SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Gliwice ul. Rybnicka 47 tel telefax Adres internetowy: Adres poczty elektronicznej: godziny urzędowania: pn. pt. 7:00 15:00 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wraz z dopuszczeniem składania ofert częściowych NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm) Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne Gliwice, marzec 2015 roku Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 1/61

2 Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 1) Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2) Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 3) Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 2/61

3 CZĘŚĆ I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 3/61

4 Spis treści: 1 Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Definicje Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Oferty częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia Wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowania oferty Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Oferta z rażąco niską ceną Aukcja elektroniczna Tryb oceny ofert Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Środki ochrony prawnej Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Podwykonawstwo Unieważnienie postępowania Wykaz załączników do niniejszej IDW Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 4/61

5 1 Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gliwice, ul. Rybnicka 47 2 Definicje. Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm), zwaną dalej Prawem Zamówień Publicznych albo u.p.z.p.. 3 Tryb udzielania zamówienia. 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. u.p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej ,00 EUR. 2. Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzona będzie wyłącznie w języku polskim. 4 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Zamówienie jako część Projektu Niniejsze zamówienie pt. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne, stanowi część Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego na lata Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: A. Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć części A; B; C; D; E: Część A: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdu typu furgon o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic 150 do 2000 mm. Część B: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdu specjalistycznego z zabudową koparki ssącej. Część C: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdów asenizacyjnych z recyklingiem. Część D: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdów typu furgon o DMC do 3,5 ton wraz z zabudową zestawu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji wyposażonego w system oszczędzania wody oraz paliwa. Część E: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdu ssąco-czyszczący o DMC 7,5 tony. B. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeprowadzi: i. czterodniowe szkolenie, o którym mowa w 5 ust. Wzoru Umowy dla: a) Część A: szkolenie z zakresu obsługi systemu inspekcyjnego dla 9 pracowników + 2 pracowników w zakresie napraw, b) Część B: szkolenie dla 10 pracowników + 2 pracowników w zakresie napraw, c) Część C: szkolenie dla 16 pracowników + 2 pracowników w zakresie napraw, d) Część D: szkolenie dla 12 pracowników + 2 pracowników w zakresie napraw, e) Część E: szkolenie dla 10 pracowników + 2 pracowników w zakresie napraw. ii. dwa dwudniowe szkolenia w okresie gwarancji i rękojmi dla takiej samej liczby osób, jak określona w pkt i. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia jest opisany kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 5/61

6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi. 5 Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na cały zakres przedmiotu zamówienia obejmujący część A, część B, część C, część D, część E, jak również na każdą część osobno. Dlatego możliwy jest wybór Wykonawcy na cały zakres, jak również wybór Wykonawców na każdą część osobno. W obrębie poszczególnych zadań nie dopuszcza się składania ofert nieobejmujących całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w tym zadaniu. 6 Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 7 Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów. 8 Termin wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia określony w Części A zostanie dostarczony w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia określony w Części B zostanie dostarczony w ciągu 200 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia określony w Części C zostanie dostarczony w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia określony w Części D zostanie dostarczony w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia określony w Części E zostanie dostarczony w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy. 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianych jako: wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: Dla Części A: co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę pojazdu z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów o wartości nie niższej niż ,00 zł brutto. Dla Części B: co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę pojazdu z zabudową koparki ssącej o wartości nie niższej niż ,00 zł brutto. Dla Części C: co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę pojazdu asenizacyjnego z recyklingiem o wartości nie niższej niż ,00 zł brutto. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 6/61

7 Dla Części D: co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę pojazdu z zabudową zestawu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji o wartości nie niższej niż ,00 zł brutto. Dla Części E: co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę pojazdu ssąco-czyszczącego o wartości nie niższej niż ,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość zrealizowanych dostaw nie może być mniejsza niż suma wartości dostaw wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozumiany jako: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny sytuacji ekonomicznej i finansowej, rozumiany jako: Dla Części A: a) osiągnięcie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN. W przypadku Wykonawców uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających środki finansowe w walucie innej niż złoty należy podać wartość przeliczoną na złote według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Dla Części B: a) osiągnięcie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN. W przypadku Wykonawców uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających środki finansowe w walucie innej niż złoty należy podać wartość przeliczoną na złote według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Dla Części C: a) osiągnięcie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN. W przypadku Wykonawców uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających środki finansowe w walucie innej niż złoty należy podać wartość przeliczoną na złote według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Dla Części D: a) osiągnięcie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN. W przypadku Wykonawców uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 7/61

8 roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających środki finansowe w walucie innej niż złoty należy podać wartość przeliczoną na złote według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Dla Części E: a) osiągnięcie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN. W przypadku Wykonawców uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających środki finansowe w walucie innej niż złoty należy podać wartość przeliczoną na złote według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia: a) wartość średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości poziomu przychodu określonego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę b) wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie może być mniejsza od sumy wartości posiadanych środków finansowych czy też zdolności kredytowej określonej dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia. 9.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z wykonawców) a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 8/61

9 ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania takich osób dotyczące ich niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem, e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, f) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW, g) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 9.1 IDW Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa). a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, b)w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.2) IDW, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych głównych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW, przy czym Zamawiający na podstawie 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - wymaga wskazania w nim dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. wskazania dostaw spełniających wymogi opisane w pkt IDW oraz złożenia w stosunku do tych dostaw dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.. Dowodami są: 1) poświadczenie, 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu kursów walutowych stosowanych do rozliczenia tej dostawy w PLN albo po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia dostawy (w przypadku dostaw rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). c) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 9.1.3) IDW, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: Nie dotyczy. d) w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w pkt 9.1.4) IDW, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, z których wynikać będą roczne przychody netto ze sprzedaży za okres jak w zdaniu poprzednim, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 9/61

10 Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2 b u.p.z.p. zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 9.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a), b), c) i e) powyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 9.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt d) powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 9.5 Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3 a) i c) oraz w pkt 9.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.3 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 i 9.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie punktu 9.6 stosuje się odpowiednio. 9.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Zaleca się, aby umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubeigających się o udzielenie zamówienia zawierała co najmniej: a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania Umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 10/61

11 e) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia, f) oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 11 Wadium 11.1 Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Dla Części A: ,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. Dla Części B: ,00 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100. Dla Części C: ,00 PLN słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100. Dla Części D: 7 000,00 PLN słownie: siedem tysięcy złotych 00/100. Dla Części E: ,00 PLN słownie: czternaście tysięcy złotych 00/ Forma wadium. 1. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) nazwę zamówienia, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d) kwotę gwarancji, e) termin ważności gwarancji, f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 u.p.z.p. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie ma być sporządzono zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy: a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz wskazanie ich siedzib; b) nazwę zamówienia, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem; d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem; e) termin ważności poręczenia; g) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 u.p.z.p. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 u.p.z.p.), z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania pierwszego znajduje również zastosowanie do gwarancji w formie poręczeń. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 11/61

12 Bank Handlowy w Warszawie S.A z dopiskiem wadium do postępowania nr 01/05/2015 część.. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w pokoju 308, II piętro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 47, a do Oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Termin wniesienia wadium i zwrot wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wadium będzie uważane za wniesione w terminie, jeżeli uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed upływem składania ofert. Wadium musi być ważne od dnia upływu terminu składania ofert do końca okresu związania ofertą. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej (z VAT) podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy. Podpisanie Umowy nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 12/61

13 z dopiskiem Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne przy czym przed podpisaniem umowy musi nastąpić uznanie Zamawiającego. rachunku bankowego 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio wzór gwarancji należytego wykonania umowy zamieszczony w Części II SIWZ lub inny wzór uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie, winno zawierać nazwę i adres Zamawiającego i Wykonawcy oraz winno uzyskać moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Część II SIWZ. 13 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją umowy, której dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 14 Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione i dołączone do oferty bądź też przygotowane w formie zgodnej z niniejszą IDW. 6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 13/61

14 oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Forma oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości Zawartość oferty. 1. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) Dokumenty wymienione w pkt 9 IDW, c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. e) dowód wniesienia wadium. 2. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający wymaga, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia r. o zwalczaniu Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 14/61

15 nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, Nr 153, poz z późn. zm.) były oddzielone od pozostałej części oferty i oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Na pierwszej stronie oferty należy podać numery stron oferty zawierające informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. Na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p Zamawiający wskazuje, iż wykonawca zastrzegający określone informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobligowany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert. 15 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 15.1 Wyjaśnianie treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu złożenia wniosku lub będzie dotyczyć złożonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu złożenia wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania Zmiany w treści SIWZ. 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza także na stronie internetowej. 2. Wyjaśnienia i modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. 16 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1. w zakresie merytorycznym: Pan Stefan Bernaczek nr tel.: (32) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Pan Adam Bicz, nr tel.: (32) Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 pokój nr 308 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godz Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gliwice ul. Rybnicka 47 Oferta w postępowaniu na zadanie Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 15/61

16 Nie otwierać przed dniem: r., godz Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 18 Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 sala konferencyjna I piętro W dniu r. o godz Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczyć jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 20 Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej. 4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 21 Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą łączną sumę punktów w kryterium nr 1 i kryterium nr Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium: Nr Kryterium i waga 1. Cena oferty (z podatkiem VAT) - 90 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 16/61

17 2. Okres udzielonej gwarancji Cena oferty (kryterium nr 1): Wykonawca przedstawi cenę oferty (z podatkiem VAT) za dostawę fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdu. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 punktów, a pozostałe oferty liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: CN Pc = x 90 pkt. CB gdzie: Pc - punkty w kryterium ceny CN - cena najniższa spośród wszystkich ofert CB - cena badanej oferty 90 pkt. - waga kryterium 6. Okres udzielonej gwarancji (kryterium nr 2): W kryterium okres udzielonej gwarancji przyznane zostaną punkty za zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż minimalny wymagany przez Zamawiającego. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Wykonawca może otrzymać następującą liczbę punktów: 10 pkt - za wydłużenie okresu gwarancji z 24 miesięcy wymaganych przez Zamawiającego do 36 miesięcy 5 pkt - za wydłużenie okresu gwarancji z 24 miesięcy wymaganych przez Zamawiającego do 30 miesięcy 0 pkt - nie wydłużenie okresu gwarancji (24 miesiące) W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt 7. Całkowita liczba punktów na potrzeby oceny oferty (COO) to suma punktów uzyskanych w kryterium cena oraz punktów uzyskanych w kryterium okres udzielonej gwarancji. Zostanie ona obliczona wg wzoru: gdzie : COO = Pc + Gw COO całkowita ocena oferty suma punktów uzyskanych w kryterium cena oraz punktów uzyskanych w kryterium okres udzielonej gwarancji Pc liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Gw liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielonej gwarancji 22 Oferta z rażąco niską ceną. 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 23 Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 17/61

18 24 Tryb oceny ofert Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z uwaględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 25 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej IDW. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed podpisaniem Umowy dostarczyć umowę regulującą ich współpracę. 3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. W szczególności, zgodnie z art. 144 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty na warunkach określonych w części II niniejszej SIWZ. 26 Środki ochrony prawnej 1. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI u.p.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz w zakresie w jakim ustawa nie stanowi inaczej w Kodeksie postępowania cywilnego. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wynik naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami u.p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 u.p.z.p. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 18/61

19 10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 27 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr (32) a następnie pismem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 28 Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, a taka zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 29 Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z Funduszu Spójności, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 30 Wykaz załączników do niniejszej IDW Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Nazwa Załącznika Wzór Formularza Oferty. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wzór wykazu wykonanych dostaw Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowe Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 19/61

20 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wraz z dopuszczeniem składania ofert częściowych Na: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/05/ ZAMAWIAJĄCY: PWiK Sp. z o.o Gliwice ul. Rybnicka 47 Polska 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 1) zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 2) gwarantuję/gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: dla Części A: a) cena netto za 1 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdu (bez VAT)... (PLN) słownie:... (PLN) b) plus należny podatek VAT 23%... (PLN) c) co stanowi łącznie cenę brutto (z VAT) (PLN) słownie:...(pln) d) okres udzielonej gwarancji 24/30/36* miesięcy. (*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie wszystkich wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza wydłużyć okresu gwarancji. dla Części B: a) cena netto za 1 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdu (bez VAT)... (PLN) słownie:... (PLN) b) plus należny podatek VAT 23%... (PLN) c) co stanowi łącznie cenę brutto (z VAT) (PLN) słownie:...(pln) d) okres udzielonej gwarancji 24/30/36* miesięcy. (*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie wszystkich wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza wydłużyć okresu gwarancji. dla Części C: a) cena netto za 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 r. pojazdów (bez VAT)... (PLN) słownie:... (PLN) b) plus należny podatek VAT 23%... (PLN) Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap Pojazdy specjalistyczne 20/61

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Murowana Goślina: Obsługa notarialna Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka obejmująca czynności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu osobowo dostawczego

Zakup samochodu osobowo dostawczego Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra Polska tel:(075) 769-71-40 fax:(075) 769-71-40 http://www.mosjg.pl/ biuro@mosjg.pl miejsce składania ofert: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zn. spr.: IR-3500/1/BSRKK/2013 Rej. w RZP 370/2/2015 Ojców: Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku mieszkalnym Rybakówka-, Ojców 48 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289783-2015:text:pl:html Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:11702-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy DOK-271-11/14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/mopstarnow Tarnów: Zakup 770 (słownie: siedmiuset siedemdziesięciu)

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo