III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 20

2 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, Sanok, woj. podkarpackie, tel , faks NIP: REGON: Adres korespondencyjny: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze Sanok Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony (art ustawy Pzp), w związku z art. 10 ustawy Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie obejmuje docieplenie ściany zewnętrznej zachodniej budynku PSM w Sanoku przy ulicy Podgórze 25 na działce o nr ew Zakres robót obejmuje: - wymianę stolarki okiennej na okna z PCV 5 komorowe uchylno - rozwierane z nawiewnikami i mikro wentylacją z zachowaniem wymiarów i kolorystyki jak okna istniejące - montaż rusztowań rurowych - przewidziano rusztowania stalowe rurowe typowe posiadające odpowiednie atesty i instrukcje. - zabezpieczenie okien folią - skucie spękanych tynków cementowo-wapiennych na siatce rabitza wraz z istniejącym ociepleniem ze styropianu i odwiezieniem odpadów do utylizacji. - oczyszczenie i zmycie strumieniem wody elewacji w celu usunięcia zanieczyszczeń mineralnych i biologicznych na istniejącej elewacji - ocieplenie ścian budynku metodą lekką mokrą bezspoinowym systemem ocieplania ścian ( BSO ) wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania ocieplenia. Opis czynności podczas ocieplenia ścian: - zdjęcie obróbek blacharskich na ścianach rynien i rur spustowych - gruntowanie powierzchni ścian środkiem gruntującym wzmacniającym podłoże pod docieplenie - wykonanie warstw ocieplenia zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym a w szczególności: zamocowanie płyt styropianowych (polistyrenu spienionego) EPS Fasada frezowanego gr 12 cm - /ściany zewnętrzne/ i gr. 3-5 cm /ościeża okienne/ na zaprawie klejowej oraz łącznikami do płyt styropianowych o dł. min.18 cm. - wykonanie: listwy startowej, listew narożnych, siatek z włókna szklanego oraz

3 Strona 3 z 20 warstw zaprawy klejowej, podkładowej i nawierzchniowej oraz ułożeniem tynku cienkowarstwowego akrylowego baranek gr. 2,0 mm zgodnie z wymaganiami przyjętego systemu ocieplenia. - montaż rynien, rur spustowych i parapetów z blachy powlekanej - połączenia pomiędzy istniejąca stolarką oraz tynkiem należy uszczelnić (np. silikonem) a następnie wykonać odpowiednie obróbki blacharskie. Wszystkie czynności podczas ocieplenia budynku powinny być zgodne z przepisami prawa budowlanego i aktualną instrukcję ITB dotyczącą wykonania systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (Instrukcja ITB Nr 334/2002 bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków). Kolorystyka elewacji: - kolorystykę ścian, parapetów zewnętrznych okiennych rynien i rur spustowych, i obróbek blacharskich należy dostosować do kolorystyki istniejącego budynku Sali koncertowej. Materiały stosowane do ocieplenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Inne roboty związane z ociepleniem budynku wg. przedmiaru robót. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 9 i 10). 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Zabezpieczenia robót budowlanych przez cały okres wykonywania robót b) Utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót; c) Podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu; 4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty załącznik nr 1) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. W umowie o roboty budowlane zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, wskazane w ofercie części zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą Podwykonawców zostaną przez Wykonawcę doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem umowy wskazania szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca, nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia Mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zapisy w umowie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą nie mogą być sprzeczne z zapisami w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a ponadto powinny zawierać klauzulę o akceptacji przez Podwykonawcę warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Faktury za roboty, przy

4 Strona 4 z 20 których brał udział Podwykonawca zostaną zapłacone Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia (za zakres objęty fakturą) od Wykonawcy. Wykonawca obowiązany będzie do stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy do momentu dostarczenia oświadczenia. Brak dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z Jego wynagrodzenia, wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego (między Wykonawcą i Podwykonawcą) jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego. 6. Podane w opisach nazwy własne, przyjęte technologie oraz przywołane normy użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Ciężar udowodnienia, że rozwiązania równoważne zachowują minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z dokumentami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie różnych norm kolejność stosowania odpowiednich norm winna być zgodna z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5 Strona 5 z 20 V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) do wysokości 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI 1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do r. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania w zawartej umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia bądź połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, itp.) oraz w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego np. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w trakcie prowadzenia robót i mających wpływ na możliwość kontynuacji robót. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 3. Za termin zakończenia robót przyjmuje się termin zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie zakończenia robót z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 4. Na wykonane roboty Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji (wg zał. Nr 11) jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy, liczonych od daty końcowego odbioru robót. VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. O udzielenie zamówienia określonego w części (III) SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6 Strona 6 z 20 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie złożonego oświadczenia (zał. nr 2) oraz: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert; 2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - zał. nr 3 b) Posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wymianie stolarki okiennej i dociepleniu ściany min. 250 m 2. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3 oraz wykazu robót budowlanych załącznik nr 4 (wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy: wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1) Kierownik budowy - posiadający: uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia.

7 Strona 7 z 20 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że wskazana w pkt 2.2)c)1) osoba, która będzie wykonywać niniejsze zamówienie, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający będzie honorował także zagraniczne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394). d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - załącznik nr Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) warunki, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) SIWZ, musi spełnić każdy z Wykonawców. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) SIWZ, wykonawcy mogą spełnić łącznie. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 2 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8 Strona 8 z 20 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w p. VIII.2.2) należy do oferty załączyć: 5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SIWZ); 6) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załącznik nr 4, ( 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu). 8) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (kwalifikacje), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 6 do SIWZ, 9) informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 Inne: 10) Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty, 12) Zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy) ORYGINAŁ, 2. Dowodami, o których mowa w pkt IX.1.6) są poświadczenia i inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych do dnia r. Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

9 Strona 9 z W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zrealizowanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa pkt IX W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) IX.1.2)-4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 6. Dokumenty, o których mowa w pkt IX.5.1) tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt IX.5.1) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IX.1.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt IX.6 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu

10 Strona 10 z 20 technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych Wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postepowania, 4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej). 10. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia/dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 4) składa każdy z wykonawców, pozostałe wykonawcy mogą składać wspólnie. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, faksem nr lub drogą elektroniczną Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty i wszystkie dokumenty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz do Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11 Strona 11 z Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. XI. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia: Andrzej Smolik (dyrektor ) - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Małgorzata Wołek ( ) - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego. 2. Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 3. Osoby wymienione w części XI SIWZ ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wadium. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12 Strona 12 z W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad: 1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ formularz oferty; 4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; 5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty; 6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty; 7) wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 8) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej z zgodność z oryginałem załącza do oferty; 9) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b (na każdej zapisanej stronie). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone: Za zgodność z oryginałem i w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę; 11) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku z dodatkowym opisem: Wycofanie lub Zmiana oferty. 12) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek; 13) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót - zał. nr 8, 3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części IX SIWZ,

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie

Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie Nr referencyjny: NZ-091/82/IN-44/2015Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin fax: + 4891 430

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo