GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 GMINA GŁUSK ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) pod nazwą ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GŁUSK ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ( PSZOK). Zatwierdzam Lublin, dnia 29 maja 2013 r. 1

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Głusk Lublin, ul. Głuska 140, NIP Adres strony internetowej: bip : ugglusk.bip.lubelskie.pl e- mail: Tel. 81/ , fax: 81 / TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi związane z odpadami Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Usługi zagospodarowania odpadów Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) Informacje o Gminie istotne dla zamówienia ( dane na dzień r.) Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy: 9237 osób Ilość sołectw 16 ( 17 wsi ) Ilość budynków w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe ) Powierzchnia gminy 64 km Tabela odległości, struktura zabudowy i zamieszkania Gminy Głusk. Tabela odległości Odległości od Urzędu Gminy Głusk w Dominowie do poszczególnych miejscowości w Gminie Głusk (w linii prostej do środka miejscowości): 1. Abramowice Kościelne ok. 3,4 km 2. Abramowice Prywatne ok. 4,3 km 3. Ćmiłów ok. 1,6 km 4. Dominów ok. 0,5 km 5. Głusk ok. 3,1 km 6. Głuszczyzna ok. 3,4 km 7. Kalinówka ok. 5,3 km 8. Kazimierzówka ok. 6,5 km 9. Kliny ok. 5,8 km 10. Majdan Mętowski ok. 5,2 km 11. Mętów ok. 2,6 km 12. Nowiny ok. 8,5 km 13. Prawiedniki ok. 6,2 km 14. Prawiedniki Kolonia ok. 4,4 km 15. Wilczopole ok. 2,4 km 2

3 16. Wilczopole Kolonia ok. 3,8 km 17. Wólka Abramowicka ok. 1,0 km 18. Żabia Wola ok. 1,0 km Struktura zabudowy i zamieszkania Na terenie gminy Głusk w przeważającej części dominuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Struktura zabudowy, gdzie zameldowali są mieszkańcy przedstawia się następująco: 1. Abramowice Kościelne 4 budynki 2. Abramowice Prywatne 124 budynki 3. Ćmiłów 253 budynki 4. Dominów 249 budynków 5. Głuszczyzna 90 budynków 6. Kalinówka 362 budynki 7. Kazimierzówka 126 budynków 8. Kliny 58 budynków 9. Majdan Mętowski 51 budynków 10. Mętów 317 budynków 11. Nowiny 42 budynki 12. Prawiedniki 246 budynków 13. Prawiedniki Kolonia 36 budynków 14. Wilczopole 122 budynki 15. Wilczopole Kolonia 116 budynków 16. Wólka Abramowicka 88 budynków 17. Żabia Wola 44 budynki Ogółem 2328 budynków Miejscowości z określeniem ilości osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy: 1. Abramowice Kościelne 10 osób 2. Abramowice Prywatne 459 osoby 3. Ćmiłów 1054 osoby 4. Dominów 905 osób 5. Głuszczyzna 383 osoby 6. Kalinówka 1263 osoby 7. Kazimierzówka 453 osoby 8. Kliny 252 osoby 9. Majdan Mętowski 202 osoby 10. Mętów 1347 osób 11. Nowiny 175 osób 12. Prawiedniki 979 osób 13. Prawiedniki Kolonia 143 osoby 14. Wilczopole 490 osób 15. Wilczopole Kolonia 517 osób 16. Wólka Abramowicka 360 osób 17. Żabia Wola 230 osób Szacunkowa ilość gospodarstw domowych 2400 szt. Szacunkowa ilość gospodarstw domowych wg ilości osób: ( wg zebranych deklaracji) 160 gosp. - 1 osobowych, 1700 gosp osoby, 3

4 520 gosp osób, 20 gosp. - powyżej 8 osób Miejscowości, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych będzie się odbywał z częstotliwością co dwa tygodnie. 1) Dominów bloki wielorodzinne - szt. 2, 10 gospodarstw domowych Mapa gminy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ Zebrane ilości odpadów komunalnych z terenu gminy Głusk od mieszkańców i przedsiębiorców: a) 2011 r. - kod odpadu zmieszane odpady komunalne 617,1 Mg - kod odpadu inne odpady zbierane selektywnie - 79,79 Mg - kod odpadu opakowania ze szkła 0,20 Mg - kod odpadu opakowania z papieru i tektury 0,30 Mg - kod odpadu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD, RTV ) - 1,05 Mg b) 2012 r. RAZEM 698,51 Mg - kod odpadu zmieszane odpady komunalne 646,45 Mg - kod odpadu inne odpady zbierane selektywnie - 103,41 Mg - kod odpadu opakowania ze szkła 1,66 Mg - kod odpadu opakowania z papieru i tektury 5,80 Mg - kod odpadu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD, RTV ) - 1,0 Mg RAZEM 758,32 Mg ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w/w ilość wytworzonych na terenie gminy Głusk odpadów oraz odpadów gromadzonych w punktach selektywnej zbiórki odpadów nie jest zależna od Zamawiającego Przewiduje się w trakcie trwania zamówienia możliwość wzrostu liczby gospodarstw domowych wynikającą z migracji ludności w ilości ok. 100 gospodarstw Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia podpisania umowy, szczegółowy wykaz nieruchomości, z których trzeba będzie odebrać odpady, po zebraniu deklaracji i uaktualnieniu bazy nieruchomości. Wykaz obejmować będzie również właścicieli nieruchomości, którzy nie będą prowadzili segregowania odpadów komunalnych. Wykonanie usługi odbioru odpadów z nowej nieruchomości następować będzie w najbliższym dniu odbioru, wynikającym z harmonogramem wywozu dla danej miejscowości. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 4

5 3.2 Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Gmina Głusk zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.) należy do Regionu Centralnego Pojemniki na odpady zapewniają właściciele nieruchomości, na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012, poz.391 ze zm.) Wykonawca wyposaży nieruchomość w pojemniki na zasadzie użyczenia lub wydzierżawienia dla mieszkańców ( na zasadach wzajemnie uzgodnionych), którzy do 1 lipca 2013r nie zdążą zakupić pojemników na odpady we własnym zakresie do momentu zakupu pojemnika, ale nie dłużej niż na czas trwania umowy Do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego, przystosowane do opróżniania mechanicznego o pojemnościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Głusk. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. Worki na selekcjonowane odpady komunalne zapewnia Wykonawca Za szkody powstałe w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi, odpowiedzialność ponosi Wykonawca Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji zamieszkałych Wykonawca będzie realizował wg stałego harmonogramu Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do wywozu z terenu posesji zamieszkałej, pod warunkiem zgromadzenia ich przez właściciela tej nieruchomości, w odpowiednich pojemnikach lub workach, z wyjątkiem odpadów budowlano-remontowych. Wykonawca będzie zobowiązany również do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeżeli jest to skutkiem jego działania Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Głusk XXXI/206/13 z dnia 21 marca 2013 r Zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głusk, odpady biodegradowalne Wykonawca będzie przekazywał do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Planie gospodarki odpadami województwa lubelskiego 2017 centralnym regionie gospodarki odpadami Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku unieszkodliwiania odpadów musi się odbywać zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Wykonawca w ramach realizacji umowy nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi odpadami Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. Uwaga! Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników lub worków poprzez zajrzenie przez Wykonawcę do pojemników i worków, celem stwierdzenia czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 5

6 O zaistniałej sytuacji Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 7 dni roboczych. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu wskazane jest dołączenie również zdjęcia. Rzetelność wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt będzie poddawana przez Zamawiającego okresowym kontrolom Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wymienionej poniżej: - informacji, o których mowa w pkt SIWZ. - raportów kwartalnych zawierających ilości i rodzaje pojemników, znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. - sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającego nałożony taki obowiązek, obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca; Jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy, oprócz protokołu wykonania usługi (załącznik do umowy), karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz do prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub do odpowiedniej organizacji odzysku. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Głusk Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych kwotą ryczałtową, niezależnie od ilości odebranych i wywiezionych odpadów komunalnych Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia, w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do osiągnięcia, w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) Wszelkie uzasadnione reklamacje, w tym w szczególności sytuacje w których nie odebrano odpadów zgodnie z harmonogramem ( pomimo przejezdności drogi i wystawionego pojemnika bądź worka w dniu odbioru) nie dostarczono worka bądź worków, będą realizowane niezwłocznie najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia em lub telefonicznie przez Zamawiającego, bądź zaistnienia takiego zdarzenia. Wykonanie usługi w ramach reklamacji Wykonawca niezwłocznie potwierdzi e- mailem lub telefonicznie Zamawiającemu. 6

7 3.3 Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo workowy zbiórki odpadów komunalnych Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności uzależnionej od wielkości gospodarstwa domowego. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę jeden raz na miesiąc, za wyjątkiem dwu budynków wielorodzinnych w Dominowie, gdzie częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców wynosić będzie 1 raz na dwa tygodnie Selektywnie zbierane odpady komunalne Dla potrzeb selektywnego zbierania frakcji suchej odpadów komunalnych, Wykonawca do dnia r. dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości po komplecie worków ( worek na szkło i worek na pozostałe odpady frakcji suchej) w ilości uzależnionej od wielkości gospodarstwa domowego. Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom ilość worków nowych, równą ilości worków odebranych, chyba że właściciel nieruchomości uzasadni potrzebę większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia potrzebnej ilości worków. Przewiduje się ilość niezbędnych worków ok szt. na rok. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Podane wyżej ilości worków należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - materiał folia polietylenowa LDPE, - pojemność 120 dm³, - kolor żółty, niebieski, zielony, biały, brązowy (wg uzgodnienia), ale przeźroczyste ( umożliwiające sprawdzenie zawartości bez otwierania), - grubość co najmniej 60 mikronów, nadruk jednostronny, kolor nadruku czarny, treść (wykonawca: nazwa z dokładnym adresem i numerem telefonu, gmina oznaczenie, informacja co powinno być zebrane do worka ( szkło ) i worka (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) oraz czego nie wrzucać, a co kojarzy się z frakcją suchą (np. papieru tłustego i zabrudzonego oraz z domieszką tworzyw sztucznych, kalki, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp, baterii, styropianu, puszek po farbach, lakierach i smarach). Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie dot. papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowań wielomateriałowych 1 raz w miesiącu Odpady komunalne umieszczone w pojemnikach i workach będą odbierane raz w miesiącu, z wydzielonego miejsca na nieruchomości (bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości), do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie go przy drodze, gdzie możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. 7

8 Wykonawca zapewni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, gdzie dojazd do posesji dla ciężkiego sprzętu specjalistycznego będzie utrudniony, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, bądź w każdy inny sposób gwarantujący skuteczny odbiór odpadów Odpady zielone i biodegradowalne Właściciel nieruchomości powinien w/w odpady kompostować na przydomowym kompostowniku. Może również wywieźć odpady zielone i biodegradowalne do kontenera zlokalizowanego w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym według realnych potrzeb Odpady budowlane i remontowe. Odpady budowlano-remontowe mogą być przekazywane przez mieszkańców do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym według realnych potrzeb Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR). Wykonawca jest zobowiązany do obsługi i nadzorowania PSZOK od dnia r. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujący strumień odpadów dostarczonych wyłącznie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).: - zużytych baterii i akumulatorów, - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, stolarka budowlana, - zużytych opon, - przeterminowanych leków i chemikaliów, farby,zużyte oleje, świetlówki, - odpadów budowlano-remontowych,pochodzących z drobnych remontów budynków wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości ( powstałych w gospodarstwie domowym), - odpadów zielonych ( skoszona trawa, liście ), Odpady przyjmowane będą wyłącznie w pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. od do godz W pozostałe dni punkt będzie nieczynny. Wykonawca będzie zobowiązany do nadzorowania przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości, które przywiozą na PSZOK w dniu jego otwarcia oraz umieszczania ich we właściwym kontenerze lub pojemniku, bądź odmowy przyjęcia w przypadku odpadów, których rodzaj nie odpowiada tym zbieranych w punkcie lub gdy istnieje podejrzenie z uwagi na ich ilość, że zostały przywiezione z prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na powierzchni wydzielonego terenu PSZOK ( ok. 200 m 2 ), do dezynfekcji oraz mycia kontenerów i pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK będzie uzależniona od napełnienia pojemników lub kontenerów. Czas reakcji Wykonawcy na dokonanie odbioru wynosi max. 3 dni robocze. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest odbieranie odpadów w okresach dłuższych niż miesiąc. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Ewidencja obejmowała będzie również prowadzenie rejestru osób (z wprowadzeniem ich danych), którzy dostarczyli odpady do punktu z uwzględnieniem ich rodzaju i ilości. Po stronie Zamawiającego jest utworzenie PSZOK. Wykonawca wyposaży PSZOK w niezbędną ilość standardowych oznaczonych kontenerów i pojemników. Będzie to użyczenie w ramach składanej oferty i przedstawionej ceny zamówienia. 8

9 Odpady wielkogabarytowe ( meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarka budowlana ), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki, będą odbierane również przez Wykonawcę, w formie wystawki, na zasadzie odbierania wystawionych w/w odpadów przez właścicieli, sprzed zamieszkałej nieruchomości, z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach zawartych w harmonogramie odbioru odpadów. Częstotliwość odbioru i wywozu przez wykonawcę jeden raz w roku Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obszaru Gminy Głusk objętego zamówieniem Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami, obowiązującego prawa, a w szczególności: 1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 2) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.), 3) ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21.), 4) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 5) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), 6) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz.1673 ze zm.), 8) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz ), 9) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), 10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) 11) Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego uchwalonym przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu r. (Uchwała nr XXIV/396/2012) 12) obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk ( Uchwała Nr XXXI/205/13 Rady Gminy Głusk z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk ogł. w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. poz. 2366) ) 13) uchwałą XXXI/206/13 Rady Gminy Głusk z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2367) Wykonawca zobowiązany jest do: 1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 9

10 od właścicieli oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, 2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, 3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; 4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowotransportowej Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia mieszkańcom harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych w formie kalendarza usług. Harmonogram wywozu, o którym mowa wyżej, powinien określać datę oraz dzień tygodnia, w którym będzie realizowany wywóz. Wykonawca opracuje harmonogram wywozu i dostarczy mieszkańcom w terminie do 30 czerwca 2013 r Wykonawca może skorzystać z podwykonawcy w realizacji usług. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania osób lub podmiotów, przy pomocy których realizować będzie przedmiot zamówienia i odpowiada za ich działania jak za własne. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin rozpoczęcia świadczenia usług 01 lipiec 2013 r. Termin zakończenia świadczenia usług 30 czerwiec 2014 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 oraz art. 26 ust. 2b ustawy i dotyczące : - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży wraz z ofertą: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm); 10

11 - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ; - zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21); - zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm. w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) Dz.U z 2013 r., poz. 21) Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły (przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 600,00 Mg) wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną usługę. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wymagane jest dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za koordynowanie wszelkich działań związanych z realizacją zamówienia, wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Potencjał techniczny 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli wykaże, że posiada: - co najmniej dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. - co najmniej dwa pojazdy do odbioru frakcji suchej przystosowany do odbioru tego typu odpadów, - co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - dodatkowo oprócz w/w pojazdów wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony i szerokości maksymalnej do 2,01 m. oraz posiada bazę magazynowo- transportowej. 2. Wykonawca wyposaży pojazdy w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) odwzorowanie pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Głusk, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, b) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wymagane jest od Wykonawcy: 11

12 - posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł ; - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż zł. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, wyszczególnionych w pkt. 6 oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium spełnia / nie spełnia. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy złożyć : 6.1 Oświadczenie w myśl art. 44 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i art. 26 ust. 2b ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ ; 6.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobę odpowiedzialną za koordynowanie wszelkich działań związanych z realizacją zamówienia, wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. wzór formularza stanowi załącznik nr 4 ; 6.3 Wykaz pojazdów, ( należy przedstawić ) - potwierdzenie dysponowania pojazdami do realizacji zamówienia dla potrzeb prawidłowej realizacji usług na terenie gminy Głusk w ilościach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz. 122) wzór formularza stanowi załącznik nr 5; 6.4 Potwierdzenie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowotransportowej złożenie oświadczenia wzór formularza stanowi załącznik nr 6; 6.5 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech latach, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 12

13 zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług) - wg załącznika nr Oświadczenie Wykonawcy że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na wykonanie zadania nie mniejszą niż zł; 6.7 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej zł. 6.8 Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnienia warunku określonego w pkt.2) działu 5. SIWZ należy złożyć : 6.9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone w myśl 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia wydany przez właściwy organ. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału postępowania w ww. zakresie. INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: - formularz OFERTA wg wzoru o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ; - oświadczenie w myśl art. 26 ust.2 d pzp wzór formularza stanowi załącznik nr 9. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. - pełnomocnictwo, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy pzp, w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; - dowód zapłaty wadium; - zaakceptowany projekt umowy wg wzoru zamawiającego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do SIWZ. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 7.1 Przekazywanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiającego i Wykonawcy będzie się odbywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeśli 13

14 zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.2 Odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy będzie zawierać następujące dane: - imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie; - adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu); - treść pytania ( określenie przedmiotu sprawy) 7.3. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp. 7.4 Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Danuta Galant - inspektor UG tel procedura przetargowa Teresa Wojtyła - inspektor UG, tel przedmiot zamówienia 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Składający ofertę obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 5.000,- złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych) 8.2. Termin wniesienia wadium upływa dnia r. o godz O uznaniu przez zamawiającego,że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego ( środki mają być na koncie o godz w dniu r.) 8.4. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr : lub w formach wymienionych w art. 45 ust 6 pkt. 2 5 ustawy Pzp. 5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium lub jego poświadczoną kopię. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ustawy Pzp). 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA z załączonymi wymaganymi oświadczeniami, dokumentami. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do siwz. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim i w sposób czytelny. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. Oferta powinna być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację ( winna być spięta zszyta), z ponumerowanymi stronami. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 14

15 Miejsca, w których wykonawca nanosi poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oferta winna zawierać: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz OFERTA zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ z pełną nazwą firmy Wykonawcy, adresem siedziby i miejsca prowadzenia działalności, numer telefonu, faksu, regon i NIP, b) potwierdzenie wniesienia wadium, oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, o których mowa w dziale 6 SIWZ. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Urząd Gminy Głusk Lublin, ul. Głuska 140, Oferta przetargowa na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) z dopiskiem Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. do dnia r. godz Koperta powinna zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres). Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu przetargowym pod warunkiem dostarczenia przez pocztę do dnia r. do godz Koszt opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Oferty należy przesłać/składać do dnia r. do godz na adres zamawiającego, pokój nr 1 ( sekretariat Urzędu Gminy Głusk) Oferta, która zostanie złożona po ustalonym terminie będzie zwrócona niezwłocznie bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j.w., w pokoju nr 11 (Sala Narad) w dniu r. o godz Otwarcia ofert dokona w sposób jawny powołana komisja przetargowa. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT i przedstawiona w formularzu OFERTA - załącznik nr 1 do SIWZ Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca określi cenę całkowitą oferty oraz cenę za jeden miesiąc, która będzie traktowana jako cena ryczałtowa, przy zachowaniu następujących założeń : 15

16 - zakres usług, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z pełnym zakresem usług określonym w opisie przedmiotu zamówienia, oraz obowiązujących przepisach określonych w punkcie SIWZ Cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Nie przewiduje się waloryzacji cen. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru : gdzie: C=(C min : C bad ) x 100 C liczba punktów w kryterium cena oferty C min cena najniższej oferty C bad cena badanej oferty Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i SIWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę ofertową. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania Zamawiającego, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający zawiera umowę w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub em lub 10 dni od przesłania tego zawiadomienia pocztą. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko 1 ważna oferta, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przed upływem powyższego terminu ( zgodnie z art. 94 ustawy Pzp). O miejscu i dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane wniesienie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art.148 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art.151 ustawy. 4. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 16

17 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY. Główne postanowienia określone są w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust.3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym : - zmiany stawki VAT. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POBLICZNEGO. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy Pzp. 18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej 20 % wartości zamówienia podstawowego w myśl przepisów określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych. 20. OPIS PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. INFORMACJE DODATKOWE Do spraw nie ujętych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 17

18 Załączniki: 1.Formularz ofertowy OFERTA zał. Nr 1 2. Wzór oświadczenia w myśl art. 44 Pzp - zał. Nr 2 3.Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zał. Nr 3 4. Wykaz osób zał. Nr 4 5. Wykaz pojazdów zał. Nr 5 6. Wzór oświadczenia o zapewnieniu odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej zał. Nr 6 7. Wykaz zrealizowanych usług zał. Nr 7 8. Projekt umowy zał. Nr 8 9. Wzór oświadczenia w myśl art. 26 ust.2d Pzp zał. nr 9; 10. Mapka gminy Głusk - zał. Nr 10 Zatwierdzam Lublin, dnia 29 maja 2013 r. Specyfikację przygotowała : Teresa Wojtyła Danuta Galant Sprawdził : Bogusław Kukuryk 18

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów Numer ogłoszenia: 191598-2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 127874-2016 z dnia 2016-05-19 r. Numer ogłoszenia: 59281-2016; data zamieszczenia: 27.05.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-06-18 15:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialybor.com.pl Biały Bór: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.819.2015.II Dobczyce, dnia 31.07.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pabianice.gmina.pl Pabianice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y. Nazwa i adres wykonawcy... telefon, fax., poczta elektroniczna Gmina Świdnica ul. Długa Świdnica

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y. Nazwa i adres wykonawcy... telefon, fax., poczta elektroniczna Gmina Świdnica ul. Długa Świdnica Załącznik nr 1 do SIWZ F O R M U L A R Z O F E R T O W Y... Nazwa i adres wykonawcy...... telefon, fax., poczta elektroniczna Gmina Świdnica ul. Długa 38 66-008 Świdnica Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA GŁUSK ZP 271.5.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania/usługi o wartości powyżej 200 000 euro, prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moskorzew, Moskorzew 42, Moskorzew, woj. świętokrzyskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moskorzew, Moskorzew 42, Moskorzew, woj. świętokrzyskie, tel , faks Moskorzew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew Numer ogłoszenia: 419052-2014; data zamieszczenia: 23.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, grudzień 2015 r. Strona 1 z 8 2. Nazwa Zamawiającego i miejsce realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-06-10 17:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.chelm.pl Chełm: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy.

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla postępowania którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wywóz nieczystości

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31 1 z 7 2014-10-31 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=296260&rok= Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Bardziej szczegółowo

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sochocin.pl Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ceków: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ceków-Kolonia

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Rudnik: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2015 roku Numer ogłoszenia: 398684-2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 016 622-58-87, faks 016 6225822.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 016 622-58-87, faks 016 6225822. Roźwienica: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica w roku 2015 Numer

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cybinka.pl Cybinka: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew. Numer ogłoszenia: 113647-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)

ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) IGKM.271.10.2014 Poddębice, dnia 06.08.2014 roku ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugorly.pi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugorly.pi http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja.. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugorly.pi Orły: Odbiór i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1. Opole, dnia 25 kwietnia 2013r. Bogusław Dziadkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego działający w imieniu: Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko Adresat: Wszyscy Wykonawcy Nr sprawy BD/ZP/OZO/R/02/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, Sadlno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, Sadlno, woj. wielkopolskie, tel , faks Sadlno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbinek Numer ogłoszenia: 317624-2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1. Bodzanów, 7 maja 2013r. Nr sprawy: RiR Gmina Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów

Wyjaśnienia nr 1. Bodzanów, 7 maja 2013r. Nr sprawy: RiR Gmina Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów Nr sprawy: RiR.271.10.2013 Bodzanów, 7 maja 2013r. Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów Wyjaśnienia nr 1 Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna Podkowa Leśna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna Numer ogłoszenia: 202028-2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu. 1 Odpady komunalne zmieszane Odpady opakowaniowe szklane oraz szkło

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu. 1 Odpady komunalne zmieszane Odpady opakowaniowe szklane oraz szkło Dłutów dn. 30.10.2014 r. Gmina Dłutów działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.3.2013 Turawa, dnia 16 maja 2013r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=163607&rok= Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl Waśniów:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.obrzycko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.obrzycko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.obrzycko.pl Obrzycko: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko Numer ogłoszenia: 203036-2013;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Krzeszyce

Urząd Gminy Krzeszyce Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 KRZESZYCE tel. (095) 757 31 61 64 fax (095) 757 30 86 e-mail sekretariat@krzeszyce.pl www.krzeszyce.pl NIP 429-000-88-44 Krzeszyce 31. 05.2013r. ZP 271.1.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu miasta i gminy Ślesin Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Informacje ogólne Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 1 z 5 07-11-2014 13:57 Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 369876-2014; data zamieszczenia: 07.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.2013 Domaszowice, 06.06.2013 r. I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.1.2013 Domaszowice, 06.06.2013 r. I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2013 Domaszowice, 06.06.2013 r. I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki od właścicieli nieruchomości, na których

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo