RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra."

Transkrypt

1 ISSN X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem Festiwalu jest TAURON Dystrybucja S.A. Celem festiwalu jest promocja kultury muzycznej Œl¹ska, ukazanie jej ró norodnoœci i bogactwa, popularyzacja dorobku artystycznego twórców. Do udzia³u w Festiwalu organizator zaprosi³ twórców i wykonawców zwi¹zanych ze Œl¹skiem, wykonuj¹cych utwory œl¹skie, pochodz¹cych ze Œl¹ska, wykonuj¹cych utwory œl¹skich twórców zarówno muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Festiwal objêty jest patronatem pomys³odawcy, senatora RP Adama Zdzieb³o i Burmistrza Miasta Rydu³towy Kornelii Newy. Festiwal ma charakter otwarty i kierowany jest do amatorów i osób zawodowo zajmuj¹cych siê muzyk¹. Obejmuje dwa rodzaje muzyczne piosenkê i utwór instrumentalny. Ma formu³ê konkursow¹ pula nagród wynosi z³. ci¹g dalszy na stronie 8 Nr 9 (119), Wrzesieñ 2012 W numerze m.in.: - Dlaczego...? Jestem radosna - O stypendiach - Zaktualizuj swoje oœwiadczenie - Sprawozdanie z prac Burmistrza - Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ - XX Dni Rydu³tów - sportowe podsumowanie - Repertuar RCK Feniks - Fotoreporta - Serwis SMS - Og³oszenie o przetargu Ferajna Makuli podczas Pó³fina³u Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej "Co Œl¹zakom w duszy gra 27 wrzeœnia w Rydu³towskim Centrum Kultury Feniks odby³o siê spotkanie Jubilatów, obchodz¹cych 50, 55 i 60 rocznicê œlubu Zdjêcia wszystkich par uka ¹ siê w nastêpnym numerze

2 Aktualnoœci Na Ratuszu DLACZEGO...? Dlaczego jestem radosna..., bo wrzesieñ okaza³ siê bardzo udanym miesi¹cem Za nami jubileuszowe XX Dni Rydu³tów dwa dni wspania³ej wspólnej zabawy. S¹dzê, e w naszej ofercie ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Nie zawaham siê wiêc stwierdziæ, e by³y to piêkne urodziny i e na te obchody rydu³towskiej dwudziestki mieliœmy siê z czego cieszyæ i czym chwaliæ. Obserwuj¹c nas tam pod scen¹, przy stoiskach, przy tej wspólnej zabawie cieszy³am siê, e my mieszkañcy Rydu³tów jesteœmy ludÿmi radosnymi, serdecznymi i otwartymi na innych. Przecie mile przyjmowaliœmy naszych goœci, którymi byli mieszkañcy okolicznych miejscowoœci, delegacje naszych partnerskich miast z Orlovej i Reken. A pewien niespodziewany incydent, nie psuje nam poczucia naszej przynale noœci do europejskiej wspólnoty. Jubileuszowy sukces Dni Miasta nie by³by jednak mo liwy bez zaanga owania wielu osób, organizacji i przedsiêbiorców. Dziêkujê wiêc wszystkim sponsorom za wsparcie, dziêkujê patronom medialnym, dziêkujê Radnym i pracownikom Urzêdu Miasta, Stra y Miejskiej, a przede wszystkim dyrektorowi i pracownikom Rydu³towskiego Centrum Kultury Feniks, którzy zmierzyli siê z tym trudnym zadaniem, by daæ nam radoœæ i rozrywkê. Nade wszystko jednak dziêkujê Wam, Drodzy Mieszkañcy, za Wasz udzia³, entuzjazm i wspóln¹ zabawê, bo przecie Dni Rydu³tów to œwiêto nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziêkujê tak e wszystkim rydu³towikom, którzy wsparli nas swoimi podpisami w ogólnopolskiej akcji obywatelskiej Stawka wiêksza ni 8 MLD!. Samorz¹dy postanowi³y siê upomnieæ o demokratyczn¹ równoœæ wobec prawa, o zasady finansowe ustalone w kompetencjach poszczególnych organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej. W latach w³adze centralne zak³óci³y te relacje, wprowadzaj¹c liczne zmiany ustawowe, które spowodowa³y zmniejszenie dochodów w³asnych samorz¹dów. Przekaza³y samorz¹dom nowe zadania albo rozszerzy³y zakres dotychczasowych, bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Konsekwencj¹ jest rezygnacja z wielu oczekiwanych przez mieszkañców inwestycji. Ogólnopolska akcja obywatelska Stawka wiêksza ni 8 MLD!, do której przyst¹pi³y w³adze samorz¹dowe Rydu³tów, s³u y przywróceniu równowagi finansowej ma³ych ojczyzn oraz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych spo³ecznoœci. Projekt ten zak³ada przesuniêcie pieniêdzy podatników z bud etu centralnego do bud etów gmin, powiatów i regionów. Miejmy nadziejê, e nasz wspólny g³os przyniesie oczekiwane efekty. Tyle podziêkowañ. Na zakoñczenie yczê nam wszystkim, aby te pierwsze dni jesieni by³y dla nas mi³e i pogodne, byœmy siê mogli cieszyæ babim latem i ciep³¹ atmosfer¹ rodzinn¹. Serdecznie pozdrawiam. Stwórz dom zwierzakowi Jubilaci Suka 2 lata wysterylizowana Szczegó³y adopcji pod nr tel: (schronisko) lub (UM Rydu³towy) W sierpniu urodziny obchodzili: Helena Ch³odek (85 lat), Maria Adamczyk (85 lat), Gertruda Figura (85 lat), Gertruda Piela (90 lat), Walenty Klimek (90 lat) Na zdjêciu Ferdynand Ferdyan (90 lat) Kornelia Newy Jubilatom sk³adamy serdeczne yczenia 2

3 Serwis SMS - zapisz siê do grup informacyjnych OG OSZENIE Aktualnoœci SPRZEDA SAMOCHODU zybka i rzetelna informacja w dzisiejszych czasach jest kluczem Sdobrej komunikacji. Tym z Was, którzy wyra ¹ na to ochotê, bêdziemy przesy³aæ na telefony komórkowe wiadomoœci SMS z ró nych dziedzin. Mo na zapisaæ siê do serwisów: Co RCK wyœwietla w kinie" oraz Co w RCK graj¹ na scenie". Mo na tak e zapisaæ siê do serwisu informacji kryzysowych. Je eli zdarzy³oby siê w mieœcie coœ z³ego, przesy³aæ bêdziemy Pañstwu informacje, jak nale y postêpowaæ. Chêtni bêd¹ mogli równie za yczyæ sobie powiadomienia o tym, e ich sprawa w Urzêdzie Miasta zosta³a zakoñczona i mog¹ odebraæ wnioskowane dokumenty. Serwis SMS jest ca³kowicie bezp³atny, a rejestracja w nim odbywa siê w sposób ³atwy i przejrzysty. Jedyny koszt jaki ponosi u ytkownik tego serwisu, to koszt jednego rejestruj¹cego SMS-a (op³ata za wys³anie wiadomoœci rejestracyjnej jest zgodna z planem taryfowym abonenta). Wszystkie przesy³ane przez Miasto Rydu³towy wiadomoœci SMS s¹ dostarczane bezp³atnie. Jak siê zarejestrowaæ? Wystarczy wys³aæ SMS o treœci, okreœlonej poni ej (zale nie od informacji, jakie chcecie otrzymywaæ) na numer Treœæ wysy³anego przez Pañstwa SMS-a rejestracyjnego: KRYZYS - informacje kryzysowe np. o zagro eniach meteorologicznych, sytuacjach kryzysowych, powodziach, podtopieniach, zagro eniu ycia itp., KINO - informacje o tym, co RCK wyœwietla obecnie w kinie, TEATR - informacje o tym, co w RCK graj¹ na scenie. Serwisy KINO i TEATR wymagaj¹ Pañstwa rejestracji raz na kwarta³ - po wys³aniu SMS-a dostajecie informacje z danej dziedziny przez okres 3 miesiêcy. Aby otrzymywaæ informacje przez kolejny kwarta³, nale y wys³aæ SMS-a po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniej rejestracji. Abyœcie nie zapomnieli Pañstwo o przed³u eniu abonamentu, zostaniecie przez nas powiadomieni, e poprzedni okres siê zakoñczy³. Je eli w pewnym momencie zdecydujecie siê na rezygnacjê z us³ugi, wystarczy wys³aæ SMS o treœci KRYZYS-NIE, KINO-NIE lub TEATR-NIE (w zale noœci od tego, z jakiej us³ugi rezygnujecie). Informacje w poszczególnych serwisach wysy³amy kilka razy w miesi¹cu. Proszê wiêc siê nie niecierpliwiæ, je eli od razu nie otrzymacie informacji - informacje na pewno do Pañstwa bêd¹ przesy³ane. Zg³aszania problemów, dotycz¹cych dzia³ania us³ugi dokonywaæ mo na pod nr tel lub Burmistrz Miasta Rydu³towy Kornelia Newy Miasto Rydu³towy og³asza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda samochodu s³u bowego I. Nazwa i siedziba Sprzedaj¹cego Urz¹d Miasta Rydu³towy, ul. Ofiar Terroru 36, NIP: , II. Opis przedmiotu sprzeda y: Przedmiotem sprzeda y jest samochód osobowy marki Daewoo Lanos, o nastêpuj¹cych danych technicznych: nr rejestracyjny SWD L790 rok produkcji 2000 nr nadwozia (VIN) SUPTF69VDYW pojemnoœæ silnika 1498 cm3 rodzaj pojazdu osobowy przebieg km, stan na dzieñ r. wyposa enie klimatyzacja Cena wywo³awcza pojazdu z³ brutto III. Zastrze enia: Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo uniewa nienia przetargu bez podania przyczyny lub odst¹pienia od przetargu. IV. Pozosta³e informacje: 1. Samochód mo na ogl¹daæ przy ulicy Jagielloñskiej 33 w Rydu³towach (Komenda Stra y Miejskiej) w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, po wczeœniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Sprzedaj¹cego, w dniu r. o godzinie 9:00 w sali nr 15 na I piêtrze Urzêdu Miasta Rydu³towy. 3. Sprzedaj¹cy dokona sprzeda y samochodu kupuj¹cemu, który zaoferuje najwy sz¹ cenê w stosunku do ceny wywo³awczej. 4. Przewodnicz¹cy komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, e po trzecim wywo³aniu najwy szej zaoferowanej ceny dalsze post¹pienia nie zostan¹ przejête. 5. Uczestnicy przetargu zg³aszaj¹ ustnie kolejne post¹pienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywo³ania nie ma dalszych post¹pieñ. 6. Po ustaniu zg³aszania post¹pieñ przewodnicz¹cy komisji przetargowej wywo³uje trzykrotnie ostatni¹, najwy sz¹ cenê i zamyka przetarg, a nastêpnie og³asza imiê i nazwisko albo nazwê lub firmê osoby, która przetarg wygra³a. 7. Kupuj¹cy jest zobowi¹zany zap³aciæ cenê nabycia w terminie nie d³u szym ni 7 dni. 8. Wydanie przedmiotu sprzeda y kupuj¹cemu nast¹pi niezw³ocznie po zawarciu umowy sprzeda y i zap³aceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Bank Spó³dzielczy w Wodzis³awiu Œl¹skim albo w kasie Urzêdu. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie Oddzia³ w Gliwicach zaprasza bezp³atna cyfrowa MAMMOGRAFIA dla pañ w wieku od 50 do 69 lat MAMMOBUS bêdzie ustawiony na rynku w Rydu³towach: 28 wrzeœnia w godz paÿdziernika w godz paÿdziernika w godz Prosimy pamiêtaæ o zabraniu ze sob¹ dowodu osobistego oraz zdjêæ z poprzedniej mammografii - je eli by³a wykonana. Bezp³atne badanie przys³uguje co 2 lata.

4 Aktualnoœci Drodzy Czytelnicy! Stypendia dla studentów Nie ka de miasto w Polsce mo e siê poszczyciæ ponad 100-letni¹ tradycj¹ œpiewacz¹. Nasi pradziadkowie i dziadkowie zapocz¹tkowali dzia³alnoœæ chóru Cecylia w 1908 r. Jak ³atwo policzyæ, w 2012 r. obchodziæ bêdziemy 105-lecie istnienia. Jednak od kilku miesiêcy borykamy sie z k³opotami zwi¹zanymi ze stale malej¹c¹ liczb¹ œpiewaków i realna jest groÿba zaprzestania naszej dzia³alnoœci. Rydu³towicy! Prosimy, pomó cie nam zachowaæ tradycjê zapocz¹tkowan¹ przez naszych przodków. Chcemy œpiewaæ i chcemy robiæ to coraz lepiej. Ale bez Waszego wsparcia nie damy rady. Zapraszamy Was. Pomó cie odbudowaæ renomê chóru Cecylia. Spotykamy siê w poniedzia³ki o godz. 18:00 w RCK Feniks, a w pi¹tki o godz. 12:00 w Domku Maryi przy Parafii pw. œw. Jerzego. ze œpiewaczym pozdrowieniem cz³onkowie i dyrygent chóru Cecylia JESIYÑ... Dejcie pokoj, co sie dzieje, Liœæ na stromie ju o³knieje, Trowa robi sie te sucho, Wiater coroz bardzi dmucho, Zaro zacznie padaæ deszcz, Bo to przeca jesiyñ jest. Ju nie bydzie hulajnogi, Krotkich batkow sagij nogi, Nie bydzie te grilowanio, Ani wywieszanio pranio, Na zegrodzie kole chatki, Tam kaj kwit³y fajne bratki. Bydom grypy i anginy, Trza se ³yknyæ witaminy, Zrobiæ tyju, wæiœ cytryna, Bo nij "C" je witamina! I choæ jesiyñ w okno klupie, My jom rychtyk mome w... nosie autor: Marek Fibic (MAROS) urmistrz Miasta Rydu³towy przypomina, i niezamo ni studenci z Rydu³tów mog¹ Botrzymywaæ z bud etu gminy stypendia - socjalne lub naukowe. Zasady udzielania stypendiów dla studentów reguluje Uchwa³a Nr XXXVIII/305/05 Rady Miasta Rydu³towy z dnia 29 sierpnia 2005 r. Wnioski o przyznanie stypendiów powinny wp³yn¹æ do kancelarii Urzêdu Miasta Rydu³towy w miesi¹cu paÿdzierniku lub lutym. Formularze wniosków s¹ dostêpne na stronie internetowej miasta oraz w Urzêdzie Miasta Rydu³towy. Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Rydu³towy (tel: ) Stypendia Burmistrza Miasta Rydu³towy - dla najzdolniejszych uczniów - mieszkañców miasta Rydu³towy urmistrz Miasta Rydu³towy informuje, i wnioski o stypendium mog¹ sk³adaæ uczniowie Bszkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u ej jednak ni do ukoñczenia 22 roku ycia. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XXXIV/308/09 Rady Miasta Rydu³towy z dnia 28 sierpnia 2009 r. (ze zm.) stypendium przyznawane jest: a) uczniom uzyskuj¹cym bardzo wysokie wyniki w nauce, w szczególnoœci laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej œredni¹ ocen co najmniej 5,0 i co najmniej dobr¹ ocenê zachowania, b) uczniom uzyskuj¹cym znacz¹ce osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególnoœci laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej œredni¹ ocen co najmniej 4,0 i co najmniej dobr¹ ocenê zachowania, c) uczniom uzyskuj¹cym bardzo dobre wyniki w dziedzinie sportu, w szczególnoœci zwyciêzcom zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej œredni¹ ocen, co najmniej 4,0 i co najmniej dobr¹ ocenê zachowania, d) uczniom uzyskuj¹cym szczególnie wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki lub sportu na poziomie ogólnokrajowym lub miêdzynarodowym, w szczególnoœci w zawodach i konkursach wieloetapowych organizowanych przez polskie lub zagraniczne zwi¹zki sportowe lub miêdzynarodowe federacje sportowe, przez kuratoria oœwiaty lub ministerstwa. Wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta Rydu³towy sk³ada siê w kancelarii Urzêdu Miasta Rydu³towy w miesi¹cu lutym lub paÿdzierniku. Informacje podane przez wnioskodawcê podlegaj¹ weryfikacji przez pracowników urzêdu. Formularze wniosków s¹ dostêpne na stronie internetowej miasta oraz w Urzêdzie Miasta Rydu³towy. Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Rydu³towy (tel: ). Rewizyta licealistów ze Skalnej w Hamburgu dniach wrzeœnia uczniowie Liceum im. Noblistów Polskich w Rydu³towach wraz Wz opiekunami pojad¹ z rewizyt¹ do Hamburga. Grupa bêdzie zakwaterowana u rodzin tamtejszych uczniów. W ramach programu uczniowie bêd¹ zwiedzali najpiêkniejsze miasto w Niemczech - Hamburg, poznaj¹ system szkolny, bêd¹ brali udzia³ w zajêciach lekcyjnych, wspólnych wycieczkach oraz w Miêdzynarodowym Dniu Sportu. Wyjazd do zaprzyjaÿnionej szko³y Handelsschule umo liwi doskonalenie znajomoœci jêzyków obcych oraz poznanie zwyczajów i tradycji Niemiec. Bêdzie równie okazj¹ do promocji naszej szko³y, miasta i powiatu. Nasze przedsiêwziêcie zosta³o wsparte przez pani¹ Burmistrz Miasta Rydu³towy oraz Starostê Powiatu Wodzis³awskiego. Grupa polsko-niemiecka zaprezentuje siê w Hamburgu w koszulkach z logo Powiatu Wodzis³awskiego. Projekt zosta³ dofinansowany przez Polsko- Niemieck¹ Wspó³pracê M³odzie y w Warszawie. Ma³gorzata Piotrowska Koordynator projektu Weryfikacja oœwiadczeñ do 15 paÿdziernika rzypominam, e zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta Rydu³towy w sprawie zasad wynajmowania Plokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy osoby, które z³o y³y wnioski o najem lokalu mieszkalnego zobowi¹zane s¹ do sk³adania corocznych oœwiadczeñ weryfikuj¹cych w terminie do 15 paÿdziernika. Oœwiadczenia powinny zawieraæ informacje o sytuacji mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy. Osoby, które nie z³o ¹ oœwiadczenia weryfikuj¹cego w wymaganym terminie, zostan¹ skreœlone z wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Burmistrz Miasta Rydu³towy - Kornelia Newy

5 SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA za okres od 31 sierpnia do 19 wrzeœnia Aktualnoœci Referat Inwestycji BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU PRZY UL. WOJCIECHA KORFANTEGO Wykonawca robót firma F-BUD z Wodzis³awia Œl. zakoñczy³a roboty na bud.nr 1 i wymiennikowni ciep³a i zg³osi³a budynki do odbioru. Zosta³a powo³ana komisja odbiorowa, która rozpoczê³a czynnoœci odbiorowe z dniem r. Zawiadomienie o zakoñczeniu realizacji budynku nr 1 i wymiennikowni zosta³o skierowane do Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej oraz do Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzis³awiu Œl. Na budynku nr 2 trwaj¹ roboty malarskie, na budynku nr 3 rozpoczêto roboty p³ytkarskie oraz malarskie. Wykonawca robót wyst¹pi³ o zmianê kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym. Stosowne dokumenty z³o ono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzis³awiu Œl. Wykonawca robót zakoñczy realizacjê wszystkich budynków w tym roku. MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ Trwa procedura administracyjna o w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Wodzis³awiu Œl. MODERNIZACJA ULICY ELAZNEJ Projektant otrzyma³ uzgodnienie z uwagami przedstawionej koncepcji drogowej, trwa uzgadnianie warunków w³¹czenia i przebudowy kanalizacji deszczowej. Firma wyst¹pi³a o przed³u enie terminu opracowania dokumentacji projektowej do 28 grudnia br. Miasto zaakceptowa³o przesuniêcie terminu opracowania dokumentacji do 30 listopada br. MODERNIZACJA BUDYNKU URZÊDU MIASTA WYMIANA INSTALACJI C.O. W dniu 14 wrzeœnia odebrano roboty w zakresie wymiany instalacji c.o. Termin wykonania robót budowlano - wykoñczeniowych: do dnia 31 paÿdziernika br. Wartoœæ robót: ,24 z³ brutto. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 3 W dniu 30 sierpnia dokonano odbioru prac termomodernizacyjnych. W dniu 3 wrzeœnia wykonawca zg³osi³ zakoñczenie prac zwi¹zanych z budow¹ wêz³a cieplnego. Rozpoczêto czynnoœci odbiorowe budowy wêz³a cieplnego. Wartoœæ ca³kowita robót: ,31 z³ brutto. PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 NA POTRZEBY OBKA Otwarcie przetargu na roboty budowlane na potrzeby ³obka nast¹pi³o w dniu 12 wrzeœnia. Z³o ono 1 ofertê na roboty budowlane firmy RBUD z Rybnika, która cena przewy szy³a kwotê jaka zamawiaj¹cy przeznaczy³ na wykonanie tego zamówienia. Komisja przetargowa przekaza³a stosowne dokumenty w celu zatwierdzenia uniewa nienia przetargu. W zapytaniu ofertowym na wybór inspektora nadzoru do dnia sk³adania ofert z³o ono 5 ofert. Trwa sprawdzanie i weryfikacja z³o onych dokumentów w celu wyboru oferty. REMONT CHODNIKA PRZY ULICY OBYWATELSKIEJ Wykonawca robót otrzyma³ zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu na czas remontu chodnika przy ul.obywatelskiej, zawar³ umowê na u yczenie pasa drogowego na czas budowy. Termin zakoñczenia prac: 20 paÿdziernik br. Wartoœæ robót budowlanych: ,35 z³. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ Trwaj¹ prace projektowe. Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia 2013 r. Wartoœæ zamówienia: ,00 z³ ŒCIE KA POWSTAÑ ŒL SKICH W RYDU TOWACH Trwa procedura administracyjna zwi¹zana z uzyskaniem warunków zabudowy. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad br. Wartoœæ dokumentacji: 9 750,00 z³ OŒWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL. OFIAR TERRORU I UL. LEONA ORAZ OŒWIETLENIE PLACÓW ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA WZGÓRZU I URZÊDU STANU CYWILNEGO Trwaj¹ roboty budowlane i monta owe wykonania oœwietlenia terenu za budynkiem USC, placu zabawa oœ. Na Wzgórzu oraz ulicy Ofiar Terroru. Wykonawca zg³osi³ inwestycjê do odbioru. UTWORZENIE TERNU US UG REKREACYJNYCH PRZY UL. OFIR TERRORU PARK SENSORYCZNY W dniu 13 wrzeœnia podpisano umowê z Wykonawc¹ robót, firm¹ REMONT-EX z Rybnika. Roboty budowlane rozpoczn¹ siê na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika br. Termin realizacji: 15 lipca 2013 r. Wartoœæ robót budowlanych: ,00 z³ brutto. W zwi¹zku z og³oszonym zapytaniem ofertowym dotycz¹cym pe³nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie wp³ynê³o 6 ofert cenowych. Po zbadaniu przed³o onych dokumentów wy³oniono ofertê najkorzystniejsz¹ spe³niaj¹c¹ stawiane wymagania formalne, któr¹ z³o y³o Biuro Us³ug Projektowych INFO-PROJEKT z Górek Œl. za kwotê ,00 z³ i z biurem tym w najbli szym czasie zostanie zawarta umowa. PRZEBUDOWA WÊZ A KOMUNIKACYJNEGO DW NR 935 UL. RACIBORSKA W RYDU TOWACH W dniu 6 wrzeœnia przeprowadzono przetarg na wy³onienie wykonawcy robót budowlanych. Wartoœci ofert mieszcz¹ siê w przedziale ,37 z³ ,05 z³. Trwa uzupe³nianie dokumentów przez oferentów. Wy³onienie wykonawcy robót i podpisanie umowy nast¹pi do koñca wrzeœnia br. W zwi¹zku z og³oszonym zapytaniem ofertowym dotycz¹cym pe³nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie wp³ynê³y 3 oferty w przedziale cenowym od ,00 z³ do ,00 z³. Po zbadaniu przed³o onych dokumentów wy³oniono ofertê najkorzystniejsz¹ spe³niaj¹c¹ stawiane wymagania formalne, któr¹ z³o y³a firma Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania za kwotê ,00 z³ i z firm¹ t¹ w najbli szym czasie zostanie zawarta umowa. Termin realizacji umowy przewidziany jest do dnia 16 stycznia 2013 r. 5 Referat Gospodarki Komunalnej - Dokonano uzgodnieñ: lokalizacji zjazdów ul. Narcyzowa, Struga, Mickiewicza, lokalizacji gara u ul.tuwima, wodoci¹gu ul.jacka, kanalizacji ul. Kasprzaka i Radoszowska. - Wydano decyzje na zajêcie pasa drogowego: ul.plebiscytowa boczna i ul. Ofiar Terroru. - Prowadzenie spraw szkód górniczych: budynek urzêdu miasta, ul. Skowronków. - Przygotowanie postêpowañ w sprawie modernizacji placów zabaw; USC, Osiedle na Wzgórzu oraz ul Traugutta. - Przygotowanie umów: * dla robót w pasie drogowym: ul. Obywatelska, Ofiar Terroru, Skowronków, * umowy na dostawê energii elektrycznej dla obiektów miejskich i oœwietlenia ulicznego, * umowy na wymianê kompensatorów ul. Tetmajera, * umowy na dzier awê kanalizacji teletechnicznej na Strefie. - Przygotowanie postêpowania na opracowanie operatów wodnoprawnych. - Przygotowano polecenia dla ZGK: * uporz¹dkowania skrajni oraz chodnika przy ul. Narutowicza, * wzmocnienie nawierzchni drogi ul. Wiœniowej, * podwy szenia zjazdu wzd³u posesji Nr 44a przy ul. Marcina Strzody. Referat Urbanistyki i Architektury - Prowadzone s¹ 2 postêpowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w tym jedno dla zabudowy us³ugowej na terenie Miasta Wodzis³aw Œl. - jako organ zastêpczy, 2 postêpowania w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty adiacenckiej z tytu³u podzia³u nieruchomoœci. - Wydano 2 decyzje ustalaj¹ce warunki zabudowy dla zabudowy infrastrukturalnej i mieszkaniowej oraz 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji

6 Aktualnoœci inwestycji dla inwestycji liniowych (sieæ gazowa i elektroenergetyczna) - Wydano 20 informacji o przeznaczeniu nieruchomoœci. - Trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ zadania pn.: Opracowanie zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydu³towy dla terenu ca³ego miasta oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydu³towy dla okreœlonych terenów po³o onych na terenie miasta Rydu³towy. W dniu 11 wrzeœnia br. odby³a siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi rozwi¹zaniami. Wy³o enie trwa do 24 wrzeœnia br. Trwa analiza przekazanych przez wykonawcê materia³ów dotycz¹cych uwarunkowañ przestrzennych rozwoju miasta oraz opracowania ekofizjograficznego, sporz¹dzonych w toku prac nad zmian¹ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. - Na wniosek Miêdzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badañ nad Dziedzictwem Przemys³owym i Turystyki w Zabrzu udzielono informacji na temat podejmowanych dzia³añ w kierunku zachowania i promowania dziedzictwa przemys³owego naszego miasta. - Wydano 4 decyzje w sprawie ustalenia op³aty adicenckiej z tytu³u podzia³u nieruchomoœci. - Prowadzone s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do udzielenia prawa do dysponowania nieruchomoœciami gminnymi na cele budowlane w zwi¹zku z istniej¹cymi i planowanymi realizacjami sieci przesy³owych oraz przysz³ego ustanowienia s³u ebnoœci przesy³u dla sieci elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, gazowych, teletechnicznych, ciep³owniczych. Przygotowano kolejne protoko³y rokowañ okreœlaj¹ce warunki udostêpnienia nieruchomoœci gminnych oraz przysz³ego ustanowienia s³u ebnoœci przesy³u (sieæ gazowa przy ul. Karola Miarki, sieæ teletechniczna przy ul. Wojciecha Korfantego, sieæ elektroenergetyczna przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera). - Prowadzone s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do zawarcia z Miastem Racibórz umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacjê zadania pn.: Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Referat Mienia Komunalnego i Geodezji - Zakoñczone zosta³y pomiary geodezyjne przy ul. Wojciecha Korfantego polegaj¹ce na wydzieleniu dzia³ek zgodnie z przeznaczeniem tj. nieruchomoœæ zabudowan¹ blokami mieszkalnymi do oddania w trwa³y zarz¹d, nieruchomoœæ drogow¹ wchodz¹c¹ w drogê gminn¹, i pozosta³¹ resztê. - Nabyte zosta³y umow¹ notarialn¹ pozosta³e nieruchomoœci drogowe stanowi¹ce drogê boczn¹ ul. Pietrzkowick¹; - Zakoñczone zosta³o postêpowanie zakupu nieruchomoœci drogowej przy ul. Strzelców Bytomskich (rondo); - Prowadzone s¹ wyp³aty odszkodowañ za przejête z mocy prawa nieruchomoœci drogowe przy ul. Skalnej i Pietrzkowickiej w oparciu o decyzje Starosty Wodzis³awskiego; - Wszczête zosta³y dwa postêpowania rozgraniczeniowe nieruchomoœci przy ul. Pietrzkowickiej i Benedykta; - Trzy postêpowania podzia³owe nieruchomoœci zosta³y zakoñczone decyzjami zatwierdzaj¹cymi podzia³; - - Przygotowuje siê dokumentacjê do wszczêcia postêpowania o komunalizacjê z mocy prawa do Wojewody Œl¹skiego do nieruchomoœci Skarbu Pañstwa; - Zebrano dokumentacjê i z³o ono cztery wnioski do S¹du Rejonowego Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych o ujawnienie prawa w³asnoœci na rzecz Gminy do nieruchomoœci nabytych z mocy prawa; Referat Ochrony Œrodowiska - Rozliczono i wyp³acono jedn¹ dotacjê na wymianê urz¹dzenia grzewczego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie miasta Rydu³towy. - Zlecono panu Piotrowi Kamiñskiemu sporz¹dzenie opinii dendrologicznej 6 sztuk drzew rosn¹cych na nieruchomoœci o nr ewidencyjnym dzia³ki 2434/29, po³o onej przy ul. Ofiar Terroru w Rydu³towach (drzewa rosn¹ce na pomniku przyrody nieo ywionej pn."ska³ka"). - W dniu 13 wrzeœnia 2012 r zosta³a zawarta umowa na opracowanie "Programu Ochrony Œrodowiska dla miasta Rydu³towy na lata z uwzglêdnieniem perspektywy na lata ". Zgodnie z jej warunkami ABRYS Technika Sp. z o. o. z siedzib¹ w Poznaniu wykona zadanie w terminie 4 miesiêcy od daty podpisania umowy. - Postanowieniem z dnia 13 wrzeœnia 2012 r. Burmistrz Miasta Rydu³towy stwierdzi³ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko dla przedsiêwziêcia pod nazw¹ "Budowa laboratorium badawczo-rozwojowego prowadz¹cego prace nad zmniejszeniem zu ycia paliwa, adaptacje parametrów skrzyñ automatycznych, rozwój instalacji gazowych CNG oraz ich monta, serwis mechaniki i elektroniki samochodowej, produkcja czêœci samochodowych oraz innych podzespo³ów z wykorzystaniem obrabiarek CNC". Przedsiêwziêcie realizowane bêdzie na terenie przy ul. Strefy Gospodarczej. - W ramach postêpowania w przedmiocie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na wydobywaniu wêgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzysz¹cej ze z³o a "Anna 1" na OG "Pszów 1 przez KW S.A. Oddzia³ KWK "Rydu³towy-Anna" w latach wyst¹piono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Katowicach z proœb¹ o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsiêwziêcia. - Wszczêto 16 postêpowañ w przedmiocie wydania zezwolenia na usuniêcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoœci. Wydano 10 zezwoleñ na wycinkê drzew. - Podpisano 57 umów u yczenia nieruchomoœci gruntowej pod budowê przydomowych oczyszczalni œcieków, wp³ynê³o 21 rezygnacji z udzia³u w programie. 6 Referat Funduszy Zewnêtrznych - W Urzêdzie Marsza³kowskim z³o ono wniosek o p³atnoœæ poœredni¹ dla projektu Przezroczysty Urz¹d Miasta Rydu³towy wdro enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarz¹dzania Miastem wraz z modu³em GIS realizowanego ze œrodków EFRR w ramach RPO WSL. Wnioskowana kwota refundacji: ,36 z³. - Do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej przes³ano wyjaœnienia dotycz¹ce projektu: Mam szansê na powrót do pracy ³obek w Rydu³towach jako instytucja wspieraj¹ca godzenie ycia zawodowego i rodzinnego. - Do Urzêdu Marsza³kowskiego przekazano wyjaœnienia do wniosku o p³atnoœæ poœredni¹ dla zadania dot. RAFY. - W WFOŒiGW z³o ono wniosek o wyp³atê transzy po yczki w wysokoœci z³., w zwi¹zku z realizacj¹ zadania dot. termomodernizacji SP3. - Do Urzêdu Marsza³kowskiego przes³ano elektroniczne harmonogramy p³atnoœci dla zadañ realizowanych w ramach RPO WSL. - Do Urzêdu Marsza³kowskiego przes³ano jednostronnie podpisan¹ umowê na dofinansowanie projektu: Utworzenie terenu us³ug rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydu³towach Park Sensoryczny ze œrodków EFRR w ramach RPO WSL. Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Zorganizowano wizytê przedstawicieli Miasta Reken w dniach w ramach projektu Sport i sztuka wspó³finansowanego z programu Comenius Regio, - Zorganizowano imprezy sportowe w ramach XX Dni Rydu³tów, - Trwa wydawanie decyzji i rozliczanie stypendiów szkolnych, - Trwa rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarz¹dowym, a realizowanych w I pó³roczu br., - Trwa przygotowywanie Dni Promocji Zdrowia, które odbêd¹ siê w dniach br., - Zatwierdzono aneksy do projektów organizacyjnych szkó³, przedszkoli i ognisk, - Przygotowano sprawozdanie SIO wg stanu z dnia 10 wrzeœnia br., - Trwa analiza wyników sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego na podstawie materia³ów OKE w Jaworznie. Referat Administracyjno-Organizacyjny, Biuro ds. Informatyki - Kontynuowane s¹ prace Komisji ds. przeprowadzenia wartoœciowania stanowisk pracy w UM (termin realizacji zadania 30 wrzesnia br.) - Trwaj¹ prace remontowe zwi¹zane z malowaniem pomieszczeñ w budynku UM - w ramach szkód górniczych.

7 - Odby³y siê dwa nabory na stanowiska urzêdnicze, tj.: * do Referatu Mienia Komunalnego i Geodezji (wp³ynê³o 7 ofert) * do Biura ds Kadr (wp³ynê³o 50 ofert) - Zlecono wykonanie mebli biurowych do pomieszczeñ Skarbnika Miasta - 6 wrzeœnia kadra kierownicza uczestniczy³a w szkoleniu w ramach zadania 9 Projektu "Sprawny Samorz¹d" dotycz¹cego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wrzeœnia odbêdzie siê ustny przetarg nieograniczony samochodu s³u bowego Stra y Miejskiej - Daewoo Lanos ( wycena rzeczoznawcy cena wywo³awcza 2 214,00 z³) - Rozstrzygniêto przetarg na dostawê sprzêtu komputerowego dla potrzeb Urzêdu Miasta. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o y³a firma ALTECH s.j. P³ock ,98 z³ - Przed³u ono umowê z firm¹ LEON Rybnik na us³ugê dostêpu do sieci internet dla potrzeb Urzêdu (korzystniejsze parametry transmisji w tej samej kwocie) - Odnowiono licencjê na oprogramowanie antywirusowe dla potrzeb Urzêdu na kolejny rok. Referat Ewidencji Ludnoœci i Dzia³alnoœci Gospodarczej - wpis do CEIDG 13 - zmiana wpisu w CEIDG wpis informacji o zawieszeniu dzia³alnoœci gosp. w CEIDG wpis informacji o wznowieniu dzia³alnoœci gosp. w CEIDG 4 - wykreœlenie wpisu z CEIDG- 6 - zameldowanie na pobyt czasowy 94 - przemeldowania wymeldowania 55 - zameldowania 49 - zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce zameldowanie 33 - wnioski o udostêpnienie danych liczba z³o onych wniosków o wydanie dowodu osobistego liczba odebranych dowodów osobistych Referat Bud etu - Wprowadzono zarz¹dzenia w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2012 rok, - Wprowadzono zarz¹dzeniami zmiany w planie finansowym, - Wprowadzono zarz¹dzenie nr 196 z 31 sierpnia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydu³towy na lata ; - Przygotowano projekt uchwa³y w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydu³towy na lata Referat Ksiêgowoœci - Bie ¹ca obs³uga gotówkowa i bezgotówkowa UM. - Sporz¹dzenie deklaracji VAT. - Wyliczenie wynagrodzeñ i sporz¹dzenie deklaracji DRA i PIT 4R. - Sporz¹dzenie sprawozdañ o wydatkach i dochodach UM. - Bie ¹ca windykacja zaleg³oœci niepodatkowych Urz¹d Stanu Cywilnego - Zarejestrowano 79 urodzeñ (w tym mieszkañcy Rydu³tów - 6) - Zarejestrowano 27 zgonów (w tym mieszkañcy Rydu³tów - 13) - Zarejestrowano 10 ma³ eñstw - Spisano 7 zapewnieñ do zawarcia ma³ eñstw - Nie zarejestrowano rozwodów Zak³ad Gospodarki Komunalnej - Prowadzono prace zwi¹zane z utrzymaniem czystoœci na terenie miasta Rydu³towy - Wykonano drobne naprawy i prace zwi¹zane z utrzymaniem budynków komunalnych - Wykonano prace konserwacyjne na Urzêdzie Miasta, USC oraz na Rafie. - Wykonano prace zwi¹zane z uzupe³nianiem i napraw¹ oznakowania na drogach gminnych 7 Aktualnoœci - Zakoñczono remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Raciborskiej Zakoñczono remont elewacji budynku przy ul. Raciborskiej Zakoñczono modernizacja odcinka drogi ul. Lipowej II etap - Prowadzono remonty cz¹stkowe na drogach gminnych - Zakoñczono monta oznakowania na ul. Jagielloñskiej - Wprowadzenie zmian w sta³ych organizacjach ruchu na drogach: ul. Engelsa, M. Strzody, Nowa, Krucza, Tygrysia, Pawia, Pietrzkowicka, Urbana, Osiedle na Wzgórzu, Barcioka - Wykonano prace budowlane zwi¹zane ze zmian¹ sposobu u ytkowania pomieszczeñ us³ugowych usytuowanych w czêœci parteru na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 - Prowadzono wycinkê drzew na ul. Ofiar Terroru, Osiedlu na Wzgórzu, A. Mickiewicza oraz terenach CUH - Pielêgnacja drzewostanu na ul. Radosnej, Bohaterów Warszawy, Plebiscytowej, Obywatelskiej, Bema, - Remont nawierzchni odcinka drogi na ul. B. Krzywoustego - Zakoñczono remont mieszkania do zasiedlenia ul. Raciborska 242/ - Zakoñczono wymianê liczników wody w budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 Rydu³towski Park Przedsiêbiorczoœci - Trwa produkcja tablic informacyjno - reklamowych, które zostan¹ ustawione na wjazdach na Strefê Gospodarcz¹. - Zawarto umowê kupna nieruchomoœci przy ul. Podleœnej 6C, stanowi¹cej siedzibê Spó³ki. - Przekazano Powiatowemu Urzêdowi Pracy listê nowych inwestorów, co do których zachodzi prawdopodobieñstwo tworzenia nowych miejsc pracy. - Wszczêto, wspólnie z Urzêdem Miasta i inwestorem ze Strefy, rozmowy z Tauronem na temat poprawienia bezpieczeñstwa wzd³u trasy napowietrznej linii wysokiego napiêcia, która przechodzi nad terenami inwestycyjnymi. Negocjacje dotycz¹ g³ównie udzia³u finansowego stron w tym przedsiêwziêciu. Rydu³towskie Centrum Kultury - Zorganizowano: koncert w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Folkloru Przygoda 2012, XX Dni Rydu³tów, wernisa wystawy fotografii analogowej, wystêp Grupy MoCarta, - Po trzytygodniowej przerwie zaczê³o dzia³aæ kino, wyœwietlono 9 seansów filmowych, - Trwaj¹ przygotowania do przetargu dla zadania: Cyfryzacja kina w Rydu³towskim Centrum Kultury FENIKS dofinansowanego ze œrodków Urzêdu Miasta Rydu³towy i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozpoczêto wspó³pracê ze szko³ami i przedszkolami w zakresie edukacji medialnej KinoSzko³a - Trwa ustalanie repertuaru na kolejne miesi¹ce - Zaakceptowano do druku wydawnictwo pokonkursowe Miko³ajowe granie - utwory na fortepian dla dzieci - W przygotowaniu regulamin konkursu fortepianowego dla dzieci w ramach IV Miko³ajowego Festiwalu Muzycznego - We wspó³pracy z MZOPO zaplanowano cykl warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych dla uczniów szkó³ podstawowych - Trwaj¹ przygotowania do Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra - Trwa promocja wydarzeñ kulturalnych w lokalnych mediach - Rozpoczêto wspó³pracê z Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydu³towach w ramach innowacji pedagogicznej - profil animator kultury Biblioteka Publiczna Miasta Rydu³towy - 1 wrzeœnia Bajeczna sobota odby³y siê kolejne sobotnie zajêcia dla dzieci; - 5 wrzeœnia - odby³o siê spotkanie numizmatyków, dzia³aj¹cych przy BPMR im. Henryka Miko³aja Góreckiego; - 13 wrzeœnia odby³o siê spotkanie pañ z grupy Ig³a z nitk¹ dzia³aj¹cych przy BPMR im. Henryka Miko³aja Góreckiego; - Przygotowujemy siê do konferencji pt: Mistrz znany i nieznany oraz do spotkania z Urszul¹ Dudziak. - W czytelni mo na ogl¹daæ wystawê numizmatyczn¹ pt: Waluty zestawy rocznikowe

8 Aktualnoœci Ognisko Pracy Pozaszkolnej - 1 wrzeœnia goœciliœmy delegacjê z partnerskiego miasta Reken. Goœciom z Niemiec pokazaliœmy jak atrakcyjnie rydu³towskie dzieci i m³odzie mog¹ spêdzaæ swój czas wolny po zajêciach szkolnych. - 1 wrzeœnia na obu kompleksach boisk Orlik 2012 odby³y siê rozgrywki sportowe w ramach obchodów XX Dni Rydu³tów. - 8 wrzeœnia na Rafie zorganizowaliœmy kolejny festyn rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinê. W to sobotnie popo³udnie integrowa³y siê spo³ecznoœci z PP nr 1, PP nr 2 i oddzia³ów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr wrzeœnia animatorzy przeprowadzili turniej pi³ki no nej w ramach III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska wrzeœnia na Rafie zorganizowaliœmy kolejny festyn rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinê. W to sobotnie popo³udnie integrowa³y siê spo³ecznoœci z PP nr 3, PP nr 4 i oddzia³ów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 i wrzeœnia na Rafie zorganizowaliœmy kolejny festyn rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinê. W to sobotnie popo³udnie integrowa³y siê spo³ecznoœci z PP nr 1, PP nr 2 i oddzia³ów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3. Stra Miejska - na³o ono 79 szt. mandatów karnych, - udzielono 35 pouczeñ (drogowych i porz¹dkowych), - skierowano 4 wnioski o ukaranie do S¹du (przekroczenie prêdkoœci,), - przeprowadzono 19 kontroli i 5 rekontroli posesji dot. odprowadzania nieczystoœci ciek³ych i sta³ych, - przeprowadzono 20 kontroli dot. zachowania ostro noœci przy trzymaniu psów, - podjêto 4 interwencje dot. spalania œmieci, - podjêto 16 interwencji dot. spo ywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, - przekazano 6 zg³oszeñ odpowiednim s³u bom dot. awarii oœwietleñ ulic, uszkodzeñ oznakowania pionowego, uszkodzenia nawierzchni ulic lub chodników, - podjêto 2 interwencje dot. zak³ócania ³adu i porz¹dku publicznego, - podjêto 13 interwencje dot. zaœmiecania i zanieczyszczania ulic i miejsc publicznych, - podjêto 1 interwencjê dot. niszczenia zieleni, - podjêto 1 interwencje dot. wybryku nieobyczajnego, - zabezpieczono ruch drogowy w zwi¹zku z przemarszem oraz usuwaniem szkód po nawa³nicy, - przeprowadzono 20 kontroli terenów szkó³ w zwi¹zku z przebywaniem m³odzie y w porze wieczorowo-nocnej, - podjêto 15 interwencji dot. nieprawid³owego parkowania samochodów, - podjêto 1 interwencjê dot. palenia wyrobów tytoniowych w obrêbie przystanku MPK, - interwencje z monitoringu: 5 spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym; 1 zak³ócanie porz¹dku publicznego; 1 niszczenie zieleni; 1 zaœmiecanie miejsc publicznych; 1 nietrzeÿwy pieszy stwarzaj¹cy zagro enie w ruchu drogowym; 1 - palenie wyrobów tytoniowych w obrêbie przystanku MPK. 8 Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ o udzia³u w Festiwalu zg³oszono 37 utworów; 18 w wykonaniu Dprofesjonalistów i 19 amatorskich. Poziom zg³oszonych utworów by³ bardzo zró nicowany Jury do pó³fina³u zakwalifikowa³o 9 utworów profesjonalistów i 8 utworów amatorskich. Znalaz³y siê wœród nich wykonania rockowe, bluesowe, chóralne, operetkowe i kabaretowe oraz instrumentalne. Wykonawcy, z których najm³odsza mia³a 11 lat, a najstarsi ponad 60, wykonali m.in. nowe aran acje znanych utworów ludowych, utwory w³asne, Polonez Wojciecha Kilara i songi. Pó³fina³ Festiwalu odby³ siê 21 wrzeœnia w sali teatralnej Rydu³towskiego Centrum Kultury FENIKS z udzia³em publicznoœci. Poni ej podajemy werdykt jury. Wyci¹g z protoko³u jury z dnia r. Jury zaprasza do fina³u Festiwalu Co Œl¹zakom w duszy gra nastêpuj¹cych wykonawców w kategorii profesjonalista: - Zespó³ Underground - utwór pt. Niy poradza - Zespó³ Zap³oty - utwór pt. Posz³a Karolinka - Zespó³ Ferajna Makuli - utwór pt. Szafner w kategorii amator: Chór Cecylia - utwór pt. Wi¹zanka pieœni cieszyñskich Grupa artystyczna Bebiki - utwór pt. Oma i opa Zespó³ regionalny Pszowiki - utwór pt. Jakie fajne nasze strony Rzuchowianki i Old stars - utwór pt. Zolyty u Agatki Jolanta Banasik - utwór pt. Powiadaj¹ em jest ³adna Kolejnoœæ zapisu nie jest równoznaczna z zajêtym miejscem w punktacji i kolejnoœci¹ wystêpu w fina³owym koncercie galowym Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej pn. Co Œl¹zakom w duszy gra w dniu 21 paÿdziernika o godz w sali teatralnej Rydu³towskiego Centrum Kultury FENIKS. Werdykt jury (kolejnoœæ zajêtych miejsc i przyznanych nagród) zostanie podany w czasie koncertu galowego. Galê poprowadzi Kabaret M³odych Panów, którego wystêp uœwietni zakoñczenie Festiwalu. Grupa artystyczna "Bebiki" podczas Pó³fina³u Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej "Co Œl¹zakom w duszy gra" Têczowa d ungla - afrykañskie urodziny Misia 13 paÿdziernika w Bibliotece Publicznej Miasta Rydu³towy im. H. M. Góreckiego odbêd¹ siê urodziny ksi¹ kowego Misia, na które serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 7 lat (obowi¹zuj¹ bezp³atne bilety). Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej biblioteki i na plakatach.

9 XX Dni Rydu³tów imprezy sportowe W tym roku obchodziliœmy ju po raz dwudziesty œwiêto naszego miasta - Dni Rydu³tów. Tradycyjnie imprezom kulturalnym towarzyszy³ szereg imprez sportowych. Pierwsze zawody odby³y siê ju tydzieñ przed g³ównymi obchodami œwiêta miasta. W sobotê 25. sierpnia na boisku w Gimnazjum nr 1 stawi³o siê a 11 dru yn na Otwartym Turnieju Siatkówki Pla owej. Emocji nie brakowa³o, bo poziom dru yn by³ bardzo wyrównany. Po zaciêtych zmaganiach, ostatecznie wygra³a dru yna Hadex z Rydu³tów w sk³adzie Robert Porwo³/Maciek Michel. Dzieñ póÿniej na akwenie wodnym w Nieboczowach odby³y siê Zawody Wêdkarskie o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta. Wspó³organizatorem tych zawodów by³ Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o nr 50 z Rydu³tów. W zawodach wziê³o udzia³ 35 zawodników i zawodniczek w trzech kategoriach. Wœród kobiet najlepsza by³a Natalia Musio³, w kategorii junior Wiktor Morga³a, a wœród seniorów Leszek Œwierczek. Tydzieñ póÿniej, tj. 1. wrzeœnia, odby³a siê wiêkszoœæ imprez sportowych organizowanych z okazji Dni Rydu³tów. W godzinach porannych na boiskach Orlik odbywa³y siê Pi³karskie Mistrzostwa Miasta Rydu³towy w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów (na boisku przy ul. Kochanowskiego) oraz w kategorii open (na boisku przy ul. Mickiewicza). Jak zwykle na tych zawodach rywalizacja we wszystkich kategoriach by³a bardzo zaciêta. W sumie zg³osi³o siê 13 dru yn. W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê y³a dru yna FC Rydu³towy, w kategorii gimnazjów najlepsza okaza³a siê dru yna Krejzole, a w kategorii open wygra³a dru yna Geomost. O godzinie 9:00 rozpoczê³y siê zmagania na kortach tenisowych A-TEAM przy ul. Bema. W Turnieju Tenisa Ziemnego wziê³o udzia³ 24 zawodników. W dwóch pó³fina³ach spotkali siê nastêpuj¹cy zawodnicy: Kazimierz Kowalski z Jastrzêbia Zdroju z rybniczaninem Mariuszem Bugl¹ oraz ukasz Lajdamik z Rybnika z rydu³towikiem Krzysztofem D³ugoszem. W meczu o trzecie miejsce triumfowa³ ukasz Lajdamik (pokona³ Mariusza Buglê). D³ugi, bo trzysetowy fina³ na swoj¹ korzyœæ rozstrzygn¹³ Krzysztof D³ugosz, pokonuj¹c Kazimierza Kowalskiego w stosunku 6:4, 3:6, 6:3. W piwiarni Warka rozgrywany by³ Turniej Skata Sportowego z okazji Dni Rydu³tów, którego wspó³organizatorem by³ Klub Skatowy Herkules. W turnieju wziê³o udzia³ 72 zawodników, a zwyciê y³ Boles³aw Tomaszewski z LKS D¹b Gaszowice. Tradycyjnie podczas Dni Rydu³tów odby³y siê fina³owe zawody w kolarstwie górskim Grand Prix MTB Euroregionu Silesia Miejscem zmagania kolarzy by³ dobrze znany zawodnikom teren Machnikowca. Na starcie stawi³o siê 75 zawodników i zawodniczek z Polski i Czech w 12 kategoriach wiekowych. W najwa niejszej kategorii - elita mê czyzn - po bardzo zaciêtej i emocjonuj¹cej walce wygra³ Marek Sedlacek z Ostrawy, który dziêki temu zwyciêstwu wskoczy³ na podium (z czwartego miejsca na drugie) w klasyfikacji generalnej. Pierwsze miejsce w ca³ym cyklu tegorocznej Grand Prix zdoby³ Marcin Dziarski z Rybnika, który sobotnie zawody ukoñczy³ na drugim miejscu. Szczegó³owe wyniki z tych zawodów dostêpne s¹ na stronie internetowej W sobotnie popo³udnie odby³ siê mecz pi³ki no nej Polska- Czechy. Dru yny sk³ada³y siê z radnych, urzêdników i pracowników gminnych jednostek z Rydu³tów i Orlovej. W dru ynie gospodarzy zagra³ Sekretarz Miasta Reken - Stefan Nienhaus, który w tych dniach, razem z pozosta³ymi przedstawicielami tego miasta, by³ naszym goœciem. Nasza dru yna, po bardzo zaciêtym i emocjonuj¹cym meczu wygra³a 2:1, po œwietnych bramkach Czes³awa Wojciechowskiego i Dariusza Badury. Dziêki temu uda³o siê zatrzymaæ przechodni Puchar PrzyjaŸni w Rydu³towach. Niedzielny dzieñ zmagañ rozpocz¹³ siê od Zawodów wêdkarskich dla dzieci i m³odzie y do lat 16. Zawody te odby³y siê na Machnikowcu, a ich wspó³organizatorem by³o Stowarzyszenie Wêdkarskie Machnikowiec. W zawodach wziê³o udzia³ 48 zawodników. Zwyciê y³ Jakub Koczy przed Dawidem Mandryszem i Szymonem Zió³kowskim. Oko³o godziny 11:00 na trasê rajdu wyruszyli uczestnicy dziesi¹tego Kolarskiego Rajdu Burmistrza Poznaj Miasto i okolice. Na starcie stawi³o siê 77 uczestników. Tegoroczna trasa Aktualnoœci prowadzi³a do Czernicy. Po drodze by³o kilka przystanków i konkursów. W tym roku uczestnicy mogli poznaæ historiê szybów kopalnianych w naszej okolicy. Najstarszym uczestnikiem rajdu by³ Adolf GwoŸdzik (83 lata), a najm³odszym Maksymilian Cichoñ (4 lata). Wspó³organizatorem tej imprezy by³a Niezale na Grupa Cyklistów z Rydu³tów. G³ówn¹ imprez¹ sportow¹ w tym dniu by³ XX Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta. We wszystkich kategoriach wiekowych wziê³o udzia³ 158 zawodników z ca³ej Polski, ale tak e z Ukrainy i Kenii. Trasê biegu g³ównego na ulicach miasta na dystansie 4,2 km najszybciej pokona³ jeden z Kenijczyków - Joel Komen. Najlepszym zawodnikiem z Rydu³tów, podobnie jak przed rokiem, okaza³ siê ukasz Mika, który w klasyfikacji generalnej zaj¹³ dziewi¹te miejsce. Najstarszym zawodnikiem by³ Jerzy Tomecki (rok ur. 1941), a najm³odszym uczestnikiem w biegu przedszkolaka by³a Amelia Dybczyñska (rok ur. 2010). Wœród kobiet na dystansie 1500 m na bie ni stadionu KS Naprzód najszybsze by³y zawodniczki z Kenii: Winny Jepkorir oraz Betty Chepleting. Na bie ni stadionu odby³y siê równie pozosta³e biegi w m³odszych kategoriach wiekowych. Szczegó³owe wyniki z tych zawodów dostêpne s¹ na stronie internetowej Tydzieñ po g³ównych uroczystoœciach XX Dni Rydu³tów odby³ siê równie Otwarty Turniej Siatkówki. Do turnieju zg³osi³o siê 12 zespo³ów, które zosta³y podzielone na 4 grupy. Zawody rozgrywane by³y równolegle w dwóch szko³ach - w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Zespole Szkó³ w Rydu³towach. Fina³owe rozgrywki odbywa³y siê w SP 1. Zawody sta³y na bardzo wysokim poziomie, a poszczególne mecze dostarcza³y wiele sportowych wra eñ. Po zaciêtej rywalizacji zwyciê y³a dru yna OKIS Gaszowice pokonuj¹c w finale Bebiki.pl 2:1. W meczu o trzecie miejsce dru yna Top-Ten pokona³a 2:1 TS Euroskok. W sumie we wszystkich imprezach sportowych organizowanych z okazji Dni Rydu³tów uczestniczy³o ponad 750 osób, nie licz¹c kibiców! Co najwa niejsze, podczas zawodów nie dosz³o do adnych powa niejszych kontuzji. Na ka dej z imprez by³y obecne w³adze Rydu³tów - Burmistrz Kornelia Newy, jej zastêpca Henryk Hajduk oraz Radni Miasta Rydu³towy. W miarê mo liwoœci to oni rozpoczynali zawody i dopingowali zawodników w trakcie ich trwania. Wrêczali równie pami¹tkowe puchary i dyplomy najlepszym uczestnikom. Dziêkujemy tym wszystkim, którzy w³¹czyli siê w organizacjê zawodów sportowych, a zw³aszcza klubom sportowym, rydu³towskim stowarzyszeniom oraz dyrektorom naszych placówek oœwiatowych. Dziêkujemy szczególnie wolontariuszom za pomoc w zabezpieczeniu zawodów sportowych. Dziêki Wam uda³o siê wszystko sprawnie i bezpiecznie przeprowadziæ! Nade wszystko zaœ dziêkujemy Wam drodzy Mieszkañcy - za aktywne uczestnictwo i propagowanie zdrowego i aktywnego trybu ycia! 9 Micha³ Kondrot

10 Aktualnoœci Repertuar kina - paÿdziernik Data Godzina Wydarzenie Inne informacje 1 (poniedzia³ek) 5 (pi¹tek) 6 (sobota) 7 (niedziela) 10 (œroda) 12 (pi¹tek) 13 (sobota) 14 (niedziela) 19 (pi¹tek) 20 (sobota) 21 (niedziela) 26 (pi¹tek) 27 (sobota) 28 (niedziela) 26 (pi¹tek) 27 (sobota) 28 (niedziela) godz. 20:00 godz. 18:00 godz. 20:00 godz. 18:00 godz. 20:00 godz. 18:00 godz. 20:00 Seans z okazji Dnia Wegetarianizmu TO TYLKO ZWIERZÊTA YUMA Tylko w kinach studyjnych AVE Rasowe kino drogi Najgorêtsza komedia Wooedy Allena ZAKOCHANI W RZYMIE Ekranizacja kultowej powieœci Jacka Kerouaca W DRODZE Halloweenowy Maraton Filmowy S ODKICH SNÓW Halloweenowy Maraton Filmowy SZEPTY Pierwszy polski pe³nometra owy film dokumentalny poruszaj¹cy temat praw zwierz¹t. Wstêp wolny gat. akcja/komedia/romans prod. Polska/Czechy gat. dramat prod. Bu³garia gat. komedia prod. USA/W³ochy/Hiszpania gat. dramat/przygodowy prod. Francja/Wlk. Brytania/USA gat. horror/thriller prod. Hiszpania gat. horror/thriller prod/ Wlk. Brytania W listopadzie zapraszamy na seanse BITWY POD WIEDNIEM Repertuar RCK - paÿdziernik Data/Godzina Wydarzenie Inne informacje 5 (pi¹tek) godz. 18:00 6 (sobota) godz. 18:00 10 (œroda) godz. 18:00 Sala Kameralna I 13 (sobota) godz. 16:30 21 (niedziela) godz. 17:00 26 (pi¹tek) godz. 16:00 28 (niedziela) godz. 17:00 Kabaret PARANIENORMALNI Widowisko muzyczno-s³owne Tañce dla króla Wernisa wystaw: Fotografia w plecaku Fajn Foto Fest Koncert z okazji 90-lecia Orkiestry Dêtej KWK Rydu³towy Koncert Galowy Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra Festiwal Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych To Ja Koncert Jesienny liœæ Zapowiedzi na listopad Kabaret wyst¹pi z programem Szybcy i œmieszni. Bilet: 60 z³ Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi warte. Wstêp wolny Wystawa organizowana jest przez Grupê Artystyczn¹ KONAR i Dom Kultury w Rybniku-Chwa³owicach. Wystawa potrwa do koñca miesi¹ca. Wstêp wolny W programie wystêp zespo³u tanecznego Sukces. Wstêp wolny, iloœæ miejsc ograniczona. W programie: Laureaci Festiwalu, Kabaret M³odych Panów Bilet: 40 z³ Festiwal organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepe³nosprawnych. Wstêp wolny Wydarzenie organizowane przez Hufiec ZHP Rydu³towy. Wstêp wolny Data/Godzina Wydarzenie Inne informacje 8 (czwartek) 17 (sobota) godz. 16:00 Kabaret Moralnego Niepokoju Festiwal Na b³êkicie 10 Szczegó³y wkrótce Festiwal organizowany przez Hufiec ZHP Rydu³towy. Wstêp wolny RYDU TOWSKIE CENTRUM KULTURY FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9 a, tel ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REPERTUARZE

11 Na Ratuszu Aktualnoœci Fotoreporta z wydarzeñ w RCK Feniks Pó³fina³ Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra" Wystêp Grupy MoCarta Rydu³towskie Centrum Kultury FENIKS dziêkuje wszystkim Darczyñcom, którzy przyczynili siê do uœwietnienia XX Dni Rydu³tów Zespó³ Zap³oty Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi, filia Wilchwy ALARM-SYSTEM Micha³ Ciupa Alior Bank Auto Elektro Nowicki & Syn Auto Handel ADI, Szymon Lanuszny Auto Handel BRZEZINA Auto Service s.c. Bogdan yme³ka, Gra yna yme³ka Bank PKO Bank Spó³dzielczy w Wodzis³awiu Œl¹skim Butterfly strefa urody, Anna Skowronek Centrum Medyczne MEDHOUSE z Wodzis³awia Œl. Ciep³ownia Rydu³towy CTS sp. z o.o. Cukiernia uciejko Domowe Lekcje. Centrum us³ug jêzykowych. Firma MAXTO Gabinet Od nowa Geobid Goœcinny Dom Hotel Alpin w Szczyrku Kids Academy Kredyty Chwilówki Mateusz Pawluczuk, EMKA. Kompleksowe pranie tapicerki i dywanów Migrex. Miêdzynarodowe us³ugi transportowe Mikesz Bike Shop Zespó³ Underground Nawrat AUTO COMPLEX PAP ukasz Mika Piekarnia Jacek Bobrzyk, Radoszowy Rydtrans sp. z o.o. Salon kosmetyczny, Akademia cia³a- Danuta Dzier êga Salon sukien œlubnych 'Diori' Serwis Auto partner Halina Sopa, Czernica Serwis Samochodowy Miros³aw Norek Spó³dzielnia Mieszkaniowa Or³owiec Szko³a Jazdy Pegaz Adam Bodziony Zak³ady Miêsne Berger Zak³ad Remontowo-Budowlany Antoni&Adrian Pi³a Wydawca: Urz¹d Miasta Rydu³towy, ul. Ofiar Terroru 36, Rydu³towy Redaktor naczelny: Katarzyna Paprotny, tel. (32) , Druk: Drukarnia INFOPAKT s.c., ul. Przewozowa 4, Rybnik Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych tekstów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów nie zamawianych nie zwracamy. Informujemy, e ostatnia strona gazety Na Ratuszu, na podstawie umowy jest odp³atnie udostêpniona firmie Rydu³towski Park Przedsiêbiorczioœci (tel ), która jest uprawniona do umieszczania og³oszeñ, informacji oraz reklam, w tym innych podmiotów. Strona internetowa miasta: Forum miasta: Telefon interwencyjny w sprawach zdarzeñ losowych o znacznych rozmiarach: (32) ,

12 BANK SPÓ DZIELCZY w Wodzis³awiu Œl¹skim Bank Spó³dzielczy Wodzis³aw Œl. Rok za³o enia Wodzis³aw Œl., ul. Mendego 26, tel Filia Rydu³towy ul. Ofiar Terroru 27, tel , Oferujemy Pañstwu pe³ny zakres us³ug bankowych. Prowadzenie rachunków bankowych dla osób fizycznych i firm, równie obs³ugê elektroniczn¹. Przyjmujemy wysoko oprocentowane lokaty oszczêdnoœciowe. Pobieramy niskie op³aty i prowizje. z RYDU TÓW Adam Szweda , wynajem i serwis TOI-TOI - wywóz nieczystoœci ciek³ych, - udra nianie kanalizacji sanitarnych - WUKO

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach.

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu OGŁOSZENIE O PRZETARGU Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu Z A T W I E R D Z A M dnia 14.10.2015 r. Kierownik GZK mgr Janusz Radzikowski OGŁOSZENIE O PRZETARGU PRZEDMIOT SPRZEDAŻY : Sprzedaż samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo