Co warto wiedzieć o szkoleniach i kursach?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co warto wiedzieć o szkoleniach i kursach?"

Transkrypt

1 Co warto wiedzieć o szkoleniach i kursach? Rynek pracy wymusza zarówno na ludziach czynnych zawodowo, jak i poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia posiadanych oraz zdobywania nowych preferencji, kwalifikacji, zgodnie z wymogami rynku pracy. Szkolenia zawodowe nastawione są na kształcenie tych przedmiotów, które umoŝliwiają zdobycie profesjonalnych kompetencji w poszczególnych zawodach. Ludzie, którzy decydują się na szkolenia wybiegają myślami nieco w przyszłość, podchodząc do szkoleń jako do inwestycji, która w przyszłości zawaŝy o ich karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Szkolenia to: - najlepszy sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - szansa na rozwój umiejętności interepersonalnych niezbędnych w Ŝyciu osobistym, - podczas szkolenia, obok wiedzy teoretycznej zdobywa się praktyczne umiejętności, które moŝna uŝyć zaraz po wyjściu z zajęć, - szkolenie dostosowane do potrzeb firmy, daje moŝliwość pełnego wykorzystania potencjału pracowników, z korzyścią dla firmy jak i poszczególnych osób, - szkolenia adresowane do klientów indywidualnych, pozwalają im rozwinąć i udoskonalić umiejętności niezbędne do osiągania osobistych celów - szkolenia umoŝliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania.. - wiedza zdobyta w trakcie szkoleń pomaga pracownikowi spojrzeć z dystansu na swoją pracę, stanowisko, swoje codzienne działania, wzbogaca zasób kompetencji dając moŝliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. - szkolenia mogą mieć równieŝ znaczenie w procesie fluktuacji kadr. Dokształcanie i przekwalifikowanie stanowią alternatywę dla zwolnień i rekrutacji nowych pracowników. - W dobie ciągłych zmian i przystosowywania się do nich, szkolenia okazują się lekarstwem na wszelki lęk i opór przed nowością. Boimy się tego, czego nie rozumiemy - warto zatem zapoznać się z innowacyjnym rozwiązaniem właśnie na szkoleniu. Definicje i rodzaje szkoleń oraz kursów Szkolenia- to zorganizowane róŝne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach, prowadzone w określonym miejscu i czasie, prowadzone wg określonej metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub doskonalenie, ćwiczenie umiejętności i/lub kształtowanie / zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu/zakresu kompetencji uczestników) Szkolenia otwarte to stosunkowo nowa forma szkoleń. Szkolenia otwarte są z reguły ogólnodostępne bez konieczności uiszczania opłat. Zazwyczaj są one skierowane do firm, managerów, specjalistów, ale takŝe i innych grup zawodowych.

2 Celem takich szkoleń jest doskonalenie zawodowe oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli róŝnych branŝ. Szkolenia otwarte umoŝliwiają rozwój wielu kompetencji, kluczowych dla rozwoju zawodowego, takich jak planowanie, organizacja, orientacja na klienta, poleganie na sobie, czy teŝ równie przydatnych jak kompetencje fun. Szkolenia dla firm mogą okazać się niezwykle pomocne w kontekście postawy w relacjach z klientami, pozyskiwania nowych klientów, a takŝe rozwoju umiejętności managerskich. Szkolenia otwarte to szansa na rozwój zawodowy i społeczny. Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego grona odbiorców, zgłaszających się na owo szkolenie czasem moŝe to być określona grupa zawodowa czy wiekowa. Szkolenia zamknięte Szkolenia przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję. SłuŜą one do kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie. Szkolenia zamknięte mają bardzo często charakter szkoleń "szytych na miarę", a więc ściśle dostosowanych do potrzeb odbiorców. Szkolenia e-learningowe E-learning rozumiany jest jako wykorzystanie technik multimedialnych i internetu do ulepszenia jakości nauczania. E-learning umoŝliwia współpracę i wymianę informacji na odległość, a co za tym idzie uczący się ma dostęp do naukowców i zasobów wiedzy z całego świata. Wyrównuje takŝe szanse edukacyjne umoŝliwiając szeroki, publiczny dostęp do treści. E-learning, posługując się multimedialnymi moŝliwościami komputera i Internetem, pozwala na skuteczne poznanie zawartego w kursie materiału, zaliczenie testów z nabytej wiedzy, uzyskanie certyfikatu, a nawet ukończenie studiów. Ta forma nauki umoŝliwia równieŝ współpracę i wymianę informacji na odległość, kontakt z naukowcami oraz dostęp do zasobów wiedzy całego świata. Szkolenia/Kursy e-learningowe otwierają moŝliwość zdobywania wiedzy w wielu dziedzinach, jak np.: kurs obsługi MS Office, Adobe, projektowania stron www czy nauki języków obcych, kursy negocjacji, kursy związane z techniką sprzedaŝy i obsługą klienta lub badań w zakresie poziomu posiadanych umiejętności i kompetencji. Kursy e-learningowe zamkniete - mogą odpowiadać dowolnie sprecyzowanym przez firmę potrzebom lub teŝ uwzględniać wymagania lokalnych społeczności. E-learning jest szansą zarówno dla tych, którzy pracują zawodowo i muszą odbywać stosowne szkolenia, jak i dla tych, którzy chcą powrócić do pracy i stoją przez koniecznością doskonalenia swoich kompetencji. Kurs to nabycie nowych umiejętności lub rozwijanie i ulepszanie juŝ istniejących; powinien być zaplanowany i organizowany z zamysłem nauczania. Jest to takŝe :

3 - szkolenie dłuŝsze (obejmujące min 30 godzin dydaktycznych). Kurs moŝe być realizowany w bloku lub w ramach kolejnych sesji - pozaszkolne kształcenie w zakresie pewnej specjalności kładące nacisk na praktyczny aspekt nauczanej wiedzy, szkolenie w zakresie pewnej specjalności Kurs doskonalący forma doskonalenia się w pewnej dziedzinie, zdobywanie coraz większych umiejętności w jakiejś dziedzinie, robienie postępów w jakiejś dziedzinie Kurs kwalifikacyjny kurs prowadzony przez placówkę doskonalenia nauczycieli, zakład kształcenia nauczycieli lub inną jednostkę, zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz działania placówek doskonalenia nauczycieli. FIRMY SZKOLENIOWE działają w oparciu o podstawy prawne, tj. 1.art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz ze zmianami), 2.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365). Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o: nazwie i adresie instytucji szkoleniowej, kadrze prowadzącej szkolenia, bazie lokalowej, jej wyposaŝeniu i środkach dydaktycznych, metodach oceny jakości szkoleń, liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku, udzielanej pomocy po ukończeniu szkolenia, tematyce szkoleń. Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on jawny i dostępny na stronach internetowych : Kwestiami związanymi z rejestrem instytucji szkoleniowych zajmuje się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zespół Obsługi Instytucji Rynku Pracy. Informacji na ten temat udziela Pani Janina Sołtysiak, tel , Polska Izba Firm Szkoleniowych (www.pifs.org.pl ) to organizacja ogólnopolska, skupiająca firmy mające swoje siedziby w ponad 100 miejscach na terenie Polski. Istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu Izby odgrywają Pełnomocnicy

4 Regionalni, którzy reprezentują zarząd PIFS i członków danego regionu Izby wobec lokalnej administracji rządowej i samorządów oraz organizacji przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń itp. Do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych naleŝy ponad 300 firm szkoleniowych (luty 2009) z całej Polski, a co miesiąc przystępują kolejne. Siedziby firm członkowskich znajdują się we wszystkich województwach, zarówno w wielkich miastach, jak i małych miejscowościach. woj. małopolskie - Andrzej Jania tel: Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. BAZA OFERT SZKOLENIOWYCH: Akademia PARP (www.akademiaparp.gov.pl ) to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw umoŝliwiający dostęp do bezpłatnych szkoleń internetowych. Celem portalu jest upowszechnienie dostępu do zdalnej edukacji (elearningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą. Polska Izba Firm Szkoleniowych (www.pifs.org.pl) to m.in. wyszukiwarka szkoleń członków Izby, takŝe jako Akademia PIFS prowadzi szkolenia otwarte dla członków Izby. to szeroka oferta szkoleń skierowanych zarówno do firm, instytucji, jak równieŝ do osób prywatnych czyli do wszystkich otwartych na nową wiedzę.wiele z tych szkoleń finansowanych jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który został powołany w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Ze środków funduszu finansowane są szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, a takŝe wiele innych projektów. Nowoczesna Firma prowadzi Programy Tematyczne, mające na celu tworzenie i promowanie wzorców prowadzenia biznesu, łączenie środowiska aktywnych firm i profesjonalistów, dostarcza polskiej kadrze kierowniczej w kompleksowy sposób informacje przydatne w prowadzeniu firmy. Portal składa się z kilkunastu serwisów tematycznych, w podziale stanowiskowym : m.in. kadry, technologie, sprzedaŝ, strategie oraz produktowym: szkolenia, praca, wydawnictwa. To nowoczesny portal szkoleniowy, który zapewnia bezpłatną i szybką wymianę informacji między osobami poszukującymi szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, a ich dostawcami. szkolenia, kursy to katalog zawierający ofertę dla pracowników organizacji rynku pracy oraz dla bezrobotnych i innych osób zainteresowanych ofertą szkoleń, warsztatów i seminariów. portal organizacji pozarządowych, zawierający m.in. informacje nt. staŝów, praktyk zawodowych, szkoleń, kursów. Polska Akademia Rachunkowości S.A. Swoją ofertę szkoleniową adresuje do osób starających się o nowe kwalifikacje zawodowe, średniej i wyższej kadry menedżerskiej, pracowników działów księgowości i finansów,

5 doradców podatkowych, biegłych rewidentów, personelu firm audytorskich i consultingowych. Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ul. Zamenhoffa 1 jest publiczną placówką edukacyjną w której skład wchodzi: - Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) - Ośrodek Doskonalenia i Dokształcenia Zawodowego (ODiDZ) - Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego. Oferuje m.in. kursy w zakresie zdobywania określonych kompetencji zawodowych, kursy kwalifikacyjne dla młodzieŝy i dorosłych Odbiorcami szkoleń i kursów mogą być: - osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych posiadający podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera - uczniowie szkół średnich zawodowych - studenci kierunków technicznych - nauczyciele przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, ul. ul. Reymonta 3 jest publiczną (bezpłatną) placówką kształcenia dorosłych. Oferuje: kursy maturalne, zawodowe, językowe, informatyczne. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Reja 11, prowadzi kształcenie w formach szkolnych dla młodzieŝy i dorosłych oraz w formach kursowych w kilkudziesięciu zawodach i specjalnościach. Jest organem prowadzącym dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. przyuczające do zawodu Oferuje kursy: - wyuczające zawodu i kwalifikacyjne - doskonalące kwalifikacje zawodowe Centrum Nauki i Biznesu śak w Nowym Sączu, ul.lwowska 1, Oferuje m.in. kursy zawodowe ogólnodostępne. Elitarne Biuro Ochrony Biznesu "GROM", Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 46, Biuro Szkoleń SłuŜb Ochrony "GROM" organizuje i prowadzi kursy pracowników ochrony do licencji I i II stopnia. Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 3, oferuje pomoc młodzieŝy w uzyskaniu i podnoszeniu poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych, MłodzieŜ odbywa naukę na kursach kwalifikacyjnych w zawodach: - murarz 3-letni, - stolarz- 3-letni, - kucharz małej gastronomii 2-letni.

6 Praktyczna nauka zawodu odbywa się cztery razy w tygodniu w zakładach pracy, z którymi podpisane są umowy dotyczące przygotowania zawodowego uczestnika OHP Środowiskowy Hufiec Pracy w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, oferuje m.in. kursy realizowane w ramach projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, mające na celu podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych. W ramach kursów prowadzone są zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, zajęcia pozwalające na poszerzenie znajomości języka angielskiego, a takŝe obsługi komputera, podstawowych oprogramowań i programów. Zakończenie kursu pozwala na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Uczestnicy kursu otrzymują równieŝ certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie języka angielskiego. Oferowane kursy obejmują zawody: operator wózka widłowego, spawacz, kosmetyczka- wizaŝystka, kelner- barman. "Profesja" Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 1, oferuje m.in.kursy zawodowe, biznesowe Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,ul. 29 Listopada 10 ; oferuje kursy zawodowe dla kierowców, egzaminatorów, instruktorów nauki jazdy. Ośrodek szkolenia informatycznego Marczyk, Nowy Sącz, ul. 1 Maja 5 oferuje kursy informatyczne, językowe, rachunkowości, kas fiskalnych. Ośrodek Szkolenia EFEKT w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 1, oferuje: - Kursy instruktorów nauki jazdy - Kursy prawa jazdy - kategorii A,B,T - Kursy pedagogiczne - Kursy drwali - operatorów pilarek Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Długosza 67, specjalistyczne kursy zawodowe, skierowane do przedsiębiorstw, pracowników oraz firm komercyjnych. kurs bezpłatny: Auditor Systemu ISO 9001 : 2008 w ramach kursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego oraz tzw. szkolenia miękkie. - Kurs w projekcie: Profesjonalna ksiegowa 45 + (w Nowym Sączu od XI 2010 r.) Projekt adresowany jest do kobiet po 45 roku Ŝycia pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyŝszeniem kwalifikacji w formach pozaszkolnych. Projekt dotyczy kobiet zamieszkałych lub pracujących w woj. małopolskim, tych które pracują lub zamierzają rozpocząć prace w księgowości, oraz aspirują na stanowisko samodzielnego księgowego-bilansistę.

7 - Kursy organizowane w ramach projektu "Kadry i Płace", adresowane są do pracowników mikro i małych firm, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (posiadających tutaj siedzibę, oddział, filię), których podstawą działalności jest prawo handlowe /KRS/ lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzone prze jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy delegowani przez swoich pracodawców lub sami pracodawcy. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Aneta Fausek Gł. spec. ds. programów europejskich Wybickiego 3a, pok. 203, Kraków; oferuje m.in. bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach projektu: Recepta na prace. Projekt jest adresowany do 144 osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia powyŝej 12 m-cy, zarejestrowanych w PUP, spełniających dodatkowo co najmniej 1 z kryteriów: 1. korzystanie z świadczeń pomocy społ. (BO, którzy nie osiągają wynagrodzenia wyŝszego niŝ kryt. dochodowe na rodzinę, określone przepisami o pomocy społ.), 2. brak aktywności zawodowej ze względu na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zaleŝnymi, 3. wiek produkcyjny niemobilny powyŝej 45 lat oraz do 25 lat, z pow. brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego. Obejmuje następujące szkolenia: -Obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych wraz z wsparciem miękkim. -Spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych metodą TIG wraz z wsparciem miękkim. -Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowanie wraz z wsparciem miękkim. -Obsługa biurowa z podstawami komputera i księgowości wraz z wsparciem miękkim. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, ul Nawojowska 118, prowadzi szkolenia dla nast. kat osób: -osoby bezrobotne, -osoby poszukujące pracy: -pobierające rentę szkoleniową, -Ŝołnierze rezerwy, -otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, -uczestniczące w indywidualnym programie integracji lub w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, -otrzymujące świadczenie szkoleniowe w ramach programu zwolnień monitorowanych, -podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małŝonek rolnika, jeŝeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, -pracownicy, którzy są: w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku słuŝbowego z przyczyn --dotyczących zakładu pracy,

8 --zatrudnione w zakładzie będącym w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, -osoby niepełnosprawne (na zasadach określonych w w/w ustawie i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, ul Węgierska 146, prowadzi szkolenia i kursy dla osób w/w. Szczegółowy plan szkoleń z Funduszu Pracy oraz POKL na rok 2010 dostępny na stronie pup w zakładce: szkolenia. Opracowała na podst. źródeł: i in. wym. w informacji

9 w dn r. Teresa Kupis Doradca zawodowy CIiPKZ w Nowym Sączu

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 1 (37) 2014

URZĄD PRACY 1 (37) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 1 (37) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Styczeń Luty 2014 Rynek pracy Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym Projekt Więcej szans

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

JAK POSZUKIWAĆ PRACY

JAK POSZUKIWAĆ PRACY JAK POSZUKIWAĆ PRACY PORADNIK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Opracowanie: Dorota Bujnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 354 Białystok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Przygotowanie do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów.

Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów. Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów. Kraków Olkusz, styczeń 2007 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Diagnoza instytucji rynku pracy... 4 3. Działalność

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku.

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. 0 Poznań, 13 lutego 2013 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2012 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo