ASTA PLAN. Egzemplarz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 lutego 2015 r. do 04 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASTA PLAN. Egzemplarz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 lutego 2015 r. do 04 marca 2015 r."

Transkrypt

1 WÓJT GMINY LUBIEŃ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEŃ DLA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA BIAŁA Egzemplarz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 lutego 2015 r. do 04 marca 2015 r. ASTA PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA KIEROWNIK PRACOWNI mgr inż. arch. Anna Staniewicz /uprawnienia nr 999/89/ Styczeń 2015r. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, CELACH I POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI W TYM Z PLANAMI I PROGRAMAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 4. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 5. PROJEKTOWANA FUNKCJA I MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W TERENIE OBJĘTYM ZMIANĄ PLANU 6. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE PRZY REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU 7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ ZMIANY PLANU 8. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI USTLEŃ ZMIANY PLANU 9. OCENA MOŻLIWOŚCI ELIMINUJĄCYCH LUB OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 10. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY PLANU 11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU 13. WNIOSKI ZGŁOSZONE DO PROJEKTOWANEGO DOKUMENT 14. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZMIANY PLANU 15. STRESZCZENIE 16. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 2

3 1. WPROWADZENIE Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień przyjętego Uchwałą Nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubień w dniu 28 września 2012r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2012r. poz. 5391) z późniejszymi zmianami, dla terenu położonego w miejscowości Skomielna Biała, w zakresie określonym uchwałą nr LV/251/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień. Przedmiotem zmiany planu jest wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie przeznaczonym w obowiązującym planie dla zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR). Teren zmiany planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,21ha, w znacznym stopniu zabudowany istniejącymi budynkami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które obecnej są przebudowywane. Działka posiada dogodną obsługę komunikacyjną istniejącym zjazdem z drogi krajowej oraz dodatkowo istnieje możliwość obsługi terenu z drogi gminnej po działce nr 5639/2. Podstawą dla opracowania prognozy są: Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 12 czerwca 2012r. Poz. 647 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U poz.1235 z późn. zm.). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, pismem znak: OO MZi z dnia r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach pismem znak: PSE.NZ-420/107/14 z dnia r. uzgodnili zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Materiałami wyjściowymi do opracowania prognozy są: 1. Burtan J., Czemerda A., Czeppe Z., German K., Skiba S., Zając A. Monografia Ziemi Myślenickiej, German K. (red.) Universitas, Kraków Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy Lubień, skala 1:10000, Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie, 2010r. 3. Ocena jakości powietrza w woj. małopolskim w 2010r. WIOŚ w Krakowie, 2011r. 4. Ocena jakości powietrza w woj. małopolskim w 2011r. WIOŚ w Krakowie, 2012r. 5. Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2009, WIOŚ w Krakowie, 2010r. 6. Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, A. Sułkowski, Kraków 2011r. 7. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Skomielna Biała, 8. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010r, WIOŚ, Kraków 2011r. 9. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011r, WIOŚ, Kraków 2012r. 10. Studium ochrony przeciwpowodziowej. Etap I. Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej, RZGW w Krakowie, 2010r. 3

4 2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, CELACH I POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI W TYM Z PLANAMI I PROGRAMAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Skomielna Biała, składa się z projektu uchwały: tekstu zmiany planu wraz z rysunkiem planu w skali 1: Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu zawiera część tekstową i załącznik graficzny w skali 1: Głównym celem prognozy jest wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na komponenty środowiska, jakie może wywołać realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie zmiany planu. Projekt planu miejscowego i prognoza powiązane są z opracowaniem ekofizjograficznym oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień. Zgodnie z kierunkami obowiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/239/2014 Rady Gminy Lubień w dniu r. obszar objęty zmianą planu znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej (MN). Obszar zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej (MN) obejmuje obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy mieszkaniowej wszelkich typów (jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych) jako przeznaczenia podstawowego wraz z zabudową gospodarczą, zabudową obsługi rolnictwa, istniejącą i projektowaną zabudową usługową i produkcyjną (w tym usługi podstawowe oraz sportowo-rekreacyjne), pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic terenu inwestycji, wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami i zielenią (w tym ogrody i sady). Projektowana zmiana przeznaczenia działki na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie narusza ustaleń studium. Projekt planu wpisuje się w działania ponadlokalne i lokalne określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 22 grudnia 2003r.), Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata (zatwierdzoną uchwałą Nr XXII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011r.), Programie Ochrony Środowiska Woj. Małopolskiego na lata , Planie Gospodarki Odpadami Woj. Małopolskiego (uchwała nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 roku), Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Myślenickiego na lata Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubień na lata oraz Strategii Rozwoju Gminy Lubień na lata

5 3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY W opracowaniu zastosowano między innymi metody analityczne i prognozowania eksperckiego. Zastosowano prognozowanie przez analogię, biorąc pod uwagę wyniki ocen, pomiarów i badań dla przedsięwzięć o podobnym charakterze i zakresie. Podczas sporządzania prognozy nie napotkano na zasadnicze trudności związane z zakresem zmiany planu, jednak ze względu na teren opracowania, analizą i oceną oddziaływania na środowisko objęto większy obszar gminy Lubień. Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano opracowanie ekofizjograficze do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, A. Matuszko, Kraków 2013r. oraz Prognozę oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, A. Sułkowski, Kraków 2011r. 4. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA Zasoby środowiska Położenie, budowa geologiczna, złoża Obszar gminy Lubień, wg podziału na jednostki fizyczno - geograficzne Kondrackiego, leży w obrębie makroregionu Beskidy Zachodnie, w większości w obrębie mezoregionu Beskidu Wyspowego bowiem wysunięta najbardziej na południe część gminy (rejon wsi Skomielna Biała) leży w obrębie mezoregionu Kotliny Rabczańskiej. Na podstawie dominacji przestrzennej typów środowiska i ich złożoności w obrębie mezoregionu Beskidu Wyspowego, Z. Czeppe i K. German wyznaczyli mniejsze jednostki: Pasmo Lubonia, Obniżenie Krzeczowskie, Kopa Zębalowiej, Dolina Górnej Raby, Pasmo Szczebla. Na obszarze gminy dominują utwory fliszu karpackiego jednostki magurskiej. Jednostkę tę tworzą duże struktury fałdowe (łęk Zębalowej, siodło Lubnia, łęk Krzeczowa, siodło Tenczyna), niektóre złuskowane i odkorzenione. W północnej części obszaru znajduje się strefa nasunięć płaszczowiny - podjednostki raczańskiej i Siar, która poprzecinana jest licznymi uskokami, z czego największym jest uskok Więcierz-Krzeczów oraz strefa dyslokacyjna Raby na południu uskok Skomielnej. Jednostkę Magurską w granicach gminy budują utwory trzeciorzędu wykształcone w postaci piaskowców gruboławicowych i łupków facji muskowitowej (na przewarzającym obszarze gminy, w jej środkowej i południowej części), łupki i łupki zielone oraz piaskowce cienkoławicowe warstw hieroglifowych oraz łupki pstre. Wśród utworów czwartorzędowych występują plejstoceńskie i holoceńskie koluwialne pokrywy stokowe wykształcone w postaci iłów, glin zwietrzelinowych i lessowych wymieszanych z rumoszem skalnym. Powszechnie występują również plejstoceńskie osady rzeczne tj. piaski, żwiry, gliny i gliny piaszczyste, które budują różnowiekowe wyższe terasy erozyjno-akumulacyjne (dolina Raby). W dnie dolny Raby oraz jej większych dopływów występują holoceńskie pokrywy osadów rzecznych tworzących terasy zbudowane z żwirów i głazów rzecznych, piasków glin i iłów (terasa nadzalewowa) oraz żwiry i głazy rzeczne, piaski, gliny i iły (terasa zalewowa, kamieńce). Na mocy przepisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, na obszarze gminy ochronie podlegają zalegające tu i udokumentowane złoża surowców skalnych, piaskowca trzeciorzędowego: Tenczyn Górny, Tenczyn- Lubień, Tenczyn - Lubień I Tenczyn Lubień II oraz kruszywa naturalnego Lubień Dwór oraz udokumentowanego złoża piaskowca magurskiego KRZECZÓW (decyzja Starosty Myślenickiego znak : GP ). Wymienione złoża znajdują się poza obszarem objętym zmianą planu. 5

6 Rzeźba terenu, gleby Na rzeźbę Beskidu Wyspowego w granicach gminy składają się izolowane góry: Luboń, Szczebel i Zębalowa, stanowiące granicę zamykającą od południa dolinę Raby ( m n.p.m.). Wzniesienia mają charakter wyspowy i dużą wysokość bezwzględną osiągającą na Luboniu 1022 m n.p.m. Wysokości względne wynoszą m. Stoki izolowanych gór cechuje trójdzielność uwarunkowana budową geologiczną. Grzbiety wzniesień są spłaszczone, zaś stoki bardzo strome (25 40 ), rozcięte licznymi, głębokimi dolinami wciosowymi. Północne stoki wzniesień mają charakter krawędziowy. Obszar gminy rozcinają głębokie doliny potoków, z których największe to Potok Krzeczowski i Tenczynka (Lubieńka). Kotlina Rabczańska to obniżenie śródgórskie wraz z niskim działem wodnym pomiędzy Skawą i Rabą, wznoszącym się zaledwie 20 m ponad dno kotliny. Kotlina jest falistą powierzchnią zrównania o wysokości m n.p.m., nad którą wznosi się kilka wzgórz ostańcowych. Na obszarze gminy przeważają gleby brunatno-ziemne w tym gleby brunatne kwaśne i wyługowane (niższe partie stoków, miejscowości Krzeczów, Tenczyn i Lubień), gleby brunatne kwaśne rankery (wzniesienia i wyższe partie stoków) oraz gleby płowe i opadowo glejowe (rejon Skomielnej Białej, północno - zachodnie stoki G. Czechówka). Gleby te należą do gleb ciężkich, płytkich i średniogłębokich, ich miąższość zależy ściśle od nachylenia stoków. W dolinach rzecznych występują mady oraz wykształcone na koluwiach, w strefie przystokowej, gleby hydrogeniczne glejowe i torfiasto - glejowe. Według klasyfikacji bonitacyjnej w gminie Lubień dominują gleby klas IVb - VI należące do kompleksów glebowo-rolniczych: zbożowy górski i owsiano ziemniaczany górski. Najlepsze jakościowo gleby związane są z występowaniem mad próchniczych w dolinie rzeki Raby. Należą one do gleb klasy III i kompleksu pszennego górskiego. Klimat Obszar gminy znajduje się w zasięgu klimatu górskiego piętra umiarkowanie ciepłego, gdzie średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6 8 C, średnia roczna suma opadów waha się w granicach od 600 do 1000 mm, a pokrywa śnieżna zalega dni. Zróżnicowanie morfologiczne gminy powoduje, iż lokalnie można wyróżnić mezoklimat den dolin, mezoklimat stoków i zboczy oraz mezoklimat grzbietów i szczytów. Mezoklimat den dolin zalicza się do odmian niekorzystnych lub mało korzystnych głównie z uwagi na duże różnice dobowe temperatur oraz występowanie mgieł radiacyjnych, jest on mało korzystny dla większości funkcji gospodarczych, komunikacji i mieszkalnictwa. W przeciwieństwie do den dolin rzecznych, mezoklimat stoków i zboczy cechują bardzo korzystne warunki dla funkcji gospodarczych i mieszkalnictwa dzięki wyższym temperaturom powietrza, dłuższym okresie bezprzymrozkowym oraz bardzo dobrej naturalnej wentylacji i warunkach aerosanitarnych (obszar objęty zmianą planu). Dużym przewietrzaniem oraz dobrymi warunkami aerosanitarnymi cechuje się również mezoklimat grzbietów, lecz z uwagi na stosunki termiczne i wilgotnościowe związane z wysokością n.p.m. oraz dużym zróżnicowaniem warunków zależnych od ekspozycji mezoklimat ten należy do umiarkowanie korzystnych. Wody powierzchniowe i podziemne Sieć rzeczna gminy Lubień jest silnie rozwinięta, składają się na nią główne cieki oraz boczne potoki będące ich dopływami. Stoki Beskidu Wyspowego odwadniają bardzo liczne cieki w głęboko wciętych silnie rozgałęzionych dolinach wciosowych. 6

7 Głównymi ciekami odwadniającym gminę Lubień jest Tenczynka wraz z Potokiem Krzeczowskim i Smugawką. Tenczynka odwadnia teren w kierunku północnym aż do ujścia do Raby w miejscowości Lubień. Południowy skłon masywu Lubonia Wlk. odwadniany jest poprzez liczne potoki uchodzące bezpośrednio do Raby. W północnej części gminy, znajduje się krótki odcinek Raby, która jest największą rzeką regionu, będąca odbiornikiem wszystkich wód powierzchniowych w granicach gminy. Stoki odwadniają ponadto mniejsze cieki - masyw Lubnia: Potok Michalski, Potok Ciastkowy, Lubońka, Potok Żeliźnikowy, Potok Luboński, Skomielnianka. Jama i inne, - Góra Zębalowa: Potok Krzywański. Cieki mają charakter górski, doliny w górnym biegu potoków są symetryczne V- kształtne, o stromych zboczach i wąskim, najczęściej skalnym dnie. Spadek cieków jest znaczny, przekracza 100%. Rzeki cechują się złożonym deszczowo-śnieżnogruntowym typem zasilania. Górski charakter gminy wpływa na dużą zmienność stanów wody i przepływów w ciekach. Rzeki charakteryzują się gwałtownymi zmianami stanów wody. Wezbrania występują najczęściej w półroczu letnim. Dwoma znaczącymi poziomami wodonośnymi w omawianym obszarze są: poziom czwartorzędowy w utworach piaszczysto - żwirowych dolin rzecznych. Warstwa wodonośna występuje na głębokości ok. 2,5 m; jej średnia miąższość wynosi 2,6 m, zwierciadło ma charakter swobodny. Poziom ten jest zasilany bezpośrednio poprzez infiltrację z powierzchni, poziom trzeciorzędowy w utworach fliszowych głównie piaskowcach i zlepieńcach, o charakterze szczelinowym i szczelinowo porowym. Z uwagi na uwarunkowania tektoniczne poziom ten jest nieciągły i zróżnicowany przestrzennie, a jego wodonośność jest zazwyczaj niska, największa w seriach grubo ławicowych piaskowców. Wody występują pod ciśnieniem na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi 15 m. Zasilanie tego poziomu następuje zarówno z powierzchni jak i z czwartorzędowej warstwy wodonośnej. W granicach gminy znajdują się częściowo dwa główne zbiorniki wód podziemnych: GZWP 443 Dolina rzeki Raby (zbiornik w ośrodku porowym w utworach czwartorzędowych), GZWP 445 warstw Magura - Babia Góra (zbiornik fliszowy w ośrodku szczelinowym i szczelinowo-porowym, w utworach trzeciorzędu). Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze GZWP 445 warstw Magura - Babia Góra. Roślinność Szata roślinna gminy ma charakter typowy dla pasm beskidzkich i cechuje się pionową zmiennością wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej, w szczególności dotyczy to składu gatunkowego zbiorowisk leśnych. Lasy w gminie Lubień zajmują 36% jej powierzchni i związane są głównie z dolinami rzek, oraz górnymi i środkowymi partiami stoków w masywie Lubonia Wielkiego, Góry Zębalowej i Strzebla. W gminie Lubień występują lasy: piętra pogórza poniżej 550 m n.p.m. typowy dla tego piętra grąd (Tilio- Carpinetum) ustąpił miejsca lasom mieszanym z przewagą drzew iglastych. W dolinach rzecznych Raby i Lubieńki porastają łęgi wierzbowo-topolowe (Salicion Albae) i podmokłe łęgi górskie z olszą szarą (Alnus Incana (L.)Mnch.) choć zostały ona w znacznym stopniu zniszczone, 7

8 piętra regla dolnego powyżej 550 m n.p.m. naturalnym drzewostanem regla dolnego powyżej około 800 m n.p.m. była buczyna karpacka z domieszką jawora, jodły i świerka. Obecnie jedynie część stoków porastają buczyny. Duży udział w zbiorowiskach leśnych regla dolnego mają obecnie sztuczne drzewostany iglaste, a w części monokultury świerkowe. Wzdłuż potoków zachowała się fragmentarycznie olszyna oraz bujne ziołorośla z lepiężnikami. Na stokach Zębalowej zachował się fragment typowego lasu jodłowego. W obu piętrach roślinnych znaczną część terenu zajmują grunty orne i pastwiska. Granica rolno leśna przebiega na wysokości m n.p.m. Wszystkie lasy państwowe zostały zaliczone do kategorii lasów wodochronnych. Blisko 60% obszaru zajmują zbiorowiska zastępcze - pola, łąki i pastwiska. Resztę stanowią formy degradacyjne zbiorowisk naturalnych, którymi są także lasy gospodarcze. Wśród zbiorowisk roślinności nieleśnej przeważają związane z gruntami ornymi zbiorowiska segetalne - chwastów polnych, miedz i przydroży (zespół lepnicy francuskiej, wyki czteronasiennej, jasnoty purpurowej i przetacznika lśniącego), a z użytkami zielonymi zbiorowiska łąk kośnych i pastwisk (zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio - Arrhenatheretea, zespół rajgrasu wyniosłego, zespól życicy trwałej, babki zwyczajnej i grzebienicy pospolitej). Ze strefą przylegająca bezpośrednio do zabudowy związana jest roślinność ruderalna, do której należy zespół wrotycza pospolitego, zespół serdecznika i łopianów. Do zbiorowisk półnaturalnych, zawdzięczających swe powstanie długotrwałej działalności gospodarczej człowieka, należą różne typy łąk i pastwisk na zboczach górskich oraz fragmenty niskich teras rzecznych w dolinach. Najbardziej wartościowe biocenozy powstały w wyniku gospodarki pasterskiej; użytkowane były również jako łąki kośne. Forma i intensywność użytkowania decydowały o składzie gatunkowym i zróżnicowaniu zbiorowisk. Wyróżniają się dwie szczególnie cenne strefy, w których gromadzą się najbardziej wartościowe zbiorowiska nieleśne: Strefa źródlisk obejmuje zespoły muraw, ziołorośli np. lepiężnika wyłysiałego, parzydła leśnego i omiega górskiego. Koncentrują się one w wyższych partiach masywu Lubonia. Na polanach u podstawy stromych stoków zachowały się niewielkie powierzchnie łąk oraz młak i ziołorośli w sąsiedztwie źródeł. Strefa granicy rolno - leśnej, obejmuje rejon o bardzo wysokiej różnorodności biologicznej. Jest ona efektem mozaikowej, drobno powierzchniowej struktury przestrzennej zbiorowisk nieleśnych i lasów. W strefie tej występują m. in. podlegające ochronie zespoły łąkowe. Teren objęty opracowaniem to fragment zbiorowiska łąk kośnych i pastwisk (zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio - Arrhenatheretea, zespół rajgrasu wyniosłego, zespól życicy trwałej, babki zwyczajnej i grzebienicy pospolitej). Zwierzęta, szlaki migracyjne zwierząt, powiązania przyrodnicze Fauna jest dość typowa dla całego obszaru Beskidów Zachodnich. Z ssaków można wyróżnić sarny, jelenie, dziki, zające. Pospolitymi gatunkami są także lisy, borsuki, łasice, tchórze oraz przedstawiciele ssaków owadożernych jeż, ryjówka. Odnotowano wiele gatunków ptaków, z ciekawszych można wymienić kanię rudą, turkawkę, pliszkę górską czy kruki. Gady reprezentowane są przez jaszczurki zwinkę i żyworodną, padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą. Z płazów spotkać można żaby z grupy zielonych i brunatnych, a także salamandrę plamistą. Cieki i zbiorniki wodne 8

9 zamieszkuje kilka gatunków ryb, m.in.: karasie, hodowane karpie, kiełbie, płocie, leszcze, brzany, węgorze czy głowacze. Powiązania przyrodnicze obszarów cennych realizowane są poprzez sieć powiązań nazwanych korytarzami ekologicznymi. Korytarze ekologiczne są to struktury przestrzenne umożliwiające rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi i ukierunkowujące przepływ materii i informacji biologicznej (ekologicznej) w środowisku. Doliny rzeczne tworzą korytarze ekologiczne umożliwiające przemieszczanie zwierząt w skali kraju i kontynentu. Często są to jedyne drogi rozprzestrzeniania gatunków i swobodnego przepływu genów między populacjami. Wg opracowania Korytarze Ekologiczne w Małopolsce wykonanym przez Instytut Nauk o Środowisku UJ oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN w 2005 r. (aktualizacja w 2012r.), przez teren gminy przebiega korytarz ekologiczny pn. Beskidy Średnie łączący obszary węzłowe Babiej Góry z Gorcami i Beskidem Niskim. Dolina rzeki Raby jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu lokalnym. Ochrona prawna zasobów przyrody, krajobrazu i zabytków Obszar objęty zmianą planu, podobnie jak cała gmina Lubień znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z r. (Dz. Urz. Woj. Now. z 1997 r. nr 43/97 poz. 147), zaktualizowane Rozp. Nr 92/06 Woj. Małop. z dn r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 806 poz. 4862), Uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Woj. Małop. z dn r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1194) oraz Uchwałą Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Woj. Małop. z dn (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3130). Najbliższymi obszarami Natura 2000 są obszary o symbolu PLH Raba z Mszanką, położony w odległości ok. 4,5 km w kierunku północno-wschodnim oraz obszar Natura 2000 PLH Luboń Wielki, położony również w odległości ok. 4,5 km w kierunku południowo-wschodnim. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty wpisane do rejestru i gminnej ewidencji zabytków. Ocena stanu środowiska, jego funkcjonowania i zasobów Zanieczyszczenie powietrza Zgodnie z prowadzonym monitoringiem WIOŚ w Krakowie, stan zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy (wg map zamieszczonych w Raporcie za 2010 rok) kształtuje się następująco: średnie stężenie dwutlenku siarki wynosi ok µg/m3 (tj. ok. 50% dopuszczalnych wartości), dwutlenku azotu wynosi ok. 26µg/m3 (tj. ok. 65% dopuszczalnych wartości), średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 ok µg/m3 (tj % dopuszczalnych wartości). Stężenia dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu wyznaczone wg klasyfikacji stref dla strefy myślenicko-suskiej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia wskazują na wysoką jakość powietrza i klasyfikują ją jako strefę klasy A. Natomiast ze względu na stężenie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(α)pirenu, zostało zaklasyfikowane do klasy C (wg Ocena jakości powietrza w woj. małopolskim w 2010r. WIOŚ w Krakowie, 2011r.). Strefa myślenicko-suska została zakwalifikowana do opracowania programu ochrony środowiska z uwagi na kryterium ochrony zdrowia. 9

10 Ze względu na ochronę roślin analizowany teren został zaliczony do strefy A. Na obszarze gminy Lubień oraz w jego sąsiedztwie nie ma większych emitorów zanieczyszczeń powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczeń, kształtującym stan sanitarny powietrza jest niska emisja spowodowana indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz komunikacja drogowa. Emisja komunikacyjna na terenie gminy pochodzi głównie od pojazdów przejeżdżających drogą ekspresową S7 relacji Myślenice Lubień oraz drogą wojewódzką nr 968. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych W latach oceny jakości wód sporządzane były wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (klasy I, II, III, IV, V). Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych wykonuje się klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego wód oraz jednolitych części wód (jcw). Zapisy rozporządzenia wprowadzają do prawa polskiego zasady ocen jakości określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Badania jakości wód rzek prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Monitoringiem objęta jest rzeka Raba. Najbliższym punktem pomiarowokontrolnymi na Rabie jest punkt nr 18 położony w km 69,9 (poniżej Myślenic). W 2007r. w punkcie tym wody odpowiadały IV klasie czystości (wody niezadawalającej jakości) i uległy pogorszeniu w stosunku do roku 2006 (odpowiadały III klasie czystości wody zadawalającej jakości). Wg danych monitoringu WIOŚ za 2011 rok, w punkcie pomiarowokontrolnym na Rabie poniżej Myślenic, stan ekologiczny i stan chemiczny określono jako dobry, natomiast potencjał ekologiczny jako dobry i powyżej dobrego. Jakość wód zaliczono do kategorii A3, ze względu na zawiesinę organiczną, ogólną liczbę bakterii coli i liczbę bakterii coli fek. Na terenie gminy Lubień nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych. Monitoring diagnostyczny wód podziemnych, czwartorzędowych jest prowadzony w dolinie rzeki Raby, powyżej Myślenic, w punkcie pomiarowym Pcim. W 2007 roku wody te zostały określone jako wody zadawalającej jakości, III klasy czystości. W 2011 roku nie badano jakości wody w wymienionym punkcie. Zanieczyszczenie gleb Na podstawie badań monitoringowych jakości gleb przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Krakowie w 1999 roku można stwierdzić, że przeważająca cześć gleb na terenie gminy Lubień nie jest skażona metalami ciężkimi, dominuje ich zawartość naturalna. Jedynie słabe zanieczyszczenie gleb kadmem i cynkiem związane jest z emisją spalin samochodowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych gminy. W ostatnich badaniach przeprowadzonych w latach (Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach , Puławy 2012) najbliższe punkty pomiarowe to pp. 421 Brzyczyna i pp. 423 Pcim, położone poza obszarem opracowania. Klimat akustyczny Hałas pochodzenia antropogenicznego występujący w środowisku można podzielić na hałas komunikacyjny, hałas przemysłowy oraz bytowy. Dopuszczalne poziomy hałasu na terenach o określonym charakterze zagospodarowania zostały określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r. poz. 826), zmienione 10

11 Rozporządzeniem z dnia 1 października 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). Na obszarze objętym opracowaniem, warunki klimatu akustycznego modyfikowane są przede wszystkim poprzez hałas komunikacyjny od drogi krajowej i bytowy. Gospodarka odpadami Zagrożeniem zarówno dla wód jak i powietrza na terenie gminy mogą być odpady, szczególnie składowane niezgodnie z przepisami i tzw. dzikie wysypiska śmieci. Funkcjonujący na terenie gminy system gromadzenia i zbiórki odpadów, ich wywóz i unieszkodliwianie, prowadzony jest w sposób uporządkowany i przystosowany do istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych; jego realizacja jest zgodna z przyjętymi wytycznymi w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Lubień. Realizacja gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi dokumentami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Zagrożenie osuwiskami Źródłami przekształceń powierzchniowej warstwy ziemi są zarówno czynniki naturalne jak i antropogeniczne. Do głównych czynników naturalnych należy zaliczyć: erozję (wodną, wietrzną, mechaniczną), ruchy masowe (osuwiska, spełzywanie, obrywanie), natomiast do czynników antropogenicznych wywołanych działalnością człowieka: wydobywanie kopalin, niwelacje dla potrzeb inwestycji, gospodarcza działalność w środowisku prowadząca do uaktywnienia naturalnych procesów. Procesy erozyjne polegające na zmywaniu, wymywaniu czy wywiewaniu zależą przede wszystkim od ukształtowania terenu i rodzaju gleby, a czynnikiem silnie modyfikującym zagrożenie jest pokrywa roślinna. Obszar objęty opracowaniem zmiany planu nie jest zagrożony erozją. Budowa geologiczna, warunki klimatyczne oraz morfologia terenu powodują, iż obszar gminy Lubień jest podatny na ruchy geodynamiczne. Flisz sprzyja powstawaniu tego typu zjawisk jak: spłukiwanie i spełzywanie glin, iłów, gleb nasyconych wodą, spływów gruzowych i gruzowo-błotnych, oraz osuwisk. Problem zjawisk geodynamicznych nasilił się wraz ze zwiększeniem w ostatnich latach katastrofalnych zjawisk spowodowanych warunkami meteorologiczno - hydrologicznymi. Na obszarach górskich, najgroźniejsza jest nie tylko ilość opadów, ale również ich charakter i rozłożenie w czasie. Rezultatem urozmaiconej budowy geologicznej na terenie gminy i związanej z nią bogatej rzeźby terenu jest występowanie terenów osuwiskowych i predysponowanych do osuwania. Wg Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy Lubień, skala 1:10000, Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie, 2010r., na terenie gminy występują osuwiska o różnym stopniu aktywności: aktywne, aktywne okresowo, nieaktywne oraz tereny zagrożone ruchami masowymi. Teren objęty zmianą planu nie jest zagrożony osuwiskami oraz ruchami masowymi. Zagrożenie powodziami Na terenie gminy Lubień rzeka Raba wraz z innymi ciekami: potokami Tenczynka, Lubieńka, Skomielnianka oraz Jama stwarza zagrożenie powodziowe w ich sąsiedztwie. W 2010 roku RZGW w Krakowie wykonał opracowanie pt. Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej stanowiący I etap Studium Ochrony Przeciwpowodziowej. W opracowaniu zostały określone granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz zalewu wodami o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 50%, 20%, 10%, 5%, 3,33%, 1%, 0,5%. RZGW w Krakowie w 2011 roku, opracował Mapę zagrożenia powodziowego dla zlewni Raby, Scenariusz [Q 1%] wraz z rozkładem głębokości wody. Teren objęty zmianą planu znajduje się poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią. 11

12 5. PROJEKTOWANA FUNKCJA I MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W TERENIE OBJĘTYM ZMIANĄ PLANU Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany planu obszar objęty opracowaniem został przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną i oznaczony na rysunku planu 1MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na obszarze objętym zmianą planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień uchwalony Uchwałą Nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubień w dniu 28 września 2012r. Zgodnie z ustaleniami tego planu obszar opracowania położony jest w terenach zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR), w których utrzymuje się: 1) Istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługowa, pod warunkiem, że są to obiekty usług nieuciążliwych w rozumieniu ustaleń planu dla mieszkalnictwa, z możliwością jej przebudowy i rozbudowy, na zasadach określonych w ustaleniach planu, 2) Istniejące tereny komunikacji, z możliwością przebudowy i rozbudowy istniejących dróg i innych elementów zagospodarowania pasów drogowych, 3) Istniejące tereny, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z możliwością przebudowy i rozbudowy. W terenach zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR), dopuszcza się lokalizacje: 1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług z zakresu handlu i gastronomii, nieuciążliwych dla mieszkalnictwa w rozumieniu ustaleń planu. Warunki przestrzenne lokalizacji obiektów w/w przeznaczenia dopuszczalnego wg ustaleń planu 2) Terenów i urządzeń zieleni rekreacji i sportu, 3) Terenów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej, związanych z obsługa wyznaczonych terenów budowlanych. Od strony zachodniej obszar opracowania przylega do terenów istniejącej drogi krajowej nr 7 DZ(GP/Z), dla której plan ustalił klasę techniczna drogi: 1) do czasu pozostawania drogi w kategorii drogi krajowej klasa GP droga główna przyspieszona, 2) po zmianie kategorii drogi klasa Z droga zbiorcza, Do czasu pozostawania drogi w kategorii drogi krajowej, dostępność z niej jest ograniczona, regulowana na warunkach przepisów odrębnych. W terenach przyległych do istniejącej drogi krajowej nr 7, plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji nowych budynków wyznaczone na rysunku planu w odległości wynoszącej: 1) 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni dla budynków niezawierających pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, z zastrzeżeniem, że przepisy te mają zastosowanie do czasu pozostawania drogi, w kategorii drogi krajowej, 2) 40m od zewnętrznej krawędzi jezdni dla budynków mieszkalnych i innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, z zastrzeżeniem: a) dopuszcza się lokalizacje budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej od ustalonej, lecz nie mniejszej niż 25m, pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przed uciążliwością tej drogi, zapewniających dotrzymanie wymaganych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. b) przepisy ustalone w ust. pkt. 2 maja zastosowanie do czasu pozostawania drogi, w kategorii drogi krajowej, 3) 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni dla budynków lokalizowanych przy istniejącej drodze krajowej nr 7 po zmianie kategorii tej drogi. 12

13 Niniejsza zmiana planu dotyczy przekwalifikowania terenów zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR) na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnnej. Możliwości zagospodarowania terenu określono w ustaleniach dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad rozwoju infrastruktury technicznej. Ograniczenia w zagospodarowaniu obszaru objętego planem wynikają z położenia obszaru w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w sąsiedztwie drogi krajowej, która w chwili realizacji nowego jej przebiegu pozwoli na obniżenie klasy drogi dla jej obecnego przebiegu. Dla nowej zabudowy określono że: o wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej; o wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 30% powierzchni działki budowlanej; o minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 0,2 i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 0,6. Ponadto w celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno- przestrzennych oraz dla zapewnienia ładu przestrzennego w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonym symbolem 1MW ustalono: 1) iż maksymalna wysokość nowych budynków nie może przekroczyć 10,0m; 2) zasadę, aby dachy budynków były dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 35º do 45º; z dopuszczeniem możliwości przekrycia części budynku dachem płaskim, pod warunkiem, iż ta część budynku nie przekroczy wysokości 6,5 metra, 3) możliwość realizacji doświetleń w dachach w postaci lukarn lub okien połaciowych; 4) zasadę, aby pokryciem dachów spadzistych była dachówka lub pokrycie o fakturze dachówek; 5) zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ściany zewnętrzne budynków; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym (np.: intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich); 6) wskaźnik miejsc parkingowych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie; 7) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 25m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE PRZY REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU Obszar objęty zmianą planu, podobnie jak cała gmina Lubień znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzenie nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z r. (Dz. Urz. Woj. Now. z 1997 r. nr 43/97 poz. 147), zaktualizowane Rozp. Nr 92/06 Woj. Małop. z dn r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 806 poz. 4862), Uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Woj. Małop. z dn r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1194) oraz Uchwałą Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Woj. Małop. z dn (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3130). W obrębie OCHK obowiązują ograniczenia w realizacji inwestycji dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz odpowiednie zakazy. 13

14 Pow. ziemi Wody Powietrze Klimat Rośliny Zwierzęta Zabytki Dobra materialne Krajobraz Różnorodności biologiczna Ludzie Najbliższymi obszarami Natura 2000 są obszary o symbolu PLH Raba z Mszanką, położony w odległości ok. 4,5 km w kierunku północno-wschodnim oraz obszar Natura 2000 PLH Luboń Wielki, położony również w odległości ok. 4,5 km w kierunku południowo-wschodnim. Istotnymi problemami przy realizacji ustaleń planu, będzie przestrzeganie zasad ochrony środowiska w działaniach inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami planu i z obowiązującymi przepisami odrębnymi, głównie w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej przez które rozumie się sieci oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i ścieków opadowych lub roztopowych ustalono, że odprowadzenie ścieków sanitarnych winno nastąpić do istniejącej sieci gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, zakończonej wysokosprawną oczyszczalnią ścieków, a wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo na teren działki inwestora ze sprowadzeniem do istniejących rowów biegnących wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy obszaru zmiany planu. inwestora Dopuszczono możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych do retencjonowania położonych na terenie 1MW (np. zbiorniki na deszczówkę, baseny). Realizacja inwestycji zgodnie z ustaleniami planu w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków nie powinna powodować problemów ochrony środowiska. 7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ ZMIANY PLANU Ocena wpływu ustaleń planu na środowisko została przedstawiona w sposób syntetyczny, dla wybranych rodzajów oddziaływań. W tabeli 1 przedstawiono ocenę wpływu ustaleń planu na różne elementy środowiska w zależności od rodzaju oddziaływań dla poszczególnych obszarów objętych zmianą planu. Rodzaje oddziaływań oznaczono następująco: 1. Bezpośrednie B, Pośrednie P, 2. Krótkoterminowe K, Długoterminowe D, 3. Znaczące Zn, Mało znaczące Mz, Brak znaczącego wpływu Bzw, 4. Brak oddziaływań BO. Tab. 1. Ocena wpływu ustaleń planu na środowisko Elementy środowiska / Rodzaj oddziaływań L.p. Nazwa obszaru Przeznaczenie Skomielna Biała 1MW B, D, Mz P, K, Mz B, K, Mz B, D, Mz B, D, Mz B, D, Bzw BO BO B, D, Mz B, D, Mz B, D, Bzw 14

15 Rozpatrując wpływ ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagrożenia: o gleby, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, o klimat i zanieczyszczenie powietrza, o klimat akustyczny, o wpływ na bioróżnorodność i ochronę przyrody, o krajobraz o ryzyko wystąpienia poważnych awarii Gleby, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych W związku ze zmianą przeznaczenia terenu, na obszarach w części zainwestowanych nie nastąpi drastyczne przekształcenie powierzchni ziemi związane z likwidacją pokrywy roślinnej i warstwy gleby, jedynie część działki obecnie niezagospodrowana ok. 1238m 2 może zostać przekształcona, natomiast zmiana ta nie może dotyczyć większej niż 40% jej powierzchni, gdyż ta wielkość musi być rezerwowana dla powierzchni biologicznie czynnej. Lokalne zwiększenie stopnia zainwestowania obszaru w związku za zmianą przeznaczenia terenu, może być źródłem obniżenia poziomu wód gruntowych, zmian w warunkach wilgotnościowych gleb, zmniejszenia zdolności retencyjnych i zakłócenia warunków spływu powierzchniowego wód. Skala przekształceń będzie jednak stosunkowo niewielka, ze względu na niewielki obszar objęty zmianą planu oraz samej zmiany zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR) na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W wyniku wprowadzenia zmiany przeznaczenia z terenu zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR) na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnnej, zwiększy się skala wytwarzania ścieków związanych z funkcjonowaniem obiektów, ale obszar objęty planem jest podłączony do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej gminy. Realizacja ustaleń planu w tym zakresie nie powinna spowodować wzrostu zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych Klimat i zanieczyszczenie powietrza Ustalenia projektu zmiany planu mogą nieznacznie wpłynąć na warunki klimatu lokalnego. Zmiana planu zakłada zwiększenie intensywności wykorzystania terenów pod zainwestowanie. Emisja związana z ogrzewaniem, której zwiększenie następuje w okresie zimowym, ograniczana będzie stopniowo przez zastosowanie systemów grzewczych minimalizujących emisję zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z ustaleniami planu, w źródłach ciepła należy wykorzystywać niskoemisyjne nośniki energii i wysokosprawne urządzenia grzewcze lub stosować technologie i urządzenia zapewniające minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska Pogorszenie klimatu akustycznego W związku z tym, iż zmiana planu dotyczy zmiany sposobu przeznaczenia terenu z terenów zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR) na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie wywoła ona pogorszenie klimatu akustycznego dla terenów sąsiednich, ponadto w ustaleniach zamiany planu, ze względu na rodzaj zabudowy (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) ustalono zasady ochrony przed hałasem. 15

16 7.4. Wpływ projektowanego zagospodarowania na tereny sąsiednie, na bioróżnorodność i ochronę przyrody Zarówno teren objęty zmianą jak i tereny sąsiednie są w stanie istniejącym znacznie zagospodarowane, ogrodzone i położone przy uciążliwej trasie komunikacyjnej, nie stwarzają dogodnych warunków dla rozwoju różnorodności biologicznej. W związku z tym, iż zmiana planu dotyczy zmiany sposobu przeznaczenia terenu z terenów zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR) na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie wywoła ona pogorszenie stanu obecnego. Można stwierdzić, że planowane zagospodarowanie terenu i rozwiązania w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej przedstawione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą w istotny sposób zakłócać równowagi środowiska przyrodniczego i nie spowodują ograniczenia korytarzy i ciągów ekologicznych oraz głównych szlaków migracji zwierząt przebiegających poza obszarem zmiany planu. Ustalenia zawarte w projekcie planu są korzystne dla utrzymania bioróżnorodności obszarów ze względu na pozostawienie części działki jako zieleni biologicznie czynnej. Realizacja wskazanych w ustaleniach planu zasad ochrony nie powinna spowodować negatywnego wpływu na tereny sąsiednie, bioróżnorodność i ochronę przyrody. Realizacja ustaleń zmiany planu, ze względu na znaczną odległość, nie będzie mieć wpływu na obszary Natura Krajobraz Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje znaczących zmian w krajobrazie. Na działce były zlokalizowane budynki o wysokości ok. 9m, obecnie trwa ich remont na podstawie wydanej decyzji o pozwoleniu na ich rozbudowę, projekt planu dopuszcza realizację budynków o maksymalnej wysokości 10m. Ze względu na ograniczenie wysokości budynków, zachowanie odpowiedniej formy dachu oraz intensywności zainwestowania, oddziaływanie na krajobraz będzie nieznaczne Ryzyko wystąpienia poważnych awarii Poważne awarie mogą powstawać w wyniku awarii systemów energetycznych, systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz transportu substancji szkodliwych dla środowiska. Projektowane przeznaczenie terenu nie stwarza warunków dla powstawania potencjalnych poważnych awarii w środowisku o skali wykraczających poza normalną eksploatację systemów. 8. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PLANU W przypadku braku realizacji ustaleń planu teren pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu. Brak ingerencji w różne elementy środowiska, w tym dotyczące powierzchni ziemi oraz istniejącego krajobrazu otwartego będzie czynnikiem pozytywnym dla stanu środowiska na tym terenie. Natomiast mając na uwadze niewielki zakres zmiany planu oraz rodzaj zabudowy, realizacja inwestycji na tym terenie ograniczy negatywne zmiany stanu środowiska. 16

17 9. OCENA MOŻLIWOŚCI ELIMINUJĄCYCH LUB OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W ustaleniach projektu planu, zawarte są rozwiązania eliminujące i ograniczające oddziaływanie na środowisko: w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu: maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 40%, odpowiednie kształtowanie formy, gabarytów budynków (wysokość zabudowy, kształt dachu), w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: odprowadzenie ścieków sanitarnych winno nastąpić do sieci gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, zakończonej wysokosprawną oczyszczalnią ścieków; w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami: ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło do celów ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie realizowane w oparciu o indywidualne źródła ciepła; ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego w źródłach ciepła należy wykorzystywać niskoemisyjne nośniki energii i wysokosprawne urządzenia grzewcze lub stosować technologie i urządzenia zapewniające minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska. 10. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY PLANU Ze względu na niewielki obszar objęty zmianą planu oraz uchwałę podjętą przez Radę Gminy, w której jednoznacznie określono cel zmiany planu, jakim jest zmiana sposobu przeznaczenia z terenów zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR) na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, brak jest podstaw do przeprowadzenia analizy rozwiązań alternatywnych w stosunku do przyjętych w projekcie. 11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU Realizacja ustaleń zmiany planu nie będzie źródłem oddziaływań o charakterze transgranicznym. 12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU Proponuje się objęcie analizą skutków realizacji ustaleń planu następujące parametry: 1) zachowanie powierzchni terenu biologicznie czynnego, 2) ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej, 3) ilość odpadów. W zakresie monitoringu elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki i instytucje takie jak: zarządy gospodarki wodnej, inspektoraty środowiska, zarządy dróg i inne. Analizę należy przeprowadzić w oparciu o inwentaryzację terenu (dla powierzchni terenu biologicznie czynnego) oraz umowy zawarte z odbiorcami, dotyczące odprowadzania ścieków i usuwania odpadów. Analizę skutków realizacji planu należy przeprowadzić z częstotliwością co cztery lata w ramach oceny aktualności opracowań planistycznych. 17

18 13. WNIOSKI ZGŁOSZONE DO PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu w obligatoryjnie określonym terminie, do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski. 14. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZMIANY PLANU Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym zostały określone w Szóstym Programie Działań na Rzecz Środowiska (6 EAP) Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór. Do głównych priorytetów zaliczono zagadnienia: zmian klimatycznych, różnorodności przyrodniczej, środowiska naturalnego, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami. Polityka ekologiczna państwa na lata z perspektywą do roku 2016 jest w Polsce dokumentem strategicznym, który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych do zapewnienia właściwej ochrony środowiska naturalnego. Wśród priorytetów polityki ekologicznej należy wymienić min.: ochronę atmosfery, ochronę wód, gospodarkę odpadami oraz przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego jako podstawy lokalizacji inwestycji. 4 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła Plan działań służący realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Projekt planu uwzględnia ochronę przyrody, ochronę powietrza, ochronę wód i właściwą gospodarkę odpadami na terenie objętym planem. 15. STRESZCZENIE 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień przyjętego Uchwałą Nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubień w dniu 28 września 2012r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2012r. poz. 5391) dla terenu położonego w miejscowości Skomielna Biała, w zakresie określonym uchwałą nr LV/251/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień. Przedmiotem zmiany planu jest wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie przeznaczonym w obowiązującym planie dla zabudowy rekreacyjno letniskowej (MR). Teren zmiany planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,21ha, w znacznym stopniu zabudowanym istniejącymi budynkami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które obecnej są przebudowywane. 2. Podstawowym celem prognozy jest analizowanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na komponenty środowiska, jakie może wywołać realizacja zamierzeń inwestycyjnych wynikających z zakresu planu. 3. Prognozę wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami zapisanymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U poz.1235 z późn. zm.). 18

19 4. Projekt planu jest zgodny z uwarunkowaniami fizjograficznymi określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym dla obszaru gminy Lubień, opracowanym w 2003r. oraz w opracowaniu ekofizjograficznym z 2013r. 5. Projekt planu nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/239/2014 Rady Gminy Lubień w dniu r.; obszar objęty zmianą planu znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej (MN). 6. Na obszarze objętym projektem zmiany planu, nastąpi zmiana przeznaczenia z terenów rekreacyjno letniskowej (MR) na tereny zabudowy wielorodzinnej. 7. Obszar objęty zmianą planu, podobnie jak cała gmina Lubień znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W obrębie OCHK obowiązują ograniczenia w realizacji inwestycji dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz odpowiednie zakazy, które są zawarte w ustaleniach zmiany planu. 8. Realizacja ustaleń planu nie będzie mieć wpływu na obszary Natura 2000 położone w znacznej odległości od terenu objętego zmianą planu. 9. Zaproponowane w ustaleniach projektu planu możliwości eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko należy ocenić jako wystarczające. 10. Prognoza nie wykazała prawdopodobieństwa powstania znaczących oddziaływań w związku z realizacją ustaleń projektu zmiany planu. 11. Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie będzie źródłem oddziaływań o charakterze transgranicznym. 19

20 6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA zdjęcie nr 1 zdjęcie nr 2 20

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

T E K S T Z M I A N Y P L A N U

T E K S T Z M I A N Y P L A N U WÓJT GMINY LUBIEŃ ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEŃ DLA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA BIAŁA T E K S T Z M I A N Y P L A N U UCHWAŁA NR RADY GMINY LUBIEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr./../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr./../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia r. Uzasadnienie do Uchwały Nr./../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia..2016 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Do opracowania Miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2020 z dnia 27 czerwca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/48/03 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 30 października 2014 roku

Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 30 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz. 2074 UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r.

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r. W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania fragmentu wsi BYTONIA w gminie ZBLEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przestrzen

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo