OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) SAINT-GOBAIN HPM Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (stan styczeń 2015) I. Zakres zastosowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) SAINT-GOBAIN HPM Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (stan styczeń 2015) I. Zakres zastosowania"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) SAINT-GOBAIN HPM Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (stan styczeń 2015) I. Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (w dalszej części Warunki ) znajdują wyłączne zastosowanie do zamówień wszelkich towarów i usług (w dalszej części Zamówienia ) dokonywanych przez SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOLE (dalej zwaną Zamawiającym ) drugiej stronie (dalej zwana Dostawcą ). 2. Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części Umowa ) zawieranych z Dostawcą i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmienne od niniejszych, ogólne warunki sprzedaży lub dostaw stosowane ewentualnie przez Dostawcę, których zastosowanie zostaje niniejszym wyraźnie wyłączone, nie mają mocy wiążącej, również w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu ze strony Zamawiającego. 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. II. Zamówienie 1. Wszystkie umowy i zamówienia będą uważane za zawarte lub złożone jedynie po potwierdzeniu na piśmie przez Zamawiającego lub podpisaniu umowy. Zamówienia składane ustnie, telefonicznie lub innymi środkami komunikacji (tzn. multimedia) będą wiążące jedynie po potwierdzeniu ich na piśmie. Wszelkie rysunki podane przez Zamawiającego w konkretnych przypadkach, łącznie z określeniem tolerancji, będą wiążące. Przy przyjęciu zamówienia, Dostawca potwierdza, że otrzymał informację o charakterze i zakresie realizacji w wyniku zapoznania się z istniejącymi planami. W przypadku oczywistych błędów, błędnego wydruku czy błędów rachunkowych w dokumentach, rysunkach i planach dostarczonych, nie będą one wiążące dla Zamawiającego. Dostawca winien poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach, aby nasze zamówienie mogło być poprawione i odnowione. Powyższe dotyczy także brakujących dokumentów lub rysunków. 2. Zamówienia będą wiążące przez 4 dni robocze, a po ich upływie Zamawiający w przypadku braku potwierdzenia przez dostawcę będzie mógł je wycofać. 3. Odchylenia ilościowe i jakościowe od tekstu i zawartości naszego zamówienia oraz późniejsze zmiany czy uzupełnienia do umowy i dodatkowe porozumienia nie będą uważane za uzgodnione aż do wyraźnego potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego. 4. Ilustracje, rysunki, narzędzia, próbki, modele, marki i projekty lub inne dokumenty oraz produkty gotowe lub półprodukty, sporządzone przez Zamawiającego lub na zamówienie Zamawiającego, pozostaną lub staną się własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane lub wykorzystywane przez strony trzecie bez wyraźnej pisemnej zgody

2 Zamawiającego. Jeśli nie uzgodniono inaczej w konkretnych przypadkach, powyższe pozycje zostaną zwrócone do Zamawiającego bezzwłocznie po zakończeniu zamówienia, bez uprzedniego wezwania. Produkty wytworzone lub przedstawione z takim sposobem produkcji, markami i wzorcami nie mogą być udostępniane stronom trzecim bez wyraźniej pisemnej zgody Zamawiającego. III. Terminy dostaw 1. Uzgodnione terminy i okresy dostawy są wiążące. Terminy biegną od daty zamówienia. Zamówienia muszą zostać dostarczone w punkcie odbioru wskazanym przez Zamawiającego w okresie dostawy lub do terminu dostawy. W przypadku możliwych opóźnień, Dostawca winien o tym bezzwłocznie poinformować Zamawiającego i uzyskać decyzję Zamawiającego co do kontynuacji zamówienia. 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbierania dostaw przed upływem okresu dostawy oraz po terminie dostawy. 3. Wszelkie dostawy w ilościach lub jakości innych niż określone w zamówieniu uważa się za niezgodne z umowa. Powyższe dotyczy w szczególności nieuzgodnionych w umowie dostaw częściowych, co oznacza, iż Zamawiający będzie uprawniony odmówić ich przyjęcia, chyba, że Dostawca uzyska wcześniejszą pisemna zgodę Zamawiającego na realizację takich dostaw częściowych. 4. W przypadku opóźnienia w dostawie Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy karą umowna w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5 % wartości zamówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 5. W przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 14dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy. 6. W razie odstąpienia od zamówienia przez zamawiającego z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową karę umowną w wysokości 10 % wartości netto zamówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych i niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które uniemożliwiają Dostawcy prawidłową realizacje umowy, Dostawca ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o pojawieniu się i zakończeniu takich wydarzeń. W takim przypadku Zamawiający może - po wyznaczeniu Dostawcy stosownego terminu do wykonania umowy od umowy odstąpić w całości lub w części. Dostawcy nie przysługują w takim przypadku jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze. III. Dostawa i opakowanie 1. W braku odmiennych pisemnych wyraźnych uzgodnień dostawa następuje na koszt i ryzyko Dostawcy do punktu odbiorczego wskazanego przez Zamawiającego. Przejście

3 ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Zamawiającego następuje z chwilą odbioru towarów przez Zamawiającego w miejscu dostawy. 2. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że Dostarczone towary są nowe, starannie wykonane, sprawdzone i tak wytworzone, że nadają się do użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zamówienia. 3. Jeśli Zamawiający będzie ponosić koszty transportu, Dostawca winien wybrać rodzaj opakowania, trasę transportu oraz firmę przewozową zgodnie ze specyfikacjami Zamawiającego, albo wybrać sposób transportu i dostawy najbardziej dla korzystny dla Zamawiającego. 4. Opakowanie jest wliczone w cenę zamówienia. Jeśli wyjątkowo uzgodniono inaczej, opakowanie będzie zafakturowane po kosztach. Dostawca winien wybrać opakowanie wskazane przez nas oraz zapewnić, że towary są chronione przed uszkodzeniem. W przypadku dostawy powrotnej, co najmniej dwie trzecie obliczonej wartości zostanie zwrócone przez Dostawcę. 5. Dostawca jest zobowiązany do odebrania na własny koszt wszystkich opakowań niezbędnych do transportu, wysyłki lub sprzedaży towarów bezpośrednio po dostawie. 6. Za nie zastosowanie się do powyższych postanowień Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność. IV. Dokumentacja 1. Faktury, dokumenty przewozowe i specyfikacje załadowcze winny być dołączone do każdej dostawy w dwóch egzemplarzach. Te dokumenty muszą zawierać: Numer zamówienia Ilość i jednostkę miary Wagę brutto, netto oraz wagę obliczeniową, jeśli dotyczy Opis artykułu z naszym numerem artykułu Pozostałe ilości w przypadku dostaw częściowych. 2. W przypadku wysyłek morskich, awizo o wysyłce winno zostać nam przekazane oddzielnie w dniu wysyłki. V. Ceny, fakturowanie i płatności 1. Jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ceny wskazane w zamówieniu będą cenami stałymi obejmującymi ustawowy podatek VAT, opakowanie i transport. 2. Na każde zamówienie będzie wystawiana oddzielna faktura, wystawiona po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego dokumentu odbioru towarów bądź usług będących przedmiotem Zamówienia. 3. Płatności następują przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego kwotą przelewu.

4 4. W przypadku wadliwej dostawy lub dostaw Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności wynikających z tej lub innych dostaw do czasu dokonania dostawy/dostaw zgodnych z umową. 5. Dostawca nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego. VI. Odpowiedzialność Dostawcy i Gwarancja 1. Dostarczenie towarów jaki i świadczone usługi muszą w każdym przypadku odpowiadać obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom o certyfikacji, o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy, przeciwpożarowym, a nadto winny odpowiadać wymaganym zezwoleniom oraz specyfikacjom zawartym w zamówieniu, jak również przekazanej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej. 2. Jeżeli Zamówienie złożone przez Zamawiającego powołuje się na jakiekolwiek przepisy techniczne, normy bądź dokumentację techniczną Dostawca przyjmując zamówienie zapewnia, że dostarczony towar lub wykonana usługa będą spełniały warunki określone tymi przepisami, normami lub dokumentacją. 3. Dostawca gwarantuje, że towary jak i świadczone usługi, w tym ich prezentacja i oznakowanie, będą zgodne z naszymi wskazówkami lub wskazówkami zawartymi w informacjach przekazanych przez Dostawcę. 4. Zamówienie winno być zrealizowane prawidłowo zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką. Przed dostawą należy dostarczyć świadectwa kontroli i specyfikacje bezpieczeństwa. Zmiany procedur muszą być uzgodnione na piśmie. 5. Dostawca udziela Zamawiającemu każdorazowo 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi lub inny określony na piśmie okres, od chwili odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku zatajenia wady, powyższy okres biegnie od momentu ujawnienia wady. 6. Jeżeli, zostanie stwierdzone, że dostarczony towar bądź wykonana usługa są wadliwe lub w inny sposób nie spełniają wymagań Zamówienia, Zamawiający może według swego wyboru: a. podjąć wszelkie działania w celu usunięcia usterek lub zapewnienia, by towary spełniały wszelkie wymagania, w takim przypadku wszystkie koszty poniesione przez zamawiającego zostaną zwrócone przez dostawcę, b. żądać usunięcia wady, c. żądać od Dostawcy zastąpienia wszelkich wadliwych towarów towarami spełniającymi wymagania Zamówienia na koszt Dostawcy, 7. Dostawca usunie wady towaru poprzez naprawę lub wymianę wadliwego towaru w terminie 2 dni roboczych po dniu otrzymania od Zamawiającego na piśmie lub faksem zawiadomienia o wadzie. Jeśli strony nie ustalą na piśmie pod rygorem nieważności terminu dłuższego uzasadnionego wymogami natury technicznej, usunięcie wady

5 nastąpi niezwłocznie, jednakże najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania przez Dostawcę zawiadomienia o wadzie. 8. W przypadku nieusunięcia wad/niedostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszych Warunkach, Zamawiający uprawniony jest według własnego uznania: a. żądać stosownego obniżenia ceny, b. każdorazowo na koszt Dostawcy samodzielnie usunąć wady towarów, c. zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, d. odstąpić od umowy w całości lub w części. 9. Dostawca ponosi wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego, w szczególności koszty przechowania wadliwych towarów, koszty transportu, koszty montażu i demontażu, koszty materiałowe oraz koszty pracy. 10. Okres rękojmi i gwarancji dla towaru ulega przedłużeniu o okres, przez jaki towar wskutek wady nie mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. 11. W każdym przypadku wystąpienia wad Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od dostawcy naprawienia szkody poniesionej w związku z wadliwym wykonaniem umowy przez dostawcę. VII. Zwolnienie z odpowiedzialności Dostawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu: 1. Wszelkich strat, szkód, uszkodzeń ciała, kosztów, wydatków lub odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, powstających w jakiejkolwiek formie lub w związku z dostawą towarów i/lub usług, za które Zamawiający może być odpowiedzialny w stosunku do osób trzecich z tytułu jakiegokolwiek zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych, naruszenia umowy lub innego czynu lub zaniechania Dostawcy. 2. Roszczeń dotyczących śmierci lub uszkodzenia ciała albo uszkodzenia majątku jakiegokolwiek rodzaju, spowodowanych przez dostawce w stosunku do jakichkolwiek pracowników, agentów lub podwykonawców Zamawiającego albo jakichkolwiek osób trzecich, powstałych w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w miejscu pracy lub okolicy miejsca pracy Zamawiającego lub w innych miejscach prowadzenia działalności przez Zamawiającego. 3. Niezależnie od powyższego, wszelkich innych strat, szkód, kosztów, wydatków lub odpowiedzialności, które powstały bezpośrednio lub pośrednio z tytułu wykonywania usług, dostawy towarów lub działania Dostawcy za radą lub rekomendacją Zamawiającego albo w oparciu o dane, wzory lub inne produkty Zamawiającego przekazane w ramach usług i/lub prawidłowego korzystania z towarów przez Zamawiającego lub inne podmioty.

6 VIII. Prawa własności przemysłowej Dostawca gwarantuje, że użytkowanie towarów zakupionych w ramach niniejszego zamówienia nie narusza żadnych praw własności przemysłowej stron trzecich. Powyższe nie dotyczy naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z naszych instrukcji czy zamówień, gdzie Dostawca nie wie, albo nie może wiedzieć, że prawa własności przemysłowej są naruszane w takich przypadkach. Dostawca zabezpieczy Zamawiającego, będzie bronił i zwolni od odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, zgłoszonych przeciwko Zamawiającemu w sądzie lub poza sądem oraz na żądanie Zamawiającego zapewni Zamawiającemu zabezpieczenie na wysokość roszczeń zgłoszonych przeciwko Zamawiającemu i wpłaci taką kwotę na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. IX. Przechowywanie i tytuł własności 1. Wszelkie materiały dostarczone przez Zamawiającego pozostają jego własnością. Będą składowane oddzielnie i mogą być wykorzystane wyłącznie do zamówień Zamawiającego. Dostawca będzie odpowiedzialny za utratę wartości lub stratę, nawet bez własnej winy. 2. Przedmioty wytworzone z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego będą jego własnością na każdym etapie produkcji. Dostawca zapewni przechowywanie takich przedmiotów dla Zamawiającego; winien je przechowywać z należytą starannością; cena zakupu obejmuje bezpieczne przechowywanie naszych przedmiotów i materiałów. X. Poufność Dostawca winien traktować w sposób poufny modele, próbki, matryce, formaty edycji, rysunki i inne urządzenia warsztatowe, zamówienia Zamawiającego oraz wszystkie komercyjne i techniczne informacje dostarczone przez Zamawiającego lub zapłacone przez Zamawiającego. Dostawca, ani jego pracownicy, nie mogą wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych lub opracowanych w trakcie realizacji umowy dla żadnego innego celu bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca winien stosować maksymalną dyskrecję w trakcie realizowania umowy. Dostawca będzie ponosił odpowiedzialność karną zgodną z przepisami prawa za naruszenie poufności lub pośrednie ujawnienie, które mogłoby naruszyć interesy Zamawiającego. XI. Prawo odstąpienia Zamawiający ma prawo anulować złożone zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wezwania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach: 1. zaprzestania dostaw lub niewypłacalności Dostawcy, 2. zgłoszenia przez Dostawcę upadłości, likwidacji jak też zaprzestanie prowadzenia dalszej działalności,

7 3. podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia, 4. nie wywiązania się przez dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z szczególnych warunków określonych w zamówieniu bądź niniejszych Warunków. XII. Przestrzeganie obowiązujących norm dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska Ochrona środowiska oraz przestrzeganie przepisów BHP w środowisku pracy stanowią część Kodeksu Postępowania klienta. Realizacja usług wykonywanych przez Dostawcę na terenie SGA odbywa się na podstawie instrukcji oraz księgo bezpieczeństwa dla podwykonawców. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących standardów odnośnie substancji chemicznych sprzedawanych klientom, niezależnie od tego, czy te substancje są dostarczane do własnego użytku, w formie preparatów lub zawarte w artykułach. W szczególności Dostawca zobowiązuje się przestrzegać Rozporządzenia unijnego REACH nr 1907/2006 o rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń dotyczących substancji chemicznych. W związku z tym, zgodnie z Rozporządzeniem unijnym REACH, jeśli substancje dostarczane w ramach umowy muszą być rejestrowane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów, Dostawca gwarantuje, że substancje zostały wstępnie zarejestrowane i/lub zarejestrowane w terminach określonych w Rozporządzeniu unijnym REACH, a taka rejestracja winna obejmować wszelkie zastosowania tych substancji przez Zamawiającego. Jeśli wszystkie lub niektóre substancje dostarczane do klienta wymagają autoryzacji lub ograniczeń, Dostawca zobowiązuje się: 1. w odniesieniu do substancji wymagających autoryzacji, do dostarczania jedynie tych substancji, które posiadają odpowiednie autoryzacje do zastosowań zamierzonych przez klienta, 2. w odniesieniu do substancji podlegających ograniczeniom, do dostarczania jedynie tych substancji, które są zgodne z ograniczeniami zawartymi w Rozporządzeniu unijnym REACH, - do powiadomienie klienta o ewentualnych zmianach w przepisach dotyczących tych substancji (w szczególności w przypadku zakazu ich stosowania) oraz o możliwości zastąpienia tych substancji. Substancje dostarczane samodzielnie, albo zawarte w preparatach, czy w artykułach, winny być dostarczane: 1. w opakowaniu zgodnym z normami dotyczącymi oznakowania i pakowania substancji chemicznych, określonych w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) wprowadzonym przez ONZ,

8 2. z załączeniem wystarczających informacji, umożliwiających ich bezpieczne wykorzystanie przez klienta w języku polskim. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi odnośne karty charakterystyki (MSDS). Karty MSDS winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz być identyczne niezależnie od wersji językowej i/lub kraju dostawy substancji. Dostawca winien regularni aktualizować MSDS i winien przekazać te aktualizacje klientowi. Ponadto, Dostawca zobowiązuje się powiadomić klienta, jeśli dostarczone produkty zawierają substancje wrażliwe, zdefiniowane w Rozporządzeniu unijnym REACH, na poziomie powyżej 0,1% wagowo. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania klienta za wyprzedzeniem co najmniej sześciu (6) miesięcy, jeśli w trakcie realizacji niniejszego kontraktu zamierza zmienić składniki i/lub charakterystykę techniczną zastosowanych substancji, albo zaprzestanie ich sprzedaży. W takiej sytuacji, Dostawca będzie odpowiedzialny wobec klienta z tytułu wszystkich skutków finansowych poniesionych przez klienta w wyniku modyfikacji lub wycofania substancji ze sprzedaży. XIII. Postanowienia różne 1. Ewentualne nieważności lub bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie powoduje nieważności/bezskuteczności pozostałych postanowień oraz umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki. Postanowienia nieważne/bezskuteczne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych. 2. Umowa oraz niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie znajdują w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do pozwania Dostawcy przed sądem miejsca siedziby/zamieszkania Dostawcy. 4. Zapłata kar umownych określonych w niniejszych Warunkach nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego dalej idących roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Zaplata kar umownych przez Dostawcę w drodze potrącenia jest wyłączona. 5. Uzgodnione warunki nie będą obowiązywać w przypadku niewykonania dostawy, przeniesienia lub akceptacji czy innego zakłócenia wynikających z katastrof naturalnych, strajku, działań władz cywilnych lub wojskowych, albo innych nieprzewidywalnych, nieuniknionych czy katastroficznych zdarzeń i przez okres trwania takich zdarzeń. XIV. Odpowiedzialny rozwój Dostawca jest świadomy, że Grupa SAINT-GOBAIN wspiera UN Global Compact i przyjęła Zasady Ogólne Postępowania dostępne na stronie internetowej: Dostawca oświadcza, że zapoznał się z tymi Zasadami. Grupa SAINT-GOBAIN w szczególności oczekuje od dostawców:

9 1. Zapewnienia, że posiadają procedury kontrolne dotyczące ryzyk środowiskowych w zakresie ich procesów i produktów wykorzystywanych w ich działalności, albo w kontaktach z zakładami Grupy. 2. Przestrzegania praw pracowniczych niezależnie od kraju działalności. 3. Nie wykorzystywania, nawet jeśli obowiązujące przepisy lokalne dozwalają, pracy przymusowej lub pracy dzieci, bezpośrednio lub pośrednio, albo poprzez podwykonawców, w trakcie procesów produkcji czy przy świadczeniu usług, albo w kontaktach z zakładami Grupy. 4. Zapewnienia pracownikom najlepszych możliwych warunków BHP oraz przestrzegania w kontaktach z zakładami Grupy wszystkich obowiązujących przepisów BHP. SAINT-GOBAIN HPM POLSKA Sp. z o.o. (stan na 01/2015)

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej Zamawiającym", nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL I. DEFINICJE 1. Pojęcia używane w niniejszych ogólnych warunkach, o ile pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia: Umowa" oznacza pisemną umowę dotyczącą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo