SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket

2 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original Date of production: Jula AB

3 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 HANDHAVANDE 4 FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING 4 BATTERILADDNING 4 BYTE AV BATTERI 5 UNDERHÅLL 5 NORSK 6 SIKKERHETSANVISNINGER 6 BRUK 6 FØR FØRSTE GANGS BRUK 6 BATTERILADING 6 SKIFTE BATTERIET 7 VEDLIKEHOLD 7 POLSKI 8 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 8 OBSŁUGA 8 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 8 ŁADOWANIE BATERII 8 WYMIANA BATERII 9 KONSERWACJA 9 ENGLISH 11 SAFETY INSTRUCTIONS 11 USE 11 BEFORE USING FOR THE FIRST TIME 11 CHARGING THE BATTERY 11 REPLACING THE BATTERY 12 MAINTENANCE 12

4 SE SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. HANDHAVANDE FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING Avlägsna eventuell skyddsfilm från solpanelen. Avlägsna solpanelhållaren genom att vrida den så att pilarna på hållaren passas in mot pilarna på korgskärmen och lyfta ut hållaren. Avlägsna den isolerande plastremsan från batterifacket. Sätt tillbaka solpanelhållaren på korgskärmen och vrid medurs för att låsa på plats. Placera produkten så att den utsätts för sol under minst 8 timmar för att ladda batteriet. Solpanelhållare Plastremsa Handtag Korgskärm Lampa BATTERILADDNING Placera produkten så att den utsätts för fullt solsken minst 8 timmar per dygn. Kontrollera att produkten inte hamnar i skugga under dagen, det gör att batteriet inte fulladdas och inte kan driva lampan korrekt. Placera inte solcellslampor nära ljuskällor som gatlyktor, eftersom det kan göra att lampan inte tänds. 4

5 SE BYTE AV BATTERI OBS! Batteribyte bör utföras på morgonen en solig dag. Därmed kan batteriet laddas under 8 timmars solsken och uppnå full kapacitet. Lossa solpanelhållaren genom att vrida den moturs. Du kan behöva vända produkten upp och ned så att solpanelhållaren ramlar ut. Plastremsa Vrid batterilocket moturs och avlägsna det. Byt batteriet mot ett nytt av samma typ Batteri Batterilock (laddningsbart AA-batteri, 1,2 V, minst samma kapacitet). Använd endast laddningsbara batterier. OBS! Om så behövs, rengör batteripolerna och plintarna i produkten innan det nya batteriet sätts i. Sätt i batteriet med rätt polaritet. Solpanelhållare Sätt tillbaka batterilocket. Sätt tillbaka solpanelhållaren och lås på plats genom att vrida den medurs. VARNING! Kan användas utomhus. Sätt i batteriet med rätt polaritet enligt märkningen i batterifacket. Om batteriet sätts i med fel polaritet finns risk att batteriet skadas, läcker eller exploderar. Batterier får inte brännas. Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Ta ut uttjänta batterier ur produkten. Ta ut batterierna ur produkten om den inte ska användas på en längre tid. UNDERHÅLL Rengör regelbundet produkten med en fuktig trasa för bästa funktion. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 5

6 NO SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på den for fremtidig bruk. BRUK FØR FØRSTE GANGS BRUK Fjern eventuell beskyttelsesfilm fra solpanelet. Fjern solpanelholderen ved å vri den slik at pilene på holderen rettes inn mot pilene på kurvskjermen, og løft ut holderen. Fjern den isolerende plaststrimmelen fra batterirommet. Sett solpanelholderen tilbake på kurvskjermen og drei den med klokken for å låse den på plass. For at batteriet skal lades, må produktet plasseres slik at det utsettes for sol i minst åtte timer. Solpanelholder Plaststrimmel Håndtak Kurvskjerm Pære BATTERILADING Plasser produktet slik at det står direkte i solen minst åtte timer per døgn. Kontroller at produktet ikke havner i skyggen i løpet av dagen, da dette gjør at batteriet ikke blir fulladet og ikke kan drive lampen korrekt. Ikke plasser solcellelamper nær lyskilder som gatelykter, siden det kan gjøre at lampen ikke tennes. 6

7 NO SKIFTE BATTERIET OBS! Batteriet bør skiftes om morgenen på en dag med mye sol. Batteriet kan dermed lades i åtte timers solskinn og oppnå full kapasitet. Løsne solpanelholderen ved å dreie den moturs. Det kan bli nødvendig å snu produktet opp ned slik at solpanelholderen faller ut. Vri batteridekselet moturs og ta det av. Bytt ut batteriet med et nytt av samme type (oppladbart AA-batteri, 1,2 V, minst samme kapasitet). Bruk kun oppladbare batterier. OBS! Hvis det er nødvendig, bør du rengjøre batteripolene og klemmene i produktet før du setter i det nye batteriet. Sett inn batteriet med riktig polaritet. Sett batteridekselet på plass. Sett solpanelholderen tilbake på plass og lås den ved å dreie den med klokken. Plaststrimmel Batterideksel Solpanelholder Batteri ADVARSEL! Kan brukes utendørs. Sett i batteriet med riktig polaritet i henhold til merkingen i batterirommet. Hvis batteriet settes i med feil polaritet, er det fare for at batteriet blir skadet, lekker eller eksploderer. Batterier må ikke brennes. Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende regler. Ta ut brukte batterier. Ta batteriene ut av produktet hvis det ikke skal brukes på lengre tid. VEDLIKEHOLD Rengjør produktet regelmessig med en fuktig klut for å oppnå best mulig funksjon. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 7

8 PL ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. OBSŁUGA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Zdejmij z panelu słonecznego ewentualną folię ochronną. Zdemontuj uchwyt panelu słonecznego, przekręcając go tak, aby dopasować strzałkę na uchwycie do strzałki na koszyku, i podnosząc go. Zdejmij plastikowy pasek zabezpieczający komorę baterii. Nałóż uchwyt panelu słonecznego z powrotem na koszyk i przekręć go w prawo w celu zamocowania. Umieść produkt w miejscu, w którym będzie wystawiony na działanie promieni słonecznych przez co najmniej 8 godzin, aby naładować baterię. Uchwyt panelu słonecznego Plastikowy pasek Uchwyt Klosz lampionu Żarówka ŁADOWANIE BATERII Umieść produkt w takim miejscu, aby znajdował się w pełnym słońcu przez min. 8 godzin na dobę. Upewnij się, że w ciągu dnia produkt nie znajdzie się w cieniu, gdyż uniemożliwi to pełne naładowanie baterii i prawidłowe działanie lampy. Nie umieszczaj lamp słonecznych w pobliżu źródeł światła, np. latarni ulicznych, ponieważ mogą one spowodować, że oświetlenie nie będzie się włączać. 8

9 PL WYMIANA BATERII UWAGA! Wymianę baterii należy przeprowadzać rano, w słoneczny dzień. Dzięki temu można będzie w pełni ją naładować w ciągu 8 godzin. Odkręć uchwyt panelu słonecznego, przekręcając go w lewo. Konieczne może być obrócenie produktu do góry dnem, aby uchwyt panelu wypadł. Zdejmij pokrywę komory baterii, przekręcając ją w lewo. Wymień baterię na nową tego samego typu (baterię wielokrotnego użytku AA 1,2 V o co najmniej równej mocy). Używaj wyłącznie baterii wielokrotnego użytku. UWAGA! W razie potrzeby wyczyść bieguny i styki nowej baterii przed jej włożeniem. Włóż baterię, zwracając uwagę na położenie biegunów. Załóż pokrywkę z powrotem. Nałóż z powrotem i zablokuj uchwyt panelu słonecznego, przekręcając go w prawo. Plastikowy pasek Pokrywka komory baterii Uchwyt panelu słonecznego Bateria OSTRZEŻENIE! Produkt można stosować na zewnątrz. Włóż baterię w odpowiedni sposób, zgodnie z oznaczeniem wewnątrz przegródki. Nieprawidłowe położenie biegunów grozi uszkodzeniem, wyciekiem i wybuchem baterii. Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjmij zużyte baterie z produktu. Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. KONSERWACJA Aby zapewnić optymalne działanie produktu, regularnie przecieraj go wilgotną szmatką. 9

10 PL Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 10

11 EN SAFETY INSTRUCTIONS Read the User Instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. USE BEFORE USING FOR THE FIRST TIME Remove any protective film from the solar panel. Remove the solar panel holder by turning it so that the arrows on the holder align to the arrows on the basket, and lift out the holder. Remove the insulated plastic strip from the battery compartment. Replace the solar panel holder on the basket and turn clockwise to lock in place. Put the product in the sun for at least 8 hours to charge the battery. Solar panel holder Plastic strip Handle Basket Light CHARGING THE BATTERY Put the product in full sunlight for at least 8 hours every day. Check that the product does not come in the shade during the day to ensure the battery gets fully charged and can power the light properly. Do not place solar cell lights near sources of light such as street lamps, this may prevent them from lighting up 11

12 EN REPLACING THE BATTERY NOTE: The battery should be replaced in the morning on a sunny day. This will allow the battery to be charged for 8 hours in sunlight and achieve full capacity. Undo the solar panel holder by turning it anticlockwise. You may need to turn the product upside down so that the solar panel holder drops out. Turn the battery cover anticlockwise and remove it. Replace the battery with a new one of the same type (rechargeable AA battery, 1.2 V, with at least the same capacity). Only use rechargeable batteries. NOTE: If necessary, clean the battery terminals and the product terminals before inserting the new battery. Insert the battery with the correct polarity. Replace the battery cover. Replace the solar panel holder and lock in place by turning it clockwise. Plastic strip Battery cover Solar panel holder Battery WARNING: Can be used outdoors Insert the battery with the correct polarity as shown by the markings in the battery compartment. If the battery is inserted with the incorrect polarity there is a risk that the battery can be damaged, leak, or explode. Do not burn batteries. Recycle used batteries in accordance with local regulations. Remove used batteries from the product. Remove the battery from the product if it is not going to be used for some time. MAINTENANCE Clean the product regularly with a damp cloth for optimum functionality. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 12

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-044 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Asennusohjeet (FI) Instrukcja montażu (PL)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Asennusohjeet (FI) Instrukcja montażu (PL) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Asennusohjeet () Instrukcja montażu () Air handling with the focus on L Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken

Bardziej szczegółowo

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. MS-450Ci Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-12(1) Integrated Stereo Amplifier Operating Instructions GB Manual de instrucciones ES Bruksanvisning SE PL TA-FA1200ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2006 Sony Corporation WARNING To reduce

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer. DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer. DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych Polsk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Ionesco. Min käre. Kochany Panie

Ionesco. Min käre. Kochany Panie Kochany Panie Min käre Ionesco Pamiętam obraz z grudnia 1989 r udzie powiewający flagami w rumuńskich barwach narodowych z wyciętą w środku dziurą w miejscu gdzie przedtem widniał jakiś komunistyczny emblemat

Bardziej szczegółowo