STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r."

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1

2 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, nr 273 poz i nr 281 poz i z 2005 r. nr 17 poz. 141, nr 94 poz. 788, nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, nr 167 poz i nr 249 nr 2104 i z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz i nr 227, poz i z 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz.542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz i nr 181, poz oraz z 2008 r. nr 70 poz. 416, nr 145 poz. 917, nr 216, poz i nr 235, poz oraz z 2009 r. nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 157, poz i nr 219, poz oraz z 2010 r. nr 44 poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857 i nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240). - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Tekst ujednolicony tj.: (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz. 96, z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz. 222, ); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2007 r. 83 poz. 562 i nr 130 poz. 906 z 2008r. nr 3 poz. 9 i nr 178 poz oraz z 2009r. nr 58, poz. 475, nr 83, poz. 694 i nr 141, poz. 1150, z 2010 r. nr 156 poz. 1046, z 2015r. poz. 843); - Akt założycielski III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce z dnia 1. sierpnia 1997r.; - Uchwała Nr 66/VII/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 14. marca 1999r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce; - Uchwała Nr 71/VII/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 14. marca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce; 2

3 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 4 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły. 5 ROZDZIAŁ III Organy szkoły. 12 ROZDZIAŁ IV Organizacja szkoły.. 20 ROZDZIAŁ V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 39 ROZDZIAŁ VI Uczniowie szkoły 52 ROZDZIAŁ VII Rodzice (prawni opiekunowie).. 59 ROZDZIAŁ VIII Zasady rekrutacji uczniów.. 60 ROZDZIAŁ IX Wewnątrzszkolne ocenianie 63 ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe

4 ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1 1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce; 2. W skład Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce wchodzi Gimnazjum Nr 5 i III Liceum Ogólnokształcące; 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o: 1) zespole rozumie się przez to Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, 2) gimnazjum rozumie się przez to Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce, 3) liceum - rozumie się przez to III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce, 4) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 5) Karcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 6) nauczycielu rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zespołu, 7) rodzicach rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów zespołu, 8) uczniach rozpoczynających III etap edukacyjny - rozumie się uczniów I klasy gimnazjum, 9) uczniach rozpoczynających IV etap edukacyjny - rozumie się uczniów I klasy liceum, 10) komisji rekrutacyjnej rozumie się zespół powołany przez dyrektora spośród nauczycieli zatrudnionych w odpowiednim typie szkoły; 4. Siedzibą zespołu jest budynek przy ulicy Berlinga 5 w Ostrołęce; 5. Gimnazjum działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący; 6. Organem prowadzącym zespół jest Miasto Ostrołęka sprawujące nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych, finansowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, nauki, wychowania i opieki; 7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty zwany dalej Kuratorem ; 8. Zespołem kieruje Dyrektor zespołu, zwany dalej dyrektorem ; 2 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły; 4

5 2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły; 3. Pieczęcie urzędowe gimnazjum i liceum wchodzących w skład zespołu nie zawierają nazwy zespołu; 4. Zespół posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny; 3 1. Zespół jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w gimnazjum i w liceum w cyklu trzyletnim; 2. Zespół może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego i zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Zespół wydaje świadectwa ukończenia gimnazjum i liceum, duplikaty świadectw, legitymacje uczniowskie oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej; 4. Za wydanie duplikatu świadectwa zespół pobiera opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej za legalizację dokumentu. Opłatę wnosi się w sekretariacie zespołu; 5. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych; 6. Zespół prowadzi dla uczniów świetlicę; 7. Zespół prowadzi bibliotekę szkolną; 8. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami; ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy, kształcenia ich umiejętności i wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego. Ma zapewnić jednocześnie: 1) integralność kształcenia i wychowania, 2) zachowanie właściwej proporcji pomiędzy przekazem informacji a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem, 3) podmiotowość ucznia i jego potrzeby rozwojowe, 5

6 4) rozwój fizyczny uczniów, 5) kształtowanie dojrzałości życiowej uczniów, 6) kształtowanie dojrzałości społecznej, 7) przygotowanie do udziału w kulturze; 2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 1) poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości, 2) zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 3) prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 4) kształtowanie zdolności dostrzegania rożnego rodzaju związków i zależności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp., 5) kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, także w sposób integralny, to znaczy jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie, 7) stopniowe wprowadzenie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej oraz w zasady życia społecznego; 3. Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę oraz nauki rzetelnej pracy, 2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, 3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 6

7 8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych we własnych środowiskach; 4. Szkoła w pracy wychowawczej zmierza do tego, aby uczniowie: 1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, 2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 3) mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie, 4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i za innych, wolność własną i wolność innych, 5) poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 8) posiadali umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów; 5 (uchylony) 6 (uchylony) 7 1. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum i liceum jest: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, 7

8 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w gimnazjum i liceum należą: 1) czytanie umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, 2) myślenie matematyczne umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym, 3) myślenie naukowe umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi, 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, 8) umiejętność pracy zespołowej; 3. W gimnazjum i liceum do najważniejszych zadań należą: 1) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, a wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela, 2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, a nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów, 3) wszechstronne przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji, 4) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 5) skuteczne nauczanie języków obcych, dostosowując zajęcia do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych, 8

9 6) poświęcanie dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej, co jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy, 7) propagowanie edukacji zdrowotnej, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 8) kształtowanie u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 9) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 10) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 4. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się; 5. W gimnazjum i liceum wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych i umiejętności podejmowania ważnych decyzji; 6. Gimnazjum i liceum zapewniają wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy w zakresie podstawowym; 7. W liceum możliwe jest ponadto kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego; 8. Szkoła ma obowiązek: 1) zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia, 2) przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych, dlatego uczniowie mogą wybrać przedmioty uzupełniające: a) w gimnazjum zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne, b) w liceum zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce, 3) zapewnić uczniom gimnazjum realizację projektu edukacyjnego; 9

10 8 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym; 2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela; 3. Programy wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3, opracowane są oddzielnie dla gimnazjum i liceum; 9 1. W gimnazjum i w liceum może być organizowana pomoc uczniom z trudnościami w nauce; 2. W szkole może być udzielana pomoc uczniom zdolnym, w szczególności przygotowującym się do olimpiad i konkursów przedmiotowych; W szkole mogą być realizowane regionalne lub lokalne programy: 1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży; 2. W szkole może być realizowany rządowy program albo programy mające na celu: 1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, 10

11 o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, 5) wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach, 6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, 7) wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży; 10a 1. Szkoła organizuje zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie ; 2. Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności: 1) wspierać wychowawczą rolę rodziny, 2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, 3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne; 3. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach; 4. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach; 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia; Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego; 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod; 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści; 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 11

12 i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 3) wykonanie zaplanowanych działań, 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego, o których mowa w rozdz określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego; 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego; 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum; 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo zwolniona ; ROZDZIAŁ III Organy szkoły Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski; 2. Każdy z organów ma prawo swobodnego działania - podejmowania uchwał, opiniowania i wnioskowania o pracy szkół w ramach swoich kompetencji; 3. Dla rozstrzygania spraw zasadniczych dla funkcjonowania zespołu wszystkie organy zespołu mają obowiązek współdziałania; 12

13 13 1. Dyrektor zespołu w szczególności: 1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół, 5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa, 7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu, 8) powołuje nauczyciela na stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, 9) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, 10) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów, 11) rozstrzyga sprawy sporne między organami, 12) dba o powierzone mienie szkolne, 13) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, oraz projektu edukacyjnego w gimnazjum, 14) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 15) (uchylony), 16) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, 17) ustala i podaje do publicznej wiadomości, do 30 września, informację o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych na podstawie odrębnych przepisów, 13

14 18) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu, 19) tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe, 20) organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, 21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych dokonuje oceny pracy nauczycieli, 22) koordynuje realizację projektu edukacyjnego na podstawie Regulaminu realizacji projektu edukacyjnego zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną; 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły; 4. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja kuratora jest ostateczna; 5. Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych; 6. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły; 7. Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami; 8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora; 14

15 14 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna zespołu, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, tworzą ją i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu; 2. Rada działa zgodnie z przyjętym regulaminem, a jej posiedzenia są protokołowane; 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor zespołu; 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej; 6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 7. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej spraw uczniowskich mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego; Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 2) uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej, 3) uchwalanie statutu i jego zmian, 4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez właściwe organy, 6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole, 7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 2. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: 15

16 1) organizacji pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projektu planu finansowego zespołu, 3) wniosków dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 4) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 5) zestawów programów nauczania, 6) powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, 7) dopuszczenia do użytku szkolnego w szkole programu nauczania, który stanowi szkolny zestaw programów nauczania, 8) propozycji podręczników i materiałów edukacyjnych, obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 9) powierzenia stanowiska dyrektora, ustalonemu przez organ prowadzący, kandydatowi; 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian; 4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole; 5. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków; 2. Tryb głosowania nad przyjęciem uchwał jest jawny, z zastrzeżeniem ust 3; 3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie tajnym, na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub jednego z członków Rady Pedagogicznej, jeżeli Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym uchwali ten tryb; 4. Protokół zebrania oraz listę obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant; 5. Obecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa 1) członkowie Rady Pedagogicznej usprawiedliwiają nieobecność jej przewodniczącemu, 16

17 2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, wobec członka Rady Pedagogicznej są zastosowane przepisy wynikające z regulaminu pracy; 6. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zapoznać się z treścią protokołu i zgłosić ewentualnie poprawki przewodniczącemu. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu; 7. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom i przedstawicielom związków zawodowych nauczycieli; 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły; 9. Rada Pedagogiczna powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli; 10. Komisja lub zespół składa na zebraniu podsumowującym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną; W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów; 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o której mowa w ust. 2, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2; 5. Rada Rodziców zespołu może porozumiewać się z innymi Radami Rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy; 17

18 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) opracowanie i uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 2) opracowanie i uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole, 4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, 5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 6) opiniowanie przebiegu pracy nauczyciela w związku z awansem zawodowym, 7) opiniowanie propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum i liceum; 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin; 9. Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z par. 14 ust. 6, Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu; 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły; 18

19 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się ze statutem zespołu, programem wychowawczym i programem profilaktyki, 2) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 4) prawo do opiniowania szczegółowych kryteriów ocen zachowania, 5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 6) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 7) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 8) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 9) prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z 14 ust. 6; 5. Samorząd Uczniowski opiniuje wniosek dyrektora zespołu w sprawie skreślenia ucznia liceum z listy uczniów; Szkoła umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły: 1) konflikt między dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną rozstrzyga organ nadzorujący szkołę, 2) konflikt między dyrektorem szkoły a radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę, 3) konflikt między nauczycielami, uczniami, nauczycielem a uczniem rozstrzyga dyrektor szkoły, 4) konflikt między samorządem uczniowskim a nauczycielem lub samorządem uczniowskim a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor szkoły, 5) od decyzji dyrektora strony konfliktu mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w zależności od rodzaju sprawy, w terminie do 7 dni od otrzymania decyzji na piśmie; 19

20 20 1. Organy szkoły współpracują ze sobą w ramach swoich kompetencji; 2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapewnienia miejsca obrad Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 3. Dyrektor może wstrzymać decyzje Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jeżeli są one niezgodne ze statutem szkoły lub prawem; 4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski mogą pełnić funkcje opiniotwórcze i wnioskodawcze wobec decyzji Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły; ROZDZIAŁ IV Organizacja szkoły Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego; 2. Informację o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych podaje do 30 września danego roku szkolnego Dyrektor zespołu na podstawie odrębnych przepisów; 3. Arkusz organizacyjny opracowany do 30 kwietnia każdego roku przez Dyrektora Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę w terminie do 25 maja danego roku; 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 5. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego; 6. Tygodniowy rozkład zajęć opracowuje zespół powołany przez Dyrektora Szkoły; 7. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy; 8. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 20

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo