadu inne odpady zbierane selektywnie - 103,41 Mg - kod odpadu opakowania ze szkła 1,66 Mg - kod odpadu opakowania z papieru i tektury 5,80 Mg - kod odpadu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD, RTV ) - 1,0 Mg RAZEM 758,32 Mg ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w/w ilość wytworzonych na terenie gminy Głusk odpadów oraz odpadów gromadzonych w punktach selektywnej zbiórki odpadów nie jest zależna od Zamawiającego Przewiduje się w trakcie trwania zamówienia możliwość wzrostu liczby gospodarstw domowych wynikającą z migracji ludności w ilości ok. 100 gospodarstw Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia podpisania umowy, szczegółowy wykaz nieruchomości, z których trzeba będzie odebrać odpady, po zebraniu deklaracji i uaktualnieniu bazy nieruchomości. Wykaz obejmować będzie również właścicieli nieruchomości, którzy nie będą prowadzili segregowania odpadów komunalnych. Wykonanie usługi odbioru odpadów z nowej nieruchomości następować będzie w najbliższym dniu odbioru, wynikającym z harmonogramem wywozu dla danej miejscowości. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 4

5 3.2 Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Gmina Głusk zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.) należy do Regionu Centralnego Pojemniki na odpady zapewniają właściciele nieruchomości, na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012, poz.391 ze zm.) Wykonawca wyposaży nieruchomość w pojemniki na zasadzie użyczenia lub wydzierżawienia dla mieszkańców ( na zasadach wzajemnie uzgodnionych), którzy do 1 lipca 2013r nie zdążą zakupić pojemników na odpady we własnym zakresie do momentu zakupu pojemnika, ale nie dłużej niż na czas trwania umowy Do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego, przystosowane do opróżniania mechanicznego o pojemnościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Głusk. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. Worki na selekcjonowane odpady komunalne zapewnia Wykonawca Za szkody powstałe w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi, odpowiedzialność ponosi Wykonawca Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji zamieszkałych Wykonawca będzie realizował wg stałego harmonogramu Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do wywozu z terenu posesji zamieszkałej, pod warunkiem zgromadzenia ich przez właściciela tej nieruchomości, w odpowiednich pojemnikach lub workach, z wyjątkiem odpadów budowlano-remontowych. Wykonawca będzie zobowiązany również do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeżeli jest to skutkiem jego działania Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Głusk XXXI/206/13 z dnia 21 marca 2013 r Zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głusk, odpady biodegradowalne Wykonawca będzie przekazywał do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Planie gospodarki odpadami województwa lubelskiego 2017 centralnym regionie gospodarki odpadami Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku unieszkodliwiania odpadów musi się odbywać zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Wykonawca w ramach realizacji umowy nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi odpadami Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. Uwaga! Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników lub worków poprzez zajrzenie przez Wykonawcę do pojemników i worków, celem stwierdzenia czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 5

6 O zaistniałej sytuacji Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 7 dni roboczych. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu wskazane jest dołączenie również zdjęcia. Rzetelność wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt będzie poddawana przez Zamawiającego okresowym kontrolom Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wymienionej poniżej: - informacji, o których mowa w pkt SIWZ. - raportów kwartalnych zawierających ilości i rodzaje pojemników, znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. - sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającego nałożony taki obowiązek, obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca; Jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy, oprócz protokołu wykonania usługi (załącznik do umowy), karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz do prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub do odpowiedniej organizacji odzysku. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Głusk Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych kwotą ryczałtową, niezależnie od ilości odebranych i wywiezionych odpadów komunalnych Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia, w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do osiągnięcia, w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) Wszelkie uzasadnione reklamacje, w tym w szczególności sytuacje w których nie odebrano odpadów zgodnie z harmonogramem ( pomimo przejezdności drogi i wystawionego pojemnika bądź worka w dniu odbioru) nie dostarczono worka bądź worków, będą realizowane niezwłocznie najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia em lub telefonicznie przez Zamawiającego, bądź zaistnienia takiego zdarzenia. Wykonanie usługi w ramach reklamacji Wykonawca niezwłocznie potwierdzi e- mailem lub telefonicznie Zamawiającemu. 6

7 3.3 Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo workowy zbiórki odpadów komunalnych Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności uzależnionej od wielkości gospodarstwa domowego. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę jeden raz na miesiąc, za wyjątkiem dwu budynków wielorodzinnych w Dominowie, gdzie częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców wynosić będzie 1 raz na dwa tygodnie Selektywnie zbierane odpady komunalne Dla potrzeb selektywnego zbierania frakcji suchej odpadów komunalnych, Wykonawca do dnia r. dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości po komplecie worków ( worek na szkło i worek na pozostałe odpady frakcji suchej) w ilości uzależnionej od wielkości gospodarstwa domowego. Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom ilość worków nowych, równą ilości worków odebranych, chyba że właściciel nieruchomości uzasadni potrzebę większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia potrzebnej ilości worków. Przewiduje się ilość niezbędnych worków ok szt. na rok. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Podane wyżej ilości worków należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - materiał folia polietylenowa LDPE, - pojemność 120 dm³, - kolor żółty, niebieski, zielony, biały, brązowy (wg uzgodnienia), ale przeźroczyste ( umożliwiające sprawdzenie zawartości bez otwierania), - grubość co najmniej 60 mikronów, nadruk jednostronny, kolor nadruku czarny, treść (wykonawca: nazwa z dokładnym adresem i numerem telefonu, gmina oznaczenie, informacja co powinno być zebrane do worka ( szkło ) i worka (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) oraz czego nie wrzucać, a co kojarzy się z frakcją suchą (np. papieru tłustego i zabrudzonego oraz z domieszką tworzyw sztucznych, kalki, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp, baterii, styropianu, puszek po farbach, lakierach i smarach). Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie dot. papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowań wielomateriałowych 1 raz w miesiącu Odpady komunalne umieszczone w pojemnikach i workach będą odbierane raz w miesiącu, z wydzielonego miejsca na nieruchomości (bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości), do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie go przy drodze, gdzie możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. 7

8 Wykonawca zapewni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, gdzie dojazd do posesji dla ciężkiego sprzętu specjalistycznego będzie utrudniony, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, bądź w każdy inny sposób gwarantujący skuteczny odbiór odpadów Odpady zielone i biodegradowalne Właściciel nieruchomości powinien w/w odpady kompostować na przydomowym kompostowniku. Może również wywieźć odpady zielone i biodegradowalne do kontenera zlokalizowanego w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym według realnych potrzeb Odpady budowlane i remontowe. Odpady budowlano-remontowe mogą być przekazywane przez mieszkańców do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym według realnych potrzeb Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR). Wykonawca jest zobowiązany do obsługi i nadzorowania PSZOK od dnia r. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujący strumień odpadów dostarczonych wyłącznie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).: - zużytych baterii i akumulatorów, - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, stolarka budowlana, - zużytych opon, - przeterminowanych leków i chemikaliów, farby,zużyte oleje, świetlówki, - odpadów budowlano-remontowych,pochodzących z drobnych remontów budynków wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości ( powstałych w gospodarstwie domowym), - odpadów zielonych ( skoszona trawa, liście ), Odpady przyjmowane będą wyłącznie w pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. od do godz W pozostałe dni punkt będzie nieczynny. Wykonawca będzie zobowiązany do nadzorowania przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości, które przywiozą na PSZOK w dniu jego otwarcia oraz umieszczania ich we właściwym kontenerze lub pojemniku, bądź odmowy przyjęcia w przypadku odpadów, których rodzaj nie odpowiada tym zbieranych w punkcie lub gdy istnieje podejrzenie z uwagi na ich ilość, że zostały przywiezione z prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na powierzchni wydzielonego terenu PSZOK ( ok. 200 m 2 ), do dezynfekcji oraz mycia kontenerów i pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK będzie uzależniona od napełnienia pojemników lub kontenerów. Czas reakcji Wykonawcy na dokonanie odbioru wynosi max. 3 dni robocze. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest odbieranie odpadów w okresach dłuższych niż miesiąc. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Ewidencja obejmowała będzie również prowadzenie rejestru osób (z wprowadzeniem ich danych), którzy dostarczyli odpady do punktu z uwzględnieniem ich rodzaju i ilości. Po stronie Zamawiającego jest utworzenie PSZOK. Wykonawca wyposaży PSZOK w niezbędną ilość standardowych oznaczonych kontenerów i pojemników. Będzie to użyczenie w ramach składanej oferty i przedstawionej ceny zamówienia. 8

9 Odpady wielkogabarytowe ( meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarka budowlana ), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki, będą odbierane również przez Wykonawcę, w formie wystawki, na zasadzie odbierania wystawionych w/w odpadów przez właścicieli, sprzed zamieszkałej nieruchomości, z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach zawartych w harmonogramie odbioru odpadów. Częstotliwość odbioru i wywozu przez wykonawcę jeden raz w roku Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obszaru Gminy Głusk objętego zamówieniem Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami, obowiązującego prawa, a w szczególności: 1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 2) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.), 3) ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21.), 4) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 5) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), 6) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz.1673 ze zm.), 8) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz ), 9) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), 10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) 11) Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego uchwalonym przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu r. (Uchwała nr XXIV/396/2012) 12) obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk ( Uchwała Nr XXXI/205/13 Rady Gminy Głusk z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk ogł. w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. poz. 2366) ) 13) uchwałą XXXI/206/13 Rady Gminy Głusk z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2367) Wykonawca zobowiązany jest do: 1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 9

10 od właścicieli oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, 2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, 3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; 4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowotransportowej Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia mieszkańcom harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych w formie kalendarza usług. Harmonogram wywozu, o którym mowa wyżej, powinien określać datę oraz dzień tygodnia, w którym będzie realizowany wywóz. Wykonawca opracuje harmonogram wywozu i dostarczy mieszkańcom w terminie do 30 czerwca 2013 r Wykonawca może skorzystać z podwykonawcy w realizacji usług. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania osób lub podmiotów, przy pomocy których realizować będzie przedmiot zamówienia i odpowiada za ich działania jak za własne. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin rozpoczęcia świadczenia usług 01 lipiec 2013 r. Termin zakończenia świadczenia usług 30 czerwiec 2014 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 oraz art. 26 ust. 2b ustawy i dotyczące : - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży wraz z ofertą: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm); 10

11 - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ; - zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21); - zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm. w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) Dz.U z 2013 r., poz. 21) Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły (przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 600,00 Mg) wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną usługę. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wymagane jest dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za koordynowanie wszelkich działań związanych z realizacją zamówienia, wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Potencjał techniczny 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli wykaże, że posiada: - co najmniej dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. - co najmniej dwa pojazdy do odbioru frakcji suchej przystosowany do odbioru tego typu odpadów, - co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - dodatkowo oprócz w/w pojazdów wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony i szerokości maksymalnej do 2,01 m. oraz posiada bazę magazynowo- transportowej. 2. Wykonawca wyposaży pojazdy w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) odwzorowanie pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Głusk, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, b) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wymagane jest od Wykonawcy: 11

12 - posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł ; - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż zł. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, wyszczególnionych w pkt. 6 oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium spełnia / nie spełnia. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy złożyć : 6.1 Oświadczenie w myśl art. 44 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i art. 26 ust. 2b ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ ; 6.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobę odpowiedzialną za koordynowanie wszelkich działań związanych z realizacją zamówienia, wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. wzór formularza stanowi załącznik nr 4 ; 6.3 Wykaz pojazdów, ( należy przedstawić ) - potwierdzenie dysponowania pojazdami do realizacji zamówienia dla potrzeb prawidłowej realizacji usług na terenie gminy Głusk w ilościach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz. 122) wzór formularza stanowi załącznik nr 5; 6.4 Potwierdzenie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowotransportowej złożenie oświadczenia wzór formularza stanowi załącznik nr 6; 6.5 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech latach, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 12

13 zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług) - wg załącznika nr Oświadczenie Wykonawcy że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na wykonanie zadania nie mniejszą niż zł; 6.7 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej zł. 6.8 Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnienia warunku określonego w pkt.2) działu 5. SIWZ należy złożyć : 6.9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone w myśl 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia wydany przez właściwy organ. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału postępowania w ww. zakresie. INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: - formularz OFERTA wg wzoru o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ; - oświadczenie w myśl art. 26 ust.2 d pzp wzór formularza stanowi załącznik nr 9. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. - pełnomocnictwo, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy pzp, w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; - dowód zapłaty wadium; - zaakceptowany projekt umowy wg wzoru zamawiającego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do SIWZ. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 7.1 Przekazywanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiającego i Wykonawcy będzie się odbywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeśli 13

14 zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.2 Odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy będzie zawierać następujące dane: - imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie; - adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu); - treść pytania ( określenie przedmiotu sprawy) 7.3. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp. 7.4 Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Danuta Galant - inspektor UG tel procedura przetargowa Teresa Wojtyła - inspektor UG, tel przedmiot zamówienia 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Składający ofertę obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 5.000,- złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych) 8.2. Termin wniesienia wadium upływa dnia r. o godz O uznaniu przez zamawiającego,że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego ( środki mają być na koncie o godz w dniu r.) 8.4. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr : lub w formach wymienionych w art. 45 ust 6 pkt. 2 5 ustawy Pzp. 5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium lub jego poświadczoną kopię. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ustawy Pzp). 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA z załączonymi wymaganymi oświadczeniami, dokumentami. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do siwz. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim i w sposób czytelny. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. Oferta powinna być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację ( winna być spięta zszyta), z ponumerowanymi stronami. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 14

15 Miejsca, w których wykonawca nanosi poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oferta winna zawierać: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz OFERTA zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ z pełną nazwą firmy Wykonawcy, adresem siedziby i miejsca prowadzenia działalności, numer telefonu, faksu, regon i NIP, b) potwierdzenie wniesienia wadium, oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, o których mowa w dziale 6 SIWZ. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Urząd Gminy Głusk Lublin, ul. Głuska 140, Oferta przetargowa na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) z dopiskiem Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. do dnia r. godz Koperta powinna zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres). Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu przetargowym pod warunkiem dostarczenia przez pocztę do dnia r. do godz Koszt opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Oferty należy przesłać/składać do dnia r. do godz na adres zamawiającego, pokój nr 1 ( sekretariat Urzędu Gminy Głusk) Oferta, która zostanie złożona po ustalonym terminie będzie zwrócona niezwłocznie bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j.w., w pokoju nr 11 (Sala Narad) w dniu r. o godz Otwarcia ofert dokona w sposób jawny powołana komisja przetargowa. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT i przedstawiona w formularzu OFERTA - załącznik nr 1 do SIWZ Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca określi cenę całkowitą oferty oraz cenę za jeden miesiąc, która będzie traktowana jako cena ryczałtowa, przy zachowaniu następujących założeń : 15

16 - zakres usług, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z pełnym zakresem usług określonym w opisie przedmiotu zamówienia, oraz obowiązujących przepisach określonych w punkcie SIWZ Cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Nie przewiduje się waloryzacji cen. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru : gdzie: C=(C min : C bad ) x 100 C liczba punktów w kryterium cena oferty C min cena najniższej oferty C bad cena badanej oferty Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i SIWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę ofertową. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania Zamawiającego, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający zawiera umowę w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub em lub 10 dni od przesłania tego zawiadomienia pocztą. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko 1 ważna oferta, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przed upływem powyższego terminu ( zgodnie z art. 94 ustawy Pzp). O miejscu i dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane wniesienie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art.148 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art.151 ustawy. 4. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 16

17 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY. Główne postanowienia określone są w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust.3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym : - zmiany stawki VAT. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POBLICZNEGO. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy Pzp. 18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej 20 % wartości zamówienia podstawowego w myśl przepisów określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych. 20. OPIS PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. INFORMACJE DODATKOWE Do spraw nie ujętych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 17

18 Załączniki: 1.Formularz ofertowy OFERTA zał. Nr 1 2. Wzór oświadczenia w myśl art. 44 Pzp - zał. Nr 2 3.Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zał. Nr 3 4. Wykaz osób zał. Nr 4 5. Wykaz pojazdów zał. Nr 5 6. Wzór oświadczenia o zapewnieniu odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej zał. Nr 6 7. Wykaz zrealizowanych usług zał. Nr 7 8. Projekt umowy zał. Nr 8 9. Wzór oświadczenia w myśl art. 26 ust.2d Pzp zał. nr 9; 10. Mapka gminy Głusk - zał. Nr 10 Zatwierdzam Lublin, dnia 29 maja 2013 r. Specyfikację przygotowała : Teresa Wojtyła Danuta Galant Sprawdził : Bogusław Kukuryk 18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo