Uchwała Nr 20/2011. Rozdział I WYDZIAŁ LEKARSKI Tytuł I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 20/2011. Rozdział I WYDZIAŁ LEKARSKI Tytuł I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 20/2011 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 poz z późniejszymi zmianami) Senat GUMed ustala na rok akademicki 2012/2013 następujące warunki i tryb rekrutacji: 1 1. Rekrutacja na Uczelnię odbywa się drogą elektroniczną. 2. Kwalifikacja kandydatów na studia medyczne odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia. 3. W trakcie tworzenia list przyjętych możliwe jest przekroczenie limitu przyjęć bądź jego niewypełnienie. W przypadku kandydatów z identyczną punktacją przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie. 4. Dla kandydatów z taką samą punktacją wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Będzie to wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. 5. Laureaci polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z 2012 roku z biologii lub chemii zostają przyjęci na I rok studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym. Rozdział I WYDZIAŁ LEKARSKI Tytuł I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE 2 1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim wynosi 6 lat. 2. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskodentystycznym wynosi 5 lat. 3. Ustala się następujące limity przyjęć: na kierunku lekarskim: miejsc, na kierunku lekarsko-dentystycznym: miejsc. 1

2 3 1. Kandydaci na studia jednolite magisterskie posiadający obywatelstwo polskie zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 4. Laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z biologii lub chemii zobowiązani są dostarczyć dyplom laureata olimpiady Kandydaci z nową maturą ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki: lekarski, lekarsko - dentystyczny zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu maturalnego wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). 2. Kandydaci ze starą maturą ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny zobowiązani są zdać ujednolicony w kraju egzamin w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu w Uczelni wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). Kandydat, który przystąpił do egzaminu w poprzednich latach w uczelni medycznej objętej porozumieniem podlega kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas podlega kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu Kandydaci z maturą międzynarodową IB przyjmowani są na podstawie punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym tj. biologii i chemii wg następującego algorytmu: gdzie: N - oznacza liczbę punktów z egzaminu, N = n 1 n x 200 n 1 liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym n 2 - liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym 2. Kandydaci z maturą międzynarodową z przedmiotów biologia i chemia na poziomie rozszerzonym mają możliwość przystąpienia do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w Uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Kwalifikowani są wówczas wyłącznie na podstawie wyniku uzyskanego z egzaminu wstępnego. Decyzja o przystąpieniu do egzaminu wstępnego 2

3 jest równoznaczna z rezygnacją z możliwości przystąpienia do kwalifikacji na podstawie świadectwa maturalnego. 3. Kandydaci z maturą międzynarodową z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub bez tych przedmiotów zobowiązani są przystąpić w Uczelni do ujednoliconego w skali kraju egzaminu o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z tych dwóch przedmiotów. Kwalifikowani są wówczas wyłącznie na podstawie wyniku uzyskanego z egzaminu wstępnego. 6 Laureaci polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z 2012 roku z biologii lub chemii zostają przyjęci na I rok studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym. 7 Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są przystąpić do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu w uczelni wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). 1. Termin i forma kwalifikacji: 8 1) o przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 50% punktów uzyskanych przez kandydata z najlepszym wynikiem. 2) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 3) termin rejestracji on-line: a) kandydaci z tzw. starą maturą i maturą zagraniczną: od... do..., b) kandydaci z tzw. nową maturą : od...do... 4) terminy egzaminów: egzamin z biologii i chemii (tzw. stara matura i matura zagraniczną):...* 5) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych:...* 9 1. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w terminie od... do... do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu, 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) trzy podpisane fotografie, 4) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 5) oświadczenie o podjętych lub zrealizowanych studiach stacjonarnych w Uczelni publicznej, 6) kandydaci ze starą maturą, którzy zdawali egzamin wstępny w innej Uczelni- oryginalne zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów, 7) kandydaci z maturą zagraniczną - nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych Konwencją Haską- oryginalne świadectwo maturalne), 8) osoby przystępujące do matury międzynarodowej - oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach egzaminu maturalnego, 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego 3

4 formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych). 2. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów magisterskich w państwie, w którym został wydany. 2. Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy posiadający stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów. 3. Cudzoziemcy mogą kandydować na jednolite studia magisterskie w języku polskim na zasadach: 1) obowiązujących obywateli polskich- dotyczy osób z UE i krajów EFTA: a) kandydaci zobowiązani są zdać ujednolicony w skali kraju egzamin w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu w uczelni wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). 2) odpłatności - dotyczy osób spoza UE i krajów EFTA: a) kandydaci nie zdają egzaminu wstępnego i studiują na zasadach odpłatności, a osoby pochodzenia polskiego mogą złożyć podanie o obniżenie opłaty o 30%. b) o przyjęciu kandydata na studia decyduje Rektor Uczelni 3) bez odpłatności i świadczeń - dotyczy osób spoza UE i krajów EFTA: a) kandydaci nie zdają egzaminu wstępnego i studiują na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych b) o przyjęciu kandydata na studia decyduje Rektor Uczelni 4) stypendialnych: a) na studia przyjmowani są cudzoziemcy, którzy otrzymali stypendium Ministra Zdrowia i skierowanie z Ministerstwa na studia w GUMed Obcokrajowcy kandydujący na jednolite studia magisterskie w języku polskim mają obowiązek 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. 4

5 Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w terminie od... do... do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu 2) nostryfikowane (w przypadku państw objętych Konwencją Haską- oryginalne świadectwo maturalne) i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwo lub inny dokument ukończenia szkoły za granicą uprawniające do podjęcia studiów w Polsce (równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości) 3) oświadczenie dotyczące obywatelstwa i odpłatności 4) kopię strony paszportu ze zdjęciem 5) trzy podpisane fotografie oraz zdjęcie elektroniczne 6) oświadczenie o podjętych lub zrealizowanych studiach stacjonarnych w Uczelni publicznej. 4. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego. 1. Termin i forma kwalifikacji: 13 1) o przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymały co najmniej 50% punktów uzyskanych przez kandydata z najlepszym wynikiem (dotyczy osób, które ubiegają się o przyjęcia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 2) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 3) termin rejestracji on-line: od...do...*, 4) terminy egzaminów (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich): egzamin z biologii, chemii:...* 5) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych:...*. Tytuł II STUDIA I STOPNIA STACJONARNE Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne wynosi 3 lata. 2. Ustala się następujący limit przyjęć: na kierunku techniki dentystyczne miejsc. 5

6 15 1. Kandydaci na studia I stopnia zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 4. Laureaci polskich olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z biologii lub chemii zobowiązani są dostarczyć dyplom laureata olimpiady. 16 Kandydaci z nową maturą ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek techniki dentystyczne zobowiązani są zdać egzamin maturalny z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z modelarstwa. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z modelarstwa wynosi Kandydaci ze starą maturą ubiegający się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne zobowiązani są zdać ujednolicony w skali kraju egzamin w Uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Kandydat, który przystąpił do egzaminu w poprzednich latach w uczelni medycznej objętej porozumieniem podlega kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas podlega kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z modelarstwa. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z modelarstwa wynosi Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są przystąpić do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w Uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z modelarstwa. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z modelarstwa wynosi 50. 6

7 1. Termin i forma kwalifikacji: 19 1) przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 50% punktów uzyskanych przez kandydata z najlepszym wynikiem oraz pozytywnie zaliczą egzamin z modelarstwa, 2) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 3) termin rejestracji on-line: od dnia.. do dnia...*, 4) termin egzaminu pisemnego z biologii i chemii (tzw. stara matura i matura zagraniczna):...*, 5) termin egzaminu z umiejętności praktycznych z modelarstwa:.. *, 6) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych:......* Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w terminie od... do... do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu, 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) trzy podpisane fotografie, 4) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 5) oświadczenie o podjętych lub zrealizowanych studiach stacjonarnych w Uczelni publicznej, 6) osoby przystępujące do matury międzynarodowej- oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach egzaminu maturalnego 7) kandydaci z maturą zagraniczną - nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych Konwencją Haską- oryginalne świadectwo maturalne) 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych). 2. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed. 7

8 Tytuł III JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim wynosi 6 lat. 2. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskodentystycznym wynosi 5 lat. 3. Ustala się następujące limity przyjęć: na kierunku lekarskim: miejsc, na kierunku lekarsko-dentystycznym: miejsc Kandydaci na studia niestacjonarne jednolite magisterskie zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 1. Termin i forma kwalifikacji: 24 1) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 2) termin rejestracji on-line: od...* do...*, 3) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych:...*, 4) termin płatności za pierwszy semestr studiów: do dnia...* Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w terminie od... do... do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu, 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) trzy podpisane fotografie, 4) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 5) dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów, 8

9 6) dwa egzemplarze podpisanej umowy (formularz będzie udostępniony drogą elektroniczną) 7) kandydaci z maturą zagraniczną - nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych Konwencją Haską- oryginalne świadectwo maturalne) 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te obowiązane są w terminie do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych). 2. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed. Tytuł IV STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne wynosi 3 lata. 2. Ustala się następujący limit przyjęć: na kierunku techniki dentystyczne miejsc Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 9

10 1. Termin i forma kwalifikacji: 29 1) o przyjęcie na studia mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin z modelarstwa 2) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 3) termin rejestracji on-line: od dnia... do dnia...*, 4) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych: do dnia:..., 5) termin płatności za pierwszy semestr studiów: do dnia...* Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w terminie od... do... do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego następujące dokumenty: 1) podanie na ustalonym formularzu, 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) trzy podpisane fotografie, 4) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 5) dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów, 6) dwa egzemplarze podpisanej umowy (formularz będzie udostępniony drogą elektroniczną) 7) kandydaci z maturą zagraniczną - nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych Konwencją Haską- oryginalne świadectwo maturalne) 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są w terminie do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych). 2. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed. 10

11 Tytuł V STUDIA ANGLOJĘZYCZNE Ustala się limit przyjęć na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Lekarskim na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim w liczbie: Rekrutacje na studia przeprowadzają upoważnione przez władze uczelni agencje rekrutujące poza granicami kraju w oparciu o procedurę ustaloną z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną lub Uczelniane Biuro Rekrutacyjne. 3. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 4. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed. 1. Obywatele Polski oraz osoby posiadające podwójne obywatelstwo w tym jedno polskie kandydujący na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim: 33 1) przystępujący do nowej matury lub matury międzynarodowej (IB) zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. 2) posiadający starą maturę lub maturę zagraniczną (uzyskaną poza granicami Polski) zobowiązani są zdać przygotowany w Uczelni egzamin wstępny z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym biologii i chemii. 2. Obywatele Państw obcych kandydujący na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim zobowiązani są zdać przygotowany w Uczelni egzamin wstępny z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym biologii i chemii oraz posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie oceny z wyżej wymienionych przedmiotów Kandydaci na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim obowiązani są złożyć w Uczelnianym Biurze Rekrutacyjnym bezpośrednio lub przez agencje rekrutującą następujące dokumenty: 1) podanie na ustalonym formularzu 2) potwierdzenie obywatelstwa na ustalonym formularzu 3) kserokopię świadectwa maturalnego lub jego ekwiwalentu oraz świadectw szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w języku ojczystym kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski) 4) kserokopię paszportu lub dowodu osobistego (w przypadku obywateli polskich) poświadczoną przez notariusza 5) trzy podpisane fotografie 6) kserokopię aktu urodzenia poświadczoną przez notariusza 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu 11

12 formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w terminie od... do... do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego następujące dokumenty: 1) oryginalne świadectwo maturalne- dotyczy kandydatów posiadających nową maturę, starą maturę lub maturę międzynarodową IB 2) oryginalne świadectwo maturalne zalegalizowane lub z apostille- dotyczy kandydatów posiadających maturę zagraniczną 3) dowód uiszczenia opłaty za wpisowe oraz jednotygodniowy kurs przygotowawczy 4) podpisany egzemplarz umowy. Termin kwalifikacji: 36 1) termin składania dokumentów: od dnia... do dnia...*, 2) termin egzaminu pisemnego z biologii i chemii (kandydaci ze starą maturą i maturą zagraniczną ):...*, 3) termin płatności za wpisowe oraz tygodniowy kurs przygotowawczy: do dnia...*, 4) termin płatności za pierwszy semestr studiów: do dnia...*. 37 Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed. Rozdział II WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Tytuł I STUDIA I STOPNIA STACJONARNE Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunkach: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe wynosi 3 lata, na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo wynosi 3,5 roku (7 semestrów). 2. Ustala się następujące limity przyjęć: 1) na kierunku dietetyka: miejsc, 2) na kierunku elektroradiologia: miejsc, 3) na kierunku fizjoterapia: miejsc, 4) na kierunku pielęgniarstwo: miejsc, 5) na kierunku położnictwo: miejsc, 12

13 6) na kierunku ratownictwo medyczne: miejsc, 7) na kierunku zdrowie publiczne: miejsc, 8) na kierunku zdrowie środowiskowe: miejsc Kandydaci na studia I stopnia zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 4. Laureaci polskich olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z biologii lub chemii zobowiązani są dostarczyć dyplom laureata olimpiady. 1. Dotyczy kierunku fizjoterapia: 40 1) Kandydaci z nową maturą ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać egzamin maturalny z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z pływania. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z pływania wynosi 40. 2) Kandydaci ze starą maturą ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać ujednolicony w skali kraju egzamin w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Kandydat, który przystąpił do egzaminu w poprzednich latach w uczelni medycznej objętej porozumieniem podlega kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas podlega kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z pływania. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu sprawnościowego wynosi 40. 3) Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są przystąpić do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w Uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 13

14 0,6. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z pływania. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu sprawnościowego wynosi Dotyczy kierunku ratownictwo medyczne: 1) Kandydaci z nową maturą ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać egzamin maturalny z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z pływania. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z pływania wynosi 40. 2) Kandydaci ze starą maturą ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać ujednolicony w skali kraju egzamin w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Kandydat, który przystąpił do egzaminu w poprzednich latach w uczelni medycznej objętej porozumieniem podlega kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas podlega kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z pływania. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu sprawnościowego wynosi 40. 3) Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są przystąpić do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w Uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są przystąpić w Uczelni do egzaminu z pływania. Liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu sprawnościowego wynosi Dotyczy kierunków: dietetyka elektroradiologia pielęgniarstwo położnictwo zdrowie publiczne zdrowie środowiskowe 41 1) Kandydaci z nową maturą ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać egzamin maturalny z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. 2) Kandydaci ze starą maturą ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać ujednolicony w skali kraju egzamin w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą z biologii i chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Kandydat, który przystąpił do egzaminu w poprzednich latach w uczelni medycznej objętej porozumieniem podlega kwalifikacji na podstawie uzyskanych wtedy wyników. Jeśli 14

15 przystępuje do egzaminu ponownie, wówczas podlega kwalifikacji na podstawie najwyższego uzyskanego rezultatu. 3) Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są przystąpić do ujednoliconego w skali kraju egzaminu w Uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt). Wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu w Uczelni na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. 1. Termin i forma kwalifikacji 42 1) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 2) termin rejestracji on-line: od dnia do dnia...*, 3) termin egzaminu pisemnego z biologii i chemii (kandydaci z tzw. starą maturą i maturą zagraniczną):...*, 4) termin egzaminu z umiejętności pływackich (dotyczy kandydatów na kierunek fizjoterapia):...*, 5) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy kandydatów zakwalifikowanych:...* Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w terminie od... do... do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu, 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) trzy podpisane fotografie, 4) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 5) oświadczenie o podjętych lub zrealizowanych studiach stacjonarnych w Uczelni publicznej, 6) osoby przystępujące do matury międzynarodowej- oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach egzaminu maturalnego 7) kandydaci z maturą zagraniczną - nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych Konwencją Haską- oryginalne świadectwo maturalne) 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się 15

16 pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych). 2. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed. Tytuł II STUDIA II STOPNIA STACJONARNE Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne wynosi 2 lata. 2. Ustala się następujące limity przyjęć: 1) na kierunku dietetyka: miejsc, 2) na kierunku fizjoterapia: miejsc. 3) na kierunku pielęgniarstwo: miejsc, 4) na kierunku położnictwo: miejsc, 5) na kierunku zdrowie publiczne: miejsc, 46 Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w Uczelni z zakresu studiów I stopnia. O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu Na studia II stopnia, kierunek dietetyka mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek dietetyka. 2. Na studia II stopnia, kierunek fizjoterapia mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek fizjoterapia. 3. Na studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek pielęgniarstwo. 4. Na studia II stopnia, kierunek położnictwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek położnictwo Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne po spełnieniu wymogów realizacji min 60% godzin treści kierunkowych z zakresu zdrowia publicznego mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia następujących kierunków studiów: 1) zdrowie publiczne, 2) elektroradiologia, 16

17 3) ratownictwo medyczne, 4) techniki dentystyczne, 5) zdrowie publiczne, specjalność - higiena stomatologiczna Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 1. Termin i forma kwalifikacji: 50 1) o przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 50% punktów uzyskanych przez kandydata z najlepszym wynikiem, 2) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 3) termin rejestracji on-line: od dnia do dnia...*, 4) termin egzaminu testowego z zakresu studiów pierwszego stopnia:...*, 5) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy kandydatów zakwalifikowanych:...* Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia obowiązane są dostarczyć w terminie od...do...do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia, który będzie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnie, 4) 3 podpisane fotografie, 5) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 6) oświadczenie o podjętych lub zrealizowanych studiach stacjonarnych w Uczelni publicznej. 2 Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go 17

18 wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostają skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linia odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te obowiązane są do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych). 2. Kandydaci obowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed. Tytuł III STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunkach: elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe wynosi 3 lata (6 semestrów), na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo wynosi 3,5 roku (7 semestrów). 2. Ustala się następujące limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów: 1) na kierunku elektroradiologia: miejsc, 2) na kierunku fizjoterapia: miejsc. 3) na kierunku pielęgniarstwo: miejsc, 4) na kierunku położnictwo: miejsc, 5) na kierunku ratownictwo medyczne: miejsc, 6) na kierunku zdrowie publiczne: miejsc, 7) na kierunku zdrowie środowiskowe: miejsc Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 18

19 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 1. Termin i forma kwalifikacji: 55 1) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 2) termin rejestracji on-line: od dnia do dnia...*, 3) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych:...*, 4) termin płatności za pierwszy semestr studiów: do dnia...* Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia obowiązane są dostarczyć w terminie od...do...do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) trzy podpisane fotografie, 4) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 5) dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów, 6) dwa egzemplarze podpisanej umowy (formularz zostanie udostępniony drogą elektroniczną) 7) kandydaci z maturą zagraniczną - nostryfikowane świadectwo maturalne (w przypadku państw objętych Konwencją Haską- oryginalne świadectwo maturalne) 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linia odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te obowiązane są do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych). 2. Kandydaci obowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed. 19

20 Tytuł IV STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne wynosi 2 lata. 2. Ustala się następujące limity przyjęć: 1) na kierunku dietetyka: miejsc, 2) na kierunku fizjoterapia: miejsc. 3) na kierunku pielęgniarstwo: miejsc, 4) na kierunku położnictwo: miejsc, 5) na kierunku zdrowie publiczne: miejsc. 59 O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które w procesie rekrutacji przystąpią w Uczelni do egzaminu wstępnego z zakresu studiów I stopnia na odpowiadający kierunek stacjonarny Kandydaci na studia niestacjonarne II stopnia zobowiązani są: 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 2) zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata 3) wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Przed wypełnieniem formularza należy zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne. 3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostaje przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. 1. Termin i forma kwalifikacji: 61 1) rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, 2) termin rejestracji on-line: od dnia... do dnia...*, 3) termin zamieszczenia na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych:...*, 4) termin płatności za pierwszy semestr studiów: do dnia...*. 20

21 62 1. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia obowiązane są dostarczyć w terminie od...do...do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego: 1) podanie na ustalonym formularzu, 2) oryginalne świadectwo maturalne, które będzie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię, 3) oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia, który będzie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnie, 4) trzy podpisane fotografie, 5) kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii), 6) dowód opłaty za pierwszy semestr studiów, 7) dwa egzemplarze podpisanej umowy (formularz umowy zostanie udostępniony drogą elektroniczną) 2. Formularz podania jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w formie interaktywnego formularza on-line. Po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w terminie określonym przez władze Uczelni. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego, a nie data stempla pocztowego Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań zostają skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w GUMed, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby, znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są do dnia... dostarczyć do Uczelnianego Biura Rekrutacyjnego komplet dokumentów (taki sam jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych). 2. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji GUMed. Tytuł V STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na poszczególnych kierunkach wynosi: 1)kierunek dietetyka, fizjoterapia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe - 3 lata 2) kierunek ratownictwo medyczne 3,5 roku 3) kierunek pielęgniarstwo (tzw. studia pomostowe): a) absolwenci pięcioletnich liceów medycznych 1 rok b) absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych 1,5 roku 4) kierunek położnictwo (tzw. studia pomostowe) 1 rok 21

Uchwała Nr 20/2013. Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ustala na rok akademicki 2014/2015 następujące warunki i tryb rekrutacji:

Uchwała Nr 20/2013. Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ustala na rok akademicki 2014/2015 następujące warunki i tryb rekrutacji: Uchwała Nr 20/2013 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK DIETETYKA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK DIETETYKA 1 S t r o n a Rodzaj: Studia I stopnia Tryb: Stacjonarny Czas kształcenia: 3 lata WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK DIETETYKA Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY KIERUNEK FARMACJA

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY KIERUNEK FARMACJA 1 S t r o n a WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY KIERUNEK FARMACJA Rodzaj: Studia jednolite magisterskie Tryb: Stacjonarny Czas kształcenia: 5,5 roku (studia obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę w aptece) Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE 1 S t r o n a Rodzaj: Studia I stopnia Tryb: Stacjonarny Czas kształcenia: 3 lata WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK LEKARSKI

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK LEKARSKI 1 S t r o n a WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK LEKARSKI Rodzaj: Jednolite studia magisterskie Tryb: Niestacjonarny (studia wieczorowe ) Czas kształcenia: 6 lat Kandydaci na jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK DIETETYKA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK DIETETYKA 1 S t r o n a Rodzaj: Studia I stopnia Tryb: Niestacjonarny (studia zaoczne) Czas kształcenia: 3 lata WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK DIETETYKA Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2015. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2015 r.

Uchwała Nr 25/2015. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2015 r. Uchwała Nr 25/2015 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY. Uchwała Nr 26/2016. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 maja 2016 r.

TEKST JEDNOLITY. Uchwała Nr 26/2016. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 maja 2016 r. TEKST JEDNOLITY Uchwała Nr 26/2016 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU.

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik do Uchwały 73/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY. Uchwały Nr 25/2015. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2015 r.

TEKST JEDNOLITY. Uchwały Nr 25/2015. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2015 r. TEKST JEDNOLITY Uchwały Nr 25/2015 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik r 1 do Uchwały r 6/2009 Załącznik do Uchwały r 72/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21/2017. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 maja 2017 r.

Uchwała Nr 21/2017. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 maja 2017 r. Uchwała Nr 21/2017 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 50/2016 Senatu PUM

Załącznik do Uchwały Nr 50/2016 Senatu PUM Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 na nowo utworzone kierunki studiów: Administracja

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 389 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego Uchwała Nr 17/15 Senatu WSHE z dnia 23.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r.

Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r. Projekt do Uchwały Senatu Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r. W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 77 /2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 77 /2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 77 /2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, prowadzone w języku angielskim w formie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 48/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 48/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 /2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016r. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok:

Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok: UCHWAŁA NR 33/2011 SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe studia jednolite magisterskie studia I stopnia studia II stopnia kierunek stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram

Harmonogram Harmonogram rekrutacji dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji i analityki medycznej na rok akademicki 2017/2018 22 maja 29 czerwca 2017 29

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 1 1. ZAKRES PROCEDURY Rekrutacja dotyczy wszystkich kandydatów na studia. 2. TERMINOLOGIA Rekrutacja przyjęcie kandydatów na I rok studiów w ramach planów przyjęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/2016 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 61/2016 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 61/2016 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 / 2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych, terminów składania dokumentów na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 174/2015 z 23 grudnia 2015 roku

Załącznik do Uchwały nr 174/2015 z 23 grudnia 2015 roku Załącznik do Uchwały nr 174/2015 z 23 grudnia 2015 roku Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram

Harmonogram Harmonogram rekrutacji dla kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji i analityki medycznej na rok akademicki 2017/2018 14-20 lipca 2017 r. 14 lipca

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki 2007/2008

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki 2007/2008 Załącznik do Uchwały Nr 12/2006 Senatu AM w Warszawie z dnia 29.05.2006r. Zasady i tryb przyjmowania kandydatów oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 70/2015 z 27 maja 2015 roku

Załącznik do Uchwały nr 70/2015 z 27 maja 2015 roku Załącznik do Uchwały nr 70/2015 z 27 maja 2015 roku Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art. 169

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK DIETETYKA. I. Stacjonarne STUDIA I STOPNIA. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia egzamin pisemny (poziom. a 1.

KIERUNEK DIETETYKA. I. Stacjonarne STUDIA I STOPNIA. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia egzamin pisemny (poziom. a 1. Załącznik nr 8 do Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2014/2015 I. Stacjonarne KIERUEK DIETETYKA STUDIA I STOPIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 05/2013 Senatu SWPW w Płocku z dnia 27 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2010 / 2011

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2010 / 2011 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2010 / 2011 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2012. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 33/2012. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 Postanowienia ogólne 1 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB Nr 6/2015 z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB Nr 6/2015 z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB Nr 6/2015 z dnia 14.01.2015r. Tekst jednolity Uchwały 51/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 29.05.2014r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Studia I-go stopnia (licencjackie) STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

Postanowienia ogólne. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1658 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. Warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie)

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rok akademicki 2009/2010 UWAGA: poniŝej podano najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo