OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) SAINT-GOBAIN HPM Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (stan styczeń 2015) I. Zakres zastosowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) SAINT-GOBAIN HPM Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (stan styczeń 2015) I. Zakres zastosowania"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) SAINT-GOBAIN HPM Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (stan styczeń 2015) I. Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (w dalszej części Warunki ) znajdują wyłączne zastosowanie do zamówień wszelkich towarów i usług (w dalszej części Zamówienia ) dokonywanych przez SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOLE (dalej zwaną Zamawiającym ) drugiej stronie (dalej zwana Dostawcą ). 2. Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części Umowa ) zawieranych z Dostawcą i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmienne od niniejszych, ogólne warunki sprzedaży lub dostaw stosowane ewentualnie przez Dostawcę, których zastosowanie zostaje niniejszym wyraźnie wyłączone, nie mają mocy wiążącej, również w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu ze strony Zamawiającego. 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. II. Zamówienie 1. Wszystkie umowy i zamówienia będą uważane za zawarte lub złożone jedynie po potwierdzeniu na piśmie przez Zamawiającego lub podpisaniu umowy. Zamówienia składane ustnie, telefonicznie lub innymi środkami komunikacji (tzn. multimedia) będą wiążące jedynie po potwierdzeniu ich na piśmie. Wszelkie rysunki podane przez Zamawiającego w konkretnych przypadkach, łącznie z określeniem tolerancji, będą wiążące. Przy przyjęciu zamówienia, Dostawca potwierdza, że otrzymał informację o charakterze i zakresie realizacji w wyniku zapoznania się z istniejącymi planami. W przypadku oczywistych błędów, błędnego wydruku czy błędów rachunkowych w dokumentach, rysunkach i planach dostarczonych, nie będą one wiążące dla Zamawiającego. Dostawca winien poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach, aby nasze zamówienie mogło być poprawione i odnowione. Powyższe dotyczy także brakujących dokumentów lub rysunków. 2. Zamówienia będą wiążące przez 4 dni robocze, a po ich upływie Zamawiający w przypadku braku potwierdzenia przez dostawcę będzie mógł je wycofać. 3. Odchylenia ilościowe i jakościowe od tekstu i zawartości naszego zamówienia oraz późniejsze zmiany czy uzupełnienia do umowy i dodatkowe porozumienia nie będą uważane za uzgodnione aż do wyraźnego potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego. 4. Ilustracje, rysunki, narzędzia, próbki, modele, marki i projekty lub inne dokumenty oraz produkty gotowe lub półprodukty, sporządzone przez Zamawiającego lub na zamówienie Zamawiającego, pozostaną lub staną się własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane lub wykorzystywane przez strony trzecie bez wyraźnej pisemnej zgody

2 Zamawiającego. Jeśli nie uzgodniono inaczej w konkretnych przypadkach, powyższe pozycje zostaną zwrócone do Zamawiającego bezzwłocznie po zakończeniu zamówienia, bez uprzedniego wezwania. Produkty wytworzone lub przedstawione z takim sposobem produkcji, markami i wzorcami nie mogą być udostępniane stronom trzecim bez wyraźniej pisemnej zgody Zamawiającego. III. Terminy dostaw 1. Uzgodnione terminy i okresy dostawy są wiążące. Terminy biegną od daty zamówienia. Zamówienia muszą zostać dostarczone w punkcie odbioru wskazanym przez Zamawiającego w okresie dostawy lub do terminu dostawy. W przypadku możliwych opóźnień, Dostawca winien o tym bezzwłocznie poinformować Zamawiającego i uzyskać decyzję Zamawiającego co do kontynuacji zamówienia. 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbierania dostaw przed upływem okresu dostawy oraz po terminie dostawy. 3. Wszelkie dostawy w ilościach lub jakości innych niż określone w zamówieniu uważa się za niezgodne z umowa. Powyższe dotyczy w szczególności nieuzgodnionych w umowie dostaw częściowych, co oznacza, iż Zamawiający będzie uprawniony odmówić ich przyjęcia, chyba, że Dostawca uzyska wcześniejszą pisemna zgodę Zamawiającego na realizację takich dostaw częściowych. 4. W przypadku opóźnienia w dostawie Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy karą umowna w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5 % wartości zamówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 5. W przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 14dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy. 6. W razie odstąpienia od zamówienia przez zamawiającego z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową karę umowną w wysokości 10 % wartości netto zamówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych i niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które uniemożliwiają Dostawcy prawidłową realizacje umowy, Dostawca ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o pojawieniu się i zakończeniu takich wydarzeń. W takim przypadku Zamawiający może - po wyznaczeniu Dostawcy stosownego terminu do wykonania umowy od umowy odstąpić w całości lub w części. Dostawcy nie przysługują w takim przypadku jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze. III. Dostawa i opakowanie 1. W braku odmiennych pisemnych wyraźnych uzgodnień dostawa następuje na koszt i ryzyko Dostawcy do punktu odbiorczego wskazanego przez Zamawiającego. Przejście

3 ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Zamawiającego następuje z chwilą odbioru towarów przez Zamawiającego w miejscu dostawy. 2. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że Dostarczone towary są nowe, starannie wykonane, sprawdzone i tak wytworzone, że nadają się do użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zamówienia. 3. Jeśli Zamawiający będzie ponosić koszty transportu, Dostawca winien wybrać rodzaj opakowania, trasę transportu oraz firmę przewozową zgodnie ze specyfikacjami Zamawiającego, albo wybrać sposób transportu i dostawy najbardziej dla korzystny dla Zamawiającego. 4. Opakowanie jest wliczone w cenę zamówienia. Jeśli wyjątkowo uzgodniono inaczej, opakowanie będzie zafakturowane po kosztach. Dostawca winien wybrać opakowanie wskazane przez nas oraz zapewnić, że towary są chronione przed uszkodzeniem. W przypadku dostawy powrotnej, co najmniej dwie trzecie obliczonej wartości zostanie zwrócone przez Dostawcę. 5. Dostawca jest zobowiązany do odebrania na własny koszt wszystkich opakowań niezbędnych do transportu, wysyłki lub sprzedaży towarów bezpośrednio po dostawie. 6. Za nie zastosowanie się do powyższych postanowień Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność. IV. Dokumentacja 1. Faktury, dokumenty przewozowe i specyfikacje załadowcze winny być dołączone do każdej dostawy w dwóch egzemplarzach. Te dokumenty muszą zawierać: Numer zamówienia Ilość i jednostkę miary Wagę brutto, netto oraz wagę obliczeniową, jeśli dotyczy Opis artykułu z naszym numerem artykułu Pozostałe ilości w przypadku dostaw częściowych. 2. W przypadku wysyłek morskich, awizo o wysyłce winno zostać nam przekazane oddzielnie w dniu wysyłki. V. Ceny, fakturowanie i płatności 1. Jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ceny wskazane w zamówieniu będą cenami stałymi obejmującymi ustawowy podatek VAT, opakowanie i transport. 2. Na każde zamówienie będzie wystawiana oddzielna faktura, wystawiona po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego dokumentu odbioru towarów bądź usług będących przedmiotem Zamówienia. 3. Płatności następują przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego kwotą przelewu.

4 4. W przypadku wadliwej dostawy lub dostaw Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności wynikających z tej lub innych dostaw do czasu dokonania dostawy/dostaw zgodnych z umową. 5. Dostawca nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego. VI. Odpowiedzialność Dostawcy i Gwarancja 1. Dostarczenie towarów jaki i świadczone usługi muszą w każdym przypadku odpowiadać obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom o certyfikacji, o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy, przeciwpożarowym, a nadto winny odpowiadać wymaganym zezwoleniom oraz specyfikacjom zawartym w zamówieniu, jak również przekazanej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej. 2. Jeżeli Zamówienie złożone przez Zamawiającego powołuje się na jakiekolwiek przepisy techniczne, normy bądź dokumentację techniczną Dostawca przyjmując zamówienie zapewnia, że dostarczony towar lub wykonana usługa będą spełniały warunki określone tymi przepisami, normami lub dokumentacją. 3. Dostawca gwarantuje, że towary jak i świadczone usługi, w tym ich prezentacja i oznakowanie, będą zgodne z naszymi wskazówkami lub wskazówkami zawartymi w informacjach przekazanych przez Dostawcę. 4. Zamówienie winno być zrealizowane prawidłowo zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką. Przed dostawą należy dostarczyć świadectwa kontroli i specyfikacje bezpieczeństwa. Zmiany procedur muszą być uzgodnione na piśmie. 5. Dostawca udziela Zamawiającemu każdorazowo 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi lub inny określony na piśmie okres, od chwili odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku zatajenia wady, powyższy okres biegnie od momentu ujawnienia wady. 6. Jeżeli, zostanie stwierdzone, że dostarczony towar bądź wykonana usługa są wadliwe lub w inny sposób nie spełniają wymagań Zamówienia, Zamawiający może według swego wyboru: a. podjąć wszelkie działania w celu usunięcia usterek lub zapewnienia, by towary spełniały wszelkie wymagania, w takim przypadku wszystkie koszty poniesione przez zamawiającego zostaną zwrócone przez dostawcę, b. żądać usunięcia wady, c. żądać od Dostawcy zastąpienia wszelkich wadliwych towarów towarami spełniającymi wymagania Zamówienia na koszt Dostawcy, 7. Dostawca usunie wady towaru poprzez naprawę lub wymianę wadliwego towaru w terminie 2 dni roboczych po dniu otrzymania od Zamawiającego na piśmie lub faksem zawiadomienia o wadzie. Jeśli strony nie ustalą na piśmie pod rygorem nieważności terminu dłuższego uzasadnionego wymogami natury technicznej, usunięcie wady

5 nastąpi niezwłocznie, jednakże najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania przez Dostawcę zawiadomienia o wadzie. 8. W przypadku nieusunięcia wad/niedostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszych Warunkach, Zamawiający uprawniony jest według własnego uznania: a. żądać stosownego obniżenia ceny, b. każdorazowo na koszt Dostawcy samodzielnie usunąć wady towarów, c. zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, d. odstąpić od umowy w całości lub w części. 9. Dostawca ponosi wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego, w szczególności koszty przechowania wadliwych towarów, koszty transportu, koszty montażu i demontażu, koszty materiałowe oraz koszty pracy. 10. Okres rękojmi i gwarancji dla towaru ulega przedłużeniu o okres, przez jaki towar wskutek wady nie mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. 11. W każdym przypadku wystąpienia wad Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od dostawcy naprawienia szkody poniesionej w związku z wadliwym wykonaniem umowy przez dostawcę. VII. Zwolnienie z odpowiedzialności Dostawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu: 1. Wszelkich strat, szkód, uszkodzeń ciała, kosztów, wydatków lub odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, powstających w jakiejkolwiek formie lub w związku z dostawą towarów i/lub usług, za które Zamawiający może być odpowiedzialny w stosunku do osób trzecich z tytułu jakiegokolwiek zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych, naruszenia umowy lub innego czynu lub zaniechania Dostawcy. 2. Roszczeń dotyczących śmierci lub uszkodzenia ciała albo uszkodzenia majątku jakiegokolwiek rodzaju, spowodowanych przez dostawce w stosunku do jakichkolwiek pracowników, agentów lub podwykonawców Zamawiającego albo jakichkolwiek osób trzecich, powstałych w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w miejscu pracy lub okolicy miejsca pracy Zamawiającego lub w innych miejscach prowadzenia działalności przez Zamawiającego. 3. Niezależnie od powyższego, wszelkich innych strat, szkód, kosztów, wydatków lub odpowiedzialności, które powstały bezpośrednio lub pośrednio z tytułu wykonywania usług, dostawy towarów lub działania Dostawcy za radą lub rekomendacją Zamawiającego albo w oparciu o dane, wzory lub inne produkty Zamawiającego przekazane w ramach usług i/lub prawidłowego korzystania z towarów przez Zamawiającego lub inne podmioty.

6 VIII. Prawa własności przemysłowej Dostawca gwarantuje, że użytkowanie towarów zakupionych w ramach niniejszego zamówienia nie narusza żadnych praw własności przemysłowej stron trzecich. Powyższe nie dotyczy naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z naszych instrukcji czy zamówień, gdzie Dostawca nie wie, albo nie może wiedzieć, że prawa własności przemysłowej są naruszane w takich przypadkach. Dostawca zabezpieczy Zamawiającego, będzie bronił i zwolni od odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, zgłoszonych przeciwko Zamawiającemu w sądzie lub poza sądem oraz na żądanie Zamawiającego zapewni Zamawiającemu zabezpieczenie na wysokość roszczeń zgłoszonych przeciwko Zamawiającemu i wpłaci taką kwotę na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. IX. Przechowywanie i tytuł własności 1. Wszelkie materiały dostarczone przez Zamawiającego pozostają jego własnością. Będą składowane oddzielnie i mogą być wykorzystane wyłącznie do zamówień Zamawiającego. Dostawca będzie odpowiedzialny za utratę wartości lub stratę, nawet bez własnej winy. 2. Przedmioty wytworzone z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego będą jego własnością na każdym etapie produkcji. Dostawca zapewni przechowywanie takich przedmiotów dla Zamawiającego; winien je przechowywać z należytą starannością; cena zakupu obejmuje bezpieczne przechowywanie naszych przedmiotów i materiałów. X. Poufność Dostawca winien traktować w sposób poufny modele, próbki, matryce, formaty edycji, rysunki i inne urządzenia warsztatowe, zamówienia Zamawiającego oraz wszystkie komercyjne i techniczne informacje dostarczone przez Zamawiającego lub zapłacone przez Zamawiającego. Dostawca, ani jego pracownicy, nie mogą wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych lub opracowanych w trakcie realizacji umowy dla żadnego innego celu bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca winien stosować maksymalną dyskrecję w trakcie realizowania umowy. Dostawca będzie ponosił odpowiedzialność karną zgodną z przepisami prawa za naruszenie poufności lub pośrednie ujawnienie, które mogłoby naruszyć interesy Zamawiającego. XI. Prawo odstąpienia Zamawiający ma prawo anulować złożone zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wezwania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach: 1. zaprzestania dostaw lub niewypłacalności Dostawcy, 2. zgłoszenia przez Dostawcę upadłości, likwidacji jak też zaprzestanie prowadzenia dalszej działalności,

7 3. podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia, 4. nie wywiązania się przez dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z szczególnych warunków określonych w zamówieniu bądź niniejszych Warunków. XII. Przestrzeganie obowiązujących norm dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska Ochrona środowiska oraz przestrzeganie przepisów BHP w środowisku pracy stanowią część Kodeksu Postępowania klienta. Realizacja usług wykonywanych przez Dostawcę na terenie SGA odbywa się na podstawie instrukcji oraz księgo bezpieczeństwa dla podwykonawców. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących standardów odnośnie substancji chemicznych sprzedawanych klientom, niezależnie od tego, czy te substancje są dostarczane do własnego użytku, w formie preparatów lub zawarte w artykułach. W szczególności Dostawca zobowiązuje się przestrzegać Rozporządzenia unijnego REACH nr 1907/2006 o rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń dotyczących substancji chemicznych. W związku z tym, zgodnie z Rozporządzeniem unijnym REACH, jeśli substancje dostarczane w ramach umowy muszą być rejestrowane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów, Dostawca gwarantuje, że substancje zostały wstępnie zarejestrowane i/lub zarejestrowane w terminach określonych w Rozporządzeniu unijnym REACH, a taka rejestracja winna obejmować wszelkie zastosowania tych substancji przez Zamawiającego. Jeśli wszystkie lub niektóre substancje dostarczane do klienta wymagają autoryzacji lub ograniczeń, Dostawca zobowiązuje się: 1. w odniesieniu do substancji wymagających autoryzacji, do dostarczania jedynie tych substancji, które posiadają odpowiednie autoryzacje do zastosowań zamierzonych przez klienta, 2. w odniesieniu do substancji podlegających ograniczeniom, do dostarczania jedynie tych substancji, które są zgodne z ograniczeniami zawartymi w Rozporządzeniu unijnym REACH, - do powiadomienie klienta o ewentualnych zmianach w przepisach dotyczących tych substancji (w szczególności w przypadku zakazu ich stosowania) oraz o możliwości zastąpienia tych substancji. Substancje dostarczane samodzielnie, albo zawarte w preparatach, czy w artykułach, winny być dostarczane: 1. w opakowaniu zgodnym z normami dotyczącymi oznakowania i pakowania substancji chemicznych, określonych w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) wprowadzonym przez ONZ,

8 2. z załączeniem wystarczających informacji, umożliwiających ich bezpieczne wykorzystanie przez klienta w języku polskim. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi odnośne karty charakterystyki (MSDS). Karty MSDS winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz być identyczne niezależnie od wersji językowej i/lub kraju dostawy substancji. Dostawca winien regularni aktualizować MSDS i winien przekazać te aktualizacje klientowi. Ponadto, Dostawca zobowiązuje się powiadomić klienta, jeśli dostarczone produkty zawierają substancje wrażliwe, zdefiniowane w Rozporządzeniu unijnym REACH, na poziomie powyżej 0,1% wagowo. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania klienta za wyprzedzeniem co najmniej sześciu (6) miesięcy, jeśli w trakcie realizacji niniejszego kontraktu zamierza zmienić składniki i/lub charakterystykę techniczną zastosowanych substancji, albo zaprzestanie ich sprzedaży. W takiej sytuacji, Dostawca będzie odpowiedzialny wobec klienta z tytułu wszystkich skutków finansowych poniesionych przez klienta w wyniku modyfikacji lub wycofania substancji ze sprzedaży. XIII. Postanowienia różne 1. Ewentualne nieważności lub bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie powoduje nieważności/bezskuteczności pozostałych postanowień oraz umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki. Postanowienia nieważne/bezskuteczne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych. 2. Umowa oraz niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie znajdują w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do pozwania Dostawcy przed sądem miejsca siedziby/zamieszkania Dostawcy. 4. Zapłata kar umownych określonych w niniejszych Warunkach nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego dalej idących roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Zaplata kar umownych przez Dostawcę w drodze potrącenia jest wyłączona. 5. Uzgodnione warunki nie będą obowiązywać w przypadku niewykonania dostawy, przeniesienia lub akceptacji czy innego zakłócenia wynikających z katastrof naturalnych, strajku, działań władz cywilnych lub wojskowych, albo innych nieprzewidywalnych, nieuniknionych czy katastroficznych zdarzeń i przez okres trwania takich zdarzeń. XIV. Odpowiedzialny rozwój Dostawca jest świadomy, że Grupa SAINT-GOBAIN wspiera UN Global Compact i przyjęła Zasady Ogólne Postępowania dostępne na stronie internetowej: Dostawca oświadcza, że zapoznał się z tymi Zasadami. Grupa SAINT-GOBAIN w szczególności oczekuje od dostawców:

9 1. Zapewnienia, że posiadają procedury kontrolne dotyczące ryzyk środowiskowych w zakresie ich procesów i produktów wykorzystywanych w ich działalności, albo w kontaktach z zakładami Grupy. 2. Przestrzegania praw pracowniczych niezależnie od kraju działalności. 3. Nie wykorzystywania, nawet jeśli obowiązujące przepisy lokalne dozwalają, pracy przymusowej lub pracy dzieci, bezpośrednio lub pośrednio, albo poprzez podwykonawców, w trakcie procesów produkcji czy przy świadczeniu usług, albo w kontaktach z zakładami Grupy. 4. Zapewnienia pracownikom najlepszych możliwych warunków BHP oraz przestrzegania w kontaktach z zakładami Grupy wszystkich obowiązujących przepisów BHP. SAINT-GOBAIN HPM POLSKA Sp. z o.o. (stan na 01/2015)

KARTA DOSTAWCÓW Przestrzeganie praw pracowniczych Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy Ochrona środowiska

KARTA DOSTAWCÓW Przestrzeganie praw pracowniczych Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy Ochrona środowiska KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej Zamawiającym", nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa),

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o:

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: Ogólne Warunki Zakupu 1. Zakres zastosowania 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: a) AHC należy przez to rozumieć AHC Technologia Powierzchni Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ. składanych przez. Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp z o.o 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ. składanych przez. Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp z o.o 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ składanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp z o.o 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień mają zastosowanie do zamówień składanych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do Procedury wyboru wykonawców i realizacji zakupów w Odlewnia Kutna Sp. z o. o. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA obowiązujące w ODLEWNIA KUTNO SP. Z O.O. 1.1. Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo