Rozdział 1 Informacje ogólne Rozdział 2 Terminologia Rozdział 3 Stan aktualny Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia..."

Transkrypt

1 Warszawa, Zatwierdzam:... Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: Wirtualizacja zasobów CPV usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych CPV usługi wdraŝania oprogramowania Zamówienie będzie realizowane na rzecz Projektu Portal e-norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym część II. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji Zamawiający: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 B Warszawa NIP: REGON:

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Informacje ogólne... 3 Rozdział 2 Terminologia... 4 Rozdział 3 Stan aktualny... 6 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... 7 Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu Rozdział 7 Ocena ofert Rozdział 8 Aukcja elektroniczna Rozdział 9 Zawarcie umowy Rozdział 10 Gwarancje Rozdział 11 Zasady Poufności Rozdział 12 Środki ochrony prawnej Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami Załącznik nr 2 - Istotne zapisy wprowadzone do umowy Strona 2 z 40

3 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B zaprasza do złoŝenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Wirtualizacja zasobów, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2. Zamawiający udostępni na stronie na której opublikuje ogłoszenie i niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załączniki do SIWZ w formacie doc. 3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleŝnie od wyniku postępowania. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 141 Ustawy. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się przepisy Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy. Strona 3 z 40

4 Rozdział 2 Terminologia W ramach niniejszego postępowania ustala się następujące znaczenie poniŝszych terminów, ułoŝonych w kolejności alfabetycznej. Błąd krytyczny Błąd niekrytyczny Dokumentacja techniczna DTD J2EE LDAP Metadane.NET ODBC Projekt Błąd uniemoŝliwiający uŝytkownikowi korzystanie z Systemu, w szczególności niemoŝliwość: logowania, dodawania, edycji, usuwania lub przeglądania danych Błąd ograniczający moŝliwość korzystania z niektórych funkcji Systemu, błąd występujący sporadycznie lub okresowo Zestaw dokumentów potrzebnych do realizacji projektowanego lub eksploatacji istniejącego produktu lub procesu. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej precyzyjną specyfikację parametrów i elementów składowych opisywanego produktu lub procesu (w tym ewentualnych struktur baz danych) oraz opisywać jego wymagania, moŝliwości, ograniczenia, sposób instalacji, konfiguracji i budowania moŝliwych interfejsów. Document Type Definition rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML, HTML, XHTML lub innych pochodzących z rodziny SGML lub XML serwer aplikacji na którym działają aplikacje napisane w architekturze Java Enterprise Edition Lightweight Directory Access Protocol - "lekki" protokół przeznaczony do dostępu do usług katalogowych Definicje i opisy danych przechowywanych w bazie danych Systemu na wyŝszym poziomie abstrakcji, opisujące znaczenie, pochodzenie i wykorzystywanie gromadzonych danych (np. źródła danych, reguły biznesowe, nazewnictwo, sposób prezentacji itd.) platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji Open DataBase Connectivity - interfejs umoŝliwiający łączenie się z systemami zarządzającymi bazami danych Całokształt działań, podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, prowadzący do uzyskania określonych produktów biznesowych w ramach przewidzianych zasobów, realizowany w załoŝonym czasie i budŝecie. Strona 4 z 40

5 Raporty SAP System Szczegółowy opis rozwiązania/koncepcji Wykonawca XML XSLT Generowane z Systemu zestawienia, tabele, wykresy, zawierające dane słuŝące do podejmowania decyzji operacyjnych i zarządczych, w szczególności sporządzane na potrzeby róŝnych zespołów technicznych i analitycznych jak i w celach statystycznych, kontrolnych i sprawozdawczych, wykonywane na potrzeby Zarządu lub Kierownictwa PKN lub wynikające z potrzeb komórek organizacyjnych PKN lub odpowiednich przepisów prawa (np. z ustaw i aktów wykonawczych) System Applications and Product System do zarządzania procesami biznesowymi Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów Opis proponowanego rozwiązania/koncepcji zawierający przynajmniej przeznaczenie produktu, specyfikację funkcjonalności, specyfikację interfejsów wejścia/wyjścia oraz struktur danych. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, wymienionego w tytule niniejszej Specyfikacji Extensible Markup Language, uniwersalny język przeznaczony do reprezentowania róŝnych danych w strukturalizowany sposób Extensible Stylesheet Language Transformations, oparty na XML język przekształceń dokumentów XML Strona 5 z 40

6 Rozdział 3 Stan aktualny 1. Zasoby normalizacyjne W zasobach PKN jest obecnie ok dokumentów normalizacyjnych (ok stronic) w formacie PDF, w tym ok (ok stronic) w róŝnych formatach (najczęściej TIFF). 2. Zasoby sprzętowe System VMWare ESX 7 serwerów kasetowych Dell PowerEdge Konfiguracja pojedynczego serwera: 1) 16 GB RAM; 2) 2x Intel Xeon 2 GHz. Obecnie uruchomione są 32 maszyny wirtualne. ZuŜycie pamięci RAM na poziomie 50 %. Zasoby dyskowe - Macierz EMC CX500. Dostępne woluminy na dyski wirtualne ALBINO o pojemności 330 GB i 200 GB. Maksymalna pojemność pojedynczego dysku wirtualnego to 250 GB. Strona 6 z 40

7 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia 1. Cele projektu 1.1. Cel podstawowy Celem projektu jest umoŝliwienie dostępu do ustrukturalizowanej treści norm i innych dokumentów normalizacyjnych lub ich poŝądanych fragmentów Cele techniczne: a) opracowanie dialektu XML pozwalającego na strukturalizację wersji elektronicznej norm i innych dokumentów normalizacyjnych; b) budowa i wypełnienie bazy norm i innych dokumentów normalizacyjnych. 2. Wymagania ogólne 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdroŝenie oprogramowania (Systemu) spełniającego cele, o których mowa w pkt Wymagania przedstawione w niniejszej SIWZ naleŝy traktować jako wymagania minimalne, wstępnie zdefiniowane przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac zostanie doprecyzowany przez Wykonawcę w projekcie technicznym, na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego analizy przedwdroŝeniowej Zakres prac związanych z wdroŝeniem Systemu obejmuje: a) analizę i uszczegółowienie wymagań funkcjonalnych i technicznych Systemu, b) opracowanie dialektu XML, c) opracowanie projektu technicznego Systemu, zapewniającego integrację z systemami eksploatowanymi w PKN, d) dostawę, instalację i uruchomienie wersji podstawowej Systemu, e) przeprowadzenie wdroŝenia programu pilotaŝowego, obejmującego przetworzenie co najmniej 30 % zasobów, f) dostawę i instalację oprogramowania narzędziowego, g) wykonanie dodatkowych elementów oprogramowania aplikacyjnego, niezbędnych dla prawidłowej współpracy z innymi systemami eksploatowanymi w PKN, h) konfigurację, integrację i optymalizację Systemu, i) opracowanie procedur eksploatacji Systemu, j) dostarczenie dokumentacji technicznej, podręcznika uŝytkownika Systemu oraz dokumentacji powdroŝeniowej, k) instruktaŝ wdroŝeniowy Zamawiający wymaga, Ŝeby interfejs uŝytkownika repozytorium był dostarczony w wersji językowej polskiej oraz angielskiej Wykonawca przedstawi w ofercie proponowany sposób realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zaproponowanych etapów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu osiągnięcia celów projektu Wykonawca przedstawi w ofercie harmonogram oferowanego rozwiązania z uwzględnieniem dojścia do wymienionych wyŝej produktów. Strona 7 z 40

8 2.7. Analiza i Projekt techniczny: a) Po podpisaniu umowy Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdroŝeniową, która uaktualni i uzupełni wstępne wymagania minimalne. Dokument Raport z analizy, będący produktem tego etapu, podlega akceptacji Zamawiającego, która warunkuje rozpoczęcie dalszych prac. b) Akceptacja Raportu z analizy rozpoczyna etap Projektu Technicznego, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego, która warunkuje rozpoczęcie dalszych etapów Wykonawca złoŝy wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające partnerstwo producenta w zakresie oferowanego oprogramowania aplikacyjnego Wykonawca złoŝy wraz z ofertą oświadczenie, iŝ oferowane oprogramowanie jest oryginalnym produktem ww. producenta i spełnia załoŝone parametry techniczne oraz Ŝe uŝytkowanie tego oprogramowania przez Zamawiającego nie narusza praw osób trzecich Wykonawca złoŝy wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu prawa do udzielania lub sprzedaŝy licencji oraz prawa świadczenia usług asysty technicznej Systemu na terenie Polski lub oświadczenie, Ŝe usługa ta będzie świadczona przez producenta Wykonawca powinien posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001 lub innego powszechnie uznawanego w Unii Europejskiej Dostarczone oprogramowanie nie moŝe być refundowane w całości lub części ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz z późn. zm.) do oferty naleŝy dołączyć oświadczenie Wykonawcy. 3. Wymagania szczegółowe 3.1. Biblioteka aktów normatywnych - Repozytorium dokumentów Oferowane rozwiązanie powinno słuŝyć do zarządzania dokumentacją uwzględniając wszystkie etapy jej cyklu Ŝycia - od momentu stworzenia i zapisu dokumentu, poprzez zarządzanie i przesyłanie, do etapu archiwizacji i ostatecznego składowania. Rozwiązanie musi dawać kontrolę nad tworzeniem i utrwalaniem informacji poprzez następujące rozwiązania: a) Integracja z aplikacjami biznesowymi: rozwiązanie musi posiadać certyfikowane narzędzia do integracji z aplikacjami biznesowymi (co najmniej z SAP spośród: SAP, PeopleSoft, Siebel, BEA WebLogic Server i IBM WebSphere). b) Ujednolicone repozytorium - platforma musi pozwalać na składowanie wszelkich typów danych w ujednoliconym repozytorium. Repozytorium musi umoŝliwiać realizację podstawowych usług zarządzania zawartością tj.: b1) kontrola wersji: musi umoŝliwiać śledzenie wersji dokumentów i pozwalać uŝytkownikom na pracę z najnowszymi wersjami dokumentów, takich jak normy, rysunki techniczne, umowy, Strona 8 z 40

9 b2) usługi biblioteczne: powinny pozwalać na pobieranie i zwracanie (check in/check out) plików z/do repozytorium, w celu zapobiegania równoczesnej edycji i duplikowaniu prac przez uŝytkowników, b3) obieg dokumentów i informacji - Workflow: musi upraszczać procesy biznesowe poprzez automatyczne wyznaczanie obiegu dokumentów: wewnętrznie pomiędzy pracownikami oraz zewnętrznie pomiędzy współpracownikami i klientami. Workflow musi być wyposaŝony w proste i łatwe w obsłudze narzędzie do modelowania przepływów dokumentów i informacji między uŝytkownikami, b4) zarządzanie cyklem Ŝycia: musi pozwalać na zarządzanie poszczególnymi etapami obiegu danych poprzez ustalenie określonych etapów tego cyklu, np. etap przeglądanie, zatwierdzanie, akceptacja, publikacja, archiwizacja i usuwanie. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność dynamicznego rozmieszczania danych gromadzonych w repozytorium w obrębie wielu zdefiniowanych nośników. Rozmieszczanie musi odbywać się poprzez zastosowanie szeregu definiowanych przez administratorów reguł biznesowych. Reguły biznesowe mogą operować na szeregu dostępnych w systemie metadanych, np: autor treści, stan w Workflow, rozmiar pliku, data ostatniej modyfikacji, itp., b5) dziennik kontroli: musi pozwalać na śledzenie zmian, pobrań, przesyłania, drukowania i innych zdarzeń, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami, b6) transformacja: rozwiązanie musi umoŝliwiać automatyczną konwersję zawartości do uniwersalnego formatu, np. PDF, HTML, aby poszerzyć dostęp do informacji lub zoptymalizować jej dostarczanie, b7) zarządzanie dokumentami wirtualnymi: rozwiązanie pozwala na łączenie pewnych informacji w postaci dokumentu wirtualnego. Dokument taki moŝe być w całości obiektem Workflow, ale równieŝ kaŝdy z jego elementów składowych moŝe stać się obiektem Workflow. Kontrola wersji musi być moŝliwa zarówno do kaŝdego elementu składowego, jak i do całego dokumentu wirtualnego, b8) wyszukiwanie pełnotekstowe: musi umoŝliwiać uŝytkownikom wyszukiwanie danych i informacji bez konieczności posiadania wiedzy na temat sposobu ich zorganizowania lub przechowywania. c) Warstwa kliencka musi umoŝliwiać uŝytkownikowi połączenie z serwerem poprzez dwa rodzaje klientów do wyboru przez Zamawiającego: c1) przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Mozilla czy Opera, wykorzystująca tylko takie technologie jak HTML, DHTML, JavaScript, c2) aplikacja zintegrowana z pulpitem systemu Windows (z moŝliwością uŝywania techniki Drag&Drop, kopiowania plików bezpośrednio z i do folderów na dysku lokalnym itp.). d) Wiarygodność: rozwiązanie musi gwarantować integralność danych poprzez rozwinięty model transakcyjny, wysoki stopień dostępności (dzięki technologii klastrowej) oraz Strona 9 z 40

10 moŝliwość szybkiego usuwania skutków awarii dzięki serwerom replikującym zawartość. e) Bezpieczeństwo: rozwiązanie musi obsługiwać listy kontroli dostępu na poziomie poszczególnych obiektów, wyposaŝone w kilka warstw uprawnień w podziale na uŝytkowników, grupy i role oraz obsługiwać funkcjonalność jednokrotnego rejestrowania się w systemie (single sign-on), podpisy elektroniczne, komunikację SSL i szyfrowanie na poziomie repozytorium. Rozwiązanie musi kontrolować dostęp do dokumentu i prawa do edycji poprzez system uprawnień z uwzględnieniem uŝytkowników oraz ról, protokół LDAP i obsługę cyfrowego certyfikatu. f) Skalowalność - rozwiązanie musi radzić sobie z rosnącą ilością informacji oraz intensywnym przepływem informacji wykorzystując wieloprocesorowe systemy komputerowe, środowiska klastrowe i elastyczną, wielowarstwową architekturę wdroŝenia. Rozwiązanie musi pozwalać na caching treści pochodzących z repozytorium i przeglądanych w oddziałach. Rozwiązanie musi być zoptymalizowane pod kątem caching treści pochodzących z repozytorium w taki sposób, Ŝe za kaŝdym razem, gdy uŝytkownik w oddziale przegląda treść z repozytorium, System musi aktualizować cache najbliŝszy temu uŝytkownikowi. g) Wielokanałowy dostęp - platforma musi pozwalać na wykorzystywanie zawartości w róŝnych kanałach (Internet, druk, portal intranetowy), spersonalizowanie interakcji z klientami oraz generowanie złoŝonych technicznych lub prawnych dokumentów według zdefiniowanych reguł biznesowych. Wielokanałowy dostęp musi posiadać następujące właściwości: g1) Bezpośrednia obsługa XML: informacja musi być oddzielona od warstwy prezentacyjnej, aby umoŝliwić przedstawianie informacji w wielu róŝnych formatach, g2) Usługi dystrybucji danych: powinny umoŝliwiać automatyczne dostarczanie informacji we właściwym czasie i formacie, g3) Usługi zawartości dynamicznej: powinny umoŝliwiać automatyczne łączenie duŝych raportów transakcyjnych oraz umoŝliwiać tworzenie spersonalizowanej korespondencji na podstawie określonych reguł biznesowych, g4) Globalizacja zawartości: musi pozwalać na tworzenie, tłumaczenie i aktualizację treści w wielu językach (min. polski, angielski, francuski, niemiecki i rosyjski) zgodnie ze zdefiniowanymi regułami, g5) Standardy: rozwiązanie musi obsługiwać następujące standardy J2EE,.NET i XML. h) System musi umoŝliwiać Hot backup (backup bez wyłączania składowych systemu oraz przerywania pracy uŝytkowników). i) System musi wspierać retencję danych na poziomie natywnym przez sprzęt archiwizacyjny klasy CAS (Content Addressed Storage) Wirtualizacja: Strona 10 z 40

11 a) W ramach oferowanego rozwiązania Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje dialekt XML dla norm wraz z subdialektami umoŝliwiającymi przechowywanie wszystkich norm. Rozwiązanie musi umoŝliwiać oddzielenie tworzenia treści od samego nadawania formy graficznej poprzez wykorzystanie XML. W ramach natywnego zarządzania XML rozwiązanie musi importować treści XML oraz w sposób automatyczny parsować, walidować, transformować przychodzące dokumenty. b) Rozwiązanie musi wspierać DTD oraz XML Schema w celu zapewnienia, Ŝe format treści jest zgodny ze standardami przyjętymi u Zamawiającego oraz jej struktura umoŝliwia wymianę treści. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interpreter XSLT. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalności dla zarządzania treścią XML. c) Rozwiązanie musi pozwalać na prostą (nie wymagającą zmiany kodu) konfigurację obsługi róŝnych typów otrzymywanych dokumentów XML niezaleŝnie od miejsca ich stworzenia (narzędzie edytorskie, plik otrzymany z zewnątrz firmy, etc.). Wymagana funkcjonalność w tym zakresie obejmuje: c1) MoŜliwość ustalania granulacji obiektów zapisanych w repozytorium w zaleŝności od struktury dokumentu, elementów i atrybutów (automatic chunking automatyczne dzielenie), c2) Identyfikacja rodzajów linków (składania hrefs lub XLink) oraz typów linków, c3) Wymagania walidacyjne (Well-Formed, Schema, DTD), c4) Ekstrakcję metadanych z treści XML oraz nadanie atrybutów w repozytorium, c5) Bezpieczeństwo prawa dostępu w zaleŝności od roli uŝytkownika, treści XML oraz procesów biznesowych, c6) Automatyczne przypisywanie Cyklu śycia oraz Workflow w zaleŝności od rodzaju treści XML. d) Rozwiązanie musi pozwalać na zawansowane przeszukiwanie dokumentów XML i oferować następujące sposoby wyszukiwania: d1) Przeszukiwanie metadanych, d2) Przeszukiwanie w ramach linków, d3) Połączenie wyszukiwania pełnotekstowego oraz metadanych, d4) MoŜliwość zwracania wyników w formacie XML. e) Rozwiązanie musi umoŝliwiać zarządzanie komponentami i linkami, co ma pozwolić na wielokrotne wykorzystanie treści XML bez potrzeby jej kopiowania w ramach repozytorium. Rozwiązanie musi posiadać następującą funkcjonalność w tym zakresie: e1) zarządzanie zaleŝnościami między takimi elementami treści jak fragment XML (chunk), obraz i inne typy treści składające się na dokument XML, e2) składania fragmentów dokumentów XML w pojedynczy dokument XML, e3) zarządzanie linkami w trakcie wersjonowania treści, e4) informacja o miejscach, w których dany link lub komponent jest wykorzystywany. f) Rozwiązanie w zakresie skanowania dokumentów musi zapewniać: Strona 11 z 40

12 f1) pracę Systemu w technologii klient-serwer f2) wsparcie dla rozproszonego modelu skanowania dokumentów, f3) moŝliwość indeksowania zarówno pojedynczego dokumentu i dokumentów jak i wsadowego przetwarzania wielu dokumentów naraz, f4) moŝliwość walidacji pozyskanych danych zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez uŝytkownika f5) moŝliwość rozpoznawania pisma drukowanego (OCR) dla wielu języków w tym obowiązkowo dla języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, f6) opcjonalną moŝliwość rozpoznawania pisma blokowego (ICR) dla wielu języków w tym obowiązkowo dla języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, f7) moŝliwość rozpoznawania kodów kreskowych, f8) moŝliwość ponownego skanowania pojedynczego dokumentu, f9) moŝliwość automatycznych zmian ustawień skanera w zaleŝności od kolorów, kontrastu, jasności dokumentów w trakcie skanowania jednego wsadu, f10) umoŝliwianie uŝytkownikom ręcznej zmiany kontrastu, progów, kalibracji itd. w miarę potrzeb, f11)moŝliwość automatycznej indeksacji przy pomocy kodów kreskowych, OCR, ICR, f12)moŝliwość określania (oznaczania) wprowadzonych wartości indeksów w celu ich automatycznego wprowadzania do następnych dokumentów bez ich ręcznego wprowadzania (pracy z klawiaturą), dopóki pola indeksów nie zmienią się, f13)eksport pozyskanych danych w formacie XML System wyszukiwania: 1) Wyszukiwanie tekstu po całości dokumentu w języku polskim i angielskim; 2) Zaleca się wyszukiwania tekstu w językach: francuski, niemiecki, rosyjski; 3) Zaleca się wyszukiwanie tekstu w opisach rysunków; 4) Plik XML zabezpieczony hasłem generowanym przez zewnętrzną aplikację System musi mieć moŝliwość: 1) automatycznego skanowania dokumentów umieszczonych w zasobach dyskowych; 2) grupowania dokumentów w folderach zaleŝności od zdefiniowanych kryteriów; 3) weryfikacji indeksów skanowanych dokumentów poprzez odpytywanie zewnętrznych baz danych (np. ODBC); 4) konfiguracji wykorzystujące interfejsy programowania (API) System powinien posiadać gotowe do uŝycia konektory dla następujących systemów: 1) EMC Documentum; 2) IBM Content Manager; Strona 12 z 40

13 3) Filenet Content Manager; 4) Microsoft SharePoint; 5) Oracle Content Services; 6) SAP System powinien umoŝliwiać wsparcie dla następujących baz danych: 1) ORACLE; 2) Microsoft SQL Server; 3) IBM DB Narzędzie do obsługi procedur naprawczych (Disaster Recovery Solution) musi posiadać moŝliwość mirroringu (Mirrored Cenrtal Site) oraz Load balancing System powinien posiadać: 1) wsparcie dla Microsoft Windows 2008 Server x64; 2) certyfikowane wsparcie dla VMware ESX Server 4.0; 3) pełne wsparcie dla Unicode w zakresie ekstrakcji oraz walidacji dokumentów Silnik OCR musi wspierać procesory wielordzeniowe i OCR nie moŝe posiadać ograniczenia długości przetwarzanego tekstu na sekundę. 4. Licencja i dokumentacja 4.1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie wymagane do zbudowania rozwiązania w liczbie 300 uŝytkowników nazwanych/jednoczesnych dla serwera repozytorium Dostarczenie podręcznika uŝytkownika w formie papierowej (min. 5 egz.) i elektronicznej (z licencją do wykorzystania/wydrukowania dla wszystkich uŝytkowników Systemu) Dostarczenie dokumentacji administratora oraz technicznej, w formie elektronicznej oraz papierowej. 5. Instalacja i konfiguracja sytemu 5.1. Po akceptacji Projektu technicznego Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram instalacji Systemu Instalacja Systemu moŝe być realizowana równieŝ w dniach wolnych od pracy oraz po godzinach pracy Zamawiającego Po instalacji System powinien być gotowy do eksploatacji przez Zamawiającego i dostępny dla wszystkich uŝytkowników Wykonawca dokona konfiguracji, dostosowania i produkcyjnego uruchomienia Systemu, tak, aby spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego. 6. InstruktaŜ wdroŝeniowy 6.1. Po akceptacji Projektu technicznego Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram instruktaŝu. Strona 13 z 40

14 6.2. Wykonawca przeprowadzi instruktaŝ dla 5 uŝytkowników i administratora Systemu, wyznaczonych przez Zamawiającego Zakres instruktaŝu musi gwarantować uŝytkownikom i administratorowi Systemu sprawne uŝytkowanie Systemu, stosownie do pełnionej funkcji. 7. Program pilotaŝowy 7.1. Po akceptacji Projektu technicznego Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram Programu PilotaŜowego, określający termin i miejsce przeprowadzenia programu pilotaŝowego Zakres programu pilotaŝowego musi gwarantować przetworzenie co najmniej 30 % zasobów. Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia 1. Wymagany jest podział realizacji zamówienia na następujące etapy: Etap 1. Projekt techniczny; Etap 2. Program pilotaŝowy; Etap 3. WdroŜenie Systemu. Wynagrodzenie za zrealizowane etapy 1, 2 i 3 będzie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru przez upowaŝnionych przedstawicieli stron, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, Ŝe zgoda na realizację etapu 3. będzie udzielona w zaleŝności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający zastrzega równieŝ, Ŝe w przypadku braku moŝliwości finansowania realizacja etapu 3. zamówienia moŝe zostać zawieszona. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. 2. Terminy realizacji poszczególnych etapów nie mogą przekroczyć: dla etapu 1. 2 miesięcy od podpisania umowy; dla etapu 2. 4 miesięcy od zakończenia etapu 1; dla etapu 3. 6 miesięcy od daty uzyskania od Zamawiającego zezwolenia na jego realizację. Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali dla klienta zewnętrznego co najmniej jedno zamówienie Strona 14 z 40

15 polegające na zaprojektowaniu, implementacji i wdroŝeniu oprogramowania o wartości co najmniej PLN, 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej równą zł. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyŝej naleŝy załączyć do oferty Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tych podmiotów potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotów, z których zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust 2b Ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 4. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców wraz z ofertą: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złoŝył swoją ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączył wszystkie wymagane dokumenty określone w niniejszej SIWZ. Brak wyszczególnionego we wzorze oferty załącznika nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia. Formularz oferty powinien Strona 15 z 40

16 być wypełniony i podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty naleŝy dołączyć, w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 3) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Oferty. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 3a do Oferty) podpisuje pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy podpisuje odrębnie kaŝdy uczestnik Konsorcjum (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Oferty). 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (stanowiące Załącznik nr 8 do Oferty). 6) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Strona 16 z 40

17 właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9) JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. Dokumenty wymagane od zagranicznego Wykonawcy 5.1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 5, 6, 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo Strona 17 z 40

18 zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 3) Dokumenty o których mowa w ppkt. 1) litera a i c oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ppkt. 1) litera b powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt ppkt 3) stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty i oświadczenia naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Kontakt z Wykonawcami Osoby upowaŝnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jerzy Krawiec ; Anna Przyłęcka 8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wymiana wszelkiej korespondencji, z wyłączeniem dostarczania dokumentów wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ, odbywać się będzie w formie elektronicznej. 9. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŝeniem pkt JeŜeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 14.3 litera b) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 11. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 10, po upłynięciu którego Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Strona 18 z 40

19 12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na swojej stronie internetowej 13. Wadium 14. Oferty Wysokość wadium ustalono w kwocie zł Wadium moŝna wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr: przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uwaŝa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert Wadium wnosi się na czas co najmniej równy okresowi związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty: a) Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 Wzór oferty wraz z załącznikami dołączając do niej wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty określone na podstawie niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. b) Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. c) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. Wraz z ofertą w formie pisemnej naleŝy dołączyć wersję elektroniczną oferty. W razie rozbieŝności podstawą do oceny będzie forma pisemna oferty. d) Oferta powinna być złoŝona w jednym egzemplarzu. e) Poza formularzem ofertowym Wykonawca dołączy do oferty opis propozycji oferowanego rozwiązania spełniającego wymagania Zamawiającego, opisane w Rozdziale 4. Strona 19 z 40

20 f) W przypadku, gdy Wykonawca jako załączniki do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. g) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. h) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączników do oferty powinny być ponumerowane. Do oferty naleŝy dodać spis treści. i) Wszystkie niepuste stronice oferty wraz z załącznikami powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. j) Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez Wykonawcę powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. k) Wykonawca umieści ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej i zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14B Warszawa Kancelaria Ogólna, pokój 109, która powinna być oznakowana w następujący sposób: Wirtualizacja zasobów NIE OTWIERAĆ PRZED 11 MAJA 2010 R., GODZ. 10:15 oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy. l) W przypadku przedłoŝenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się umieszczenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odrębnej kopercie oznaczonej: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i w takiej formie dołączenie ich do oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów. m) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowania winny zawierać dodatkowe oznaczenie np.: Zmiana. Strona 20 z 40

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-06-14 13:39 Warszawa: świadczenie bieŝącej obsługi prawnej dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Numer ogłoszenia: 165203-2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015. Białystok: Dostawa 5 bibliotek taśmowych, 4 laptopów oraz 4 dysków macierzy do sądów apelacji białostockiej. Numer ogłoszenia: 309166 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo