Rozdział 1 Informacje ogólne Rozdział 2 Terminologia Rozdział 3 Stan aktualny Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia..."

Transkrypt

1 Warszawa, Zatwierdzam:... Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: Wirtualizacja zasobów CPV usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych CPV usługi wdraŝania oprogramowania Zamówienie będzie realizowane na rzecz Projektu Portal e-norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym część II. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji Zamawiający: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 B Warszawa NIP: REGON:

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Informacje ogólne... 3 Rozdział 2 Terminologia... 4 Rozdział 3 Stan aktualny... 6 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... 7 Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu Rozdział 7 Ocena ofert Rozdział 8 Aukcja elektroniczna Rozdział 9 Zawarcie umowy Rozdział 10 Gwarancje Rozdział 11 Zasady Poufności Rozdział 12 Środki ochrony prawnej Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami Załącznik nr 2 - Istotne zapisy wprowadzone do umowy Strona 2 z 40

3 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B zaprasza do złoŝenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Wirtualizacja zasobów, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2. Zamawiający udostępni na stronie na której opublikuje ogłoszenie i niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załączniki do SIWZ w formacie doc. 3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleŝnie od wyniku postępowania. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 141 Ustawy. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się przepisy Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy. Strona 3 z 40

4 Rozdział 2 Terminologia W ramach niniejszego postępowania ustala się następujące znaczenie poniŝszych terminów, ułoŝonych w kolejności alfabetycznej. Błąd krytyczny Błąd niekrytyczny Dokumentacja techniczna DTD J2EE LDAP Metadane.NET ODBC Projekt Błąd uniemoŝliwiający uŝytkownikowi korzystanie z Systemu, w szczególności niemoŝliwość: logowania, dodawania, edycji, usuwania lub przeglądania danych Błąd ograniczający moŝliwość korzystania z niektórych funkcji Systemu, błąd występujący sporadycznie lub okresowo Zestaw dokumentów potrzebnych do realizacji projektowanego lub eksploatacji istniejącego produktu lub procesu. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej precyzyjną specyfikację parametrów i elementów składowych opisywanego produktu lub procesu (w tym ewentualnych struktur baz danych) oraz opisywać jego wymagania, moŝliwości, ograniczenia, sposób instalacji, konfiguracji i budowania moŝliwych interfejsów. Document Type Definition rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML, HTML, XHTML lub innych pochodzących z rodziny SGML lub XML serwer aplikacji na którym działają aplikacje napisane w architekturze Java Enterprise Edition Lightweight Directory Access Protocol - "lekki" protokół przeznaczony do dostępu do usług katalogowych Definicje i opisy danych przechowywanych w bazie danych Systemu na wyŝszym poziomie abstrakcji, opisujące znaczenie, pochodzenie i wykorzystywanie gromadzonych danych (np. źródła danych, reguły biznesowe, nazewnictwo, sposób prezentacji itd.) platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji Open DataBase Connectivity - interfejs umoŝliwiający łączenie się z systemami zarządzającymi bazami danych Całokształt działań, podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, prowadzący do uzyskania określonych produktów biznesowych w ramach przewidzianych zasobów, realizowany w załoŝonym czasie i budŝecie. Strona 4 z 40

5 Raporty SAP System Szczegółowy opis rozwiązania/koncepcji Wykonawca XML XSLT Generowane z Systemu zestawienia, tabele, wykresy, zawierające dane słuŝące do podejmowania decyzji operacyjnych i zarządczych, w szczególności sporządzane na potrzeby róŝnych zespołów technicznych i analitycznych jak i w celach statystycznych, kontrolnych i sprawozdawczych, wykonywane na potrzeby Zarządu lub Kierownictwa PKN lub wynikające z potrzeb komórek organizacyjnych PKN lub odpowiednich przepisów prawa (np. z ustaw i aktów wykonawczych) System Applications and Product System do zarządzania procesami biznesowymi Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów Opis proponowanego rozwiązania/koncepcji zawierający przynajmniej przeznaczenie produktu, specyfikację funkcjonalności, specyfikację interfejsów wejścia/wyjścia oraz struktur danych. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, wymienionego w tytule niniejszej Specyfikacji Extensible Markup Language, uniwersalny język przeznaczony do reprezentowania róŝnych danych w strukturalizowany sposób Extensible Stylesheet Language Transformations, oparty na XML język przekształceń dokumentów XML Strona 5 z 40

6 Rozdział 3 Stan aktualny 1. Zasoby normalizacyjne W zasobach PKN jest obecnie ok dokumentów normalizacyjnych (ok stronic) w formacie PDF, w tym ok (ok stronic) w róŝnych formatach (najczęściej TIFF). 2. Zasoby sprzętowe System VMWare ESX 7 serwerów kasetowych Dell PowerEdge Konfiguracja pojedynczego serwera: 1) 16 GB RAM; 2) 2x Intel Xeon 2 GHz. Obecnie uruchomione są 32 maszyny wirtualne. ZuŜycie pamięci RAM na poziomie 50 %. Zasoby dyskowe - Macierz EMC CX500. Dostępne woluminy na dyski wirtualne ALBINO o pojemności 330 GB i 200 GB. Maksymalna pojemność pojedynczego dysku wirtualnego to 250 GB. Strona 6 z 40

7 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia 1. Cele projektu 1.1. Cel podstawowy Celem projektu jest umoŝliwienie dostępu do ustrukturalizowanej treści norm i innych dokumentów normalizacyjnych lub ich poŝądanych fragmentów Cele techniczne: a) opracowanie dialektu XML pozwalającego na strukturalizację wersji elektronicznej norm i innych dokumentów normalizacyjnych; b) budowa i wypełnienie bazy norm i innych dokumentów normalizacyjnych. 2. Wymagania ogólne 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdroŝenie oprogramowania (Systemu) spełniającego cele, o których mowa w pkt Wymagania przedstawione w niniejszej SIWZ naleŝy traktować jako wymagania minimalne, wstępnie zdefiniowane przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac zostanie doprecyzowany przez Wykonawcę w projekcie technicznym, na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego analizy przedwdroŝeniowej Zakres prac związanych z wdroŝeniem Systemu obejmuje: a) analizę i uszczegółowienie wymagań funkcjonalnych i technicznych Systemu, b) opracowanie dialektu XML, c) opracowanie projektu technicznego Systemu, zapewniającego integrację z systemami eksploatowanymi w PKN, d) dostawę, instalację i uruchomienie wersji podstawowej Systemu, e) przeprowadzenie wdroŝenia programu pilotaŝowego, obejmującego przetworzenie co najmniej 30 % zasobów, f) dostawę i instalację oprogramowania narzędziowego, g) wykonanie dodatkowych elementów oprogramowania aplikacyjnego, niezbędnych dla prawidłowej współpracy z innymi systemami eksploatowanymi w PKN, h) konfigurację, integrację i optymalizację Systemu, i) opracowanie procedur eksploatacji Systemu, j) dostarczenie dokumentacji technicznej, podręcznika uŝytkownika Systemu oraz dokumentacji powdroŝeniowej, k) instruktaŝ wdroŝeniowy Zamawiający wymaga, Ŝeby interfejs uŝytkownika repozytorium był dostarczony w wersji językowej polskiej oraz angielskiej Wykonawca przedstawi w ofercie proponowany sposób realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zaproponowanych etapów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu osiągnięcia celów projektu Wykonawca przedstawi w ofercie harmonogram oferowanego rozwiązania z uwzględnieniem dojścia do wymienionych wyŝej produktów. Strona 7 z 40

8 2.7. Analiza i Projekt techniczny: a) Po podpisaniu umowy Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdroŝeniową, która uaktualni i uzupełni wstępne wymagania minimalne. Dokument Raport z analizy, będący produktem tego etapu, podlega akceptacji Zamawiającego, która warunkuje rozpoczęcie dalszych prac. b) Akceptacja Raportu z analizy rozpoczyna etap Projektu Technicznego, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego, która warunkuje rozpoczęcie dalszych etapów Wykonawca złoŝy wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające partnerstwo producenta w zakresie oferowanego oprogramowania aplikacyjnego Wykonawca złoŝy wraz z ofertą oświadczenie, iŝ oferowane oprogramowanie jest oryginalnym produktem ww. producenta i spełnia załoŝone parametry techniczne oraz Ŝe uŝytkowanie tego oprogramowania przez Zamawiającego nie narusza praw osób trzecich Wykonawca złoŝy wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu prawa do udzielania lub sprzedaŝy licencji oraz prawa świadczenia usług asysty technicznej Systemu na terenie Polski lub oświadczenie, Ŝe usługa ta będzie świadczona przez producenta Wykonawca powinien posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001 lub innego powszechnie uznawanego w Unii Europejskiej Dostarczone oprogramowanie nie moŝe być refundowane w całości lub części ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz z późn. zm.) do oferty naleŝy dołączyć oświadczenie Wykonawcy. 3. Wymagania szczegółowe 3.1. Biblioteka aktów normatywnych - Repozytorium dokumentów Oferowane rozwiązanie powinno słuŝyć do zarządzania dokumentacją uwzględniając wszystkie etapy jej cyklu Ŝycia - od momentu stworzenia i zapisu dokumentu, poprzez zarządzanie i przesyłanie, do etapu archiwizacji i ostatecznego składowania. Rozwiązanie musi dawać kontrolę nad tworzeniem i utrwalaniem informacji poprzez następujące rozwiązania: a) Integracja z aplikacjami biznesowymi: rozwiązanie musi posiadać certyfikowane narzędzia do integracji z aplikacjami biznesowymi (co najmniej z SAP spośród: SAP, PeopleSoft, Siebel, BEA WebLogic Server i IBM WebSphere). b) Ujednolicone repozytorium - platforma musi pozwalać na składowanie wszelkich typów danych w ujednoliconym repozytorium. Repozytorium musi umoŝliwiać realizację podstawowych usług zarządzania zawartością tj.: b1) kontrola wersji: musi umoŝliwiać śledzenie wersji dokumentów i pozwalać uŝytkownikom na pracę z najnowszymi wersjami dokumentów, takich jak normy, rysunki techniczne, umowy, Strona 8 z 40

9 b2) usługi biblioteczne: powinny pozwalać na pobieranie i zwracanie (check in/check out) plików z/do repozytorium, w celu zapobiegania równoczesnej edycji i duplikowaniu prac przez uŝytkowników, b3) obieg dokumentów i informacji - Workflow: musi upraszczać procesy biznesowe poprzez automatyczne wyznaczanie obiegu dokumentów: wewnętrznie pomiędzy pracownikami oraz zewnętrznie pomiędzy współpracownikami i klientami. Workflow musi być wyposaŝony w proste i łatwe w obsłudze narzędzie do modelowania przepływów dokumentów i informacji między uŝytkownikami, b4) zarządzanie cyklem Ŝycia: musi pozwalać na zarządzanie poszczególnymi etapami obiegu danych poprzez ustalenie określonych etapów tego cyklu, np. etap przeglądanie, zatwierdzanie, akceptacja, publikacja, archiwizacja i usuwanie. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność dynamicznego rozmieszczania danych gromadzonych w repozytorium w obrębie wielu zdefiniowanych nośników. Rozmieszczanie musi odbywać się poprzez zastosowanie szeregu definiowanych przez administratorów reguł biznesowych. Reguły biznesowe mogą operować na szeregu dostępnych w systemie metadanych, np: autor treści, stan w Workflow, rozmiar pliku, data ostatniej modyfikacji, itp., b5) dziennik kontroli: musi pozwalać na śledzenie zmian, pobrań, przesyłania, drukowania i innych zdarzeń, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami, b6) transformacja: rozwiązanie musi umoŝliwiać automatyczną konwersję zawartości do uniwersalnego formatu, np. PDF, HTML, aby poszerzyć dostęp do informacji lub zoptymalizować jej dostarczanie, b7) zarządzanie dokumentami wirtualnymi: rozwiązanie pozwala na łączenie pewnych informacji w postaci dokumentu wirtualnego. Dokument taki moŝe być w całości obiektem Workflow, ale równieŝ kaŝdy z jego elementów składowych moŝe stać się obiektem Workflow. Kontrola wersji musi być moŝliwa zarówno do kaŝdego elementu składowego, jak i do całego dokumentu wirtualnego, b8) wyszukiwanie pełnotekstowe: musi umoŝliwiać uŝytkownikom wyszukiwanie danych i informacji bez konieczności posiadania wiedzy na temat sposobu ich zorganizowania lub przechowywania. c) Warstwa kliencka musi umoŝliwiać uŝytkownikowi połączenie z serwerem poprzez dwa rodzaje klientów do wyboru przez Zamawiającego: c1) przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Mozilla czy Opera, wykorzystująca tylko takie technologie jak HTML, DHTML, JavaScript, c2) aplikacja zintegrowana z pulpitem systemu Windows (z moŝliwością uŝywania techniki Drag&Drop, kopiowania plików bezpośrednio z i do folderów na dysku lokalnym itp.). d) Wiarygodność: rozwiązanie musi gwarantować integralność danych poprzez rozwinięty model transakcyjny, wysoki stopień dostępności (dzięki technologii klastrowej) oraz Strona 9 z 40

10 moŝliwość szybkiego usuwania skutków awarii dzięki serwerom replikującym zawartość. e) Bezpieczeństwo: rozwiązanie musi obsługiwać listy kontroli dostępu na poziomie poszczególnych obiektów, wyposaŝone w kilka warstw uprawnień w podziale na uŝytkowników, grupy i role oraz obsługiwać funkcjonalność jednokrotnego rejestrowania się w systemie (single sign-on), podpisy elektroniczne, komunikację SSL i szyfrowanie na poziomie repozytorium. Rozwiązanie musi kontrolować dostęp do dokumentu i prawa do edycji poprzez system uprawnień z uwzględnieniem uŝytkowników oraz ról, protokół LDAP i obsługę cyfrowego certyfikatu. f) Skalowalność - rozwiązanie musi radzić sobie z rosnącą ilością informacji oraz intensywnym przepływem informacji wykorzystując wieloprocesorowe systemy komputerowe, środowiska klastrowe i elastyczną, wielowarstwową architekturę wdroŝenia. Rozwiązanie musi pozwalać na caching treści pochodzących z repozytorium i przeglądanych w oddziałach. Rozwiązanie musi być zoptymalizowane pod kątem caching treści pochodzących z repozytorium w taki sposób, Ŝe za kaŝdym razem, gdy uŝytkownik w oddziale przegląda treść z repozytorium, System musi aktualizować cache najbliŝszy temu uŝytkownikowi. g) Wielokanałowy dostęp - platforma musi pozwalać na wykorzystywanie zawartości w róŝnych kanałach (Internet, druk, portal intranetowy), spersonalizowanie interakcji z klientami oraz generowanie złoŝonych technicznych lub prawnych dokumentów według zdefiniowanych reguł biznesowych. Wielokanałowy dostęp musi posiadać następujące właściwości: g1) Bezpośrednia obsługa XML: informacja musi być oddzielona od warstwy prezentacyjnej, aby umoŝliwić przedstawianie informacji w wielu róŝnych formatach, g2) Usługi dystrybucji danych: powinny umoŝliwiać automatyczne dostarczanie informacji we właściwym czasie i formacie, g3) Usługi zawartości dynamicznej: powinny umoŝliwiać automatyczne łączenie duŝych raportów transakcyjnych oraz umoŝliwiać tworzenie spersonalizowanej korespondencji na podstawie określonych reguł biznesowych, g4) Globalizacja zawartości: musi pozwalać na tworzenie, tłumaczenie i aktualizację treści w wielu językach (min. polski, angielski, francuski, niemiecki i rosyjski) zgodnie ze zdefiniowanymi regułami, g5) Standardy: rozwiązanie musi obsługiwać następujące standardy J2EE,.NET i XML. h) System musi umoŝliwiać Hot backup (backup bez wyłączania składowych systemu oraz przerywania pracy uŝytkowników). i) System musi wspierać retencję danych na poziomie natywnym przez sprzęt archiwizacyjny klasy CAS (Content Addressed Storage) Wirtualizacja: Strona 10 z 40

11 a) W ramach oferowanego rozwiązania Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje dialekt XML dla norm wraz z subdialektami umoŝliwiającymi przechowywanie wszystkich norm. Rozwiązanie musi umoŝliwiać oddzielenie tworzenia treści od samego nadawania formy graficznej poprzez wykorzystanie XML. W ramach natywnego zarządzania XML rozwiązanie musi importować treści XML oraz w sposób automatyczny parsować, walidować, transformować przychodzące dokumenty. b) Rozwiązanie musi wspierać DTD oraz XML Schema w celu zapewnienia, Ŝe format treści jest zgodny ze standardami przyjętymi u Zamawiającego oraz jej struktura umoŝliwia wymianę treści. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interpreter XSLT. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalności dla zarządzania treścią XML. c) Rozwiązanie musi pozwalać na prostą (nie wymagającą zmiany kodu) konfigurację obsługi róŝnych typów otrzymywanych dokumentów XML niezaleŝnie od miejsca ich stworzenia (narzędzie edytorskie, plik otrzymany z zewnątrz firmy, etc.). Wymagana funkcjonalność w tym zakresie obejmuje: c1) MoŜliwość ustalania granulacji obiektów zapisanych w repozytorium w zaleŝności od struktury dokumentu, elementów i atrybutów (automatic chunking automatyczne dzielenie), c2) Identyfikacja rodzajów linków (składania hrefs lub XLink) oraz typów linków, c3) Wymagania walidacyjne (Well-Formed, Schema, DTD), c4) Ekstrakcję metadanych z treści XML oraz nadanie atrybutów w repozytorium, c5) Bezpieczeństwo prawa dostępu w zaleŝności od roli uŝytkownika, treści XML oraz procesów biznesowych, c6) Automatyczne przypisywanie Cyklu śycia oraz Workflow w zaleŝności od rodzaju treści XML. d) Rozwiązanie musi pozwalać na zawansowane przeszukiwanie dokumentów XML i oferować następujące sposoby wyszukiwania: d1) Przeszukiwanie metadanych, d2) Przeszukiwanie w ramach linków, d3) Połączenie wyszukiwania pełnotekstowego oraz metadanych, d4) MoŜliwość zwracania wyników w formacie XML. e) Rozwiązanie musi umoŝliwiać zarządzanie komponentami i linkami, co ma pozwolić na wielokrotne wykorzystanie treści XML bez potrzeby jej kopiowania w ramach repozytorium. Rozwiązanie musi posiadać następującą funkcjonalność w tym zakresie: e1) zarządzanie zaleŝnościami między takimi elementami treści jak fragment XML (chunk), obraz i inne typy treści składające się na dokument XML, e2) składania fragmentów dokumentów XML w pojedynczy dokument XML, e3) zarządzanie linkami w trakcie wersjonowania treści, e4) informacja o miejscach, w których dany link lub komponent jest wykorzystywany. f) Rozwiązanie w zakresie skanowania dokumentów musi zapewniać: Strona 11 z 40

12 f1) pracę Systemu w technologii klient-serwer f2) wsparcie dla rozproszonego modelu skanowania dokumentów, f3) moŝliwość indeksowania zarówno pojedynczego dokumentu i dokumentów jak i wsadowego przetwarzania wielu dokumentów naraz, f4) moŝliwość walidacji pozyskanych danych zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez uŝytkownika f5) moŝliwość rozpoznawania pisma drukowanego (OCR) dla wielu języków w tym obowiązkowo dla języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, f6) opcjonalną moŝliwość rozpoznawania pisma blokowego (ICR) dla wielu języków w tym obowiązkowo dla języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, f7) moŝliwość rozpoznawania kodów kreskowych, f8) moŝliwość ponownego skanowania pojedynczego dokumentu, f9) moŝliwość automatycznych zmian ustawień skanera w zaleŝności od kolorów, kontrastu, jasności dokumentów w trakcie skanowania jednego wsadu, f10) umoŝliwianie uŝytkownikom ręcznej zmiany kontrastu, progów, kalibracji itd. w miarę potrzeb, f11)moŝliwość automatycznej indeksacji przy pomocy kodów kreskowych, OCR, ICR, f12)moŝliwość określania (oznaczania) wprowadzonych wartości indeksów w celu ich automatycznego wprowadzania do następnych dokumentów bez ich ręcznego wprowadzania (pracy z klawiaturą), dopóki pola indeksów nie zmienią się, f13)eksport pozyskanych danych w formacie XML System wyszukiwania: 1) Wyszukiwanie tekstu po całości dokumentu w języku polskim i angielskim; 2) Zaleca się wyszukiwania tekstu w językach: francuski, niemiecki, rosyjski; 3) Zaleca się wyszukiwanie tekstu w opisach rysunków; 4) Plik XML zabezpieczony hasłem generowanym przez zewnętrzną aplikację System musi mieć moŝliwość: 1) automatycznego skanowania dokumentów umieszczonych w zasobach dyskowych; 2) grupowania dokumentów w folderach zaleŝności od zdefiniowanych kryteriów; 3) weryfikacji indeksów skanowanych dokumentów poprzez odpytywanie zewnętrznych baz danych (np. ODBC); 4) konfiguracji wykorzystujące interfejsy programowania (API) System powinien posiadać gotowe do uŝycia konektory dla następujących systemów: 1) EMC Documentum; 2) IBM Content Manager; Strona 12 z 40

13 3) Filenet Content Manager; 4) Microsoft SharePoint; 5) Oracle Content Services; 6) SAP System powinien umoŝliwiać wsparcie dla następujących baz danych: 1) ORACLE; 2) Microsoft SQL Server; 3) IBM DB Narzędzie do obsługi procedur naprawczych (Disaster Recovery Solution) musi posiadać moŝliwość mirroringu (Mirrored Cenrtal Site) oraz Load balancing System powinien posiadać: 1) wsparcie dla Microsoft Windows 2008 Server x64; 2) certyfikowane wsparcie dla VMware ESX Server 4.0; 3) pełne wsparcie dla Unicode w zakresie ekstrakcji oraz walidacji dokumentów Silnik OCR musi wspierać procesory wielordzeniowe i OCR nie moŝe posiadać ograniczenia długości przetwarzanego tekstu na sekundę. 4. Licencja i dokumentacja 4.1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie wymagane do zbudowania rozwiązania w liczbie 300 uŝytkowników nazwanych/jednoczesnych dla serwera repozytorium Dostarczenie podręcznika uŝytkownika w formie papierowej (min. 5 egz.) i elektronicznej (z licencją do wykorzystania/wydrukowania dla wszystkich uŝytkowników Systemu) Dostarczenie dokumentacji administratora oraz technicznej, w formie elektronicznej oraz papierowej. 5. Instalacja i konfiguracja sytemu 5.1. Po akceptacji Projektu technicznego Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram instalacji Systemu Instalacja Systemu moŝe być realizowana równieŝ w dniach wolnych od pracy oraz po godzinach pracy Zamawiającego Po instalacji System powinien być gotowy do eksploatacji przez Zamawiającego i dostępny dla wszystkich uŝytkowników Wykonawca dokona konfiguracji, dostosowania i produkcyjnego uruchomienia Systemu, tak, aby spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego. 6. InstruktaŜ wdroŝeniowy 6.1. Po akceptacji Projektu technicznego Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram instruktaŝu. Strona 13 z 40

14 6.2. Wykonawca przeprowadzi instruktaŝ dla 5 uŝytkowników i administratora Systemu, wyznaczonych przez Zamawiającego Zakres instruktaŝu musi gwarantować uŝytkownikom i administratorowi Systemu sprawne uŝytkowanie Systemu, stosownie do pełnionej funkcji. 7. Program pilotaŝowy 7.1. Po akceptacji Projektu technicznego Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram Programu PilotaŜowego, określający termin i miejsce przeprowadzenia programu pilotaŝowego Zakres programu pilotaŝowego musi gwarantować przetworzenie co najmniej 30 % zasobów. Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia 1. Wymagany jest podział realizacji zamówienia na następujące etapy: Etap 1. Projekt techniczny; Etap 2. Program pilotaŝowy; Etap 3. WdroŜenie Systemu. Wynagrodzenie za zrealizowane etapy 1, 2 i 3 będzie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru przez upowaŝnionych przedstawicieli stron, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, Ŝe zgoda na realizację etapu 3. będzie udzielona w zaleŝności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający zastrzega równieŝ, Ŝe w przypadku braku moŝliwości finansowania realizacja etapu 3. zamówienia moŝe zostać zawieszona. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. 2. Terminy realizacji poszczególnych etapów nie mogą przekroczyć: dla etapu 1. 2 miesięcy od podpisania umowy; dla etapu 2. 4 miesięcy od zakończenia etapu 1; dla etapu 3. 6 miesięcy od daty uzyskania od Zamawiającego zezwolenia na jego realizację. Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali dla klienta zewnętrznego co najmniej jedno zamówienie Strona 14 z 40

15 polegające na zaprojektowaniu, implementacji i wdroŝeniu oprogramowania o wartości co najmniej PLN, 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej równą zł. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyŝej naleŝy załączyć do oferty Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tych podmiotów potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotów, z których zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust 2b Ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 4. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców wraz z ofertą: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złoŝył swoją ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączył wszystkie wymagane dokumenty określone w niniejszej SIWZ. Brak wyszczególnionego we wzorze oferty załącznika nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia. Formularz oferty powinien Strona 15 z 40

16 być wypełniony i podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty naleŝy dołączyć, w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 3) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Oferty. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 3a do Oferty) podpisuje pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy podpisuje odrębnie kaŝdy uczestnik Konsorcjum (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Oferty). 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (stanowiące Załącznik nr 8 do Oferty). 6) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Strona 16 z 40

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro Kraków, dnia 24.03.2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A poniżej 207 000 euro w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ > 200 000 EURO NA ZADANIE dofinansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WdroŜenie analizy kryminalnej w SłuŜbie Celnej - wsparcie techniczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HERCULE II Wsparcie Techniczne (OLAF) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo