Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN"

Transkrypt

1 Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN Nazwa zadania Kod CPV Roboty budowlane Adres CHE A UL. SIKORSKIEGO 33 Inwestor URZ D MIASTA CHE Y Wykonawca AMBIT - Pracownia Projektowa Toru ul. Chrobrego 85 Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek Toru ul. Kozacka 15/5 Poziom cen IV kw/2007 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostepnych publikacji Opracowano na podstawie projektu, zakresu i danych projektanta Do powy szej kwoty nale y doliczy podatek VAT. Sporz dzi Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01 Toru 30 stycze 2008 r. "Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.ho a 50

2 Tabela elementów Strona 2/9 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót Warto 1. Przy cza zewn trzne 1.1. Roboty ziemne 1.2. Roboty monta owe 2. Wewn trzna instalacja wod-kan 2.1. Roboty ziemne 2.2. Monta instalacji 3. Instalacja centralnego ogrzewania 4. Instalacja gazowa ) od kurka g ównego do kot owni ) Razem

3 Przedmiar Strona 3/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 1. Przy cza zewn trzne 1.1. Roboty ziemne 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 2 Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem r cznym, wykopy o g boko ci do 1,5m grunt kategorii III-IV 3 Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem r cznym, wykopy o g boko ci do 3,0m grunt kategorii III-IV 4 Pe ne umocnienie (wraz z rozbiórk ) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych cian wykopów liniowych o szeroko ci do 1m i g boko ci do 3m, w gruncie kategorii III-IV 5 Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych o szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 6 Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 3m w gruncie kategorii III-IV 7 Pod a pod kana y z materia ów sypkich o grubo ci 15cm 1.2. Roboty monta owe 8 Kana y z rur PCW czone na wcisk, o rednicy zewn trznej 160mm 9 czenie przewodu fi 160 do istniej cej studni 10 Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 110mm 11 Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 32mm 12 Hydranty po arowe nadziemne, o rednicy 80mm 13 Zasuwy typu E kielichowe z obudow, montowane na ruroci gach PCW i PE, o rednicy mm 14 czenie w istniej cy przewód fi 125mm 15 Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o rednicy nominalnej mm (1 próba - 200m) 16 Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 17 Oznakowanie na s upku stalowym trasy ruroci gu 18 Studzienka inspekcyjna fi 315mm H=1,5m 19 Dodatki za wykonanie obustronnych podej do wodomierzy skrzyde kowych, w ruroci gach z tworzyw sztucznych - podej cie o rednicy nominalnej 20mm 20 Zawory kulowe instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 25mm 21 Filtr osadnikowy siatkowy o rednicy nominalnej 25mm 22 Wodomierze skrzyde kowe domowe o rednicy nominalnej 20mm 23 Zawory antyska eniowe rednicy nominalnej 25mm 2. Wewn trzna instalacja wod-kan 2.1. Roboty ziemne 24 Wykopy w skoprzestrzenne nieumocnione o szeroko ci dna do 1,5m, g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III 25 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleg do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III km 0,117 m3 22,400 m3 164,900 m2 329,800 m3 22,400 m3 161,900 m2 47,000 m 21,000 m 72,000 m 25,000 kpl 2,000 próba 1,000 odcinek 2,000 kpl 2,000 szt 3,000 m3 11,600

4 Przedmiar Strona 4/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 2.2. Monta instalacji 26 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm 27 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 75mm 28 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm 29 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm 30 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm 31 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm 32 Wpust ciekowy z tworzywa sztucznego o rednicy 50mm 33 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm 34 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm 35 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm 36 Zasuwa burzowa PCV fi 110mm 37 Studzienka tworzywowa fi 600mm H=1,0m 38 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 110mm 39 Rury wywiewne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 160mm 40 Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 25mm 41 Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 20mm 42 Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 15mm 43 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 20mm 44 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 15mm 45 Zawory czerpalne o rednicy nominalnej 15mm 46 Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm 47 Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do p uczek ust powych, o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm 48 e elastyczne L=0,40m fi 15mm 49 Zawory k towe do p uczek o rednicy nominalnej 15mm 50 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym m3 11,600 m 24,000 m 9,000 m 5,000 m 8,000 m 5,000 szt 5,000 podej 10,000 podej 5,000 podej 7,000 m 21,000 m 42,000 szt 4,000 szt 5,000 szt 23,000 szt 7,000 szt 23,000 szt 7,000

5 Przedmiar Strona 5/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 51 Ust py z p uczk ust pow typu "kompakt" 52 Pisuary pojedyncze z zaworem sp ukuj cym 53 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stoj ce o rednicy nominalnej 15mm 54 ukanie instalacji wodoci gowej w budynkach niemieszkalnych 55 Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, ruroci g o rednicy do 63mm 3. Instalacja centralnego ogrzewania 56 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 16mm 57 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 20mm 58 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych o rednicy zewn trznej 25mm 59 Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach, o rednicy zewn trznej 25mm 60 Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm 61 Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm 62 Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm 63 Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm 64 Dostarczenie i monta wk du kominowego izolowanego fi 130mm wraz z osprz tem 65 Rury przy czne z tworzywa sztucznego o rednicy nominalnej 15mm do grzejników 66 Zawory kulowe odcinaj ce o rednicy nominalnej 20mm 67 Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 68 Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prób w budynkach niemieszkalnych 69 Próby instalacji centralnego ogrzewania na gor co z dokonaniem regulacji 70 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x Apararty grzewczo-wentylacyjne Neolux III - Konwektor Lipno 74 Wentylatory kana owe do WC 75 Kot y grzewcze gazowe wisz ce atmosferycze dwufunkcyjne o mocy do 26kW 76 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 77 Nasady Turbowent fi 200mm 4. Instalacja gazowa ) od kurka g ównego do kot owni ) 78 Ruroci gi stalowe spawane, na cianach w budynkach niemieszkalnych o rednicy nominalnej 20mm kpl 8,000 kpl 7,000 kpl 2,000 szt 8,000 m 69,000 m 69,000 m 10,000 m 41,000 m 8,000 mb 5,500 kpl 5,000 szt 4,000 m 59,000 urz dz 8,000 szt 3,000

6 Przedmiar Strona 6/9 Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilo 79 Zawory kulowe gazowe o po czeniach spawanych o rednicy 20mm 80 Próba instalacji gazowej na ci nienie dla wykonanwcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych rednica do 65mm 81 Dodatki na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierzy na cianach o rednicy 20mm 82 Monta gazomierza typ G4 m 14,000 m 14,000

7 Kosztorys ofertowy Strona 7/9 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo Cena Warto 1 KNR /03 2 KNR /02 3 KNR /05 4 KNR /02 5 KNR /02 6 KNR /05 7 KNR /02 8 KNR 2-18W 0408/02 9 KNR 2-18W 0801/03 analogia 10 KNR 2-18W 0109/04 11 KNR 2-18W 0109/01 12 KNR 2-18W 0219/03 13 KNR 2-18W /02 14 KNR 2-18W 0801/02 15 KNR 2-18W 0704/01 16 KNR 2-18W 0707/01 17 KNR 2-19W 0134/02 1. Przy cza zewn trzne 1.1. Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,117 Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem cznym, wykopy o g boko ci do 1,5m grunt kategorii III-IV Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-1,5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku opat lub wyci giem cznym, wykopy o g boko ci do 3,0m grunt kategorii III-IV Pe ne umocnienie (wraz z rozbiórk ) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych cian wykopów liniowych o szeroko ci do 1m i boko ci do 3m, w gruncie kategorii III-IV Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych o szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych szeroko ci 0,8-1,5m i g boko ci do 3m w gruncie kategorii III-IV m3 22,400 m3 164,900 m2 329,800 m3 22,400 m3 161,900 Pod a pod kana y z materia ów sypkich o grubo ci 15cm m2 47, Roboty monta owe Kana y z rur PCW czone na wcisk, o rednicy zewn trznej 160mm m 21,000 czenie przewodu fi 160 do istniej cej studni Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 110mm Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy zewn trznej 32mm m 72,000 m 25,000 Hydranty po arowe nadziemne, o rednicy 80mm Zasuwy typu E kielichowe z obudow, montowane na ruroci gach PCW i PE, o rednicy mm kpl 2,000 czenie w istniej cy przewód fi 125mm Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o rednicy nominalnej mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) próba 1,000 odcinek 2,000 Oznakowanie na s upku stalowym trasy ruroci gu kpl 2, Analiza w asna Studzienka inspekcyjna fi 315mm H=1,5m 19 KNR 2-15W 0123/02 20 KNR 2-15W 0132/03 Dodatki za wykonanie obustronnych podej do wodomierzy skrzyde kowych, w ruroci gach z tworzyw sztucznych - podej cie o rednicy nominalnej 20mm Zawory kulowe instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 25mm szt 3, KNR /03 Filtr osadnikowy siatkowy o rednicy nominalnej 25mm 22 KNR 2-15W 0140/02 23 KNR 2-15W 0132/03 24 KNR /02 25 KNR /02 26 KNR 2-15W 0203/03 27 KNR 2-15W 0203/02 28 KNR 2-15W 0203/01 29 KNR 2-15W 0208/03 Wodomierze skrzyde kowe domowe o rednicy nominalnej 20mm Zawory antyska eniowe rednicy nominalnej 25mm 2. Wewn trzna instalacja wod-kan 2.1. Roboty ziemne Wykopy w skoprzestrzenne nieumocnione o szeroko ci dna do 1,5m, g boko ci do 1,5m w gruncie kategorii III Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleg do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 2.2. Monta instalacji Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 75mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn trz budynków, o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm m3 11,600 m3 11,600 m 24,000 m 9,000 m 5,000 m 8,000

8 Kosztorys ofertowy Strona 8/9 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo Cena Warto 30 KNR 2-15W 0208/01 31 KNR 2-15W 0208/01 32 KNR 2-15W 0218/01 33 KNR 2-15W 0211/01 34 KNR 2-15W 0211/01 35 KNR 2-15W 0211/03 36 KNR 2-15W 0223/04 Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm Ruroci gi z PCW kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm m 5,000 Wpust ciekowy z tworzywa sztucznego o rednicy 50mm szt 5,000 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 32mm Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 50mm Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PCW o po czeniach wciskowych, o rednicy 110mm podej 10,000 podej 5,000 podej 7,000 Zasuwa burzowa PCV fi 110mm 37 Analiza w asna Studzienka tworzywowa fi 600mm H=1,0m 38 KNR 2-15W 0222/02 39 KNR 2-15W 0213/05 40 KNR 2-15W 0112/02 41 KNR 2-15W 0112/01 42 KNR 2-15W 0112/01 43 KNR 2-15W 0132/02 44 KNR 2-15W 0132/01 45 KNR 2-15W 0135/01 46 KNR 2-15W /01 47 KNR 2-15W /06 48 KNR 2-15W /08 analogia 49 KNR 2-15W 0132/01 50 KNR 2-15W 0230/02 51 KNR 2-15W 0233/03 52 KNR 2-15W 0234/02 53 KNR 2-15W 0137/02 54 KNR 2-15W 0128/02 55 KNR 2-15W 0127/01 56 KNR 2-15W 0404/01 57 KNR 2-15W 0404/01 58 KNR 2-15W 0404/02 59 KNR 2-15W 0404/02 60 KNR 2-15W 0411/03 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 110mm Rury wywiewne z PCW o po czeniu wciskowym, o rednicy 160mm Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 25mm Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 20mm Ruroci gi z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy zewn trznej 15mm Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 20mm Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy nominalnej 15mm m 21,000 m 42,000 szt 4,000 Zawory czerpalne o rednicy nominalnej 15mm szt 5,000 Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z polipropylenu do uczek ust powych, o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 15mm szt 23,000 szt 7,000 e elastyczne L=0,40m fi 15mm szt 23,000 Zawory k towe do p uczek o rednicy nominalnej 15mm szt 7,000 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl 8,000 Ust py z p uczk ust pow typu "kompakt" kpl 7,000 Pisuary pojedyncze z zaworem sp ukuj cym kpl 2,000 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stoj ce o rednicy nominalnej 15mm szt 8,000 ukanie instalacji wodoci gowej w budynkach niemieszkalnych m 69,000 Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, ruroci g o rednicy do 63mm 3. Instalacja centralnego ogrzewania Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 16mm Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych fi 20mm Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych o rednicy zewn trznej 25mm Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach, o rednicy zewn trznej 25mm Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm m 69,000 m 10,000 m 41,000 m 8,000

9 Kosztorys ofertowy Strona 9/9 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo Cena Warto 61 KNR 2-15W 0411/01 62 KNR 2-15W 0411/01 63 KNR 2-15W 0411/03 Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 15mm Zawory zwrotne o po czeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25mm 64 Analiza w asna Dostarczenie i monta wk du kominowego izolowanego fi 130mm wraz z osprz tem 65 KNR 2-15W 0429/01 66 KNR 2-15W 0411/02 67 KNR 2-15W 0406/03 68 KNR 2-15W 0406/05 69 KNR 2-15W 0436/01 70 KNR 2-15W 0418/05 71 KNR 2-15W 0418/05 72 KNR 2-15W 0418/05 73 KNR /08 analogia 74 KNR /01 75 KNR /02 76 KNR /01 77 KNR /01 78 KNR 2-15W 0304/02 79 KNR 2-15W 0313/02 80 KNR 2-15W 0307/04 81 KNR 2-15W 0308/01 Rury przy czne z tworzywa sztucznego o rednicy nominalnej 15mm do grzejników mb 5,500 kpl 5,000 Zawory kulowe odcinaj ce o rednicy nominalnej 20mm szt 4,000 Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prób w budynkach niemieszkalnych Próby instalacji centralnego ogrzewania na gor co z dokonaniem regulacji m 59,000 urz dz 8,000 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x520 szt 3,000 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x600 Grzejniki stalowe dwup ytowe CosmoNova typ 22 KV 600x1000 Apararty grzewczo-wentylacyjne Neolux III - Konwektor Lipno Wentylatory kana owe do WC Kot y grzewcze gazowe wisz ce atmosferycze dwufunkcyjne o mocy do 26kW Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Nasady Turbowent fi 200mm 4. Instalacja gazowa ) od kurka g ównego do kot owni ) Ruroci gi stalowe spawane, na cianach w budynkach niemieszkalnych o rednicy nominalnej 20mm Zawory kulowe gazowe o po czeniach spawanych o rednicy 20mm Próba instalacji gazowej na ci nienie dla wykonanwcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych rednica do 65mm Dodatki na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierzy na cianach o rednicy 20mm m 14,000 m 14, Analiza w asna Monta gazomierza typ G4 Razem

Przedmiar robót. Instal wod_kan

Przedmiar robót. Instal wod_kan Przedmiar robót Instal wod_kan Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ul. Komunalna 2w Augustowie Augustowskie TBS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne

Przedmiar robót. INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne Obiekt Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36.

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36. PRZEDMIAR Źródło ciepła instalacje technologczne zródła oraz przyłącza i instalacje wodkan budynku Ŝródła Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Źródło ciepła 1.1 Instalacje pomp ciepła 1 d.1.1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY SANITARNE WEWN TRZNE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY SANITARNE WEWN TRZNE Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY SANITARNE WEWN TRZNE Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE 1. KNR 4-02 0230-0400 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

2.Roboty montaŝowe - 3 -

2.Roboty montaŝowe - 3 - - 2 - Przedmiar robót Odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym odcinki sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z pompownią wody Inwestor: Gmina Łańcut I Sieć wodociągowa 1.Roboty

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11458) strona nr: 1. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11458) strona nr: 1. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 ZAŁO ENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiar sporz dzono zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do Instalacje wod-kan 1 Instalacja wod-kan 1 25 2 Kanalizacja 26 54 3 Roboty towarzyszące 55 67

Lp. Nazwa działu Od Do Instalacje wod-kan 1 Instalacja wod-kan 1 25 2 Kanalizacja 26 54 3 Roboty towarzyszące 55 67 DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Instalacje wod-kan 1 Instalacja wod-kan 1 25 2 Kanalizacja 26 54 3 Roboty towarzyszące 55 67-1 - Nora PRO Wersja 4.10 Licencja: 6686 dla Owczarek Lp. Podst Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INTEGRACYJNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA W SŁOMNIKACH

Przedmiar robót INTEGRACYJNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA W SŁOMNIKACH Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN Inwestor: Urząd Miejski w Słomnikach; ul.kościuszki 64; 32-090 Słomniki Przedmiar robót Opis pozycji 1 INSTALACJA HYDRANTOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa domów jednorodzinnych Tarnobrzeg os. Ocice - Instalacje sanitarne wewnętrzne - "Dom w Lantanach"

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa domów jednorodzinnych Tarnobrzeg os. Ocice - Instalacje sanitarne wewnętrzne - Dom w Lantanach Fira Usługowo Handlowa BAMA-TECH Ireneusz Dyrda ul. Sienkiewicza 63/23, 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Wykonanie instalacji wodociągowej i c.cw. oraz przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

1 45332200-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1.1 ROBOTY MONTAŻOWE

1 45332200-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1.1 ROBOTY MONTAŻOWE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze instalacje wew 453300-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA. ROBOTY MONTAŻOWE d.. KNR -5/ GEBERIT 060-0 Rurociągi z rur warstwowych rura wielowarstwowa (PE-RT) o śr. 6x

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przediote niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno- kanalizacyjnej w cz ci budynku w raach zadania "Adaptacja poieszcze nieu ytkowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Antczaka Pozna, ul. Umi skiego 7A/36 PRZEDMIAR ROBÓT

Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Antczaka Pozna, ul. Umi skiego 7A/36 PRZEDMIAR ROBÓT Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Antczaka 61-571 Pozna, ul. Ui skiego 7A/36 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" SC 48-100 GŁUBCZYCE KRÓLOWEJ JADWIGI 1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE AQWA SC 48-100 GŁUBCZYCE KRÓLOWEJ JADWIGI 1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" SC 48-100 GŁUBCZYCE KRÓLOWEJ JADWIGI 1 PRZEDMIAR - BUDOWA HALI SPORTOWEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej ADRES INWESTYCJI : 46-050 TARNÓW OPOLSKI UL.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Przedmiar robót CPV- 45330000-9 NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Przedszkola w Tarczynie ADRES INWESTYCJI : Tarczyn ul. Dobrowolskiego INWESTOR : Urząd Miejski w Tarczynie ADRES INWESTORA : 05-555 Tarczyn

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY.

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY. Kosztorys ofertowy Data: 2008-06-01 Budowa: BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH w HRUBIESZOWIE ul. GRÓDECKA Obiekt: PRZYŁĄCZA WODY do budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 Zamawiający: GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW 22-500

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego w Rogalinie Obiekt nr 2 - skrzydło północne łącznik i oficyna ul. Arciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 ZAŁO ENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA Ogólna charakterystyka obiektów lub robót sporz dzono zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.Instalacja wentylacyjna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.Instalacja wentylacyjna 1 1.Instalacja wentylacyjna 1 KNR 4-01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,052 w eleentach z betonu żwirowego d.1 0208-03 o grubości do 30c 4 4.000 2 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Śieć wodociągowa. Roboty ziemne CPV 4500-0 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km d.. 0-0.05 km.05 RAZEM.05 KNNR Wykopy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów Przedmiar robót Instal wod_kan bud. Nr 2 Obiekt Kod CPV 45330000-9 Budowa ul. Parkingowa śyrardów Inwestor TBS w śyrardowie Wykonawca DOM-BUD Suwałki Biuro kosztorysowe Dom-Bud w Suwałkach Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Komora monitoringu 2,0 x 3,0 x 2,0 - D bno 2 1.1 Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie trasy kanalizacji i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót 1 1.2 KNNR 1/202/4 Razem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY RZECZOWE. P.U.H. PROTART 90-350 Łódź ul. Tymienieckiego 25c/171

NAKŁADY RZECZOWE. P.U.H. PROTART 90-350 Łódź ul. Tymienieckiego 25c/171 P.U.H. PROTART 90-350 Łódź ul. Tyienieckiego 25c/171 NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45332200-5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje wod.-kan., hydrantowa i kan. deszczowa dla Przedszkola w Żywcu przy ul. Tetmajera

Przedmiar. Instalacje wod.-kan., hydrantowa i kan. deszczowa dla Przedszkola w Żywcu przy ul. Tetmajera Przedmiar Instalacje wod.-kan., hydrantowa i kan. deszczowa dla Przedszkola w Żywcu przy ul. Tetmajera Data: 2016-01-15 Budowa: na działkach nr 7386 i 7387/2 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 300 m 300.000. 30 szt 30.

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 300 m 300.000. 30 szt 30. DPS Łagiewniki - reont kuchni Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna 1 Deontaż istniejącej instalacji wodociągowej 300 300.000 2

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów KI-WC parter I kond. ZS - UM Korfantów DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Reont poieszczeń sanitariatów Zespołu Szkół w Korfantowie. POMIESZCZENIE WC CHŁOPCY - PARTER. 5. ROBOTY REMONTOWE 4.. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1. Kosztorys ofertowy Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. SIEĆ WODOCIAGOWA 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor PRZEBUDOWA PODDASZA SEGMENTU F, H, I NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE SEGMENTU F, H, I DO WYMOGÓW OCHRONY P.POś., ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI

Przedmiar robót. Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI Przedmiar robót Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i 361 - I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI Data: 2011-10-30 Budowa: INSTALACJE SANITARNE Z PRZYŁĄCZAMI Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. 1. 1. KNNR 04-04-0503-0 Element: Instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach [ 22 ] Nr spec. techn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : Instalacja gazu dla budynku Gminnego Domu Kultury ADRES INWESTYCJI : Drwalew dz.nr 36/

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Wodoci g Górki Wielkie Etap II - ul.spó dzielcza

Przedmiar robót - Wodoci g Górki Wielkie Etap II - ul.spó dzielcza Przedmiar robót - Wodoci g Górki Wielkie Etap II - ul.spó dzielcza 1 Wodoci g dz160x9,5mm, dz140x8,3mm, 110x6.6mm i 90x8,2mm PE - Górki Wielkie ul.spó dzielcza 1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe "BUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Modernizacja stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacje wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budynek Centru Kultury i Folkloru ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Wlkp. gina Zbąszynek dz. nr 199/1 INWESTOR : GMINA ZBĄSZYNEK ADRES INWESTORA : Zbąszynek ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe

Przedmiar robót. Roboty remontowe Przedmiar robót Roboty remontowe Data: 2009-10-21 Budowa: Szkoła Podstawowa Obiekt: Szkoła Podstawowa w Pobiedniku Małym Zamawiający: Chrześcijańskie Stoearzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY INPRO WARSZAWA, UL.HOŻA 72/33 KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 z³ Poziom cen : NARZUTY. Ogó³em wartoœæ kosztorysowa robót : 0.00 z³

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 z³ Poziom cen : NARZUTY. Ogó³em wartoœæ kosztorysowa robót : 0.00 z³ KOSZTORYS ŒLEPY NAZWA INWESTYCJI : WEWNÊTRZNA KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45333000-9 ADRES INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓ W WIELOWSI INWESTOR : URZ D GMINY W SIEROSZEWICACH ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45332000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45332000-3 Budowa Budynek żłobka "KRASNAL" dz. nr 226/2 obręb 12, Kołobrzeg ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg Inwestor Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU NA SWIETLICĘ WIEJSKA-BRANŻA SANITARNA

Przedmiar ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU NA SWIETLICĘ WIEJSKA-BRANŻA SANITARNA Przedmiar Data: 2010-06-10 Budowa: WIERZBIE GM. PIERZCHNICA dz. nr ewid. 97/5 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Obiekt: WIERZBIE GM. PIERZCHNICA dz. nr ewid. 97/5 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJA KOTŁOWNI C.O. i CW

PRZEDMIAR INSTALACJA KOTŁOWNI C.O. i CW PRZEDMIAR INSTALACJA KOTŁOWNI C.O. i CW Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Sporządził Sprawdził AKICJA CIULĘBA MAREK MAZURKIEWICZ 2007 rok. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. SSASS Kinga Marek 60-257 Pozna, ul. Chociszewskiego 6/34

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. SSASS Kinga Marek 60-257 Pozna, ul. Chociszewskiego 6/34 SSASS Kinga Marek 60-257 Pozna, ul. Chociszewskiego 6/34 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych z edukacj i badaniai

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002]

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002] Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji Przedmiar robót 1. KNNR 4 0112-0100 [ST-002] Opis robót Rurociągi z tworzyw sztuczn.(pp,pe,pb) o połącz. zgrzew.na ścianach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ul. Żeromskiego 22; 14-500 Braniewo Opracował : Andrzej Witek Data : 2011-10-27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Instalacje gazowe Obiekt : Budynek mieszkalny Adres : Ceradz Dolny ul. Krótka 1m1 Inwestor : ANR O/T Poznañ Poznañ Wykonawca :... Adres :... Wartoœã kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA NAWADNIAJĄCA ADRES INWESTYCJI : ROLNICZA STACJA DOŚWIADCZALNA W LIPNIKU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Szczecin, ul. Mickiewicza - Tarczyńskiego, dz nr 40/4 obr.1023 Szczecin Uniwersytet Szczeciński, ul. Papieża Jana Pawła II, 70-458 Szczecin NORMAN

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,106 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,185 3 Środek transportowy m-g 0,995 Razem 1,286 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZATNIOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 W LESZNIE INSTALACJE SANITARNE. Przedmiar Robót

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZATNIOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 W LESZNIE INSTALACJE SANITARNE. Przedmiar Robót PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZATNIOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 W LESZNIE INSTALACJE SANITARNE Przedmiar Robót 1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PRZEBUDOWA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski KOD CPV

Kosztorys inwestorski KOD CPV Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70 Kosztorys inwestorski KOD CPV 45333000-0 Nazwa inwestycji : Remont lokalu uzytkowego po spaleniu( tapicer) Adres inwestycji : ul. Żelazna 64 tapicer

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Przedmiar robót INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE Przedmiar robót INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE Obiekt Kod CPV 45332000-3 Budowa m. Kadyny, 82-340 Tolkmicko, dz. nr 464/3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Portowa 2 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Sterylizatornia - Instalacje Identyfikator koorysu: STERYLIZACJA-INSTALACJE2009 W1 Przediar robót wyk.dn: 2009-11-26 str. 1 Nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Roboty sanitarne - instalacja wodno-kanalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Wykonanie technologii kotłowni hybrydowej proelologicznej opartej na pompie ciepła w połączeniu kotłem olejowym i instalacją

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PRZEDMIAR ROBÓT - Zał. nr 1a do SIWZ

RAMOWY PRZEDMIAR ROBÓT - Zał. nr 1a do SIWZ RAMOWY PRZEDMIAR ROBÓT - Zał. nr 1a do SIWZ Obiekt Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Muzeum Zamkowe w Malborku ( Malbork i Kwidzyn ) Inwestor Muzeum Zamkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty wod.kan. CO - Adaptacja piwnic l-czówki Przysieka na kancelarię. Kod CPV. Przysieka 73, gmina Kozłów. Nadleśnictwo Miechów.

Przedmiar robót. Roboty wod.kan. CO - Adaptacja piwnic l-czówki Przysieka na kancelarię. Kod CPV. Przysieka 73, gmina Kozłów. Nadleśnictwo Miechów. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Przysieka 73, gmina Kozłów. Nadleśnictwo Miechów. Zgodnie z PZP Miechów. 16.06.2016 "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Demontaż i montaż instalacji wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej dla zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia części pomieszczeń budynku Zakładu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) Obiekt : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE UL. BŁONIE 117 I PRZE- NIESIENIE MIESZKANEK Z DPS KLEMENSÓW - ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu K.U.O. - Biuro Obs ugi Inwestycji Roan Za ustowicz ul. Podgórna 4 63-510 Mikstat PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Publiczne Ginazju i. Jana Paw aii w Mikstacie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karłowice 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR SPÓŁDZIELNIA MlESZKANlOVVA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR N/l.zWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Forma zlecenia robót: Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Warto kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 S ownie: z Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa Czerte - Gmina Sanok Inwestor Gmina Sanok Stawka robocizny 0,00 z /r-g

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Rozbudowa budynku przedszkola "HAŁABAŁA' 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Instalacje sanitarne 45330000-9

Bardziej szczegółowo