WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P297/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P297/15"

Transkrypt

1 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P297/15 dotyczący: przygotowania projektu i wykonania prac związanych z modernizacją układu pomiarowego Klarysew pomiar graniczny Warszawa, dn

2 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na: Przygotowanie projektu i wykonanie prac związanych z modernizacją układu pomiarowego Klarysew pomiar graniczny 1.2. Termin realizacji przedmiotu przetargu: projekt r prace w terenie r O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki: posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym; pracownicy Oferenta posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu; nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu; posiadają Certyfikat RWE Stoen Operator w zakresie projektowania i wykonywania robót elektroenergetycznych SN i nn; 2. Procedura Przetargowa 2.1. Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do r. do godziny na Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu Dostawcy RWE. Po weryfikacji danych Oferenta materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e- mail podany na Formularzu Zgłoszenia Etap II. Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/. Oferta powinna zawierać: wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących całość przedmiotu Przetargu. Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w tym koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.; termin realizacji przedmiotu Przetargu Oświadczenie o sytuacji finansowej odpowiedź na pytania postawione na portalu 2.3. Składanie oferty Dokumenty wymienione w punkcie 2.1. należy złożyć w terminie od r. do r. do godziny za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/ Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta. 2...

3 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane Pozostałe wymagania Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena 85% System oceny dostawców (projektowanie).7,5% System oceny dostawców (wykonywanie).7,5% W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć wówczas termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi Termin związania ofertą handlową wynosi 30 dni od daty jej złożenia Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca wyznaczonego w pkt terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową Komisja Przetargowa odrzuca oferty: a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu; b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów; c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści; d) złożone po terminie Wybrany oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana. 3. Postanowienia Końcowe 3...

4 3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego: Sebastian Leszczyński, tel , 4. Lista załączników: 4.1. Specyfikacja/Zakres Prac; 4.2. Formularz zgłoszenia 4.3. Projekt umowy (dostępny na stronie internetowej ) 4.4. Ogólne Warunki Zakupów i Płatności (OWZiP) (dostępne na stronie internetowej Kodeks Etyczny Grupy RWE oraz Katalog Działań Niedozwolonych (dostępny na stronie internetowej Zatwierdzam treść Wymagań Ofertowych Manager Specjalista ds. Zakupów Marcin Janiec Sebastian Leszczyński 4...

5 Załącznik nr 1 Specyfikacja/Zakres prac Przygotowanie projektu i wykonanie prac związanych z modernizacją układu pomiarowego Klarysew pomiar graniczny 1. Zakres prac: Odtworzenie zniszczonego układu pomiarowo rozliczeniowego (pomiar graniczny) z jednoczesnym podniesieniem jego parametrów metrologicznych Lokalizacja układu: ul. Przyczółkowa Modernizacja obejmuje odbudowę następujących urządzeń: - przekładniki prądowe 15kV 3x100/5A (napowietrzne) - przekładniki napięciowe 3x15 3/0,1kV (napowietrzne) - obwody wtórne - szafa - licznik - modem - transformator napięcia gwarantowanego 15/0,23kV - układ napięcia gwarantowanego UPS - konstrukcje wsporcze Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji następujące materiały i urządzenia (o ile występują w zakresie zamówienia): złącza kablowe (SN i nn kompletnie wyposażone) i szafki licznikowe (do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego) wraz z kompletem bezpieczników amperowych i bezamperowych zgodnie z projektem " transformatory SN/nn rozdzielnice SN i nn kable SN (1x120 mm2, 1x150 mm2, 1x240 mm2, 3x120 mm2, 3x240 mm2) kable nn (4x 35mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2, 4x240 mm2) mufy i głowice kablowe SN i nn, konektory rury przepustowe RHDPE wkładki do zamków złączowych i stacyjnych wskaźniki Flair listwy bezpiecznikowe i rozłączniki bezpiecznikowe wraz z kompletem bezpieczników amperowych i bezamperowych zgodnie z projektem Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie odstępstwa materiałowe i technologiczne wymagają zgody Zamawiającego. W zależności od zakresu zamówienia, RWE Stoen Operator wykonuje we własnym zakresie: 5...

6 dostawę i posadowienie kompletnej stacji transformatorowej (wraz z urządzeniami) zaprojektowanej i wykonanej zgodnie z obowiązującą specyfikacją techniczną RWE Stoen Operator. pomiary przed załączeniem stacji oraz kabli SN i nn przyłączenie nowych urządzeń do istniejących sieci SN i nn przygotowanie miejsca pracy zgodnie ze Szczegółową instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w RWE Stoen Operator Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na życzenie przedstawiciela RWE Stoen Operator (odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją zamówienia) i uzgodnienia z przedstawicielem RWE Stoen Operator: harmonogramu realizacji prac Planu Zapewnienia Jakości. Dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana i przekazana również w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej RWE w zakładce pozostałe. UWAGA. Dokumentacja techniczna związana z przedmiotem zamówienia udostępniana jest do wglądu w budynku RWE Polska SA w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, pok

7 Załącznik nr 1 Formularza Zgłoszenia 1. Nazwa firmy: Zgłaszam udział w przetargu nr FZ-Z/P297/15 na przygotowanie projektu i wykonanie prac związanych z modernizacją układu pomiarowego Klarysew pomiar graniczny Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu Przetargu. Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem Ogólne warunki zakupów i płatności (OWZiP) 03/2009 dostępnym na stronie internetowej akceptuję jego treść. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy 1_Wzór_umowy_ROB_PROJ_ dostępnej na stronie internetowej i akceptuję jej treść. Oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Etycznego Grupy RWE oraz Katalogu Działań Niedozwolonych, który jest dostępny na stronie internetowej Dane kontaktowe: imię i nazwisko. . nr telefonu. nr faxu. Podpis i pieczątka Oferenta 7

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-481

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-481 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-481 dotyczący: prace przy ul. Fosa dz. 14/2, 15, 16 obręb 1-10-04 Warszawa, dn. 11.05.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P413/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P413/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P413/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. Warszawa, dn. 09.11.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-341

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-341 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-341 dotyczący: Modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Wschodnia Warszawa, dn. 25.04.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P214/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P214/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P214/15 dotyczący modernizacji sieci przy ul. Toruńskiej 68. Warszawa, dn. 05.06.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-303

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-303 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-303 dotyczący: Dostawa układu magazynowania energii Warszawa, dn. 04.04.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1919

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1919 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1919 Wykonanie prac: Jaktorowska/Karolkowa dz.11/2, dz.10/4 Warszawa, dn. 30.03.2017 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P432/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P432/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P432/15 dotyczący: przebudowy 13 szt. złączy kablowych nn i 3 szt. węzłów kablowych nn, ul. Materii 12 i inne. Warszawa, dn. 01.12.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P083/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P083/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P083/16 dotyczący: Remont 30 stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie Warszawy Warszawa, dn. 03.03.2016r.... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P020/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P020/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P020/16 dotyczący: realizacji prac przyłączeniowych przy ul. Powązkowskiej dz. 23/1 Warszawa, dn. 02.02.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1679

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1679 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1679 Dotyczący: Dostawy urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z systemem autokonfiguracji Warszawa, dn. 03.03.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P015/16

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P015/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P015/16 dotyczący: Termomodernizacji elewacji i dachu budynku stacji diagnostycznej przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie. Warszawa, dn. 29.01.2016r. Wersja 1.0 z dn.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P146/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P146/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P146/15 dotyczący: nasadzeń zastępczych na potrzeby budowy farmy wiatrowej Nowy Staw Warszawa, dn. 16.04.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Renewables Polska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P315/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P315/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P315/15 dotyczący: Projekt NWBC ESS elementy płacowe Warszawa, dn. 03.09.2015r.... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P275/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P275/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P275/15 dotyczący: przebudowy 20 szt. złączy kablowych nn, ul. Gąsek 55A i inne. Warszawa, dn. 29.07.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1547

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1547 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1547 dotyczący: Sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20/05/2016 o Efektywności Energetycznej (Dz. U. poz. 831 z dnia 11/06/2016).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1024

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1024 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1024 dotyczący: Dostawa kalendarzy książkowych na 2017r. Warszawa, dn. 19.09.2016r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1884

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1884 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1884 Dotyczący: Urządzenia probiercze VLF Sinus 34kV SebaKMT Warszawa, dn. 23.03.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P234/15. dotyczący: Testy penetracyjne Warszawa, dn r. ...

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P234/15. dotyczący: Testy penetracyjne Warszawa, dn r. ... WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P234/15 dotyczący: Testy penetracyjne 2015 Warszawa, dn. 01.07.2015r. 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2103

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2103 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2103 dotyczący: Remont łazienek w budynku techn. - biurowym przy ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie. Warszawa, dn. 24.05.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

OFERTOWE WYMAGANIA. Przetarg. wietlenia,, dróg wewnętrznych RPZ Płudy, RPZ Henryków oraz przebudowa ogrodzenia RPZ Tarchomin.

OFERTOWE WYMAGANIA. Przetarg. wietlenia,, dróg wewnętrznych RPZ Płudy, RPZ Henryków oraz przebudowa ogrodzenia RPZ Tarchomin. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1081 dotyczący: Wykonanie projektów przebudowy oświetlenia wietlenia,, dróg wewnętrznych RPZ Płudy, RPZ Henryków oraz przebudowa ogrodzenia RPZ Tarchomin. Warszawa, dn.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P281/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P281/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P281/15 dotyczący modernizacji sieci przy ul. Rabsztyńska 15. Warszawa, dn. 10.08.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P454/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P454/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P454/15 dotyczący: Projekt budowlany i projekty wykonawcze przebudowy wejścia głównego oraz termomodernizacji elewacji budynku RPZ Stegny z częścią biurowego przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P400/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P400/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P400/15 dotyczący realizacji prac przyłączeniowych przy Al. Szucha 23 dz. 23. Warszawa, dn. 09.11.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr FZ-Z/PZ-586/16 WYMAGANIA OFERTOWE. dotyczący: Dostawa aparatury, izolatorów i wkładek bezpiecznikowych. Warszawa, dn

Przetarg nr FZ-Z/PZ-586/16 WYMAGANIA OFERTOWE. dotyczący: Dostawa aparatury, izolatorów i wkładek bezpiecznikowych. Warszawa, dn Przetarg nr FZ-Z/PZ-58616 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/PZ-586/16 dotyczący: Dostawa aparatury, izolatorów i wkładek bezpiecznikowych. Warszawa, dn. 31.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1322

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1322 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1322 dotyczący: Zakup zegarków. Warszawa, dn. 14.11 11.20.2016r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-791

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-791 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-791 dotyczący: Przebudowa dróg, oświetlenia dróg zewnętrznych w RPZ Białołęka ul Borecka 4 w Warszawie. Warszawa, dn. 09.08.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-561

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-561 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-561 dotyczący: opracowania projektu oraz wykonania prac w terenie Łowicka / Wiktorska Warszawa, dn. 27.05.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2495

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2495 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2495 dotyczący: Przegląd zasilaczy buforowych stacjach energetycznych typu RSM Warszawa, dn. 25.08.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1579

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1579 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1579 dotyczący: Wykonanie projektu wykonawczego i aranżacji pomieszczeń lokalu Sali Obsługi Klienta innogy Stoen Operator ul. Rudzka 18 w Warszawie na podstawie zatwierdzonej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-842

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-842 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-842 dotyczący: sprzedaży wierzytelności bezskutecznej egzekucji komorniczej przysługujących RWE Polska S.A. Warszawa, dn. 19.08.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-444

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-444 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-444 dotyczący: wyboru geodety dla przygotowania map oraz geodezyjnego wydzielenia 7 działek po zakończeniu realizacji projektu Park Wiatrowy Opalenica Warszawa, dn. 09.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Budowy środowiska VDI

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Budowy środowiska VDI WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1232 dotyczący: Budowy środowiska VDI Warszawa, dn. 02.11.2016 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Ochrona fizyczna obiektów innogy w Warszawie.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Ochrona fizyczna obiektów innogy w Warszawie. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2588 dotyczący: Ochrona fizyczna obiektów innogy w Warszawie. Warszawa, dn. 22.09.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P221A/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P221A/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P221A/15 dotyczący: opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Młodzieńcza Warszawa, dn. 06.07.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Dostawy 100 szt. szaf pomiarowych dla układów pomiarowych kategorii Bx

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Dostawy 100 szt. szaf pomiarowych dla układów pomiarowych kategorii Bx WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2718 dotyczący: Dostawy 100 szt. szaf pomiarowych dla układów pomiarowych kategorii Bx Warszawa, dn. 26.10.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-374

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-374 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-374 dotyczący: Demontaż słupa kratowego 110kV nr 38 wraz z fundamentem - vis a vis ul. Drawskiej 7 oraz z niwelacją i uporządkowaniem terenu. Warszawa, dn. 21.04.2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-646

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-646 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-646 dotyczący: opracowania projektu modernizacji sieci w okolicach ul. Namysłowska/Konopacka/Stalowa/Wileńska/Grodzieńska Warszawa, dn. 20.06.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P419/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P419/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P419/15 dotyczący: Pogwarancyjne wsparcie serwisowe na urządzenia IT (serwery RACK, BLADE, szafki BLADE owe oraz macierze) firmy HP Warszawa, dn. 19.11.2015r.... 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1049

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1049 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1049 dotyczący: prac przy ul. Zarzecze 11B, 13B, dz.16 obręb4-06-13 Warszawa, dn. 16.09.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. INNOGY Stoen Operator Spółką

Bardziej szczegółowo

dotyczący: Wydruk i kopertowanie korespondencji masowej innogy.

dotyczący: Wydruk i kopertowanie korespondencji masowej innogy. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1636 dotyczący: Wydruk i kopertowanie korespondencji masowej innogy. Warszawa, dn. 25.01.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa w obiektach innogy na terenie Warszawy.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa w obiektach innogy na terenie Warszawy. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2589 dotyczący: Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa w obiektach innogy na terenie Warszawy. Warszawa, dn. 27.09.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1363

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1363 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1363 dotyczący: Odbioru i utylizacja materiałów odpadowych, w tym odpadów niebezpiecznych, złomu stalowego i metali kolorowych, w tym kabli, transformatorów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Zakup izolatorów kompozytowych. Warszawa, dn r.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Zakup izolatorów kompozytowych. Warszawa, dn r. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1581 dotyczący: Zakup izolatorów kompozytowych. Warszawa, dn. 09.01 01.20.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P425/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P425/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P425/15 dotyczący: Dostawy szaf pomiarowych niskiego napięcia modułów bilansujących stacji SN/nN (szafa MBS). Warszawa, dn. 23.11.2015r.... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P372/15. dotyczący: współpracy ramowej w zakresie dostaw konstrukcji wsporczej dla elektrowni fotowoltaicznych.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P372/15. dotyczący: współpracy ramowej w zakresie dostaw konstrukcji wsporczej dla elektrowni fotowoltaicznych. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P372/15 dotyczący: współpracy ramowej w zakresie dostaw konstrukcji wsporczej dla elektrowni fotowoltaicznych. Warszawa, dn. 09.11.2015r.... 1. Dane Ogólne RWE Polska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-13

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-13 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-13 1319 19 dotyczący: Zakup gadżetów. Warszawa, dn. 14.11 11.20.2016r. 1. Dane Ogólne innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16

WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16 WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16 dotyczący: wyboru agencji interaktywnych do podpisania umów ramowych z RWE Polska. Warszawa, dn. 06.04.2016r. Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-589

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-589 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-589 dotyczący: Modernizacja oświetlenia komór transformatorów 110/15kV na stacjach: Zadanie 1: RPZ Śródmieście, Zadanie 2: RPZ Batory. Warszawa, dn. 07.06.2016r. 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1627

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1627 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1627 dotyczący: Wybór Podwykonawcy Audytora Energetycznego/Efektywności energetycznej dla innogy Warszawa, dn. 28.03.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-483

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-483 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-483 dotyczący: Remont pomieszczeń akumulatorni na stacji energetycznej RPZ Białołęka przy ulicy Boreckiej 4 w Warszawie. Warszawa, dn. 03.06.2016r. 1. Dane Ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P199/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P199/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P199/15 dotyczący: zakupu plomb monterskich zgodnie ze specyfikacją techniczną. Warszawa, dn. 10.06.2015 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P405/15 Dot.: odprawy celne i logistyka sprzętu PV Warszawa, dn. 08.12.2015

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P405/15 Dot.: odprawy celne i logistyka sprzętu PV Warszawa, dn. 08.12.2015 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P405/15 Dot.: odprawy celne i logistyka sprzętu PV Warszawa, dn. 08.12.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1881

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1881 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1881 dotyczący: sprzedaży 2 sztuk transformatorów olejowych 110/15kV o mocy 25MVA ze stacji RPZ Jelonki (ul. Powstańców Śląskich 65 w Warszawie). Warszawa, dn. 23.03.2017

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2123

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2123 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2123 dotyczący: Remontu 22 budynków stacji 15/04kV w zakresie wymiany drzwi, naprawy dachów, elewacji zewnętrznych i likwidacji dołów olejowych. Warszawa, dn. 01.06.2017r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1582

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1582 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1582 dotyczący: świadczenia usług związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę przyłączy i sieci elektroenergetycznych w oparciu o specyfikacje usług

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15 dotyczący: Dostawy ubrań służbowych dla pracowników Bezpośredniej Obsługi Klienta Warszawa, dn. 27.11.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Pomiaru pól-em w stacjach WN dla potrzeb BHP

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Pomiaru pól-em w stacjach WN dla potrzeb BHP WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2669 dotyczący: Pomiaru pól-em w stacjach WN dla potrzeb BHP Warszawa, dn. 10.10.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE_AKTUALIZACJA. Przetarg nr FZ-Z/P0301/15

WYMAGANIA OFERTOWE_AKTUALIZACJA. Przetarg nr FZ-Z/P0301/15 WYMAGANIA OFERTOWE_AKTUALIZACJA Przetarg nr FZ-Z/P0301/15 dot: Sprzątanie budynków biurowych RWE Warszawa, dn. 10.09.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P266/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P266/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P266/15 dotyczący: wyceny środków trwałych po budowie parków wiatrowych Warszawa, dn. 28.07.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ napraw awaryjnych linii kablowych 110 kv

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ napraw awaryjnych linii kablowych 110 kv WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2604 dotyczący: napraw awaryjnych linii kablowych 110 kv Warszawa, dn. 16.10.2017r 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P070/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P070/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P070/16 dotyczący: Wykonanie modernizację RPZ Koło i RPZ Bemowo Warszawa, dn. 29.02.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P412/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P412/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P412/15 na modernizację sieci przy ul. Wóycickiego/ Pułkowej. Warszawa, dn. 09.11.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17

Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17 Warszawa, 24.05.2017 Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17 Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji technicznych połączonych z wykonaniem i dostawą wnętrzowych rozdzielnic SN dla stacji transformatorowych OST-5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Przetarg na wymiany legalizacyjne na liczniki o utrudnionym dostępie.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Przetarg na wymiany legalizacyjne na liczniki o utrudnionym dostępie. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2274 Przetarg na wymiany legalizacyjne na liczniki o utrudnionym dostępie. Warszawa, dn. 09.08.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I Awaryjne naprawy elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn, 1. Przedmiot zamówienia usługi: 2. Szczegółowy opis usługi:

I Awaryjne naprawy elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn, 1. Przedmiot zamówienia usługi: 2. Szczegółowy opis usługi: Załącznik nr 3 RWE Stoen Operator Usługi Sieciowe NT Wymagania dot. przeprowadzenia wyboru firm realizujących usługi na potrzeby RWE Stoen Operator. I Awaryjne naprawy elektroenergetycznych linii kablowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór Postępowanie nr K-381-11/10 Załącznik nr 3a do formularza oferty Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór /punkt poboru Szacunkowe zapotrzebowanie na Cena jednostkowa Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Wymagania Ofertowe FZ-Z/P447/15. dotyczące przetargu nr. na realizację robót w oparciu o specyfikacje usług RWE Stoen Operator. Warszawa, 12.02.2016r.

Wymagania Ofertowe FZ-Z/P447/15. dotyczące przetargu nr. na realizację robót w oparciu o specyfikacje usług RWE Stoen Operator. Warszawa, 12.02.2016r. Wymagania Ofertowe dotyczące przetargu nr FZ-Z/P447/15 na realizację robót w oparciu o specyfikacje usług RWE Stoen Operator. Warszawa, 12.02.2016r. I. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Skawina, dnia 17.10.2012 r. Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 206 tys. Euro w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: usługę tłumaczenia zwykłego tekstu z języka polskiego na język czeski związanego z realizacją projektu "Ekumenia w praktyce". Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń:

Bardziej szczegółowo

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia :

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia : 03/12/BFW/2015 Warszawa, dnia 16.12/2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: ram

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P277/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P277/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P277/15 dotyczący paszportyzacji dwutorowej linii napowietrznej 110 kv na terenie Warszawy o długości ok. 13 km. Warszawa, dn. 05.08.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: "Opracowanie projektu budowlanego na elewację Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 stosując kryterium

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Zakup usługi rozwoju i utrzymania aplikacji JIRA (jflow)

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Zakup usługi rozwoju i utrzymania aplikacji JIRA (jflow) WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1216 dotyczący: Zakup usługi rozwoju i utrzymania aplikacji JIRA (jflow) Warszawa, dn. 26.10.2016 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Business Services Polska Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Rozbudowę zasilania w energię elektryczną na fermie krów w Pępowie (stacja transformatorowa z agregatem) PRZETARG NIEOGRANICZONY nie podlega przepisom ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

POWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku Domu Parafialnego położonego w Karpaczu przy ul.

POWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku Domu Parafialnego położonego w Karpaczu przy ul. POWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku Domu Parafialnego położonego w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń: Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I.

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. Skład artykułów spożywczych i przemysłowych GWAREK Bogusław Gołgowski ul. Kościuszki 82 57-540 Lądek Zdrój II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 29

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 29 OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 29 Zamawiający: Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE. dla zadania p.n.: "Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego"

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE. dla zadania p.n.: Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego 1 OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE dla zadania p.n.: "Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego" Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń: Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/4.4/2015 na doradztwo techniczne w zakresie wdrożenia systemów sterujących i mechanicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/4.4/2015 na doradztwo techniczne w zakresie wdrożenia systemów sterujących i mechanicznych Tuczno, dn. 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/4.4/2015 na doradztwo techniczne w zakresie wdrożenia systemów sterujących i mechanicznych I. Przedmiot zamówienia W związku z realizacją projektu, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

- Ogólne Warunki Zakupu Usług przez Sodexo Polska Sp. z o.o. (dalej: OWZ )

- Ogólne Warunki Zakupu Usług przez Sodexo Polska Sp. z o.o. (dalej: OWZ ) ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa firmę (dalej: Oferent ) do złożenia oferty (dalej: Oferta ) na usługi określone w niniejszym dokumencie (dalej: Zapytanie Ofertowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P039/16 dotyczący: Przebudowa dróg na terenie stacji energetycznej RPZ Słodowiec w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 1. Warszawa, dn. 24.02.2016 1. Dane Ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. ZAMEK KLICZKÓW SP. Z O.O. Kliczków 8 59-724 Kliczków II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA FORMULARZ OFERTOWY ( NOWY ) Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut

OFERTA PRZETARGOWA FORMULARZ OFERTOWY ( NOWY ) Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut OFERTA PRZETARGOWA Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY ( NOWY ) ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego 5 37 100 Łańcut NAZWA WYKONAWCY:..... ADRES/SIEDZIBA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE: "Koncepcja i projekt budowlany uzupełniający dla nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 1 w Karpaczu" w ramach zadania "Poprawa dostępności kościoła

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, dn ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: RPPD.01.03.00-20-0072/16 Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy TMK PROJEKT s.c. dzięki uruchomieniu produkcji wielkogabarytowych prefabrykatów GRG w oparciu o innowację procesową.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015 na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015 na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami Tuczno, dn. 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015 na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami I. Przedmiot zamówienia W związku z realizacją projektu,

Bardziej szczegółowo