p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 NI P : R e g o n :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 NI P : 8 83-162- 76-22 R e g o n : 0 2 0 7 7 7 4 5 7"

Transkrypt

1 DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH KOMORNIKI, ŚWIĘTE, JUSZCZYN p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a K ł o d z k o NI P : R e g o n : t e l mgr inż. Joanna Chmielowska Kowalska urbanista, architekt krajobrazu Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów (nr ewid. Z-473) mgr inż. Marcin Kowalski urbanista Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów (nr ewid. Z-469)

2 SPIS TREŚCI: 1 Wprowadzenie. 1.1 Podstawa formalno prawna opracowania prognozy 1.2 Cel i zakres prognozy 1.3 Powiązania prognozy z innymi dokumentami 2 Przyjęte założenia i metodyka opracowania prognozy 3 Analiza i ocena stanu środowiska 3.1 Uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne Położenie geograficzno administracyjne Budowa geologiczna i rzeźba terenu Warunki klimatyczne Wody powierzchniowe i podziemne Gleby i surowce naturalne Fauna i flora Formy ochrony przyrody Dziedzictwo kulturowe i ochrona konserwatorska Sieć komunikacyjna Infrastruktura techniczna 3.2 Sposób zagospodarowania obszaru opracowania projektu zmiany planu miejscowego oraz terenów przyległych 4 Prognozowane skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego na środowisko 4.1 Analiza ustaleń projektu zmiany planu miejscowego 4.2 Prognozowane rodzaje oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 5 Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego 6 Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego 7 Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 8 Prognozowane oddziaływanie realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego na obszary NATURA Analiza możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko związanego z realizacją ustaleń projektu zmiany planu miejscowego 10 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją ustaleń projektu zmiany planu miejscowego 11 Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie zmiany planu miejscowego 12 Analiza potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego 13 Podsumowanie - streszczenie w języku niespecjalistycznym 14 Piśmiennictwo, materiały źródłowe, akty prawne 15 Załącznik graficzny nr 1 2

3 1 Wprowadzenie. 1.1 Podstawa formalno prawna opracowania prognozy Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn opracowano na podstawie Uchwały Nr XXXVI/313/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki Święte Juszczyn. W wyniku wstępnych prac planistycznych wskazano konieczność zmiany granic obszaru objętego zmianą planu miejscowego w odniesieniu do granic zmiany planu miejscowego uchwalonego w uchwałą Nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 maja 2014 r. W dniu 27 sierpnia 2014 r. 14 Rada Miejska w Środzie Śląskiej podjęła uchwałę nr XLIII/377/14 zmieniającą uchwałę nr XXXVI/313/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki Święte Juszczyn. Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano piśmiennictwo, materiały źródłowe, oraz akty prawne wymienione w pkt Cel i zakres prognozy Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn sporządzana jest w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). Zakres niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Środzie Śląskiej i jest zgodny z art. 51 ust. 2 i art. 52 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem opracowania prognozy jest miedzy innymi: analiza i ocena istniejącego stanu środowiska, ocena potencjalnego wpływu inwestycji realizowanych na podstawie ustaleń zmiany planu miejscowego na środowisko, ocena potencjalnych zmian, które mogą zaistnieć w środowisku wyniku realizacji ustaleń zmiany planu miejscowego oraz wskazanie rozwiązań minimalizujących i kompensujących potencjalne negatywne oddziaływanie. Obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w południowo wschodniej części obrębu Święte na styku z gminą Miękinia. Łączna powierzchnia obszaru opracowania wynosi około 77 ha. Celem zmiany planu miejscowego jest zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 2ZP z terenów zieleni parkowej na tereny aktywności gospodarczej oraz przeznaczenie terenu dla komunikacji drogowej. 3

4 1.3 Powiązania prognozy z innymi dokumentami Przy opracowaniu prognozy oraz projektu zmiany planu miejscowego uwzględniono w szczególności ustalenia zawarte w: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska, uchwalonym uchwałą nr XLIII/375/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r.; Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn uchwalonym uchwałą nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 maja 2014 r.; Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn uchwalonym uchwałą nr XXVI/222/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2008 r.. 2 Przyjęte założenia i metodyka opracowania prognozy W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko równolegle z pracami projektowymi prowadzonymi nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. Niniejsza prognoza zawiera analizę i ocenę obecnego stanu środowiska w obszarze objętym zmianą planu miejscowego oraz na terenach sąsiednich, perspektywy i możliwości zmiany tego stanu, oraz identyfikację działań zapisanych w ustaleniach zmiany planu miejscowego zmierzających do poprawy lub utrzymania stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentu oparto się na piśmiennictwie, materiałach źródłowych, obowiązujących aktach prawnych, uwarunkowaniach środowiskowych występujących na obszarze objętym zmianą planu miejscowego oraz przemyśleniach autorów wynikających z analizy dokumentu podstawowego projektu zmiany planu miejscowego. W opracowaniu przyjęto metodę polegającą na podzieleniu obszaru objętego planem na kategorie o różnym stopniu oraz różnym charakterze wpływu ustaleń planu na środowisko. Prognoza zawiera analizę zapisów planu oraz opis prognozowanych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska jak: różnorodność biologiczna, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki. W opracowaniu przeanalizowano i oceniono przewidywane pozytywne i negatywne oddziaływania w aspekcie bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym, długoterminowym, stałym i chwilowym. 3 Analiza i ocena stanu środowiska 3.1 Uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne Położenie geograficzno administracyjne Obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w granicach administracyjnych gminy Środa Śląska (powiat średzki, województwo dolnośląskie) w obrębie wsi Święte. Według systemu regionalizacji fizycznogeograficznej w układzie dziesiętnym [Kondracki J.] obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy do: megaregionu: Pozaalpejska Europa Środkowa (3), prowincji: Niż Środkowoeuropejski (31), 4

5 podprowincji: Niziny Środkowopolskie (318), makroregion: Nizina Śląska (318.5), mezoregion: Równina Wrocławska (318.53), mikroregion: Wysoczyzna Średzka ( ) Budowa geologiczna i rzeźba terenu Gmina Środa Śląska położona jest Na Wysoczyźnie Średzkiej, w granicach Równiny Wrocławskiej. Pod względem geologicznym obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w zasięgu bloku przedsudeckiego i monokliny przedsudeckiej. Dominują gliny zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe. Okolice wsi Święte charakteryzują się mało urozmaiconym krajobrazem oraz niewielkimi różnicami wysokości względnych. Obszar objęty zmianą planu miejscowego charakteryzuje się płaską konfiguracją terenu z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Wysokości nad poziomem morza wacha się w przedziale od 125 do 138 m n.p.m Warunki klimatyczne Gmina Środa Śląska należy do wrocławskiej dzielnicy klimatycznej i należy do najcieplejszych gmin na terenie polski. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu 8-8,5ºC, okres wegetacyjny trwa dni. Dni gorących rejestruję się tu około 35, z przymrozkiem około 110, mroźnych około 30, a bardzo mroźnych 1 2. Pokrywa śnieżna utrzymuje się do 50 dni a jej średnia grubość maksymalna wynosi na całym obszarze do 10cm. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie mm. Maksymalna suma miesięczna przypada na lipiec 93 mm, natomiast minimalna na styczeń lub luty 29 mm. Na całym obszarze gminy przeważa wiatr z kierunku zachodniego (17-20%) Wody powierzchniowe i podziemne Obszar objęty zmianą planu miejscowego należy do jednostki planistycznej gospodarowania wodami jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Średzka Woda o kodzie PLRW , która stanowi część scalonej części wód powierzchniowych (SCWP) - SO1109. Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami (JCWP) została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Obszar opracowania położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 319 Subzbiornik Prochowice Środa Śląska wymagającego szczególnej ochrony. Kierunek przepływu wód w zbiorniku odbywa się z południa na północ w kierunku rzeki Odry. Główne użytkowe piętro wodonośne (GUWP) występuje w na głębokości od 50 do 100 m, natomiast pierwsze zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości około 5 m. Przez centralną część obszaru objętego zmianą planu miejscowego przepływa ciek wodny Cieciorka, który zaliczany jest do śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność publiczną. Przeważająca część obszaru opracowania jest wyposażona w sieć drenarską. 5

6 3.1.5 Gleby i surowce naturalne W otoczeniu i na obszarze objętym zmianą planu miejscowego dominują gleby płowe (gliny i iły). Występują również gleby brunatne właściwe i rędziny. Dominują grunty orne klas od III do VI z przewagą gruntów klasy IV. Na obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych oraz obszary i tereny górnicze Fauna i flora Obszar objęty zmianą planu miejscowego został przekształcony i zagospodarowany na potrzeby rolnictwa. Większość obszaru opracowania zajmują grunty orne, przy braku występowania naturalnych siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Obserwuje się zbiorowiska roślinności segetalnej towarzyszące zazwyczaj uprawom polowym. Wzdłuż brzegów cieku wodnego Cieciorka, będącego lokalnym korytarzem ekologicznym występują grunty zadrzewione i zakrzewione stanowiące naturalną otulinę cieku, sprzyjające bytowaniu oraz migracji dzikich gatunków zwierząt. Świat zwierzęcy jest ubogi, reprezentowany głównie przez niewielkie gryzonie, ssaki i ptaki występujące pospolicie na terenie całego kraju Formy ochrony przyrody Na obszarze objętym zmianą planu miejscowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują stanowiska roślin i zwierząt chronionych, siedliska przyrodnicze, przestrzenne formy ochrony przyrody w tym obszary NATURA W odległości około 2,5 km w kierunku północnym od granicy obszaru objętego zmianą planu miejscowego położony jest Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLH020018) oraz Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLB020008) Dziedzictwo kulturowe i ochrona konserwatorska Obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, ujętym w ewidencji zabytków. Na obszarze opracowania występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne: Nr 3/23/78-25 ślad osadnictwa, pradzieje; ślad osadnictwa, późne średniowiecze; Nr 4/24/78-25 ślad osadnictwa, pradzieje; ślad osadnictwa, kultura łużycka; Nr 6/26/78-25 ślad osadnictwa, kultura łużycka; Nr 7/27/78-25 osada, wczesne średniowiecze; Nr 8/28/78-25 osada, późne średniowiecze Sieć komunikacyjna Obsługa komunikacyjna obszaru objętego zmianą planu odbywa się poprzez przyległe tereny komunikacji publicznej i wewnętrznej położone poza granicą obszaru objętego planem. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej granicy obszaru objętego opracowaniem przebiega droga krajowa nr 94. Według pomiarów średniego dobowego ruchu pojazdów silnikowych na drogach krajowych w 2010 r. średni ruch dobowy na drodze nr 94 na odcinku Środa Śląska Wrocław wynosił pojazdów silnikowych na dobę, z czego: 8095 stanowiły samochody osobowe i mikrobusy, 6

7 1014 stanowiły lekkie samochody ciężarowe, 393 stanowiły samochody ciężarowe bez przyczep, 831 stanowiły samochody ciężarowe z przyczepami, 118 stanowiły autobusy, 12 stanowiły ciągniki rolnicze, 44 stanowiły motocykle Infrastruktura techniczna W sąsiedztwie obszaru objętego zmianą planu miejscowego od strony południowej wzdłuż drogi krajowej nr 94 przebiegają sieci gazowa i telekomunikacyjna. Od strony północno zachodniej przebiega sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kv. Na obszarze istniejącej zabudowy wsi Komorniki zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna, wodociągowa i elektroenergetyczna Nn. 3.2 Sposób zagospodarowania obszaru opracowania zmiany planu miejscowego oraz terenów przyległych Obszar objęty zmianą planu miejscowego jest przekształcony i zagospodarowany na potrzeby rolnictwa. Większość terenu jak również terenów sąsiednich zajmują grunty orne oraz inne grunty użytkowane rolniczo. Przez centralną część obszaru objętego zmianą planu miejscowego przepływa ciek wodny Cieciorka, wzdłuż którego występują zarośla i zadrzewienia. Od strony zachodniej zlokalizowany jest zakład przemysłowy koncernu BASF wytwarzający katalizatory samochodowe, od strony południowej przebiega droga krajowa nr 94. Od strony północnej i wschodniej dominują tereny otwarte zagospodarowane na potrzeby rolnictwa. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa zlokalizowana jest w odległości około 1000 m w kierunku północnym zabudowa wsi Święte i w odległości około 800 w kierunku południowo wschodnim zabudowania wsi Juszczyn. 4 Prognozowane skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego na środowisko 4.1 Analiza ustaleń projektu zmiany planu miejscowego Przeznaczenie terenu Tabela nr 1- podstawowe parametry zagospodarowania terenów Wybrane parametry / wskaźniki Symbol wg. mpzp 1-AG 2-AG 3-WS 4-KDW 5-KDW podstawowe aktywność gospodarcza wody powierzchniowe śródlądowe droga publiczna klasy dojazdowej uzupełniające obsługa komunikacji samochodowej maksymalny pionowy wymiar budynków i budowli [m] budynki 30 m budowle 30m. minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%] minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 10% 0,01 2, Opracowywany projekt zmiany planu miejscowego zawiera następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska oraz ładu przestrzennego: obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 319 Subzbiornik Prochowice Środa Śląska wymagającego szczególnej 7

8 ochrony, w związku z powyższym na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych i innych; na obszarze objętym planem występują urządzenia melioracji wodnych (sieć drenarska), dla których obowiązują następujące ustalenia: projektowane inwestycje powinny uwzględniać istniejące urządzenia melioracji wodnych; dopuszcza się przebudowę lub likwidację urządzeń melioracji wodnych jeżeli ich lokalizacja koliduje z projektowanymi przeznaczeniami lub elementami zagospodarowania terenów; obszar objęty planem położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami jednolitej części wód powierzchniowych gdzie obowiązuje wymóg dotrzymania ustaleń wynikających z Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń których wypełnienie stanowią elementy wykonane z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki obiektów budowlanych, z wyłączeniem kolorystyki urządzeń reklamowych, o których mowa w pkt 6; ustala się następujące zasady sytuowania urządzeń reklamowych: dopuszcza się sytuowanie urządzeń reklamowych na budynkach oraz wolnostojących zbiorczych urządzeń reklamowych np. w formie pylonów reklamowych, dla wolnostojących urządzeń reklamowych ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 10 m 2 i maksymalną wysokość do 12 m; dla urządzeń reklamowych umieszczonych na budynkach ustala się maksymalną, łączną powierzchnię reklamową do 20 m 2 mierzoną dla jednego budynku. Opracowywany projekt zmiany planu miejscowego zawiera następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na obszarze objętym planem miejscowym występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne: Nr 3/23/78-25 ślad osadnictwa, pradzieje; ślad osadnictwa, późne średniowiecze; Nr 4/24/78-25 ślad osadnictwa, pradzieje; ślad osadnictwa, kultura łużycka; Nr 6/26/78-25 ślad osadnictwa, kultura łużycka; Nr 7/27/78-25 osada, wczesne średniowiecze; Nr 8/28/78-25 osada, późne średniowiecze; ustala się strefę ochrony konserwatorskiej OW dla ochrony zabytków archeologicznych, równoznaczną z obszarem ujętym w ewidencji zabytków; w strefie, o której mowa w pkt. 2 dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; Opracowywany projekt zmiany planu miejscowego przewiduje następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziałów nieruchomości: powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m 2 ; szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m; kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º. 8

9 Opracowywany projekt zmiany planu miejscowego przewiduje następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: (pkt 1) ustala się lokalizację dróg wewnętrznych KDW; szczegółowe ustalenia dotyczące dróg wewnętrznych, o których mowa w pkt 1 sformułowano w ustaleniach Rozdziału 2. dopuszcza się sytuowanie obiektów mostowych na terenie 3-WS. Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległych dróg publicznych oraz z przyległych dróg wewnętrznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się: miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe lub jako miejsca postojowe w budynkach; minimalną ilości stanowisk postojowych dla samochodów dla poszczególnych terenów określono w zależności od potrzeb w ustaleniach Rozdziału 2. minimalna ilość stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi. Opracowywany projekt zmiany planu miejscowego przewiduje następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych wyłącznie do celów gospodarczych lub technologicznych; W zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi; W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do studni chłonnych, zbiorników retencyjnych sytuowanych na terenie własnym inwestora lub do rowów melioracyjnych oraz cieków powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy odprowadzać poprzez urządzenia zapewniające separację i zbieranie tych substancji; W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi. W zakresie elektroenergetyki ustala się: zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych; dopuszcza sie korzystanie ze źródeł odnawialnych o mocy nieprzekraczającej 100kV; W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem urządzeń nie powodujących ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników gazu, docelowo z projektowanej sieci rozdzielczej. 9

10 W zakresie telekomunikacji ustala się: sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; dopuszcza się sytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że sytuowanie tych urządzeń jest zgodne z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej oraz sytuowanie tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów. 4.2 Prognozowane rodzaje oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska W opracowaniu przyjęto metodę polegającą na podzieleniu obszaru objętego planem na jednostki o różnym stopniu oraz różnym charakterze wpływu ustaleń planu na środowisko z uwzględnieniem zagospodarowania istniejącego i projektowanego. Wyznaczono następujące typy jednostek w zależności od typu oddziaływania na środowisko: P1 jednostka kategorii pierwszej - tereny: AG; P2 jednostka kategorii drugiej - tereny: KDW; P3 jednostka kategorii trzeciej - teren WS. Szczegółowa analiza oddziaływania na ww. komponenty środowiska z podziałem na oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne została zawarta w tabeli nr 2. 10

11 Dobra materialne Zabytki Zasoby naturalne klimat krajobraz Powierzchnię ziemi Powietrze Wodę Rośliny Zwierzęta Ludzi Różnorodność biologiczną ODDZIAŁYWANIE OZNACZENIE JEDNOSTKI PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Tabela nr 2 prognozowane oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska KOMPONENT ŚRODOWISKA WNIOSKI / PODSUMOWANIE AG (P1) KDW (P2) Bezpośrednie /- - Pośrednie Wtórne Skumulowane Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe Bezpośrednie - +/ /- - Pośrednie - - +/- 0 Ocenia się, że realizacja ustaleń zmiany planu miejscowego na terenach AG(P1) nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko, przy założeniu pełnego respektowania aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz ustaleń zmiany planu miejscowego, w szczególności z zakresu infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska. Głównymi negatywnymi oddziaływaniami o charakterze stałym i bezpośrednim będzie potencjalna emisja zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, wytwarzanie ścieków i odpadów bytowych i przemysłowych związanych z funkcją zabudowy. Do oddziaływań negatywnych o charakterze stałym należy również zaliczyć zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej spowodowane realizacją zabudowy oraz miejsc postojowych i placów manewrowych dla samochodów. Głównymi negatywnymi oddziaływaniami o charakterze chwilowym będzie emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody powstała w wyniku robót budowlanych związanych z realizacją zabudowy oraz miejsc postojowych i placów manewrowych dla samochodów. Do negatywnych oddziaływań chwilowych pośrednich należy zaliczyć generowanie ruchu komunikacyjnego związanego z funkcją zabudowy. Do oddziaływań pozytywnych należy zaliczyć oddziaływanie na ludzi oraz dobra materialne. Ocenia się, że realizacja ustaleń zmiany planu miejscowego na terenach KDW(P2) nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko, przy założeniu pełnego respektowania aktualnych przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska oraz ustaleń zmiany planu miejscowego. 11

12 Wtórne Skumulowane Krótkoterminowe Średnioterminowe Do oddziaływań negatywnych o charakterze stałym należy zaliczyć zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej terenu spowodowane realizacją nawierzchni dróg. Głównymi negatywnymi oddziaływaniami o charakterze chwilowym będzie emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody powstała w wyniku robót budowlanych związanych z realizacją dróg. Głównym negatywnymi oddziaływaniami o charakterze stałym oraz chwilowym będzie emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody spowodowana ruchem komunikacyjnym. WS (P3) Długoterminowe Stałe - - +/ /- Chwilowe +/ Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Skumulowane Ocenia się, że realizacja ustaleń zmiany planu miejscowego na terenie WS(P3) będzie miała pozytywny wpływ na środowisko w związku z utrzymaniem dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu. Ciek wodny Cieciorka jest lokalnym korytarzem ekologicznym, wzdłuż którego występują zarośla i zadrzewienia sprzyjające bytowaniu oraz migracji dzikich gatunków zwierząt. Do oddziaływań pozytywnych o charakterze stałym, bezpośrednim i pośrednim należy zaliczyć utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej oraz utrzymanie istniejącej roślinności. Krótkoterminowe 0 0 Średnioterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe (+) Oddziaływanie pozytywne, (-) Oddziaływanie negatywne 12

13 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną: Ocenia się, ze niniejsza zmiana planu miejscowego nie będzie znacząco oddziaływać na różnorodność biologiczną. Obszar objęty opracowaniem został przekształcony i zagospodarowany na potrzeby rolnictwa. Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru również stanowią tereny przekształcone o niskiej bioróżnorodności. Przez centralną część obszaru objętego zmianą planu miejscowego przepływa ciek wodny Cieciorka będący lokalnym korytarzem ekologicznym, wzdłuż którego występują zarośla i zadrzewienia sprzyjające bytowaniu oraz migracji dzikich gatunków zwierząt. Oddziaływanie na ludzi: Ocenia się, ze niniejsza zmiana planu miejscowego będzie miała pozytywne oddziaływanie na ludzi w związku z przeznaczeniem terenu dla aktywności gospodarczej (produkcyjnej i usługowej). Rozwój zainwestowania na obszarze objętym opracowaniem wpłynie bezpośrednio na wzrost dochodów gminy oraz wzrost zatrudnienia o zasięgu lokalnym. Oddziaływanie na zwierzęta: Ocenia się, ze niniejsza zmiana planu miejscowego nie będzie miała znaczącego wpływu na zwierzęta. Na obszarze opracowania występują głównie niewielkie gryzonie i ssaki, pospolite na obszarze całego kraju. Oddziaływanie na rośliny: Ocenia się, ze niniejsza zmiana planu miejscowego nie będzie miała znaczącego wpływu na rośliny. Obszar objęty opracowaniem został przekształcony i zagospodarowany na potrzeby rolnictwa (grunty orne klas RIII, RVI). Na obszarze objętym opracowaniem stwierdzono brak występowania naturalnych siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Oddziaływanie na wodę: Ocenia się, ze niniejsza zmiana planu miejscowego nie będzie miała znaczącego wpływu na stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływaniem negatywnym będzie wytwarzanie ścieków komunalnych związanych z funkcją zabudowy, które będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. W celu zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi powinny być odprowadzane poprzez urządzenia zapewniające separację i zbieranie tych substancji. Oddziaływanie na powietrze: Ocenia się, ze niniejsza zmiana planu miejscowego nie będzie miała znaczącego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego ze względu na skalę oraz zasięg geograficzny projektowanego zagospodarowania. W zależności od zastosowanych technologii potencjalnym oddziaływaniem negatywnym może być emisja zanieczyszczeń powietrza związana z procesami technologicznymi oraz z ogrzewaniem obiektów. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi: Ocenia się, ze niniejsza zmiana planu miejscowego będzie miała negatywny wpływ na powierzchnię ziemi w związku z zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej na części obszaru przewidzianej pod zabudowę, drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe dla samochodów. Oddziaływanie na krajobraz: Obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w południowo wschodniej części wsi Święte w strefie krajobrazu antropogenicznego przekształconego w wyniku działalności człowieka. W chwili obecnej obszar został przekształcony i zagospodarowany na potrzeby rolnictwa. Od strony zachodniej zlokalizowane są zakłady przemysłowe koncernu BASF oraz Pittsburgh Glass Works związane z przemysłem samochodowym. Wpływ na krajobraz będzie zależał od rozwiązań technicznych realizowanych dla poszczególnych przedsięwzięć. Głównymi czynnikami mającymi wpływa na krajobraz będzie 13

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Maj 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 AKTUALIZACJA Żórawina r. 1 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo