ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU"

Transkrypt

1 ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU - art. 27f updof Ulga prorodzinna obowiązuje od r. Art. 27f updof został dodany do ustawy o podatku dochodowym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 listopada 2006 r.), zmieniony następnie art. 1 ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 18 października 2007 r.). Zgodnie z obowiązującym w latach przepisem art. 27f updof, od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik miał prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2 art. 27f, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 updof. Odliczeniu podlegała kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, czyli: w 2007r. 2 x 572,54 zł = 1145,08 zł w 2008r. 2 x 586,85 zł = 1173,70 zł Odliczenie powyższych kwot dotyczyło łącznie obojga rodziców. Wówczas kwotę tę odliczało się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. Jeśli jednak w stosunku do rodziców orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługiwało temu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkiwały. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkiwały u każdego z rodziców, odliczenie przysługiwało każdemu z nich, jednak w tym przypadku kwota odliczenia stanowiła iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty przysługującego na dziecko odliczenia. Z dniem r., art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmiany w art. 27f updof. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 (skala podatkowa) pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć za każde małoletnie dziecko, kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy, czyli: 92,67 zł liczba miesięcy = kwota odliczenia Zatem roczna kwota ulgi przysługującej w latach wynosi 1.112,04 zł. Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca, w którym dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2 2) wstąpiło w związek małżeński. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wypoczynkowy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Natomiast w myśl 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o placówce należy przez to rozumieć całodobową placówkę opiekuńczowychowawczą typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego. Na podstawie 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, zwana dalej "placówką rodzinną": 1. tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej; 2. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się; 3. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; 4. zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; 5. ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiat oraz regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi i w myśl ust. 2 tego artykułu, obsługę finansowo-księgową publicznych placówek rodzinnych prowadzi starosta. Placówki rodzinne otrzymują środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. Odliczenia dokonuje podatnik w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 112 lub 113 lub PIT 36 w poz. 178 lub 179 i w załączniku PIT- O w poz. 35 lub 36 (w przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O). W załączniku PIT-O dołączanym do zeznania za 2012 r. należy wypełnić również część E, w której wykazuje się: - liczbę dzieci, - numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. UWAGA

3 W sytuacji gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia za cały rok podatkowy, ale nie starcza mu podatku, aby odliczyć pełną kwotę, w części E załącznika PIT-O powinien on zaznaczyć poz. 5 (tj. cały rok ), zaś w poz. 35 wpisać kwotę możliwą do odliczenia (tj. maksymalnie kwotę różnicy między podatkiem należnym, a sumą odliczanych składek na ubezpieczenie zdrowotne). Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga z tytułu wychowywania dziecka, ale składają oni odrębne zeznania podatkowe, każde z nich w części E załącznika PIT-O zaznacza poz. 5 (tj. cały rok ), zaś w poz. 35 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza załącznika PIT-0 do swojego zeznania rocznego. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 1) odpis aktu urodzenia dziecka, 2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, 4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ULGI (art. 27f ust. 1 updof w brzmieniu obowiązującym od r.) - osiąganie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, - wykonywanie władzy rodzicielskiej, pełnienie funkcji opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawowanie opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, - wykazanie podatku (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne). Oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane wg skali podatkowej. Do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane wg skali np. zasiłek chorobowy, dochody z najmu. Do ulgi mają prawo wszyscy podatnicy osiągający dochody opodatkowane wg skali tzn. rezydenci i nierezydenci. DZIECI NA JAKIE PRZYSŁUGUJE ULGA Art. 27f odsyła do art. 6 ust. 4 updof. W 2007 r. ulga przysługiwała na własne lub przysposobione (adopcja): dzieci małoletnie,

4 dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Art. 6 ust 4 updof zmieniony został ustawą z dnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmiana ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r. Zatem od 2008 r. ulga przysługuje na własne lub przysposobione (adopcja): dzieci małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof (w 2012 r. kwota ta wynosi zł), z wyjątkiem renty rodzinnej. SPOSÓB ODLICZENIA (art. 27f ust. 3-4 updof w brzmieniu obowiązującym od r.) Odliczenie stosowane przez podatnika w zeznaniu podatkowym Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Rodzice, opiekunowie prawni albo rodzice zastępczy mogą podzielić kwotę ulgi wg proporcji przyjętych przez siebie, tak aby móc realnie skorzystać z odliczenia, oczywiście do wysokości podatku wykazanego przez siebie. W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z art. 27f ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem, czyli: 3,09 zł za jeden dzień

5 W rozliczeniu za rok 2012 podatnik nie będzie miał możliwości dołączyć do oświadczenia PIT-12 odrębnego oświadczenia o uwzględnienie przez płatnika ulgi prorodzinnej. Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi zeznanie roczne musi złożyć samodzielnie. Rozwód, separacja a prawo do ulgi odpowiedź na interpelacje poselską nr 22547/11 (patrz 28 pytanie pojawiające się na infolinii) PYTANIA POJAWIAJĄCE SIĘ NA INFOLINII 1. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej podatnik, gdy jego dziecko spełnia warunki wymienione w art. 6 ust. 4 ustawy, a więc uczy się i nie ukończyło 25 lat, ale uzyskuje dochody: - z najmu opodatkowane ryczałtem, - z działalności gospodarczej opodatkowane zgodnie z art. 30c updof lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Art. 27 f ust. 7 wprowadza odesłanie do art. 6 ust. 8 i 9. Oznacza to, że z ulgi prorodzinnej nie skorzysta podatnik, który wykonuje władzę rodzicielską, jest opiekunem prawnym lub pełni funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka co do którego mają zastosowanie: - przepisy art. 30 c, - przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego, - przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zatem prowadzenie przez dziecko działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych wyklucza możliwość skorzystania z ulgi. W sytuacji, gdy dziecko uzyskuje dochody z najmu opodatkowane podatkiem zryczałtowanym rodzice mają prawo do odliczenia. Do ulgi też będzie miał prawo rodzic, którego dziecko uzyska dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o którym mowa w art. 30, art. 30a i 30e ustawy. W sytuacji natomiast, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko uzyskało dochody ze stosunku pracy z zagranicy, to rodzic także będzie miał prawo do ulgi, o ile dochody te nie przekroczyły kwoty zł. 2. Pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało w 2012 r. dochody ze stosunku pracy w Niemczech, w Polsce nie uzyskało dochodów. Czy rodzice mają prawo do ulgi? Tak, o ile są spełnione warunki określone w art. 27f updof. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 6 updof, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3. Tak więc ulga przysługuje na pełnoletnie dzieci spełniające następujące warunki: nie ukończone 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż RP państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z

6 wyjątkiem renty rodzinnej. Z kolei zasady opodatkowania, w tym zasady unikania podwójnego opodatkowania regulują art. 27 ust. 8 i 9 updof, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne umowy międzynarodowe. W skrócie można określić, iż występują dwa rodzaje metod pozwalających na uniknięcie podwójnego opodatkowania, są to: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. Art. 6 ust. 4 updof obejmuje zatem również dochody uzyskane za granicą, i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania miała do nich zastosowanie. W konsekwencji o ile dziecko uzyskało w 2012 r. dochody z pracy w Niemczech, które nie przekroczyły zł, to rodzicom przysługuje omawiane odliczenie. 3. Czy prawo do ulgi ma rodzic, którego dziecko w roku podatkowym wstąpiło w związek małżeński? Tak. Rodzic ma prawo do odliczenia, ale tylko za miesiące przed wstąpieniem dziecka w związek małżeński. Poczynając od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński, odliczenie nie przysługuje. 4. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej rodzic, którego dziecko w roku podatkowym ukończy 25 lat? Tak. W sytuacji gdy dziecko w ciągu roku kończy 25 lat odliczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za miesiące do ukończenia 25 lat. 5. Wspólne zeznanie składają małżonkowie (a tylko jedno z nich jest rodzicem, drugie nie przysposobiło dziecka). Rodzic dziecka nie uzyskuje dochodu albo ma na tyle mały podatek, że nie odliczy całej kwoty ulgi, natomiast wspólny podatek wynikający ze złożonego zeznania pozwoliłby na pełne odliczenie. Czy w tej sytuacji mają prawo do odliczenia ulgi? Tak. W sytuacji kiedy rodzic dziecka nie uzyskuje dochodów, a małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia, rodzic będzie miał prawo do odliczenia ulgi na dziecko, ponieważ podatek jest określany na imię obojga. Wynika to z przepisu art. 6 ust. 2 updof, który stanowi, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu ( ) mogą być, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (SIP ). 6. Z ulgi prorodzinnej może skorzystać również podatnik rodzic albo podatnik pełniący funkcję rodziny zastępczej utrzymujący pełnoletnie dziecko (do ukończenia przez nie 25 lat), które uczy się w szkole wyższej (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie),

7 w tym również na studiach doktoranckich. Ustawa nie zawęża bowiem pojęcia uczenia się - do studiów magisterskich. 7. Podatnik, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, albo pełniący funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka pełnoletniego, które ma już własne dziecko, ma prawo do ulgi prorodzinnej. Przesłanką, która przemawia za przyznaniem prawa do ulgi w obu przypadkach jest fakt nie uzyskiwania dochodów (prócz wymienionych w tym przepisie) przez dziecko pełnoletnie, które jeszcze się uczy. 8. Prawo do ulgi prorodzinnej będzie miał podatnik wykonujący władzę rodzicielską, pełniący funkcję opiekuna prawnego albo pełniący funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka małoletniego, które ma własne dziecko. W tym przypadku będzie miało zastosowanie kryterium wynikające art. 6 ust. 4 pkt 1 updof (czyli nie ma ograniczenia co do wysokości dochodu uzyskanego przez małoletnie dziecko), gdyż urodzenie dziecka przez małoletnią nie skutkuje nabyciem pełnoletniości. Pełnoletniość uzyskuje małoletni poprzez zawarcie małżeństwa i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa (art kc). 9. Dziecko jest osobą niepełnosprawną i przez cały czas przebywa w zakładzie opiekuńczym, rodzic łoży na utrzymanie dziecka, opłaca zakład, kupuje niezbędne materiały. Czy ma prawo do ulgi na dzieci? Tak. Rodzic ma prawo do ulgi na dziecko przebywające w zakładzie opiekuńczym, o ile dziecko nie zostało umieszczone w ośrodku na podstawie orzeczenia sądu. 10. W przypadku gdy dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego to ulga przysługuje w wysokości 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy od miesiąca, w którym się urodziło dziecko, łącznie z tym miesiącem. 11. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej osoba, która jest opiekunem prawnym, będącego na jej utrzymaniu, brata? Brat jest osobą pełnoletnią, ubezwłasnowolnioną, otrzymuje rentę. Tak, ulga przysługuje opiekunowi prawnemu utrzymującemu osoby, bez względu na wiek, które otrzymywały rentę socjalną, w związku z wykonywaniem przez tych opiekunów ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. 12. Córka (23 l.) w czerwcu 2012 r. kończy studia niestacjonarne I stopnia licencjackie (zdaje egzamin licencjacki). Od r. rozpoczyna studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na innej uczelni r. ze względów zdrowotnych i rodzinnych rezygnuje z nauki i zostaje skreślona z listy studentów. Córka cały czas nie pracuje, nie uzyskuje żadnych dochodów i jest całkowicie na utrzymaniu podatnika.

8 Czy na dziecko uczące się w szkole wyższej w systemie niestacjonarnym (zaocznym) przysługuje ulga? 2. Jeśli przysługuje to za jaki okres w w/w przypadku? Czy za miesiące wakacji (lipiecwrzesień) między dwoma szkołami również? Ulga prorodzinna nie jest uzależniona od tego czy studia prowadzone są w systemie stacjonarnym czy też zaocznym. W przedstawionej sytuacji ulga przysługuje za 10 miesięcy. 13. Córka (23 l.) w czerwcu 2012 r. kończy studia niestacjonarne I stopnia licencjackie (zdaje egzamin licencjacki). Nie kontynuuje nauki, nie pracuje, nie uzyskuje żadnych dochodów. Za jaki okres rodzicowi przysługuje ulga? Datą ukończenia studiów I stopnia jest data złożenia egzaminu dyplomowego (art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572)). Jednakże osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia (art. 167 ust. 2a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.). Podatnik ma prawo odliczyć ulgę za te miesiące, w których dziecko uczęszczało do szkoły. Okres ten wynikać będzie z zaświadczenia wydanego przez uczelnię. Zgodnie z art. 27f ust. 5 pkt 4 updof na żądanie organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. 14. Córka (24 l.) w czerwcu 2012 r. kończy medyczne studia magisterskie. Egzamin zdaje we wrześniu. W 2012 r. córka nie podjęła pracy ani nie uzyskała żadnych dochodów. Za jaki okres rodzicowi przysługuje ulga? Stosownie do art. 167 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. Zatem ulga przysługuje za okres od stycznia do końca tego miesiąca włącznie, w którym córka ukończyła studia. 15. Za jaki okres przysługuje podatnikowi ulga prorodzinna, jeżeli pełnoletni syn uczęszczał do szkoły policealnej jednorocznej w systemie zimowym od lutego 2011 do lutego W celu podniesienia kwalifikacji we wrześniu 2012 rozpoczął naukę w nowej szkole również policealnej dwuletniej. Jeśli syn podatnika, po formalnym ukończeniu szkoły (w lutym 2012 r.), z początkiem roku szkolnego, podjął naukę w innej szkole systemu oświaty, ulga przysługuje za cały rok, pod warunkiem, że pozostałe warunki wnikające z ustawy zostały spełnione. 16. Dziecko pełnoletnie, uczące się, pozostające pod opieką rodziny zastępczej. Czy przysługuje ulga osobom, które pełniły funkcje rodziny zastępczej za miesiące, w których dziecko pełnoletnie przebywa u tych osób - zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej?

9 Jeżeli chodzi o dzieci pełnoletnie i prawo do ulgi to ustawodawca posługuje się pojęciem obowiązku alimentacyjnego. W ust. 6 art. 27f updof wskazuje się, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Pomimo, iż zgodnie z zapisem art. 72 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, ustawodawca zastrzegł w art. 78 ust. 5 powyższej ustawy Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości określonej w ust. 3 i 4 również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie. Z regulacji tej jak również z art. 27f ust. 6 updof można wywieść, że kontynuowanie nauki przez dziecko pełnoletnie uprawnia rodziców zstępczych do ulgi, pod warunkiem przebywania dziecka w tej rodzinie. Ulga przysługuje osobom, które sprawowały funkcję rodziny zastępczej, również za te miesiące kiedy dziecko stało się pełnoletnie i kontynuuje naukę. Jeżeli funkcję rodziny zastępczej pełnią osoby spokrewnione z dzieckiem, po utracie statusu rodziny zastępczej, osoby te nie trącą prawa do ulgi, gdyż ciąży na nich obowiązek alimentacyjny. 17. Pełnoletnia córka w ubiegłym roku zdała maturę i skończyła liceum, ale nadal uczy się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w klasie dyplomowej, czyli nie rozpoczęła studiów po maturze, ponieważ kończy szkołę muzyczną i będzie zdawała na Akademię Muzyczną. Jedyną szkołą, do której uczęszcza od września 2012 r. jest PSM II stopnia. Czy w takim przypadku ulga należy się za cały ubiegły rok? Rodzaje szkół artystycznych określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r.w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42) wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Państwowe Szkoły Muzyczne I i II stopnia są szkołami artystycznymi realizującymi cele i zadania określone w ustawie z dnia r., o systemie oświaty. Przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje za cały rok podatkowy. 18. Dziecko kończy 18 lat w sierpniu, po tym dniu nie podejmuje nauki i nie osiąga dochodów do końca roku; Ulga przysługuje za 8 miesięcy, do ukończenia 18 roku życia włącznie z miesiącem, w którym dziecko kończy 18 rok życia, przestaje być małoletnim, w tym momencie ustaje władza rodzicielska. 19. Dziecko kończy 18 lat w sierpniu, po tym dniu nie podejmuje nauki, po tym dniu osiąga dochody zł; Art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik może dokonać odliczenia za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską. Władza rodzicielska ustaje, zgodnie z art. 92 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. W miesiącu sierpniu dziecko jest jeszcze małoletnie i pozostaje pod władzą rodzicielską

10 więc podatnik może dokonać odliczenia za 8 miesięcy, z miesiącem sierpniem włącznie. Nie ma znaczenia w danym stanie faktycznym, że dziecko uzyskało dochód zł w skali roku, gdyż w stosunku do dzieci małoletnich ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego. 20. Dziecko 24 lata, naukę kończy w czerwcu, od sierpnia pracuje osiąga dochody w wysokości zł; Art. 27f ust. 1 updof stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6, przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy stanowi o dzieciach do ukończenia 25 roku życia, uczących się jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. W związku z powyższym podatnik nie ma prawa odliczenia ulgi na dziecko, gdyż dochody dziecka pełnoletniego, uczącego się przekroczyły kwotę zł. 21. Dziecko 19 lat, naukę kończy w czerwcu, studia rozpoczyna w październiku czy ulga przysługuje za miesiące, w których nie był już uczniem, a także nie był wpisany na listę studentów (np. nabór wrześniowy, odwołanie) nie osiąga dochodów w całym roku. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w art. 63 stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Należy przyjąć, iż w przypadku maturzysty, który: 1) nie kontynuuje nauki ulga należy się także za miesiące wakacyjne (z uwagi na to, że rok szkolny trwa do końca 31 sierpnia); 2) podejmuje naukę w szkole wyższej ulga należy się za wszystkie miesiące. Ponieważ dziecko podjęło naukę na studiach w październiku, rodzicom przysługuje ulga za cały rok. 22. Polski rezydent z dniem 15 sierpnia zmienia rezydencję podatkową, od tego dnia w Polsce nie osiąga żadnych dochodów. Czy przy założeniu, że dziecko jest małoletnie, ulga przysługuje za cały rok czy tylko za okres gdy był rezydentem (osiągał dochody)? Ustawodawca w art. 27f updof nie ograniczył stosowania ulgi na dziecko tylko do rezydentów polskich, czyli osób o których mowa w art. 3 ust. 1 updof, mających w Polsce miejsce zamieszkania. W związku z powyższym również rezydenci innych krajów, czyli osoby o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy mogą odliczyć w zeznaniu rocznym ulgę na dziecko. 23. Dziecko kończy 25 lat w dniu 15 sierpnia, nie osiąga dochodów w roku podatkowym, na ten dzień jest studentem. Art. 27f ust.1 updof stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6 powołanej ustawy przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 w związku

11 z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy stanowi o dzieciach do ukończenia 25 roku życia, uczących się jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. W związku z powyższym ulga przysługuje za 8 miesięcy, włącznie z miesiącem, w którym dziecko kończy 25 rok życia. Art. 27f ust. 2 ustawy wskazuje, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc. Nie ma więc podstaw prawnych do dzielenia ulgi na dni. 24. W sytuacji gdy dziecko rodzi się w trakcie miesiąca np. grudnia lub ostatnim dniu miesiąca grudnia, a rodzice nie są małżonkami. Art. 27f ust. 2 updof stanowi, że odliczenia od podatku dokonuje się za każdy miesiąc kalendarzowy w którym podatnik sprawował władzę rodzicielską. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie umożliwiają dzielenia ulgi na dziecko na dni. W związku z powyższym odliczenie od podatku przysługuje również za cały miesiąc, w którym dziecko się urodziło. Zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. 25. Dziecko niepełnosprawne, pełnoletnie, otrzymujące rentę socjalną przebywa w placówce opiekuńczej, dobrowolnie. Dziecko ma własne źródło utrzymania, matka nie łoży na utrzymanie dziecka. Art. 27f ust.1 updof stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6 powołanej ustawy przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Mimo, że dziecko jest osobą o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy, czyli otrzymuje rentę socjalną, jednakże matka-podatnik nie utrzymuje dziecka, w związku z wykonywaniem ciążącego na rodzicu obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym matce dziecka, które otrzymuje rentę socjalną oraz posiada własne źródło utrzymania, nie przysługuje odliczenie na dziecko za rok 2012 r. 26. Pełnoletnie, studiujące dziecko, które nie ukończyło 25 lat wzięło urlop dziekański. Art. 27f ust.1 updof stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6 przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, do ukończeniu 25 roku życia, które uczą się w szkołach o których mowa w ustawie o systemie o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym oraz w szkołach zagranicznych, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym podatnik ma prawo rozliczyć ulgę na dziecko pod warunkiem, że zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawy prawo o szkolnictwie wyższym) dziecko ma status studenta. Status studenta będzie wynikać z zaświadczenia wydanego przez uczelnię. Zgodnie z art. 27f ust. 5 pkt 4 updof na żądanie organu

12 podatkowego bądź organu kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. 27. Dziecko kończy szkołę zawodową w czerwcu, a następnie odbywa obowiązkowe praktyki zawodowe. Czy ulga przysługuje także za okres praktyk zawodowych? Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w art. 63 stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Należy przyjąć, iż w przypadku ucznia szkoły zawodowej, który odbywa obowiązkowe praktyki zawodowe, również istotny będzie koniec roku szkolnego. Ulga więc będzie przysługiwała za okres od do r. oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek o których mowa w art. 27f updof, czyli nieuzyskania przez pełnoletnie dziecko dochodu w wysokości przekraczającej kwotę zł. 28. Dziecko zdało maturę w maju i nie kontynuuje nauki. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w art. 63 stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Należy przyjąć, iż w przypadku maturzysty, który nie kontynuuje nauki ulga należy się także za miesiące wakacyjne (z uwagi na to, że rok szkolny trwa do końca 31 sierpnia). 29. Dziecko studia ukończyło w czerwcu, a obroniło się (egzamin magisterski) kilka miesięcy później. Zgodnie z art. 27f ust. 6 updof, przepisy dotyczące odliczenia ulgi na dziecko stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, do ukończeniu 25 roku życia, które uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym oraz nie uzyskały w 2012 r. dochodu przekraczającego kwotę 3.089,00 zł. Odliczenie od podatku przysługuje podatnikowi za cały okres, w którym dziecko zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym ma status studenta. Na podstawie art. 27f ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo zażądać zaświadczenia wydanego przez uczelnię, potwierdzającego, że dziecko w danym okresie było studentem. W myśl art. 167 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. 30. Sąd orzekając rozwiązanie małżeństwa powierzył jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, ograniczając tę władzę drugiemu z rodziców do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka. Ponadto orzekł o kontaktach drugiego rodzica z dzieckiem, ustalając, iż co drugi weekend dziecko przebywa u ojca i jeden miesiąc wakacji spędza również z ojcem. Czy w tej sytuacji z uwagi na powierzenie wykonywania władzy

13 rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugiemu z nich nie przysługuje ulga, czy ma zastosowanie metoda dzielenia ulgi: 1/30 za każdy dzień sprawowania pieczy? W rozliczeniach za 2012 r. zgodnie z ogólna zasadą wynikająca z art. 27f ust. 1 obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską przysługuje, ulga na dzieci małoletnie. Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ograniczenie tej władzy wynikające z orzeczenia sądowego powierzającego jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nie wpływa na możliwość korzystania z ulgi, ponieważ drugiemu z rodziców również przysługuje władza rodzicielska, nawet jeżeli została ograniczona do decydowania tylko w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka. Tak więc, ulga ta przysługuje także rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską. Z odliczenia nie może natomiast skorzystać ten z rodziców, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony tej władzy, jak również rodzic, w stosunku do którego została ona zawieszona. Rodzice po rozwodzie lub separacji, jeśli obydwoje mają władzę rodzicielską, będą musieli ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi na dziecko. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie. W tym przypadku kwotę ulgi na każde dziecko dzieli się na 12 miesięcy. Każdemu z rodziców przysługuje wówczas odliczenie w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy, w których sprawuje on opiekę nad dzieckiem i miesięcznej części ulgi. Ustęp 3 art. 27f (dzielenie ulgi na dni) updof ma zastosowanie tylko do sytuacji w tym przepisie wymienionych. Stanowisko potwierdzone w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22547/11. Warunki korzystania z ulgi na dzieci reguluje art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51,poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tą regulacją rodzicom przysługuje ulga podatkowa na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską. Odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (92 zł 67 gr), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywali władzę rodzicielską. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Przywołany w wystąpieniu art. 27f ust. 3 ustawy ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka ma miejsce zarówno sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rodzica, jak też pełnienie funkcji przez opiekuna prawnego lub sprawowanie opieki przez rodzinę zastępczą. Podkreślenia wymaga, iż separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński, określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia tego prawa jednego z rodziców, to uznaje, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka. Wszelkie spory między rodzicami dotyczące spraw dziecka winny być rozstrzygane przez sąd rodzinny. Stąd też w sytuacji, w której obydwoje rodzice dysponują prawem do wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka, to są uprawnieni do korzystania z

14 ulgi. Do nich należy także uzgodnienie sposobu obliczenia przysługującej im kwoty ulgi. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do ingerowania w osobiste sprawy podatników, rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami, a zatem także nie mogą ingerować w sposób podziału kwoty ulgi. W świetle powyższego, zmiana przepisów podatkowych w kierunku wskazanym przez pana posła nie znajduje uzasadnienia. 31. Jak powinni podzielić się ulgą na dzieci rodzice żyjący oddzielnie na skutek separacji, rozwodu lub niezawierania małżeństwa w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dzieckiem pełnoletnim, które nie ukończyło 25 lat, studiuje i nie osiąga dochodów. Czy odwołanie się ustawodawcy w art. 27f ust. 6 updof, do utrzymywania pełnoletnich dzieci w związku z wykonywaniem przez rodziców ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego przesądza o tym, że ulga przysługuje każdemu z rodziców, który utrzymuje dziecko? W jaki sposób rodzice powinni dzielić się ulgą? Czy będzie miał zastosowanie przepis art. 27f ust. 3 ustawy o dzieleniu ulgi na dni? Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli rodzic utrzymuje pełnoletnie dziecko tzn. wypełnia swoje obowiązki alimentacyjne należy stwierdzić, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka tj ,04 zł, a jeżeli takich proporcji nie ustalili to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Ulga przysługuje za miesiące (nie ma podstaw, aby dzielić ulgę na dni) w proporcji uzgodnionej przez rodziców. 32. Zgodnie z art. 27f ust. 2 updof z tytułu wychowywania dziecka przysługuje, za każdy miesiąc, ulga w wysokości 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Zgodnie z obliczeniem, kwota ulgi za jeden miesiąc wynosi 92,67 zł, czyli roczna kwota ulgi na jedno dziecko wyniesie 1.112,04 zł (556,02 : 6 = 92,67 x 12 = 1.112,04 zł). Odliczenie dotyczy obojga rodziców, którzy decydują ile każde z nich chce odliczyć zgodnie z dyspozycją ust. 4 art. 27f updof. Natomiast na podstawie art. 27f ust. 3 updof w przypadku, gdy w tym samym miesiącu rodzice sprawują pieczę osobno (brak wprost zapisu ustawowego o osobnym, odrębnym sprawowaniu opieki), podatnikowi przysługuje za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem odliczenie w kwocie 1/30 z kwoty 92,67 zł tj. 3,089 zł 3,09 zł. Jeżeli więc rodzice dziecka sprawowali opiekę w ten sposób że ojciec 200 dni a matka 165 dni to łączna wysokość ulgi wyniesie 1.127,85 zł. Jak w takiej sytuacji winni zachowywać się podatnicy? Limit jest jeden 1.112,04 zł. Nawet przy rozliczaniu ulgi na dni, podatnicy nie mogą odliczyć większej kwoty. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. Jeżeli przekazanie to

15 następuje w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy. Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej odliczy za miesiąc w którym opieka była sprawowana przez różne osoby 3,09 zł za każdy dzień sprawowania nad dzieckiem pieczy. Wynika to z postanowień art. 27f ust. 3 ww. ustawy. Przepis ust. 3 w art. 27f ustawy nie dotyczy jednakże rodziców. 33. Czy ojciec dziecka, który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem (rodzice są po rozwodzie, w separacji, albo nie zawierali związku małżeńskiego i żyją rozdzielnie) może odliczyć całą kwotę ulgi w sytuacji, gdy wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, a matka nie osiąga dochodów, albo ma na tyle mały podatek, że z odliczenia nie skorzysta? Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ponadto rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli matka dziecka nie skorzysta z odliczenia, a ojciec wykonuje władzę rodzicielską może skorzystać z ulgi w pełnej wysokości. 34. Student zostaje skreślony z listy studentów np. w kwietniu i rozpoczyna nowe studia od października na innej uczelni. Nie uzyskuje żadnych dochodów. Za jaki okres przysługuje ulga? Ulga przysługuje tylko za miesiące, kiedy pełnoletnie dziecko było studentem, czyli za okres od do r. oraz od do r. czyli za siedem miesięcy. 35. Warunki korzystania z ulgi prorodzinnej w przypadku dzieci studiujących na uczelniach prowadzonych przez kościół katolicki. Pismo DD3/8213/12a/KDJ/11/142 Podsekretarza Stanu z 21 kwietnia 2011 r. do Prorektora ds. ogólnych, studenckich i polityki kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w K. - opublikowane w Biuletynie Skarbowym Nr 3/2011. Odpowiadając na wystąpienie z dnia 18 lutego 2011 r. (wpływ pisma w dniu 16 marca 2011 r.) w sprawie warunków korzystania z ulgi na dzieci, uprzejmie informuję: Wszelkie warunki korzystania z tej ulgi określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem ulgę stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. W przywołanym wyżej art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy mowa jest o dzieciach: - bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

16 - do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust 1, z wyjątkiem renty rodzinnej. Ze względu na problematykę poruszoną w wystąpieniu zwróciłem się o opinię do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w piśmie z dnia 30 marca 2011 r. (...) stwierdziło, iż status prawny szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki reguluje umowa z dnia 1 lipca 1999 r. między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz.U. Nr 63, poz. 727). Na podstawie 6 ust. 1 oraz ust. 3 ww. umowy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydaje decyzje administracyjne w zakresie dotyczącym spełniania przez uczelnię kościelną warunków do prowadzenia przez nią studiów wyższych, na danym kierunku i poziomie kształcenia, co skutkuje uznawaniem przez Państwo tytułów zawodowych nadawanych przez uczelnie kościelne absolwentom. Ponadto studentom kościelnych szkół wyższych przysługują prawa studentów uczelni utworzonych na podstawie przepisów w obszarze szkolnictwa wyższego ( 5 ww. umowy). Zauważyć należy, iż art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy odnosi się do szkół, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym. W mojej ocenie postanowienia ww. umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski można uznać za regulacje z zakresu szeroko rozumianych przepisów o szkolnictwie wyższym. Stąd też, o ile są spełnione wszystkie inne warunki dotyczące korzystania z ulgi prorodzinnej, to rodzice studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II mogą skorzystać z przedmiotowego odliczenia. Jak wynika z powyższego uczelnie Katolickie, do których ma zastosowanie w/w umowa należy uznać za szkoły, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 updof. 36. Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej przez podatników prowadzących rodzinne domy dziecka. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z up. Ministra - na interprelację poselską z r., znak: DD3/0602/38/DKJ/11/BMI Szanowny Panie Marszałku, W związku z zapytaniem Pana Posła Stanisława Szweda przesłanym przy piśmie z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie prawa do ulgi prorodzinnej dla podatników prowadzących rodzinne domy dziecka, uprzejmie informuję. Ze względu na tematykę poruszoną w zapytaniu, zwrócono się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o opinię dotyczącą rodzinnych domów dziecka. W piśmie z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr DSR-IV l-KN/ll Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawił następujące stanowisko.

17 Zgodnie z obecnie funkcjonującymi regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 179, poz.1362 z późn. zm.), za organizację pieczy zastępczej odpowiedzialny jest starosta, który działając na podstawie uregulowań prawnych tworzy na swoim terenie placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym typu rodzinnego. Obecnie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego traktowane są tak jak pozostałe całodobowe placówki, mimo iż mają charakter bardziej rodzinny niż instytucjonalny. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego następuje na podstawie skierowania wydanego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w tej placówce. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zatem w odróżnieniu od sposobu umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej -nie ma charakteru indywidualnego powierzenia dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego konkretnej rodzinie. Decyzję o wyborze placówki opiekuńczo-wychowawczej pozostawia się staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Ustawa o pomocy społecznej określa jedynie minimum wypłacanych świadczeń, starosta natomiast podejmuje ostateczną decyzję o wysokości wypłacanych świadczeń, zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu. Osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego otrzymują środki finansowe na utrzymanie placówki i opiekę nad dziećmi określone w art. 85a - 85f ustawy o pomocy społecznej. Są to: miesięczna zryczałtowana kwota na utrzymanie każdego dziecka (nie mniej niż 34% podstawy), miesięczna stawka na utrzymanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym mieści się ta placówka, miesięczna stawka na usługi telekomunikacyjne (nie więcej niż 21 % podstawy), roczna stawka na bieżące naprawy, remonty (nie więcej niż 96% podstawy na dziecko), roczne środki finansowe na wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt - w stawce odpowiadającej wysokości poniesionych wydatków (nie więcej niż 177% podstawy na dziecko), roczna stawka na świadczenia zdrowotne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym lub roczną stawkę na wyrównanie opóźnień w nauce, w wysokości poniesionych wydatków (nie więcej jednak niż 163 % podstawy). Podstawą do określenia wysokości świadczeń pieniężnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego jest - podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych kwota podstawy" z ustawy o pomocy społecznej (obecnie zł). Powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na dziecko jest - zgodnie z art. 81 wspomnianej ustawy - powiat miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej. Natomiast odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej (...)". Przechodząc na grunt przepisów podatkowych, uprzejmie informuję.

18 Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą", od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 1) wykonywał władzę rodzicielską; 2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 3) prawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Zgodnie z postanowieniami ust. 2 w art. 27f ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych; 2) wstąpiło w związek małżeński. Kwestię opieki prawnej nad małoletnim regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), zwanej dalej KRiO". Zgodnie żart KRiO, opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego (art KRiO). Biorąc pod uwagę przywołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pełnienie funkcji opiekuna prawnego dziecka, które zamieszkuje razem z opiekunem, uprawnia opiekuna do korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym sprawował on opiekę. Zdanie drugie w art. 27f ust. 2 ustawy, w którym ustawodawca przewidział wyłączenie możliwości korzystania z tego odliczenia w przypadku umieszczenia dziecka, na podstawie orzeczenia sądu, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, nie znajduje zastosowania w przedstawionej sytuacji. Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała począwszy od miesiąca, w którym dziecko w drodze orzeczenia sądu, zostało odebrane rodzicom biologicznym, opiekunowi prawnemu, z którym mieszkało albo rodzinie zastępczej i przekazane instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce-opiekuńczo wychowawczej. Z zapytania wynika natomiast, że dziecko nie zostało odebrane opiekunowi prawnemu, z którym zamieszkiwało. Przeciwnie, dziecko zamieszkuje z opiekunem prawnym w prowadzonej przez niego placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. O ile zatem spełnione są inne warunki określone w art. 27f ustawy, to opiekun prawny zamieszkujący z dzieckiem ma prawo do skorzystania z omawianej ulgi, bowiem jednoczesne pełnienie funkcji opiekuna prawnego i sprawowanie opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej

19 przez opiekuna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nie jest okolicznością, która uniemożliwia dokonanie odliczenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował ponadto o systemowych zmianach przepisów, m.in. w zakresie pieczy zastępczej, które zaczną obowiązywać już z początkiem 2012 r. W dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149, poz. 887), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, z wyjątkiem artykułu 77 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W wymienionej ustawie wprowadzono nową formę pieczy zastępczej nad dzieckiem -rodzinny dom dziecka - w charakterze analogiczny do obecnie funkcjonującej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Umieszczenie dziecka w tej formie pieczy zastępczej będzie miało charakter indywidualny i następować będzie jako powierzenie dziecka konkretnej osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego."

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko.

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.07.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Data 2012.01.19 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT?

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Pytanie Matka samotnie wychowywała dziecko przez pierwsze 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE ROZLICZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI

PREFERENCYJNE ROZLICZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI PREFERENCYJNE ROZLICZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI - art. 6 ust. 4, 4a, 4b, 8-13 updof WARUNKI Z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci (wspólne

Bardziej szczegółowo

Ulga prorodzinna. Wpisany przez Anna Drabik

Ulga prorodzinna. Wpisany przez Anna Drabik W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego za rok podatkowy 2009 prezentujemy cykl artykułów poświęconych zasadom prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz właściwego ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota.

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. System podatkowy w Polsce spełnia szereg funkcji. Poza

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki za lata ?

Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki za lata ? Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki za lata 2009 2011? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i

Bardziej szczegółowo

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska Podatki samotnej matki Natalia Kuchnowska Osoba samotnie wychowująca dziecko panna/kawaler wdowa/wdowiec rozwódka/rozwodnik osoba, w stosunku do której orzeczono separację osoba w związku małżeńskim, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2008/2009 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 1. Imię 2. Nazwisko 3.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743).

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DSP - 140-106(6)/06 Warszawa, 12 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawy Przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty).

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty). Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach przyznania (wymagane dokumenty). i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp. Imię i nazwisko PESEL *) Rodzaj szkoły,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: : Numer PESEL*: Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne) (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się 1. Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Przegląd orzecznictwa i interpretacji

Przegląd orzecznictwa i interpretacji MONITOR księgowego nr 3(271) 5.02.2015 dodatek nr 4 Przegląd orzecznictwa i interpretacji Ulga na dzieci Przegląd interpretacji Broszura Ulga na dzieci przegląd interpretacji... 2 1. Rozwód rodziców limit

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach Adres: ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195)

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 945 S) USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: rodzina następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.:

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.: W przypadku wystąpienia: 1. zmian w liczbie członków rodziny, 2. uzyskania dochodu, czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: (z1) Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY DO USTAWY Z DNIA 09.06.2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ

PROPONOWANE ZMIANY DO USTAWY Z DNIA 09.06.2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ PROPONOWANE ZMIANY DO USTAWY Z DNIA 09.06.2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ Art. 7a Brak zapisu w ustawie Art. 7a Sądy, organy i jednostki organizacyjne są zobowiązane niezwłocznie,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA

PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA E-PORADNIK PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Małgorzata Niedźwiedzka, Część II: Adam Bartosiewicz, Krzysztof Klimek, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Sławomir

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY. Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY. Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce. tel. (041) 343-21-33, 368-29-85 Godziny pracy

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY UCZNIA/UCZENNICY PEŁNOLETNI UCZEŃ/UCZENNICA DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM II DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBEGAJĄCEJ SIĘ 2) 1. Imię 2. Nazwisko 3.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć:

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: - uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (w przypadku cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego PROJEKT z dnia w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ I SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU

UDOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ I SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU s. 1/6 UDOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ I SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego: 1. 20 października w semestrze zimowym; 2. 20 marca w semestrze letnim.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r., poz. 1548) wszystkie decyzje przyznające

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data złożenia Godzina FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA W TORUNIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno szkoleniowe

Spotkanie informacyjno szkoleniowe Spotkanie informacyjno szkoleniowe - Jak złożyć PIT przez Internet - Ulga prorodzinna i internetowa 28 stycznia 2014 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi Uwagi organizacyjne: - na indywidualne pytania odpowiadamy

Bardziej szczegółowo