Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank. Raport. Roczny. Pocztowy"

Transkrypt

1 2001

2 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities of the Bank 8. G³ówni Akcjonariusze Banku Pocztowego S.A. 8. Main Shareholders of Bank S.A. 8. Fundusze w³asne 8. Bank's capital 9. BANK NA POCZCIE 9. BANK AT THE POST OFFICE 11. Model organizacji 11. The organizational model 13. Rynkowy atut - oferta bankowoœci pocztowej 13. A market advantage - the offer of postal banking 14. Kredyty i lokaty w urzêdach pocztowych 14. Loans and term deposits at post offices 15. Konto osobiste Giro obs³ugiwane we wszystkich urzêdach pocztowych 15. Giro personal account serviced at all post offices 17. Giro Sk³adka - rynkowy rekord bankowoœci pocztowej 17. Giro Sk³adka - a market record in postal banking 18. Infotransfer - kompleksowa obs³uga masowych p³atnoœci 18. Infotransfer - complex servicing of mass payments 20. Budowanie marki - nie tylko sukces konta Giro Sk³adka 20. Building a brand name - not only the merit of Giro Sk³adka account 25. Wyniki finansowe Banku 25. Financial results of the Bank 25 - Suma bilansowa 25 - Total assets 26 - Dzia³alnoœæ depozytowa 26 - Deposits 27- Dzia³alnoœæ kredytowa 27 - Loans 28 - Wynik odsetkowy, wynik na dzia³alnoœci bankowej, wynik netto 28 - Net Results 31. Opinia bieg³ego rewidenta 31. Certified auditor's opinion 33. Sprawozdanie finansowe 33. Financial statements 41. Struktura organizacyjna Centrali 41. Head Office organizational structure 42. Wykaz placówek Banku 42. The list of banking outlets of the Bank 1

3 List List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Szanowni Pañstwo, Mi³o mi poinformowaæ wszystkich Akcjonariuszy i Klientów Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy, e w ci¹gu minionego 2001 roku nasz Bank umocni³ swoj¹ pozycjê w sektorze bankowym. Pomimo trudnych warunków rynkowych, rosn¹cej konkurencji, wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego i wysokich stóp procentowych, Bank S.A. z powodzeniem realizowa³ swe statutowe cele i tworzy³ podstawy do dalszego rozwoju. W porównaniu do 2000 roku poprawi³ swój wynik na dzia³alnoœci bankowej o oko³o 25%, wynik z tytu³u odsetek o oko³o 20%, a przychody z tytu³u prowizji o oko³o 35%. Zysk netto Banku za 2001 rok wyniós³ 5.009,47 tysiêcy z³otych. Satysfakcjonuj¹ce wyniki ekonomiczne Banku zawdziêczamy w szczególnoœci produktom i us³ugom, które odpowiadaj¹ oczekiwaniom naszych Klientów, zarówno detalicznym jak korporacyjnym, a tak e œcis³ej wspó³pracy Banku Pocztowego z Poczt¹ Polsk¹. Znacz¹cym sukcesem zakoñczy³o siê miêdzy innymi wprowadzenie unikalnego produktu bankowego, jakim jest konto Giro Sk³adka. Jego posiadaczami mog¹ byæ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Dziêki wspólnej akcji promocyjnej i dobrej wspó³pracy Banku z sieci¹ placówek pocztowych w ramach scentralizowanej umowy o wspó³dzia³aniu Poczty Polskiej i Banku Pocztowego S.A. w ci¹gu niespe³na pó³ roku konto Giro Sk³adka za³o y³o ponad pó³ miliona Klientów. Za prawid³ow¹ realizacjê zadañ bie ¹cych i celów statutowych Banku, za sta³¹ troskê o potrzeby Klientów i interesy Akcjonariuszy w imieniu Rady Nadzorczej pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim pracownikom i Zarz¹dowi. Korzystaj¹c z okazji, pragnê równie zapewniæ wszystkich Akcjonariuszy i Klientów, e w najbli szej przysz³oœci zwielokrotnimy wysi³ki, aby stworzyæ w³aœciwe warunki do dalszego, dynamicznego rozwoju Banku Pocztowego S.A. Leszek KWIATEK Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 2

4 4 Bank List List Prezesa Zarz¹du Szanowni Pañstwo, Przekazuj¹c Pañstwu raport z kolejnego roku dzia³alnoœci Banku, wyra am przekonanie, i rok 2001 wykaza³, e - pomimo wzrastaj¹cej konkurencji na rynku us³ug bankowych - Bank znacz¹co wzmocni³ swoj¹ pozycjê. Osi¹gn¹³ to poprzez rozwój sieci i inwestycje w nowoczesne rozwi¹zania technologiczne stanowi¹ce trwa³e podstawy BANKU NA POCZCIE. W 2001r. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku wynosi³a 178%, a wynik na dzia³alnoœci bankowej osi¹gn¹³ dynamikê 125%. Bank, realizuj¹c zgodnie z za³o eniami strategii rozbudowê sieci w znacz¹cy sposób zbli y³ siê do zakoñczenia pe³nego zintegrowania swoich jednostek z sieci¹ Poczty Polskiej. Zacieœnienie wspó³pracy znalaz³o swój wymiar formalny w podpisanej przez obu partnerów umowie generalnej. W 2001r. uruchomionych zosta³o 16 placówek Banku, w tym 4 oddzia³y okrêgowe - w Lublinie, Wroc³awiu, Krakowie i Szczecinie oraz 10 oddzia³ów funkcjonalnych - w Tarnowie, Piotrkowie Trybunalskim, om y, Koszalinie, Ostro³êce, Ciechanowie, Bia³ymstoku, Opolu, Rzeszowie i Siedlcach, a tak e 2 punkty obs³ugi klientów w Ostródzie i Suwa³kach. Na koniec 2001r. Bank zatrudnia³ blisko 1500 osób, w blisko 100 jednostkach w³asnych. Wspó³dzia³anie Banku z Poczt¹ Polsk¹ umo liwi³o, przy zmianie obowi¹zuj¹cej wyk³adni prawnej, stworzenie atrakcyjnego konta Giro Sk³adka, za poœrednictwem którego klienci prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mog¹ dokonywaæ comiesiêcznych wp³at na ZUS poprzez sieæ urzêdów pocztowych. W bardzo krótkim czasie tê us³ugê Banku wybra³o blisko pó³ miliona osób. W 2001r. Bank zainwestowa³ w rozbudowê infrastruktury informatycznej. Zosta³a zakupiona technologia zapewniaj¹ca pe³n¹ obs³ugê klientów konta Giro Sk³adka. Rozpoczêto tak e pracê nad budow¹ nowego systemu do obs³ugi informatycznej kont osobistych w Centrum Giro. Buduj¹c ofertê bankowoœci pocztowej, kierowan¹ do klientów urzêdów pocztowych, Bank przygotowa³ wieloelementowy pakiet us³ug przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, drobnych przedsiêbiorców, jak i instytucji masowych p³atników. Coraz powszechniej znane s¹ us³ugi Banku Pocztowego - Konto Giro Sk³adka, Kredyt, Pocztowa Lokata Terminowa, Konto Giro czy Infotransfer. Znajomoœæ marki Banku Pocztowego umacnia³y równie dzia³ania wspieraj¹ce wiele ciekawych inicjatyw charytatywnych, kulturalnych i sportowych. Drugi rok z rzêdu z sukcesem prowadziliœmy wspó³pracê sponsorsk¹ z klubem pi³ki siatkowej kobiet Bank / GCB / Gazeta Pomorska. Dru yna ta w sezonie 2001/2002 zdoby³a br¹zowy medal w europejskim Pucharze Top Teams, gwarantuj¹c tym samym udzia³ drugiej polskiej dru yny w rozgrywkach Ligi Mistrzyñ w sezonie 2002/2003 oraz znalaz³a siê w najlepszej czwórce zespo³ów w kraju. Z szerokim oddÿwiêkiem medialnym spotka³ siê równie koncert Pomó i Ty... na rzecz ofiar powodzi wspierany wspólnie przez Pocztê Polsk¹ i Bank. Z wielk¹ satysfakcj¹ chcê tak e podkreœliæ, e budowanie BANKU NA POCZCIE nie postêpowa³oby tak skutecznie, gdyby nie pracownicy Banku, ich codzienna wytrwa³oœæ oraz zaanga owanie. Nale ¹ siê im w tym miejscu s³owa serdecznego podziêkowania. Równie gor¹co chcia³bym podziêkowaæ pracownikom Poczty za udzia³ w pomyœlnym rozwoju polskiej bankowoœci pocztowej i reprezentowanie Banku wobec klientów w tysi¹cach urzêdów pocztowych. Jestem przekonany, e Bank bêdzie konsekwentnie urzeczywistnia³ ambitne plany ekspansji zgodnie z oczekiwaniami Akcjonariuszy, zachêcaj¹c coraz szersze grono obecnych i przysz³ych klientów do korzystania z atrakcyjnej oferty us³ug BANKU NA POCZCIE. Piotr TOMASZEWSKI Prezes Zarz¹du Banku Pocztowego S.A.

5 W³adze Authorities of Bank S.A. W³adze Banku Pocztowego S.A. Zarz¹d Banku Management Board Prezes Zarz¹du President of the Board Wiceprezes Zarz¹du Vice President of the Board Piotr Tomaszewski Zenon Olbryœ Cz³onek Zarz¹du Dyrektor Banku Member of the Management Board Leszek ebrowski Cz³onek Zarz¹du Dyrektor Banku Member of the Management Board Eugeniusz Wincek W roku 2001 w poczet Zarz¹du wchodzili równie In 2001 the Board contained the following members Wiceprezes Zarz¹du Vice President of the Management Board Cz³onek Zarz¹du Dyrektor Banku Vice President of the Management Board Micha³ Butkiewicz Leszek Bucior 6

6 W³adzeAuthorities of Bank S.A. W³adze Banku Pocztowego S.A. Bank Rada Nadzorcza Supervisory Board Przewodnicz¹cy Chairman Leszek Kwiatek Wiceprzewodnicz¹cy Vice-chairman Ryszard Krauze Wiceprzewodnicz¹cy Vice-chairman Sekretarz Secretary Ryszard Pidek Jacek Duch Cz³onkowie Herbert Gabryœ Stanis³aw Kolbusz Bogus³aw Sikorski Andrzej Siniakiewicz Members Maciej Wantke W roku 2001 w sk³ad Rady Nadzorczej wchodzili równie : In 2001 the Supervisory Board contained the following members: Przewodnicz¹cy Chairman Wiceprzewodnicz¹cy Vice-chairman Sekretarz Secretary Miros³aw Marcinkiewicz Zbigniew Markowski Jacek Turczyñski Cz³onkowie Marek Ciuraszkiewicz Leszek Bucior Zenon Olbryœ Adam Pawluœ Andrzej Pietraszko Przemys³aw Sêczkowski Members Zbigniew Szczepan 7

7 Akcjonariusze G³ówni akcjonariusze Banku Pocztowego S.A. Main Shareholders of Bank S.A. PPUP Poczta Polska Akcje 66,630% Shares G³osy 74,183% Votes Prokom Investments S.A. Akcje 33,333% Shares G³osy 25,780% Votes legal Stan prawny na dzieñ 31 grudnia 2001r. st (As registered on December 31, 2001) Fundusze w³asne Na koniec 2001 roku kapita³ akcyjny Banku Pocztowego wynosi³ tys. z³ i sk³ada³ siê z akcji o wartoœci nominalnej 100 z³ ka da. ¹czna wartoœæ funduszy w³asnych Banku wed³ug stanu na 31 grudnia 2001r. wynios³a tys. z³ Bank's capital At the end of 2001 the stock capital of Bank amounted to PLN 63 million and consisted of shares with nominal values of PLN 100 each. st The total value of the Bank's capital as of December amounted to PLN thousand. 8

8 BANK NA POCZCIE Bank BANK AT THE POST OFFICE W 2001r. Bank pog³êbia³ sw¹ integracjê z macierzyst¹ grup¹ kapita³ow¹ Poczty Polskiej - swojego g³ównego akcjonariusza i partnera. Bank umacniaj¹c pozycjê instytucji finansowej Poczty Polskiej i tworz¹c mocne podstawy bankowoœci pocztowej poprzez udostêpnianie coraz szerszej gamy us³ug bankowych w najwiêkszej sieci dystrybucyjnej w Polsce, staje siê coraz bardziej licz¹cym ogniwem sektora bankowego. Pañstwowe Przedsiêbiorstwo U ytecznoœci Publicznej Poczta Polska posiada bowiem ponad 8 tys. placówek pocztowych, tj. ponad dwa razy wiêcej jednostek ni wszystkie banki w kraju razem. Budowanie Banku o polskim kapitale, powszechnego, dostêpnego i opieraj¹cego swe produkty na prostych oraz zrozumia³ych dla klientów procedurach i atrakcyjnej cenie nawi¹zuje do przedwojennej tradycji Pocztowej Kasy Oszczêdnoœci oraz osi¹gniêæ rynkowych europejskiej bankowoœci pocztowej z ostatnich 150 lat. Postêpuj¹ca integracja Banku z Poczt¹ Polsk¹ pozwoli³a zbudowaæ w roku 2001 solidne podstawy do pe³nej realizacji idei BANKU NA POCZCIE. D¹ ¹c do optymalnego zintegrowania siê z sieci¹ Poczty Polskiej oraz ujednolicenia standardów obs³ugi klientów, przeszkolono ponad 10 tysiêcy pracowników wszystkich urzêdów pocztowych. Szkolenia dotyczy³y zarówno obs³ugi konta Giro, konta Giro Sk³adka, jak i terminowych rachunków oszczêdnoœciowych ch Lokat Terminowych i kredytów konsumpcyjnych Kredytów ch. W celu dotarcia z ofert¹ Banku do jak najwiêkszej liczby klientów zwiêkszono tak e liczbê jednostek sieci w³asnej. Dziêki wspó³dzia³aniu Poczty i Banku rozbudowano bazy klientów zwi¹zane z nowoczesn¹ us³ug¹ dla masowych p³atników - Infotransferem. Rozpoczêto obs³ugê spó³dzielni mieszkaniowych, zak³adów energetycznych czy firm wysy³kowych w trzech zintegrowanych oœrodkach w kraju: Bydgoszczy, Katowicach i Wroc³awiu. Fundamentaln¹ podstawê prawn¹ do dalszej d³ugofalowej wspó³pracy stworzy³a podpisana 18 wrzeœnia 2001r. w Warszawie umowa generalna miêdzy Poczt¹ Polsk¹ a Bankiem. Umowa okreœla ramowo podstawy budowania BANKU NA POCZCIE m.in. wspó³pracê przy sprzeda y us³ug finansowych klientom Poczty i Banku, rozwój nowoczesnych procesów technologicznych obu instytucji, dzia³ania marketingowe i szkolenia pracowników. BANK na POCZCIE In 2001, Bank deepened its integration with the mother capital group of Poczta Polska its main shareholder and partner. By strengthening the position of Poczta Polska as a financial institution and by creating a strong foundation of postal banking through offering a widening range of banking services in the largest distribution network in Poland, the Bank is becoming a major player of the banking sector. Poczta Polska, being a nationwide company of public utility, possesses over 8 thousand post offices, i.e. over twice more outlets than all banks in Poland taken together. Building a Bank based on Polish capital that is generally accessible, that founds its products on straightforward procedures comprehensible to all customers, and that offers competitive prices is directly li nk ed to the pre-war tradition of Pocztowa Kasa Oszczêdnoœci (Postal Savings Bank) and to the achievements of European postal banking of the past 150 years. In the year 2001, progressive integration of the Bank with Poczta Polska made it possible to fully implement the idea of banking at the post office. Aiming to optimally integrate itself with the network of Poczta Polska and to unify the standards of customer service, 10 thousand employees were trained at all post offices. The training sessions covered the servicing of Giro, Giro Sk³adka, Pocztowa Lokata Terminowa, and consumer loans. With a view to extending the Bank's offer to the largest number of customers, the number of outlets belonging to the Bank was also increased. Thanks to the cooperation between Poczta Polska and the Bank it was possible to extend customer databases in connection with the modern service for mass payers - Infotransfer. Servicing of housing cooperatives, energy producing utilities as well as mail-order firms was commenced in three integrated centers in the country: Bydgoszcz, Katowice and Wroc³aw. The general contract between the Bank and Poczta Polska, signed on th September in Warszawa, provided legal foundations for further long-term cooperation. The contract provides a framework for building the BANK AT THE POST OFFICE i.e. for co-operation in selling financial services to customers of Poczta Polska and the Bank, development of modern technological processes in both institutions, marketing and employee training. 9

9 Bank BANK NA POCZCIE BANK AT THE POST OFFICE W 2001r. przedstawiciele Banku aktywnie uczestniczyli w referatach i dyskusjach podczas VIII Sympozjum Poczty Polskiej w Szczecinie. W trakcie jego trwania du ¹ popularnoœci¹ wœród Pocztowców cieszy³o siê stoisko Banku. Wa nym wydarzeniem zarówno dla Poczty, jak i Banku by³y centralne obchody Dnia ¹cznoœciowca 2001 w Lublinie. W przeddzieñ tego œwiêta otwarty zosta³ Oddzia³ Okrêgowy Banku Pocztowego w tym mieœcie. Spoœród wielu elementów wspó³dzia³ania warto wymieniæ równie wspó³pracê w zakresie dzia³añ charytatywnych. Bank wspar³ zarówno organizowan¹ przez Pocztê w Poznaniu imprezê Olimpiada Bez Barier, jak i koncert charytatywny grup De Mono i INXS w sopockiej Operze Leœnej na rzecz ofiar powodzi. Przyk³adem codziennej wspó³pracy nie tylko bankowej na szczeblu lokalnym jest dzia³alnoœæ galerii malarstwa Pod Pocztow¹ Tr¹bk¹, której wspó³organizatorami s¹ RUP Gorzów Wielkopolski i gorzowski Oddzia³ Banku Pocztowego. W 2001r. odby³y siê tam cztery wernisa e prac malarskich. Galeria cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ i na sta³e wpisa³a siê w gorzowski kalendarz imprez kulturalnych. Zapowiedzi o kolejnych wernisa ach i ich przebiegu pojawiaj¹ siê zawsze w lokalnym radiu i prasie. Znacz¹cym elementem zacieœniania wspólnej dzia³alnoœci w ramach grupy kapita³owej jest sta³a kooperacja s³u b informacyjnych i public relations Banku i Poczty, oraz ich wspó³dzia³anie w kontaktach z mediami. In 2001 representatives of the Bank participated in presentations and discussions of the 8th Symposium of Poczta Polska in Szczecin. During the symposium the stand of Bank enjoyed great popularity among post-office employees. Another important event both for Poczta and the Bank were the central celebrations of the Communications Industry Appreciation Day in 2001 in Lublin. One day before the celebrations a regional branch of the Bank was opened in this city. Among the many elements of cooperation, charity work is particularly worth mentioning. The Bank supported both events organized by Poczta Polska in Poznañ Olimpiada Bez Barier (Olympiad without Barriers - a sports event for handicapped contestants), and the charity concert of such groups as De Mono and INXS at the Sopot Forest Opera organized to aid victims of the flood. An example of everyday cooperation on the local level, not only in banking, is the gallery of painting Pod Pocztow¹ Tr¹bk¹ (The Postal Trumpet), whose co-organizers are the Regional Post Office in Gorzów Wielkopolski and the Gorzów Branch of Bank. In 2001 four exhibitions of painting took place there. The Gallery is enjoying ever-increasing popularity and it already established its presence in the calendar of cultural events in Gorzów. Announcements of subsequent exhibitions appear always on the local radio and in the press. A significant element of coordinating common operations within the capital group is the close cooperation of information services and public relations departments of the Bank and Poczta Polska, as well as their mutual assistance in contacts with the media.

10 Model Model organizacji Bank The organizational model Buduj¹c BANK NA POCZCIE, czyli w praktyce realizuj¹c za³o enia bankowoœci pocztowej, Bank zbli y³ siê do optymalnego modelu organizacji w³asnej umo liwiaj¹cego pe³ne zintegrowanie wszystkich swoich jednostek z sieci¹ Poczty Polskiej. W 2001r. uruchomionych zosta³o 16 placówek Banku, w tym 4 oddzia³y okrêgowe - w Lublinie, Wroc³awiu, Krakowie i Szczecinie, 10 oddzia³ów funkcjonalnych - w Tarnowie, Piotrkowie Trybunalskim, om y, Koszalinie, Ostro³êce, Ciechanowie, Bia³ymstoku, Opolu, Rzeszowie i Siedlcach oraz 2 punkty obs³ugi klientów w Ostródzie i Suwa³kach. Bank zatrudnia³ w dniu 31 grudnia 2001r osoby, w 98 jednostkach w³asnych. Znacz¹cym elementem budowania - odpowiedniego do osi¹gniêtego etapu rozwoju - modelu bankowoœci pocztowej by³o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Centrali. Stworzone zosta³y cztery kluczowe dla pozycji rynkowej Banku, piony wewnêtrznej struktury: Pion Bankowoœci Korporacyjnej, Pion Bankowoœci Detalicznej, Pion Finansów i Zarz¹dzania Ryzykiem, Pion Logistyczny oraz Centrum Obs³ugi Klienta. Po³o ono szczególny nacisk na kszta³towanie kadry prowadz¹cej sprzeda us³ug Banku. W 2001r. zosta³ opracowany i wdro ony nowy system szkoleñ powi¹zany z ocen¹ okresow¹ pracownika. Jednym z elementów tej oceny sta³ siê wynik uzyskany z testu wiedzy o us³ugach Banku, pisanego w ramach programu Certyfikacji Znajomoœci Produktów Bankowych. Osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki otrzyma³y Certyfikaty: Z³oty, Srebrny i Br¹zowy. BANK na POCZCIE Building the BANK AT THE POST OFFICE or, in other words, pursuing the principles of postal banking in practice, the Bank came closer to a full integration of its outlets with the network of Poczta Polska - the optimal model of its organization. In 2001, 16 branches of the Bank were opened, among them 4 regional branches in Lublin, Wroc³aw, Kraków and Szczecin, 10 functional branches in Tarnów, Piotrków Trybunalski, om a, Koszalin, Ostro³êka, Ciechanów, Bia³ystok, Opole, Rzeszów and Siedlce as well as 2 centers of customer service in Ostróda and st Suwa³ki. As of December , the Bank employed 1493 people in 98 own outlets. An important element of this process, appropriate for the achieved development stage in the model of postal banking, was the structural reorganization of the Head office. Four departments crucial for the Bank's market position were created within the internal structure: Department of Corporate Banking, Department of Retail Banking, Department of Finances and Risk Management, as well as Logistics Department and Customer Service Center. Special emphasis was put on the training of personnel responsible for selling the Bank's services. In 2001 a new system of training related to periodical employee evaluation was devised and initialized. One of the elements of this evaluation consisted in testing the knowledge of the Bank's services. It took the form of an exam taken within the program of Bank Product Expertise Certification. Those who received best results were awarded Certificates: gold, silver, and bronze.

11 Model Model organizacji cd. The organizational model Od 2001r. nowi pracownicy mog¹ pos³ugiwaæ siê wewnêtrznym informatorem. Vademecum Pracownika Banku Pocztowego zawiera szereg podstawowych informacji o Banku, w tym wizjê, misjê i omówienie kierunków strategicznych. Wœród pracowników Banku rozpowszechniano tak e Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, czyli zbiór zasad postêpowania w bran y bankowej - oficjalny dokument Zwi¹zku Banków Polskich. Zadbano równie o rozwój komunikacji z otoczeniem zewnêtrznym - klientami Banku. Od lutego 2001r. funkcjonowaæ zacz¹³ nowy adres poczty elektronicznej Banku - - przeznaczony specjalnie dla zainteresowanych ofert¹ Banku Pocztowego. Korzystaj¹c z tego adresu mo na otrzymaæ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce us³ug Banku. W kwietniu 2001r. uruchomiono tak e ulgow¹ liniê telefoniczn¹ do Wydzia³u Obs³ugi Klienta Centrum Giro. Zarówno pod tym numerem, jak i (52) Bank umo liwia Klientowi posiadaj¹cemu konto osobiste Giro ca³odobowe uzyskanie automatycznej informacji o stanie konta. Starting from 2001, new employees can use an internal information handbook - Bank Employee Guidebook. It contains the essential information about the Bank, such as the vision, the mission statement and a discussion of strategic courses of action. All the employees of the Bank were also familiarized with the Rules of Good Banking Practice - a set of rules of conduct in the banking industry - an official document of the Association of Polish Banks. Special care has also been taken to develop external communication with the Bank's customers. Since February 2001, a new address of the Bank has been operational - - destined especially for people interested in the offer of Bank. By using this address it has been possible to receive answers to questions concerning the services of the Bank. In April 2001, a discount telephone line to the Department of Customer service of the Giro Center was also set up, Both at this number and at (52) the Bank enables holders of Giro personal account to make automated balance inquiries by phone, twenty-four hours a day.

12 A market advantage THE OFFER OF POSTAL BANKING RYNKOWY ATUT - oferta bankowoœci pocztowej Bank Bank, buduj¹c swoj¹ ofertê us³ug bankowoœci pocztowej skierowan¹ do klientów korzystaj¹cych z sieci urzêdów pocztowych, przygotowa³ pakiet us³ug skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, drobnych przedsiêbiorców, jak i instytucji, których klienci comiesiêczne p³atnoœci realizuj¹ w urzêdach pocztowych. Ofertê BANKU NA POCZCIE cechuje powszechna dostêpnoœæ, bezpieczeñstwo, prosta i zrozumia³a procedura oraz atrakcyjna cena. Ba n k u P c o A S o g e w o POCZTOWA LOKATA TERMINOWA zt BANK na POCZCIE KREDYT POCZTOWY Ba n k u P o cz to Bank Pcztowy, preparing its postal banking services intended for customers already using the network of post offices, put together a package of services for individual customers, small businesses, as well as institutions whose customers make their monthly payments at post offices. A S o g e w THE OFFER OF POSTAL BANKING is characterized by general accessibility, security, straightforward and user-friendly procedures as well as competitive prices. 13

13 Kredyty Loans and term deposits at post offices Kredyty i lokaty w urzêdach pocztowych Realizuj¹c swoje cele strategiczne, Bank rozpocz¹³ wdra anie us³ug bankowych w sieci urzêdów pocztowych: wk³adów oszczêdnoœciowych oraz kredytów dla klientów indywidualnych. Ich sprzeda rozpoczê³a siê w listopadzie 2001r. w urzêdach pocztowych Dyrekcji Okrêgu Poczty Poznañ. Na terenie ca³ej Polski wdro enie zakoñczy³o siê na pocz¹tku drugiego kwarta³u 2002r. Kredyt jest kredytem gotówkowym udzielanym osobom fizycznym. Jest to kredyt konsumpcyjny, który mo e zostaæ przeznaczony na dowolny cel. Z³o enie wniosku o kredyt, zawarcie umowy oraz wyp³ata gotówki odbywa siê w urzêdzie pocztowym. Pocztowa Lokata Terminowa to nowy rodzaj terminowego rachunku oszczêdnoœciowego Banku Pocztowego. Lokaty terminowe gromadzone na tym rachunku rejestrowane s¹ w specjalnej Ksi¹ eczce ch Lokat Terminowych. Z³o enie lokaty terminowej oraz jej wyp³ata odbywa siê na poczcie. Bank gwarantuje najwy szy poziom bezpieczeñstwa lokat wyp³ata lokaty terminowej wymaga telefonicznej autoryzacji transakcji, dokonywanej przez pracownika urzêdu pocztowego. In fulfilling its strategic aims, Bank began the implementation of bank services in a network of post offices term deposits and loans for individual customers. Their sale began in November 2001 in the post offices under the Regional Office of Poczta Polska in Poznañ. The nationwide implementation was finished at the beginning of the second quarter of Kredyt is a cash loan granted to individuals. It is a consumer loan which can be utilized for any purpose. Applying for the loan, signing the contract, as well as the payment in cash all occur at the post office. Pocztowa Lokata Terminowa is a new kind of in term deposit in Bank. Savings accumulated on it are registered in a special Pocztowa Lokata Terminowa Book of Savings. Both depositing the money and the subsequent payment are carried out at the post office. Bank guarantees the highest level of account security - for cash payments telephone authorization of the transaction is required, which is done by an employee of the post office.

14 Konto osobiste Giro - obs³ugiwane we wszystkich urzêdach pocztowych Bank Giro personal account serviced at all post of fices Konto Giro w³aœnie dlatego jest unikalnym produktem na rynku, e jako jedyne jest w pe³ni obs³ugiwane w ka dym urzêdzie pocztowym. Na poczcie klient sk³ada wniosek o za³o enie konta, jak i dokonuje wyp³at. Korzystaj¹c z us³ug pocztowych mo na przes³aæ do Banku dyspozycje przelewu albo zlecenia sta³ego. Procedura w tym zakresie jest niezwykle prosta - wystarczy w³o yæ wype³nione formularze do specjalnej koperty Giro i wrzuciæ do skrzynki pocztowej. Przesy³ki te s¹ bezp³atne. Na poczcie mo liwe jest dokonywanie wyp³at do wysokoœci kwoty zgromadzonej na rachunku. The reason for the uniqueness of Giro personal account on the market is that it is serviced in full at every post office. At the post office the customer both applies to have the account opened and withdraws the money. By using postal services it has been possible to send wiring instructions or to request regular payments into accounts. Przy ka dej wyp³acie na poczcie lub w Banku klient wype³nia personalizowany formularz. Jest on bezpieczniejszy od standardowych czeków, poniewa przy ka dej wyp³acie pracownik poczty kontaktuje siê z Bankiem i dokonuje autoryzacji. W razie zgubienia lub kradzie y formularzy wyp³aty mo na je natychmiast zastrzec telefonicznie. BANK na POCZCIE The procedure here is unusually straightforward - it suffices to put the filled-in forms in a special Giro envelope and to put them into a mailbox. The mailing is free of charge. At the post office it is possible to withdraw money up tothe balance accumulated on the account. Before each withdrawal at the post office or in a bank the customer fills out a personalized form. It is more secure than standard checks, because prior to every payment the post office employee contacts the Bank and asks for authorization. In case of loss or theft of payment forms it is possible to cancel them by phone immediately. Similarly to of payment forms, money transfer forms and regular payment orders are also personalized. 15

15 Konto Giro personal account serviced at all post of fices Konto osobiste Giro cd. Podobnie jak formularze wyp³aty, personalizowane s¹ tak e formularze przelewów i zleceñ sta³ych. Wiele operacji na koncie Giro mo e byæ dokonanych telefonicznie. W Telefonicznym Centrum Obs³ugi Klienta odbywa siê: - telefoniczne zak³adanie kont Many operations on Giro personal account can be accomplished by phone. The following services are available at the Telephone Customer Service Center: - telephone opening of accounts - zastrzeganie formularzy p³atniczych Giro i karty Visa Electron - cancellation of forms for Giro account and Visa Electron cards - udzielanie informacji o stanie konta i o operacjach na koncie - obtaining information about current balance and operations on the - przyjmowanie zamówieñ na formularze - zak³adanie i likwidacja lokat Giro, dokonywanie przelewów na zdefiniowane konta - przyjmowanie reklamacji i informowanie o ich wynikach. BANK na POCZCIE account - placement of orders for forms - opening and closing of Giro term deposits; crediting specified accounts - lodging complaints and obtaining information about their results Z konta osobistego Giro w Banku m korzysta ju 120 tysiêcy Klientów w ca³ej Polsce. Over 120 thousand customers nationwide are already using Giro personal account in Bank.

16 - rynkowy rekord bankowoœci pocztowej Giro Sk³adka Bank Giro Sk³adka - a market record in postal banking Dowodem na ogromne zapotrzebowanie na bankowoœæ pocztow¹ w Polsce jest sukces konta Giro Sk³adka. W ci¹gu pó³ roku rachunek za³o y³o w Banku m blisko pó³ miliona klientów. Posiadaczami konta Giro Sk³adka mog¹ byæ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bêd¹ce p³atnikami sk³adek ZUS. Korzystanie z konta Giro Sk³adka i jego otwarcie odbywa siê wy³¹cznie za poœrednictwem urzêdów pocztowych. Wprowadzenie przez Pocztê Polsk¹ i Bank tej specyficznej us³ugi bankowej umo liwi³o dotychczasowym klientom Poczty Polskiej op³acaj¹cym sk³adki ZUS gotówk¹ - kontynuowanie tej formy p³atnoœci ze spe³nieniem ustawowego obowi¹zku przekazywania sk³adek na rachunek ZUS przelewem z w³asnego rachunku bankowego. Wa n¹ zalet¹ konta Giro Sk³adka jest maksymalne uproszczenie formalnoœci. Osoba zak³adaj¹ca konto wpisuje jedynie na formularzu swoje podstawowe dane personalne i dotycz¹ce prowadzonej dzia³alnoœci. Ogromny sukces rynkowy konta Giro Sk³adka dowodzi, e bankowoœæ pocztowa mo e z sukcesem zachêcaæ do us³ug bankowych osoby, które dot¹d nie korzysta³y z oferty sektora bankowego. Drobni przedsiêbiorcy, czêsto nie widz¹c korzyœci p³yn¹cych z posiadania rozbudowanego rachunku bankowego, decyduj¹ siê jednak chêtnie na mo liwoœæ dokonywania wp³at na poczcie. GIRO SK ADKA The success of Giro Sk³adka account gives proof of a huge demand for postal banking in Poland. In six months nearly half a million customers opened this account in Bank. Holders of Giro Sk³adka may be individuals owning their business, who make regular Social Security payments. Using Giro Sk³adka and opening it is done exclusively at post offices. Introduction of this unique bank service by Poczta Polska and Bank enabled the existing customers of Poczta Polska who make Social Security payments to continue this form of payment and fulfill their legal obligation of transferring fees to the Social Security account from their own bank account. The most important advantage of Giro Sk³adka is the simplification of the procedure to the maximum. The person opening the account provides only the basic personal and business information on the form. The huge market success of Giro Sk³adka proves that postal banking can successfully encourage people who had no previous use for the banking sector to take advantage of bank services. Small businessmen, often seeing no benefit in possessing a complex bank account, still profit from the possibility of making their payments at the post office. 17

17 Infotransfer INFOTRANSFER - kompleksowa obs³uga masowych p³atnoœci Obs³uga masowych p³atnoœci jest naturalnym polem wspólnej dzia³alnoœci Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. Przedsiêbiorstwa, zarówno publiczne jak i prywatne, które przyjmuj¹ zap³atê za swoje produkty lub us³ugi od du ej liczby klientów w niewielkich nomina³ach, staj¹ siê naturalnymi klientami Banku Pocztowego. Poczta ma bowiem ogromne doœwiadczenie w przyjmowaniu tego typu wp³at. Natomiast klienci indywidualni s¹ przyzwyczajeni do dokonywania wp³at gotówkowych na rachunki bankowe w³aœnie przy okienku pocztowym. Najwiêkszym atutem oferty Poczty i Banku jest wsparcie klienta w ca³oœciowym procesie obni ania kosztów masowych rozliczeñ. Jest to mo liwe na wielu etapach, poczynaj¹c od kosztów druku i nadania rachunków, faktur, czy innych dokumentów, poprzez koszty przetwarzania danych, a koñcz¹c na kosztach windykacji, i archiwizacji reklamacji dokumentów. Wa n¹ korzyœci¹ dla klienta przyjmuj¹cego p³atnoœci jest te znaczne skrócenie czasu rozliczeñ. Przedstawione atuty wynikaj¹ z unikalnej pozycji Poczty Polskiej i Banku Pocztowego na rynku finansowym oraz stosowanych nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych. Jeœli firma posiada co najmniej kilka tysiêcy klientów indywidualnych, a ich rozliczenie odbywa siê poprzez indywidualne wp³aty na rachunki bankowe, mo e korzystaæ z Infotransferu. Masowe nadanie i rozliczenie rz¹dzi siê specyficznymi prawami, a brak odpowiedniej lokalizacji krytycznych elementów modelu rozliczeñ mo e drastycznie wp³yn¹æ na koszty oraz sprawnoœæ procesu. Obs³uga klientów w tych warunkach wymaga BANK na POCZCIE zastosowania du ej liczby personelu oraz specjalistycznego sprzêtu. Poczta Polska ma wielowiekowe doœwiadczenie w masowych operacjach. Servicing of mass payments is natural field of cooperation of Poczta Polska and Bank. Both public and private companies receiving payments for products or services from a large number of customers in small sums comprise natural customers of Bank. This is because post offices have huge experience in accepting this type of payments. At the same time individual customers are accustomed to making cash deposits to bank accounts right at the post office window. The largest advantage of Poczta Polska and the Bank is supporting the customer in the general process of lowering the costs of mass payments. This is possible at many stages, beginning from the costs of printing and mailing bills, invoices, or other documents, through costs of data processing, and costs of vindication, complaints and documents filing. Considerable shortening of accounting time is another important advantage for the customer receiving payments. The advantages presented here result from the unique position of Poczta Polska and Bank on the financial market as well as the state-of-the-art technological solutions applied. If a given firm possesses at least several thousand individual customers who are billed individually and make payments into bank accounts - the firm can use Infotransfer. Special laws govern mass transfers and mass accounting, and lack of certain critical elements in the accounting model may adversely affect the cost and efficiency of the process. Customer service in these conditions requires using a large number of staff as well as specialist equipment. Poczta Polska has the experience of many centuries in handling mass operations.

18 Infotransfer - complex servicing of mass payments Dziêki takiemu przetworzeniu nastêpuje minimalizacja kosztów opracowania dokumentów finansowych. Ponadto mo liwe jest szybkie stworzenie zestawu wszystkich istotnych informacji w postaci gotowej do wprowadzenia do sytemu ksiêgowego klienta. Klient otrzymuje wiêc pe³ne dane: kto zap³aci³, za jaki produkt lub us³ugê, w jakim terminie, a tak e, kto takiej nale noœci nie uiœci³. Systemy OCR/ICR o wysokiej wydajnoœci znajduj¹ siê w Bydgoszczy, Warszawie, Katowicach i Wroc³awiu. Poczta Polska dysponuje tak e wysoko wydajnymi systemami drukuj¹cymi i kopertuj¹cymi. Umo liwiaj¹ one druk akceptowanych przez urzêdy pocztowe oraz banki dokumentów wp³aty na podstawie danych otrzymanych w postaci elektronicznej. Druki takie s¹ personalizowane, to znaczy e ka dy indywidualny klient, który bêdzie dokonywa³ p³atnoœci na poczcie, otrzyma wczeœniej wydruk zawieraj¹cy ju jego dane osobowe, identyfikator p³atnoœci zawarty w kodzie kreskowym oraz kwotê i termin p³atnoœci. Us³uga Infotransfer umo liwia odczyt kodu kreskowego i kodu OCR oraz standardu ICR, a tak e archiwizowanie danych i prowadzenie elektronicznego archiwum, do którego klient ma dostêp ze swojego komputera ( on line ). Jeœli klient - odbiorca masowych p³atnoœci posiada w oddziale Banku Pocztowego rachunek bankowy, to znacznie skraca czas swoich rozliczeñ. Wp³ata mo e byæ dostêpna do jego dyspozycji nawet ju w drugim dniu roboczym po jej dokonaniu przy okienku pocztowym. Poczta bowiem - jako w³aœciciel i partner Banku Pocztowego - przekazuje œrodki pomijaj¹c czasoch³onny proces ich przes³ania za poœrednictwem rozliczeñ miêdzybankowych. Thanks to modern technologies of reading paper documents, printing, sorting and enveloping, it is able to handle huge quantities of processed documents. The reading of paper documents is done with help of computer devices known as OCR/ICR. These systems are able to convert tens of thousands of paper documents per day info electronic form. Thanks to such processing, it is possible to minimize the costs of preparing financial documents. Moreover, it is possible to quickly assemble a set of all essential information that can be readily entered into the customer's accounting system. Thus the customer receives full information on who paid, for what product or service, after how much time, and what amount has not been paid. High efficiency OCR/ICR systems are in Bydgoszcz, Warszawa, Katowice and Wroc³aw. Furthermore, Poczta Polska has highefficiency printing and enveloping systems at its disposal. They enable printing of payment documents accepted by post offices and banks on the basis of data received in electronic form. Such documents are personalized; this means that each individual customer making payments at the post office will first receive a printout including his personal information, a bar-coded payment id, as well as the sum and deadline of the payment. Infotransfer allows reading barcodes and OCR code as well as ICR standard, data archiving and running online electronic archives that the customer can access from their computer. If the customer - a recipient of mass payments - has a bank account in a branch of Bank then the transaction processing time shortens considerably. The money may be available to him as early as on the second working day after the completion of the transaction at the post office. This is because Poczta Polska - as owner and business partner of Bank - transfers financial resources omitting the timeconsuming processes inter - bank accounting.

19 BUDOWANIE MARKI - nie tylko sukces konta Giro Sk³adka Bardzo wa nym elementem promocji Banku w 2001r., a zarazem spektakularnym wstêpem do udostêpnienia klientom powszechnych us³ug bankowych poprzez BANK NA POCZCIE, by³ niekwestionowany sukces rynkowy konta Giro Sk³adka. W ci¹gu niespe³na pó³ roku grono klientów Banku powiêkszy³o siê o ponad pó³ miliona drobnych przedsiêbiorców. Znakomicie zadzia³a³a w praktyce idea bankowoœci pocztowej - punktami obs³ugi klienta sta³y siê urzêdy pocztowe w ca³ym kraju. Promocja konta Giro Sk³adka opiera³a siê na kampanii reklamowej, której wa nym elementem by³a loteria - Sk³adka która wygrywa - z pul¹ 500 nagród, w tym trzech samochodów. Efektywna by³a równie promocja kredytów WeŸ kredyt i zagraj o Egipt, zakoñczona losowaniem dwuosobowej wycieczki do Egiptu dla jednego z kredytobiorców. A very important element of the Bank's promotion in 2001, and simultaneously a spectacular prologue to providing the customers with the universal bank services of BANK AT THE POST OFFICE, was the unquestioned market success of Giro Sk³adka. In less than half a year the group of the Bank's customers increased by over half a million small businesses. The idea of postal banking worked superbly in practice - post offices nationwide became outlets of customer service in the whole country. Promotion of Giro Sk³adka account was based on an advertising campaign whose important element was a lottery Sk³adka, która wygrywa (The Winning Fee) with a pool of 500 prizes, among them three cars. The promotion of loans was also effective - WeŸ kredyt i zagraj o Egipt (Take out a loan and draw lots for Egypt) - was culminated by one of the customers winning a trip to Egypt for two. I - ligowy zespó³ pi³ki siatkowej kobiet BANK POCZTOWY/GCB/GAZETA POMORSKA Bank w swoich dzia³aniach sponsorskich konsekwentnie realizowa³ plan dotarcia do szerokiego, ogólnopolskiego odbiorcy. St¹d w 2001r. kontynuowano finansowe zaanga owanie siê Banku w dzia³alnoœæ organizacyjno - szkoleniow¹ pierwszoligowego zespo³u pi³ki siatkowej kobiet Bank /GCB/Gazeta Pomorska Bydgoszcz. Zespó³ ten bêd¹c jedn¹ z czo³owych dru yn polskiej ligi w sezonie 2001/2002 wywalczy³ sobie miejsce w pierwszej czwórce zespo³ów tego sezonu, a poza tym, po raz pierwszy w swojej historii i po raz trzeci w historii polskiej eñskiej siatkówki, zagra³ w finale Pucharu Europy Top Teams zajmuj¹c trzecie miejsce. The Bank in its sponsorship consistently carried out a plan of reaching out to a wide audience in Poland. Hence in 2001 the bank's financial commitment to organization and training of the first-league women's volleyball team - Bank /GCB/Gazeta Pomorska Bydgoszcz was continued. The team, being one from front teams of Polish league in season 2001/2002, won for itself a place among the first four teams of this season, and on top of this, for time first in its history and for the third time in the history of Polish women's volleyball, they played in the finals of Top Teams Cup of Europe taking the third place. 20

20 Building a brand name - not only the merit of Giro Sk³adka account Dziêki temu sukcesowi w sezonie 2002/2003 dwie polskie dru yny bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w rozgrywkach Ligi Mistrzyñ. Bardzo dobry wystêp siatkarek, ju drugi rok z rzêdu, spowodowa³ skumulowanie efektu medialnego, dziêki któremu marka Banku Pocztowego sta³a siê jeszcze lepiej znana tysi¹com kibiców sportowych - tam, gdzie dociera BANK NA POCZCIE. Bardzo wa ny w oddzia³ywaniu na szerokiego odbiorcê by³ równie udzia³ Banku jako sponsora w Europejskim Festiwalu Sztafet Bank - Bydgoszcz r. oraz w 77 Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce r. Zawody te sta³y siê wa nym elementem promocji nie tylko Banku, ale i lekkiej atletyki oraz wa nym elementem budowania aktualnych sukcesów narodowej reprezentacji na arenie miêdzynarodowej. I Europejski Festiwal Sztafet Bank Ponadto Bank wspiera³ organizacjê bydgoskich zawodów w ramach edycji 2001 Grand Prix na u lu i III Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy w Bydgoszczy. Bank umacnia³ równie swoj¹ pozycjê wœród instytucji wspieraj¹cych kulturê. Ju czwarty sezon by³ sta³ym sponsorem Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy. Znacz¹cym wydarzeniem sezonu 2000/2001 by³a premiera Czwartej Siostry Janusza G³owackiego, w której, za spraw¹ Banku, wzi¹³ udzia³ sam autor. Zacieœniona zosta³a równie wspó³praca Banku z Akademi¹ Muzyczn¹ im. F. Nowowiejskiego, której efektem jest planowana wspó³praca sponsorska przy koncertach organizowanych przez uczelniê. Poza tym Bank wspiera³ kolejny festiwal operowy organizowany w bydgoskiej Operze Nova. foto:marek Che³miniak Thanks to this success, in the 2002/2003 season, two Polish teams will be allowed to participate in the League of Champions. The excellent performance of the volleyball players for the second consecutive year caused a cumulative media effect, thanks to which the brand name of Bank S.A. became even better known to thousands of sport fans - within the reach of BANK AT THE POST OFFICE. Very important in its influence on a wide audience was the Bank's sponsorship of the European Festival of Relay Races Bank - Bydgoszcz June 15, 2001 and of th the 77 Championships of Poland in Athletics The championships became an important element of promotion not only for the Bank, but also for athletics in Poland and an important contribution to the current successes of the national athletic team on the international arena. Moreover the Bank supported the organization of the 2001 Speedway Grand Prix and the IIIrd international Chess Festival in Bydgoszcz. The Bank also strengthened its position among institutions supporting culture. For the fourth season it sponsored with full commitment the H. Konieczko Polish Theatre in Bydgoszcz. A significant event of the 2000/2001 season was the premiere of Fourth's Sister by Janusz G³owacki, in which, thanks to the Bank, the author himself participated. The Bank's cooperation with the F. Nowowiejski Musical Academy was also increased, which will result in the planned sponsorship of concerts organized by the academy. Beside this, the Bank supported another opera festival organized in Opera Nova. 21

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Raport Roczny 20 04 Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Centrala: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel.: (+48 22) 474 25 95, fax.: 474 40 39 email: p@pkp.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

2013 raport roczny. annual report

2013 raport roczny. annual report 2013 raport roczny annual report spis treści index 2 Raport Roczny / Annual Report 2013 str. 4 List Prezesa Zarządu str. 10 Informacja głównego ekonomisty banku str. 18 Władze banku str. 19 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Władze Banku Bank s Bodies 6 8 Akcjonariat Shareholding Structure

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo