Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN"

Transkrypt

1 Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN Nazwa zadania Kod CPV Roboty budowlane Adres CHE A UL. SIKORSKIEGO 33 Inwestor URZ D MIASTA CHE Y Wykonawca AMBIT - Pracownia Projektowa Toru ul. Chrobrego 85 Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek Toru ul. Kozacka 15/5 Poziom cen IV kw/2007 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostepnych publikacji Opracowano na podstawie projektu, zakresu i danych projektanta Do powy szej kwoty nale y doliczy podatek VAT. Sporz dzi Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01 Toru 30 stycze 2008 r. "Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.ho a 50

2 Tabela elementów Strona 2/9 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót Warto 1. Przy cza zewn trzne 1.1. Roboty ziemne 1.2. Roboty monta owe 2. Wewn trzna instalacja wod-kan 2.1. Roboty ziemne 2.2. Monta instalacji 3. Instalacja centralnego ogrzewania 4. Instalacja gazowa ) od kurka g ównego do kot owni ) Razem

3 Przedmiar Strona 3/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 1. Przy cza zewn trzne 1.1. Roboty ziemne 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 2 Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem r cznym, wykopy o g boko ci do 1,5m grunt kategorii III-IV 3 Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem r cznym, wykopy o g boko ci do 3,0m grunt kategorii III-IV 4 Pe ne umocnienie (wraz z rozbiórk ) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych cian wykopów liniowych o szeroko ci do 1m i g boko ci do 3m, w gruncie kategorii III-IV 5 Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych o szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 6 Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 3m w gruncie kategorii III-IV 7 Pod a pod kana y z materia ów sypkich o grubo ci 15cm 1.2. Roboty monta owe 8 Kana y z rur PCW czone na wcisk, o rednicy zewn trznej 160mm 9 czenie przewodu fi 160 do istniej cej studni 10 Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 110mm 11 Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 32mm 12 Hydranty po arowe nadziemne, o rednicy 80mm 13 Zasuwy typu E kielichowe z obudow, montowane na ruroci gach PCW i PE, o rednicy mm 14 czenie w istniej cy przewód fi 125mm 15 Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o rednicy nominalnej mm (1 próba - 200m) 16 Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 17 Oznakowanie na s upku stalowym trasy ruroci gu 18 Studzienka inspekcyjna fi 315mm H=1,5m 19 Dodatki za wykonanie obustronnych podej do wodomierzy skrzyde kowych, w ruroci gach z tworzyw sztucznych - podej cie o rednicy nominalnej 20mm 20 Zawory kulowe instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 25mm 21 Filtr osadnikowy siatkowy o rednicy nominalnej 25mm 22 Wodomierze skrzyde kowe domowe o rednicy nominalnej 20mm 23 Zawory antyska eniowe rednicy nominalnej 25mm 2. Wewn trzna instalacja wod-kan 2.1. Roboty ziemne 24 Wykopy w skoprzestrzenne nieumocnione o szeroko ci dna do 1,5m, g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III 25 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleg do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III km 0,117 m3 22,400 m3 164,900 m2 329,800 m3 22,400 m3 161,900 m2 47,000 m 21,000 m 72,000 m 25,000 kpl 2,000 próba 1,000 odcinek 2,000 kpl 2,000 szt 3,000 m3 11,600

4 Przedmiar Strona 4/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 2.2. Monta instalacji 26 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm 27 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 75mm 28 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm 29 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm 30 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm 31 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm 32 Wpust ciekowy z tworzywa sztucznego o rednicy 50mm 33 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm 34 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm 35 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm 36 Zasuwa burzowa PCV fi 110mm 37 Studzienka tworzywowa fi 600mm H=1,0m 38 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 110mm 39 Rury wywiewne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 160mm 40 Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 25mm 41 Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 20mm 42 Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 15mm 43 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 20mm 44 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 15mm 45 Zawory czerpalne o rednicy nominalnej 15mm 46 Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm 47 Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do p uczek ust powych, o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm 48 e elastyczne L=0,40m fi 15mm 49 Zawory k towe do p uczek o rednicy nominalnej 15mm 50 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym m3 11,600 m 24,000 m 9,000 m 5,000 m 8,000 m 5,000 szt 5,000 podej 10,000 podej 5,000 podej 7,000 m 21,000 m 42,000 szt 4,000 szt 5,000 szt 23,000 szt 7,000 szt 23,000 szt 7,000

5 Przedmiar Strona 5/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 51 Ust py z p uczk ust pow typu "kompakt" 52 Pisuary pojedyncze z zaworem sp ukuj cym 53 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stoj ce o rednicy nominalnej 15mm 54 ukanie instalacji wodoci gowej w budynkach niemieszkalnych 55 Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, ruroci g o rednicy do 63mm 3. Instalacja centralnego ogrzewania 56 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 16mm 57 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 20mm 58 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych o rednicy zewn trznej 25mm 59 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach, o rednicy zewn trznej 25mm 60 Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm 61 Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm 62 Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm 63 Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm 64 Dostarczenie i monta wk du kominowego izolowanego fi 130mm wraz z osprz tem 65 Rury przy czne z tworzywa sztucznego o rednicy nominalnej 15mm do grzejników 66 Zawory kulowe odcinaj ce o rednicy nominalnej 20mm 67 Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 68 Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prób w budynkach niemieszkalnych 69 Próby instalacji centralnego ogrzewania na gor co z dokonaniem regulacji 70 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x Apararty grzewczo-wentylacyjne Neolux III - Konwektor Lipno 74 Wentylatory kana owe do WC 75 Kot y grzewcze gazowe wisz ce atmosferycze dwufunkcyjne o mocy do 26kW 76 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 77 Nasady Turbowent fi 200mm 4. Instalacja gazowa ) od kurka g ównego do kot owni ) 78 Ruroci gi stalowe spawane, na cianach w budynkach niemieszkalnych o rednicy nominalnej 20mm kpl 8,000 kpl 7,000 kpl 2,000 szt 8,000 m 69,000 m 69,000 m 10,000 m 41,000 m 8,000 mb 5,500 kpl 5,000 szt 4,000 m 59,000 urz dz 8,000 szt 3,000

6 Przedmiar Strona 6/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 79 Zawory kulowe gazowe o po czeniach spawanych o rednicy 20mm 80 Próba instalacji gazowej na ci nienie dla wykonanwcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych rednica do 65mm 81 Dodatki na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierzy na cianach o rednicy 20mm 82 Monta gazomierza typ G4 m 14,000 m 14,000

7 Kosztorys ofertowy Strona 7/9 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo Cena Warto 1 KNR /03 2 KNR /02 3 KNR /05 4 KNR /02 5 KNR /02 6 KNR /05 7 KNR /02 8 KNR 2-18W 0408/02 9 KNR 2-18W 0801/03 analogia 10 KNR 2-18W 0109/04 11 KNR 2-18W 0109/01 12 KNR 2-18W 0219/03 13 KNR 2-18W /02 14 KNR 2-18W 0801/02 15 KNR 2-18W 0704/01 16 KNR 2-18W 0707/01 17 KNR 2-19W 0134/02 1. Przy cza zewn trzne 1.1. Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,117 Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem cznym, wykopy o g boko ci do 1,5m grunt kategorii III-IV Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem cznym, wykopy o g boko ci do 3,0m grunt kategorii III-IV Pe ne umocnienie (wraz z rozbiórk ) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych cian wykopów liniowych o szeroko ci do 1m i boko ci do 3m, w gruncie kategorii III-IV Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych o szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 3m w gruncie kategorii III-IV m3 22,400 m3 164,900 m2 329,800 m3 22,400 m3 161,900 Pod a pod kana y z materia ów sypkich o grubo ci 15cm m2 47, Roboty monta owe Kana y z rur PCW czone na wcisk, o rednicy zewn trznej 160mm m 21,000 czenie przewodu fi 160 do istniej cej studni Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 110mm Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 32mm m 72,000 m 25,000 Hydranty po arowe nadziemne, o rednicy 80mm Zasuwy typu E kielichowe z obudow, montowane na ruroci gach PCW i PE, o rednicy mm kpl 2,000 czenie w istniej cy przewód fi 125mm Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o rednicy nominalnej mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) próba 1,000 odcinek 2,000 Oznakowanie na s upku stalowym trasy ruroci gu kpl 2, Analiza w asna Studzienka inspekcyjna fi 315mm H=1,5m 19 KNR 2-15W 0123/02 20 KNR 2-15W 0132/03 Dodatki za wykonanie obustronnych podej do wodomierzy skrzyde kowych, w ruroci gach z tworzyw sztucznych - podej cie o rednicy nominalnej 20mm Zawory kulowe instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 25mm szt 3, KNR /03 Filtr osadnikowy siatkowy o rednicy nominalnej 25mm 22 KNR 2-15W 0140/02 23 KNR 2-15W 0132/03 24 KNR /02 25 KNR /02 26 KNR 2-15W 0203/03 27 KNR 2-15W 0203/02 28 KNR 2-15W 0203/01 29 KNR 2-15W 0208/03 Wodomierze skrzyde kowe domowe o rednicy nominalnej 20mm Zawory antyska eniowe rednicy nominalnej 25mm 2. Wewn trzna instalacja wod-kan 2.1. Roboty ziemne Wykopy w skoprzestrzenne nieumocnione o szeroko ci dna do 1,5m, g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleg do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 2.2. Monta instalacji Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 75mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm m3 11,600 m3 11,600 m 24,000 m 9,000 m 5,000 m 8,000

8 Kosztorys ofertowy Strona 8/9 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo Cena Warto 30 KNR 2-15W 0208/01 31 KNR 2-15W 0208/01 32 KNR 2-15W 0218/01 33 KNR 2-15W 0211/01 34 KNR 2-15W 0211/01 35 KNR 2-15W 0211/03 36 KNR 2-15W 0223/04 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm m 5,000 Wpust ciekowy z tworzywa sztucznego o rednicy 50mm szt 5,000 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm podej 10,000 podej 5,000 podej 7,000 Zasuwa burzowa PCV fi 110mm 37 Analiza w asna Studzienka tworzywowa fi 600mm H=1,0m 38 KNR 2-15W 0222/02 39 KNR 2-15W 0213/05 40 KNR 2-15W 0112/02 41 KNR 2-15W 0112/01 42 KNR 2-15W 0112/01 43 KNR 2-15W 0132/02 44 KNR 2-15W 0132/01 45 KNR 2-15W 0135/01 46 KNR 2-15W /01 47 KNR 2-15W /06 48 KNR 2-15W /08 analogia 49 KNR 2-15W 0132/01 50 KNR 2-15W 0230/02 51 KNR 2-15W 0233/03 52 KNR 2-15W 0234/02 53 KNR 2-15W 0137/02 54 KNR 2-15W 0128/02 55 KNR 2-15W 0127/01 56 KNR 2-15W 0404/01 57 KNR 2-15W 0404/01 58 KNR 2-15W 0404/02 59 KNR 2-15W 0404/02 60 KNR 2-15W 0411/03 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 110mm Rury wywiewne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 160mm Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 25mm Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 20mm Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 15mm Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 20mm Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 15mm m 21,000 m 42,000 szt 4,000 Zawory czerpalne o rednicy nominalnej 15mm szt 5,000 Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do uczek ust powych, o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm szt 23,000 szt 7,000 e elastyczne L=0,40m fi 15mm szt 23,000 Zawory k towe do p uczek o rednicy nominalnej 15mm szt 7,000 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl 8,000 Ust py z p uczk ust pow typu "kompakt" kpl 7,000 Pisuary pojedyncze z zaworem sp ukuj cym kpl 2,000 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stoj ce o rednicy nominalnej 15mm szt 8,000 ukanie instalacji wodoci gowej w budynkach niemieszkalnych m 69,000 Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, ruroci g o rednicy do 63mm 3. Instalacja centralnego ogrzewania Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 16mm Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 20mm Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych o rednicy zewn trznej 25mm Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach, o rednicy zewn trznej 25mm Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm m 69,000 m 10,000 m 41,000 m 8,000

9 Kosztorys ofertowy Strona 9/9 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo Cena Warto 61 KNR 2-15W 0411/01 62 KNR 2-15W 0411/01 63 KNR 2-15W 0411/03 Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm 64 Analiza w asna Dostarczenie i monta wk du kominowego izolowanego fi 130mm wraz z osprz tem 65 KNR 2-15W 0429/01 66 KNR 2-15W 0411/02 67 KNR 2-15W 0406/03 68 KNR 2-15W 0406/05 69 KNR 2-15W 0436/01 70 KNR 2-15W 0418/05 71 KNR 2-15W 0418/05 72 KNR 2-15W 0418/05 73 KNR /08 analogia 74 KNR /01 75 KNR /02 76 KNR /01 77 KNR /01 78 KNR 2-15W 0304/02 79 KNR 2-15W 0313/02 80 KNR 2-15W 0307/04 81 KNR 2-15W 0308/01 Rury przy czne z tworzywa sztucznego o rednicy nominalnej 15mm do grzejników mb 5,500 kpl 5,000 Zawory kulowe odcinaj ce o rednicy nominalnej 20mm szt 4,000 Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prób w budynkach niemieszkalnych Próby instalacji centralnego ogrzewania na gor co z dokonaniem regulacji m 59,000 urz dz 8,000 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x520 szt 3,000 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x600 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x1000 Apararty grzewczo-wentylacyjne Neolux III - Konwektor Lipno Wentylatory kana owe do WC Kot y grzewcze gazowe wisz ce atmosferycze dwufunkcyjne o mocy do 26kW Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Nasady Turbowent fi 200mm 4. Instalacja gazowa ) od kurka g ównego do kot owni ) Ruroci gi stalowe spawane, na cianach w budynkach niemieszkalnych o rednicy nominalnej 20mm Zawory kulowe gazowe o po czeniach spawanych o rednicy 20mm Próba instalacji gazowej na ci nienie dla wykonanwcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych rednica do 65mm Dodatki na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierzy na cianach o rednicy 20mm m 14,000 m 14, Analiza w asna Monta gazomierza typ G4 Razem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. 1 Spis tre ci 1 WST P... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)... 3 1.2 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Umowa " WARS" Pracownia architektoniczna Tomasz Mach

Przedmiar robót. Umowa  WARS Pracownia architektoniczna Tomasz Mach Umowa " WARS" Pracownia architektoniczna Tomasz Mach Przedmiar robót Wymiana instalcji centralnego ogrzewania, Instalacji wod-kan, instalacji p.poŝ. i gazów medycznych instalacja ciepła technolog Obiekt

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH WEWN TRZNYCH

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH WEWN TRZNYCH OPIS ROBÓT REMONTOWYCH WEWN TRZNYCH W BUDYNKU URZ DU GMINY W PRZY KU 1. Roboty rozbiórkowe i demonta owe - Rozebranie paneli ciennych z pcv wraz z atami monta owymi - Demonta krat stalowych - Rozebranie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne - URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-141 WROCŁAW, pl. NOWY TARG 1/8 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe w zakresie robót instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/11/12

Przedmiar robót 1/0/11/12 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/11/12 Odwodnienie terenów utwardzonych Obiekt Budowa ul. Batorego 63-400 Ostrów Wielkopolski Inwestor Gmina MIasto Ostrów

Bardziej szczegółowo

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Cz 1 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Zakres robót 1) Czynno ci wst pne przy usuwaniu awarii polegaj ce na: a) Obrabianie upalonych przewodów

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 1. Część ogólna 1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo