Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn."

Transkrypt

1 Dublettenliste (polnisch) des Deutschen Polen-Instituts, Stand: Dezember 2014 (Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gabriele Brauhof: Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn. Sejmowe, 1991 Ajschylos ; Sofokles ; Eurypides : Antologia tragedii greckiej. Kraków : WL Album milenijny Fundacja Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej Aleksander Brückner Berbelicki, W. (oprac.). Warszawa, 1989 Améry, J. : O starzeniu się : bunt i rezygnacja. Podnieść na siebię rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci. Warszawa : Czytelnik, 2007 Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy (I): Listy o Zagładzie. Sakowska, R. (red.) Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1997 August Scholtis : śląski pisarz i publicysta ; twórczość po 1945 roku / pod red. Grażyny Barbary. Katowice : Biblioteka Śląska [u.a.], 2012 Balcerowicz, L. : 800 dni: szok kontrolowany, Warszawa: Oficyna Wydawn. "BGW", 1992 Baranowski, B. : Polska karczma, restauracja, kawiarnia. Wrocław: Ossolineum, 1979 Baraǹski, M. : Dynastia Piastów w Polsce. Warszawa : PWN, 2005 Baudouin de Courtenay, J. : Dzieła wybrane. Tom III + IV. Warszawa, 1989 Benn, G. : Po nihilizmie. Poznaǹ : Biblioteka Niemiecka, 1998 Bereś, W. : Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko. Warszawa : BGW, 1991 Bibliografia Śląska. 1982, Katowice : Bibl. Śląska Biela, A.: Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych. Lublin : KUL, Biskup, M. : Dzieje Zakonu krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia, Gdańsk: Wydawn. Morskie, 1986 Blättler, F. : Warszawa 1942 : zapiski szofera szwajcarskiej misji lekarskiej. Warszawa : PWN, 1982 Borkowski, L. : Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin : KUL, (2 Ex.). Borkowski, L.: Studia logiczne. Wybór. Lublin : KUL, Brandwajn, R.: Twarz i maska. Warszawa : WP, Brandys, K. : Między wojnami. Warszawa : Czytelnik, 1955 Bronowski, C.: Historia dramaturgii włoskiej XX wieku. Wrocław : Uniw. Wrocławski

2 Bruchnalski, W.: Między średniowieczem a romantyzmem. Warszawa : PWN, Brudek, A. : Wiersze wybrane i przekłady. Rzeszów : Ontario, 2001 Brudnicki, J.: Tadeusz NOWAK. Warszawa : PIW, Bryll, E.: A kto się odda w radość. Warszawa : PAX, Bryll, E.: Doświadczyński, czyli sarmacka śpiewogra o szczęściu... Wwa : PAX 1978 Buczkowski, L. : Wszystko jest dialogiem. Warszawa : LSW Buczkowski, L.: Proza żywa. Bydgoszcz : Pomorze, Budzisz, A.: Epigramat łaciński w Polsce w I. Poł. XVI wieku. KUL, 1998 Buras, P. : Doka d prowadzi "niemiecka droga"? : o polityce zagranicznej Niemiec Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2005 Buttiglione, R.: Doktorat honoris causa. Lublin : KUL, (2 Ex.) Bydgoszcz Bromberg część III : szlachta rycerska pod herbem z półksięzycem ; czytadło historyczne ; fragmenty wspólnej polsko-niemiecko-islamskiej historii wybranej szlachty rycerskiej dawnego województwa bydgoskiego i Gochów. (W. Sobecki. Hg.). Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst Cekiera, Cz. : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Lublin : KUL, Chamiec, J.: Cięższą podajcie mi zbroję. Warszawa : Czytelnik, 1959 Chlewiński, Z.: Postawy a cechy osobowości. Lublin : KUL, Chrzanowski, T: Sztuka ziemi krakowskiej. Kraków : Wyd. Literackie, 1982 Cichla-Czarniawska, E.: Co za nas mówi. Lublin : Nobertinum, 2011 Cichla-Czarniawska, E.: Usiedleni : wybór wierszy. Lublin : Nobertinum, 2012 Csato, E.: Leon Schiller twórca monumentalnego teatru polskiego. Wwa : Cygański, M.: Mniejszość niemiecka w Polsce w latach Łódź : Wyd. Łódzkie, Czapik-Lityńska, B.: Chorwacka i serbska Awangarda Lit. Uniw. Śląski 2005 Czarnota, J. : Cień przychodzącego. Warszawa, Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL. Jakubowska, Urszula (Red.). Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna [u.a.], 2011 Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Lublin,

3 Czornik, K.: Irak w politycezagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym. Katowice : Uniw. Śląski, 2011 Czytanie Kniaźnina. Mazurkowa, B.(Hg.). Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2010 Danielewska, Ł.: Portrety godzin: o Kazimierze Iłłakowiczównie. Wwa : Czytelnik, 1987 Dar ciała darem osoby: O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej. KUL 2005 Dernałowicz, M. : Juliusz Słowacki. Warszawa : Interpress, 1976 Diagnoza dla osób niepełnosprawnych. Szczecin : Uniw. Szczeciński 2002 (dt.+ polnisch) Ditfurth H.: Duch nie spadł z nieba. Warszawa : PIW, 1979 Ditfurth, H.: Nie tylko z tego świata jesteśmy. Warszawa : PAX, 1985 Dobraczyǹski, J. : Najeźdzcy. Katowice : Wydawn. Śląsk, 1982 Dobraczyǹski, J. : Opowiadania. Warszawa : PAX, 1955 Domańska, H. : Śladami gdańskich zabytków. Gdańsk : KAW, 1987 Dorobek Stulecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń Dorobek, A. : Odpryski. Płock : Dom Kultury w Płocku, 1996 Dorobek, A. : Po tamtej stronie ÁwiatÚa. PÚock : Dom Kultury, Dörr, J.: Pogoda nadziei. Łódź : Oficyna Bibliofilów 1998 Drzewucki, J. : Podróż na południe (wiersze z lat ), Kraków 1997 Dworczyk, W.: Ludzie australijskiego buszu. Warszawa : Czytelnik, 1989 Dygat, S. : Podróż. Warszawa : PIW,1965 Dyskursy krytycznoliterackie : wokół słownika polskiej krytyki literackiej T.1 / pod red. Grażyny Borkowskiej. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2010 Dyssertacya na publiczney sessyi Szkoły Główney Koronney... Jaśkiewicz, J.: Kraków: 1978 Dzieje teatru polskiego. T.5/1. Pod red. Tadeusza Siverta. Warszawa : PWN, Dzieje Ustki. Lindmajer J. i in. Słupsk : Polskie Towarzystwo Historyczne, (2 Ex.) Eckert, M.: Historia polit. Polski Odrodzonej Warszawa : C. Ośr. Metod Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów. Lublin : KUL 1993 Encyklopedia muzyczna PWM. red.: Andrzej Chodkowski... t. 10. Sm Ś. Kraków : Polskie Wydawn. Muzyczne,

4 Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa, 1976 Epizody powstania warszawskiego / zdjęcia J. Tomaszewski, wstęp Roman Bratny, Wyd. 1. Warszawa : KAW, 1979 Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki. Antoszewski, Andrzej (red.) Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1994 Faron, B.: Spotkania i powroty. Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995 Feleszko, K.: Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowo-słowiańskich. Wrocław : Ossolineum 1981 Filipowicz, K. : Co jest w człowieku. Warszawa : Czytelnik, 1971 Filler, W.: Randez-vous z warszawską operetką. Warszawa : PIW, 1977 Francuz, P.: Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedm. Lublin Frelek, M. : Wiersze. Lubaǹ : Stary Lubaǹ - Altlauban, 2003 Frybes S. : W krainie groteski. Problemy satyry galicyjskiej 2. poł. XIX w. Ossolineum, 1979 Gach, Z.: Antybohater, Wrocław: Fopress, 1991 Gała zka, T.: Ziemia Płocka. Płock : Wojew. Biblioteka Publiczna, 1989 (2 Ex.) Garbaczewska-Pawlikowska, Z. : Zmiana kalendarzy. Kraków, 1997 Gąsiorowski, K. : Fikcja realna. Szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1986 Gębała, S. : Teatr Różewicza. Wrocław Gębołyś, Z.: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w Katowice Giemza, L.: Nowa Fala wobec historii. Lublin : Tow. Nauk. KUL, Gołębiewska, W. : Nikt się nie spodziewał. Płock : Książnica Płocka, 2005 Gorczyński-Kolejár, W. : Tramwaj na Wyspę Umarłych. Wrocław Górny Śląsk przed stu laty : jak o nim gazety owczesne pisały.. Katowice : Śląsk, 1984 Gorski, I.: O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim. Warszawa : PWN, 1986 Goya : Francisco Goya y Lucientes. Cykl osiemdziesięciu rycin ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, Grabski, W. : Rapsodia świdnicka. Katowice : Śląsk, 1985 Grzegorczyk, P. : Index lexicorum. Warszawa : PWN, 1967 Grzegorek, L. : Kultura żywego słowa. Szczecin : WSP 1985 Gutaker, K.: Tęczyński. Dramatyczne dzieje bałtyckiego dyplomaty. Warszawa : PWN,

5 Heck, D. : Spór czy lament? Wrocław Hirsch, E. : Dzika wdzięczność. Kraków : Wyd. ZNAK, 2003 Hoesick, F. : Chopin. Życie i twórczość I-IV (ohne Ort + Datum). Hoesik, F. Chopin. Życie i twórczość. Tom II. Kraków : Polskie Wydawn. Muzyczne, 1967 Hückel, S.: Z dziejów hydrotechniki morskiej w Polsce. Gdańsk : GTN, 1968 Irzykowski, K.: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. WL 1980 Ivanka, A. : Wspomnienia skarbowca Warszawa : PWN, 1964 I w odmianach czasu smak jest : antologia polskiej poezji epoki baroku. Sokołowska, J. (Hg.). Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991 Jachimowicz, M.: W blasku istnienia. Wrocław : OKIS, 1994 Jancar, D. : Terra incognita. Warszawa : Nowa 1993 Janczarski, C.: Portret z gałązek i ziół. Warszawa : PIW, 1970 Jankowski, St. (Agaton) : Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia Tom I. Warszawa PIW, 1988 Jastrun, M. : Między słowem a milczeniem. Warszawa : Czytelnik 1979 Jastrun, M. : Poezje zebrane 1. Warszawa Jaworski, K. : Dandys : słowo o Brunonie Jasieǹskim.Warszawa : Iskry 2009 Jedlicki, J. : Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym : scripta i postscripta. Londyn [u.a.] : Aneks [u.a.], 1993 Jungk, R.: Człowiek tysiąclecia. Warszawa : PIW, 1981 Jurewicz, A.: Życie i liryka. Gdańsk : Wyd. Słowo/Obraz terytoria, Kaczanowicz, W.: Cesarz Probus n.e. Katowice 1997 Kaden-Bandrowski, J. : W cieniu zapomnianej olszyny. Kraków : Wydawn. Lieterackie, 1957 Kalinowska, M.: Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie... Warszawa : PIW, 1989 Kamieǹska, A. : Oj lesie, lesie zielony. Wybór bułgarskiej pieśni ludowej. Warszawa : PIW, 1956 Kamiński, S.: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej. Lublin : KUL, 1989 Kaplita, Wiktoria : Podoba mi się, ale nie lubię. Kraków 1977 Karasek,K.: Prywatna historia ludzkości. Kraków

6 Karnawał dziadowski. Kostrzyn : LSW, 1973 Karpiǹski, J. : Portrety lat : Polska w odcinkach London : Polonia, 1989 Katowice : polsko-niemiecka przestrzeõ kulturowa w latach / red. G. Szewczyk. Katowice : Uniw. Àlªski, Kądziela, J.: Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn.,1976 Keff, B. : Utwór o Matce i Ojczyźnie. Kraków : Korporacja Ha!art, 2008 Kępiǹski, A. : Rytm życia. Kraków : Wydawn. Lit.,1973 Kępiǹski, A. : Schizofrenia. Warszawa : Paǹstwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, 1974 Kicianka, H.: Twórczość plastyczna J. I. Kraszewskiego. Kraków : Muzeum Narodowe 1985 Kieniewicz, S.: Historia Polski, T.II: , Cz.1: Wwa: PWN, Klicka, E. : WraÏliwiec. PÚock : Dom Kultury, Kolbuszewski, J. : Tatry w literaturze polskiej. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982 Komza, M.: Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką. Uniw. Wrocławski, 1995 Kongres uczonych polskiego pochodzenia II. Zbiór materiałów. Red. H. Kubiak. Ossol Kopaczewski, J.: Kazimierz Pułaski. Warszawa : Interpress, 1973 Kopczewski Kopiec wspomnień. J. Gintel (Hrsg.) Kraków : WL, 1959 Kos, J. : Pergamin piasku. Wrocław: OKIS, 1994 Kosiewski, S. : Oby do Wilna. Wiersze. Katowice Kosyrz, Z.: Wychowanie patriotyczne młodzieży akademickiej. Warszawa : PWN, 1985 Kott, J. : Postęp i głupstwo: szkice. 2 Bde. Warszawa: PIW, 1956 Kraków : cztery pory roku w fotografii Henryka Hermanowicza. Banach, J.[Hrsg.]. Kraków : Wydawn. Lit., 1978 Krasuski, J. : Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG Poznaǹ : Instytut Zachodni, 1972 Krasuski, J. : Spór o orientacje imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej : pogla dy polityczne Hansa Delbrücka. Poznań : Instytut zachodni, Kraszewski, J. I. : Papiery po Glince. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988 Kroatywni : Dramat chorwacki po 1990 roku. Majdzik, K. (Red.). Katowice : Uniw. Śląski, [tom 1 + 2]. 6

7 Kroki po śladach. Antologia najmúodszej poezji púockiej. PÚock : Dom Kultury, Kromer, M. : Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie. Olsztyn, 1977 Król, A. : Zamek Królewski w Warszawie : od końca XIII wieku do roku Warszawa : PIW, 1971 Kryska, S.: Fragmenty. Warszawa : Czytelnik, 1966 Krzyżanowski, J.: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa : PIW, 1956 Krzyżanowski, J. : Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa : PIW, 1968 Kubas, S.: Konsolidacja demokracji w systemie politycznym : przykład powojennej Japonii ( ). Katowice : REMAR, 2011 Kubiak, Z. : Jak w zwierciadle. Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1985 Kubow, S. : Sylwetki Polskich Bibliologów. Krakow Kudasiewicz, J.: Biblia, historia, nauka. Kraków : Znak, 1986 Kukurowski, S.: Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat Wrocław 1995 Kulawik, A. : Teoria Wiersza. Warszawa (2 Ex.) Kulik, A : Gra. Lublin 1993 Kuncewicz, P. : Cien ręki. Łodź Kuroǹ, J. : Polityka i odpowiedzialność. Londyn : Aneks, 1984 Kurowicki, J. : Bez stałego adresu. Wrocław i in.: Ossolineum, 1980 Kuś, M. : Telewizja publiczna w Hiszpanii : pomiędzy polityką i rynkiem. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocł., 2013 Kuśniewicz, A. : Trzecie królestwo. Warszawa : PIW, 1975 Leszczyński, Z.: Zagrożenia zawodowe a medycyna fabryczna. Warszawa : PWN Lewicki, E. : Życie cudzym kosztem. Warszawa : KiW, 1986 Lewin, L. : Kongres w Sienie. Kraków, 1985 Liebert, J.: Pisma zebrane (Tom 1, Poezja, proza). Więź 1976 Lileyko, J.: Vademecum Zamku Warszawskiego. Wyd. 1. Warszawa: Interpress, Lisiecka, A.: Mandaryni i gryzipiórki. London : Polonia Book Found, 1973 Lissa, Z.: "Bunt żaków" T. Szeligowskiego. Kraków : PWM,

8 Literatura polska Dokumentacja bibliogr (bibliografia do tomów 1-2) Literatura polska Tom 1: Warszawa : WP, 1975 Loewig, R.: Rysunki i grafiki. (Text poln. u. dt.).warszawa 1986 Lublin literacki : Szkice i wspomnienia. Wyd. Lubelskie, 1984 Ludat, H.: Nad Łabą i w Gnieźnie: wokół roku 1000, Warszawa: [s.n.], 2000 Luteranie w Gorzowie ( ). Piotrowski, R. (Hg.). Gorzów : Komisja Historyczna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Gorzowie : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamia tek Przeszłości w Gorzowie, 2007 Łabędź, L. : Bez złudzeń. London 1989 Łączkowski, Z.: Tobie przystoi pieśń.. Warszawa: PAX Łączkowski, Z., T.: Wolność nie zniewolona czyli spacerkiem przez... Warszawa 1997 Łęcki, W.: Dzikie ogrody. Warszawa 1994 Łossowski, P.: Kłajpeda kontra Memel : problem Kłajpedy... Neriton 2007 Łoszewski, T.: Powroty. Warszawa : Comandor, 2001 (2 Ex.) Łoziǹski, W. : Życie polskie w dawnych wiekach. Kraków : Wydawn. Lit.,1964 Łubieński, Tomasz : Bohaterowie naszych czasów. Warszawa : Aneks, 1986 Łubieński, T. : Porachunki sumienia. Warszawa : Więź, 1994 Łużyczański, W. : Spisani na straty w stalinowskich więzieniach PRL Warszawa : Wydawn. Most, 1987 Mackiewicz, St. (Cat) : Lata nadziei. 17 września 1939 r. 5 lipca 1945 r. Warszawa : Głos, 1990 Madajczyk, C.: Dramat katyński. Warszawa : KiW, Majchrowski, J. : Ulubieniec Cezara : Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Zarys biografii. Wrocław u.a. : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn., 1990 Malina, A.: Gli scribi nel Vangelo di Marco : studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia. Katowice : Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2002 Maliszewski, K.: Młody poeta pyta o -. Wrocław : OKIS, 1994 Mały słownik języka polskiego. Skorupka, St. Warszawa, 1968 Mały słownik kultury dawnych Słowian. Leciejewicz, Lech (Red.). Warszawa : Wiedza Powszechna,

9 Masłowski, M. : Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-boskiej komedii" do II wojny światowej. Wrocław [u.a.] : Zakl. Nar. in. Ossolińskich, Materiały do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce w latach Halpern, J. (Hg.). Warszawa : PWN, Mazurek, M. : Antropologia niedoboru w NRD i PRL : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław : Oficyna Wydawn. ATUT, 2010 Męclewski, E.: Nie przezwyciężona przeszłość. Warszawa : PAX, 1977 Mencwel, A. : Sprawa sensu. Szkice. Warszawa : PIW, 1971(2 Ex.) Messner, R.: Wolny duch. Katowice : Stapis, 1996 Michałowski, K. : Nie tylko piramidy... sztuka dawnego Egiptu. Warszawa : WP,1966 Miodyński, L.: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w lit. macedońskiej po 1945 r. Katowice 1999 Mleczko, J. : Bułgarskie pieśni łazarskie. Katowice : Uniw. Śląski 2007 Mocarska-Tycowa, Z.: Wybory i konieczności. Poezja Asnyka...Toruń : UMK, 1990 Mochnacki, M. : O literaturze polskiej w wieku dziewietnastym. Łódź 1985 Mołodcówna, Z. : Opowieści biograficzne Wacława Berenta. Warszawa : PIW, 1978 Moskalowa, A.H.: Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej. Warszawa : LSW, 1979 Motty, M.: Listy Wojtusia z Zawad. Warszawa : PAX, 1983 Murianka, P.: Suchy badyl. Nowy Sącz : Sądecka Ofic. Wyd., 1983 Muzeum Narodowe w Warszawie : malarstwo. Lorentz, S. Warszawa : Arkady, 1984 Myszkowski, K.: Kozi róg. Bydgoszcz 1995 Nabożne pieśni, które przy gromadnym odprawianiu różańców(...) Warszawa : PAX, 1977 Natanson, W. : Boy-Żeleński. Opowieść biograficzna. Warszawa : LSW, 1977 Nawrocki, M.: Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni : rzecz o poezji Stanisława Grochowiaka / Michał Nawrocki. Kraków : Wyd. Arcana, 2007 Niemieckie roszczenia maja tkowe wobec Polski : analizy prawne. Kiejna, U. u.a. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2004 Niemirowicz-Danczenko, W. : O teatrze, Warszawa : PIW, 1957 Niewrzęda, K. : Czas przeprowadzki. Szczecin : Forma Autorska, 2005 Niewrzęda, K. : Wariant do sprawdzenia. Szczecin : Wydawnictwo FORMA,

10 Noakowski. Wstęp Mieczysław Wallis. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Auriga, 1965 (2 Ex.) Norwid, C.: Pisma wybrane : Listy. Warszawa : PIW, Nowa Księga Przysłów Polskich. Krzyżanowski (Hg.). PIW,1969 Nowa księga rachunkowa starego miasta Elbląga, część 2 ( ). Pelech, Markian (Hg.). Warszawa u.a. : PWN, Nowaczyński, A.: Małpie zwierciadło: wybór pism satyrycznych i Nowak, J. : Polska z oddali. Wojna w eterze wspomnienia. Tom II. Londyn : Odnowa, 1988 Nowak, P. : Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Lublin, 2002 Nowak, T. : Władysław Łokietek. Polityk i dowódca. Warszawa Nowakowski, J.: Obrońca natury i ludzkich mitów. O poezji J.B. Ożoga. Rzeszów: WSP 1990 Nussbaum, H. : Szkice historyczne z życia Żydów w Warszawie od pierwszych śladów pobytu ich w tem mieście do chwili obecnej. Warszawa : WAiF, 1989 Oberski, J.: Lata dzieciństwa. Warszawa : KiW, 1988 Obraz literatury polskiej. Literatura polska w okresie REALIZMU i NATURALIZMU, tom 4, PWN 1971 Olimpijskie Laury. Warszawa : SiT, 1980 Obraz podwójny : Polska-Niemcy = Doppelbild : Polen-Deutschland Rymkiewicz, R. (tłum.). Warszawa : Fundacja Laetitia, Okocim 1985 : Najlepsze z najlepszego. Teskt Leszek Mazan. Kraków 1995 Okońska, A.: Rozmowy z panią Miecią,Warszawa : LSW, Olimpijskie laury. Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1980 Olszański, K.: Wojciech Kossak. - Wyd. 3, popr. i uzup. Wrocław [u.a.] : Ossolineum, 1982 Opalińska, A. : Lustracja w Polsce i w Niemczech. Wrocław : Oficyna Wydawn. Atut, 2012 Opara, S. : Marksizm a religijność. (światopodlądy). Warszawa : Książka i Wiedza, 1980 Orski, M.: Kontestator wśród narodowych znaków. Wrocław 1989 Ostasz, L.: Dramaty. Kraków, 1996 Ostasz, L.: Subtelni buntownicy. Olsztyn ; Warszawa 2002 Owczarz, E.: Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur... Toruń 1993 Paderewski, I.: Pamiętniki. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986 Papla, E. : Akmeizm. Geneza i program. Wrocław i.in : Ossolineum,

11 Passi, I.: Powaga śmieszności, Warszawa : PWN, 1980 Pasterze wiernych Słowian...(...). Kraków : Znak, 1985 Pawelec, D.: Czytając Barańczaka. Katowice : Gnome, 1995 Peikert, P. : Kronika dni oblężenia (Wrocław 22 I 6 V 1945). Wrocław : Zakł. Narod. Im. Ossoliǹskich, 1964 Piasecki, B. : Patriotyzm polski. Warszawa : PAX, 1960 Piasecki, J. : Z dala od was : wiersze. Warszawa, 1989 Piaszczynski, P. : Mały Kapitalizm. Olsztyn : Zakład Poligraficzny UWM 2002 Piątkowska-Małecka, J.: Zwierzęta w gospodarce ludności... Olsztyn : OBN 2003 Pigoǹ, St. : Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa : PIW, 1969 Pilarczyk, K.: Przewodnik po bibliografiach polskich judaików. Kraków: Uniw. Jagielloński, 1992 Piłsudski, J. : O sobie : z pism, rozkazów i przemówień Komendanta. Omnipres 1989 Piłsudski, J. : Myśli, mowy i rozkazy. Warszawa : Wyd. Kwadryga, 1989 Piwińska, M.: Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa : PIW, Pluta, J.: Stacja metro: Franz Kafka. Wrocław : OKIS, 1994 Płoszewska, M. : W pobliïu milczenia. PÚock : ZLP PÚock, Płóciennik, S. : Czy Niemcy powinni dłużej pracować? : wydłużenie czasu pracy jako instrument rozwia zywania problemów gospodarki RFN. Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005 Podobizna autografu Dziadów Części I Adama Mickiewicza. Wrocław : Ossolineum 1971 Poeci bez granic. Wrocław : Word-Press, 2004 Polacy-Żydzi : wybór źródeł = Polen-Juden: Quellenauswahl. Kunert, A.K.[Hg.] Warszawa: Rytm ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2001 Polski słownik biograficzny. Tom XI, zeszyty nr Po Polsce o Polsce. Berlin, 1962 Potrącić strunę poezji kamienną. Szkice o Uspokojeniu Juliusza Słowackiego. PIW, 1979 Problematyka Prus wczoraj i dziś. Poznań, 1981 Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. T Wrocław : Ossolineum, 1977 Prokop, J.: Szczególna przygoda żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie. London

12 Prus, E.: SS- Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?. Wrocław: Nortom, 2001 Przemiany wartości a system polityczny. Warszawa Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku. Holzer, J. (Hg.) Warszawa : ISP, 1996 Przybylski, R. : Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królewstwa Polskiego. Warszawa : PIW, 1983 Prus, B. : Wybór pism. Warszawa : Książka i Wiedza, 1952 Przybylski, R.: Wtajemniczenie w los. Warszawa : PIW, Pustkowski, H.: Przestrzenie poezji: szkice krytyczno-literackie. Łódź : Wyd. Łódzkie, 1986 (2 Ex.) Rakowski M. F.: Dzienniki polityczne Warszawa: Wydawn. Iskry, 1999 Rieger, S. : Glenn Gould - czyli sztuka fugi. Gdańsk : Słowo/ Obraz Terytoria 1997 Rolicki, J.: Edward Gierek : przerwana dekada-wywiad. Warszawa : Fakt, 1990 (2 Ex.) Roś, J. : Historia Niemców olkuskich. Olkusz, 2000 Rożek, M. : Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa. Warszawa [u.a.] : Wydawn. Nauk. PWN, 1993 Rubinowicz, D.: Pamiętnik. Warszawa: KiW, 1960 Ruszczyc, M. : Polacy czasów niewoli. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wyd., 1987 Rymkiewicz, A. : Srebrny jeleń. Warszawa : Czytelnik, 1978 [Fotokopie] Rysunki i akwarele artystów polskich XVII-XX w. Katalog. Wrocław i in. Ossolineum, 1969 Rzeszów. Bator, E.(Red.). Rzeszów : Tekst, Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. Katowice : Uniwersytet Śląski Samotność słowa. Z listów do Wacława Iwaniuka. Lublin Samsel, R.: Rozmowy z małolatem, Warszawa : Czytelnik, Sawicki, J. : Ludzie i martwe paragrafy. Warszawa : Iskry, Sawicki, S. : Z pogranicza literatury i religii : szkice. Lublin : KUL, 1979 Schaeffler, R.: Filozofia religii. Częstochowa Seyle, H.: Stress życia. Warszawa Sinko Z.: Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim. Wrocław Skarga, B. : Ślad i obecność. Warszawa : PWN,

13 Skierniewice. Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wyd (5Ex.) Sławińska, I. : Odczytywanie dramatu. Warszawa Sławińska, I.: Teatr w myśli współczesnej: ku antropologii teatru. Warszawa : PWN, 1990 Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Rospond, Stanisław (Hg.). Wrocław : Ossolineum, 1984 Słownik języka polskiego. Skorupka, St. Warszawa, (11 tomów) Słownik poprawnej Polszczyzny. Warszawa : PWN, 1973 Sobecki, W. : Historia sąsiedztwa. Bydgoszcz-Toruǹ. Bydgoszcz : Wydawn. Tekst, 2010 Soldati, M. : Aktor. Warszawa Soliński, W. : Kształty obecności. Wrocław Spychała, L. : Studia nad legendą dynastyczną Arpadów : między pulpitem średniowiecznego skryby a warsztatem współczesnego badacza. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011 Stabro, S. : Poeta odrzucony. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989 Stala, M. : Metafora w liryce Młodej Polski. Warszawa : PWN, Stebler, M.: Daniel Czepkos Coridon und Phyllis : eine Analyse des Epos mit Strophenkommentar zum Ersten Buch. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1995 Steiner, M. : Chiǹski teatr xiqu : interpretacja antropologiczna. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocł., 2013 Steinfeld, L.: Elegie Chrystusowe. Cz. II 1987; Cz. III 1988 Strofy o poezji: antologia / wybór Jacek Kajtoch. Wyd. 1. Warszawa : Iskry, Strzelecki, Z. : Polska plastyka teatralna. Warszawa : PIW, 1963 Studia Norwidiana. Nr V, VI, VII. Lublin : KUL Strzembosz, T. : Akcje zbrojne podziemnej Warszawy Wyd. 2. popr. i rozsz. Warszawa : PIW, 1983 Sytuacja społeczno-kulturowa mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Kielce : Wydawn. Szumacher, Szajnocha, K. : Jadwiga i Jagiełło. Warszawa : PIW Tom 1-4. Szaniawski, J. : Łgarze pod złotą kotwicą. Kraków : Wydawn. Literackie, Szare szeregi : harcerze Jabrzemski, J.(red.). Warszawa : PWN, Tom

14 Szawłowski, R. : Prawa człowieka a Polska. London : Polonia, S. Szczypiorski, A.: Z notatnika stanu rzeczy. Poznań: Kantor Wyd. SAWW, 1989 Szewczyk, W. : Każdy ma swój życiorys. Eseje i felietony. Katowice : Struktura, 1996 Szpakowska, M. : Dyskusje ze Stanisławem Lemem. Warszawa : Open, 1997 Szymik, J.: Problem teologicznego wymiaru dzieła lit. Cz. Miłosza. Katowice Szypowska, M.: Jan Matejko wszystkim znany. Warszawa : PIW, Świat integralny : pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza ; Materiały konferencji literackiej Kisiel, Marian (Hg.). Katowice : Górnośląskie Tow. Literackie, 1994 (2 Ex.) Światłowska, I. : Publikacje pracowników Instytutu Filologi Germańskiej Uniw. Wrocławskiego w latach Wrocław, (2 Ex.) Świeżawski, L. : Muza łaskawa. Łódź : Wyd. Łódzkie, 1968 Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji. Kopczewski, Jan Stanisław (opr.). Warszawa : PZWS, Taranienko, Z.: Rozmowy z pisarzami, Warszawa : WP, Tarczałowicz, J.: Lucjan Szenwald. Życie i twórczść. Warszawa : PIW, 1977 Tatarkiewicz, W. : Historia filozofii. (tom 1-3). Warszawa : PWN, 1981 Teatr bezsłownej prawdy: "Scena plastyczna" KUL. Lublin : Wyd. KUL, 1990 Tekst i jego odmiany. Warszawa, 1996 Timoszewicz, J.: Dziady"... Warszawa : PIW, Tokarz, F.: Z filozofii indyjskiej. Cz.2. Lublin : KUL, Tokarz, W. : Galicyja w początkach ery Józefiǹskiej. [ es fehlt Titelblatt und S. 1 16] Topolski, J.: Wielkopolska poprzez wieki. Poznań : Wydawn. Poznańskie, S. Totenmesse : Munch-Weiss-Przybyszewski. katalog towarzyszy wystawie. Kossowski, Łukasz. Warszawa : Muzeum Literatury, 1995 Tradycja i współczesność. O kulturze artystycznej Polski Ludowej. Warszawa : PIW, 1970 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje... Zielona Góra : LTN 2001 Trojnar, A.: Dzialność kulturalna Tytusa P. Attyka Tuczyǹski, J. : Herder i herderyzm w Polsce. Gdaǹsk : Marpress,

15 Układ PRL-RFN z grudnia 1970 a proces normalizacji : aspekty prawne i polityczne. Trentowska, H.(Hg.). Warszawa : Interpess, 1985 Urbankiewicz, J.: Za płotem paradyzu. Łódź : Wyd. Łódzkie, W kręgu twórców myśli politycznej : zbiór studiów. Zieliński, Henryk (Hg.). Wrocław [u.a.] : Ossolineum, Wachowska, B.: Z dziejów jednolitego frontu w Łódzkim okr. przemysłowym. Łódź 1973 Walecznych tysiąc. Warszawawa : PIW, Walkiewicz, A. : Rybopkarty/Ribbekardt. Zamki i ogrody w Województwie Zachodiniopomorskim. Kulice u. a., 2013 Wallis, M. : Canaletto : malarz Warszawy. Warszawa : Auriga, 1983 Warszawskie getto : w 45 rocznicę powstania.warszawa : Interpress, Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim. Falkenberg, G. (red.). Warszawa, 1992 Wawrzyńska, E. : W chwili zatrzymanej przypadkiem. PÚock : ZLP PÚock, 1999 Ways, Š.; Szwedowska, J.: Ziemia i chmury. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2002 Westfal S.: Teka językowa. London Whitehead, A. : Nauka i świat nowożytny. Kraków : Znak, Wiatr, J. : Polski interes narodowy : refleksje o historii i współczesności. Warszawa : Wydawn. IFiS PAN [u.a.], 2012 Wiech : Cafe pod minogą. Warszawa : Iskry, 1957 Wierciński, A.: Rozmazany horyzont.wiersze wybrane Lubl. : Norbertinum 2000 Wierciński, A. : Kelner w czerni (Wiersze). Lublin Wierzbicki, J.: Miroslav Krleza. Warszawa : WP, Wiesenthal, S. : Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Kraków : Universitas, 1995 Wikarjak, J. : Warsztat pisarski Cycerona. Warszawa : PWN, Wilanów / fotografie. Fijałkowski, W. Warszawa : Sztuka, 1955 Wilenska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja. Fotografie Kęstius Stoskus. Herder Institut Marburg ; Instytut Sztuki PAN Warszawa, 2005 Witan, J.: Piękna plejada. Szkice o poezji pol.xx w. Warszawa : KAW, 1980 (2. Ex) Wojciechowski, A. : Młode malarstwo polskie Wrocław : Ossolineum,

16 Wojna żydowsko-niemiecka: polska prasa konspiracyjna o powstaniu w getcie Warszawy. Szapiro, P. [Hrsg.] Londyn: Aneks, 1992 Wojsko, literatura, sztuka. Warszawa : MON, Worcell, H.: Inne rewiry. Kraków : Wyd. Literackie, 1979 Wybrane problemy kultury katol. i polityki kultur. Kościoła. Bd.4. Wwa:Inst. Kultury, Wyciskanie brukselki? : o europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Kurczewska, Joanna (Red.). Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2009 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Tom 5 : L-M. Warszawa 1997 Wyka, K. : Młoda Polska. Kraków : Wydawn. Lit.,1977 Wyspiański, S.: Dzieła zebrane. Tom 15, Vol 1-4. Hrsg. v. Leon Płoszewski. Kraków 1964 Wyspiański, S.: Listy zebrane. Tom 3: Listy do K. Maszkowskiego. Kraków : WL, 1997 Wyspiaǹski, S. : Poezje. Warszawa : PIW, Wystawa Żydzi - Polscy: czerwiec-sierpień Muzeum Narodowe w Krakowie. Kraków, 1989 Z dziejów polskiej kultury muzycznej. t. 2. Od Oświecenia do Młodej Polski. Warszawa : Paǹstw. Wydawn. Muzyczne, 1966 Z dziejów gminy starozakonnych w Warszawie w XIX stuleciu: szkolnictwo. Warszawa : WAiF, 1983 Z dziejów polskiej kultury muzycznej. Łobaczewska, S. (Red.). Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958 Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Tom 2. Kraków : UJ, 1988 Z przeszłości Krakowa. Red. Jan M. Małecki. Warszawa : PWN, 1989 Zabierowski, S.: Ze studiów nad Źeromskim - "Popioły". Wrocław : Ossolineum, Zagórski, J.: Wybór wierszy. Warszawa : PIW, Zajączkowski, R.: Głos prawdy i sumienie. Wrocław Zakrzewski, B.: "Spowiednicy" Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje. Wrocław : Zawilski, A.: Bitwy polskiego września. T.1. Warszawa : Nasza księgarnia, 1972 Zawistowska, K.: Utwory zebrane. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982 Zembaty-Michalakowa, M.: Poezja J. Przybosia w świetle badań... Wrocław Ziątkowski, L. : Dzieje Żydów we Wrocławiu. Wrocław : Wydawn. Dolnośląskie,

17 Zielińska, M. : Mickiewicz i naśladowcy. Warszawa : PIW, 1984 Zieniewicz, A.: Idące Wilno. Szkice o "Żagarach". Warszawa : PIW, Ziółkowska, A. : Blisko Wańkowicza. Kraków : Wydawn. Literackie, 1988 Ziółkowska, A. : Blisko Waǹkowicza. Kraków : Wydawn. Literackie, 1975 Zwierzchowski, K.: Referendum stanowe w USA. Katowice : Uniw. Śląski, 2002 Żebrowski, R.: Dzieje Żydów w Polsce: wybór tekstów źródłowych Warszawa: Żeromski. S.: Pisma zebrane 3. Warszawa Żółkiewski, S. : Teksty kultury: studia. Warszawa : PWN, 1988 Żydowski Inst. Historyczny w Polsce, 1993 Żygadło-Czopnik, D. : W kręgu czeskiej semiotyki teatru : Ivo Osolsobě jako teoretyk teatru i musicalu. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego,

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg.

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg. ANTYKWARNIA-Księgarnia NIEZALEŻNA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Częstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze

WSTĘP. Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze WSTĘP Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze Bibliografia Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze jest wyodrębnionym typem bibliografii specjalnej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Batora Katarzyna: Bereś Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora Katarzyna: Buras Jacek Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004 [Dokument elektroniczny]. - Poznań

Bardziej szczegółowo

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur. 3.06.1957. Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz książki Spis publikacji oraz udział w konferencjach; promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich; recenzje (stan: kwiecień 2015 r.) 1991 1. Zbiory

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 Poz. 5792-6403 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Praca ma dotyczyć wyłącznie apokryfów rozumianych jako teksty związane z Biblią (stymulowane wątkami biblijnymi i/lub

Bardziej szczegółowo

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n Program Patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Komitet Honorowy Ma r s z a ł e k Se j m u RP Bronisław Komorowski Ma r s z a ł e k Se n at u RP Bogdan Borusewicz Mi n i s t e r Ed

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA

SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA Uczestnicy, którzy wybierają specjalizację teatrologiczną, już w pierwszym etapie piszą pracę z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie. Podczas pisemnej części zawodów II stopnia

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944 POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944 Źródłami informacji do zestawienia bibliograficznego są wybrane z zasobów DBP we Wrocławiu oraz sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska książki i artykuły

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

KASETY VHS K-mgv 56- Ekologia i otoczenie: Ekologia w modzie, Ład architektoniczny, Wnętrza jak mieszkać ekologicznie, Budownictwo ekologiczne

KASETY VHS K-mgv 56- Ekologia i otoczenie: Ekologia w modzie, Ład architektoniczny, Wnętrza jak mieszkać ekologicznie, Budownictwo ekologiczne Zbiory audiowizualne- stan na 08.10.2010 r. BIOLOGIA Nr 1 - Encyklopedia multimedialna PWN - Biologia: definicje, hasła, galerie psów rasowych, koni, zwierząt chronionych, oraz roślin, grzybów i porostów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT NAUK O LITERATURZE POLSKIEJ IM. IRENEUSZA OPACKIEGO

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT NAUK O LITERATURZE POLSKIEJ IM. IRENEUSZA OPACKIEGO UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT NAUK O LITERATURZE POLSKIEJ IM IRENEUSZA OPACKIEGO mgr Iwona Stępień Lechoń warszawski i Lechoń nowojorski O Dzienniku Jana Lechonia Praca

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996)

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1997 WSTĘP Niniejsza bibliografia jest

Bardziej szczegółowo

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) *

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) * Rok 2011 tom II Głosy opinie W sierpniu 2011 roku ukazał się tom I Ekspresji Rocznik 2010, wprowadzający Czytelnika w różne przestrzenie kultury nowo powstałego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru.

Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru. Nic, co ja mogłem robić? To sprawa przeszła odpowiadam. Wyszło zarządzenie od Rady Ministrów, że będziesz oswobodzony. Zwraca się do kaczek-ławników: Kak wy towariszczi protiw ili niet? One chórem: U nas

Bardziej szczegółowo

Lista projektów dofinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2014 r. w podziale na dziedziny

Lista projektów dofinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2014 r. w podziale na dziedziny Lista projektów dofinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2014 r. w podziale na dziedziny LISTA WSPIERANYCH PROJEKTÓW Fundacja wsparła 21 projektów w łącznej kwocie 1 173 686 zł Tytuł

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W ojewó d z k a B iblioteka Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l t u ry w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n a ń 2 0

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo