Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank. Raport. Roczny. Pocztowy"

Transkrypt

1 2001

2 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities of the Bank 8. G³ówni Akcjonariusze Banku Pocztowego S.A. 8. Main Shareholders of Bank S.A. 8. Fundusze w³asne 8. Bank's capital 9. BANK NA POCZCIE 9. BANK AT THE POST OFFICE 11. Model organizacji 11. The organizational model 13. Rynkowy atut - oferta bankowoœci pocztowej 13. A market advantage - the offer of postal banking 14. Kredyty i lokaty w urzêdach pocztowych 14. Loans and term deposits at post offices 15. Konto osobiste Giro obs³ugiwane we wszystkich urzêdach pocztowych 15. Giro personal account serviced at all post offices 17. Giro Sk³adka - rynkowy rekord bankowoœci pocztowej 17. Giro Sk³adka - a market record in postal banking 18. Infotransfer - kompleksowa obs³uga masowych p³atnoœci 18. Infotransfer - complex servicing of mass payments 20. Budowanie marki - nie tylko sukces konta Giro Sk³adka 20. Building a brand name - not only the merit of Giro Sk³adka account 25. Wyniki finansowe Banku 25. Financial results of the Bank 25 - Suma bilansowa 25 - Total assets 26 - Dzia³alnoœæ depozytowa 26 - Deposits 27- Dzia³alnoœæ kredytowa 27 - Loans 28 - Wynik odsetkowy, wynik na dzia³alnoœci bankowej, wynik netto 28 - Net Results 31. Opinia bieg³ego rewidenta 31. Certified auditor's opinion 33. Sprawozdanie finansowe 33. Financial statements 41. Struktura organizacyjna Centrali 41. Head Office organizational structure 42. Wykaz placówek Banku 42. The list of banking outlets of the Bank 1

3 List List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Szanowni Pañstwo, Mi³o mi poinformowaæ wszystkich Akcjonariuszy i Klientów Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy, e w ci¹gu minionego 2001 roku nasz Bank umocni³ swoj¹ pozycjê w sektorze bankowym. Pomimo trudnych warunków rynkowych, rosn¹cej konkurencji, wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego i wysokich stóp procentowych, Bank S.A. z powodzeniem realizowa³ swe statutowe cele i tworzy³ podstawy do dalszego rozwoju. W porównaniu do 2000 roku poprawi³ swój wynik na dzia³alnoœci bankowej o oko³o 25%, wynik z tytu³u odsetek o oko³o 20%, a przychody z tytu³u prowizji o oko³o 35%. Zysk netto Banku za 2001 rok wyniós³ 5.009,47 tysiêcy z³otych. Satysfakcjonuj¹ce wyniki ekonomiczne Banku zawdziêczamy w szczególnoœci produktom i us³ugom, które odpowiadaj¹ oczekiwaniom naszych Klientów, zarówno detalicznym jak korporacyjnym, a tak e œcis³ej wspó³pracy Banku Pocztowego z Poczt¹ Polsk¹. Znacz¹cym sukcesem zakoñczy³o siê miêdzy innymi wprowadzenie unikalnego produktu bankowego, jakim jest konto Giro Sk³adka. Jego posiadaczami mog¹ byæ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Dziêki wspólnej akcji promocyjnej i dobrej wspó³pracy Banku z sieci¹ placówek pocztowych w ramach scentralizowanej umowy o wspó³dzia³aniu Poczty Polskiej i Banku Pocztowego S.A. w ci¹gu niespe³na pó³ roku konto Giro Sk³adka za³o y³o ponad pó³ miliona Klientów. Za prawid³ow¹ realizacjê zadañ bie ¹cych i celów statutowych Banku, za sta³¹ troskê o potrzeby Klientów i interesy Akcjonariuszy w imieniu Rady Nadzorczej pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim pracownikom i Zarz¹dowi. Korzystaj¹c z okazji, pragnê równie zapewniæ wszystkich Akcjonariuszy i Klientów, e w najbli szej przysz³oœci zwielokrotnimy wysi³ki, aby stworzyæ w³aœciwe warunki do dalszego, dynamicznego rozwoju Banku Pocztowego S.A. Leszek KWIATEK Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 2

4 4 Bank List List Prezesa Zarz¹du Szanowni Pañstwo, Przekazuj¹c Pañstwu raport z kolejnego roku dzia³alnoœci Banku, wyra am przekonanie, i rok 2001 wykaza³, e - pomimo wzrastaj¹cej konkurencji na rynku us³ug bankowych - Bank znacz¹co wzmocni³ swoj¹ pozycjê. Osi¹gn¹³ to poprzez rozwój sieci i inwestycje w nowoczesne rozwi¹zania technologiczne stanowi¹ce trwa³e podstawy BANKU NA POCZCIE. W 2001r. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku wynosi³a 178%, a wynik na dzia³alnoœci bankowej osi¹gn¹³ dynamikê 125%. Bank, realizuj¹c zgodnie z za³o eniami strategii rozbudowê sieci w znacz¹cy sposób zbli y³ siê do zakoñczenia pe³nego zintegrowania swoich jednostek z sieci¹ Poczty Polskiej. Zacieœnienie wspó³pracy znalaz³o swój wymiar formalny w podpisanej przez obu partnerów umowie generalnej. W 2001r. uruchomionych zosta³o 16 placówek Banku, w tym 4 oddzia³y okrêgowe - w Lublinie, Wroc³awiu, Krakowie i Szczecinie oraz 10 oddzia³ów funkcjonalnych - w Tarnowie, Piotrkowie Trybunalskim, om y, Koszalinie, Ostro³êce, Ciechanowie, Bia³ymstoku, Opolu, Rzeszowie i Siedlcach, a tak e 2 punkty obs³ugi klientów w Ostródzie i Suwa³kach. Na koniec 2001r. Bank zatrudnia³ blisko 1500 osób, w blisko 100 jednostkach w³asnych. Wspó³dzia³anie Banku z Poczt¹ Polsk¹ umo liwi³o, przy zmianie obowi¹zuj¹cej wyk³adni prawnej, stworzenie atrakcyjnego konta Giro Sk³adka, za poœrednictwem którego klienci prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mog¹ dokonywaæ comiesiêcznych wp³at na ZUS poprzez sieæ urzêdów pocztowych. W bardzo krótkim czasie tê us³ugê Banku wybra³o blisko pó³ miliona osób. W 2001r. Bank zainwestowa³ w rozbudowê infrastruktury informatycznej. Zosta³a zakupiona technologia zapewniaj¹ca pe³n¹ obs³ugê klientów konta Giro Sk³adka. Rozpoczêto tak e pracê nad budow¹ nowego systemu do obs³ugi informatycznej kont osobistych w Centrum Giro. Buduj¹c ofertê bankowoœci pocztowej, kierowan¹ do klientów urzêdów pocztowych, Bank przygotowa³ wieloelementowy pakiet us³ug przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, drobnych przedsiêbiorców, jak i instytucji masowych p³atników. Coraz powszechniej znane s¹ us³ugi Banku Pocztowego - Konto Giro Sk³adka, Kredyt, Pocztowa Lokata Terminowa, Konto Giro czy Infotransfer. Znajomoœæ marki Banku Pocztowego umacnia³y równie dzia³ania wspieraj¹ce wiele ciekawych inicjatyw charytatywnych, kulturalnych i sportowych. Drugi rok z rzêdu z sukcesem prowadziliœmy wspó³pracê sponsorsk¹ z klubem pi³ki siatkowej kobiet Bank / GCB / Gazeta Pomorska. Dru yna ta w sezonie 2001/2002 zdoby³a br¹zowy medal w europejskim Pucharze Top Teams, gwarantuj¹c tym samym udzia³ drugiej polskiej dru yny w rozgrywkach Ligi Mistrzyñ w sezonie 2002/2003 oraz znalaz³a siê w najlepszej czwórce zespo³ów w kraju. Z szerokim oddÿwiêkiem medialnym spotka³ siê równie koncert Pomó i Ty... na rzecz ofiar powodzi wspierany wspólnie przez Pocztê Polsk¹ i Bank. Z wielk¹ satysfakcj¹ chcê tak e podkreœliæ, e budowanie BANKU NA POCZCIE nie postêpowa³oby tak skutecznie, gdyby nie pracownicy Banku, ich codzienna wytrwa³oœæ oraz zaanga owanie. Nale ¹ siê im w tym miejscu s³owa serdecznego podziêkowania. Równie gor¹co chcia³bym podziêkowaæ pracownikom Poczty za udzia³ w pomyœlnym rozwoju polskiej bankowoœci pocztowej i reprezentowanie Banku wobec klientów w tysi¹cach urzêdów pocztowych. Jestem przekonany, e Bank bêdzie konsekwentnie urzeczywistnia³ ambitne plany ekspansji zgodnie z oczekiwaniami Akcjonariuszy, zachêcaj¹c coraz szersze grono obecnych i przysz³ych klientów do korzystania z atrakcyjnej oferty us³ug BANKU NA POCZCIE. Piotr TOMASZEWSKI Prezes Zarz¹du Banku Pocztowego S.A.

5 W³adze Authorities of Bank S.A. W³adze Banku Pocztowego S.A. Zarz¹d Banku Management Board Prezes Zarz¹du President of the Board Wiceprezes Zarz¹du Vice President of the Board Piotr Tomaszewski Zenon Olbryœ Cz³onek Zarz¹du Dyrektor Banku Member of the Management Board Leszek ebrowski Cz³onek Zarz¹du Dyrektor Banku Member of the Management Board Eugeniusz Wincek W roku 2001 w poczet Zarz¹du wchodzili równie In 2001 the Board contained the following members Wiceprezes Zarz¹du Vice President of the Management Board Cz³onek Zarz¹du Dyrektor Banku Vice President of the Management Board Micha³ Butkiewicz Leszek Bucior 6

6 W³adzeAuthorities of Bank S.A. W³adze Banku Pocztowego S.A. Bank Rada Nadzorcza Supervisory Board Przewodnicz¹cy Chairman Leszek Kwiatek Wiceprzewodnicz¹cy Vice-chairman Ryszard Krauze Wiceprzewodnicz¹cy Vice-chairman Sekretarz Secretary Ryszard Pidek Jacek Duch Cz³onkowie Herbert Gabryœ Stanis³aw Kolbusz Bogus³aw Sikorski Andrzej Siniakiewicz Members Maciej Wantke W roku 2001 w sk³ad Rady Nadzorczej wchodzili równie : In 2001 the Supervisory Board contained the following members: Przewodnicz¹cy Chairman Wiceprzewodnicz¹cy Vice-chairman Sekretarz Secretary Miros³aw Marcinkiewicz Zbigniew Markowski Jacek Turczyñski Cz³onkowie Marek Ciuraszkiewicz Leszek Bucior Zenon Olbryœ Adam Pawluœ Andrzej Pietraszko Przemys³aw Sêczkowski Members Zbigniew Szczepan 7

7 Akcjonariusze G³ówni akcjonariusze Banku Pocztowego S.A. Main Shareholders of Bank S.A. PPUP Poczta Polska Akcje 66,630% Shares G³osy 74,183% Votes Prokom Investments S.A. Akcje 33,333% Shares G³osy 25,780% Votes legal Stan prawny na dzieñ 31 grudnia 2001r. st (As registered on December 31, 2001) Fundusze w³asne Na koniec 2001 roku kapita³ akcyjny Banku Pocztowego wynosi³ tys. z³ i sk³ada³ siê z akcji o wartoœci nominalnej 100 z³ ka da. ¹czna wartoœæ funduszy w³asnych Banku wed³ug stanu na 31 grudnia 2001r. wynios³a tys. z³ Bank's capital At the end of 2001 the stock capital of Bank amounted to PLN 63 million and consisted of shares with nominal values of PLN 100 each. st The total value of the Bank's capital as of December amounted to PLN thousand. 8

8 BANK NA POCZCIE Bank BANK AT THE POST OFFICE W 2001r. Bank pog³êbia³ sw¹ integracjê z macierzyst¹ grup¹ kapita³ow¹ Poczty Polskiej - swojego g³ównego akcjonariusza i partnera. Bank umacniaj¹c pozycjê instytucji finansowej Poczty Polskiej i tworz¹c mocne podstawy bankowoœci pocztowej poprzez udostêpnianie coraz szerszej gamy us³ug bankowych w najwiêkszej sieci dystrybucyjnej w Polsce, staje siê coraz bardziej licz¹cym ogniwem sektora bankowego. Pañstwowe Przedsiêbiorstwo U ytecznoœci Publicznej Poczta Polska posiada bowiem ponad 8 tys. placówek pocztowych, tj. ponad dwa razy wiêcej jednostek ni wszystkie banki w kraju razem. Budowanie Banku o polskim kapitale, powszechnego, dostêpnego i opieraj¹cego swe produkty na prostych oraz zrozumia³ych dla klientów procedurach i atrakcyjnej cenie nawi¹zuje do przedwojennej tradycji Pocztowej Kasy Oszczêdnoœci oraz osi¹gniêæ rynkowych europejskiej bankowoœci pocztowej z ostatnich 150 lat. Postêpuj¹ca integracja Banku z Poczt¹ Polsk¹ pozwoli³a zbudowaæ w roku 2001 solidne podstawy do pe³nej realizacji idei BANKU NA POCZCIE. D¹ ¹c do optymalnego zintegrowania siê z sieci¹ Poczty Polskiej oraz ujednolicenia standardów obs³ugi klientów, przeszkolono ponad 10 tysiêcy pracowników wszystkich urzêdów pocztowych. Szkolenia dotyczy³y zarówno obs³ugi konta Giro, konta Giro Sk³adka, jak i terminowych rachunków oszczêdnoœciowych ch Lokat Terminowych i kredytów konsumpcyjnych Kredytów ch. W celu dotarcia z ofert¹ Banku do jak najwiêkszej liczby klientów zwiêkszono tak e liczbê jednostek sieci w³asnej. Dziêki wspó³dzia³aniu Poczty i Banku rozbudowano bazy klientów zwi¹zane z nowoczesn¹ us³ug¹ dla masowych p³atników - Infotransferem. Rozpoczêto obs³ugê spó³dzielni mieszkaniowych, zak³adów energetycznych czy firm wysy³kowych w trzech zintegrowanych oœrodkach w kraju: Bydgoszczy, Katowicach i Wroc³awiu. Fundamentaln¹ podstawê prawn¹ do dalszej d³ugofalowej wspó³pracy stworzy³a podpisana 18 wrzeœnia 2001r. w Warszawie umowa generalna miêdzy Poczt¹ Polsk¹ a Bankiem. Umowa okreœla ramowo podstawy budowania BANKU NA POCZCIE m.in. wspó³pracê przy sprzeda y us³ug finansowych klientom Poczty i Banku, rozwój nowoczesnych procesów technologicznych obu instytucji, dzia³ania marketingowe i szkolenia pracowników. BANK na POCZCIE In 2001, Bank deepened its integration with the mother capital group of Poczta Polska its main shareholder and partner. By strengthening the position of Poczta Polska as a financial institution and by creating a strong foundation of postal banking through offering a widening range of banking services in the largest distribution network in Poland, the Bank is becoming a major player of the banking sector. Poczta Polska, being a nationwide company of public utility, possesses over 8 thousand post offices, i.e. over twice more outlets than all banks in Poland taken together. Building a Bank based on Polish capital that is generally accessible, that founds its products on straightforward procedures comprehensible to all customers, and that offers competitive prices is directly li nk ed to the pre-war tradition of Pocztowa Kasa Oszczêdnoœci (Postal Savings Bank) and to the achievements of European postal banking of the past 150 years. In the year 2001, progressive integration of the Bank with Poczta Polska made it possible to fully implement the idea of banking at the post office. Aiming to optimally integrate itself with the network of Poczta Polska and to unify the standards of customer service, 10 thousand employees were trained at all post offices. The training sessions covered the servicing of Giro, Giro Sk³adka, Pocztowa Lokata Terminowa, and consumer loans. With a view to extending the Bank's offer to the largest number of customers, the number of outlets belonging to the Bank was also increased. Thanks to the cooperation between Poczta Polska and the Bank it was possible to extend customer databases in connection with the modern service for mass payers - Infotransfer. Servicing of housing cooperatives, energy producing utilities as well as mail-order firms was commenced in three integrated centers in the country: Bydgoszcz, Katowice and Wroc³aw. The general contract between the Bank and Poczta Polska, signed on th September in Warszawa, provided legal foundations for further long-term cooperation. The contract provides a framework for building the BANK AT THE POST OFFICE i.e. for co-operation in selling financial services to customers of Poczta Polska and the Bank, development of modern technological processes in both institutions, marketing and employee training. 9

9 Bank BANK NA POCZCIE BANK AT THE POST OFFICE W 2001r. przedstawiciele Banku aktywnie uczestniczyli w referatach i dyskusjach podczas VIII Sympozjum Poczty Polskiej w Szczecinie. W trakcie jego trwania du ¹ popularnoœci¹ wœród Pocztowców cieszy³o siê stoisko Banku. Wa nym wydarzeniem zarówno dla Poczty, jak i Banku by³y centralne obchody Dnia ¹cznoœciowca 2001 w Lublinie. W przeddzieñ tego œwiêta otwarty zosta³ Oddzia³ Okrêgowy Banku Pocztowego w tym mieœcie. Spoœród wielu elementów wspó³dzia³ania warto wymieniæ równie wspó³pracê w zakresie dzia³añ charytatywnych. Bank wspar³ zarówno organizowan¹ przez Pocztê w Poznaniu imprezê Olimpiada Bez Barier, jak i koncert charytatywny grup De Mono i INXS w sopockiej Operze Leœnej na rzecz ofiar powodzi. Przyk³adem codziennej wspó³pracy nie tylko bankowej na szczeblu lokalnym jest dzia³alnoœæ galerii malarstwa Pod Pocztow¹ Tr¹bk¹, której wspó³organizatorami s¹ RUP Gorzów Wielkopolski i gorzowski Oddzia³ Banku Pocztowego. W 2001r. odby³y siê tam cztery wernisa e prac malarskich. Galeria cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ i na sta³e wpisa³a siê w gorzowski kalendarz imprez kulturalnych. Zapowiedzi o kolejnych wernisa ach i ich przebiegu pojawiaj¹ siê zawsze w lokalnym radiu i prasie. Znacz¹cym elementem zacieœniania wspólnej dzia³alnoœci w ramach grupy kapita³owej jest sta³a kooperacja s³u b informacyjnych i public relations Banku i Poczty, oraz ich wspó³dzia³anie w kontaktach z mediami. In 2001 representatives of the Bank participated in presentations and discussions of the 8th Symposium of Poczta Polska in Szczecin. During the symposium the stand of Bank enjoyed great popularity among post-office employees. Another important event both for Poczta and the Bank were the central celebrations of the Communications Industry Appreciation Day in 2001 in Lublin. One day before the celebrations a regional branch of the Bank was opened in this city. Among the many elements of cooperation, charity work is particularly worth mentioning. The Bank supported both events organized by Poczta Polska in Poznañ Olimpiada Bez Barier (Olympiad without Barriers - a sports event for handicapped contestants), and the charity concert of such groups as De Mono and INXS at the Sopot Forest Opera organized to aid victims of the flood. An example of everyday cooperation on the local level, not only in banking, is the gallery of painting Pod Pocztow¹ Tr¹bk¹ (The Postal Trumpet), whose co-organizers are the Regional Post Office in Gorzów Wielkopolski and the Gorzów Branch of Bank. In 2001 four exhibitions of painting took place there. The Gallery is enjoying ever-increasing popularity and it already established its presence in the calendar of cultural events in Gorzów. Announcements of subsequent exhibitions appear always on the local radio and in the press. A significant element of coordinating common operations within the capital group is the close cooperation of information services and public relations departments of the Bank and Poczta Polska, as well as their mutual assistance in contacts with the media.

10 Model Model organizacji Bank The organizational model Buduj¹c BANK NA POCZCIE, czyli w praktyce realizuj¹c za³o enia bankowoœci pocztowej, Bank zbli y³ siê do optymalnego modelu organizacji w³asnej umo liwiaj¹cego pe³ne zintegrowanie wszystkich swoich jednostek z sieci¹ Poczty Polskiej. W 2001r. uruchomionych zosta³o 16 placówek Banku, w tym 4 oddzia³y okrêgowe - w Lublinie, Wroc³awiu, Krakowie i Szczecinie, 10 oddzia³ów funkcjonalnych - w Tarnowie, Piotrkowie Trybunalskim, om y, Koszalinie, Ostro³êce, Ciechanowie, Bia³ymstoku, Opolu, Rzeszowie i Siedlcach oraz 2 punkty obs³ugi klientów w Ostródzie i Suwa³kach. Bank zatrudnia³ w dniu 31 grudnia 2001r osoby, w 98 jednostkach w³asnych. Znacz¹cym elementem budowania - odpowiedniego do osi¹gniêtego etapu rozwoju - modelu bankowoœci pocztowej by³o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Centrali. Stworzone zosta³y cztery kluczowe dla pozycji rynkowej Banku, piony wewnêtrznej struktury: Pion Bankowoœci Korporacyjnej, Pion Bankowoœci Detalicznej, Pion Finansów i Zarz¹dzania Ryzykiem, Pion Logistyczny oraz Centrum Obs³ugi Klienta. Po³o ono szczególny nacisk na kszta³towanie kadry prowadz¹cej sprzeda us³ug Banku. W 2001r. zosta³ opracowany i wdro ony nowy system szkoleñ powi¹zany z ocen¹ okresow¹ pracownika. Jednym z elementów tej oceny sta³ siê wynik uzyskany z testu wiedzy o us³ugach Banku, pisanego w ramach programu Certyfikacji Znajomoœci Produktów Bankowych. Osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki otrzyma³y Certyfikaty: Z³oty, Srebrny i Br¹zowy. BANK na POCZCIE Building the BANK AT THE POST OFFICE or, in other words, pursuing the principles of postal banking in practice, the Bank came closer to a full integration of its outlets with the network of Poczta Polska - the optimal model of its organization. In 2001, 16 branches of the Bank were opened, among them 4 regional branches in Lublin, Wroc³aw, Kraków and Szczecin, 10 functional branches in Tarnów, Piotrków Trybunalski, om a, Koszalin, Ostro³êka, Ciechanów, Bia³ystok, Opole, Rzeszów and Siedlce as well as 2 centers of customer service in Ostróda and st Suwa³ki. As of December , the Bank employed 1493 people in 98 own outlets. An important element of this process, appropriate for the achieved development stage in the model of postal banking, was the structural reorganization of the Head office. Four departments crucial for the Bank's market position were created within the internal structure: Department of Corporate Banking, Department of Retail Banking, Department of Finances and Risk Management, as well as Logistics Department and Customer Service Center. Special emphasis was put on the training of personnel responsible for selling the Bank's services. In 2001 a new system of training related to periodical employee evaluation was devised and initialized. One of the elements of this evaluation consisted in testing the knowledge of the Bank's services. It took the form of an exam taken within the program of Bank Product Expertise Certification. Those who received best results were awarded Certificates: gold, silver, and bronze.

11 Model Model organizacji cd. The organizational model Od 2001r. nowi pracownicy mog¹ pos³ugiwaæ siê wewnêtrznym informatorem. Vademecum Pracownika Banku Pocztowego zawiera szereg podstawowych informacji o Banku, w tym wizjê, misjê i omówienie kierunków strategicznych. Wœród pracowników Banku rozpowszechniano tak e Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, czyli zbiór zasad postêpowania w bran y bankowej - oficjalny dokument Zwi¹zku Banków Polskich. Zadbano równie o rozwój komunikacji z otoczeniem zewnêtrznym - klientami Banku. Od lutego 2001r. funkcjonowaæ zacz¹³ nowy adres poczty elektronicznej Banku - - przeznaczony specjalnie dla zainteresowanych ofert¹ Banku Pocztowego. Korzystaj¹c z tego adresu mo na otrzymaæ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce us³ug Banku. W kwietniu 2001r. uruchomiono tak e ulgow¹ liniê telefoniczn¹ do Wydzia³u Obs³ugi Klienta Centrum Giro. Zarówno pod tym numerem, jak i (52) Bank umo liwia Klientowi posiadaj¹cemu konto osobiste Giro ca³odobowe uzyskanie automatycznej informacji o stanie konta. Starting from 2001, new employees can use an internal information handbook - Bank Employee Guidebook. It contains the essential information about the Bank, such as the vision, the mission statement and a discussion of strategic courses of action. All the employees of the Bank were also familiarized with the Rules of Good Banking Practice - a set of rules of conduct in the banking industry - an official document of the Association of Polish Banks. Special care has also been taken to develop external communication with the Bank's customers. Since February 2001, a new address of the Bank has been operational - - destined especially for people interested in the offer of Bank. By using this address it has been possible to receive answers to questions concerning the services of the Bank. In April 2001, a discount telephone line to the Department of Customer service of the Giro Center was also set up, Both at this number and at (52) the Bank enables holders of Giro personal account to make automated balance inquiries by phone, twenty-four hours a day.

12 A market advantage THE OFFER OF POSTAL BANKING RYNKOWY ATUT - oferta bankowoœci pocztowej Bank Bank, buduj¹c swoj¹ ofertê us³ug bankowoœci pocztowej skierowan¹ do klientów korzystaj¹cych z sieci urzêdów pocztowych, przygotowa³ pakiet us³ug skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, drobnych przedsiêbiorców, jak i instytucji, których klienci comiesiêczne p³atnoœci realizuj¹ w urzêdach pocztowych. Ofertê BANKU NA POCZCIE cechuje powszechna dostêpnoœæ, bezpieczeñstwo, prosta i zrozumia³a procedura oraz atrakcyjna cena. Ba n k u P c o A S o g e w o POCZTOWA LOKATA TERMINOWA zt BANK na POCZCIE KREDYT POCZTOWY Ba n k u P o cz to Bank Pcztowy, preparing its postal banking services intended for customers already using the network of post offices, put together a package of services for individual customers, small businesses, as well as institutions whose customers make their monthly payments at post offices. A S o g e w THE OFFER OF POSTAL BANKING is characterized by general accessibility, security, straightforward and user-friendly procedures as well as competitive prices. 13

13 Kredyty Loans and term deposits at post offices Kredyty i lokaty w urzêdach pocztowych Realizuj¹c swoje cele strategiczne, Bank rozpocz¹³ wdra anie us³ug bankowych w sieci urzêdów pocztowych: wk³adów oszczêdnoœciowych oraz kredytów dla klientów indywidualnych. Ich sprzeda rozpoczê³a siê w listopadzie 2001r. w urzêdach pocztowych Dyrekcji Okrêgu Poczty Poznañ. Na terenie ca³ej Polski wdro enie zakoñczy³o siê na pocz¹tku drugiego kwarta³u 2002r. Kredyt jest kredytem gotówkowym udzielanym osobom fizycznym. Jest to kredyt konsumpcyjny, który mo e zostaæ przeznaczony na dowolny cel. Z³o enie wniosku o kredyt, zawarcie umowy oraz wyp³ata gotówki odbywa siê w urzêdzie pocztowym. Pocztowa Lokata Terminowa to nowy rodzaj terminowego rachunku oszczêdnoœciowego Banku Pocztowego. Lokaty terminowe gromadzone na tym rachunku rejestrowane s¹ w specjalnej Ksi¹ eczce ch Lokat Terminowych. Z³o enie lokaty terminowej oraz jej wyp³ata odbywa siê na poczcie. Bank gwarantuje najwy szy poziom bezpieczeñstwa lokat wyp³ata lokaty terminowej wymaga telefonicznej autoryzacji transakcji, dokonywanej przez pracownika urzêdu pocztowego. In fulfilling its strategic aims, Bank began the implementation of bank services in a network of post offices term deposits and loans for individual customers. Their sale began in November 2001 in the post offices under the Regional Office of Poczta Polska in Poznañ. The nationwide implementation was finished at the beginning of the second quarter of Kredyt is a cash loan granted to individuals. It is a consumer loan which can be utilized for any purpose. Applying for the loan, signing the contract, as well as the payment in cash all occur at the post office. Pocztowa Lokata Terminowa is a new kind of in term deposit in Bank. Savings accumulated on it are registered in a special Pocztowa Lokata Terminowa Book of Savings. Both depositing the money and the subsequent payment are carried out at the post office. Bank guarantees the highest level of account security - for cash payments telephone authorization of the transaction is required, which is done by an employee of the post office.

14 Konto osobiste Giro - obs³ugiwane we wszystkich urzêdach pocztowych Bank Giro personal account serviced at all post of fices Konto Giro w³aœnie dlatego jest unikalnym produktem na rynku, e jako jedyne jest w pe³ni obs³ugiwane w ka dym urzêdzie pocztowym. Na poczcie klient sk³ada wniosek o za³o enie konta, jak i dokonuje wyp³at. Korzystaj¹c z us³ug pocztowych mo na przes³aæ do Banku dyspozycje przelewu albo zlecenia sta³ego. Procedura w tym zakresie jest niezwykle prosta - wystarczy w³o yæ wype³nione formularze do specjalnej koperty Giro i wrzuciæ do skrzynki pocztowej. Przesy³ki te s¹ bezp³atne. Na poczcie mo liwe jest dokonywanie wyp³at do wysokoœci kwoty zgromadzonej na rachunku. The reason for the uniqueness of Giro personal account on the market is that it is serviced in full at every post office. At the post office the customer both applies to have the account opened and withdraws the money. By using postal services it has been possible to send wiring instructions or to request regular payments into accounts. Przy ka dej wyp³acie na poczcie lub w Banku klient wype³nia personalizowany formularz. Jest on bezpieczniejszy od standardowych czeków, poniewa przy ka dej wyp³acie pracownik poczty kontaktuje siê z Bankiem i dokonuje autoryzacji. W razie zgubienia lub kradzie y formularzy wyp³aty mo na je natychmiast zastrzec telefonicznie. BANK na POCZCIE The procedure here is unusually straightforward - it suffices to put the filled-in forms in a special Giro envelope and to put them into a mailbox. The mailing is free of charge. At the post office it is possible to withdraw money up tothe balance accumulated on the account. Before each withdrawal at the post office or in a bank the customer fills out a personalized form. It is more secure than standard checks, because prior to every payment the post office employee contacts the Bank and asks for authorization. In case of loss or theft of payment forms it is possible to cancel them by phone immediately. Similarly to of payment forms, money transfer forms and regular payment orders are also personalized. 15

15 Konto Giro personal account serviced at all post of fices Konto osobiste Giro cd. Podobnie jak formularze wyp³aty, personalizowane s¹ tak e formularze przelewów i zleceñ sta³ych. Wiele operacji na koncie Giro mo e byæ dokonanych telefonicznie. W Telefonicznym Centrum Obs³ugi Klienta odbywa siê: - telefoniczne zak³adanie kont Many operations on Giro personal account can be accomplished by phone. The following services are available at the Telephone Customer Service Center: - telephone opening of accounts - zastrzeganie formularzy p³atniczych Giro i karty Visa Electron - cancellation of forms for Giro account and Visa Electron cards - udzielanie informacji o stanie konta i o operacjach na koncie - obtaining information about current balance and operations on the - przyjmowanie zamówieñ na formularze - zak³adanie i likwidacja lokat Giro, dokonywanie przelewów na zdefiniowane konta - przyjmowanie reklamacji i informowanie o ich wynikach. BANK na POCZCIE account - placement of orders for forms - opening and closing of Giro term deposits; crediting specified accounts - lodging complaints and obtaining information about their results Z konta osobistego Giro w Banku m korzysta ju 120 tysiêcy Klientów w ca³ej Polsce. Over 120 thousand customers nationwide are already using Giro personal account in Bank.

16 - rynkowy rekord bankowoœci pocztowej Giro Sk³adka Bank Giro Sk³adka - a market record in postal banking Dowodem na ogromne zapotrzebowanie na bankowoœæ pocztow¹ w Polsce jest sukces konta Giro Sk³adka. W ci¹gu pó³ roku rachunek za³o y³o w Banku m blisko pó³ miliona klientów. Posiadaczami konta Giro Sk³adka mog¹ byæ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bêd¹ce p³atnikami sk³adek ZUS. Korzystanie z konta Giro Sk³adka i jego otwarcie odbywa siê wy³¹cznie za poœrednictwem urzêdów pocztowych. Wprowadzenie przez Pocztê Polsk¹ i Bank tej specyficznej us³ugi bankowej umo liwi³o dotychczasowym klientom Poczty Polskiej op³acaj¹cym sk³adki ZUS gotówk¹ - kontynuowanie tej formy p³atnoœci ze spe³nieniem ustawowego obowi¹zku przekazywania sk³adek na rachunek ZUS przelewem z w³asnego rachunku bankowego. Wa n¹ zalet¹ konta Giro Sk³adka jest maksymalne uproszczenie formalnoœci. Osoba zak³adaj¹ca konto wpisuje jedynie na formularzu swoje podstawowe dane personalne i dotycz¹ce prowadzonej dzia³alnoœci. Ogromny sukces rynkowy konta Giro Sk³adka dowodzi, e bankowoœæ pocztowa mo e z sukcesem zachêcaæ do us³ug bankowych osoby, które dot¹d nie korzysta³y z oferty sektora bankowego. Drobni przedsiêbiorcy, czêsto nie widz¹c korzyœci p³yn¹cych z posiadania rozbudowanego rachunku bankowego, decyduj¹ siê jednak chêtnie na mo liwoœæ dokonywania wp³at na poczcie. GIRO SK ADKA The success of Giro Sk³adka account gives proof of a huge demand for postal banking in Poland. In six months nearly half a million customers opened this account in Bank. Holders of Giro Sk³adka may be individuals owning their business, who make regular Social Security payments. Using Giro Sk³adka and opening it is done exclusively at post offices. Introduction of this unique bank service by Poczta Polska and Bank enabled the existing customers of Poczta Polska who make Social Security payments to continue this form of payment and fulfill their legal obligation of transferring fees to the Social Security account from their own bank account. The most important advantage of Giro Sk³adka is the simplification of the procedure to the maximum. The person opening the account provides only the basic personal and business information on the form. The huge market success of Giro Sk³adka proves that postal banking can successfully encourage people who had no previous use for the banking sector to take advantage of bank services. Small businessmen, often seeing no benefit in possessing a complex bank account, still profit from the possibility of making their payments at the post office. 17

17 Infotransfer INFOTRANSFER - kompleksowa obs³uga masowych p³atnoœci Obs³uga masowych p³atnoœci jest naturalnym polem wspólnej dzia³alnoœci Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. Przedsiêbiorstwa, zarówno publiczne jak i prywatne, które przyjmuj¹ zap³atê za swoje produkty lub us³ugi od du ej liczby klientów w niewielkich nomina³ach, staj¹ siê naturalnymi klientami Banku Pocztowego. Poczta ma bowiem ogromne doœwiadczenie w przyjmowaniu tego typu wp³at. Natomiast klienci indywidualni s¹ przyzwyczajeni do dokonywania wp³at gotówkowych na rachunki bankowe w³aœnie przy okienku pocztowym. Najwiêkszym atutem oferty Poczty i Banku jest wsparcie klienta w ca³oœciowym procesie obni ania kosztów masowych rozliczeñ. Jest to mo liwe na wielu etapach, poczynaj¹c od kosztów druku i nadania rachunków, faktur, czy innych dokumentów, poprzez koszty przetwarzania danych, a koñcz¹c na kosztach windykacji, i archiwizacji reklamacji dokumentów. Wa n¹ korzyœci¹ dla klienta przyjmuj¹cego p³atnoœci jest te znaczne skrócenie czasu rozliczeñ. Przedstawione atuty wynikaj¹ z unikalnej pozycji Poczty Polskiej i Banku Pocztowego na rynku finansowym oraz stosowanych nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych. Jeœli firma posiada co najmniej kilka tysiêcy klientów indywidualnych, a ich rozliczenie odbywa siê poprzez indywidualne wp³aty na rachunki bankowe, mo e korzystaæ z Infotransferu. Masowe nadanie i rozliczenie rz¹dzi siê specyficznymi prawami, a brak odpowiedniej lokalizacji krytycznych elementów modelu rozliczeñ mo e drastycznie wp³yn¹æ na koszty oraz sprawnoœæ procesu. Obs³uga klientów w tych warunkach wymaga BANK na POCZCIE zastosowania du ej liczby personelu oraz specjalistycznego sprzêtu. Poczta Polska ma wielowiekowe doœwiadczenie w masowych operacjach. Servicing of mass payments is natural field of cooperation of Poczta Polska and Bank. Both public and private companies receiving payments for products or services from a large number of customers in small sums comprise natural customers of Bank. This is because post offices have huge experience in accepting this type of payments. At the same time individual customers are accustomed to making cash deposits to bank accounts right at the post office window. The largest advantage of Poczta Polska and the Bank is supporting the customer in the general process of lowering the costs of mass payments. This is possible at many stages, beginning from the costs of printing and mailing bills, invoices, or other documents, through costs of data processing, and costs of vindication, complaints and documents filing. Considerable shortening of accounting time is another important advantage for the customer receiving payments. The advantages presented here result from the unique position of Poczta Polska and Bank on the financial market as well as the state-of-the-art technological solutions applied. If a given firm possesses at least several thousand individual customers who are billed individually and make payments into bank accounts - the firm can use Infotransfer. Special laws govern mass transfers and mass accounting, and lack of certain critical elements in the accounting model may adversely affect the cost and efficiency of the process. Customer service in these conditions requires using a large number of staff as well as specialist equipment. Poczta Polska has the experience of many centuries in handling mass operations.

18 Infotransfer - complex servicing of mass payments Dziêki takiemu przetworzeniu nastêpuje minimalizacja kosztów opracowania dokumentów finansowych. Ponadto mo liwe jest szybkie stworzenie zestawu wszystkich istotnych informacji w postaci gotowej do wprowadzenia do sytemu ksiêgowego klienta. Klient otrzymuje wiêc pe³ne dane: kto zap³aci³, za jaki produkt lub us³ugê, w jakim terminie, a tak e, kto takiej nale noœci nie uiœci³. Systemy OCR/ICR o wysokiej wydajnoœci znajduj¹ siê w Bydgoszczy, Warszawie, Katowicach i Wroc³awiu. Poczta Polska dysponuje tak e wysoko wydajnymi systemami drukuj¹cymi i kopertuj¹cymi. Umo liwiaj¹ one druk akceptowanych przez urzêdy pocztowe oraz banki dokumentów wp³aty na podstawie danych otrzymanych w postaci elektronicznej. Druki takie s¹ personalizowane, to znaczy e ka dy indywidualny klient, który bêdzie dokonywa³ p³atnoœci na poczcie, otrzyma wczeœniej wydruk zawieraj¹cy ju jego dane osobowe, identyfikator p³atnoœci zawarty w kodzie kreskowym oraz kwotê i termin p³atnoœci. Us³uga Infotransfer umo liwia odczyt kodu kreskowego i kodu OCR oraz standardu ICR, a tak e archiwizowanie danych i prowadzenie elektronicznego archiwum, do którego klient ma dostêp ze swojego komputera ( on line ). Jeœli klient - odbiorca masowych p³atnoœci posiada w oddziale Banku Pocztowego rachunek bankowy, to znacznie skraca czas swoich rozliczeñ. Wp³ata mo e byæ dostêpna do jego dyspozycji nawet ju w drugim dniu roboczym po jej dokonaniu przy okienku pocztowym. Poczta bowiem - jako w³aœciciel i partner Banku Pocztowego - przekazuje œrodki pomijaj¹c czasoch³onny proces ich przes³ania za poœrednictwem rozliczeñ miêdzybankowych. Thanks to modern technologies of reading paper documents, printing, sorting and enveloping, it is able to handle huge quantities of processed documents. The reading of paper documents is done with help of computer devices known as OCR/ICR. These systems are able to convert tens of thousands of paper documents per day info electronic form. Thanks to such processing, it is possible to minimize the costs of preparing financial documents. Moreover, it is possible to quickly assemble a set of all essential information that can be readily entered into the customer's accounting system. Thus the customer receives full information on who paid, for what product or service, after how much time, and what amount has not been paid. High efficiency OCR/ICR systems are in Bydgoszcz, Warszawa, Katowice and Wroc³aw. Furthermore, Poczta Polska has highefficiency printing and enveloping systems at its disposal. They enable printing of payment documents accepted by post offices and banks on the basis of data received in electronic form. Such documents are personalized; this means that each individual customer making payments at the post office will first receive a printout including his personal information, a bar-coded payment id, as well as the sum and deadline of the payment. Infotransfer allows reading barcodes and OCR code as well as ICR standard, data archiving and running online electronic archives that the customer can access from their computer. If the customer - a recipient of mass payments - has a bank account in a branch of Bank then the transaction processing time shortens considerably. The money may be available to him as early as on the second working day after the completion of the transaction at the post office. This is because Poczta Polska - as owner and business partner of Bank - transfers financial resources omitting the timeconsuming processes inter - bank accounting.

19 BUDOWANIE MARKI - nie tylko sukces konta Giro Sk³adka Bardzo wa nym elementem promocji Banku w 2001r., a zarazem spektakularnym wstêpem do udostêpnienia klientom powszechnych us³ug bankowych poprzez BANK NA POCZCIE, by³ niekwestionowany sukces rynkowy konta Giro Sk³adka. W ci¹gu niespe³na pó³ roku grono klientów Banku powiêkszy³o siê o ponad pó³ miliona drobnych przedsiêbiorców. Znakomicie zadzia³a³a w praktyce idea bankowoœci pocztowej - punktami obs³ugi klienta sta³y siê urzêdy pocztowe w ca³ym kraju. Promocja konta Giro Sk³adka opiera³a siê na kampanii reklamowej, której wa nym elementem by³a loteria - Sk³adka która wygrywa - z pul¹ 500 nagród, w tym trzech samochodów. Efektywna by³a równie promocja kredytów WeŸ kredyt i zagraj o Egipt, zakoñczona losowaniem dwuosobowej wycieczki do Egiptu dla jednego z kredytobiorców. A very important element of the Bank's promotion in 2001, and simultaneously a spectacular prologue to providing the customers with the universal bank services of BANK AT THE POST OFFICE, was the unquestioned market success of Giro Sk³adka. In less than half a year the group of the Bank's customers increased by over half a million small businesses. The idea of postal banking worked superbly in practice - post offices nationwide became outlets of customer service in the whole country. Promotion of Giro Sk³adka account was based on an advertising campaign whose important element was a lottery Sk³adka, która wygrywa (The Winning Fee) with a pool of 500 prizes, among them three cars. The promotion of loans was also effective - WeŸ kredyt i zagraj o Egipt (Take out a loan and draw lots for Egypt) - was culminated by one of the customers winning a trip to Egypt for two. I - ligowy zespó³ pi³ki siatkowej kobiet BANK POCZTOWY/GCB/GAZETA POMORSKA Bank w swoich dzia³aniach sponsorskich konsekwentnie realizowa³ plan dotarcia do szerokiego, ogólnopolskiego odbiorcy. St¹d w 2001r. kontynuowano finansowe zaanga owanie siê Banku w dzia³alnoœæ organizacyjno - szkoleniow¹ pierwszoligowego zespo³u pi³ki siatkowej kobiet Bank /GCB/Gazeta Pomorska Bydgoszcz. Zespó³ ten bêd¹c jedn¹ z czo³owych dru yn polskiej ligi w sezonie 2001/2002 wywalczy³ sobie miejsce w pierwszej czwórce zespo³ów tego sezonu, a poza tym, po raz pierwszy w swojej historii i po raz trzeci w historii polskiej eñskiej siatkówki, zagra³ w finale Pucharu Europy Top Teams zajmuj¹c trzecie miejsce. The Bank in its sponsorship consistently carried out a plan of reaching out to a wide audience in Poland. Hence in 2001 the bank's financial commitment to organization and training of the first-league women's volleyball team - Bank /GCB/Gazeta Pomorska Bydgoszcz was continued. The team, being one from front teams of Polish league in season 2001/2002, won for itself a place among the first four teams of this season, and on top of this, for time first in its history and for the third time in the history of Polish women's volleyball, they played in the finals of Top Teams Cup of Europe taking the third place. 20

20 Building a brand name - not only the merit of Giro Sk³adka account Dziêki temu sukcesowi w sezonie 2002/2003 dwie polskie dru yny bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w rozgrywkach Ligi Mistrzyñ. Bardzo dobry wystêp siatkarek, ju drugi rok z rzêdu, spowodowa³ skumulowanie efektu medialnego, dziêki któremu marka Banku Pocztowego sta³a siê jeszcze lepiej znana tysi¹com kibiców sportowych - tam, gdzie dociera BANK NA POCZCIE. Bardzo wa ny w oddzia³ywaniu na szerokiego odbiorcê by³ równie udzia³ Banku jako sponsora w Europejskim Festiwalu Sztafet Bank - Bydgoszcz r. oraz w 77 Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce r. Zawody te sta³y siê wa nym elementem promocji nie tylko Banku, ale i lekkiej atletyki oraz wa nym elementem budowania aktualnych sukcesów narodowej reprezentacji na arenie miêdzynarodowej. I Europejski Festiwal Sztafet Bank Ponadto Bank wspiera³ organizacjê bydgoskich zawodów w ramach edycji 2001 Grand Prix na u lu i III Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy w Bydgoszczy. Bank umacnia³ równie swoj¹ pozycjê wœród instytucji wspieraj¹cych kulturê. Ju czwarty sezon by³ sta³ym sponsorem Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy. Znacz¹cym wydarzeniem sezonu 2000/2001 by³a premiera Czwartej Siostry Janusza G³owackiego, w której, za spraw¹ Banku, wzi¹³ udzia³ sam autor. Zacieœniona zosta³a równie wspó³praca Banku z Akademi¹ Muzyczn¹ im. F. Nowowiejskiego, której efektem jest planowana wspó³praca sponsorska przy koncertach organizowanych przez uczelniê. Poza tym Bank wspiera³ kolejny festiwal operowy organizowany w bydgoskiej Operze Nova. foto:marek Che³miniak Thanks to this success, in the 2002/2003 season, two Polish teams will be allowed to participate in the League of Champions. The excellent performance of the volleyball players for the second consecutive year caused a cumulative media effect, thanks to which the brand name of Bank S.A. became even better known to thousands of sport fans - within the reach of BANK AT THE POST OFFICE. Very important in its influence on a wide audience was the Bank's sponsorship of the European Festival of Relay Races Bank - Bydgoszcz June 15, 2001 and of th the 77 Championships of Poland in Athletics The championships became an important element of promotion not only for the Bank, but also for athletics in Poland and an important contribution to the current successes of the national athletic team on the international arena. Moreover the Bank supported the organization of the 2001 Speedway Grand Prix and the IIIrd international Chess Festival in Bydgoszcz. The Bank also strengthened its position among institutions supporting culture. For the fourth season it sponsored with full commitment the H. Konieczko Polish Theatre in Bydgoszcz. A significant event of the 2000/2001 season was the premiere of Fourth's Sister by Janusz G³owacki, in which, thanks to the Bank, the author himself participated. The Bank's cooperation with the F. Nowowiejski Musical Academy was also increased, which will result in the planned sponsorship of concerts organized by the academy. Beside this, the Bank supported another opera festival organized in Opera Nova. 21

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Refuse disposal and treatment

Refuse disposal and treatment Refuse disposal and treatment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43834008.aspx External tender id 268505-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo