RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra."

Transkrypt

1 ISSN X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem Festiwalu jest TAURON Dystrybucja S.A. Celem festiwalu jest promocja kultury muzycznej Œl¹ska, ukazanie jej ró norodnoœci i bogactwa, popularyzacja dorobku artystycznego twórców. Do udzia³u w Festiwalu organizator zaprosi³ twórców i wykonawców zwi¹zanych ze Œl¹skiem, wykonuj¹cych utwory œl¹skie, pochodz¹cych ze Œl¹ska, wykonuj¹cych utwory œl¹skich twórców zarówno muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Festiwal objêty jest patronatem pomys³odawcy, senatora RP Adama Zdzieb³o i Burmistrza Miasta Rydu³towy Kornelii Newy. Festiwal ma charakter otwarty i kierowany jest do amatorów i osób zawodowo zajmuj¹cych siê muzyk¹. Obejmuje dwa rodzaje muzyczne piosenkê i utwór instrumentalny. Ma formu³ê konkursow¹ pula nagród wynosi z³. ci¹g dalszy na stronie 8 Nr 9 (119), Wrzesieñ 2012 W numerze m.in.: - Dlaczego...? Jestem radosna - O stypendiach - Zaktualizuj swoje oœwiadczenie - Sprawozdanie z prac Burmistrza - Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ - XX Dni Rydu³tów - sportowe podsumowanie - Repertuar RCK Feniks - Fotoreporta - Serwis SMS - Og³oszenie o przetargu Ferajna Makuli podczas Pó³fina³u Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej "Co Œl¹zakom w duszy gra 27 wrzeœnia w Rydu³towskim Centrum Kultury Feniks odby³o siê spotkanie Jubilatów, obchodz¹cych 50, 55 i 60 rocznicê œlubu Zdjêcia wszystkich par uka ¹ siê w nastêpnym numerze

2 Aktualnoœci Na Ratuszu DLACZEGO...? Dlaczego jestem radosna..., bo wrzesieñ okaza³ siê bardzo udanym miesi¹cem Za nami jubileuszowe XX Dni Rydu³tów dwa dni wspania³ej wspólnej zabawy. S¹dzê, e w naszej ofercie ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Nie zawaham siê wiêc stwierdziæ, e by³y to piêkne urodziny i e na te obchody rydu³towskiej dwudziestki mieliœmy siê z czego cieszyæ i czym chwaliæ. Obserwuj¹c nas tam pod scen¹, przy stoiskach, przy tej wspólnej zabawie cieszy³am siê, e my mieszkañcy Rydu³tów jesteœmy ludÿmi radosnymi, serdecznymi i otwartymi na innych. Przecie mile przyjmowaliœmy naszych goœci, którymi byli mieszkañcy okolicznych miejscowoœci, delegacje naszych partnerskich miast z Orlovej i Reken. A pewien niespodziewany incydent, nie psuje nam poczucia naszej przynale noœci do europejskiej wspólnoty. Jubileuszowy sukces Dni Miasta nie by³by jednak mo liwy bez zaanga owania wielu osób, organizacji i przedsiêbiorców. Dziêkujê wiêc wszystkim sponsorom za wsparcie, dziêkujê patronom medialnym, dziêkujê Radnym i pracownikom Urzêdu Miasta, Stra y Miejskiej, a przede wszystkim dyrektorowi i pracownikom Rydu³towskiego Centrum Kultury Feniks, którzy zmierzyli siê z tym trudnym zadaniem, by daæ nam radoœæ i rozrywkê. Nade wszystko jednak dziêkujê Wam, Drodzy Mieszkañcy, za Wasz udzia³, entuzjazm i wspóln¹ zabawê, bo przecie Dni Rydu³tów to œwiêto nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziêkujê tak e wszystkim rydu³towikom, którzy wsparli nas swoimi podpisami w ogólnopolskiej akcji obywatelskiej Stawka wiêksza ni 8 MLD!. Samorz¹dy postanowi³y siê upomnieæ o demokratyczn¹ równoœæ wobec prawa, o zasady finansowe ustalone w kompetencjach poszczególnych organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej. W latach w³adze centralne zak³óci³y te relacje, wprowadzaj¹c liczne zmiany ustawowe, które spowodowa³y zmniejszenie dochodów w³asnych samorz¹dów. Przekaza³y samorz¹dom nowe zadania albo rozszerzy³y zakres dotychczasowych, bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Konsekwencj¹ jest rezygnacja z wielu oczekiwanych przez mieszkañców inwestycji. Ogólnopolska akcja obywatelska Stawka wiêksza ni 8 MLD!, do której przyst¹pi³y w³adze samorz¹dowe Rydu³tów, s³u y przywróceniu równowagi finansowej ma³ych ojczyzn oraz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych spo³ecznoœci. Projekt ten zak³ada przesuniêcie pieniêdzy podatników z bud etu centralnego do bud etów gmin, powiatów i regionów. Miejmy nadziejê, e nasz wspólny g³os przyniesie oczekiwane efekty. Tyle podziêkowañ. Na zakoñczenie yczê nam wszystkim, aby te pierwsze dni jesieni by³y dla nas mi³e i pogodne, byœmy siê mogli cieszyæ babim latem i ciep³¹ atmosfer¹ rodzinn¹. Serdecznie pozdrawiam. Stwórz dom zwierzakowi Jubilaci Suka 2 lata wysterylizowana Szczegó³y adopcji pod nr tel: (schronisko) lub (UM Rydu³towy) W sierpniu urodziny obchodzili: Helena Ch³odek (85 lat), Maria Adamczyk (85 lat), Gertruda Figura (85 lat), Gertruda Piela (90 lat), Walenty Klimek (90 lat) Na zdjêciu Ferdynand Ferdyan (90 lat) Kornelia Newy Jubilatom sk³adamy serdeczne yczenia 2

3 Serwis SMS - zapisz siê do grup informacyjnych OG OSZENIE Aktualnoœci SPRZEDA SAMOCHODU zybka i rzetelna informacja w dzisiejszych czasach jest kluczem Sdobrej komunikacji. Tym z Was, którzy wyra ¹ na to ochotê, bêdziemy przesy³aæ na telefony komórkowe wiadomoœci SMS z ró nych dziedzin. Mo na zapisaæ siê do serwisów: Co RCK wyœwietla w kinie" oraz Co w RCK graj¹ na scenie". Mo na tak e zapisaæ siê do serwisu informacji kryzysowych. Je eli zdarzy³oby siê w mieœcie coœ z³ego, przesy³aæ bêdziemy Pañstwu informacje, jak nale y postêpowaæ. Chêtni bêd¹ mogli równie za yczyæ sobie powiadomienia o tym, e ich sprawa w Urzêdzie Miasta zosta³a zakoñczona i mog¹ odebraæ wnioskowane dokumenty. Serwis SMS jest ca³kowicie bezp³atny, a rejestracja w nim odbywa siê w sposób ³atwy i przejrzysty. Jedyny koszt jaki ponosi u ytkownik tego serwisu, to koszt jednego rejestruj¹cego SMS-a (op³ata za wys³anie wiadomoœci rejestracyjnej jest zgodna z planem taryfowym abonenta). Wszystkie przesy³ane przez Miasto Rydu³towy wiadomoœci SMS s¹ dostarczane bezp³atnie. Jak siê zarejestrowaæ? Wystarczy wys³aæ SMS o treœci, okreœlonej poni ej (zale nie od informacji, jakie chcecie otrzymywaæ) na numer Treœæ wysy³anego przez Pañstwa SMS-a rejestracyjnego: KRYZYS - informacje kryzysowe np. o zagro eniach meteorologicznych, sytuacjach kryzysowych, powodziach, podtopieniach, zagro eniu ycia itp., KINO - informacje o tym, co RCK wyœwietla obecnie w kinie, TEATR - informacje o tym, co w RCK graj¹ na scenie. Serwisy KINO i TEATR wymagaj¹ Pañstwa rejestracji raz na kwarta³ - po wys³aniu SMS-a dostajecie informacje z danej dziedziny przez okres 3 miesiêcy. Aby otrzymywaæ informacje przez kolejny kwarta³, nale y wys³aæ SMS-a po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniej rejestracji. Abyœcie nie zapomnieli Pañstwo o przed³u eniu abonamentu, zostaniecie przez nas powiadomieni, e poprzedni okres siê zakoñczy³. Je eli w pewnym momencie zdecydujecie siê na rezygnacjê z us³ugi, wystarczy wys³aæ SMS o treœci KRYZYS-NIE, KINO-NIE lub TEATR-NIE (w zale noœci od tego, z jakiej us³ugi rezygnujecie). Informacje w poszczególnych serwisach wysy³amy kilka razy w miesi¹cu. Proszê wiêc siê nie niecierpliwiæ, je eli od razu nie otrzymacie informacji - informacje na pewno do Pañstwa bêd¹ przesy³ane. Zg³aszania problemów, dotycz¹cych dzia³ania us³ugi dokonywaæ mo na pod nr tel lub Burmistrz Miasta Rydu³towy Kornelia Newy Miasto Rydu³towy og³asza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda samochodu s³u bowego I. Nazwa i siedziba Sprzedaj¹cego Urz¹d Miasta Rydu³towy, ul. Ofiar Terroru 36, NIP: , II. Opis przedmiotu sprzeda y: Przedmiotem sprzeda y jest samochód osobowy marki Daewoo Lanos, o nastêpuj¹cych danych technicznych: nr rejestracyjny SWD L790 rok produkcji 2000 nr nadwozia (VIN) SUPTF69VDYW pojemnoœæ silnika 1498 cm3 rodzaj pojazdu osobowy przebieg km, stan na dzieñ r. wyposa enie klimatyzacja Cena wywo³awcza pojazdu z³ brutto III. Zastrze enia: Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo uniewa nienia przetargu bez podania przyczyny lub odst¹pienia od przetargu. IV. Pozosta³e informacje: 1. Samochód mo na ogl¹daæ przy ulicy Jagielloñskiej 33 w Rydu³towach (Komenda Stra y Miejskiej) w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, po wczeœniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Sprzedaj¹cego, w dniu r. o godzinie 9:00 w sali nr 15 na I piêtrze Urzêdu Miasta Rydu³towy. 3. Sprzedaj¹cy dokona sprzeda y samochodu kupuj¹cemu, który zaoferuje najwy sz¹ cenê w stosunku do ceny wywo³awczej. 4. Przewodnicz¹cy komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, e po trzecim wywo³aniu najwy szej zaoferowanej ceny dalsze post¹pienia nie zostan¹ przejête. 5. Uczestnicy przetargu zg³aszaj¹ ustnie kolejne post¹pienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywo³ania nie ma dalszych post¹pieñ. 6. Po ustaniu zg³aszania post¹pieñ przewodnicz¹cy komisji przetargowej wywo³uje trzykrotnie ostatni¹, najwy sz¹ cenê i zamyka przetarg, a nastêpnie og³asza imiê i nazwisko albo nazwê lub firmê osoby, która przetarg wygra³a. 7. Kupuj¹cy jest zobowi¹zany zap³aciæ cenê nabycia w terminie nie d³u szym ni 7 dni. 8. Wydanie przedmiotu sprzeda y kupuj¹cemu nast¹pi niezw³ocznie po zawarciu umowy sprzeda y i zap³aceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Bank Spó³dzielczy w Wodzis³awiu Œl¹skim albo w kasie Urzêdu. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie Oddzia³ w Gliwicach zaprasza bezp³atna cyfrowa MAMMOGRAFIA dla pañ w wieku od 50 do 69 lat MAMMOBUS bêdzie ustawiony na rynku w Rydu³towach: 28 wrzeœnia w godz paÿdziernika w godz paÿdziernika w godz Prosimy pamiêtaæ o zabraniu ze sob¹ dowodu osobistego oraz zdjêæ z poprzedniej mammografii - je eli by³a wykonana. Bezp³atne badanie przys³uguje co 2 lata.

4 Aktualnoœci Drodzy Czytelnicy! Stypendia dla studentów Nie ka de miasto w Polsce mo e siê poszczyciæ ponad 100-letni¹ tradycj¹ œpiewacz¹. Nasi pradziadkowie i dziadkowie zapocz¹tkowali dzia³alnoœæ chóru Cecylia w 1908 r. Jak ³atwo policzyæ, w 2012 r. obchodziæ bêdziemy 105-lecie istnienia. Jednak od kilku miesiêcy borykamy sie z k³opotami zwi¹zanymi ze stale malej¹c¹ liczb¹ œpiewaków i realna jest groÿba zaprzestania naszej dzia³alnoœci. Rydu³towicy! Prosimy, pomó cie nam zachowaæ tradycjê zapocz¹tkowan¹ przez naszych przodków. Chcemy œpiewaæ i chcemy robiæ to coraz lepiej. Ale bez Waszego wsparcia nie damy rady. Zapraszamy Was. Pomó cie odbudowaæ renomê chóru Cecylia. Spotykamy siê w poniedzia³ki o godz. 18:00 w RCK Feniks, a w pi¹tki o godz. 12:00 w Domku Maryi przy Parafii pw. œw. Jerzego. ze œpiewaczym pozdrowieniem cz³onkowie i dyrygent chóru Cecylia JESIYÑ... Dejcie pokoj, co sie dzieje, Liœæ na stromie ju o³knieje, Trowa robi sie te sucho, Wiater coroz bardzi dmucho, Zaro zacznie padaæ deszcz, Bo to przeca jesiyñ jest. Ju nie bydzie hulajnogi, Krotkich batkow sagij nogi, Nie bydzie te grilowanio, Ani wywieszanio pranio, Na zegrodzie kole chatki, Tam kaj kwit³y fajne bratki. Bydom grypy i anginy, Trza se ³yknyæ witaminy, Zrobiæ tyju, wæiœ cytryna, Bo nij "C" je witamina! I choæ jesiyñ w okno klupie, My jom rychtyk mome w... nosie autor: Marek Fibic (MAROS) urmistrz Miasta Rydu³towy przypomina, i niezamo ni studenci z Rydu³tów mog¹ Botrzymywaæ z bud etu gminy stypendia - socjalne lub naukowe. Zasady udzielania stypendiów dla studentów reguluje Uchwa³a Nr XXXVIII/305/05 Rady Miasta Rydu³towy z dnia 29 sierpnia 2005 r. Wnioski o przyznanie stypendiów powinny wp³yn¹æ do kancelarii Urzêdu Miasta Rydu³towy w miesi¹cu paÿdzierniku lub lutym. Formularze wniosków s¹ dostêpne na stronie internetowej miasta oraz w Urzêdzie Miasta Rydu³towy. Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Rydu³towy (tel: ) Stypendia Burmistrza Miasta Rydu³towy - dla najzdolniejszych uczniów - mieszkañców miasta Rydu³towy urmistrz Miasta Rydu³towy informuje, i wnioski o stypendium mog¹ sk³adaæ uczniowie Bszkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u ej jednak ni do ukoñczenia 22 roku ycia. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XXXIV/308/09 Rady Miasta Rydu³towy z dnia 28 sierpnia 2009 r. (ze zm.) stypendium przyznawane jest: a) uczniom uzyskuj¹cym bardzo wysokie wyniki w nauce, w szczególnoœci laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej œredni¹ ocen co najmniej 5,0 i co najmniej dobr¹ ocenê zachowania, b) uczniom uzyskuj¹cym znacz¹ce osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególnoœci laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej œredni¹ ocen co najmniej 4,0 i co najmniej dobr¹ ocenê zachowania, c) uczniom uzyskuj¹cym bardzo dobre wyniki w dziedzinie sportu, w szczególnoœci zwyciêzcom zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy ponadto uzyskali w klasyfikacji rocznej œredni¹ ocen, co najmniej 4,0 i co najmniej dobr¹ ocenê zachowania, d) uczniom uzyskuj¹cym szczególnie wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki lub sportu na poziomie ogólnokrajowym lub miêdzynarodowym, w szczególnoœci w zawodach i konkursach wieloetapowych organizowanych przez polskie lub zagraniczne zwi¹zki sportowe lub miêdzynarodowe federacje sportowe, przez kuratoria oœwiaty lub ministerstwa. Wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta Rydu³towy sk³ada siê w kancelarii Urzêdu Miasta Rydu³towy w miesi¹cu lutym lub paÿdzierniku. Informacje podane przez wnioskodawcê podlegaj¹ weryfikacji przez pracowników urzêdu. Formularze wniosków s¹ dostêpne na stronie internetowej miasta oraz w Urzêdzie Miasta Rydu³towy. Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Rydu³towy (tel: ). Rewizyta licealistów ze Skalnej w Hamburgu dniach wrzeœnia uczniowie Liceum im. Noblistów Polskich w Rydu³towach wraz Wz opiekunami pojad¹ z rewizyt¹ do Hamburga. Grupa bêdzie zakwaterowana u rodzin tamtejszych uczniów. W ramach programu uczniowie bêd¹ zwiedzali najpiêkniejsze miasto w Niemczech - Hamburg, poznaj¹ system szkolny, bêd¹ brali udzia³ w zajêciach lekcyjnych, wspólnych wycieczkach oraz w Miêdzynarodowym Dniu Sportu. Wyjazd do zaprzyjaÿnionej szko³y Handelsschule umo liwi doskonalenie znajomoœci jêzyków obcych oraz poznanie zwyczajów i tradycji Niemiec. Bêdzie równie okazj¹ do promocji naszej szko³y, miasta i powiatu. Nasze przedsiêwziêcie zosta³o wsparte przez pani¹ Burmistrz Miasta Rydu³towy oraz Starostê Powiatu Wodzis³awskiego. Grupa polsko-niemiecka zaprezentuje siê w Hamburgu w koszulkach z logo Powiatu Wodzis³awskiego. Projekt zosta³ dofinansowany przez Polsko- Niemieck¹ Wspó³pracê M³odzie y w Warszawie. Ma³gorzata Piotrowska Koordynator projektu Weryfikacja oœwiadczeñ do 15 paÿdziernika rzypominam, e zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta Rydu³towy w sprawie zasad wynajmowania Plokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy osoby, które z³o y³y wnioski o najem lokalu mieszkalnego zobowi¹zane s¹ do sk³adania corocznych oœwiadczeñ weryfikuj¹cych w terminie do 15 paÿdziernika. Oœwiadczenia powinny zawieraæ informacje o sytuacji mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy. Osoby, które nie z³o ¹ oœwiadczenia weryfikuj¹cego w wymaganym terminie, zostan¹ skreœlone z wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Burmistrz Miasta Rydu³towy - Kornelia Newy

5 SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA za okres od 31 sierpnia do 19 wrzeœnia Aktualnoœci Referat Inwestycji BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU PRZY UL. WOJCIECHA KORFANTEGO Wykonawca robót firma F-BUD z Wodzis³awia Œl. zakoñczy³a roboty na bud.nr 1 i wymiennikowni ciep³a i zg³osi³a budynki do odbioru. Zosta³a powo³ana komisja odbiorowa, która rozpoczê³a czynnoœci odbiorowe z dniem r. Zawiadomienie o zakoñczeniu realizacji budynku nr 1 i wymiennikowni zosta³o skierowane do Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej oraz do Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzis³awiu Œl. Na budynku nr 2 trwaj¹ roboty malarskie, na budynku nr 3 rozpoczêto roboty p³ytkarskie oraz malarskie. Wykonawca robót wyst¹pi³ o zmianê kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym. Stosowne dokumenty z³o ono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzis³awiu Œl. Wykonawca robót zakoñczy realizacjê wszystkich budynków w tym roku. MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ Trwa procedura administracyjna o w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Wodzis³awiu Œl. MODERNIZACJA ULICY ELAZNEJ Projektant otrzyma³ uzgodnienie z uwagami przedstawionej koncepcji drogowej, trwa uzgadnianie warunków w³¹czenia i przebudowy kanalizacji deszczowej. Firma wyst¹pi³a o przed³u enie terminu opracowania dokumentacji projektowej do 28 grudnia br. Miasto zaakceptowa³o przesuniêcie terminu opracowania dokumentacji do 30 listopada br. MODERNIZACJA BUDYNKU URZÊDU MIASTA WYMIANA INSTALACJI C.O. W dniu 14 wrzeœnia odebrano roboty w zakresie wymiany instalacji c.o. Termin wykonania robót budowlano - wykoñczeniowych: do dnia 31 paÿdziernika br. Wartoœæ robót: ,24 z³ brutto. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 3 W dniu 30 sierpnia dokonano odbioru prac termomodernizacyjnych. W dniu 3 wrzeœnia wykonawca zg³osi³ zakoñczenie prac zwi¹zanych z budow¹ wêz³a cieplnego. Rozpoczêto czynnoœci odbiorowe budowy wêz³a cieplnego. Wartoœæ ca³kowita robót: ,31 z³ brutto. PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 NA POTRZEBY OBKA Otwarcie przetargu na roboty budowlane na potrzeby ³obka nast¹pi³o w dniu 12 wrzeœnia. Z³o ono 1 ofertê na roboty budowlane firmy RBUD z Rybnika, która cena przewy szy³a kwotê jaka zamawiaj¹cy przeznaczy³ na wykonanie tego zamówienia. Komisja przetargowa przekaza³a stosowne dokumenty w celu zatwierdzenia uniewa nienia przetargu. W zapytaniu ofertowym na wybór inspektora nadzoru do dnia sk³adania ofert z³o ono 5 ofert. Trwa sprawdzanie i weryfikacja z³o onych dokumentów w celu wyboru oferty. REMONT CHODNIKA PRZY ULICY OBYWATELSKIEJ Wykonawca robót otrzyma³ zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu na czas remontu chodnika przy ul.obywatelskiej, zawar³ umowê na u yczenie pasa drogowego na czas budowy. Termin zakoñczenia prac: 20 paÿdziernik br. Wartoœæ robót budowlanych: ,35 z³. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ Trwaj¹ prace projektowe. Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia 2013 r. Wartoœæ zamówienia: ,00 z³ ŒCIE KA POWSTAÑ ŒL SKICH W RYDU TOWACH Trwa procedura administracyjna zwi¹zana z uzyskaniem warunków zabudowy. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad br. Wartoœæ dokumentacji: 9 750,00 z³ OŒWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL. OFIAR TERRORU I UL. LEONA ORAZ OŒWIETLENIE PLACÓW ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA WZGÓRZU I URZÊDU STANU CYWILNEGO Trwaj¹ roboty budowlane i monta owe wykonania oœwietlenia terenu za budynkiem USC, placu zabawa oœ. Na Wzgórzu oraz ulicy Ofiar Terroru. Wykonawca zg³osi³ inwestycjê do odbioru. UTWORZENIE TERNU US UG REKREACYJNYCH PRZY UL. OFIR TERRORU PARK SENSORYCZNY W dniu 13 wrzeœnia podpisano umowê z Wykonawc¹ robót, firm¹ REMONT-EX z Rybnika. Roboty budowlane rozpoczn¹ siê na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika br. Termin realizacji: 15 lipca 2013 r. Wartoœæ robót budowlanych: ,00 z³ brutto. W zwi¹zku z og³oszonym zapytaniem ofertowym dotycz¹cym pe³nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie wp³ynê³o 6 ofert cenowych. Po zbadaniu przed³o onych dokumentów wy³oniono ofertê najkorzystniejsz¹ spe³niaj¹c¹ stawiane wymagania formalne, któr¹ z³o y³o Biuro Us³ug Projektowych INFO-PROJEKT z Górek Œl. za kwotê ,00 z³ i z biurem tym w najbli szym czasie zostanie zawarta umowa. PRZEBUDOWA WÊZ A KOMUNIKACYJNEGO DW NR 935 UL. RACIBORSKA W RYDU TOWACH W dniu 6 wrzeœnia przeprowadzono przetarg na wy³onienie wykonawcy robót budowlanych. Wartoœci ofert mieszcz¹ siê w przedziale ,37 z³ ,05 z³. Trwa uzupe³nianie dokumentów przez oferentów. Wy³onienie wykonawcy robót i podpisanie umowy nast¹pi do koñca wrzeœnia br. W zwi¹zku z og³oszonym zapytaniem ofertowym dotycz¹cym pe³nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie wp³ynê³y 3 oferty w przedziale cenowym od ,00 z³ do ,00 z³. Po zbadaniu przed³o onych dokumentów wy³oniono ofertê najkorzystniejsz¹ spe³niaj¹c¹ stawiane wymagania formalne, któr¹ z³o y³a firma Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania za kwotê ,00 z³ i z firm¹ t¹ w najbli szym czasie zostanie zawarta umowa. Termin realizacji umowy przewidziany jest do dnia 16 stycznia 2013 r. 5 Referat Gospodarki Komunalnej - Dokonano uzgodnieñ: lokalizacji zjazdów ul. Narcyzowa, Struga, Mickiewicza, lokalizacji gara u ul.tuwima, wodoci¹gu ul.jacka, kanalizacji ul. Kasprzaka i Radoszowska. - Wydano decyzje na zajêcie pasa drogowego: ul.plebiscytowa boczna i ul. Ofiar Terroru. - Prowadzenie spraw szkód górniczych: budynek urzêdu miasta, ul. Skowronków. - Przygotowanie postêpowañ w sprawie modernizacji placów zabaw; USC, Osiedle na Wzgórzu oraz ul Traugutta. - Przygotowanie umów: * dla robót w pasie drogowym: ul. Obywatelska, Ofiar Terroru, Skowronków, * umowy na dostawê energii elektrycznej dla obiektów miejskich i oœwietlenia ulicznego, * umowy na wymianê kompensatorów ul. Tetmajera, * umowy na dzier awê kanalizacji teletechnicznej na Strefie. - Przygotowanie postêpowania na opracowanie operatów wodnoprawnych. - Przygotowano polecenia dla ZGK: * uporz¹dkowania skrajni oraz chodnika przy ul. Narutowicza, * wzmocnienie nawierzchni drogi ul. Wiœniowej, * podwy szenia zjazdu wzd³u posesji Nr 44a przy ul. Marcina Strzody. Referat Urbanistyki i Architektury - Prowadzone s¹ 2 postêpowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w tym jedno dla zabudowy us³ugowej na terenie Miasta Wodzis³aw Œl. - jako organ zastêpczy, 2 postêpowania w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty adiacenckiej z tytu³u podzia³u nieruchomoœci. - Wydano 2 decyzje ustalaj¹ce warunki zabudowy dla zabudowy infrastrukturalnej i mieszkaniowej oraz 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji

6 Aktualnoœci inwestycji dla inwestycji liniowych (sieæ gazowa i elektroenergetyczna) - Wydano 20 informacji o przeznaczeniu nieruchomoœci. - Trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ zadania pn.: Opracowanie zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydu³towy dla terenu ca³ego miasta oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydu³towy dla okreœlonych terenów po³o onych na terenie miasta Rydu³towy. W dniu 11 wrzeœnia br. odby³a siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi rozwi¹zaniami. Wy³o enie trwa do 24 wrzeœnia br. Trwa analiza przekazanych przez wykonawcê materia³ów dotycz¹cych uwarunkowañ przestrzennych rozwoju miasta oraz opracowania ekofizjograficznego, sporz¹dzonych w toku prac nad zmian¹ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. - Na wniosek Miêdzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badañ nad Dziedzictwem Przemys³owym i Turystyki w Zabrzu udzielono informacji na temat podejmowanych dzia³añ w kierunku zachowania i promowania dziedzictwa przemys³owego naszego miasta. - Wydano 4 decyzje w sprawie ustalenia op³aty adicenckiej z tytu³u podzia³u nieruchomoœci. - Prowadzone s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do udzielenia prawa do dysponowania nieruchomoœciami gminnymi na cele budowlane w zwi¹zku z istniej¹cymi i planowanymi realizacjami sieci przesy³owych oraz przysz³ego ustanowienia s³u ebnoœci przesy³u dla sieci elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, gazowych, teletechnicznych, ciep³owniczych. Przygotowano kolejne protoko³y rokowañ okreœlaj¹ce warunki udostêpnienia nieruchomoœci gminnych oraz przysz³ego ustanowienia s³u ebnoœci przesy³u (sieæ gazowa przy ul. Karola Miarki, sieæ teletechniczna przy ul. Wojciecha Korfantego, sieæ elektroenergetyczna przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera). - Prowadzone s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do zawarcia z Miastem Racibórz umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacjê zadania pn.: Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Referat Mienia Komunalnego i Geodezji - Zakoñczone zosta³y pomiary geodezyjne przy ul. Wojciecha Korfantego polegaj¹ce na wydzieleniu dzia³ek zgodnie z przeznaczeniem tj. nieruchomoœæ zabudowan¹ blokami mieszkalnymi do oddania w trwa³y zarz¹d, nieruchomoœæ drogow¹ wchodz¹c¹ w drogê gminn¹, i pozosta³¹ resztê. - Nabyte zosta³y umow¹ notarialn¹ pozosta³e nieruchomoœci drogowe stanowi¹ce drogê boczn¹ ul. Pietrzkowick¹; - Zakoñczone zosta³o postêpowanie zakupu nieruchomoœci drogowej przy ul. Strzelców Bytomskich (rondo); - Prowadzone s¹ wyp³aty odszkodowañ za przejête z mocy prawa nieruchomoœci drogowe przy ul. Skalnej i Pietrzkowickiej w oparciu o decyzje Starosty Wodzis³awskiego; - Wszczête zosta³y dwa postêpowania rozgraniczeniowe nieruchomoœci przy ul. Pietrzkowickiej i Benedykta; - Trzy postêpowania podzia³owe nieruchomoœci zosta³y zakoñczone decyzjami zatwierdzaj¹cymi podzia³; - - Przygotowuje siê dokumentacjê do wszczêcia postêpowania o komunalizacjê z mocy prawa do Wojewody Œl¹skiego do nieruchomoœci Skarbu Pañstwa; - Zebrano dokumentacjê i z³o ono cztery wnioski do S¹du Rejonowego Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych o ujawnienie prawa w³asnoœci na rzecz Gminy do nieruchomoœci nabytych z mocy prawa; Referat Ochrony Œrodowiska - Rozliczono i wyp³acono jedn¹ dotacjê na wymianê urz¹dzenia grzewczego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie miasta Rydu³towy. - Zlecono panu Piotrowi Kamiñskiemu sporz¹dzenie opinii dendrologicznej 6 sztuk drzew rosn¹cych na nieruchomoœci o nr ewidencyjnym dzia³ki 2434/29, po³o onej przy ul. Ofiar Terroru w Rydu³towach (drzewa rosn¹ce na pomniku przyrody nieo ywionej pn."ska³ka"). - W dniu 13 wrzeœnia 2012 r zosta³a zawarta umowa na opracowanie "Programu Ochrony Œrodowiska dla miasta Rydu³towy na lata z uwzglêdnieniem perspektywy na lata ". Zgodnie z jej warunkami ABRYS Technika Sp. z o. o. z siedzib¹ w Poznaniu wykona zadanie w terminie 4 miesiêcy od daty podpisania umowy. - Postanowieniem z dnia 13 wrzeœnia 2012 r. Burmistrz Miasta Rydu³towy stwierdzi³ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko dla przedsiêwziêcia pod nazw¹ "Budowa laboratorium badawczo-rozwojowego prowadz¹cego prace nad zmniejszeniem zu ycia paliwa, adaptacje parametrów skrzyñ automatycznych, rozwój instalacji gazowych CNG oraz ich monta, serwis mechaniki i elektroniki samochodowej, produkcja czêœci samochodowych oraz innych podzespo³ów z wykorzystaniem obrabiarek CNC". Przedsiêwziêcie realizowane bêdzie na terenie przy ul. Strefy Gospodarczej. - W ramach postêpowania w przedmiocie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na wydobywaniu wêgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzysz¹cej ze z³o a "Anna 1" na OG "Pszów 1 przez KW S.A. Oddzia³ KWK "Rydu³towy-Anna" w latach wyst¹piono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Katowicach z proœb¹ o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsiêwziêcia. - Wszczêto 16 postêpowañ w przedmiocie wydania zezwolenia na usuniêcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoœci. Wydano 10 zezwoleñ na wycinkê drzew. - Podpisano 57 umów u yczenia nieruchomoœci gruntowej pod budowê przydomowych oczyszczalni œcieków, wp³ynê³o 21 rezygnacji z udzia³u w programie. 6 Referat Funduszy Zewnêtrznych - W Urzêdzie Marsza³kowskim z³o ono wniosek o p³atnoœæ poœredni¹ dla projektu Przezroczysty Urz¹d Miasta Rydu³towy wdro enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarz¹dzania Miastem wraz z modu³em GIS realizowanego ze œrodków EFRR w ramach RPO WSL. Wnioskowana kwota refundacji: ,36 z³. - Do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej przes³ano wyjaœnienia dotycz¹ce projektu: Mam szansê na powrót do pracy ³obek w Rydu³towach jako instytucja wspieraj¹ca godzenie ycia zawodowego i rodzinnego. - Do Urzêdu Marsza³kowskiego przekazano wyjaœnienia do wniosku o p³atnoœæ poœredni¹ dla zadania dot. RAFY. - W WFOŒiGW z³o ono wniosek o wyp³atê transzy po yczki w wysokoœci z³., w zwi¹zku z realizacj¹ zadania dot. termomodernizacji SP3. - Do Urzêdu Marsza³kowskiego przes³ano elektroniczne harmonogramy p³atnoœci dla zadañ realizowanych w ramach RPO WSL. - Do Urzêdu Marsza³kowskiego przes³ano jednostronnie podpisan¹ umowê na dofinansowanie projektu: Utworzenie terenu us³ug rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydu³towach Park Sensoryczny ze œrodków EFRR w ramach RPO WSL. Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Zorganizowano wizytê przedstawicieli Miasta Reken w dniach w ramach projektu Sport i sztuka wspó³finansowanego z programu Comenius Regio, - Zorganizowano imprezy sportowe w ramach XX Dni Rydu³tów, - Trwa wydawanie decyzji i rozliczanie stypendiów szkolnych, - Trwa rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarz¹dowym, a realizowanych w I pó³roczu br., - Trwa przygotowywanie Dni Promocji Zdrowia, które odbêd¹ siê w dniach br., - Zatwierdzono aneksy do projektów organizacyjnych szkó³, przedszkoli i ognisk, - Przygotowano sprawozdanie SIO wg stanu z dnia 10 wrzeœnia br., - Trwa analiza wyników sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego na podstawie materia³ów OKE w Jaworznie. Referat Administracyjno-Organizacyjny, Biuro ds. Informatyki - Kontynuowane s¹ prace Komisji ds. przeprowadzenia wartoœciowania stanowisk pracy w UM (termin realizacji zadania 30 wrzesnia br.) - Trwaj¹ prace remontowe zwi¹zane z malowaniem pomieszczeñ w budynku UM - w ramach szkód górniczych.

7 - Odby³y siê dwa nabory na stanowiska urzêdnicze, tj.: * do Referatu Mienia Komunalnego i Geodezji (wp³ynê³o 7 ofert) * do Biura ds Kadr (wp³ynê³o 50 ofert) - Zlecono wykonanie mebli biurowych do pomieszczeñ Skarbnika Miasta - 6 wrzeœnia kadra kierownicza uczestniczy³a w szkoleniu w ramach zadania 9 Projektu "Sprawny Samorz¹d" dotycz¹cego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wrzeœnia odbêdzie siê ustny przetarg nieograniczony samochodu s³u bowego Stra y Miejskiej - Daewoo Lanos ( wycena rzeczoznawcy cena wywo³awcza 2 214,00 z³) - Rozstrzygniêto przetarg na dostawê sprzêtu komputerowego dla potrzeb Urzêdu Miasta. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o y³a firma ALTECH s.j. P³ock ,98 z³ - Przed³u ono umowê z firm¹ LEON Rybnik na us³ugê dostêpu do sieci internet dla potrzeb Urzêdu (korzystniejsze parametry transmisji w tej samej kwocie) - Odnowiono licencjê na oprogramowanie antywirusowe dla potrzeb Urzêdu na kolejny rok. Referat Ewidencji Ludnoœci i Dzia³alnoœci Gospodarczej - wpis do CEIDG 13 - zmiana wpisu w CEIDG wpis informacji o zawieszeniu dzia³alnoœci gosp. w CEIDG wpis informacji o wznowieniu dzia³alnoœci gosp. w CEIDG 4 - wykreœlenie wpisu z CEIDG- 6 - zameldowanie na pobyt czasowy 94 - przemeldowania wymeldowania 55 - zameldowania 49 - zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce zameldowanie 33 - wnioski o udostêpnienie danych liczba z³o onych wniosków o wydanie dowodu osobistego liczba odebranych dowodów osobistych Referat Bud etu - Wprowadzono zarz¹dzenia w sprawie zmian w bud ecie miasta na 2012 rok, - Wprowadzono zarz¹dzeniami zmiany w planie finansowym, - Wprowadzono zarz¹dzenie nr 196 z 31 sierpnia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydu³towy na lata ; - Przygotowano projekt uchwa³y w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydu³towy na lata Referat Ksiêgowoœci - Bie ¹ca obs³uga gotówkowa i bezgotówkowa UM. - Sporz¹dzenie deklaracji VAT. - Wyliczenie wynagrodzeñ i sporz¹dzenie deklaracji DRA i PIT 4R. - Sporz¹dzenie sprawozdañ o wydatkach i dochodach UM. - Bie ¹ca windykacja zaleg³oœci niepodatkowych Urz¹d Stanu Cywilnego - Zarejestrowano 79 urodzeñ (w tym mieszkañcy Rydu³tów - 6) - Zarejestrowano 27 zgonów (w tym mieszkañcy Rydu³tów - 13) - Zarejestrowano 10 ma³ eñstw - Spisano 7 zapewnieñ do zawarcia ma³ eñstw - Nie zarejestrowano rozwodów Zak³ad Gospodarki Komunalnej - Prowadzono prace zwi¹zane z utrzymaniem czystoœci na terenie miasta Rydu³towy - Wykonano drobne naprawy i prace zwi¹zane z utrzymaniem budynków komunalnych - Wykonano prace konserwacyjne na Urzêdzie Miasta, USC oraz na Rafie. - Wykonano prace zwi¹zane z uzupe³nianiem i napraw¹ oznakowania na drogach gminnych 7 Aktualnoœci - Zakoñczono remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Raciborskiej Zakoñczono remont elewacji budynku przy ul. Raciborskiej Zakoñczono modernizacja odcinka drogi ul. Lipowej II etap - Prowadzono remonty cz¹stkowe na drogach gminnych - Zakoñczono monta oznakowania na ul. Jagielloñskiej - Wprowadzenie zmian w sta³ych organizacjach ruchu na drogach: ul. Engelsa, M. Strzody, Nowa, Krucza, Tygrysia, Pawia, Pietrzkowicka, Urbana, Osiedle na Wzgórzu, Barcioka - Wykonano prace budowlane zwi¹zane ze zmian¹ sposobu u ytkowania pomieszczeñ us³ugowych usytuowanych w czêœci parteru na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 - Prowadzono wycinkê drzew na ul. Ofiar Terroru, Osiedlu na Wzgórzu, A. Mickiewicza oraz terenach CUH - Pielêgnacja drzewostanu na ul. Radosnej, Bohaterów Warszawy, Plebiscytowej, Obywatelskiej, Bema, - Remont nawierzchni odcinka drogi na ul. B. Krzywoustego - Zakoñczono remont mieszkania do zasiedlenia ul. Raciborska 242/ - Zakoñczono wymianê liczników wody w budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 Rydu³towski Park Przedsiêbiorczoœci - Trwa produkcja tablic informacyjno - reklamowych, które zostan¹ ustawione na wjazdach na Strefê Gospodarcz¹. - Zawarto umowê kupna nieruchomoœci przy ul. Podleœnej 6C, stanowi¹cej siedzibê Spó³ki. - Przekazano Powiatowemu Urzêdowi Pracy listê nowych inwestorów, co do których zachodzi prawdopodobieñstwo tworzenia nowych miejsc pracy. - Wszczêto, wspólnie z Urzêdem Miasta i inwestorem ze Strefy, rozmowy z Tauronem na temat poprawienia bezpieczeñstwa wzd³u trasy napowietrznej linii wysokiego napiêcia, która przechodzi nad terenami inwestycyjnymi. Negocjacje dotycz¹ g³ównie udzia³u finansowego stron w tym przedsiêwziêciu. Rydu³towskie Centrum Kultury - Zorganizowano: koncert w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Folkloru Przygoda 2012, XX Dni Rydu³tów, wernisa wystawy fotografii analogowej, wystêp Grupy MoCarta, - Po trzytygodniowej przerwie zaczê³o dzia³aæ kino, wyœwietlono 9 seansów filmowych, - Trwaj¹ przygotowania do przetargu dla zadania: Cyfryzacja kina w Rydu³towskim Centrum Kultury FENIKS dofinansowanego ze œrodków Urzêdu Miasta Rydu³towy i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozpoczêto wspó³pracê ze szko³ami i przedszkolami w zakresie edukacji medialnej KinoSzko³a - Trwa ustalanie repertuaru na kolejne miesi¹ce - Zaakceptowano do druku wydawnictwo pokonkursowe Miko³ajowe granie - utwory na fortepian dla dzieci - W przygotowaniu regulamin konkursu fortepianowego dla dzieci w ramach IV Miko³ajowego Festiwalu Muzycznego - We wspó³pracy z MZOPO zaplanowano cykl warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych dla uczniów szkó³ podstawowych - Trwaj¹ przygotowania do Festiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra - Trwa promocja wydarzeñ kulturalnych w lokalnych mediach - Rozpoczêto wspó³pracê z Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydu³towach w ramach innowacji pedagogicznej - profil animator kultury Biblioteka Publiczna Miasta Rydu³towy - 1 wrzeœnia Bajeczna sobota odby³y siê kolejne sobotnie zajêcia dla dzieci; - 5 wrzeœnia - odby³o siê spotkanie numizmatyków, dzia³aj¹cych przy BPMR im. Henryka Miko³aja Góreckiego; - 13 wrzeœnia odby³o siê spotkanie pañ z grupy Ig³a z nitk¹ dzia³aj¹cych przy BPMR im. Henryka Miko³aja Góreckiego; - Przygotowujemy siê do konferencji pt: Mistrz znany i nieznany oraz do spotkania z Urszul¹ Dudziak. - W czytelni mo na ogl¹daæ wystawê numizmatyczn¹ pt: Waluty zestawy rocznikowe

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Niezwyk³a jubilatka Stanis³awa Sosnowska jedyna stulatka! Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci

Niezwyk³a jubilatka Stanis³awa Sosnowska jedyna stulatka! Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci Dwutygodnik Nr 19 (200)/2011 7.11.2011 r. WSPANIA Y JUBILEUSZ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWOGARDZIE Szko³o, szko³o, gdy ciê wspominam Têsknota w serce siê wgryza, Oczy mam pe³ne ³ez. Julian Tuwim To by³o

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu Miesiêcznik bezp³atny Gmina Postomino 224 Rok XIX wrzesieñ 2008 10 miejsce w kraju, 3 w województwie Ranking Rzeczpospolitej Regionalnego, jak i Funduszu Europejski samorz¹d powsta³ na Spójnoœci czy programu

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo