Elegancja w pielêgnacji skóry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elegancja w pielêgnacji skóry"

Transkrypt

1 Elegancja w pielêgnacji skóry rejuvi

2

3 Witamy w rejuvi ¹cz¹c zaawansowane zio³olecznictwo, najnowsze badania dermatologiczne, sekrety piêkna z Dalekiego Wschodu oraz nowoczesn¹ technologiê kosmetyczn¹, Rejuvi zapewnia unikalny synergiczny dostêp do odm³odzenia skóry. Rejuvi Laboratory Inc. posiada profesjonalne kuracje dla ró nych problemów i infekcji skórnych, które daj¹ widoczne rezultaty. W konsekwencji kuracje te s¹ bardzo skutecznym narzêdziem pracy dla kosmetyczek, dermatologów i innych specjalistów zajmuj¹cych siê problemami skóry. Intencj¹ poni szej instrukcji jest dostarczenie podstawowych zaleceñ i wytycznych dla kosmetyczek nie znaj¹cych profesjonalnych produktów Rejuvi oraz umo liwienie ³atwego postêpowania krok po kroku wed³ug zaleceñ, tak by mo na by³o szybko zapoznaæ siê z kuracjami Rejuvi. Problemy skórne s¹ zwykle skomplikowane i wysoce zindywidualizowane. Nie ma uniwersalnej metody na rozwi¹zanie wszystkich problemów skórnych. Po zapoznaniu siê z profesjonalnymi produktami, Rejuvi zachêca do modyfikacji tych procedur lub rozwijania swoich w³asnych metod w indywidualnych kuracjach. Nale y zauwa yæ, e s¹ to konkretne podstawowe produkty, które konsekwentnie stosuje siê w wielu kuracjach Rejuvi. Pocz¹tkowo niezbêdne jest nabycie pewnej iloœci produktów w celu wykonania kuracji, jednak e póÿniej wystarczy dodaæ ju tylko kilka specjalnych produktów do wykonania pozosta³ych kuracji. Mamy nadziejê, e ta instrukcja zapewni ³atwy dostêp do niezwyk³ej si³y profesjonalnego królestwa kuracji skóry Rejuvi. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci lub pytañ, nale y bez wahania kontaktowaæ siê z przedstawicielami Rejuvi w celu uzyskania pomocy. Teresa Maciejewska tel. kom

4 rejuvi a Night Gel Komplex witaminy a do pielêgnacji domowej. el na noc, zawiera rodzinê witamiy A, puder per³owy, ekstrakt eñszenia i aloe vera, co stwarza razem unikaln¹ kompozycjê. Witamina A komplex jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów skór. Badania naukowe wykaza³y e witamina A komplex lekko stymuluje odtwarzanie kolagenu i elastyny aby zachowaæ jêdrnoœæ i elastycznoœæ skóry. rejuvi a Renewal Complex Regeneruj¹cy komplex witaminy a. Rejuvi a Renewal Complex zawiera kwas alfa lipidowy, algi i ekstrakt dro d y. Unikalna formu³a sprawia, e preparat przechodzi ³atwo przez skórê, wzmaga energiê, powstrzymuje procesy starzenia, powoduj¹c wzrost produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego. Wyg³adza zmarszczki i rozjaœnia skórê. Dostêpny w dwóch wersjach: do skóry normalnej i wra liwej. rejuvi a Retinyl Serum Retinyl Serum sk³ada siê z wysoko skoncentrowanego kompleksu wit. A, który zawiera retinol (nat Vit.A), octan retinolu. Jest to unikalny komplex Vit. A w formie serum który zapewnia skórze wy sz¹ penetracjê, oferuj¹c jej wiele korzyœci: - sprzyja syntezie kolagenu i produkcji elastyny, zmniejsza zmarszczki i sprawia, e skóra staje siê elastyczna i sprê ysta, - usuwa wolne rodniki bardziej skutecznie ni Vit. C i Vit. E, - pomaga normalizowaæ nieregularne komórki i pomaga zapobiegaæ rakowi skóry, - stanowi najlepsze uzupe³nienie dla kuracji kwasami owocowymi i produktów zawieraj¹cych kwasy AHA. Stosowanie: Stosowaæ codziennie lub co drugi dzieñ, najlepiej na noc. Po na³o eniu Retinyl Serum a zaaplikowaæ odpowiedni krem Rejuvi w celu nawil enia skóry. Aby zmniejszyæ prawdopodobieñstwo powstania ó³tego koloru na skórze powinien byæ stosowany raz lub dwa razy w tygodniu Rejuvi Clearing Toner. Preparat nale y przechowywaæ w ch³odnym miejscy z dala od s³oñca. Je eli nie jest u ywany powinien byæ trzymany w lodówce. Niesamowite rezultaty bêd¹ widoczne ju po dwóch tygodniach stosowania! rejuvi b Skin Moisturizer Krem nawil aj¹cy. Ten wyœmienity krem na dzieñ jest wynikiem po³¹czenia zaawansowanej biotechnologii i sekretnych tajników piêkna Orientu. Rejuvi b zawiera aloes, cenny puder per³owy, wyci¹g z sumy oraz olejek z avocado. Sk³adniki te posiadaj¹ w³aœciwoœci koj¹ce i od ywcze. Cenny wyci¹g z dro d y oraz antyutleniaj¹cy kwas alfa-lipolic zawarte w Rejuvi b zwiêkszaj¹ odpornoœæ skóry i chroni¹ j¹ przed szkodliwym wp³ywem œrodowiska. Dostêpny w trzech wariantach: do cer normalnej, do cery t³ustej i wra liwej. rejuvi b Moisturizer Lotion Nawil aj¹ca emulsja. Przeznaczony dla wszystkich rodzajów skór. Zawartoœæ aloe vera dzia³a ³agodz¹co, nawil aj¹co i zmiêkczaj¹co. Avocado dostarcza witamin, daje skórze miêkkoœæ i elastycznoœæ. Ekstrakt sumy wzbogaca pobieranie tlenu w komórkach i wp³ywa na zmniejszenie produkcji ³oju. eñszeñ wzmacnia cyrkulacjê. rejuvi c Skin Care Formula Kwas owocowy 12%. Do u ytku profesjonalnego: Dzia³anie: agodzi zaczerwienienia, usuwa obumar³e komórki skórne, przyspiesza leczenie, stymuluje odradzanie komórek, zwiêksza cyrkulacjê, reperuje. Zastosowanie: przy zwyk³ym zabiegu oczyszczania, przy pierwszym zabiegu AHA, przy oczyszczaniu porów, po waksowaniu. Do stosowania w domu: Niski koncentrat kwasu AHA powoduje bezpieczn¹ i efektywn¹ terapiê dla tych, którzy chc¹ stosowaæ kwasy AHA w domu. Rejuvi c powoduje delikatne z³uszczanie pozosta³oœci skórnych, wzmacnia metabolizm skóry, która staje siê zauwa alnie zdrowsza i bardziej odœwie ona ju po pierwszej lub drugiej aplikacji. Czêste u ywanie powoduje redukcjê porów, rozjaœnienie plam pigmentacyjnych, z³agodzenie wyprysków i wyg³adzenie skóry. Aplikacja: Na czyst¹ skórê na³o yæ bawe³nianym patyczkiem, pozostawiæ na 5 do 30 min w zale noœci od reakcji skóry. Zmyæ zimn¹ wod¹. Stosowany do wszystkich rodzajów skór, przeciwwskazane przy chorobach skóry. rejuvi d Skin Bleach Gel el wybielaj¹cy. Rejuvi d el ma zastosowanie wy³¹cznie na przebarwienia starcze, piegi i pojedyncze plamy o ma³ej powierzchni. Stosowany wy³¹cznie na noc. Przy skórach cienkich i wra liwych dla zmniejszenia negatywnych reakcji, el powinien byæ u ywany co drugi lub trzeci dzieñ. Rejuvi d el zawiera kwas glikolowy i wit.a, która efektywnie rozmiêkcza obumar³e komórki skórne i stymuluje produkcje kolagenu oraz elastyny w skórze. Hydroguinon i lactic acid (kwas mlekowy) daj¹ wybielaj¹ce efekty. el nale y przechowywaæ w lodówce, przed u yciem wstrz¹sn¹æ. Po aplikacji elu d nie stosuje siê adnych innych produktów. rejuvi e Eyebrow Revitalizer P³yn wzmacniaj¹cy brwi i rzêsy. Produkt ten dzia³a pielêgnuj¹co i wzmacniaj¹co na brwi i rzêsy. Jak wszystkie inne produkty Rejuvi dzia³a stymuluj¹co na cebulki w³osa. Kompleks dobranych ekstraktów zió³, wp³ywa na korzeñ w³osa oczyszczaj¹c go, nastêpnie dostarcza od ywki. To powoduje w rezultacie, e yj¹ce w³oski wyrastaj¹ gêœciej, s¹ b³yszcz¹ce i silniejsze. Szczególnie latem Rejuvi e pielêgnuje brwi wysuszone przez s³oñce. Wskazane jest równie dla osób, które czêsto farbuj¹ brwi lub czêsto regulowa³y brwi a teraz maj¹ k³opoty z ich wzrostem. P³yn ten nie wp³ywa jednak na porost ca³kiem nowych cebulek w³osowych. Podczas stosowania, na pocz¹tku skóra mo e reagowaæ lekkim zaczerwienieniem lub swêdzeniem. Po paru dniach nie odczuwa siê adnych niemi³ych reakcji a po kilku tygodniach brwi s¹ gêœciejsze i b³yszcz¹ce. Wystêpuje w dwóch opakowaniach do brwi i do rzês. Aplikacja: Stosowaæ rano i wieczorem na brwi i rzêsy. rejuvi f Facial Wash el do mycia twarzy skóry mieszanej i t³ustej. Œrodek g³êboko oczyszczaj¹cy, odpowiedni dla skóry porowatej, mieszanej i t³ustej (nie mo e byæ stosowany do skóry cienkiej i wra liwej). Oczyszcza skórê z obumar³ych komórek, zmniejsza produkcjê ³oju. Sk³ad Rejuvi f : - Aloe vera el nawil a, leczy i ³agodzi, - Sodium laureth sulfare sulfonic acid w formie kwasu siarkowego emulguje oraz oczyszcza, - Glicerin alkohol ma w³aœciwoœci nawil aj¹ce, - Cocamidopropyl batanine oczyszcza, wi¹ e powoduje pienienie, - Panthenol alkohol wp³ywa na ogóln¹ kondycjê skóry, - Chamomile ekstrakt uspakaja, leczy, - Papaja extrakt zawiera enzym, który rozmiêkcza, u³atwia usuwanie ze skóry obumar³ych komórek, papaja posiada równie w³aœciwoœci lecznicze. - Cocumber ekxtrakt dzia³a odœwie aj¹co, dezynfekuje i œci¹ga. rejuvi g AHA Cream Krem przeciwzmarszczkowy z kwasami owocowymi. Super nowoczesny krem Rejuvi zapewniaj¹cy skórze wielorakie korzyœci, przystosowany do wszystkich rodzajów skóry. Zawiera kwas AHA oraz jego pochodne, dziêki czemu delikatnie usuwa obumar³y naskórek i oczyszcza tkankê. Znaczne stê enie witamin E i C ogranicza produkcjê wolnych rodników tlenu, odgrywaj¹cych znaczn¹ rolê w procesie przedwczesnego starzenia siê skóry. Ju po kilku dniach mo na zauwa yæ widoczn¹ ró nicê w wygl¹dzie skóry. Drobne linie zostan¹ zredukowane, zmarszczki bêdê mniej widoczne a powierzchnia skóry wyg³adzona.dodatkow¹ korzyœci¹ stosowania kremu jest zmniejszenie iloœci przebarwieñ skórnych, które pojawiaj¹ siê z wiekiem oraz bardziej czysta cera. Ogólny wygl¹d skóry ulega znacznej poprawie. Krem Rejuvi g AHA dostêpny jest w trzech wariantach: do cery normalnej i suchej, do cery t³ustej i do cery wra liwej. rejuvi g AHA Serum Koncentrat rewitalizuj¹cy z liposomami. Rejuvi g AHA Serum z liposomami jest rewitalizuj¹cym koncentratem przeznaczony dla skór t³ustych i mieszanych. Efektywnie penetruje skórê a bogata zawartoœæ AHA (kwasu mlekowego i glikolowego) i wit. C stymuluje odnowê komórek i chroni skórê, wzmacniaj¹c jej odpornoœæ. Olej s³onecznikowy daje skórze miêkkoœæ i elastycznoœæ. Nale y stosowaæ rano i wieczorem a w razie potrzeby mo na po serum u yæ odpowiedniego kremu. rejuvi h Super Soothing Cream Krem leczniczy do g³êbokiej regeneracji. Zawiera aloe vera, sumê i specjalny ekstrakt lukrecji. Rejuvi h Super Soothing Cream zmniejsza zaczerwienienia skórne i przyspiesza jej odnowê. Regeneruje oparzon¹ skórê lub ekstremalnie wysuszon¹. Jest doskona³¹ kuracj¹ po tatua owaniu, laserze, chemicznym z³uszczaniu, mikrodermablazji lub innych agresywnych zabiegach. Aplikacja: Aplikowaæ kilka razy dziennie na ma³¹ powierzchniê z problemem. W celu uzyskania lepszego efektu chore miejsce mo na zabanda owaæ. Gdy leczeniu ma byæ poddana wiêksza powierzchnia lub ca³a twarz, krem mo na wymieszaæ z Rejuvi y Light Moisturizer lub Rejuvi b Skin Moisturizer w stosunku 1:1. rejuvi h Skin Healing Gel el ³agodz¹cy. Zawiera 98% wyci¹gu z czystego aloesu i rumianku, dziêki czemu skutecznie ³agodzi skórê twarzy i ca³ego cia³a, które wymagaj¹ szczególnej pielêgnacji. Doskona³y w przypadku oparzeñ s³onecznych, podra nieñ od wiatru, delikatnych podra nieñ popêkanej i wysuszonej skóry, nawet uk¹szeñ owadów. Ponadto Rejuvi h korzystnie dzia³a na skórê goj¹c¹ siê po zabiegach np. AHA lub z³uszczania.poniewa nie zawiera t³uszczu, jest on idealnym kosmetykiem nawil aj¹cym do codziennej pielêgnacji dla skór bardzo t³ustych lub wymagaj¹cych minimalnego nawil enia. W przypadku skóry wra liwej mo na stosowaæ pod dzienne lub nocne kosmetyki dla zmniejszenia dyskomfortu b¹dÿ podra nieñ. rejuvi i Eye Repair Gel el pod oczy. Regeneruj¹cy el pod oczy, jest odpowiedni nawet dla najbardziej wra liwej skóry. Zawiera aloe vera, beta glutan i rumianek, które w ³agodny sposób dzia³aj¹ na okolice oka a wodny roztwór oleju jojoba dostarcza wilgoci. el mo e byæ stosowany przy egzemie, jak równie na inne podra nione partie twarzy. Niewielk¹ iloœæ elu wklepuje siê okrê nymi ruchami wokó³ oczu, rano i wieczorem. 2

5 rejuvi i Eye Repair Cream Krem pod oczy. Ten cudownie delikatny krem z dodatkow¹ moc¹ nawil ania zosta³ stworzony specjalnie z myœl¹ o suchej okolicy oczu. Kwas alfa lipolic i unikatowy komleks (glykosamine, HCL, wyci¹g z alg i dro d y) wykorzystywane s¹ do wychwytywania wolnych rodników i opóÿniania efektów starzenia siê. Znacz¹ca poprawa wygl¹du skóry w okolicach oczu daje siê zaobserwowaæ na przestrzeni kilku tygodni. rejuvi Eye Makeup Remover P³yn do demakija u oczu Lekki bezt³uszczowy p³yn do demakija u oczu, makija u wodoodpornego i zwyk³ego. Delikatnie oczyszcza wra liwy obszar oka, nie pozostawia t³ustego filmu, ³agodzi podra nienia. rejuvi j Shower Cream Krem pod prysznic Luksusowy pieni¹cy siê krem pod prysznic zawieraj¹cy pochodne kwasu AHA, który delikatnie oczyszcza i zmiêkcza skórê. Bogaty w od ywczy olejek z jojoby, który zapobiega wysuszeniu skóry. Ponadto produkuje du e iloœci piany, która pozostawia skórê cudownie czyst¹ i jedwabist¹. rejuvi k Facial Cleanser el do mycia twarzy skóry suchej i wra liwej. Przejrzysty el zawieraj¹cy pochodne kwasów owocowych AHA delikatnie usuwa wszelkie zabrudzenia. Dziêki swej ³agodnej strukturze nie wysusza ani nie podra nia skóry. Rejuvi k oferuje ca³kowite oczyszczenie skóry. Zawiera aloes, rumianek oraz wyci¹g z ogórka, które uspokajaj¹ skórê podczas procesu oczyszczania jej. Rejuvi k jest doskona³ym kosmetykiem oczyszczaj¹cym przeznaczonym dla skóry normalnej. Z ³atwoœci¹ radzi sobie z demakija em oczu i ca³ej twarzy. Zastosowanie: Delikatnie wmasowaæ w such¹ powierzchniê skóry. Zmyæ ch³odn¹ wod¹. rejuvi L Body Lotion Balsam do cia³a. Doskona³y balsam do cia³a o wielorakich korzyœciach. Zawiera proteiny naturalnych warzyw, wyci¹gi z wodorostów, aloes i alantoinê, dziêki czemu koi i od ywia skórê. Rejuvi L wch³ania siê natychmiastowo i nie pozostawia uczucia kleistoœci. Jest pomocny w walce z suchoœci¹ skóry i zmniejsza jej podra nienia. Zawiera dobrze znany dietetykom i lekarzom GLA (kwas gamma linolenowy), który jest niezwykle pomocny w ³agodzeniu syndromu przedmiesi¹czkowego (PMS), walce z zakrzepami krwi i artretyzmu. Rejuvi l jest pierwszym na œwiecie balsamem do cia³a oferuj¹cym kwas GLA na drodze miejscowej aplikacji. Zastosowanie: Nak³adaæ na cia³o w miejscach gdzie skóra jest sucha i wywo³uje dyskomfort. Stosowaæ codziennie najlepiej po k¹pieli lub prysznicu. rejuvi m Massage Cream Krem do masa u. Rejuvi m Massage Cream jest kremem rozmiêkczaj¹cym i nawil aj¹cym. Odpowiedni dla wszystkich typów skór. Zawiera lecz¹cy i nawil aj¹cy el aloe-vera, olej s³onecznikowy oraz wysok¹ koncentracjê witaminy E. Stosowany jest zarówno na twarz jak i na cia³o. Ma przyjemny zapach esencji olejkowych, daje mi³e odczucie jedwabiu podczas masowania. Przy bardzo suchej skórze, mo e byæ mieszany z oliwk¹ m do masa u lub Rejuvi a (w tym przypadku bêdzie bardziej wydajny). rejuvi m Massage Cream with Scrubbing and Whitening Peelinguj¹cy krem do masa u do zabiegu wybielaj¹cego. Jest specjalnym kremem, który jest przeznaczony do usuwania martwego naskórka i prowadzi do kosmetycznego wybielenia podczas masa u. Efekt peelingu jest osi¹gniêty w naturalny sposób dziêki delikatnym cz¹steczkom (³uskom) co jest bezpiecznym procesem dla skóry. rejuvi m Massage Oil Oliwka do masa u. ¹czy w sobie cenne olejki jojoby i awokado dziêki czemu zapewnia doskona³e nat³uszczenie pod masa twarzy. Dziêki zawartemu olejkowi z aloesu i witaminom A + E Rejuvi m wspomaga naturalny proces odnowy skóry i zapewnia odpowiednie jej od ywienie. Du e stê enie GLA jest znacz¹cym elementem sk³adowym odpowiedzialnym za niezbêdne od ywienie i metabolizm cia³a. Kwas GLA uwa any jest za bardzo skuteczny w walce z wieloma powszechnymi symptomami syndromu przedmiesi¹czkowego (uczucie opuchniêcia, nadwra liwoœæ piersi, nawet rozdra nienie). Rejuvi m Massage Oil jest pierwszym olejkiem do masa u zawieraj¹cym ten cenny sk³adnik niezbêdny do miejscowego zastosowania. Zastosowanie: Stosowaæ jak zwyczajny olejek do masa u na twarz lub na cia³o. Mo e byæ stosowany jako specjalny kosmetyk od ywiaj¹cy dla bardzo suchej skóry. Po zastosowaniu u ywaæ zwyczajne kosmetyki nawil aj¹ce. rejuvi n Night Cream Krem na noc dla skóry wra liwej. Ten œnie nobia³y krem momentalnie wch³ania siê w skórê. Rejuvi n zawiera cenne olejki naturalne oraz wzbogacony jest witamin¹ C i E w celu zapewnienia skórze doskona³ego od ywienia i nawil enia. Takie po³¹czenie witamin skutecznie walczy z wolnymi rodnikami tlenu, g³ówn¹ przyczyn¹ starzenia siê skóry. Ponadto GLA zawarty w olejku pierwiosnka lekarskiego i wyci¹gu z eñszenia wspomagaj¹ neutralny proces odnowy skóry. Dostêpny w dwóch wariantach: do cery normalnej i do cery suchej. Zastosowanie: Stosowaæ na noc na oczyszczon¹ skórê wklepuj¹c okrê nymi ruchami ku górze. rejuvi o Cleansing Milk Mleczko oczyszczaj¹ce. Stworzonej specjalnie dla cery suchej i wra liwej. Dziêki cennemu olejkowi z owocu dzikiej ró y i glicerynie to bardzo delikatne mleczko baz zawartoœci myd³a delikatnie usuwa wszelkie zabrudzenia i nie pozostawia skóry suchej lub podra nionej. Skóra pozostaje delikatna, jedwabista i promieniej¹ca. Dziêki swojej delikatnoœci mleczko to mo e byæ stosowane dwa razy dziennie bez obawy o wystêpowanie ewentualnej suchoœci czy podra nienia. Zastosowanie: Stosowaæ rano i wieczorem. Delikatnie wmasowaæ w skórê. Zmyæ letni¹ wod¹ lub zetrzeæ chusteczk¹. rejuvi p Normalizing Cream Krem przeciwtr¹dzikowy. Krem o umiarkowanym dzia³aniu, przeznaczony dla skóry tr¹dzikowej. Aplikacja: Nak³adaæ codziennie na wybrane problematyczne miejsca najlepiej wieczorem. Jeœli wyst¹pi irytacja skóry, przerwaæ stosowanie na 1-2 dni a nastêpnie wznowiæ kuracjê. rejuvi p Normalizing Cream (for open acne skin) Krem na otwarty tr¹dzik. Krem o delikatnym dzia³aniu, przeznaczony dla skóry z zaognionymi wypryskami. Wersja ta pozwala szybko uspokoiæ podra nion¹ skórê. Aplikacja: Nak³adaæ codziennie na wybrane miejsca lub na ca³¹ twarz, a skóra podatna na tr¹dzikowe podra nienia uspokoi siê i wtedy zamieniæ krem na ³agodniejsz¹ wersjê (Rejuvi p Normalizing Cream). p Solution P³yn przeciwtr¹dzikowy stosowany miejscowo. P³yn przeciwtr¹dzikowy stosowany miejscowo, wzmacnia skutecznoœæ dzia³ania Rejuvi p Cream, polepsza penetracjê preparatu. Aplikacja: Nak³adaæ tylko na wybrane miejsca, u ywaj¹c bawe³nianej bagietki. Pozostawiæ na skórze od 2 do 20 min w zale noœci od reakcji skóry (usun¹æ, kiedy skóra bêdzie odczuwaæ mrowienie). Zmyæ dobrze wod¹. Nastêpnie na³o yæ Rejivi h Skin Healig Gel aby uspokoiæ skórê i usun¹æ dyskomfort. Na³o yæ odpowiedni Rejuvi p Cream wieczorem. p Skin Conditioner Aktywne serum normalizuj¹ce nadmiar ³oju w skórze. Unikalna formu³a aktywnych sk³adników hamuje nadmiern¹ produkcjê hormonu mêskiego (androgen) w skórze, redukuj¹c nadprodukcjê t³uszczu. Rejuvi p Skin Conditioner mo e byæ u ywany do pozbycia siê tr¹dzikowych wyprysków lub zmiany rodzaju skóry z t³ustej na normaln¹. Aplikacja: Rejuvi p Skin Conditioner stosuje siê w zale noœci od potrzeb codziennie wieczorem lub dwa razy w tygodniu. Niewielk¹ iloœæ preparatu nak³adaæ na wybrane miejsca lub na ca³¹ twarz i pozostawiæ przynajmniej na 6 godzin. Po aplikacji Rejuvi p Skin Conditioner nie nak³adaæ adnych innych produktów. rejuvi q Flavonoid Complex Ekstrakt roœlinny wit. P i wit. K. Rejuvi q Flavonoid Complex, przeznaczony jest dla skóry z rozszerzonymi naczynkami oraz problemami zwi¹zanymi z efektem podkr¹ onych oczu i suchych partiach ze zmarszczkami wokó³ oczu. W sk³ad wchodz¹: witamina P, ekstrakt arniki, olej z migda³ów. Witamina K, ekstrakt z nasion winigron oraz esencje olejowe. Po³¹czenie tych aktywnych sk³adników tworzy komplex, którego rezultatem jest wzmocnienie powierzchniowych naczynek krwionoœnych. Rejuvi q stosuje siê na czyst¹ skórê z miejscami problematycznymi a w razie potrzeby na ca³¹ twarz. W celu uzyskania wiêkszego efektu, bezpoœrednio po q Flavonoid Complex, mo na stosowaæ Rejuvi x cell Vitamin C Complex. rejuvi r Skin Refreshener Bardzo ³agodny tonik do twarzy. Ostatni etap oczyszczania w programie Rejuvi. Rejuvi r stanowi nowatorsk¹ pow³okê, która przygotowuje wszystkie rodzaje skóry do odpowiedniej pielêgnacji. Rejuvi r zawiera pochodne kwasów AHA, które pomagaj¹ zredukowaæ rozmiar porów i zapewnia równowagê ph, zbli on¹ do naturalnej kwasowoœci skóry. Zastosowanie: Delikatnie spryskaæ twarz i kark albo na³o yæ stosuj¹c nas¹czony wacik. Rejuvi r mo e byæ aplikowany na makija w ci¹gu dnia w celu nawil enia skóry. rejuvi Clearing Toner Dla poprawy zdrowia i koloru skóry. Rejuvi Clearing Toner jest przeznaczony do oczyszczania skóry z jonów ciê kich metali oraz mocnych zanieczyszczeñ na jej powierzchni. Jony ciê kich metali z zanieczyszczonej wody lub nieodpowiednich produktów kosmetycznych s¹ bardzo toksyczne i stopniowo gromadz¹ siê na powierzchni skóry. Je eli stê enie staje siê wysokie, mo e nast¹piæ przenikanie do obiegu krwi co jest bardzo szkodliwe dla cia³a. Jony ciê kich metali mog¹ tak e wp³ywaæ na ó³te lub br¹zowe zabarwienie skóry i oddzia³ywaæ na jej tonacjê. Tradycyjne zmywacze lub myd³a nie usuwaj¹ dobrze jonów ciê kich metali. Rejuvi Clearing Toner wykorzystuje wspó³pracuj¹ce ze sob¹ mechanizmy chemiczne aby osi¹gn¹æ specjalny cel jakim jest zdrowa skóra. Stosowanie: Nawil yæ bawe³niany wacik za pomoc¹ atomizera a nastêpnie delikatnie przetrzeæ twarz kilka razy a wacik nie bêdzie wykazywa³ adnego widocznego koloru. Nastêpnie zaaplikowaæ Rejuvi r Skin Refreshener aby zminimalizowaæ mo liwy dyskomfort skóry. Zaleca siê stosowaæ takie zabiegi w salonach kosmetycznych raz lub dwa razy w tygodniu. 3

6 rejuvi s Sunscreem Krem do opalania. Krem do opalania, który zawiera witaminê E chroni¹c¹ skórê przed wp³ywem szkodliwych czynników i przedwczesnemu procesowi starzenia. Zawiera te el aloe vera. Zmywany jest wod¹, aby zmniejszyæ ryzyko podra nieñ s³onecznych. Jest bardzo odpowiedni dla skóry podra nionej. Poleca siê go te jako ochronê przed zmianami barwnikowymi skóry. Dostêpny w dwóch wersjach: SPF 15, i 20. Aplikacja: Nak³adaæ na oczyszczon¹ skórê. Dla lepszego rezultatu nak³adaæ na 30 min przed ekspozycj¹ na s³oñcu. Na twarz mo e byæ stosowany przez kilka dni a nastêpnie powinien byæ u ywany Rejuvi s Facial Sun Block dla regularnej ochrony przed s³oñcem. rejuvi s Facial Sun Block (SPF20) Blok przeciw s³oneczny. Rejuvi s Facial Sun Block (SPF20) jest unikalnym przeciws³onecznym produktem. Znakomicie zatrzymuje krótkie promienie UVB i d³ugie UVA. rejuvi s Taning Lotion Samoopalacz. Wspania³y samoopalacz, który wykorzystuje dihydroxyacetone (DHA) aby przyciemniæ tylko wierzchni¹ warstwê skóry. Na³o yæ cienk¹ warstwê preparatu na oczyszczon¹ skórê i pozostawiæ na ok. 15 minut do wyschniêcia. (Po ca³kowitym wyschniêciu mo na siê ubraæ). Kolor pojawi siê po ok. 2 godzinach, w tym czasie nie nale y u ywaæ wody. Opalenizna utrzymuje siê przez 5-7 dni a nastêpnie ca³kowicie znika. Wskazane jest przed zastosowaniem samoopalacza przez kilka dni u ywaæ Rejuvi g AHA Cream, który oczyœci skórê i pozwoli uzyskaæ lepszy efekt. rejuvi t Bio-Firming Gel el liftinguj¹cy. Nawil aj¹cy, kolagenowy el ze zdolnoœciami formuj¹cymi (œci¹gaj¹cymi). Przeznaczony dla wszystkich rodzajów skór, szczególnie dojrza³ych i niedowil onych. G³ówne sk³adniki to: koncentrat kolagenu roœlinnego i aloe vera. Polecany przed makija em (utrzymuje œwie oœæ i trwa³oœæ). rejuvi u Brest Firming Complex Preparat ujêdrniaj¹cy piersi. Rejuvi u Complex ujêdrniaj¹cy piersi wykorzystuje botaniczny ekstrakt Pueraria Mirifica z Tajlandiim, który zawiera wysok¹ koncentarcjê fitoestrogenów.w odró nieniu od estrogenów, fitoestrogeny nie s¹ hormonami ale maksymalizuj¹ ciœnienie krwi i dystrybucjê estrogenu przez tkankê piersi, przyspieszaj¹c wzrost i utrzymuj¹c w dobrej kondycji jêdrnoœæ i kszta³t piersi. Wiêkszoœæ aktualnych produktów na rynku ujêdrniaj¹cych piersi to kremy. Rejuvi u to specjalnie sformu³owany p³yn, który posiada nastêpuj¹ce zalety: penetruje skórê bardziej efektywnie zapewnia sta³y efekt sprê ystoœci nie wymaga wmasowywania, dziêki sprayowej aplikacji minimalizuje koszty poniewa wymaga u ywania niewielkiej iloœci w porównaniu do kremów Nale y stosowaæ (w po³¹czeniu z Rejuvi u Brest Firming Cream) rano najlepiej po prysznicu spryskaæ piersi i wetrzeæ równo po ca³ej powierzchni piersi. Przy konsekwentnym stosowaniu rezultaty bêd¹ widoczne po 4-6 tygodniach rejuvi u Brest Firming Cream Krem ujêdrniaj¹cy piersi Krem pojêdrniaj¹cy do piersi jest specjalnym kremem zapewniaj¹cym sta³¹ penetracjê skóry i dobre od ywienie podczas ujêdrniania piersi. Stosowaæ najlepiej w po³¹czeniu z Rejuvi u' Brest Firming Complex rano a Rejuvi u Brest Firming Cream wieczorem. Nak³adaæ równo na ca³¹ powierzchniê piersi, delikatnie masuj¹c. Regularne stosowanie daje widoczne rezultaty ju po 4-6 tygodni. rejuvi u Wild Yam Cream Krem z dzikiego ignamu (do endokrynologicznej pielêgnacji cia³a). Rejuvi u Wild Yam Cream wykorzystuj¹c ekstrakty z meksykañskiego dzikiego ignamu, wyci¹g z ziaren soi i oleju borage, wspomaga naturaln¹ równowagê hormonaln¹ ludzkiego cia³a. Ostatnie badania i studia kliniczne wykry³y, e hormony odgrywaj¹ wa n¹ rolê dla zdrowia ludzkiego tak jak i dla urody skóry. Hormon cia³ka ó³tego (progesteron) jest wa nym hormonem pomagaj¹cym cia³u produkowaæ i regulowaæ inne hormony steroidalne, wliczaj¹c kortyzol, aldosteron, estrogen i testosteron. Wynika z tego, e hormon cia³ka ó³tego progesteron jest hormonem prekursorem, który mo e byæ zamieniany przez cia³o w zale noœci od potrzeb w inne istotne hormony steroidalne. Jeœli cia³u brakuje po ¹danej iloœci hormonu cia³ka ó³tego (progesteronu), inne hormony mog¹ byæ drastycznie zdysproporcjonowane. W konsekwencji mo e pojawæ siê wiele problemów zdrowotnych miêdzy innymi wysuszenie skóry, marszczenie i hyperpigmentacja. Ekstrakty z meksykañskiego dzikiego ignamu (dioscrea villosa) s¹ bogate w diosgenin, który jest jednym z najczystrzych naturalnych Ÿróde³ dla pierwotnego progesteronu. Dziki ignam stosowany jest w leczeniu PMS (syndromu przedmenstrualnego), kurczy macicy, kolki brzusznej i nieregularnoœci miesi¹czkowania. Wyci¹g z ziarnka soi zawiera naturalny progesteron, identyczny do progesteronu cia³a. Regularna dostawa ludzkiego progesteronu mo e pomóc w ci¹ y, zwiêkszyæ metabolizm, dzia³aæ anty depresyjnie, utrzymaæ prawid³owy poziom cukru we krwi, zapobiegaæ rakowi œluzówki macicy i rakowi piersi, zwiêkszaæ tkankê kostn¹ i chroniæ przed osteoporoz¹ oraz utrzymywaæ dobry choresterol (HDL). Naturalny progesteron mo e pomóc niedoczynnoœci tarczycy i zredukowaæ poziom t³uszczu w ciele jak i równie towarzysz¹ce temu wysuszanie skóry. Naturalny progesteron przyczynia siê do uzyskania odpowiednich korzyœci z konwencjonalnej terapii zamiany hormonów HRT bez wyst¹pienia niepo ¹danych efektów ubocznych. Olej borage jest niezrównanym naturalnym Ÿród³em dla kwasów gamma-linolenic (GLA). GLA jest bezcenn¹ od ywk¹ dla ludzkiego cia³a, pomaga przy PMS (syndromie przedmenstrualnym), krzepniêciu krwi i przy artretyzmie. Krem z dzikiego ignamu twórczo ³¹czy wyci¹g z meksykañskiego dzikiego ignamu, wyci¹g z ziarnka soi oraz GLA dostarczaj¹c wielorakie korzyœci zdrowotne kobietom jak równie mê czyznom. Wskazówki: U ywaj¹c co drugi dzieñ lub codziennie, stosowaæ na szyjê, piersi, klatkê piersiow¹, brzuch i inne czêœci cia³a o cienkiej skórze. Wmasowywaæ w skórê a do ca³kowitego wch³oniêcia. Przy codziennym stosowaniu rezultaty widoczne s¹ ju po miesi¹cu. Dobra równowaga systemu hormonów cia³a posiada wiele korzyœci: - pomaga syndromowi przedmenstrualnemu (PMS), - pomaga budulcowi koœci i zapobiega osteoporozie, - zapobiega rakowi piersi i macicy, - zredukowana hormonalna hyper-pigmentacja, - pomaga problemom menopauzy, - pomaga ci¹ y, - pomaga redukowaæ t³uszcz, - podnosi HDL - dobry cholesterol. rejuvi v Nourishing Cream Krem od ywczy. Jest kremem dziennym lub nocnym, szczególnie stosowny dla skór bardzo suchych. Posiada du a zawartoœæ oleju avocado, lecytyny i mas³a shea.. Ma w³aœciwoœci zatrzymywania wilgoci w skórze. Wit. E i eñszeñ dzia³aj¹ stymuluj¹co i od ywczo. Beta glukan wzmacnia system odpornoœciowy skór rejuvi w Whitening Cream Krem wybielaj¹cy. Rejuvi w jest naturalnie rozjaœniaj¹cym kremem przy przebarwieniach skórnych. Stosowany dla wszystkich typów skór, dzienny lub nocny. Witamina E jako antyoxydant ma dzia³anie wzmacniaj¹ce i rewitalizuj¹ce. Ascorbic acid (wit.c) i ekstrakt licorice s¹ naturalnymi substancjami roœlinnymi. Zawartoœæ oleju s³onecznikowego daje skórze miêkkoœæ. Rejuvi w daje najlepsze wyniki, gdy jest stosowany w po³¹czeniu z innymi produktami i zabiegami w salonie kosmetycznym. rejuvi w Whitening Toner Tonik wybielaj¹cy. Rejivi w jest naturalnie rozjaœniaj¹cym tonikiem do codziennego stosowania. Odpowiednia kompozycja naturalnych substancji roœlinnych jak: kojic acid, pochodne wit. C i licorice acid, daje przebarwionej skórze rozjaœniaj¹cy efekt. Rejuvi w tonik mo e byæ stosowany podczas wiosny i lata. Najlepsze rezultaty uzyskuje siê w po³¹czeniu z zabiegami w salonie. rejuvi x cell Vitamin C Complex Komplex witaminy C. Wyj¹tkowy kompleks zawieraj¹cy stê enie witaminy C i jej pochodnych w stabilnej i ³atwo przenikaj¹cej substancji. Badania wykaza³y, e witamina C odgrywa decyduj¹c¹ rolê w podtrzymywaniu zdrowotnoœci skóry. Rejuvi x cell Vitamin Complex zapewnia optymaln¹ ochronê przed wolnymi rodnikami tlenu, co zapobiega przedwczesnemu starzeniu siê skóry. Nie nara a na dyskomfort, jaki mo e byæ odczuwalny przy stosowaniu innego serum z witamin¹ C. Z powodzeniem mo e byæ stosowany na ca³¹ twarz, szyjê i na delikatne okolice oczu. Zawarty wyci¹g z morwy usprawnia proces ochrony komórek, który wyg³adza skórê i przywraca jej jêdrnoœæ i elastycznoœæ. Zastosowanie: Rano stosowaæ 3-5 kropli na oczyszczon¹ skórê. Energicznie wmasowaæ i równomiernie rozprowadziæ. Po na³o eniu normalnie stosowaæ odpowiednie kosmetyki przeznaczone do codziennej pielêgnacji. rejuvi y Light Moisturizer Krem dla m³odzie y. Krem stosowany dla osób preferuj¹cych lekkie nawil enie. Jest produktem nie pozostawiaj¹cym t³ustej pow³oki i nie powoduje powstawania zaskórników. Krem ten jest doskona³ym kosmetykiem dla nastolatek i m³odych osób pragn¹cych utrzymaæ g³adkoœæ, wilgotnoœæ i œwie oœæ skóry. Krem ten jest tak e odpowiedni dla skóry, która potrzebuje ograniczonego nawil ania. Mo e byæ stosowany na noc i na dzieñ. Zastosowanie: Na³o yæ cienk¹ warstwê na oczyszczon¹ skórê rano i wieczorem. rejuvi z Intensive Contour Gel Intensywny el konturowy. Rejuvi z Intensive Contour Gel, zawiera te same sk³adniki co krem lecz w wiêkszej koncentracji. Ma³¹ iloœæ wciera siê okrê nymi ruchami. 4

7 rejuvi z Contour Cream Krem na skórkê pomarañczow¹. Rejuvi z Contour Cream jest produktem do stosowania w domu. Zawiera wysok¹ koncentracjê naturalnie pielêgnuj¹cych sk³adników z oleju s³onecznikowego. Komplex ivy i ekstrakt gingo wspomaga cyrkulacjê limfy i daje efekt drena u. Dzia³a równie œci¹gaj¹co na naczynia krwionoœne. Rejuvi z stosuje siê 3-4 razy w tygodniu aplikuj¹c krem na wybrane miejsca. rejuvi z Facial Contour Cream & Serum Produkty modeluj¹ce i wyszczuplaj¹ce twarz. Rejuvi z Facial Contouring to po³aczenie lypolitycznego czynnika Theophyllisilane z ekstraktem z zió³ co daje niezwyk³e rezultaty w modelowaniu twarzy bez u ycia skalpela. Rejuvi Facial Contouring likwiduje nawarstwienia skóry twarzy takie jak worki pod oczami czy podwójny podbródek. Produkty te s¹ delikatne w swoim dzia³aniu ale daj¹ widoczne rezultaty ju po 1-2 miesi¹cach stosowania. S¹ dwa produkty: Rejuvi z Facial Contour Carem (50g.) 99,- Rejuvi z Contour Serum (30ml.) 99,- Zaleca siê stosowanie obydwu produktów codziennie. Krem na dzieñ a serum na noc. rejuville Solution For Ingrown Hair Preparat zapobiegaj¹cy wrastaniu w³osków po depilacji. Preparat ³¹czy w sobie kwas salicylowy, enzym papai i enzym ananasa dla osi¹gniêcia exfoliacji skóry (usuniêcia czopów sebum i nierównoœci). Alantoina z ekstraktem lukrecji pozwala uzyskaæ anty-zapaln¹ funkcjê i leczenie skóry. Oliwka z drzewa herbacianego zosta³a u yta w celu antyseptycznego oczyszczenia skóry (zabija bakterie na powierzchni wrastaj¹cych w³osów). Preparat mo e zapobiegaæ lub zmniejszyæ problem wrastaj¹cych w³osów po goleniu, woskowaniu, elektrolizie, laserowym usuniêciu w³osów. Najczêœciej problem wrastaj¹cych w³osów pojawia siê w okolicach g³owy, szyi, ramion, bikini i nogach. Jest to spotykane zarówno u mê czyzn jak i u kobiet bez wzglêdu na rodzaj skóry. Niewielk¹ iloœæ preparatu nanieœæ na problematyczn¹ powierzchniê codziennie najlepiej na noc. Efekt bêdzie widoczny po ok dniach. Unikaæ kontaktu z oczami. rejuvi Feminine Wash el do higieny intymnej. el do mycia intymnych czêœci cia³a. Delikatnie i higienicznie odœwie a. Zawiera ekstrakt z rumianku, wyci¹g z ogórka i alantoinê. rejuvi Sani Clean el antybakteryjny. Zastosowanie I: Sani-Clean- el oczyszczaj¹cy do skóry tr¹dzikowej. Zawiera etanol i isopropanol, które razem tworz¹ antyseptyczny oczyszczaj¹cy preparat, który skutecznie walczy z bakteriami, drobnoustrojami i wirusami oraz aloe vera i glicerynê, która redukuje efekty wysuszenia skóry. Bakterie tr¹dzikowe rosn¹ bardzo szybko i powoduj¹ irytacjê i zapalenie skóry. Sani-Clean szybko zabija bakterie tr¹dzikowe. Sposób u ycia: Niewielk¹ iloœæ preparatu nanieœæ na zara on¹ tr¹dzikiem powierzchniê, pozostawiæ na skórze kilka minut, nastêpnie zmyæ wod¹. Mo e byæ stosowany alternatywnie z zielonym myd³em. Zastosowanie II: Mo na go stosowaæ tak e przed zabiegiem lub w trakcie makija u permanentnego lub tatua u aby delikatnie i szybko usun¹æ nat³uszczenie i grudki. Sposób u ycia: W przypadku tatua u nale y na³o yæ na powierzchniê poddan¹ zabiegowi a nastêpnie wytrzeæ wilgotnym bawe³nianym wacikiem. Zastosowanie III: Sani Clean zabija tak e bakterie, wirusy i drobnoustroje zmniejszaj¹c zagro enie zara enia siê od innych osób w czasie grypy, przeziêbienia a nawet wirusa SARS. Sposób u ycia: Nanieœæ niewielk¹ iloœæ Sani-Clean na d³onie i pocieraæ do czasu gdy preparat zostanie ca³kowicie wch³oniêty a d³onie pozostan¹ ca³kowicie suche. Nie nale y sp³ukiwaæ r¹k. rejuvi Mini Colletion Pakiecik podró ny. Ten pakiecik zawiera dziewiêæ podstwaowych produktów do pielêgnacji skóry w formie kosmetyczki o wygodnym formacie. Stworzony dla wypróbowania kosmetyków a tak e idealny w podró y. Rejuvi Mini Collection zawiera o Cleanser Milk, k Facial Cleanser, r Skin Refreshener, b Day Cream, n Night Cream, g AHA Cream, h Skin Healing Gel, i Eye Repair Gel i s Facial Sun Block (SPF20). Zastosowanie: Stosowaæ siê do instrukcji zastosowania zawartych na indywidualnych produktach. rejuvi Body Firming Mask Maseczka ujêdrniaj¹ca do cia³a. Rejuvi Body Firming Mask ³¹czy w sobie dimetylaminoetanol (DME) substancjê wzmacniaj¹c¹ i kinetykê unikalny sk³adnik przeciw starzeniu, aby zapewniæ widoczne wzmocnienie i wyg³adzenie cia³a. Maska jest bardzo efektywna w zmniejszaniu rozstêpów. rejuvi Purifying Mask Maska dla skóry t³ustej, porowatej, zanieczyszczonej. Rejuvi Purifying Mask, maseczka dla skóry t³ustej porowatej, zanieczyszczonej. Zawiera wysok¹ koncentracjê naturalnej glinki z olejowo-zio³owymi esencjami jak i ekstrakt papai, który wp³ywa oczyszczaj¹co i rozœwietlaj¹co. Zwiêksza cyrkulacjê, dzia³a antyseptycznie, ³agodz¹co, leczniczo, lekko wybiela, zmiêkcza, uelastycznia i odœwie a skórê. rejuvi Herbal Mask Maseczka zio³owa dla wszystkich rodzajów skór. Maseczka zio³owa na bazie zió³ i roœlin. Odœwie a i zmiêkcza skórê. W sk³ad maseczki wchodzi min.: aloe vera i eñszeñ dla zmniejszenia podra nieñ skórnych. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów skór. rejuvi Bio Mask Maseczka dla skóry suchej i normalnej. Od ywcza maseczka Bio przeznaczona dla suchej skóry, lecz odpowiednia tak e dla skóry normalnej. Wyprodukowana z olejów roœlinnych, bia³ek i liposomów. rejuvi Hydrating Mask Maseczka nawil aj¹ca i nat³uszczaj¹ca. Maska przywraca równowagê skórze przesuszonej i wra liwej. Olej s³onecznika, lecytyna, olejek z drzewa Shea nat³uszczaj¹ skórê, alantoina ³agodzi podra nienia a witamina E chroni przed niszcz¹cym dzia³aniem wolnych rodników. rejuvi Exfoliating Mask Maska g³êboko oczyszczaj¹ca. Rejuvi exfoliating mask jest mask¹ g³êboko oczyszczaj¹c¹, odœwie aj¹c¹ odpowiednia dla wiêkszoœci rodzajów skór (poza skór¹ bardzo wra liw¹). Maska ta zawiera wiele aktywnych substancji dla maksymalnego efektu tj.: -Glinka kaolinowa z minera³ami oczyszcza, -AHA BHA (rozmiêkcza obumar³e komórki skórne), równowa y produkcjê ³ojotoku, zwiêksza mo liwoœci wi¹zania wody w skórze, -Ekstrakt papai dzia³a keratorycznie ze wzglêdu na zawartoœæ aktywnego enzymu, -Ginseng dzia³a stymuluj¹co na procesy zachodz¹ce w skórze, -Puder rumianku dzia³a uspokajaj¹co i leczniczo na skórê. Zastosowanie: przy klasycznych zabiegach jako ³agodny peeling, przy zabiegach z kwasami owocowymi AHA. rejuvi Lightening Treatment Puder per³owy poprawiaj¹cy kolor skóry (do u ytku profesjonalnego). Poprawia kolor skóry i zapobiega hiperpigmentacji. Minimalizuje niepo ¹dan¹ pigmentacjê zwi¹zan¹ z peelingiem lub microdermablazj¹. Po³¹czony z innymi produktami np.rejuvi Purifying Mask pozwala osi¹gn¹æ wspania³y wybielaj¹cy efekt. Rezultaty s¹ widoczne ju po aplikacji. Zapraszamy do maski elowej z wodorostów rejuvi. Wodorosty takie jak alga zawieraj¹ unikaln¹ substancjê zwan¹ kwasem alginowym, która mo e absorbowaæ du ¹ iloœæ wody w formie lepkiego, grubego i miêkkiego elu. Inna od tradycyjnej maski glinianej, maska elowa z wodorostów Rejuvi, wykorzystuje ten miêkki el jako wspomagaj¹cy system, dla przenikania ró nych czynnych sk³adników. Rejuvi proponuje 4 rodzaje masek elowych z wodorostów do ró nego zastosowania. rejuvi Pearl & Silk Mask Rewitalizuj¹ca maseczka dla wszystkich rodzajów skór. Cenny puder per³owy jest niezrównanym organicznym wype³niaczem, który wype³nia skórne linie i dostarcza ci¹g³¹ od ywkê z kwasów aminowych, bia³ek i rozmaitych pierwiastków odm³adzaj¹cych skórê. Jedwabisty puder zawiera specjalne proteiny do od ywiania skóry. Ekstrakt z eñszenia wzmaga utlenienie krwi i podnosi metabolizm skóry. Wszystkie te substancje s¹ podstaw¹ Oriental Beauty i tradycyjnej pielêgnacji skóry. Maska ta wykorzystuje Oriental Beauty do odm³odzenia. Skóra staje siê jedwabista i b³yszcz¹ca. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów skór, wliczaj¹c skóry wra liwe. rejuvi Collagen Firming Mask Maseczka kolagenowa silnie nawil aj¹ca. Maseczka kolagenowa silnie nawil aj¹ca przeznaczona dla skóry przesuszonej. Zawiera kolagen roœlinny, kwas hialuronowy, wspania³e substancje nawil aj¹ce i utrzymuj¹ce wilgotnoœæ w skórze. Lecytyna zawieraj¹ca (fosfolipidy i lipidy) przywraca skórze elastycznoœæ i sprê ystoœæ. Maska wykorzystuje czynne sk³adniki do nawil enia i od ywienia skóry. rejuvi AHA Conditioning Mask Maseczka algowa z kwasami owocowymi AHA. Maska ta wykorzystuje wielorakie kwasy alfa-hydroksylowe i ekstrakt z papai, powoduj¹c naturalne z³uszczanie siê skóry i odtruwaj¹c z³uszczone miejsca. Maska przeznaczona jest dla skóry t³ustej, mieszanej lub z tr¹dzikiem. Mo e byæ u yta jako specjalny g³êboki oczyszczacz dla wszystkich rodzajów skór. 5

8 rejuvi Sea Reminalizing Mask Maseczka od ywcza. Maseczka od ywcza w sk³ad której wchodz¹ ekstrakty z alg, morskich wodorostów i minera³ów organicznych, bogata jest w sole mineralne, pierwiastki œladowe, witaminy i polsacharydy. Wiêkszoœæ soli mineralnych i pierwiastków œladowych zawartych w wodorostach jest istotna dla ludzkiego cia³a. Jest to klucz do urody z morza. Sea Reminalizing Mask jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów skór. rejuvi AHA Kwasy owocowe. Ró ne koncentraty kompleksów Rejuvi AHA. (do u ytku profesjonalnego i kuracji domowej) Rejuvi c Skin Care Complex kwas owocowy 12% (do u ytku profesjonalnego) Rejuvi Fruit Complex #1-25% Rejuvi Fruit Complex #2-35% Rejuvi Fruit Complex #3-45% Rejuvi Fruit Complex #4-55% Zastosowanie: blizny, zmarszczki, rozszerzone pory, przebarwienia skórne, skóra zanieczyszczona, skóra uszkodzona przez s³oñce, cienka, szorstka skóra, skóra wra liwa i podra niona, po oczyszczaniu porów, po depilacji i waksowaniu, ogólne odœwie enie. Bez diagnozy skóry nigdy nie robimy zabiegu. Kwasy owocowe AHA = ALFA HYDROXI ACID Glykolid Acid - Kwas glikolowy MW ok. 76,05 Lacic Acid - Kwas mlekowy MW ok. 90,08 Malic Acid - Kwas jab³kowy MW ok.134,09 Tartacit Acid - Kwas winny MW ok.150,09 Citrig Acid - Kwas cytrynowy MW ok.192,12 Razem tworz¹ Complex. rejuvi Fruit Complex #1, #2, #3, #4 Kompleks kwasów owocowych. Dzia³anie: Regeneruje, odbudowuje. U ywany przy drugim, trzecim i nastêpnych zabiegach. Zastosowanie: Przy wszystkich zabiegach AHA, lecz dopiero po drugim lub trzecim zabiegu. Na twarz, szyjê, rêce, d³onie i zgrubienia na ³okciach. Efekt stosowania: - powoduje przyrost nowych komórek, w³ókienek, elastyny i collagenu, - stymuluje cyrkulacje, - wzmacnia skórê i zwiêksza jej odpornoœæ, - zmiêkcza stwardnienia i zgrubienia blizn. Przeciwwskazania: - nieznane zmiany skórne, - ciê ki ³ojotok, - tr¹dzik ró owaty, - bielactwo, - skóra z egzem¹ i skóra alergiczna, - skóra ze stanem zapalnym i infekcj¹. rejuvi Peeling Formula Peeling kwasu mlekowego. Peeling kwasu mlekowego wykorzystuje naturalny ekstrakt zsiad³ego mleka, kwasu salicylowego, enzymu z papai i specjalnego enzymu penetracji. Peeling kwasu mlekowego zapewnia skórze bezpieczny proces eksfoliacji bez efektów ubocznych czêsto zwi¹zanych z fenolem i TCA. Metoda ta jest odpowiednia dla wiêkszoœci rodzajów skór i bezpieczna dla kosmetyczek. Rezultaty to elastycznoœæ skóry, kolor, g³adkoœæ skóry i redukcja zmarszczek. Rejuvi Peeling Formula mo e byæ równie u ywana do osi¹gniêcia g³êbokiej i widocznej eksfoliacji. G³êboki peeling z³uszcza wiêcej warstw skóry i w konsekwencji jest efektywny dla trudnych problemów skórnych takich jak: g³êbokie zmarszczki, blizny po tr¹dziku, rozstêpy, przebarwienia pigmentacyjne. Mo e byæ aplikowany na ca³¹ twarz lub wybrane problematyczne miejsce. Nie powinien byæ stosowany dla cienkich i delikatnych skór. rejuvi Normalizing Formula Preparat normalizuj¹cy. Formu³a normalizuj¹ca anty-androgenne leczenie pryszczy i krost. ¹czy dwa mechanizmy, tj. sterylizacjê bakteryjn¹ tr¹dzika (usuwanie czopów ³ojotokowych na porach skóry) i powstrzymanie nadmiernej produkcji hormonu mêskiego (androgen) w skórze, redukuj¹c nadprodukcjê t³uszczu. Jest to najskuteczniejsze synergiczne (szybkodzia³aj¹ce przy ma³ym zu yciu preparatu) rozwi¹zanie dla tr¹dzika /krost na skórze. rejuvi z Contour Formula Intensywny koncentrat do u ytku profesjonalnego. Rejuvi Contour Formula jest to formu³a konturowa leczenie anty-cellulitowe. Bardzo bezpieczne i skuteczne leczenie cia³a redukuj¹ce niechciany cellulit i t³uszcz, znajduj¹cy siê zwykle na brzuchu, biodrach, udach, ramionach i ³ydkach. Razem z domowym zestawem odchudzaj¹cym Rejuvi daje znakomite rezultaty. rejuvi Whitening Formula Formu³a wybielaj¹ca leczenie aty-pigmentowe. Unikalne nie-hydrochinowe leczenie stworzone do profesjonalnego u ytku. Wykorzystuje najbardziej zaawansowane anty-pigmentowe technologie i jest znacznie lepsze od wszystkich istniej¹cych wybielaj¹cych produktów. rejuvi Retinoid Formula Komplex witaminy a. Witamina A, zwana tak e retinolem, jest ó³ta, rozpuszczalna w t³uszczach, znajduje siê w ó³tku, maœle, marchewce i innych warzywach. Jest istotn¹ od ywk¹, która pomaga uzyskaæ i utrzymaæ normaln¹ skórê. Witamina A jest uznawana za normalizator, który mo e cofn¹æ zmiany powsta³e na skórze, w³¹cznie z komórkami przedrakowymi. W dodatku, wit. A jest jednym z najsilniejszych anty-utleniczy. Witamina A ma kilka pochodnych takich jak: octan terinylu, propionian, palmitynian i itd. Pochodne te s¹ zwykle stabilniejsze ni witamina A poasiadaj¹ natomiast podobne w³aœciwoœci. Zarówno witamina A jak i jej pochodne posiadaj¹ wyraÿnie ó³ty kolor i maj¹ nazwê chemiczn¹ retinoid. Z powodu ma³ej stabilnoœci retinoidów, bardzo ma³a ich iloœæ jest na rynku. W 1989r. Rejuvi Laboratory Inc., rozwinê³o kompleks witaminy A w celu stabilizacji retinoidów. el nocny (Rejuvi a Night Gel) jest sprzedawany na rynku z powodzeniem jako produkt do pielêgnacji domowej. Obecnie, ta unikalna koncepcja kompleksu witaminy A zosta³a rozwiniêta do najwy szego poziomu w Rejuvi Retinoid Formula, przeznaczonego do profesjonalnej pielêgnacji skóry. Najwa niejsze korzyœci wynikaj¹ce ze stosowania to: 1) wysokie anty-utlenianie i wyp³ukiwanie wolnych pierwiastków, 2) wspomaganie dzia³ania regeneracyjnego kolagenu i elastyny, 3) zobojêtnienie komórkek skórnych i zapobieganie rakowi skóry, 4) z³agodzenie tr¹dzika i krost, 5) uzupe³nienie kwasu alfa-hydroksylowego. rejuvi Conditioning Formula Preparat likwiduj¹cy nadmiern¹ produkcjê ³oju. Rejuvi Conditioning Formula ma zastosowanie do u ytku profesjonalnego dla skór t³ustych, mieszanych z wypryskami lub bez. Dzia³a hamuj¹co na produkcjê i wydzielanie ³oju. Zastosowanie: aplikowaæ po zabiegu Rejuvi na ca³¹ twarz lub wed³ug potrzeby. Czas dzia³ania minimum 6 godz. Najlepiej podczas nocy. Nie aplikowaæ adnego innego œrodka. rejuvi Pre-Peel Solution Preparat przygotowuj¹cy do zabiegu peelingu kwasu mlekowego. Rejuvi Pre-peel Solution jest produktem przygotowuj¹cym do zabiegu peelingu enzymatycznego kwasu mlekowego i tatua u kosmetycznego. Pre-peel Solution zawiera dwie substancje: depotasium glycyrrhizinate, stearyl glcyrrhetinate, które razem maj¹ za zadanie redukowaæ podra nienia. rejuvi Spotaway Krosty precz. Unikalna i innowacyjna technika usuwania br¹zowych plamek. Proste i skuteczne leczenie cia³a, maj¹ce na celu usuniêcie br¹zowych plamek. Usuniête plamki w wiêkszoœci nie powracaj¹. Stosowane dla ma³ych i ciemnych plamek, a tak e ma³ych pieprzyków na twarzy. 6

9 1 Rejuvi Kuracja kwasami owocowymi (Rejuvi Fruit Complex Treatment) Wiêkszoœæ formu³ kwasów alfa-hydroksy dostêpnych na rynku to roztwory kwasu glikolowego o koncentracji od 20-25% do u ytku profesjonalnego. Produkty te ró ni¹ siê koncentracj¹ i stopniem buforowania. Tradycyjne formu³y kwasu glikolowego maj¹ liczne s³abe strony takie jak: ograniczona skutecznoœæ, irytacja skóry i dyskomfort podczas aplikacji oraz wysuszenie skóry. Rejuvi Fruit Complex jest innowacyjn¹ technologi¹ zawieraj¹c¹ kilka ró nych kwasów alfa-hydroxy w³¹czaj¹c w to kwas betahydroxy charakteryzuj¹cy siê nastêpuj¹cymi zaletami: Du e korzyœci z kombinacji kwasów alfa i beta-hydroxy, Fruit Complex wykorzystuje kwasy i ich odpowiednie estry do osi¹gniêcia wspomnianego poziomu bezpieczeñstwa i komfortu w trakcie kuracji, Fruit Complex zawiera unikalny noœnik liposomów (liposomy jako system dostawczy) do minimalizowania irytacji skóry i jej wysuszenia. Rejuvi Fruit Complex jest dostêpny w wersji I i II. Wersja I jest porównywalna do tradycyjnego roztworu 25% kwasu glikolowego. Wersja II jest porównywalna do tradycyjnego 35% roztworu kwasu glikolowego. Wy sze stê enia s¹ tak e dostêpne na specjaln¹ proœbê dla dermatologów i doœwiadczonych kosmetyczek. Fruit Complex jest podstawow¹ kuracj¹ Rejuvi o szerokim zastosowaniu do wyg³adzania skóry, redukcji porów, zmniejszania zmarszczek, etc. Bardzo czêsto Rejuvi Fruit Complex jest zwi¹zany z ró nymi innymi profesjonalnymi kuracjami Rejuvi. Produkty podstawowe profesjonalne: 1. Rejuvi Fruit Complex #1 2. Rejuvi Fruit Complex #2 Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi k Facial Cleanser 2. Rejuvi r Skin Refreshener 3. Rejuvi Purifying Mask 4. Rejuvi h Skin Healing Gel 5. Rejuvi Nourishing Cream lub b Skin Moisturizer lub n Night Cream 7

10 Opis zabiegu 1. Oczyœciæ skórê dok³adnie Rejuvi k Facial Cleanser dwukrotnie, potem osuszyæ. 2. U ywaj¹c bawe³nianego wacika na³o yæ Rejuvi r Skin Refreshener wklepaæ i pozwoliæ wch³on¹æ siê. 3. Na³o yæ Rejuvi Purifying Mask wymieszan¹ z h Skin Healing Gel w stosunku 3:2. Pozostawiæ na 6-8 min do wyschniêcia i zmyæ gruntownie. 4. Wstrz¹sn¹æ dobrze kwas Fruit Complex nr 1 lub nr 2. Nale y upewniæ siê, e roztwór jest jednolity, aby zapewniæ równomierne dostarczenie liposomów. Wlaæ odpowiedni¹ iloœæ do kieliszka. 5. U ywaj¹c bawe³nianej bagietki na³o yæ kwas na okolicê twarzy i szyi, które maj¹ byæ objête kuracj¹. Pozostawiæ na twarzy od 1-5 min. w zale noœci od wra liwoœci skóry. Nale y obserwowaæ czy skóra nie zaczerwieni³a siê za bardzo. Jeœli klient poczuje dyskomfort lub skóra zbyt siê zaczerwieni nale y natychmiast zmyæ zimn¹ wod¹ i na³o yæ Rejuvi h Skin Healing Gel by obni yæ poziom dyskomfortu. 6. Usun¹æ Fruit Complex zmywaj¹c kilka razy miêkk¹ g¹bk¹ kosmetyczn¹ lub ch³odnym wilgotnym rêcznikiem. 7. Na³o yæ Rejuvi h Skin Healing Gel i wmasowaæ w skórê przez 2-5 min. 8. Na³o yæ Rejuvi v Nourishing Cream lub Rejuvi b Skin Moisturizer. Jeœli wykonywany jest pe³ny zabieg, nale y na³o yæ kwasy po u yciu wapozonu przed oczyszczaniem i zwykle przed masa em twarzy. Jedna kuracja zawiera 4-6 zabiegów. Nale y rozpocz¹æ kuracjê od kwasu o ni szej sile, aby rozpoznaæ typ skóry i tolerancjê skóry na kwas w zale noœci od czasu utrzymywania Fruit Complex na twarzy. W przypadku bardzo wra liwej skóry, Rejuvi c'' Skin Care Formula (10 %) mo e byæ u yty jako substytut Fruit Complex #1. Kuracja kwasowa mo e byæ stosowana 1 x w tygodniu w zale noœci od kondycji skóry. Rano: x cell Vitamin C Complex b Skin Moisturizer s Facial Sun Block Wieczorem: x cell Vitamin C Complex g AHA Cream lub AHA Serum (dla t³ustej skóry) 8

11 2 Zabieg oczyszczania Zabieg manualnego oczyszczania skóry jest czêsto wykonywanym zabiegiem w gabinetach kosmetycznych. Przedstawiony poni ej zabieg jest bardzo ³atwy i efektywny przy u yciu preparatów rejuvi. Maski oczyszczaj¹ce doskonale przygotowuj¹ skórê do zabiegu bez efektu termicznego. Nowatorska formu³a Skin Care Formula c powoduje silne rozmiêkczenie i nawil enie naskórka, otwarcie i rozszerzenie ujœæ gruczo³ów ³ojowych skóry. Dziêki temu nabiera ona elastycznoœci a proces oczyszczania przebiega du o ³atwiej. Skin Care Formula c sprawia, e skóra po zabiegu jest zdecydowanie mniej podra niona i o wiele szybciej powraca do swojego naturalnego stanu. Produkty podstawowe profesjonalne: 1. Rejuvi Skin Care Formula c Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi k Facial Cleanser 2. Rejuvi f Facial Cleanser 3. Rejuvi Sani Clean 4. Rejuvi r Skin Refreshener 5. Rejuvi Purifying Mask lub Exfoliating Mask 6. Rejuvi h Skin Healing Gel 7. Rejuvi Herbal Mask 8. Rejuvi b Skin Moisturizer, v Nourishing Cream, s Facial Sun Block. Opis Zabiegu 1. Oczyœciæ skórê Rejuvi k Facial Cleanser lub Rejuvi f Facial Wash (w zale noœci od rodzaju skóry). 2. Tonizowaæ Rejuvi r Skin Refreshener. 3. Na³o yæ (1) Rejuvi Purifying Mask wymieszan¹ z elem h Skin Healing Gel w stosunku 3:2 lub (2) w przypadku skóry t³ustej i tr¹dzikowej Maskê Exfoliating na 20 min. 4. Dok³adnie zmyæ ciep³¹ wod¹ u ywaj¹c jednorazowego kompresu. 5. U ywaj¹c pêdzla na³o yæ c Skin Care Formula równomiernie na ca³¹ twarz omijaj¹c okolice oczu i rozpocz¹æ mechaniczne oczyszczanie skóry. 6. Po 10 min zneutralizowaæ dzia³anie kwasu zmywaj¹c kilkakrotnie twarz zimn¹ wod¹. 7. Osuszyæ twarz. Jeœli jest tka potrzeba kontynuowaæ oczyszczanie. 8. Zdezynfekowaæ skórê Rejuvi Sani-Clean. Nie zmywaæ 9. Na³o yæ Rejuvi Herbal Mask wymieszan¹ z h Skin Healing Gel w stosunku 1:1. Pozostawiæ na 20 min. 10. Usun¹æ maskê ciep³ym wilgotnym rêcznikiem. 11. Zaaplikowaæ odpowiedni krem ( b Rejuvi Skin Moisturizer, v Rejuvi Nourishing Carem, s Rejuvi Facia Sun Block) w zale noœci od rodzaju skóry. 9

12 3 Zabieg przeciwtr¹dzikowy (Rejuvi Acne Treatment.) Rejuvi stworzy³o rewolucyjne produkty do kuracji tr¹dzikowych. Kuracja tr¹dzikowa wykorzystuje kwasy alfa hydroksy i kwas salicylowy do efektywnego oczyszczania tr¹dzikowej skóry. Nadmiar mêskiego hormonu mo e produkowaæ nadmiar sebum, które zatyka pory powoduj¹c tr¹dzik i wypryski. Rejuvi Acne Treatment efektywnie hamuje nadmiar wytwarzanego ³oju, specjaln¹ kombinacj¹ organicznych kwasów, witamin i cynku. Ta z³o ona formu³a sprawia, e Rejuvi Acne Treatment jest du o lepszy od innych dostêpnych kuracji tr¹dzikowych. Produkty profesjonalne podstawowe: 1. Rejuvi Normalizing Formula 2. Rejuvi p Normalizing Cream 3. Rejuvi Conditioning Formula 4. Rejuvi Sani Clean Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi f Facial Cleanser 2. Rejuvi r Skin Refreshener 3. Rejuvi Purifying Mask 4. Rejuvi h Skin Healing Gel Opis zabiegu 1. Zmyæ twarz elem Rejuvi f Facial Cleanser. 2. Nawil aæ pod wapozonem ok. 5 min. 3. Zaaplikowaæ Rejuvi Normalizing Formula na twarz, omijaj¹c okolice oczu, pozostawiæ na 5-10 min. Nastêpnie dobrze zmyæ. UWAGA! Po na³o eniu Normalizing Formula skóra mo e siê mocno zaczerwieniæ. 4. Stonizowaæ Rejuvi r Skin Refreshener. 5. Na³o yæ na twarz zmieszane w proporcji 2:1 Rejuvi Purifying Mask +Rejuvi h Skin Healing Gel. Pozostawiæ na ok. 10 min. nastêpnie dobrze zmyæ wod¹. 6. Zmieszaæ ³y eczkê od herbaty Rejuvi p Normalizing Cream z kilkoma kroplami Rejuvi r Skin Refreshener, na³o yæ pêdzlem na twarz na 2-3 min. Niewch³oniêt¹ pozosta³oœæ usun¹æ mokrym bawe³nianym rêcznikiem. 7. Na zakoñczenie zabiegu zaaplikowaæ Rejuvi Conditioning Formula na ca³¹ twarz i pozostawiæ na skórze co najmniej 6 godz. bez zmywania. Rano: - g AHA Serum Wieczorem: - p Normalizing Cream, na ca³¹ twarz oprócz oczu - p Solution for Acne Skin, jako kuracjê miejscow¹ tylko na wypryski Uwaga: Nale y u ywaæ Rejuvi p Skin Conditioner 2x w tygodniu wieczorem (nie u ywaæ p Normalizing Cream oraz p Solution for Acne Skin). 10

13 4 Zabieg na trudny oporny tr¹dzik (Rejuvi Tough Acne Treatment) Zabieg na trudny tr¹dzik Rejuvi jest bardzo innowacyjnym i efektywnym zabiegiem, który leczy zmiany tr¹dzikowe oporne na wszystkie inne zabiegi daj¹c widoczne efekty. Przed zastosowaniem zabiegu na oporny tr¹dzik nale y wykonaæ podstawowy zabieg przeciwtr¹dzikowy. Produkty profesjonalne podstawowe: 1. Rejuvi Normalizing Formu³a 2. Rejuvi Fruit Complex #l lub #2 w zale noœci od tolerancji skóry 3. Rejuvi Conditioning Formu³a 4. Sani-Clean Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi f Facial Wash 2. Rejuvi h Skin Healing Gel 3. Rejuvi Purifying Mask 4. Rejuvi Herbal Mask 5. Rejuvi r Skin Refreshener Opis zabiegu 1. Zmyæ twarz elem Rejuvi k Facial Cleanser. 2. Wymieszaæ Rejuvi h Skin Healing Gel z Rejuvi Purifying Mask w stosunku 2:1, na³o yæ na twarz i nawil aæ pod wapozonem przez 5-7 min., nadmiar usun¹æ. 3. Wykonaæ klasyczne oczyszczanie twarzy. 4. Zdezynfekowaæ twarz Sani-Clean. 5. Na³o yæ równomiernie Rejuvi Normalizing Formula na ca³¹ twarz bawe³nian¹ bagietk¹, pozostawiæ na 5 do 10 minut Nie zmywaæ! 6. Zaaplikowaæ Rejuvi Fruit Complex #1 lub #2 bezpoœrednio na miejsca objête tr¹dzikiem. 7. Pozostawiæ na 5 minut. 8. Zmyæ twarz zimn¹ wod¹. 9. Delikatnie wmasowaæ w twarz i szyjê Rejuvi h Skin Healin Gel, a nastêpnie Rejuvi m Massage Oil. 10. Na³o yæ such¹ gazê na twarz i szyjê a nastêpnie u yæ mocniejszego kwasu przez gazê. Na wystaj¹ce cysty nak³adaæ kwas przez 3 sek., na ka d¹ cystê kilka razy. 11. Zdj¹æ gazê, nie zmywaæ kwasu. 12. Wymieszaæ Rejuvi h Skin Healing Gel z Rejuvi Herbal Mask w stosunku 1:1. Na³o yæ na twarz i pozostawiæ na 5 do 10 min. Zaaplikowana maseczka przyniesie ulgê i zmniejszy zaczerwienienia. 13. Usun¹æ maseczkê ciep³¹ wod¹ a nastêpnie stonizowaæ Rejuvi r Skin Refreshener. 14. Na³o yæ Rejuvi Conditioning Formula na twarz i szczególne miejsca. Zostawiæ na noc. Rano: Umyæ twarz f Facial Wash, osuszyæ i stonizowaæ r Skin Refreshener a nastêpnie na³o yæ x" - cell Vitamin C Complex i g AHA Serum (lub g Cream, jeœli skóra nie jest t³usta). Wieczorem: Umyæ twarz f Facial Wash, osuszyæ i stonizowaæ r Skin Refreshener. Zaaplikowaæ a Night Gel a nastêpnie p Normalizing Cream. 1-2 razy w tygodniu zastosowaæ p Skin Conditioner po czym na³o yæ a Night Gel. 11

14 5 Zabieg ³agodnego z³uszczania (Rejuvi Gentle Milk Peel) Rejuvi Milk Peel wykorzystuje naturalny ekstrakt z zsiad³ego mleka, kwasu salicylowego, enzymu z papai i specjalnego kontrolera penetracji. Rejuvi Milk Peel zapewnia skórze bezpieczny proces eksfoliacji bez efektów ubocznych czêsto zwi¹zanych z fenolem i TCA. Metoda ta jest odpowiednia dla wiêkszoœci rodzajów skór i bezpieczna dla kosmetyczek. ¹czy zalety Rejuvi Fruit Complex i Rejuvi Peeling Formula i jest widocznie lepsza od jakiegokolwiek zabiegu AHA. Rezultaty to: elastycznoœæ skóry, kolor i g³adkoœæ skóry, redukcja zmarszczek. Dla ciemnej skóry zalecany jest jeden zabieg tygodniowo. Produkty profesjonalne podstawowe: 1. Rejuvi Fruit Complex # 1 2. Rejuvi c Skin Care Formula 3. Rejuvi Pre-Peel Solution 4. Rejuvi Peeling Formula Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi k Facial Cleanser 2. Rejuvi Purifying Mask 3. Rejuvi h Skin Healing Gel 4. Rejuvi x - cell Vitamin C Complex 5. Rejuvi Hydrating Mask 6. Rejuvi b Skin Moisturizer lub v Nourishing Cream 7. Rejuvi s Facial Sun Block (SPF20). Opis Zabiegu 1. Zmyæ ca³¹ twarz Rejuvi k Facial Cleanser i dobrze sp³ukaæ wod¹. 2. Na³o yæ Fruit Complex Formula # 1 na ca³¹ twarz omijaj¹c okolice oczu, pozostawiæ na 2-3 min. i dobrze zmyæ. Dla wra liwej skóry u yæ Rejuvi c Skin Care. Dla skóry tr¹dzikowej Fruit Complex # 1, mo e byæ zast¹piony Rejuvi Normalizing Formula. 3. Zmieszaæ Rejuvi Purifying Mask z h Skin Healing Gel w stosunku 3:2 i na³o yæ na ca³¹ twarz. Pozostawiæ na 5-10 min i zmyæ wod¹. 4. Na³o yæ 1 lub 2 warstwy Rejuvi Pre-Peel Solution. Po ka dej warstwie odczekaæ 60 sek. do wyschniêcia. Pre-Peel Solution zredukuje dyskomfort zwi¹zany z procesem pilingu. 5. Na³o yæ 1 lub 2 warstwy Rejuvi Peeling Formula, u ywaj¹c naturalnego pêdzla lub bawe³nianego aplikatora. Nale y upewniæ siê, e ka da warstwa zosta³a ca³kowicie wysuszona (wachlarzyk). 6. Odczekaæ min (w zale noœci od skóry) i zmyæ dok³adnie ch³odn¹ wod¹. 7. Na³o yæ Rejuvi x cell Vitamin C Complex a potem Rejuvi h Skin Healing Gel. Dla suchej skóry Rejuvi Hydrating Mask, mo e byæ na³o ona na 5-10 min. przed h Skin Healing Gel (opcjonalnie). 8. Zakoñczyæ zabieg nak³adaj¹c Rejuvi b Skin Moisturizer albo Rejuvi v Nourishing Cream i na koniec Rejuvi s Facial Sun Block (SPF20). Rano: - x cell Vitamin C Complex - h Skin Healing Gel - b Skin Moisturizer - s Facial Sun Block (SPF20) Wieczorem: - x cell Vitamin Complex - n Night Cream lub - v Nourishing Cream dla skóry suchej v Nourishing Cream lub b Skin Moisturizer Uwaga: Nie u ywaæ adnych agresywnych produktów przez 2 tygodnie po zabiegu. 12

15 6 Zabieg g³êbokiego z³uszczania (Rejuvi Deep Milk Peel) Rejuvi Peeling Formula mo e byæ u ywana do osi¹gniêcia g³êbokiej i widocznej eksfoliacji. Rejuvi Deep Milk Peel z³uszcza wiêcej warstw skóry ni Rejuvi Gentle Milk Peel. W konsekwencji jest efektywny dla trudnych problemów skórnych takich jak: g³êbokie zmarszczki, blizny po tr¹dziku, rozstêpy, przebarwienia pigmentacyjne. Mo e byæ nak³adany na ca³¹ twarz lub wybrane problematyczne miejsca. Nie jest odpowiedni dla cienkich i delikatnych skór, dlatego nale y dok³adnie zbadaæ skórê klienta przed zabiegiem. Klient musi byæ dobrze poinformowany i pouczony o przebiegu kuracji. Generalnie zabieg g³êbokiego pilingu nie powinien byæ wykonywany w upalne lato. Nie zaleca siê stosowania g³êbokiego pilingu wiêcej ni 2 razy w roku lub wiêcej ni raz na szeœæ miesiêcy, oprócz takich problemów jak np. blizny tr¹dzikowe. Dla takich przypadków powinien byæ wykonywany 1 zabieg na miesi¹c w po³¹czeniu z innymi uzupe³niaj¹cymi zabiegami. Istnieje prawdopodobieñstwo wyst¹pienia hiper-pigmentacji (przebarwieñ) na skórze Azjatów lub ciemnej skórze. Nale y wiêc wykonywaæ ten zabieg w wyj¹tkowych wypadkach ze specjalnymi œrodkami ostro noœci (ochrona przed s³oñcem). Przed wykonaniem g³êbokiego z³uszczania zalecane jest wykonanie dwóch zabiegów ³agodnego z³uszczania. Produkty profesjonalne podstawowe: 1. Rejuvi Pre-Peel Solution 2. Rejuvi Peeling Formula Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi k Facial Cleanser 2. Rejuvi Purifying Mask 3. Rejuvi h Skin Healing Gel 13

16 Opis Zabiegu 1. Gruntownie umyæ ca³¹ powierzchniê skóry, która ma byæ poddana zabiegowi Rejuvi k Facial Cleanser. 2. Zmieszaæ równe czêœci Rejuvi Purifying Mask i Rejuvi h a potem na³o yæ na ca³¹ twarz lub inn¹ pow. cia³a i pozostawiæ na min. do ca³kowitego wyschniêcia. 3. Usun¹æ maskê i wysuszyæ gruntownie skórê. 4. Na³o yæ Rejuvi Pre-Peel Solution na ca³¹ twarz i pozostawiæ do wyschniêcia na 2 min. do wyschniêcia. Nastêpnie na³o yæ drug¹ warstwê i pozostawiæ do ca³kowitego wyschniêcia. Usun¹æ resztki wacikiem. Wysuszyæ skórê wachlarzem. Rejuvi Pre-Peel Solution usunie wszelki dyskomfort. 5. Na³o yæ Rejuvi Peeling Formula równ¹ i lekk¹ warstw¹ na ca³¹ twarz u ywaj¹c bawe³nianego aplikatora i pozwoliæ wyschn¹æ przez co najmniej 2 min. u ywaj¹c wachlarza. (Nie u ywaæ wachlarza w czasie nak³adania Peeling Formula). Powtarzaæ ten proces dla ka dej warstwy, a po ¹dana ich liczba zostanie osi¹gniêta. Iloœæ warstw zale na jest od rodzaju skóry, powodów etnicznych, przygotowania skóry i wzglêdów indywidualnych. Jako generaln¹ granicê nale y przyj¹æ warstw dla jasnej cery i 5-8 dla ciemnej. 6. Po ostatniej warstwie nale y poinformowaæ klienta, eby nie zmywaæ powierzchni poddanej zabiegowi przez 3 dni. (min godz.) 1. Po trzech dniach umyæ dobrze skórê ch³odn¹ wod¹ i osuszyæ poklepuj¹c, nie tr¹c. Na³o yæ Rejuvi h Skin Healing Gel na wszystkie wysuszone miejsca. 2. Skóra bêdzie œci¹gniêta przez kilka dni i zacznie siê ³uszczyæ po 5-7 dniach. Nie z³uszczaæ skóry, niech z³uszczy siê naturalnie. Na³o yæ Rejuvi h Skin Healing Gel jeœli skóra jest sucha. W trakcie z³uszczania skóra nie mo e mieæ kontaktu ze s³oñcem. 3. Kiedy eksfoliacja skóry zostanie zakoñczona nowa skóra mo e byæ lekko czerwona. Na³o yæ rejuvi x Cell Vitamin C Complex a potem Rejuvi v Nourishing Cream zmieszany z Rejuvi h Skin Healing Gel w proporcji 2:1. Jako ochronê przed s³oñcem nale y u ywaæ Rejuvi s Facial Sun Block (SPF20). Uwaga: Nie u ywaæ adnych agresywnych produktów przez 4 tygodnie po zabiegu. 14

17 7 Zabieg zmniejszaj¹cy blizny i rozstêpy Odkryto, e unikalna formu³a Rejuvi Peeling Formula posiada wyj¹tkowe w³aœciwoœci: normalizuje komórki skóry i tkanki a tak e stymuluje rozprzestrzenianie siê fibroblastu, który zwiêksza produkcjê kolagenu i elastyny w skórze. Funkcje te powoduj¹ efektywne dzia³anie zmniejszaj¹ce blizny i rozstêpy. Aby uzyskaæ po ¹dane efekty w postaci zmniejszenia blizn i rozstêpów nale y przygotowaæ skórê u ywaj¹c przez 5-7 dni przed zabiegiem Rejuvi Retinyl Serum i Rejuvi m Massage Oil po zabiegu. Czas kuracji razem z okresem przygotowania skóry przed zabiegiem i okresem pielêgnacji po zabiegu to ok. 14 dni. W celu osi¹gniêcia zadowalaj¹cych rezultatów nale y przeprowadziæ od 1-4 kuracji. Produkty podstawowe: 1. Rejuvi Peeling Formula 2. Rejuvi a Retinyl Serum 3. Rejuvi m Massage Oil Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi k Facial Cleanser I. Przygotowanie do zabiegu: 1. Oczyœciæ powierzchniê skóry poddan¹ zabiegowi u ywaj¹c Rejuvi k Facial Cleanser.. 2. Dobrze osuszyæ. 3. Na³o yæ Rejuvi a Retinyl Serum i dok³adnie wmasowaæ aby zapewniæ równ¹ penetracjê sk³adników. Czynnoœci powy sze nale y wykonywaæ codziennie wieczorem przez 5-7 dni przed zabiegiem. II. Opis zabiegu: 1. Oczyœciæ powierzchniê skóry poddan¹ zabiegowi u ywaj¹c Rejuvi k Facia Cleanser. 2. Dobrze osuszyæ. 3. U ywaj¹c pêdzla na³o yæ 3-4 warstwy Rejuvi Peeling Formula. Ka d¹ warstwê ca³kowicie wysuszyæ pos³uguj¹c siê wachlarzem. 4. Po ostatniej warstwie nale y poinformowaæ klientkê aby nie my³a leczonej powierzchni skóry przez 2 dni (min 48 godz.) Poni sz¹ kuracjê prowadziæ codziennie wieczorem przez 5-7 dni po zabiegu: 1. Oczyœciæ powierzchniê skóry Rejuvi k Facial Cleanser 2. Osuszyæ. 3. Wmasowaæ Rejuvi m Massage Oil. 15

18 8 Zabieg wybielaj¹cy (Rejuvi Skin Whitening Treatment) Rejuvi Whitening Treatment ³¹czy Lightening Treatment, Fruit Complex i Whitening Formula dla osi¹gniêcia synergicznego efektu polepszenia tonu skóry i rozwi¹zania problemów pigmentacyjnych takich jak chocia by ciemne plamy wokó³ oczu. Na dzieñ dzisiejszy jest to najbardziej efektywna kuracja. Rejuvi Lightening Treatment zawiera cenny proszek per³owy i z³o one wielorakie anty-oxydanty zamkniête w szczelnej fiolce dla zachowania maksymalnej si³y. Dlatego Rejuvi Lightening Treatment zapewnia natychmiastow¹ poprawê w tonie skóry w ci¹gu 30 min. Tyrozynoza jest specjalnym enzymem, który jest katalizatorem produkcji melaniny. Budowanie melaniny staje siê bardzo wolne z ni sz¹ dzia³alnoœci¹ tyrozynozy, dlatego zahamowanie dzia³alnoœci tego enzymu jest jedn¹ z najbardziej zaawansowanych technik anty-pigmentacyjnych. Dodatkowo zosta³ odkryty ekstrakt z zarodników pszenicy który opóÿnia melanogenezê, oraz s³u y do produkcji jasno zabarwionego pigmentu (feomelaniny) Jest to najnowsza technika antypigmentacyjna. Rejuvi Whitening Formula zawiera blokadê tyrozynozy ekstrakt z lukrecji i ekstrakt z zarodków pszenicy, jak równie skoncentrowane anty oxydanty dla osi¹gniêcia silnego anty-pigmentowego efektu. Ponadto Rejuvi Fruit Complex jest u ywany dla u³atwienia penetracji Whitening Formula. Produkty profesjonalne podstawowe: 1. Rejuvi Lightening Treatment 2. Rejuvi Fruit Complex 1 3. Rejuvi c Skin Care Formula 4. Rejuvi Whitening Formula Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi o Cleansing Milk 2. Rejuvi k Facial Cleanser 3. Rejuvi w Whitening Toner 4. Rejuvi h Skin Healing Gel 5. Rejuvi Purifying Mask 6. Rejuvi q Flavonoid Complex 7. Rejuvi Hydrating Mask 8. Rejuvi v Nourishing Cream 9. Rejuvi s Facial Sun Block (SPF 20) 16

19 Opis Zabiegu 1. Zmyæ makija Rejuvi o Cleansing Milk, oczyœciæ twarz Rejuvi k Facial Cleanser, dobrze splukaæ. 2. Stonizowaæ Rejuvi w Whitening Toner. 3. Wymieszaæ 2 ml Rejuvi h Skin Healing Gel z 8 ml. Rejuvi Purifying Mask do uzyskania jednolitej masy, wsypaæ zawartoœæ ampu³ki Rejuvi Lightening Treatment, wymieszaæ i na³o yæ na twarz (omijaj¹c oczy) na min. (lepszy efekt uzyskamy przy d³u szym dzia³aniu). 4. Zmyæ ciep³ym wilgotnym rêcznikiem (chustk¹ zabiegow¹). 5. Dobrze wstrz¹sn¹æ Rejuvi Fruit Complex #1 lub Rejuvi c Skin Care Formula (na wra liw¹ skórê), nastêpnie wlaæ do ma³ego naczynia 2-3 ml. Na³o yæ na twarz (omijaj¹c oczy) bawe³nianym patyczkiem, pozostawiæ na 3-5 min. 6. Usun¹æ zimnym rêcznikiem i du ¹ iloœci¹ wody. 7. Osuszyæ twarz. 8. Wmasowaæ delikatnie kilka kropli Rejuvi q Flavonoid Complex na twarz i szyjê, nastêpnie na³o yæ Rejuvi Hydrating Mask i przykryæ twarz ciep³em rêcznikiem. Pozostawiæ na 5-10 min. Zmyæ ciep³¹ wod¹. 9. Na osuszon¹ twarz na³o yæ bawe³nianym patyczkiem Rejuvi Whitening Formula i pozostawiæ do wyschniêcia. 10. Na³o yæ krem Rejuvi v Nourishing Cream a nastêpnie Rejuvi s Facial Skin Block. Przypomnieæ klientce, e nie mo e mieæ kontaktu z wod¹ przynajmniej 6 godz. Rano: - w Skin Whitening Toner - b Skin Moisturizer - s Facial Sun Block (SPF 20) Wieczorem: - x cell Vitamin C Complex - w Whitening Cream Zaleca siê minimum 6 zabiegów z serii 1x w tygodniu. 17

20 9 Procedura usuniêcia br¹zowej plamki-w³ókniaka (Rejuvi Brown Spot/Mole Removal) Firma Rejuvi stworzy³a Spotoway, unikaln¹ technikê usuwania br¹zowych plamek / przebarwieñ bez koniecznoœci stosowania tradycyjnej metody. Technika ta powoduje, i melanina stopniowo od³¹cza siê od tkanki prawid³owej skóry i ostatecznie z³uszcza. Ta metoda odrywania jest zdecydowanie bardziej skuteczna ani eli tradycyjne metody wybielaj¹ce. Ponadto Spotoway minimalizuje ryzyko odnawiania siê br¹zowych plamek / przebarwieñ, co jest mankamentem innych metod anty pigmentacyjnych. Metoda Spotoway stworzona zosta³a w celu usuwania br¹zowych plamek, takich jak te stosunkowo ma³e i ciemne, jak i pospolitych pieprzyków (niez³oœliwych). Eksperymenty przeprowadzone przez laboratorium Rejuvi wykazuj¹ tak e, i Spotoway mo e byæ stosowana do usuwania niewielkich fragmentów skóry (ma³ych, bezbarwnych zgrubieñ, uwypukleñ, w³ókniaków). Rejuvi Spotoway jest metod¹ prost¹, ³atw¹, szybk¹ i wygodn¹. Jest najbardziej zaawansowanym narzêdziem w walce z plamkami stosowanym przez specjalistów od pielêgnacji skóry. Produkty profesjonalne podstawowe: 1. Rejuvi Spotoway 2. Œrodek znieczulaj¹cy (Painaway) 3. Lanceta (ig³a jednorazowa) 4. Lampa powiêkszaj¹ca Produkty uzupe³niaj¹ce: 1. Rejuvi k Facial Cleanser 2. Rejuvi h Super Sothing Cream Opis Zabiegu 1. Gruntownie umyæ powierzchniê skóry, która ma byæ poddana zabiegowi Rejuvi k Facial Cleanser. 2. Zaaplikowaæ œrodek znieczulaj¹cy na powierzchniê skóry poddawan¹ kuracji na 1-2 min. 3. U ywaj¹c lampy powiêkszaj¹cej nale y delikatnie zeskrobaæ skórê dok³adnie nad brzegami br¹zowej plamki u ywaj¹c lancety (ig³y jednorazowej) do³¹czonej w zestawie. 4. U ywaj¹c lancety (ig³y jedorazowej) nale y zrobiæ kilka nak³uæ na ca³ej powierzchni br¹zowej plamki (g³êbokoœæ nak³ucia zale y od g³êbokoœci plamki). Mo e wyst¹piæ ma³e krwawienie, które jest normaln¹ reakcj¹, nale y wiêc oczyœciæ krwawi¹c¹ powierzchniê bawe³nianym wacikiem. 5. Preparat przed u yciem nale y energicznie wymieszaæ nierdzewnym prêcikiem. Jeœli jest za suchy dolaæ kilka kropli wody aby wyrównaæ lepkoœæ. 6. U ywaj¹c wyka³aczki na³o yæ bardzo ma³¹ iloœæ tylko na nak³ute miejsca. Po 30 sekundach nale y zetrzeæ bawe³nianym wacikiem 7. Na³o yæ preparat (Spotoway) jeszcze raz i pozwoliæ powierzchni wyschn¹æ przez kilka minut. Unikaæ kontaktu z wod¹ przez godz. (najlepiej jeœli bêdzie to w nocy). Jeœli zachodzi taka koniecznoœæ mo na zastosowaæ wodoodporny banda. Po godz. powierzchniê która by³a poddana zabiegowi mo na umyæ, ale nie mo na wycieraæ ó³tego od Spotoway strupa. Powierzchnia stanie siê ciemna a strup uformuje siê w ci¹gu kilku dni. Nie wolno zrywaæ strupa, sam siê z³uszczy po ok. tygodniu. Po odpadniêciu strupa powierzchnia bêdzie czerwona z lekkim wg³êbieniem. Codziennie nale y u ywaæ Rejuvi h Super Soothing Cream, aby pomóæ usun¹æ zaczerwienienia i wyg³adziæ wg³êbienie. Je eli przed odpadniêciem strupa rozwinie siê infekcja, nale y zastosowaæ antybiotyk. 18

LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY

LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY Od ponad czterdziestu lat prowadzimy zaawansowane prace badawcze. Ka dego dnia opracowujemy nowoczesne leki, dermokosmetyki,

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS

HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS Historia Kreatyny w sporcie Kreatyna poprawia zaopatrzenie w energiê podczas wysi³ku Od dawna wiadomo, e kreatyna wspomaga wyczyn sportowy. W Ludzki organizm rozporz¹dza dwoma

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie biznes kosmetyka medycyna estetyczna spa wizaz beauty numer 1/2015 styczeń-luty inspiration magazyn dla managera nowy dział: wizaz Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70

Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70 Spis treêci Wst p Rozdzia I...................................Piel gnacja cia a 6 Rozdzia II................................Piel gnacja twarzy 62 Rozdzia III....................................Aromaterapia

Bardziej szczegółowo

Nr 4(25) kwiecieñ 2011 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna ISSN 2081-2361 Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Pomosty

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

NU SKIN /Pharmanex KATALOG PRODUKTOWY 2013/2014 KATALOG PRODUKTOWY 2013/2014 NU SKIN /PHARMANEX

NU SKIN /Pharmanex KATALOG PRODUKTOWY 2013/2014 KATALOG PRODUKTOWY 2013/2014 NU SKIN /PHARMANEX NU SKIN /Pharmanex KATALOG PRODUKTOWY 2013/2014 KATALOG PRODUKTOWY 2013/2014 NU SKIN /PHARMANEX PRODUKTY NU SKIN DZIAŁAJĄCE ZARÓWNO OD WNĘTRZA ORGANIZMU DO ZEWNĄTRZ I VICE VERSA TO KLUCZ DO LEPSZEGO WYGLĄDU

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA

FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA 17,14 Fervex (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas) Sk³ad: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg oraz m.in. sacharoza

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Leksykon ekoin ynierii

Leksykon ekoin ynierii PTIE POLSKIE TOWARZYSTWO IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Leksykon ekoin ynierii pod redakcj¹ Gabriela Borowskiego Warszawa 2010 A Leksykon ekoin ynierii Redakcja: Gabriel Borowski Korekta: Sylwia Pociupany Lista

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

EASTERN EUROPE OFFICE

EASTERN EUROPE OFFICE katalog gp produktów gpro roduktów Spis treœci Spis treœci Grupa Strona edycje buzila edycja BUDENAT 12 edycja Classic 15 edycja Compact 17 edycja Drizzle 19 edycja Planta 21 edycja Smart 23 rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZ CE SPOSOBU CZYSZCZENIA KAUCZUKOWYCH WYK ADZIN POD OGOWYCH

ZALECENIA DOTYCZ CE SPOSOBU CZYSZCZENIA KAUCZUKOWYCH WYK ADZIN POD OGOWYCH Stary Rynek 76 61-772 Poznañ tel.: 061 / 852 32 84 fax: 061 / 853 18 02 office@bonita.com.pl www.bonita.com.pl ZALECENIA DOTYCZ CE SPOSOBU CZYSZCZENIA KAUCZUKOWYCH WYK ADZIN POD OGOWYCH Zalecenia dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

spotkanie z promieniotwórczości¹

spotkanie z promieniotwórczości¹ spotkanie z promieniotwórczości¹ Ludwik Dobrzyñski Ewa Droste Robert Wo³kiewicz ukasz Adamowski Wojciech Trojanowski listopad 2010 Spotkanie z promieniotwórczości¹ wydanie drugie poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo