PROCEDURA PRZYJĘĆ I UWAGI PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA PRZYJĘĆ I UWAGI PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 PROCEDURA PRZYJĘĆ I UWAGI PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1. Zapisy - rejestracja kandydatów Wszyscy kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie: Po otwarciu portalu zapisów kandydat wybiera właściwą ścieżkę dalszego postępowania; wybiera konkurs a następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami podanymi na wybranej stronie rejestracyjnej. Można rejestrować się na studia niezależnie w każdym z wyżej wymienionych konkursów, przy czym proces kwalifikacji przeprowadza się tylko dla jednego zgłoszenia w ramach danego konkursu. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Potwierdza również zapoznanie się z zasadami przyjęć na studia. Zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność dogłębnego zapoznania się z zasadami rekrutacji przed dokonaniem rejestracji. Kandydat przed rozpoczęciem zapisu potwierdza przyjęcie tych zasad do wiadomości. Jest to ważne prawne oświadczenie. Nieznajomość lub niezrozumienie zasad nie może być podstawą wniosku o zmianę decyzji rekrutacyjnej. Kolejnym krokiem jest wypełnienie przez aplikanta formularza zgłoszeniowego. Na początku rejestracji należy podać: swoje dane osobowe i adres informacje na temat świadectwa maturalnego/dojrzałości, ewentualnego świadectwa IB lub EB czy innego świadectwa uzyskanego poza polskim systemem edukacji. Należy starannie sprawdzić prawidłowość wprowadzenia swojego numeru PESEL, gdyż błąd w tym numerze spowoduje nieuzyskanie, z Krajowego Rejestru Matur, danych o wyniku egzaminu maturalnego i w związku z tym niezakwalifikowanie kandydata. Bardzo pomocne w dalszych kontaktach, a więc korzystne dla kandydata, jest podanie również adresu e- mailowego i numeru telefonu. W konkursach niedotyczących Wydziału Architektury kolejnym krokiem jest wybór, w ramach danego konkursu, wybranych kierunków studiów, wydziałów prowadzącego wybrane kierunki i ewentualnie języka studiowania, jakimi jest zainteresowany kandydat, czyli wybór list rekrutacyjnych. Kandydaci są przyjmowani na studia na określonym kierunku studiów prowadzonym przez określony wydział lub kolegium. W zgłoszeniu internetowym, stanowiącym podanie o przyjęcie na studia, należy więc wybrać kierunek studiów oraz wydział (kolegium) na którym kandydat chce studiować. Jest to tak zwana lista. W każdym z dwóch konkursów (Warszawa i Płock) można zadeklarować do pięciu takich list uszeregowanych według stopnia preferencji kandydata. UWAGA: Ten sam kierunek studiów może być prowadzony na kilku wydziałach. Przy dokonywaniu wyboru należy więc zwrócić szczególną uwagę zarówno na nazwę kierunku, jak i na nazwę wydziału.

2 Listy deklaruje się szeregując je według preferencji kandydata. Na pierwszym miejscu należy umieścić listę o najwyższej preferencji. Możliwości przyjęcia na studia będą rozpatrywane w kolejności podanej przez kandydata. Wybór kolejność list mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane. Kolejność list należy deklarować bardzo rozważnie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji, gdyż po ewentualnym zakwalifikowaniu się kandydata na daną listę nie będzie możliwości przeniesienia się na listę o zadeklarowanym niższym priorytecie. Następnie, osoby, które mają określone osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy turniejach uwzględnianych w procedurze kwalifikacyjnej w PW chcą z nich skorzystać, powinny, korzystając z listy rozwijanej, wprowadzić wymagane informacje. Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu o długości minimum 6 znaków. Hasło to trzeba koniecznie sobie zapisać, gdyż będzie ono potrzebne w dalszym ciągu akcji przyjęć. Przed wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego, dla potwierdzenia jego autentyczności, należy jeszcze przepisać widoczną na ekranie kombinację liter i cyfr (technika zabezpieczająca Captha). Po wysłaniu zgłoszenia system odpowie podaniem wygenerowanego dla danego zgłoszenia numeru kandydata i założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) w systemie REKRUTACJA. Od tej chwili kandydat, łącząc się z portalem zapisy, może przeglądać swoje IKR podając swój numer i hasło dostępu. Strona tego konta, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzenie oraz korektę danych wprowadzonych przy rejestracji, przeczytanie aktualnych komunikatów przeznaczonych dla kandydata, ewentualne wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego oraz załadowanie cyfrowego zapisu zdjęcia, w postaci pliku JPG, przeznaczonego do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zdjęcie elektroniczne musi być kolorowe i koniecznie spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. Zdjęcie cyfrowe powinno być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego złożonego w komplecie dokumentów. Plik ten można dołączać przez cały czas trwania zapisów. Niedostarczenie zdjęcia cyfrowego w terminie rejestracji lub dostarczenie zdjęcia niespełniającego przedstawionych warunków spowoduje, że w dniu rozpoczęcia studiów przyjęty kandydat nie otrzyma elektronicznej legitymacji studenckiej, uprawniającej między innymi do ulg komunikacyjnych. Pierwszy komunikat dla zarejestrowanego kandydata zawiera indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w podanej wysokości. Osoby posiadające niepolską maturę i wybierające jakąkolwiek listę studiów polskojęzycznych muszą, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, do czerwca 2015 r. zaznaczyć, który przedmiot (fizykę, chemię, historię czy geografię) poza matematyką, chcą zdawać na egzaminie przedmiotowym. Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie, po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na IKR.

3 2. Opłata rekrutacyjna Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne, w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni dla każdego z konkursów i podanej na stronie internetowej oraz w komunikatach na stronach IKR kandy-datów. Opłatę wnosi się na indywidualny numer bankowego konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia. Ten numer konta jest podawany przez system, wraz z wysokością opłaty, po zakończeniu procedury rejestracyjnej. Konto to służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych i nie należy tam wnosić opłat za indeks, legitymację itp. W treści przelewu należy podać: numer kandydata i jego nazwisko. Ponieważ wniesienie opłaty jest traktowane przez system rejestracji jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia - jej terminowe wpłynięcie jest zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby. Jeżeli kandydat omyłkowo dokona więcej niż jednego zapisu w danym konkursie, to system przyjmie do realizacji tylko jedno zgłoszenie - to, na którego konto wpłynie najwcześniej opłata. Wpłata winna być dokonana w terminie zapewniającym jej dotarcie do PW: dla kandydatów zdających na Wydział Architektury: najpóźniej do południa dnia 26 maja, dla kandydatów zdających egzaminy przedmiotowe (obce matury): najpóźniej do południa dnia 25 czerwca, dla pozostałych osób: najpóźniej do południa dnia 4 lipca. Zbyt późne dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty na niewłaściwy numer konta uniemożliwi wprowadzenie do komputerowego systemu rekrutacyjnego danych kandydata i tym samym nieodwołalnie wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania na studia. UWAGA: W ciągu ostatnich 3 dni roboczych trwania zapisów zaleca się dokonanie opłaty rekrutacyjnej bezpośrednio w filii banku Pekao SA na terenie Politechniki w Warszawie, ul. Noakowskiego 20. Taka wpłata zapewni terminowe dotarcie informacji do systemu komputerowego, co jest warunkiem uwzględnienia kandydata przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią opłaty pobrane od maturzystów z roku 2015, którzy dokonali wpłat przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego i okazało się, że tego egzaminu nie zdali. Podstawę zwrotu opłaty stanowi wtedy zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o niezdaniu egzaminu. Wnioski o zwrot będą przyjmowane tylko w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny zwrotu. 3. Zasady kwalifikacji Obowiązuje zasada, że na każdą listę kwalifikowane są osoby, które uzyskały największą liczbę punktów spośród kandydatów zgłoszonych na tę listę. Komisje Rekrutacyjne będą podejmować decyzje tak, aby każdy kandydat został przyjęty zgodnie ze swoim zgłoszeniem, na najwyższą wybraną przez siebie opcję, na którą będzie miał wystarczającą liczbę punktów. Decyzja o zakwalifikowaniu na studia podejmowana jest w następujący sposób: dla każdej zgłoszonej przez kandydata listy (wybranego wydziału, kierunku i języka studiów) oblicza się sumę punktów kwalifikacyjnych; gdy dopuszczalne są różne przedmioty i kandydat ma oceny z tych przedmiotów, dobiera się oceny dające kandydatowi najwyższą liczbę punktów,

4 kandydaci są umieszczani na listach rankingowych wszystkich wybranych list i dla każdej listy ustala się, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc, grupę osób wstępnie zakwalifikowanych na studia, Komisje Rekrutacyjne mogą ustalić minimalne liczby punktów wymagane od kandydatów na określone listy przyjęć; kandydaci posiadający mniej punktów, nie będą kwalifikowani nawet w przypadku niezapełnienia miejsc na tej liście, jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż jednej liście, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście najwyższej opcji (umieszczonej najwyżej w zgłoszeniu) i wykreśla się go z list dotyczących opcji niższych, natomiast pozostaje on w rezerwie dla list opcji wyższych, po wykreśleniach, na listach umieszcza się kolejnych kandydatów aż do założonej liczby miejsc, pierwsze listy będą opublikowane w dniu 9 lipca i kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zostaną wezwani do złożenia dokumentów (w tym kopii świadectwa dojrzałości) w dniach lipca 2015 r. w godz. 9:00-15:00, osobom, które złożą kompletne dokumenty w podanym terminie, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia oraz skierowania na badania do lekarza medycyny pracy, osoby, które nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną wykreślone z list, na których były zakwalifikowane; ich nazwiska pozostają na listach rezerwowych wyższych opcji i osoby te mogą jeszcze być przyjęte na studia, na wolne miejsca powstałe po wykreśleniu osób, które nie złożyły dokumentów, zostaną zakwalifikowane, w następnych etapach postępowania, kolejne osoby z list rezerwowych, jeżeli zadeklarowały, poprzez swoją indywidualną stronę rekrutacyjną, chęć udziału w kolejnych etapach konkursu, procedura ustalania list osób zakwalifikowanych i przyjmowania od nich dokumentów może być przeprowadzona jeszcze co najwyżej dwa razy; kolejne terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych na studia to: 16 lipca, z terminem składania dokumentów: lipca, 22 lipca, z terminem składania dokumentów: lipca. Dokumenty przyjmowane są tylko w dni robocze w godzinach 9:00-15:00. Deklaracja udziału w następnych etapach konkursu Po każdej turze ustalania list osób zakwalifikowanych na studia kandydat, jeżeli chce brać udział w kolejnym etapie konkursu przyjęć na Politechnikę Warszawską, musi to zadeklarować poprzez IKR, najpóźniej do godz. 15:00 ostatniego dnia przyjmowania dokumentów w danej turze konkursu (dotyczy osobno etapu drugiego i trzeciego). W stosunku do kandydatów dotychczas niezakwalifikowanych, których nazwiska znajdują się na listach rezerwowych, deklaracja ta oznacza dalsze zainteresowanie uczestnictwem w konkursie. Dla osób już zakwalifikowanych oznacza akceptację przeniesienia na listę o wyższym priorytecie. Brak takiej deklaracji (zaznaczenia w IKR) spowoduje, że osoby, które złożyły dokumenty, ale ich nazwiska były również na listach rezerwowych, nie skorzystają już z możliwości prze-niesienia na listę o wyższym priorytecie, a kandydatury osób jeszcze niezakwalifikowanych nie będą już rozpatrywane. W przypadku kandydatów, którzy złożyli dokumenty w pierwszej lub drugiej turze akcji przyjęć na studia, i zostaną przesunięci w kolejnym etapie kwalifikacji skutkiem zwolnienia się miejsc na liście wyższej preferencji - dokumenty te zostaną automatycznie przeniesione na nowy wydział, a decyzja korygująca decyzję poprzednią zostanie przesłana pocztą. UWAGA: Kandydat, który zadeklaruje chęć udziału w kolejnej turze kwalifikacji i zostanie przeniesiony na listę o wyższej preferencji, nie będzie miał możliwości powrotu na poprzednią listę.

5 Zaleca się składanie dokumentów na pierwszą listę, na którą został kandydat zakwalifikowany i deklarowanie dalszego udziału w konkursie, gdyż oczekiwanie na wolne miejsca na listach o wyższych preferencjach, bez uzyskania decyzji o przyjęciu na listę pierwszej kwalifikacji, wiąże się z ryzykiem nieprzyjęcia na żadną z list. 4. Informacje o decyzjach Komisji Rekrutacyjnych Kolejne decyzje Komisji Rekrutacyjnych dotyczące zakwalifikowania na studia i umieszczenia na listach rezerwowych oraz zakończenia przyjęć lub uruchomienia dodatkowej rekrutacji będą przekazywane wszystkim kandydatom w formie: ogłoszeń na stronie internetowej: ogłoszeń na tablicach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Gmachu Głównym PW przy Placu Politechniki 1, ogłoszeń w budynkach Wydziałów i Kolegium (informacje dotyczące przyjęć do tych jednostek). Ponadto kandydat na swoim IKR będzie otrzymywał, w formie komunikatu, informację o stanie kwalifikowania go na studia i ewentualne wezwanie do złożenia dokumentów. 5. Składanie dokumentów Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani do złożenia, w podanym terminie, następujących dokumentów: poświadczoną przez Komisję Rekrutacyjną kserokopię świadectwa dojrzałości; świadectwa dojrzałości inne niż IB lub EB, uzyskane w szkołach zagranicznych są honorowane tylko pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty, zobacz: Zasada ta może ulec zmianie w wyniku przewidywanej nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty - należy więc śledzić bieżące informacje na stronie poświadczoną przez Komisję Rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego, 4 fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie po rejestracji kandydata, kandydaci na studia w języku angielskim, na kierunkach z częściową odpłatnością, składają dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem. UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia wykonania i potwierdzenia kopii. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. Odpowiedni formularz upoważnienia jest dostępny na stronie internetowej PW dla kandydatów. Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, należy unikać przesyłania dokumentów pocztą lub kurierem. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć. Aplikujący na studia angielskojęzyczne kandydaci posiadający niepolska maturę, która nie została jeszcze nostryfikowana muszą, do dnia 15 lipca godz. 14:00, dostarczyć do Biura ds. Przyjęć na Studia wniosek o

6 zarezerwowanie im miejsca do czasu dopełnienia formalności nostryfikacyjnych. Brak takiego wniosku spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych. Wniosek można złożyć także elektronicznie 6. Miejsca składania dokumentów Dokumenty należy składać: kandydaci na wydziały: Architektury, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektryczny, Inżynierii Środowiska, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Mechatroniki, Samochodów i Maszyn Roboczych, Transportu, Zarządzania oraz (w Płocku) Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - w dziekanatach tych wydziałów lub siedzibach ich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, kandydaci do Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w Płocku) - w Sekretariacie tego Kolegium, pozostali kandydaci - w stanowiskach wydziałowych w Gmachu Głównym przy Placu Politechniki 1.

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r.

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r. Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r. Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z: (1) Ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 1

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne

Dział I Postanowienia ogólne Uchwała nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo