Załącznik nr1 do Statutu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. Regulujący Funkcjonowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr1 do Statutu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. Regulujący Funkcjonowanie"

Transkrypt

1 Załącznik nr1 do Statutu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego Regulujący Funkcjonowanie CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach 1

2 1. Nazwa i lokalizacja 1. Centrum Kształcenia Praktycznego jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, zwanego dalej GCE. 2. Pełna nazwa jednostki jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się stosowanie skrótu nazwy złożonego z pierwszych liter pełnej nazwy. 3. Siedzibą CKP są budynki wchodzące w skład kompleksu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Okrzei Organy Centrum Kształcenia Praktycznego i ich kompetencje 1. Organami CKP są: - dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, - Rada Pedagogiczną CKP w skład, której wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w CKP. 2. Organy CKP współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na których rzecz CKP wykonuje swoje zadania. 3. Kompetencje, uprawnienia, zakres działań i odpowiedzialności dla osób pełniących funkcje kierownicze w CKP, określa Statut GCE oraz przydział czynności i kompetencji ustalony przez dyrektora GCE. 3. Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Praktycznego i jej funkcje 1. W skład Rady Pedagogicznej CKP wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej CKP jest dyrektor GCE, który może zlecić prowadzenie zebrania wicedyrektorowi ds. CKP (DP). 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej CKP oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania. 4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady następujące osoby: - przedstawiciele szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na rzecz których CKP wykonuje swoje zadania, - wychowawcy i opiekunowie klas i semestrów odbywających zajęcia w CKP, - inni nauczyciele szkół, których uczniowie odbywają zajęcia w CKP, - przedstawiciele rad rodziców lub samorządów uczniowskich tych szkół, - inni w zależności od potrzeb. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej CKP są organizowane przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru i rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 2

3 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz z inicjatywy przewodniczącego lub co najmniej 1/3 składu osobowego Rady Pedagogicznej. 7. Ogłoszenie o terminie i porządku zebrania powinno być wywieszone w pokojach nauczycielskich najpóźniej na trzy dni przed zebraniem. 8. Porządek zebrania powinien być przegłosowany przez członków Rady Pedagogicznej CKP. 9. Z zebrania Rady Pedagogicznej CKP sporządza się protokół zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej GCE 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków w głosowaniu jawnym, jeżeli Rada Pedagogiczna nie podjęła uchwały o tajnym trybie głosowania. Uchwały personalne zapadają zawsze w głosowaniu tajnym. 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej CKP należy : - opracowanie Załącznika nr 1 do Statutu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego Regulującego Funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz jego zmiany, - opracowanie regulaminów w CKP i ich zmiany, - występowanie do dyrektora GCE o dokonanie oceny działalności CKP, wicedyrektora ds. CKP (DP), kierownika laboratoriów i pracowni (KL) lub nauczycieli CKP, - zatwierdzenie planów pracy CKP, - podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia lub wydalenia uczniów i słuchaczy z CKP i zawieszenia tych kar, - powoływanie (w zależności od potrzeb) stałych lub doraźnych komisji, - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w CKP, - zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści kształcenia zawodowego, - wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania i kształcenia praktycznego, - wnioskowanie o obniżenie lub podniesienie oceny z zachowania, - wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne, - okresowe, roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, opieki i wychowania oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy CKP, - typowanie przedstawicieli do udziału w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny pracy. 12. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej CKP należą : - przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego CKP, organizacji pracowni i laboratoriów przedmiotowych oraz warsztatów szkolnych, - opracowanie planu zakupu urządzeń i pomocy dydaktycznych, - występowanie z wnioskiem do dyrektora GCE o odwołanie z funkcji wicedyrektora ds. CKP (DP) i kierownika laboratoriów i pracowni (KL), - opiniowanie kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w CKP, - wnioskowanie o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki kształcenia praktycznego, - wyznaczanie nauczyciela-opiekuna ucznia, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok kształcenia. 3

4 13. W przypadkach spornych pomiędzy wicedyrektorem ds. CKP (DP) i Radą Pedagogiczną CKP decyzję o sposobie działania podejmuje dyrektor GCE. 14. Uczestnicy zebrania Rady Pedagogicznej CKP są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i słuchaczy lub ich rodziców, a także pracowników CKP. 15. Do przekazywania stronom informacji o uchwałach podjętych przez Radę Pedagogiczną CKP jest upoważniony jej przewodniczący. 16. Uchwały Rady Pedagogicznej CKP obowiązują wszystkich pracowników, uczniów i słuchaczy CKP. 17. Dyrektor GCE wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej CKP dyrektor GCE niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwalę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 4. Pracownicy w Centrum Kształcenia Praktycznego 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w CKP oraz inni pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni są w GCE. 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w CKP dla uczniów innych szkół, które nie wchodzą w skład GCE, mogą być zatrudnieni w tych szkołach. 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których jest mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy. 4. Ramowy zakres zadań pracowników: - nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, - inni pracownicy powinni swoją pracą pomagać nauczycielom w osiągnięciu celów dydaktyczno wychowawczych, - nauczyciele i pracownicy powinni zgłosić się na stanowisku pracy 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, - nauczyciele przed i po zakończeniu zajęć sprawdzają stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz pracowni, - nauczyciele odpowiadają za przestrzeganie przepisów BHP na terenie CKP, - nauczyciele dyżurni odpowiadają za porządek podczas przerwy oraz po zakończeniu zajęć, - nauczyciele mają obowiązek sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów oraz bezstronnie i obiektywnie oceniać ich postępy edukacyjne, - nauczyciele powinni wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, - nauczyciele powinni udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia, - nauczyciele powinni doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, - nauczyciele mogą mieć przydzielone dodatkowe czynności związane z prawidłową działalnością CKP, 4

5 - nauczyciele i inni pracownicy swoją dbałością o pomoce dydaktyczne, maszyny i wyposażenie CKP powinni tworzyć wzorce postępowania dla uczniów i słuchaczy, - szczegółowy opis obowiązków pracowników CKP określa zakres czynności lub zakres czynności i kompetencji. 5. Pracownicy CKP prowadzą zajęcia dydaktyczne w pracowniach, które są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi CKP. 6. Profil poszczególnych pracowni jest dostosowany do działów programowych objętych procesem edukacji zawodowej. Pracą każdej pracowni kieruje nauczyciel-opiekun pracowni, który odpowiada za jej stan. 7. Dla uczniów zajęcia praktyczne pierwszej zmiany zaczynają się o godzinie 7 00, a pozostałe zajęcia dydaktyczne o godzinie 8 00 i trwają tyle godzin, ile wynika z programu nauczania dla danego zawodu. Kolejne zmiany rozpoczynają zajęcia zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 8. Doradcy zawodowi wykonują zadania związane z szeroko pojętym doradztwem zawodowym dla uczniów gliwickich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz inne zadania zlecone przez organ prowadzący. 9. Pracownicy administracji wykonują czynności związane z: - obsługą pobytu uczniów i słuchaczy wszystkich szkół, którzy odbywają zajęcia na terenie CKP prowadzeniem korespondencji z ich macierzystymi szkołami, dokumentowaniem przebiegu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, organizacją praktyk zawodowych, informowaniem rodziców, opiekunów prawnych lub innych klientów o działalności dydaktycznej CKP, a także prowadzeniem i aktualizowaniem strony internetowej CKP, - administrowaniem obiektami i działalnością bieżącą CKP prowadzeniem korespondencji, obsługą dokumentacji finansowej i pracowniczej, administracyjnym prowadzeniem remontów oraz inwestycji, zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej, higienicznej oraz ubrania robocze dla pracowników, obsługą biurową kursów w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz szkół niepublicznych, których uczniowie i słuchacze realizują zajęcia edukacyjne w CKP. 10. Pracownicy obsługi wykonują czynności związane z prowadzeniem zajęć w CKP: - starszy laborant przygotowanie materiałów do prowadzenia zajęć w laboratorium chemicznym, prowadzenie magazynu aparatury chemicznej, - pracownik narzędziowni przygotowanie narzędzi do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wydawanie narzędzi uczniom i ich odbiór, kontrola sprawności oddawanych narzędzi, ich ostrzenie, konserwację i ewentualne naprawy oraz nadzór nad wycofywaniem z eksploatacji narzędzi niesprawnych lub nieposiadających wymaganego świadectwa legalizacji, - sprzątaczki przygotowanie pracowni, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych do prowadzenia zajęć, utrzymanie ładu i porządku w obrębie budynków CKP. 5. Uczniowie i słuchacze Centrum Kształcenia Praktycznego 1. Wszystkich uczniów i słuchaczy na trenie CKP obowiązuje Regulamin Odbywania Zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego i Regulamin Uczniowski funkcjonujący w ich macierzystej szkole. 2. Uczniowie i słuchacze mają prawo do: 5

6 - wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących programów nauczania i organizacji zajęć oraz uzyskania wyjaśnień, - pomocy nauczycieli w przypadku trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, - pomocy w razie konieczności nadrobienia niezawinionych przez siebie zaległości w nauce i kształceniu praktycznym. 3. Uczniowie i słuchacze mają obowiązek: - systematycznie uczestniczyć w zajęciach i w pełni wykorzystywać ich czas na naukę oraz doskonalenie umiejętności praktycznych, - stosować odzież roboczą i sprzęt ochronny właściwy dla danego stanowiska, - dbać o mienie CKP i utrzymywać porządek w miejscu swoich zajęć, - kulturalnie zachowywać się w stosunku do uczniów lub słuchaczy oraz innych osób pracujących na terenie GCE. 4. Uczniowie i słuchacze zobowiązani są do przestrzegania godzin odbywania zajęć. 5. Uczeń lub słuchacz może być niedopuszczony do zajęć lub pracy z urządzeniami i przyrządami w przypadku: - braku badań profilaktycznych, - stanu zdrowia zwiększającego zagrożenia wypadkowe, - stanu wskazującego na użycie alkoholu lub innych środków odurzających, - braku właściwego ubrania roboczego lub jego części, - nieusprawiedliwienia poprzedniej nieobecności, - braku zeszytu. 6. Podczas zajęć uczeń lub słuchacz powinien znajdować się na wyznaczonym stanowisku pracy. 7. Uczeń lub słuchacz bez pozwolenia nie powinien przechodzić na miejsca pracy innych grup. 8. Uczniowi lub słuchaczowi nie wolno uruchamiać żadnych maszyn i urządzeń bez zgody nauczyciela. 9. Opuszczanie obiektu CKP w czasie trwania zajęć jest zabronione i będzie traktowane jak ucieczka z zajęć. 10. Każdy uczeń i słuchacz zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów przez przestrzeganie przepisów BHP, a nawet najmniejszy wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. 11. Uczeń lub słuchacz może być odsunięty od wykonywania ćwiczeń lub pracy w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP. 12. Po zakończeniu zajęć uczeń lub słuchacz ma obowiązek uporządkować miejsce pracy i rozliczyć się z powierzonego materiału, narzędzi oraz przyrządów. 13. Uczeń lub słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną za zgubione lub zniszczone narzędzia i przyrządy na skutek złej eksploatacji. 14. Uczeń lub słuchacz może zostać zatrzymany w CKP dłużej, poza obowiązującym czasem zajęć, w przypadku spóźnienia lub niewykonania poleceń nauczyciela. 15. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń zgłasza to nauczycielowi, który może go zwolnić z dalszych zajęć po wpisaniu druku przepustki do wiadomości rodziców lub opiekunów. Wypisana przepustka musi być podpisana przez rodziców lub opiekunów przed dopuszczeniem ucznia do następnych zajęć. 16. Nieobecność ucznia lub słuchacza na zajęciach usprawiedliwia nauczyciel w ciągu 7 dni po ustaniu powodu nieobecności, jeśli zostało złożone odpowiednie usprawiedliwienie. 17. W przypadku leczenia szpitalnego lub przewlekłej niezdolności ucznia lub słuchacza do odbywania zajęć rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia kierownictwa CKP w terminie 14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia absencji ucznia. 6

7 18. Zwolnienia z zajęć w CKP na imprezy szkolne, badania, szczepienia i inne udziela wicedyrektor ds. CKP (DP) lub kierownik laboratoriów i pracowni (KL). 19. W obiektach CKP zabrania się: - wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, - palenia tytoniu, - wprowadzania osób trzecich, - korzystania z własnych urządzeń telekomunikacyjnych i multimedialnych podczas zajęć, - wykonywania prac prywatnych bez zgody nauczyciela. 19. Za rzeczy wartościowe (pieniądze, biżuterię itp.) pozostawione w szatni oraz odzież niezabezpieczoną w szatni, CKP nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku konieczności wniesienia rzeczy wartościowych na teren CKP należy je zdeponować u nauczyciela. 20. Za rzetelną naukę i pracę uczeń lub słuchacz może być nagrodzony: - pochwałą (wobec grupy) udzieloną przez nauczyciela, - pochwałą wicedyrektora ds. CKP (DP), - wnioskiem o nagrodę do dyrektora właściwej szkoły. 21. Uczeń lub słuchacz może być ukarany w przypadku niestosowania się do Regulaminu CKP, przepisów BHP lub poleceń nauczyciela: - upomnieniem ustnym (wobec grupy) udzielonym przez nauczyciela, - upomnieniem wpisanym przez nauczyciela do dziennika, - naganą wicedyrektora ds. CKP (DP), z wpisem do dziennika, - zawieszeniem przez wicedyrektora ds. CKP (DP), prawa do uczestnictwa w zajęciach do czasu podjęcia decyzji przez Radę Pedagogiczną CKP, przy czym zawieszenie nie może trwać dłużej niż 2 tygodnie, - naganą Rady Pedagogicznej CKP z ostrzeżeniem wydalenia z CKP, - wydaleniem z CKP przez Radę Pedagogiczną CKP, - wnioskiem o wydalenie ze szkoły macierzystej, wystosowanym przez Radę Pedagogiczną CKP do dyrektora właściwej szkoły. 22. Wykonanie kar wymienionych w ust. 21., może zostać zawieszone na czas próbny (ale nie dłużej niż do końca semestru), na wniosek ukaranego lub wiarygodnych osób (np. wychowawcy, rodziców, samorządu uczniowskiego itp.). 6. Postanowienia końcowe 1. Ocenianie opanowania przez ucznia lub słuchacza umiejętności określonych programem zajęć praktycznych odbywa się na zasadach przyjętych dla uczniów szkół publicznych. 2. Szczegółowy opis zasad oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania stosowany w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE. 3. Oceny wystawiane są uczniom lub słuchaczom zgodnie z przyjętą w ich szkołach skalą ocen i w określonych przez nie terminach. 4. CKP prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia CKP wydaje dokumenty potwierdzające ich ukończenie, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wchodzi w życie od r. 7

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo