Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka"

Transkrypt

1 Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączone były w Skoczowie, jak co roku, z Dniem Strażaka. 3 maja br. o godz. 18:00 odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny oraz Strażaków, w kościele pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Następnie orszak wyruszył pod Pomnik Poległym za Polskość Śląska, gdzie złożone zostały kwiaty i wieńce. Przed siedzibą skoczowskiej Straży Pożarnej wręczono także odznaczenia za wybitne zasługi w pożarnictwie. Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka Maj widok z Kaplicówki foto: EB Od lewej: Z-ca Burmistrza Jan Korzonek, Burmistrz Jerzy Malik oraz przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chrapek foto: EB W numerze: - Akcja "PIERWSZA POMOC", str. 6 - Prezentacja dzielnicowych, str. 9 - Atrakcje turystyczne Gminy Skoczów, str Zapraszamy na XXXIX Dni Skoczowa 9-11 czerwca 2006r. Więcej informacji na str. 14

2 Z GABINETU BURMISTRZA Burmistrz Skoczowa w okresie od 12 kwietnia do 12 maja 2006r. postanowił m.in.: 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Skoczowie wraz z pozwoleniem na wykonanie prac, 2. Przyjąć harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Skoczów na II kwartał 2006r, 3. Wprowadzić zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Skoczów, 4. Przyjąć sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie za rok 2005, 5. Określić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skoczów oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 6. Powołać komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej zlokalizowanego w magazynie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, 7. Dofinansować konkurs wiedzy ekologicznej organizowany przez Przedszkole Publiczne nr 4, filia w Międzyświeciu, 8. Zatwierdzić Plan szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Skoczowie na rok XLI Sesja Rady Miejskiej Zawiadamia się mieszkańców Gminy Skoczów, że XLI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 maja br. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Głównymi tematami sesji będą m. in.: Informacja z wykonania budżetu Gminy Skoczów za I kwartał; Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Skoczów, współpraca Urzędu Miejskiego z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie; Analiza działalności instytucji realizujących na terenie Gminy Skoczów zadań z zakresu kultury; Działalność MPEC Sp. z o.o. w 2005r ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH SKOCZÓW, KRZYWA 4 tel: 0-33/ ZBM informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości powyżej EURO na roboty budowlane związane z remontem budynku przy ul. Kościelnej 11 w Skoczowie. Termin składania ofert upływa r. o godz Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 96 z dnia r. pod pozycją oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zakładka Przetargi. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Burmistrz Miasta Skoczowa, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z póź. zm.) zawiadamia, iż w dniu 4 kwietnia 2006 r. wydał decyzję znak GNiŚ/ś /05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zbiorników naziemnych na propan-butan i azot wraz ze stacjami zgazowania i instalacjami przesyłowymi na parceli nr 164/45 w Pierśćcu. Jerzy Malik, Burmistrz Miasta Skoczowa 2 OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Skoczowie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym na terenie Gminy Skoczów sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w terminie do dnia 31 maja 2006 r. II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, pokój nr 1 tel wew.120 Jadwiga Chmiel Wydział Organizacyjny, Ewidencja Działalności Gospodarczej UCHWAŁA NR XL/509/2006 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 R. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 7 w Pogórzu. Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz z późn.zm.) w związku z art. 17 ust. 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz z późn.zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala 1 Utworzyć Gimnazjum Nr 7 w Pogórzu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Pogórzu. 2 Obwodem Gimnazjum Nr 7 w Pogórzu jest obwód Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pogórzu. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skoczowa. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w Wieściach Skoczowa. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od r. UCHWAŁA NR XL/510/2006 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 R. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn.zm.) - Rada Miejska Skoczowa uchwala 1 Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w Wieściach Skoczowa. Treść załącznika do uchwały dostępna jest w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, pok. nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zakładka BIP UCHWAŁA NR XL/511/2006 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 R. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz z późn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn.zm.) -

3 Rada Miejska Skoczowa uchwala 1 Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: Modernizacja OSP Pierściec. 2 Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych Gminy w latach Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy będzie weksel własny in blanco. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz w Wieściach Skoczowa. UCHWAŁA NR XL/512/2006 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 R. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz z późn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn.zm.) - Rada Miejska Skoczowa uchwala 1 Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ,69 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 69/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w części sołectw Harbutowice, Bładnice Dolne oraz miasta Skoczowa etap II. 2 Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych Gminy w latach Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy będzie weksel własny in blanco. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz w Wieściach Skoczowa. Zarządzenie Nr 0151/53/06 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Skoczów. Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), i 2, 3 i 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.). Burmistrz Miasta zarządza: 1 Określić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości przynajmniej 1 go samochodu przystosowanego do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej: a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych, 3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO), 4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO, 5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami GPGO, 6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami. 2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności: 1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe, 2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, wraz z ich opisem technicznym Przedsiębiorca, o którym mowa w 2, obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami - do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 1) przekazywanie do kompostowni i zakładów objętych aktualnym rejestrem Wojewody Śląskiego zebranych selektywnie odpadów komunalnych 2) powinien mieć zapewnione miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów na składowiskach odpadów komunalnych: a) Knurów PPHU Komart b) Jastrzębie Zdrój Spółka Confinco-Poland Odpady komunalne zbierane selektywnie w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy przekazywać firmom zajmującym się ich dalszym przetwarzaniem i wykorzystaniem. 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w 2, obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego do odzysku odpadów komunalnych. 4 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej w liczbie przynajmniej 1 2) posiadać sprzęt samochodowy spełniający wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) 3) powinien mieć zapewnione miejsce unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Olszyna 10 w Skoczowie. 5 Traci moc Uchwała Nr 1118/176/2002 Zarządu Miejskiego Skoczowa z dnia 9 maja 2002r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zbieranie i transport, odpadów komunalnych lub na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 6 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie (www.skoczow.pl/ zakładka BIP), oraz w Wieściach Skoczowa. 7 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 3

4 4 Zarządzenie Nr 0151/54/06 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.) zarządzam, co następuje: Burmistrz Miasta zarządza: 1 Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia, b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada: odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie, podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, 2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, 3) posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska. 2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, 2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem 4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, 5) świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa w ust. 1 pkt 5 6) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1; 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz ze zm.), 4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, 5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać. 2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami ust. 3 stosuje się odpowiednio. 4 1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1, 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz ze zm.), 4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, 5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem, 7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części. 2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie (www.skoczow.pl/ zakładka BIP), oraz w Wieściach Skoczowa. 6 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skoczów Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Skoczowa informuje, że na dzień 31 marca 2006 roku: zrealizowane zostały dochody w kwocie zł. co stanowi 24,47 % rocznego planu; wydatki wyniosły zł. co stanowi 20,02 % rocznego planu; różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w budżecie była dodatnia i stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości zł. Jerzy Ciałoń, Skarbnik Gminy Skoczów Goście z Kreuztal W dniach od 8 11 czerwca br. w Skoczowie gościć będzie delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Kreuztal w Niemczech, położonego we Wschodniej Westfalii. Będzie to już druga wizyta w naszej gminie, a zarazem trzecie spotkanie z sąsiadami zza zachodniej granicy. W roku 2004 Burmistrz Kreuztal Rudolf Biermann wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej oraz pracownikami Urzędu Miejskiego zwiedzili Skoczów oraz najbliższą okolicę. Rok później miała miejsce rewizyta przedstawicieli skoczowskiego samorządu w Kreuztal, w czasie organizowanych tamże Dni Partnerstwa. Tym razem goście będą mieli okazję uczestniczyć w obchodach Dni Skoczowa. Wizyta będzie kolejną okazją do zacieśnienia partnerskiej współpracy pomiędzy naszymi miastami. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Informacja OSP W dniu 22 kwietnia 2006r. odbył się IX Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na Zjeździe wybrano nowe władze Związku w Gminie Skoczów. Nowym prezesem został dh. Jerzy Duda, pierwszym w-ce prezesem dh. Andrzej Szlauer, drugim w- ce prezesem Jan Zając, komendantem gminnym dh. Roman Kohut, sekretarzem dh. Adam Polok, skarbnikiem dh. Jan Gawłowski, członkiem prezydium dh. Szymon Gruszczyk. Wybrano też komisję rewizyjną w składzie: Rudolf Pszczółka, Franciszek Suski, Władysław Gawlas. Adam Polok, Sekretarz GZOSP

5 BURMISTRZ MIASTA SKOCZOWA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie w skład, którego wchodzi: Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 8 2) Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym. 2. Ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce. 3. Ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 4. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. 5. W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę w pracy w szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 6 Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 7. Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2003r Nr 118, poz.1112 i Nr 137 poz.1304 ) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. 8. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. 9. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( DZ.U. z 2003r Nr 15, poz.148 z późń. zmianami ). II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego. 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem. 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem. 5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. 6. Ocenę pracy, o której mowa w paragrafie 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2003r Nr 118, poz.1112 i Nr 137, poz.1304 ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( DZ.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz.1611 ). 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2002r Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs dotyczy placówki : w terminie do r do godz na adres : Zespół Jednostek Oświatowych w Skoczowie ul. Mały Rynek Skoczów Otwarcie ofert oraz przesłuchanie kandydatów przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Skoczowa rozpocznie się w dniu 30 maja 2006 r o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1. SKOCZÓW NA TARGACH TURYSTYCZNYCH Niebawem rozpoczniemy kolejny sezon wzmożonego ruch turystycznego. Nasza gmina posiada atrakcyjne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturalne. Nie wszyscy jednak wiedzą, że mamy w mieście np.: ładny Rynek, ciekawe muzea, piękne wzgórze widokowe, szlaki spacerowe oraz ścieżki i trasy rowerowe. Choć już się to zmienia, część "weekendowiczów pędzących z terenów Górnego Śląska do Ustronia, Brennej, czy Wisły, kojarzy Skoczów z dużym skrzyżowaniem na trasie dojazdu do w/w miejscowości. Dlatego też, aby zaprosić i zachęcić do wizyty w naszej gminie, Skoczów prezentował się na Międzynarodowych Targach Turystycznych LATO 2006, które odbywały się od kwietnia br. w Warszawie. Wystawialiśmy się w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński, wspólnie z Wisłą, Ustroniem, Istebną i Cieszynem, promując walory naszych terenów pod hasłem: BESKIDY. Reprezentacja stoiska "Beskidy" foto M. Boś Odwiedzający targi najczęściej zadawali pytania dotyczące ścieżek rowerowych oraz możliwości organizowania wycieczek szkolnych i zakładowych. Okoliczne gminy posiadają ciekawe walory turystyczne, jednakże nadal potrzebna jest ich promocja. Działając wspólnie mamy większą szansę na atrakcyjne ich zaprezentowanie i przedstawienie kompleksowych usług, a co więcej potencjalny klient-turysta z bogatej oferty na pewno wybierze coś, co go zainteresuje. Nie będzie spędzał czasu tylko w jednej miejscowości, ale wiedząc z jakich atrakcji może skorzystać w sąsiedztwie, z pewnością wykaże się mobilnością i np. z powodu złej pogody, nie będzie narzekać na nudę. Kolejne targi turystyczne odbędą się jesienią w Poznaniu, gdzie również zaprezentujemy ofertę promocyjną Gminy Skoczów. Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji 5

6 Zapraszamy Państwa do lektury artykułów. Informujemy także, że informacje te dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie zakładka e- Wieści Skoczowa pod hasłem Akcja Pierwsza Pomoc. Podajemy także stronę internetową Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji A B C Pierwszej Pomocy A - Airway - zapewnienie drożności dróg oddechowych. B - Breath - sztuczne oddychanie. C - Cirkulate - masaż serca. Zawał serca Pierwszym objawem zawału serca jest bardzo silny piekący ból w klatce piersiowej, oraz kłopoty z oddychaniem. Chorego należy ułożyć wygodnie, zapewnić dostęp powietrza, porozpinać części garderoby, poprosić chorego by leżał spokojnie. Jeżeli chory posiada leki przepisane przez lekarza należy je zastosować. Gdy niema leków, podać tabletkę aspiryny 300 mg. Jeżeli chory traci przytomność, nie oddycha oraz ustała akcja serca, rozpocząć reanimację. Wezwać lekarza! Zadławienia Objawy zadławienia; Chory wyrażnie się dusi, może stracić oddech, przytomność, a pierwszym objawem jest sinica. Postępowanie; Niemowlę położyć na przedramieniu, twarzą w kierunku dłoni. Opuścić 6 AKCJA PIERWSZA POMOC cz. III Szanowni Państwo! Kontynuując rozpoczęty na łamach marcowego numeru Wieści Skoczowa, edukacyjny cykl artykułów poświeconych zagadnieniom pierwszej pomocy, prezentujemy kolejne informacje, które powinny być traktowane jako zbiór dobrych rad podczas udzielania pomocy, bądź zabezpieczania się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Prawie codziennie spotykamy się z różnego rodzaju zagrożeniami życia i częstokroć bywamy bezradni wobec zaistniałej sytuacji. Teoretycznie wiemy, aczkolwiek w wyniku stresu niejednokrotnie zapominamy, jak się należy zachować, jak właściwie postąpić, kogo i jak sprawnie powiadomić. Stąd właśnie pomysł, aby przybliżyć czytelnikom kilka podstawowych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uzupełnieniem akcji realizowanej na łamach Wieści Skoczowa będą organizowane w czerwcu br., w Miejskim Domu Kultury, wykłady i pokaz z zakresu powyższej tematyki, o czym będziemy szczegółowo informować. Dodatkowo, akcja prowadzona jest też w szkołach. Co wtorek w innej szkole organizowane są pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy.spotkania odbyły się już m.in. w ZS Nr 1 na Górnym Borze w ZS Nr 3 oraz w SP Nr 3. Przypominamy, że akcja powstaje dzięki uprzejmości p. Jana Frajnego, mieszkańca Kowali, pełniącego funkcję Z-cy Szefa Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Województwa Śląskiego, który opracował poradnik pt. Człowiek i Środowisko. W ramach cyklu artykułów prezentowane są następujące zagadnienia: 1. Udzielanie informacji o wypadkach 2. Vademecum ratownika 3. Sprawdzanie tętna 4. Sztuczne oddychanie 5. Pozycja boczna ustalona 6. Masaż serca 7. Złamania 8. Urazy głowy 9. Omdlenia 10. Rany 11. Zawał serca 12. Zadławienia 13. Zatrucia 14. Utonięcia 15. Oparzenia 16. Porażenia prądem 17. Ukąszenia użądlenia 18. Burza z piorunami 19. Wycieczki w góry 20. Powódź rękę tak, aby główka dziecka znajdowała się poniżej nóżek. Nadgarstkiem drugiej ręki uderzać kilka razy między łopatki. Dziecko w wieku szkolnym przełożyć przez kolano, twarzą w dół i uderzać kilka razy silniej między łopatki. Jeżeli zadławi się dorosły, stań za nim, obejmij go rękami pod żebra i uciśnij mocno na żołądek. Przy bezdechu rozpocząć sztuczne oddychanie. Jeżeli nasze wysiłki nie przyniosą żadnego skutku. Wezwać lekarza! Zatrucia Trucizny mogą wnikać do organizmu przez; - układ pokarmowy ( leki, alkohol, grzyby ) - układ oddechowy ( tlenek węgla, gazy ) - układ krwionośny ( narkotyki ) - skórę i błony śluzowe ( chemikalia ) Przed przystąpieniem do ratowania należy; Sprawdzić jaki środek spowodował zatrucie. Zabezpieczyć miejsce, środki trujące oraz opakowania. Sprawdzić stan poszkodowanego. Przy zatruciu pokarmowym, oprowadzić do wymiotów. Przy zatruciu substancją żrącą, nie dopuścić do wymiotów. Wezwać lekarza! Utonięcia Zanim wskoczysz do wody, żeby ratować drugą osobę zastanów się, czy potrafisz tego dokonać. Nie ryzykuj! Najlepiej podaj tonącemu jakiś przedmiot (sznur, kij, gałąź, wrzuć kępę trawy), oraz zawołaj kogoś do pomocy. Po wyciągnięciu tonącego na brzeg, sprawdź oddech i tętno, Jeżeli nie ma oddechu, oczyść wnętrze ust, odchyl głowę trzymając za kąty żuchwy. Zaciśnij nos, rozpocznij sztuczne oddychanie. Gdy nie ma tętna rozpocznij masaż serca. Gdy poszkodowany odzyska przytomność, ułóż go w pozycji bezpiecznej, Wezwij lekarza! Oparzenia W przypadku oparzeń, należy takie miejsce szybko schłodzić np. zimną wodą, lodem. Założyć jałowy opatrunek. Podać środki przeciwbólowe. Podać duże ilości płynów do picia. Przy silnych oparzeniach, gdy ubranie przylgnie do rany nie należy go zdejmować. Wezwać lekarza! Jeżeli oparzenie nastąpiło środkami, których nie potrafimy rozpoznać, zabezpieczyć te środki. Wezwać lekarza! Porażenia prądem Przy porażeniu prądem zmiennym, np. (domowa instalacja elektryczna) odczuwamy silne wstrząsy, nastąpią poparzenia, które trudno się goją, po krótkim czasie nastąpi zgon. Przy zetknięciu się z prądem stałym oprócz poparzeń, nastąpi elektroliza (w organizmie znajduje się woda i sól), jest to szczególnie niebezpieczne. Osobę, która ma styczność ze źródłem prądu należy szybko odciągnąć w bezpieczne miejsce. Jeżeli to możliwe wyłączamy prąd. Jeżeli nie, to podchodzimy do osoby w gumowym obuwiu, po suchej desce lub innym materiale izolacyjnym. Możemy także użyć przedmiotu izolowanego do odciągnięcia porażonego. Sprawdzamy jego stan, postępując stosownie do poniesionych urazów. Wzywamy lekarza! PAMIĘTAJ! Podczas prowadzenia akcji ratunkowej należy: - zachować spokój, - ocenić sytuację, - zakwalifikować poszkodowanych wg niebezpieczeństwa poniesionych urazów, - powiadomić służby ratunkowe, wykorzystując osoby przypadkowe, - zabezpieczyć poszkodowanych przed wtórnym zdarzeniem, - udzielić pierwszej pomocy - nie dopuścić do paniki! Opracowanie: Jan Frajny, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa TELEFONY ALARMOWE: 999 Pogotowie Ratunkowe 998 Straż Pożarna 997 Policja 112 Tel. alarmowy sieci komórkowej

7 INFORMACJA O RYNKU PRACY Powiat Cieszyński, marzec 2006r 1. Dane statystyczne: Wyszczególnienie luty marzec różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym Na koniec lutego stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 18,0%, w Województwie Śląskim 15,7%, a w Powiecie Cieszyńskim 14,9%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec marca wynosi 15,0%. 2. Bezrobotni w gminie Skoczów, stan na koniec marca br. BEZROBOTNI KARTOTEKA CZYNNA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU Ogółem 1406 Kobiety 840 Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Skoczów, ul. Krzywa 4, III p. Ogółem 210 Kobiety 107 maj 2006 W cieszyńskim regionie działa 7 Gminnych Centrów Informacji. GCI stanowią ogniwo poradnictwa zawodowego, służąc osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Gminne Centrum Informacji w Skoczowie: Rynek 2, tel , Źródło informacji: PUP w Cieszynie DYŻURY: Poniedziałek: godz. 16:00 18:00 Poradnictwo, informacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie godz. 16:00 18:00 Poradnictwo i konsultacje w zakresie problemu uzależnień od narkotyków Wtorek godz. 11:00 13:00 Poradnictwo prawne i konsultacje 15:00 17:00 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Środa godz. 15:00 17:00 Konsultacje psychiatryczne i pomoc medyczna dla ofiar przemocy w rodzinie godz. 15:00 17:00 Konsultacje psychologiczne i pomoc psychologiczna dla osób z problemem przemocy w rodzinie MITINGI ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Wtorek od godz. 17:00 ostatni wtorek miesiąca mityng otwarty JEŚLI: - w Twoim domu alkohol, narkotyki i inne używki stają się problemem; - doznajesz przemocy od najbliższych: jesteś bity, poniżany, wykorzystywany seksualnie; - dostrzegasz, że w Twojej rodzinie zaczyna się źle dziać; - myślisz, że życie zaczyna tracić sens; Przyjdź lub zadzwoń, otrzymasz bezpłatną pomoc, dyskrecja zapewniona. Tel. 033/ Maria Lipka Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plan dyżurów aptek w Skoczowie od r Pharmakon Mercurius Pod Hygieją Adagos Eskulap Na Górnym Borze Vademecum Galena Pharmakon Mercurius Pod Hygieją Adagos WYKAZ SKOCZOWSKICH APTEK 1. ADAGOS, Al. Jana Pawła II, Skoczów; tel GALENA, ul. Stalmacha 2, Skoczów; tel MERCURIUS, ul. Cieszyńska 3 b, Skoczów; tel PHARMACON, Rynek 11, Skoczów; tel POD HYGIEJĄ, ul. Targowa 25, Skoczów; tel NA GÓRNYM BORZE, ul.g. Morcinka 10, tel ESKULAP, ul. A. Mickiewicza 7, tel VADEMECUM, ul. Górecka 2, tel Dane: Apteka MERCURIUS Program Czysty Biznes jako przykład działań proekologicznych podnoszących konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 28 marca 2006 roku w sali konferencyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Skoczowie przy ul. Olszyna 10, odbyło się seminarium nt. Program Czysty Biznes jako przykład działań proekologicznych podnoszących konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie oraz Urząd Miejski w Skoczowie. Zebranych przywitał Jan Palka- Prezes Zarządu Koła PKE w Skoczowie oraz Jerzy Malik - Burmistrz Miasta Skoczowa, który następnie zapoznał uczestników seminarium z zadaniami i rolą samorządu lokalnego w podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Skoczów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm sektora prywatnego, państwowego, zakładów budżetowych samorządu lokalnego oraz Banku Spółdzielczego prowadzących działalność na terenie Gminy Skoczów. Obecnych było 21 osób. Kierownik Programu Czysty Biznes" pan Andrzej Pawelec przedstawił główne założenia programu, jego cele, przeprowadzone dotychczas działania oraz rolę Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa w realizacji programu. Po przerwie Koordynator Klubu Czysty Biznes z Bielska -Białej Rafał Kucharski przedstawił internetowe narzędzie do zintegrowanego zarządzania środowiskiem dla MŚP - Menadżer Środowiska Po zakończeniu głównej części seminarium Jan Palka przedstawił dotychczasową działalność Koła PKE w Skoczowie oraz plany działania na 2006 rok, w szczególności związane z realizacją programu Czysty Biznes na terenie Gminy Skoczów, a w przyszłości również na terenie Powiatu Cieszyńskiego. Na zakończenie uczestnicy seminarium wzięli udział w dyskusji, której głównym tematem była rola samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w realizacji przyjętej przez Radę Miejską Skoczowa Strategii Rozwoju Gminy Skoczów oraz Programu Ochrony Środowiska. Zwrócono uwagę na brak instrumentów finansowych wspierających działalność proekologiczną MŚP oraz mieszkańców Gminy Skoczów, a także przeznaczenie w budżecie Gminy na 2006 rok zbyt małych środków finansowych na edukację ekologiczną (kwota zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skoczów (kwota 1500 zł.) na rzecz ochrony środowiska. Na zakończenie seminarium przedstawiciele Fundacji Partnerstwo dla Środowiska podziękowali dyr. ZUK w Skoczowie Piotrowi Ruckiemu za pomoc i zaangażowanie przy organizacji seminarium. Program Czysty Biznes od 1998 r. pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Firmy Czystego Biznesu stają się bardziej konkurencyjne ponieważ: - efektywnie zarządzają zasobami - obniżają koszty działalności - ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko - korzystają z doświadczeń innych firm - spełniają wymogi prawa ochrony środowiska - zdobywają nowe rynki - pozyskują partnerów do realizacji inicjatyw i projektów społecznych Firmy biorą udział w programie poprzez uczestnictwo w Klubach Czystego Biznesu, które zrzeszają przedsiębiorstwa wg siedziby lub profilu działalności. Członkowie Klubu otrzymują pomoc w postaci doradztwa, informacji i szkoleń. W ramach Programu Czysty Biznes realizowanych jest szereg projektów branżowych, jak: Program Czysta Turystyka, Wizerunek, Zielone Biuro, Zielone Parki Przedsiębiorczości oraz Minimalizacja Odpadów i Strat. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: Rafał Kucharski, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 7

8 POLICJA informuje Niebezpieczne narkotyki Chciałbym przypomnieć młodzieży, że nie tylko posiadanie, sprzedaż lub przemyt narkotyków jest przestępstwem. Przestępstwem jest także udzielanie, czyli popularne częstowanie kogoś narkotykiem. Apeluję do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi na temat szkodliwości narkotyków, żeby wiedzieli co dzieci robią, aby organizowali im wolny czas, tak aby odsunąć młodzież od narkotyków. Kontrole ruchu drogowego Od maja 2006 roku można spodziewać się na ulicach naszego miasta wzmożonych kontroli policyjnych, które ukierunkowane będą na represjonowanie negatywnych zachowań, zwłaszcza w ruchu drogowym w centrum miasta. Apeluje o ostrożną jazdę i o wyrozumiałość dla tych, którzy remontują nasze drogi. Wyjazdy Wyjeżdżając pozostawiajmy swoje mieszkania pod opieką sąsiada, który będzie miał baczenie na to, czy ktoś nie jest nadmiernie zainteresowany naszą nieobecnością. Dopilnujmy, aby nasze mienie było zabezpieczone. Policjanta bić nie można 24 kwietnia 2006 roku skoczowscy policjanci udali się na wezwanie mieszkańców jednego z osiedli, którzy zaalarmowali, że po osiedlu jeździ podejrzany pojazd, a pasażerowie zainteresowani byli samochodami zaparkowanymi na parkingach przyblokowych. Podczas legitymowania tych osób, wykazywały one agresje wobec policjantów, wykrzykiwały w ich stronę obraźliwe słowa. Policjanci postanowili zatrzymać wszystkich mężczyzn i przewieźć ich do komisariatu. Przed przewiezieniem policjanci chcieli sprawdzić zawartość bagażnika pojazdu, którym mężczyźni przyjechali na teren osiedla. To rozwścieczyło zatrzymanych mężczyzn, którzy stawali się coraz bardziej agresywni. Jeden z nich wybił od wewnątrz szybę w radiowozie wyskakując przez okno samochodu, a następnie zaczął uderzać jednego z interweniujących policjantów. Uderzał go na oślep po całym ciele powodując obrażenia, w tym pęknięcie kości ręki. Do pomocy zostały wezwane inne patrole z terenu powiatu cieszyńskiego, jednak do czasu ich przybycia, w obezwładnieniu trzech krewkich mężczyzn pomocy udzielił patrol jednej ze skoczowskich firm ochraniarskich. Po zakończeniu akcji, okazało się także, że zniszczeniu uległ radiowóz, a straty powstałe w wyniku zdarzenia oceniono na kwotę 3000 zł. W dniu r. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie na wniosek Komisariatu Policji w Skoczowie wystąpiła o tymczasowe aresztowanie najbardziej agresywnego mężczyzny, któremu przedstawiono zarzuty o znieważenie policjantów, zmuszanie przemocą do zaniechania prowadzenia prawnie podjętej czynności oraz za zniszczenie mienia. Wobec podejrzanego Zdzisława M. sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Sprawę prowadzi skoczowska policja. Jecek Bąk, Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie Komisariat Policji w Skoczowie ul. J. Sarkandra 9, Skoczów tel lub Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek godz. 15:00 17:00 Interwencje Straży Miejskiej z zakresu zakłócania spokoju i porządku publicznego W dniu r. o godzinie 23:20 w Skoczowie na ul. G. Morcinka zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę (2,08 i 2,06 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), który w rejonie sklepu Żabka zakłócał spokój i ciszę nocną wobec w/w skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego W tym samym dniu po północy zatrzymano drugiego nietrzeźwego mężczyznę (1,73 i 1,67 promila), który wykrzykiwał wulgarne słowa w miejscu publicznym w okolicy bloku nr 18 na ul. G. Morcinka oraz lekceważył polecenia zachowania ciszy i spokoju wobec w/w skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. W dniu r. o godzinie 19:30 w Skoczowie na ul. A. Mickiewicza zatrzymano dwóch nietrzeźwych mężczyzn (pierwszy 1,20 i 1,35 promila, drugi 2,27 i 2,31 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), którzy zaczepiali przechodniów używając wulgarnych słów oraz spożywali alkohol w miejscu zabronionym wobec w/w skierowano wniosek o ukaranie do Sągu Grodzkiego. W dniu 13.04,2006 r. o godzinie 21:15 w Skoczowie na ul. G. Morcinka w rejonie banku PKO zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę, który nie był w stanie poddać się badaniu na alkomacie.w/w zakłócał spokój i porządek publiczny używając wulgarnych słów oraz prowokował przechodniów do bójki - wobec mężczyzny skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. W dniu r. o godzinie 01:30 zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę, który stwarzał zagrożenia dla własnego życia i zdrowia. Ponieważ w trakcie doprowadzania do miejsca zamieszkania zaczął zakłócać ciszę nocną, uderzając rękami w drzwi mieszkań, stając się agresywnym do interweniujących funkcjonariuszy, został przewieziony do Izby Wytrzeźwień w Bielsku Białej, gdzie zapewniono mu opiekę na łóżku z pasami bezpieczeństwa. W dniu r. o godzinie 23:45 w Skoczowie na ul. Targowej zatrzymano nietrzeźwą, kierującą rowerem (2,09 i 1,96 promila), dla której cała szerokość jezdni okazała się zbyt wąska do prostego kierunku ruchu i utrzymania równowagi - postępowanie przekazano do Komisariatu Policji w Skoczowie. W dniu r. o godzinie 03:30 w Skoczowie na ul. Targowej zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę (2,82 i 2,67 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), któremu uliczne kosze na odpady stanęły na drodze powrotnej do miejsca zamieszkania, w wyniku czego przewrócił je na jezdnię. Na miejscu nie mogła również pozostać reklama jednego z zakładów, do której w/w kopał nogą dokonując jej zniszczenia. Sprawca chuligańskiego wybryku odpowie dwukrotnie przed sądem za nieobyczajny wybryk w miejscu publicznym oraz za zniszczenie mienia prywatnego. Artur Tyrna, Komendant Straży Miejskiej Straż Miejska w Skoczowie ul. Mickiewicza 14, Skoczów tel Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy wtorek godz. 7:00 15:00 30 czerwca 2006 roku mija termin wymiany praw jazdy wydanych w okresie od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca 1999 r. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca czerwca 2006 r. wymianie podlegają wszystkie prawa jazdy starego typu, a więc tekturowe. Także i te, które zostały wydane po 1 lipca 1999 r. Osoby, które mają prawa jazdy wydane przed 1 maja 1993 r. i nie wymieniły ich do 30 kwietnia 2005 r. posługują się nieważnymi dokumentami. W związku z tym powinny jak najszybciej dokonać ich wymiany. Dokument jest nieważny, ale uprawnienia do kierowania pojazdami nie przepadły. Jak informuje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, istnieje 8 WYMIANA PRAWA JAZDY możliwość sprawdzenia w internecie, czy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są już przygotowane do odbioru. Można to sprawdzić na stronie internetowej powiatu: (zakładka: Wirtualne biuro/wydział Komunikacji/Sprawdź czy Twój dowód rejestracyjny jest do odbioru lub Sprawdź czy Twoje prawo jazdy jest do odbioru. Przy sprawdzaniu prawa jazdy należy podać nr PESEL, imię i nazwisko. Przy sprawdzaniu dowodu rejestracyjnego - nr rejestracyjny oraz 5 ostatnich znaków nadwozia. Iwona Marczyk-Klepczyńska, Rzecznik Prasowy Powiatu Cieszyńskiego

9 Prezentacja dzielnicowych Komisariatu Policji w Skoczowie Kontakt z dzielnicowymi: Dzielnica nr 1 Dzielnicowy sierż. Tomasz Koniarczyk maj 2006 Dzielnica nr 4 Dzielnicowy sierż. sztab. Marcin Puchalik Obejmuje swoim zasięgiem Miasto Skoczów z następującymi ulicami: Rynek, Mały Rynek, Kościelna, Wałowa, Poprzeczna, Zamkowa, Fabryczna, Garbarska, Ustrońska, Mennicza, Polna, Szkolna, Sarkandra, Cieszyńska, Mickiewicza, Szpitalna, Łęgowa, Podkępie, Powstańców Śląskich, Parkowa, Harcerska, Targowa, ks. Mocko, Czarny Chodnik, Ciężarowa, Leśna, Krzywa, Jodłowa, Wislańska. Dzielnica nr 2 Dzielnicowy st. asp. Zdzisław Pałach Obejmuje swoim zasięgiem Miasto Skoczów z następującymi ulicami: Osiedlowa, Górecka, Kukucza, Południowa, Zabawa, Boczna, Słoneczna, Sportowa, Kręta, Zawiśle, Kamieniec, Budowlanych, Bajerki, Bielska oraz sołectwo HARBUTOWICE. Dzielnica nr 5 Dzielnicowy sierż. sztab. Zbigniew Kawulok Obejmuje swoim zasięgiem Miasto Skoczów z następującymi ulicami: Katowicka, Potok, Wzgórze, Wiślicka, Puścina, Stalmacha, Objazdowa, Ceglana, Plaskowiec, Gajowa, Nowe Osiedle, Groszówka, Chodnik, Żebroka, Podlesie, Wspólna, Kossak-Szatkowskiej, Kasztanowa, Al. Jana Pawła II, Schodowa, Wierzbowa, Lipowa, Klonowa, Bukowa, Grabowa, Stary Targ, Dębowa, Kiczycka, Radosna, Dolny Bór, Torowa, Kolonia, Rzeczna, Raszki, Sadowa, Nowa, Bracka, Łąkowa, Kombatantów, Wiejska, Topolowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Olszyna oraz sołectwa WILAMOWICE i WIŚLICA. Dzielnica nr 3 Dzielnicowy sierż. sztab. Norbert Lipich Obejmuje swoim zasięgiem Miasto Skoczów z następującymi ulicami: Górny Bór, Gustawa Morcinka, Dojazdowa, oraz sołectwa BŁADNICE i MIĘDZYŚWIEĆ. Obejmuje swoim zasięgiem sołectwa: POGÓRZE, KICZYCE, PIERŚCIEC, KOWALE i OCHABY Komisariat Policji w Skoczowie foto: EB 9

10 Atrakcje turystyczne Gminy Skoczów Skoczów jest malowniczą gminą posiadającą doskonałe warunki przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe dla uprawiania różnych form turystyki. Atrakcyjne walory Pogórza Śląskiego, zgrupowania stawów, łąk, obszarów zalesionych, jak również liczne zespoły i obiekty zabytkowe, sprzyjają rozwojowi turystyki. Ze względu na nizinne położenie, nasza gmina posiada także dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej, jak i rowerowej, która staje się coraz częstszą formą rekreacji. Panorama Skoczowa z Kaplicówki Dodatkowo, walory te podnosi samo położenie miasta zlokalizowanego w dolinie rzeki Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu Bładnicy, pomiędzy okalającymi je łagodnie wzgórzami. Bliskość Beskidów, położenie gminy przy ważnych arteriach komunikacyjnych oraz stosunkowo niewielka odległość do południowej granicy kraju, również stanowią dodatkowy bodziec dla rozwoju turystyki. Walory dogodnej lokalizacji to oczywiście nie wszystkie atuty, jakimi nasza gmina może się pochwalić, jeśli chodzi o jej znaczenie turystyczne. Na uwagę zasługują liczne zabytki, m.in. Ratusz, obiekty sakralne, miejskie kamieniczki, jak również takie atrakcje, jak: wzgórze Kaplicówka, stadnina koni, pływalnia, czy bogaty kalendarz imprez kulturalnych i sportowych. Poniższy artykuł przedstawia potencjał, jakim Skoczów dysponuje w zakresie turystyki oraz jest jednocześnie zaproszeniem do korzystania z atrakcji i walorów naszej gminy, zwłaszcza w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym. Zapewne wielu mieszkańców doskonale zna swoją gminę, ale pewne informacje mogą okazać się przydatne. Być może podsuną pomysł na uatrakcyjnienie pobytu gości, bądź miły spacer z rodziną. Instytucje kultury: 1. Miejski Dom Kultury w Skoczowie Jedną z najważniejszych imprez organizowanych przez MDK są niewątpliwie obchody Dni Skoczowa, które w tym roku odbędą się w dniach 9-11 czerwca br. Jest to największa impreza plenerowa, odbywająca się już po raz XXXIX. Miejski Dom Kultury wraz z Urzędem Miejskim w Skoczowie organizuje w tym czasie szereg atrakcji kulturalnych, występy zespołów regionalnych, występy dzieci ze skoczowskich szkół, a także rozgrywki sportowe. Szczegółowy program obchodów Dni Skoczowa zamieszczony zostanie na plakatach oraz w następnym numerze Wieści Skoczowa. Miejski Dom Kultury organizuje szereg innych przedsięwzięć. W sali widowiskowej odbywają się spektakle, przedstawienia, imprezy dla dzieci oraz prelekcje. Warto zaznaczyć, że przy Miejskim Domu Kultury działają zespoły artystyczne oraz kółka zainteresowań. W istniejącym przy MDK Warsztacie Sztuk (ul. Słoneczna 16) odbywają się wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, tkaniny artystycznej i fotografii zapraszanych artystów, czy uczniów skoczowskich szkół a także spotkania poetyckie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej. lub 2. Muzeum im. G. Morcinka Placówka czynna jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków. Godziny zwiedzania ekspozycji muzealnej: wtorek, czwartek i piątek: 9:00-15:00, środa: 9:00-17:00,sobota, niedziela: 10:00-14: Wystawy stałe: Pradzieje Śląska Cieszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnośredniowiecznego grodziska w Międzyświeciu, Historia Skoczowa, Tradycje rzemiosła cieszyńskiego, Życie i twórczość Gustawa Morcinka. 3. Muzeum Parafialne Św. Jana Sarkandra Muzeum spełnia dwie funkcje: religijną i kulturalną. Wielu pielgrzymów i turystów korzysta z możliwości przejścia wytyczonym Szlakiem Sarkandrowskim. Stała ekspozycja zachęca zwiedzających do zapoznania się z miejscami związanymi z życiem i kultem Św. Jana Sarkandra. Działalność kulturalna skupia się na organizowaniu wystaw czasowych. Na ogół są to wystawy współcześnie tworzących artystów. Muzeum czynne jest od wtorku do soboty w godz. od 9:15 do 16:00. Ekspozycja stała: Historia i miejsca związane z życiem i kultem Św. Jana Sarkandraeksponaty sztuki sakralnej pochodzące ze Skoczowa i okolic, a także zdjęcia dokumentujące pielgrzymkę Jana Pawła II na Podbeskidziu, w tym w Skoczowie w 1995r. Sport i rekreacja: 1. Kryta Pływalnia Delfin Klienci pływalni mają do dyspozycji dwie niecki basenowe: sportową i rekreacyjną, połączoną ze zjeżdżalnią o długości 93 m. Można także skorzystać z hydromasażu, masażu suchego, a także sauny rzymskiej, parowej lub fińskiej. W obiekcie znajduje się także siłownia oraz sala treningowa, gdzie prowadzone są zajęcia typu fitness: aerobic, step, pilates, itd. Pod niecką basenową zlokalizowana jest sala z kręgielnią. Na terenie kompleksu znajdują się także 3 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni oraz ściana do treningu. Godziny otwarcia pływalni: poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-22:00; środa, piątek: 7:00-22:00; sobota, niedziela i święta: 10:00 do 22: Turystyka rowerowa Turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Gmina Skoczów posiada dogodne warunki do uprawiania tego rodzaju aktywności sportowej. Urząd Miejski zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z innymi podmiotami, urządza ścieżki i trasy rowerowe, które prowadzą przez najciekawsze i najbardziej malownicze miejsca. Trasy rowerowe Przez teren Gminy Skoczów przebiegają trasy rowerowe obejmujące swoim zasięgiem część obszaru nadgranicznego zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie. Trasy te wyznaczono w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński Tesinskie Slezsko. Trasy oznaczono następująco: 1) Nr 24C (kolor czerwony) Przebieg: Chałupki - Godów Jastrzębie Zdrój Zebrzydowice Cieszyn Goleszów Skoczów Ustroń Wisła Istebna Jasnowice. 2) Nr 11Y (kolor żółty) Przebieg: Cieszyn Zamarski Dębowiec Skoczów Pierściec Zaborze Mnich Strumień. (Planowane jest także otwarcie kolejnej trasy - Nr 35 S, która obecnie jest w trakcie realizacji. Poszczególny etap przebiegający przez Gminę Skoczów jest przejezdny, choć jeszcze nie oznakowany. Planowany przebieg: Pszczyna-Goczałkowice Zdrój- Czechowice Dziedzice- Landek- Chybie-Strumień- SKOCZÓW- Brenna-Szczyrk). GREENWAYS Przez Gminę Skoczów przebiega także szlak GREENWAY Kraków Morawy Wiedeń. Jest to szlak dziedzictwa przyrodniczo kulturowego. Pętla nizinna szlaku Greenway Kraków Morawy Wiedeń przebiega przez następujące miejscowości: Cieszyn Dzięgielów Kozakowice Górne Skoczów Nierodzim Górki Wielkie Jaworze Wapienice Mazańcowice Międzyrzecze Dolne i Górne Rudzicę Landek. Szlak ten wykorzystuje częściowo już istniejące i oznakowane trasy rowerowe. Z Gminy Goleszów, wzdłuż rzeki Bładnicy, ulicą Harcerską wprowadzone są do Skoczowa trasa Greenway oraz trasa 24C. Podążając zgodnie z oznakowaniem, zmierzamy do Rynku, gdzie dołącza trasa 11Y prowadząca z Gminy Dębowiec. Trzy trasy opuszczają Rynek wchodząc w ulicę Menniczą. Kolejno ul. Szkolną, ul. Garbarską podążamy do Muzeum im. G. Morcinka, gdzie skręcamy w prawo, aby po przejechaniu krótkiego odcinka ul. Fabrycznej skręcić w prawo w ul. Wiślańską. Po

11 przebyciu ok. 700 metrów dojeżdżamy do biegnącej równolegle estakady. Tam odłącza się trasa 11Y, skręcając w lewo, prowadzi wałem w kierunku miejscowości Landek. Trasa Greenway i 24C prowadzi wałem rzeki Wisły w kierunku Nierodzimia, gdzie przy punkcie odpoczynkowym się rozdzielają. Należy szczególnie zaznaczyć, że w obecnym przebiegu wytyczonych tras rowerowych występują utrudnienia związane z budową drogi ekspresowej S 1, zwłaszcza w obrębie mostu na rzece Wiśle i Bładnicy! Ścieżki rowerowe Uzupełnieniem tras rowerowych oraz alternatywą dla uprawiania rekreacyjnej turystyki rowerowej w obrębie Gminy są ścieżki urządzone głównie na wałach rzeki Wisły, zarówno na prawym, jak i lewym brzegu. Ścieżki rozpoczynają swój bieg w okolicach Stadniny Koni w Ochabach, a kończą się na granicy Gminy w Harbutowicach. Docelowo ścieżką na wale rzeki Wisły można dotrzeć do Ustronia, a następnie dalej, aż do miasta Wisły, natomiast zmierzając w kierunku północnym do Strumienia. Ścieżki na prawym wale rzeki mają łączną długość mb. i w całości są przejezdne. Ich szerokość waha się od 2,5 3 m. Na całej długości wykonano nawierzchnię tłuczniową, a niektóre odcinki utwardzono za pomocą powierzchniowego utrwalenia. Ścieżki na lewym wale rzeki mają łączną długość mb., niestety nie są w pełni przejezdne. Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu (brzegi rzeki Wisły zbliżają się do korpusu drogi), nie można urządzić ścieżki na odcinku ok. 400m. Poza tym na pewnych odcinkach występują niedogodności w postaci wyjazdu i zjazdu na ścieżkę bezpośrednio z drogi DK 81(Skoczów Katowice). Zaletą ścieżki zlokalizowanej na lewym wale jest niewątpliwie odcinek od mostu na ul. Bielskiej w kierunku Harbutowic. Ścieżka prowadzi alejkami parkowymi, dalej w bardzo malowniczej scenerii Beskidów. 4. Hippika - Stadnina Koni w Ochabach Ważnym ośrodkiem turystycznym na terenie Gminy Skoczów jest Stadnina Koni w Ochabach oraz działający przy niej Ośrodek Sportów Konnych, oferujący naukę jazdy konnej oraz prowadzący działalność w zakresie hipoterapii i rekreacji dla amatorów jeździectwa. Atrakcyjność obiektów podnosi pełne zaplecze gastronomiczno-hotelowe. 5. Inne atrakcje - Znakomitymi miejscami do spacerów są tereny wzgórza Kaplicówka, skąd można podziwiać panoramę miasta oraz Beskidów. Na spacer można także udać się w okolice łęgów nad rzekę Bładnicę (ul. Harcerska za ZS Nr 1). - W Skoczowie istnieje Koło Wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim, które posiada do dyspozycji własne stawy hodowlane w dzielnicy Górnego Boru oraz łowiska w Ochabach na terenach byłej Żwirowni i w Kiczycach. Na łowiskach tych obowiązuje ustalony przez Zarząd Koła odrębny regulamin połowu ryb. Dla chętnych wędkarzy z terenu całej Polski i z zagranicy, Koło za jednorazową opłatą udostępni swoje wody na cały dzień. Amatorzy wędkowania znajdą także dobre warunki na stawach w Pogórzu. Na terenie Gminy Skoczów można łowić przede wszystkim karpie i pstrągi. - Kolejną atrakcją jest kryta strzelnica, znajdująca się w gospodarstwie agroturystycznym w Bładnicach Dolnych. Jest to nowoczesny obiekt do strzelania z broni pneumatycznej i palnej. Pod stałym nadzorem kwalifikowanych instruktorów, istnieje możliwość organizacji szkoleń i zawodów w strzelaniu na dystansach 10 m i 25 m. Pomieszczenie wyposażone jest w elektryczne transportery tarcz, jest w pełni monitorowane. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt strzelecki. - Atrakcyjne tereny znajdują się w okolicach rzeki Wisły. Oprócz możliwości wspomnianej już rekreacji pieszej i rowerowej, wzdłuż wyremontowanych wałów rzeki powstały także trawiaste plaże, gdzie przy sprzyjającej pogodzie będzie można się latem opalać i kąpać w rzece. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej gdzie można znaleźć więcej informacji o Gminie Skoczów oraz aktualnie organizowanych imprezach kulturalnych bądź sportowych. Tekst i foto:ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji PRAKTYCZNE ADRESY: Ścieżki na wale Wisły Ścieżki rowerowe powstają także wzdłuż rzeki Bładnicy. Obecnie wykonany jest odcinek za ZS Nr 1 w okolicach ul. Harcerskiej. Trasy te jednak pomyślane są nie tylko z myślą o turystach, ale i mieszkańcach naszego regionu. Trasy rowerowe i ścieżki łączą się z sąsiednimi gminami, tworząc nie tylko okazję do poznania walorów przyrody i rekreacji, ale stając się również traktem komunikacyjnym. 3. Szlaki turystyczne Szlak Sarkandrowski- opracowany i wyznaczony został przez Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie w 1994 r. Główna plansza z planem szlaku umieszczona została na kamienicy Muzeum Sarkandrowskiego, pozostałe tablice na obiektach związanych ze świętym. Trasa jest przejrzyście objaśniona. W Muzeum im. Św. Jana Sarkandra turyści mogą nabyć pocztówki oraz foldery, a przede wszystkim uzyskać szczegółowe informacje. Istnieje także możliwość zwiedzenia szlaku z przewodnikiem. Informujemy, że trwają także prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem dwóch nowych szlaków: Szlaku Morcinkowskiego i Skoczowskich Zabytków. Obszerniejsza informacja na ten temat zostanie zamieszczona w kolejnym numerze Wieści Skoczowa. Piesze szlaki turystyczne PTTK rozpoczynające się w Skoczowie (tuż przy dworcu PKP), biegną w kierunku szczytów Beskidu Śląskiego. Przebieg ich tras jest następujący: SKOCZÓW-Górki Wielkie-Błotny Długość szlaku ok. 15 km, czas przejścia ok. 5 godz. SKOCZÓW-Lipowiec-Równica Długość szlaku ok. 11 km, czas przejścia ok. 4 godz. 1. Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, tel wew.103, Miejski Dom Kultury w Skoczowie ul. Targowa 26, tel , Warsztat Sztuk ul. Słoneczna 16, tel Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, ul. Fabryczna 5, tel Muzeum Parafialne Św. Jana Sarkandra, Rynek 2, tel Zakład budżetowy Kryta Pływalnia Delfin, ul. Górecka 2a, tel , 7. Stadnina Koni w Ochabach, Ludowy Klub Jeździecki Ochaby Wlk 1, tel PTTK Koło Miejskie w Skoczowie ul. Mickiewicza 10, 11

12 v maj SZANOWNI MIESZKAŃCY Przypominamy, że na terenie Gminy Skoczów prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych odpadów komunalnych w budynkach jednorodzinnych według niżej podanego harmonogramu. Akcja prowadzona jest raz w miesiącu przez firmę SITA z Bielska Białej Zasady segregacji nie uległy zmianie, przypominamy, że zapełnione odpowiednim rodzajem odpadów worki należy zawiązać i w dniu ich odbioru ( wcześnie rano do godz ) lub w dniu poprzedzającym (wieczorem) wystawić przed posesją. Worki z prawidłowo wysegregowanymi odpadami zostaną odebrane przez firmę SITA z Bielska Białej, która równocześnie dostarczy nowe worki. Posegregowane odpady zostaną odebrane bezpłatnie. W przypadku większej ilości surowców wtórnych można je składować do swoich worków które również zostaną odebrane bezpłatnie. Wszystkie pozostałe odpady wrzucamy do tradycyjnych pojemników! Wszelkie uwagi oraz reklamacje na temat zbiórki przyjmowane są pod nr tel. (033) dyspozytora firmy SITA z Bielska- Białej, oraz pisemnie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska tut. Urzędu. Harmonogram zbiórki Lp. NAZWA MIEJSCOWOŚCI TERMIN WYWOZU 1. OCHABY WIELKIE, OCHABY MAŁE, WIŚLICA, WILAMO- WICE 2. MIASTO SKOCZÓW Ochrona środowiska i rolnictwo w Gminie Skoczów 3. PIERŚCIEC, KICZYCE, KOWALE 4. MIĘDZYŚWIEĆ, BŁADNICE GÓRNE, BŁADNICE DOLNE 5. HARBUTOWICE, POGÓRZE 3 poniedziałek każdego miesiąca tj.: 15V,19.VI,17.VII, 21.VIII, 18.IX, 16.X,20.XI, 18.XII 2006r. 3 wtorek każdego miesiąca tj.: 16.V,20.VI,18.VII, 22.VIII, 19.IX,17.X,21XI,19XII 2006r. 3 środa każdego miesiąca tj.: 17.V,21VI,19.VII, 16VIII,20.IX,18.X, 15.XI,20.XII 2006r. 3 czwartek każdego miesiąca tj.: 18.V,22.VI,20VII, 17.VIII, 21.IX,19.X,16.XI,21.XII 2006r. 3 piątek każdego miesiąca tj.: 19.V,16VI,21.VII, 18.VIII,15IX, 20.X,17.XI,15.XII 2006r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych w Gminie Skoczów Urząd Miejski w Skoczowie informuje, że do 19 maja 2006 r. trwa zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych Zbędne przedmioty wielkogabarytowe takie jak: stare meble, lodówki, telewizory, złom, itp. należy wystawiać w przeddzień zbiórki, w mieście na chodniku przy ulicy zamieszkania, a w sołectwach w wyznaczonych miejscach. Bliższe informacje na temat zbiórki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska tel wew. 107 Harmonogram zbiórki: Miasto Skoczów: Centrum miasta, 12 maja 2006 r. (piątek) ul. Garbarska, ul. Fabryczna, ul. Zamkowa, ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Św. J. Sarkandra, ul. Mennicza, ul. Mały Rynek, ul. Rynek, ul. Wałowa, ul. Kościelna, ul. Poprzeczna, ul. Bielska od Rynku do skrzyżowania do ul. Objazdowej, ul. Ustrońska do Mleczarni. Osiedle Kaplicówka, 15 maja 2006 r. (poniedziałek) ul. Schodowa, ul. Kasztanowa, ul. Podlesie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. J. Żebroka, Al. Jana Pawła II, ul. Groszówka, ul. Wspólna, ul. Objazdowa. Osiedle Puścina, Plaskowiec, 16 maja 2006 r. (wtorek) ul. Stalmacha od ul. Objazdowej do granic miasta, pl. Stary Targ, ul. Potok, ul. Wzgórze, ul. Ceglana, ul. Wiślicka od ul. Stalmacha do granic miasta, ul. Puścina, ul. Grabowa, ul. Bukowa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Nowe Osiedle, ul. Plaskowiec, ul. Gajowa, ul. Katowicka. Osiedle przy ul. Góreckiej, 17 maja 2006 r. (środa) ul. Bielska od rzeki Wisły do granic miasta, ul. Górecka od ul. Bielskiej do torów kolejowych, ul. Sportowa, ul. Kamieniec, ul. Kręta, ul. Zawiśle, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Boczna, ul. Kukucza, ul. Zabawa, ul. Dolny Bór (do sklepu), ul. Zacisze. Osiedle Zabawa: 18 maja 2006 r. (czwartek) ul. Kiczycka od ul. Bielskiej do granic miasta, ul. Dębowa, ul. Torowa, ul. Kolonia, ul. Raszki, ul. Bracka, ul. Nowa, ul. Kombatantów, ul. Wiejska, ul. Olszyna, ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa, ul. Topolowa, ul. Łąkowa, ul. Sadowa, ul. Rzeczna, Kowale, 15 maja 2006 r. (poniedziałek) skrzyżowanie dróg Pierściec - Kowale, Dolny Bór, przy sklepie, przy strażnicy. Kiczyce, 16 maja 2006 r. (wtorek) centrum przy strażnicy, przy krzyżu, koło p. Duława, przy lesie koło p. Płaza /warsztat samochodowy/ Ochaby, 17 maja 2006 r. (środa) droga na Baranowice za stadniną, przy restauracji Kamieniec, przy zjeździe na Wiślicę, droga do Gołysza przy zjeździe do zakładu ślusarskiego p. Palarczyka. Pierściec, 18 maja 2006 r. (czwartek) przy dworcu kolejowym, przy sklepie - składzie opałowym, przy krzyżu na drodze Brzózka - Uchylany, przystanek Brzózka. Pogórze, 19 maja 2006 r. (piątek) przy dworcu PKP, przy szkole podstawowej, przy bazie Rejonu Dróg - Bajerki, przy zjeździe z obwodnicy na starą drogę do Skoczowa. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

13 O szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów Różne oblicza literatury w G2 SPORT W OCHABACH Literatura służy ludziom do szkicowania wizji nie tylko przeszłości, rzeczywistości minionych epok, ale i odległej bliżej nie sprecyzowanej przyszłości. Człowiek zmęczony gwarem życia, pędem do kariery, często właśnie w literaturze poszukuje dla siebie idealnych miejsc, w których można wieść proste, szczęśliwe życie w bliskim kontakcie z naturą. Poszukuje krainy wiecznej wiosny, szczęścia, dostatku, i bezpieczeństwa. Dlatego, chcąc przybliżyć młodzieży tę magiczną rzeczywistość, zorganizowaliśmy w dniu 12 kwietnia br. dla uczniów klas szóstych SP nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie spotkanie pt. Różne oblicza literatury. Kilkuosobowe reprezentacje owych klas z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych konkurencjach. Całe spotkanie było poświęcone wieszczowi narodowemu Adamowi Mickiewiczowi i jego twórczości. Uczennice z klasy Ic G2 w Skoczowie: Anna Moczała i Joanna Pilch zaprezentowały fragmenty opisów przyrody z epopei narodowej Pan Tadeusz. Urozmaicenie wersów z Pana Tadeusza stanowił występ zespołu muzycznego Respekt w składzie: Marcin Gil, Marin Kaiser, Wojciech Wojnar, którzy w mistrzowskim wykonaniu zaśpiewali i zagrali jeden z utworów kabaretu OTTO rapowaną wersję Pana Tadeusza". Niezwykłym wydarzeniem był występ trzech uczennic klas szóstych z SP nr 3 im. Jana Pawła II, które recytowały przygotowane fragmenty Biblii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane dla szóstoklasistów potyczki językowe : rozsypanki wyrazowe, krzyżówki, odgadywanie przysłów, poszukiwanie imion i nazwisk bohaterów literackich w konkursie Po nitce do kłębka, czy zagadki ortograficzne. Każdy uczestnik Potyczek językowych otrzymał dyplom Znawcy literatury. Spotkanie zakończyliśmy prezentacją przedstawienia Świtezianka, w którym wystąpiły uczennice klasy III c Jadwiga Dobrowolska, Janina Kocurek, Anna Stroka, Karolina Szajowska. Konferansjerem, profesjonalnie prowadzącym spotkanie była Magda Szczypka z klasy 1c Gimnazjum nr 2 w Skoczowie. Inicjatorem i organizatorem spotkania pt. Różne oblicza literatury była Ewelina Hałgas. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Julia Broda, Maria Sobik, Agata Staszczyszyn, Ewa Drella oraz reprezentacje uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Skoczowie. Ewelina Hałgas, Nauczycielka Gim Nr 2 Akcja Sprzątanie świata W dniach od 22 maja do 2 czerwca br. na terenie naszej gminy rusza kolejna akcja pod nazwą Sprzątanie świata. Biorą w niej udział uczniowie miejscowych szkół wraz ze swoimi opiekunami. Każda ze szkół ma przypisany teren, na którym będzie prowadzona zbiórka. Dodatkowo placówki znajdujące się w obrębie miasta otrzymają mapę z zaznaczeniem sprzątanego obszaru. Każda szkoła, jak to miało miejsce w poprzednich latach, zgłasza z odpowiednim wyprzedzeniem zapotrzebowanie na worki i rękawice, z których podczas akcji będą korzystać uczestnicy. Po zakończeniu zbiórki worki ze śmieciami są zostawiane w wyznaczonych miejscach, skąd odbiera je Zakład Usług Komunalnych. Cała akcja finansowana jest przez Urząd Miejski w Skoczowie. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska maj 2006 Rok szkolny 2005/2006 jest dla sportowców z Zespołu Szkół nr 4 w Ochabach niezwykle pomyślny. Opiekunowie uczniów p. Alojzy Foltyn oraz p. Artur Szczotka postawili w tym roku na intensywne treningi oraz szkolenie umiejętności sportowych, co dało bardzo dobre efekty. Dziś młodzi sportowcy mogą poszczycić się wysokimi osiągnięciami sportowymi w wielu dyscyplinach sportowych. SZKOŁA PODSTAWOWA I MIEJSCA POWIAT Piłka nożna chłopcy Biegi przełajowe indywidualne Bożena Jędrysik I MIEJSCA GMINA Sztafetowe biegi przełajowe dziewczyny Szachy dziewczyny Piłka nożna chłopcy Czwórbój lekkoatletyczny dziewczyny Pływanie indywidualnie- Kryjak, Parchańska, Szymon Madzia II MIEJSCA GMINA Szachy chłopcy Tenis stołowy chłopcy Mini piłka koszykowa dziewczyny Czwórbój lekkoatletyczny - chłopcy III MIEJSCA GMINA Sztafetowe biegi przełajowe chłopcy Mini piłka siatkowa dziewczyny Narciarstwo alpejskie indywidualnie Jarosław Węglorz GIMNAZJUM I MIEJSCA - POWIAT Biegi przełajowe - indywidualne Joanna Jędrysik I MIEJSCA GMINA Sztafetowe biegi przełajowe dziewczyny Narciarstwo klasyczne dziewczyny II MIEJSCA GMINA Pływanie indywidualnie Joanna Swoboda Szachy dziewczyny Szachy chłopcy Piłka ręczna dziewczyny Lekkoatletyczne drużynowe mistrzostwa - chłopcy III MIEJSCA POWIAT Biegi przełajowe indywidualnie Kinga Szafarczyk dziewczyny, Paweł Madzia chłopcy III MIEJSCA GMINA sztafetowe biegi przełajowe chłopcy tenis stołowy chłopcy piłka koszykowa dziewczyny FASCYNACJA CHEMIĄ Od wielu lat chemia w Zespole Szkół nr 4 w Ochabach jest na najwyższym poziomie. Uczniowie, rok po roku, stają się laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii. Pod opieką nauczycielki tego przedmiotu i opiekunki szkolnego kółka chemicznego Aleksandry Tobiczyk, zdobywają umiejętności pozwalające im zajmować najwyższe lokaty na olimpiadach przedmiotowych. Także w tym roku uczennica klasy III Anna Bukowczan została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, a wraz z innym uczniem klasy III - Mariuszem Ruckim, także finalistami Rejonowego Konkursu Chemicznego Z Chemią na Ty. Uczniowie musieli wykazać się teoretyczną wiedzą z zakresu przedmiotu, rozwiązując test wiadomości a także samodzielnie wykonując doświadczenia. Najwyższy wynik w konkursie przedmiotowym uprawnia Anię Bukowczan do zwolnienia z Egzaminu Gimnazjalnego części matematyczno przyrodniczej. Uczniowie ochabskiego gimnazjum po raz kolejny udowodnili, że w dziedzinie chemii nie mają sobie równych. Maja Krawczyk Pełnomocnik ds. promocji szkoły 13

14 14 Informacje z Miejskiego Domu Kultury Co na XXXIX Dni Skoczowa? Tegoroczne Dni Skoczowa odbędą się na skoczowskim rynku w dniach od 9 do 11 czerwca. Ich organizator, Miejski Dom Kultury przygotował program, który powinien zadowolić nawet wybrednych miłośników plenerowej rozrywki. Wystąpią wszystkie chyba szkolne i przedszkolne zespoły artystyczne, miejscowe formacje młodzieżowe taneczne i rockowe (Tiramisu, Terapia, Masters of Mind, Respekt, Urim), a gwiazdami wieczorów będą: KRYWAŃ, Zbigniew Wodecki i Michał Milowicz. Pokażą się też kabarety z tzw. zagłębia kabaretowego, czyli regionu zielonogórskiego SZUM i SŁUCHAJCIE. Dużo wrażeń dostarczy zapewne zespół dziecięcy RÓWNICA z Ustronia, kapela REDLIN i Kameralna Orkiestra Dęta MDK. Tradycyjnie już wystąpią zespoły regionalne WRZOS, SENIOR oraz nowopowstały TRY-TON. Wszystko zaś rozpocznie się korowodem młodzieży, który przemaszeruje na Rynek z Zespołu Szkół nr 1 na Górnym Borze w towarzystwie Orkiestry Dętej KWK PNIÓWEK i urodziwych mażoretek z Jastrzębia-Zdroju. Uroczyste otwarcie Dni Skoczowa (w piątek) przez burmistrza miasta Jerzego Malika zaplanowane jest na godz Poprzedzi je potężny wystrzał z armaty, przy której puszkarzami będą Jerzy Malik i Czesław Kanafek. Sporo atrakcji spodziewać się można po imprezach towarzyszących, a jest ich, jak każdego roku naprawdę bardzo dużo. Odbędą się VII Dni Kultury, Ratownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, różnego rodzaju turnieje, wystawy, degustacje potraw regionalnych i ciekawostka, I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzucie Beretem. ZAPRASZAMY! Robert Orawski, dyrektor MDK MAJOWY WĘDROWIEC Po raz kolejny Miejski Dom Kultury w Skoczowie gościł uznanego twórcę filmów fabularnych z Amatorskiego Klubu Filmowego Klaps w Chybiu Franciszka Dzidę. Projekcja jego autorskiego filmu pt. Wędrowiec miała miejsce 2 maja w sali kina Podhale, gdzie widzowie mieli okazję osobiście poznać filmowca, jego uwagi dotyczące prezentowanego obrazu, a także włączyć się do dyskusji, która wywiązała się po projekcji. O filmie Edyta Zachurzok pisze następująco: Wędrowiec to opowieść o młodym karierowiczu, który chcąc zwyciężyć w wyścigu szczurów i zaistnieć w uniwersyteckim światku wybiera drogę na skróty, w zaplanowaną przez siebie intrygę wciąga Profesora (w tej roli Piotr Machalica). Szkaluje go i rzuca fałszywe oskarżenia. Chce zająć jego miejsce w uczelnianej hierarchii. Narzędziami w misternie zaplanowanej grze stają się również: Magda - młodziutka studentka, jej narzeczony Daniel, a także Piotr, przyjaciel Profesora z dawnych studenckich lat. Czy Profesor, którego Magda nazywa świętym zachowa twarz? Czy zdoła oczyścić się ze stawianych mu zarzutów? Scenariusz nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Film pozostawi nas zapewne z licznymi domysłami i wątpliwościami. Scenariusz usiany jest licznymi odwołaniami biblijnymi, znajdziemy w nim wiele odnośników do polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej. Julia Broda Od lewej: Franciszek Dzida i Rafał Cymorek foto: D. Noszka XXXIX DNI SKOCZOWA Cennik opłat za stoiska na Rynku Dotychczasowy handel na nich najróżniejszymi zabawkami, słodyczami czy innymi artykułami odbywający się na płycie głównej Rynku nie spełniał oczekiwań klientów i przysparzał jego organizatorom wielu kłopotów. Mając na uwadze uporządkowanie tegoż handlu zmieniamy dotychczasowe zasady jego prowadzenia. Będą one obowiązywać wszystkich wystawców. - za każde stoisko o powierzchni wystawienniczej 4 m kw. 500 zł za trzy dni całodziennego handlowania. Każdy metr kwadratowy ponadto tę powierzchnię 100 zł, - stoisko z samymi balonami, okularami itp. (powierzchnia stoiska nie większa niż 2 m kw.) 200 zł za trzy dni, - stoisko z wata cukrową 200 zł za trzy dni, - wpłaty za stoiska będą przyjmowane wyłącznie z góry, przelewem do 31 maja br. Miejski Dom Kultury, Skoczów, ul. Targowa 26 NIP: Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr konta * Rezerwacje powierzchni handlowej będą przyjmowane telefonicznie, z tym że ich ważność wygasa 31 maja br. * Nie będzie wyłączności na handel w danym asortymencie. Robert Orawski, dyrektor MDK Impresje, introspekcja i nie tylko w Warsztacie Sztuk Otwarcie wystawy foto: EB W sobotę, 6 maja br. w skoczowskiem Warsztacie Sztuk odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Doroty Makuli ze Skoczowa oraz Pawła Mazura z Drogomyśla. Licznie zgromadzeni goście mogli obejrzeć ciekawe zdjęcia. Paweł zaprezentował czarno - białe fotografie, w przeciwieństwie do Doroty, która specjalnymi technikami i grą światła wydobyła w swych pracach ostre i wyraźne kolory. Na zakończenie spotkania odbyła się Loteria OBIEŻYŚWIAT organizowana przez Redakcję POŁUDNIKA. Dorota Makula jest studentką I roku Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Paweł Mazur jest studentem I roku Akademii Pedagogiki Specjalnej w Poznaniu. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy, która potrwa do 26 maja br. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji POSZUKIWANE STROJE REGIONALNE Miejski Dom Kultury w Skoczowie chętnie odkupi do zespołu śpiewaczego stroje regionalne ze Śląska Cieszyńskiego męskie i kobiece, niekoniecznie kompletne. Kontakt: MDK, ul. Targowa 26, tel

15 Aż 26 zespołów zaprezentowało 22 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury swe taneczne talenty. Imprezą organizowaną już po raz czwarty zainteresowały się głównie dziewczęta, choć nie zabrakło też chłopców, realizujących się głównie w break-danceowym stylu. Ponad 300 uczestników rywalizowało ze sobą w trzech kategoriach wiekowych: 1- szkoły podstawowe (do 12 lat), 2 gimnazja (do 16 lat), 3 seniorzy (do 20 lat). W pierwszej z wymienionych kategorii zwyciężyła formacja Merlin ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie, przygotowywana przez Darię Kur. Na miejscu drugim znalazła się grupa Swietłany Marczak (choreograf) oraz Jolanty i Zygmunta Widlarzów (trenerzy) - Kolorowa tęcza ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli. Trzecie miejsce przypadło Crazy kids, reprezentującym Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich. Zespołem opiekuje się Agnieszka Życińska. Jury w składzie: Krystyna Girdwojn, Joanna Szostak Sadlok, Marzena Polok - Latusek przyznało również dwa wyróżnienia dla formacji Super girls z Żor (opieka i choreografia Mirosława Kieloch) i zespołu Efekt z MDK Prażakówka w Ustroniu (choreograf Katarzyna Świerkot, trener Anna Darmstaedler). W drugiej kategorii najchlubniejsze trofeum odebrała grupa Gym z Gimnazjum nr 3 w Zawierciu, działająca pod kierownictwem Justyny Gajdy Sieradzkiej. II miejsce zajął zespół Mariety Kuczery Rok o nazwie Wenus z MOK w Radlinie. Na miejscu trzecim znalazły się uczennice skoczowskiego Gimnazjum nr 2 - Eksperyment, którym opiekuje się prowadząca sobotnią imprezę taneczną Agnieszka Zwardoń. Dwa wyróżnienia przypadły grupom: Miraż z MOK w Wodzisławiu Śląskim (opiekun Agnieszka Kaźmierczak) oraz Hooligans W RYTMACH DISCO Popis "Eksperymentu" foto: D.Noszka maj 2006 z Gimnazjum Publicznego w Cięcinie (opiekun Agata Sapińska). Zaszczytne trzy pierwsze miejsca w kategorii seniorów otrzymały następujące formacje: miejsce 1 Virus Adriany Piechoczek z MOK w Żorach, miejsce 2 - Impuls, działające przy oddziale skoczowskiego MDK Warsztacie Sztuk oraz miejsce 3 Deja vu z Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Oba ostatnio wymienione zespoły zaprezentowały się w całkowicie autorskiej choreografii. Wyróżnienia w najstarszej kategorii przyznano grupie Rytm 1 z MOK Czerwionka Leszczyny, prowadzonym przez Beatę Gużdę, a także formacji Agnieszki Zeliszek Axes street z Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a wyróżnionych i nagrodzonych dodatkowo uhonorowano okolicznościowymi statuetkami. Najlepsze trzy pierwsze miejsca odebrały również nagrody pieniężne. Należący już do historii IV TURNIEJ TAŃCA DISCO z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, gromadząc w murach MDK rosnącą liczbę jego uczestników, w związku z czym to niezwykle barwne i ekspresyjne taneczne widowisko zyskuje na swej atrakcyjności. Dostępność przynajmniej raz większej sali widowiskowej, jak również poszerzonego zaplecza z pewnością pozwoliłaby turniejowi jeszcze pełniej rozwinąć skrzydła, a także wyeliminować wszelkie mankamenty natury lokalowej i technicznej. Pozostaje trzymać kciuki za zmiany w tej materii, a przyszłoroczny turniej znajdzie swe miejsce wśród niezapomnianych przedsięwzięć w tym rodzaju, organizowanymi nawet poza granicami naszego regionu. Julia Broda, MDK WARSZTATY POETYCKIE Z PIOTREM DUDKIEM Kolejne, tym razem majowe spotkanie poetyckie w Warsztacie Sztuk przebiegło w atmosferze wymiany doświadczeń, odczuć, akcentowania obecności wszelkiego typu metafor obecnych w naszym codziennym życiu. Gościem warsztatów był katowiczanin Piotr Dudek. Zaprezentował on swe nietuzinkowe wiersze, pochodzące z tomiku pt.: Wieża Babel, wzbogacając je własnym komentarzem. Spotkanie stanowiło także okazję do wysłuchania jednego z jego opowiadań, fragmentu pamiętnika, jak również zapoznania się z fotografiami autorskich obrazów. Zdjęcia te pełniły również funkcję zaproszenia na wystawę malarstwa poety, którą w Warsztacie Sztuk zaplanowano na wrzesień. Pełny filozoficznych, refleksyjnych treści wieczór zakończyło wspólne prezentowanie liryków uczestników spotkania, poszerzoną wzajemną interpretacją tychże utworów. Poniżej prezentujemy jeden z wierszy Piotra Dudka, zamykający 8 maja warsztaty poetyckie. *** Ręką dziecka zakreślić grzbiet góry. Po dwudziestu latach wejść na nią. Stojąc u podnóża móc potem wskazać laską i rzec tam byłem Grupa "Merlin" foto: D.Noszka Julia Broda 15

16 16 Dąb Albrechta Kazimierza Z inicjatywy skoczowskiego MDK 29 kwietnia br. posadzono kolejny dąb upamiętniający historyczną postać zasłużoną dla naszego miasta. Drzewo będzie rosło na skwerze pomiędzy wałem Wisły a przejściem poddziemnym. Poniżej zamieszczamy krótki rys biograficzny księcia cieszyńskiego Albrechta Kazimierza, którego imię nosi dąb posadzony w obecności Burmistrza Jerzego Malika oraz przedstawiciel Rady Miejskiej. Dąb sadzi radny Mateusz Czupryna foto: EB KSIĄŻĘ CIESZYŃSKI ALBRECHT KAZIMIERZ ( ) Urodził się r. w Moritzburgu koło Drezna, a zmarł r. w Wiedniu. Był synem Augusta III króla Polski i Marii Józefy arcyksiężnej Austrii. W czasie swego życia pełnił wiele funkcji wojskowych i politycznych. W kwietniu 1766 r. ożenił się z arcyksiężną Marią Krystyną, ulubioną córką cesarzowej Marii Teresy. Był to związek z miłości, co wówczas bardzo rzadko się zdarzało. Zwykle o takich koligacjach decydowały względy dynastyczne. Niedługo po ślubie r. cesarzowa przekazała Księstwo Cieszyńskie jako niepodzielne lenno w ręce nowożeńców. Od tego czasu Albrecht Kazimierz przyjął tytuł księcia Sasko-Cieszyńskiego. Książe Albrecht był bardzo zainteresowany wzrostem efektywności cieszyńskiego dominum. Poprzez zakupy licznych włości szlacheckich cieszyńskie dobra książęce (Komora Cieszyńska) znacznie się powiększyły. W stosunkowo krótkim czasie udało się mu stworzyć z Komory Cieszyńskiej prężnie rozwijające się gospodarstwo rolne z rozwiniętym rolnictwem i nowoczesnym zakładem hutniczym w Ustroniu (1772 r.) Ze Skoczowem postać księcia związała szczególnie data , kiedy to niemal w samo południe w budynku browaru wybuchł pożar, który pochłonął całe miasto w tym zamek, oba kościoły i 105 zabudowań. Miasto otrzymało zapomogę od cesarza i z trudem podnosiło się z ruin. Jednak na domiar złego w tym samym roku wybuchła wojna austriacko-pruska o Śląsk, która spowodowała, że Prusacy kilkakrotnie najeżdżali i tak zrujnowany Skoczów czyniąc w nim wiele szkód. Odbudowa ta nabrała empa dopiero po 1766 r. kiedy właścicielem Księstwa Cieszyńskiego został książę cieszyński Albrecht Kazimierz, który pomagał miastu finansowo i w materiałach. Był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym. Szybko rozpoczął budowę tutejszego przemysłu. Dzięki jego staraniom w Skoczowie zaczęto stawiać budynki z kamienia. Pierwsza powstała kamienica przy ul. Fabrycznej, w której znajduje się Muzeum im. Gustawa Morcinka. Wybudowano ją w 1793 r. Warto również zapamiętać, iż cztery lata później zbudowano ratusz, a na jego fasadzie wdzięczni mieszczanie umieścili herb księcia, który przetrwał do naszych czasów. Opracowanie: Julia Broda, MDK CO W SKOCZOWSKIEJ KULTURZE PISZCZY? Bądź na bieżąco - podaj adres swojej poczty elektronicznej, a my zajmiemy się resztą: > Co miesiąc wyślemy ci pełny zestaw imprez mających miejsce w skoczowie i okolicy, > Do tego, jeśli będziesz zainteresowany/a, dołączymy specjalne zaproszenia na te najciekawsze i to z 50% zniżką na bilety wstępu! > Czekamy również na twoje pomysły na imprezy i opinie o tych, które już się odbyły! ZAPROSZENIE DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO! Urząd Miejski - Biuro Promocji i Informacji oraz Miejski Dom Kultury w Skoczowie, zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt.: SKOCZÓW- MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE Dla Kogo? Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży ze skoczowskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów Jury, które przyzna atrakcyjne nagrody. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych. Jaki format pracy? Na konkurs należy nadesłać maksimum 3 prace formatu 15cm x 21cm lub 20cm x 30cm (dotąd nie publikowane) z dołączoną kopertą zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres domowy, telefon, adres szkoły). Fotografie powinny posiadać opis: tytuł, miejsce i datę wykonania. Gdzie dostarczyć prace? Fotografie można nadsyłać lub dostarczać na adres: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, Skoczów (parter, pokój nr 6), w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja br. Uczniowie mogą także składać swoje prace w szkołach, do których uczęszczają, a szkoły zbiorczo przekażą je do Biura Promocji i Informacji. Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie bądź telefonicznie. Wystawa: Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród zaplanowano na dzień 2 czerwca br. w Warsztacie Sztuk (ul. Słoneczna 16) - oddziale Miejskiego Domu Kultury. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego dysponowania nimi w formie elektronicznej. Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi młodzi adepci sztuki fotograficznej będą mieli okazję zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Robert Orawski, Dyrektor MDK

17 Dwubój nowoczesny 28 kwietnia na Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie zostały przeprowadzone zawody w dwuboju nowoczesnym, na szczeblu powiatowym i rejonowym szkół gimnazjalnych. Sport, sport, sport... V Turniej kręglarski maj kwietnia 2006r. na Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie odbył się już po raz piąty turniej gry w kręgle, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Do udziału zostały zaproszone: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Cieszyna, Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego z Bielska Białej oraz Zakladni Skola z Czeskiego Cieszyna Wszystkie szkoły wystawiły po dwie drużyny (w kategorii chłopców i dziewcząt), miejsca przedstawiały się następująco: Zawody składały się z konkurencji: pływania na dystansie 100 m, które odbyło się bezpośrednio na pływalni oraz z biegu na 1000 metrów na przylegającym do pływalni stadionie Klubu Sportowego Beskid. W zawodach startowały drużyny z 15 gimnazjów. Pływanie i biegi były punktowane dla poszczególnych zawodników następnie sumowane drużyny szkół. Klasyfikacja drużynowa dziewcząt: I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie pkt II miejsce - Zakladni Skola Cesky Tesin pkt III miejsce - ZSS im. K.I. Gałczyńskiego Bielsko-B pkt Klasyfikacja drużynowa chłopców: I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie pkt II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Cieszyn pkt III miejsce - ZSS im. K.I. Gałczyńskiego Bielsko-B pkt Klasyfikacja generalna I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych Skoczów pkt II miejsce - ZSS im. K.I. Gałczyńskiego Bielsko-B pkt III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Cieszyn pkt IV miejsce - Zakladni Skola Cesky Tesin pkt WYNIKI: Zawody rejonowe Chłopcy miejsce Dziewczęta Gim. 3 Cieszyn I Gim.5 Studzionka Gim. 4 Skoczów II Gim. 2 Skoczów Gim. 5 Studzionka III Gim. Zebrzydowice Zawody powiatowe Chłopcy miejsce Dziewczęta Gim. 3 Cieszyn I Gim. 2 Skoczów Gim. 4 Skoczów II Gim. Zebrzydowice Gim. Zebrzydowice III Gim. Goleszów Alina Urbańska, Kryta Pływalnia DELFIN Godziny otwarcia Pływalni: poniedziałek, wtorek, czwartek: od 8 00 do środa, piątek: od 7 00 do sobota, niedziela i święto: od do Zawody upłynęły w przyjemnej atmosferze, oczekujący na swoją kolejkę mogli skorzystać w czasie trwania rozgrywek ze sprzętu na siłowni i ze stołu do gry w tenisa. Rozdanie dyplomów i pucharów nastąpiło już w siedzibie organizatora imprezy, czyli w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie. Na zakończenie zawodów Dyrektor Szkoły Henryk Szczotka, zaprosił wszystkich do udziału w następnym turnieju. Alina Urbańska Kryta Pływalnia DELFIN Zakład Budżetowy Kryta Pływalnia Delfin Skoczów ul.górecka 2A tel./fax: (0 33) , (0 33) , tel.: (0 33)

18 URODZINOWA SZTAFETA - 28 MAJ 2006r. I. Organizatorem sztafety jest Kryta Pływalnia Delfin w Skoczowie. II. Uczestnikiem zawodów może być każdy klient bez względu na wiek, który skorzysta z basenu w dniu r. w godzinach od III. Minimalnym dystansem do przepłynięcia będzie 100m, a maksymalnym 200m jakimkolwiek stylem. IV. Zgłoszenia przyjmowane będą na bieżąco w czasie trwania imprezy przez cały czas od godz przez ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie. Każdy zapisujący się swoim podpisem oświadcza o tym, że jest zdrowy i zgadza się na opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko, miejscowość ewentualnie wiek). Każdy uczestnik otrzymuje od Pływalni bloczek do wykorzystania w bufecie (kubek soku i coś słodkiego). V. W ciągu każdej godziny zostanie wylosowany i nagrodzony jeden z uczestników, spośród startujących w danej godzinie. VI. Po zakończeniu imprezy nagrodzony zostanie także najmłodszy wiekiem oraz najstarszy wiekiem uczestnik zawodów. Ponadto losowo zostanie wybrany jeden z uczestników (oprócz już nagrodzonych). Nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Pływalni. Nagrody będzie można odebrać w czasie zawodów lub biurze od r. VII. Sprawy porządkowe 1. Za bezpieczeństwo i porządek w czasie rozgrywania zawodów czyni się odpowiedzialnych organizatorów. Wobec powyższego przypomina się bezwzględnym przestrzeganiu zasad zawartych w Regulaminie Krytej Pływalni Delfin oraz podporządkowaniu się zaleceniom Organizatora w czasie trwania zawodów. 2. Wszystkich uczestników zawodów obowiązują zasady fair play i czysta sportowa rywalizacja. VIII. W sprawach nie objętych Regulaminem oraz w przypadku protestów decyzje podejmuje organizator. Kryta Pływalnia DELFIN 18 Miłośnicy tenisa ziemnego Skoczowskie Towarzystwo Sportowe przy udziale Urzędu Miejskiego oraz Krytej Pływalni Delfin, organizuje Mistrzostwa Skoczowa w Tenisie Ziemnym w kategorii kobiet i mężczyzn. Rozgrywki odbędą się na terenie kortów tenisowych wokół basenu. Przewidziano następujące grupy wiekowe w obu kategoriach: - do 35 lat, - od lat, - powyżej 56 lat Mistrzostwa będą rozgrywane systemem drabinkowym. Kolejność w drabince zostanie ustalona na podstawie losowania. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone, jeśli w danej kategorii zgłosi się min. 4 uczestników. Zgłoszenia będę przyjmowane od maja br. w kręgielni pływalni Delfin, gdzie znajduje się także szczegółowy regulamin mistrzostw. Organizatorzy Masz problem??? Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji Jak rzucić palenie? Włodzimierz Pilch - specjalista programów W ciągu 5 dni rzucisz palenie, działacz Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, posiadający certyfikat prof. Witolda Zatońskiego, pragnie ci pomóc. Data konsultacji: 15 maja 2006 roku (poniedziałek) 29 maja 2006 roku (poniedziałek) 5 czerwca2006 roku (poniedziałek) Godzina: Miejsce konsultacji: Punkt promocji zdrowia i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Budynek ZBM - Skoczów, ul. Krzywa 4. (I piętro obok pkt. rejestracji) ChSCh w Skoczowie Ogólnopolski Zlot Caravaningu Zlot z okazji 35-lecia klubu motorowego jarząbek. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: tel VII Powiatowe Mistrzostwa w Siatkówce Plażowej Szkoł Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych i Podstawowych r., Godz. 9:00 Miejsce: boiska do siatkówki plażowej przy zsz, ul. Górecka 65, organizator: stowarzyszenie na rzecz rozwoju kulturalno-oświatowego oraz sportowego dzieci i młodzieży wrzos w skoczowie tel ) VII Otwarty Turniej o Mistrzostwo Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej połączony z festynem sportowo-rekreacyjnym r., Godz. 10:00, Miejsce: boiska do siatkówki plażowej przy zsz, ul. Górecka 65, organizator: stowarzyszenie na rzecz rozwoju kulturalno-oświatowego oraz sportowego dzieci i młodzieży wrzos w skoczowie (tel ) Regionalne Halowe Zawody Konne w skokach przez przeszkody 27 28, godz. Sobota 12:00, niedziela 10:00, miejsce: ośrodek sportów konnych przy stadninie koni w Ochabach k/ Skoczowa, Organizator: LKJ Ochaby i stadnina koni ( ) Ogólnopolskie Dni Kultury, Ratownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informujemy że w dniach 9-11 czerwca 2006 roku podczas obchodów Dni Skoczowa, odbędą się VII Ogólnopolskie Dni Kultury, Ratownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowane, przez Urząd Miejski w Skoczowie, Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Bielska-Białej, Automobilklub Cieszyński, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Obchodom tym towarzyszyć będzie konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Klasyfikacja dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych prowadzona będzie oddzielnie. Szczegółowy regulamin oraz więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: oraz Ireneusz Korzonek, Komenda Powiatowa Policji Informacja "Wieści Skoczowa" w internecie W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dostępności "Wieści Skoczowa" oraz zdjęć z organizowanych imprez, uprzejmie przypominamy, że poza punktami dystrybucyjnymi na terenie miasta i sołectw, bezpłatny informator można również otrzymać w Ratuszu. Przypominamy również, że informator w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: zakładka e-"wiesci Skoczowa". Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji

19 Maj/Czerwiec 2006 XI Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra maja Organizator : Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra w Skoczowie XXXIX DNI SKOCZOWA 9-11 czerwca O Dniach Skoczowa czytaj na str. 14. Szczegółowy program dostępny będzie na plakatach oraz w następnych Wieściach Skoczowa I. Miejski Dom Kultury-sala widowiskowa, ul. Targowa 26, Skoczów, tel , 14 maja, godz. 18:00 Wielka Majówka - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury pod dyrekcją Joachima Nowaka z udziałem solistów. 20 maja, godz. 18:00 Wieczór Skoczowianki spotkanie z wyróżniającymi się mieszkankami gminy. Prowadzenie Małgorzata Orawska. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, Miejski Dom Kultury maja wystawa KWIATY DLA MAMY - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Otwarcie wystawy godz.10:00. Organizator ZSS i MDK. II. Warsztat Sztuk, Słoneczna 16 w Skoczowie, tel do 26 maja - wystawa fotograficzna Doroty Makuli i Pawła Mazura. 2 czerwca wernisaż prac pokonkursowej wystawy fotograficznej dzieci i młodzieży szkół Gminy Skoczów pt. SKOCZÓW MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE III. Muzeum Św. J. Sarkandra w Skoczowie, Rynek 2, tel maja. Dzień Misyjny Kapucyni i Misje. Prelekcja O.Benedykta Pączki, wystawa, spotkania z młodzieżą. Organizatorzy : Muzeum i Zespół Szkół Nr.3 w Skoczowie 21 maj, godz. 20:30 - wernisaż wystawy rzeźby, rysunku, fotogramów Macieja Zychowicza Uwięziony wyzwolony. Wystawa potrwa do 21 czerwca br. IV. Klub Propozycji DPS FENIKS, ul. Sportowa 13,tel maja, godz prelekcja dr Łucji Dawid Miejsce Epifaniczne Biografii Twórczej Marii Pilch. 3 V 1945 r. przy ul. Ustrońskiej spłonęły cztery budynki. 6 V 1796 r. zmarł na zapalenie płuc Wacław Donay-rzeźbiarz, twórca figury Jonasza. Urodził się w 1744 r. we Frenksztacie na Morawach. 7 V 1756 r. ostatni wielki pożar Skoczowa. Ogień wybuchł po południu w browarze przy ul. Fabrycznej i w ciągu kilku godzin strawił całe miasto. 9 V 1945 r. z okazji zakończenia wojny władze Skoczowa w porozumieniu z radzieckim komendantem miasta zwołały na rynku wiec ludności. 10 V 1837 r. Jerzy Szott założył fundację szkolną. Odsetki z niej przeznaczył dla potrzebujących a głodnych studentów ze Skoczowa. 14 V 1927 r. na bankiecie z okazji otwarcia linii kolejowej Chybie- Skoczów w hotelu Pod białym koniem zasłabł i zmarł dr Jan Michejdadziałacz narodowy, burmistrz Cieszyna. 16 V 1640 r. ks. Elżbieta Lukrecja mianowała Jana Karasia- starszego gorzelnianego ze Skoczowa kontrolerem handlu wódką w Skoczowie, Cieszynie, Strumieniu i Jabłonkowie oraz ustaliła warunki wyszynku, ceny, a także kary za wykryte wykroczenia. 17 V 1838 r. zmarł w Skoczowie ks. dziekan Józef Rużański proboszcz skoczowski9 w latach , nadzorca szkół, radca i assesor, inicjator budowy kościołów w Lipowcu i Ochabach. Autor kroniki miasta. Urodził się w 1769 r. w Cieszynie. 18 V 1918 r. komisarz policji skoczowskiej Paweł Kuczera został odznaczony wojskowym krzyżem wojennym III klasy za zasługi cywilne. 20 V 1723 r. według Katastru Karolińskiego w Skoczowie było 154 domów, a miasto liczyło 924 mieszkańców. Hodowano 199 krów, 86 owiec i 23 świnie. 26 V 1736 r. na przednówku pojawił się głód. Władze zalecały uprawę ziemniaków 28 V 1547 r. książę cieszyński Wacław potwierdził statuty skoczowskiego cechu szewców i określił, że w mieście może pracować najwyżej 18 majstrów. 30 V 1918 r. c.k. Rząd Krajowy wyznaczył dr Mariana Schenkera lekarzem odpowiedzialnym za stłumienie malarii. Robert Orawski Zaproszenie W dniu 20 maja 2006 roku (sobota), o godzinie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie odbędzie się Koncert chóralny, podczas którego wystrąpią: - Chór Gloria Parafii Ewangelickiej w Skoczowie - Chór Parafii Ewangelickiej z Ustronia Polany - Chór Ziemi Cieszyńskiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. W imieniu organizatorów, Andrzej Cichy Następny numer Wieści Skoczowa" ukaże się 8 czerwca 2006r. wraz z programem obchodów XXXIX DNI SKOCZOWA 19

20

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2006 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 lipca 2009 roku W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Celestynowie. Na podstawie 1 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

ST~ Ja 'j'. zak. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.

ST~ Ja 'j'. zak. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Uchwała Nr 616/2014 Zan:ądu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Na podstawie art. Sc i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 135/256/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2017 r.

Uchwała Nr 135/256/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2017 r. Uchwała Nr 135/256/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2017 r. o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobowidzu oraz dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu Na podstawie art. 5c pkt 2 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 196 /2017 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia

Zarządzenie Nr 196 /2017 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia Zarządzenie Nr 196 /2017 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 11.05.2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Miejskiego nr 2 w Starachowicach, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 0025.68.88.2016. Zarządu Powiatu Kolskiego. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 0025.68.88.2016. Zarządu Powiatu Kolskiego. z dnia 7 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 0025.68.88.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole im. Św. Mikołaja,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art.36a ust.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/782/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku.

Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku. Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/komunikaty/index/burmistrz-rabki-zdroju-oglasza-konkurs-na-ka ndydata-na-stanowisko-dyrektora-przedszkola-w-chabowce/idn:1760/printpdf Komunikaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 lutego 2014 r. 0E350F906F3DD475E8D657451AD98B87EE06EBD7 identyfikator 60/2014/6 ZARZĄDZENIE NR 60/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 230 /2016 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 4 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 230 /2016 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 4 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 230 /2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka Projekt UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4667/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4667/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r. Uchwała Nr 4667/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, ul. Przemysłowa 10 c. Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012

Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/17 Wójta Gminy Żary z dnia 23 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/17 Wójta Gminy Żary z dnia 23 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 44/17 Wójta Gminy Żary z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/ 2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 22 maja 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 24/ 2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 22 maja 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 24/ 2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA. z dnia 31 marca 2010 roku

UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA. z dnia 31 marca 2010 roku Województwa Wielkopolskiego Nr 126 13762 Poz. 2404 2404 UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC BURMISTRZ miasta i g m in y POŁANIEC Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta I Gminy Połaniec z dnia.6. Ilpca 2017r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie. Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 7285 UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r.

WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r. WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tapinie. Na podstawie art. 36a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 66 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 66 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 20.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 142/426/17 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 142/426/17 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 142/426/17 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 141/117/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2016 roku

UCHWAŁA Nr 141/117/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2016 roku UCHWAŁA Nr 141/117/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 28 czerwca 2016r. Zarządzenie Nr 59.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Drezdenko. Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 885/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 885/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZARZĄDZENIE NR 885/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 145/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych w Kielcach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju, Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju, Zespołu Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce-Zdroju - konkurs rozstrzygnięty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 651/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 15 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 651/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 15 listopada 2013 r. Zarządzenie Nr 651/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/13. Burmistrza Żabna. z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/13. Burmistrza Żabna. z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 20/13 Burmistrza Żabna z dnia 10 kwietnia 2013 r.w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. a) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

OGŁOSZENIE KONKURSU. a) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, OGŁOSZENIE KONKURSU Wójt Gminy Rokietnica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy ul. Szkolna 3c; 62-090 Rokietnica 1. Do konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 254/2017. Burmistrza Michalowa. z dnia 14 kwietnia 2017r.

Zarządzenie Nr 254/2017. Burmistrza Michalowa. z dnia 14 kwietnia 2017r. Or.0050.254.2017.JC Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 10 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 10 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czemiernikach Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1,2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 146/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Kielcach Na podstawie art. 36a ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: ZARZĄDZENIA: 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Olszyny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2016 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM I. Do konkursu może przystąpić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 1053 UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ: SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 27

KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ: SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 27 KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ: SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 27 1 Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 Społecznego Towarzystwa Oswiatowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska

Bardziej szczegółowo

A. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

A. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 04 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 04 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie Na podstawie art. 5 c pkt. 2, art. 36a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie Na podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Załącznik do Uchwały Nr 171/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2017 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs na stanowiska: 1. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 marca 2016 roku

z dnia 24 marca 2016 roku '/VÓH GMi~JY PAVVŁOVVICE ul. Zjed11oczen:a 60 43-250 Pawlowice WOjP.WÓd.7tWO śląskie Zarządzenie Nr 01.0050.0031.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia

Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.01.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 254/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 254/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 254/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3962 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 13 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 13 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzonych przez Gminę Borki Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47 Wójta Gminy Borki z dnia 11 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Borki ogłasza konkursy

Bardziej szczegółowo

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko:

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTORA Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski 1.Do konkursu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r. ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE KONKURSU Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła Adres 1. Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr 100 termin składania dokumentów Planowany termin i miejsce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 BURMISTRZA BORKU WLKP. Z DNIA 23 LUTEGO 2009 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 BURMISTRZA BORKU WLKP. Z DNIA 23 LUTEGO 2009 ROKU ZARZĄDZENIE NR 6/2009 BURMISTRZA BORKU WLKP. Z DNIA 23 LUTEGO 2009 ROKU w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Borku Wlkp. oraz powołania Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ w sprawie określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO, LUBLIN UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 7

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO, LUBLIN UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 7 Załącznik do Zarządzenia nr 37/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ Prezydent Miasta Lublin ogłasza

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 5690 UCHWAŁA NR XL/307/2013 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LVII/380/10 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http:///recruitments/content/1467 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie Szczegóły stanowisko Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury Jedwabne R NIP: FB Kuratorium Oświaty.

URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury Jedwabne R NIP: FB Kuratorium Oświaty. URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne R- 000527374. NIP: 718-214-53-62 Jedwabne, dnia 27.04.2017r. FB0.4424. 30.2017 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Burmistrz Jedwabnego przesyła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93 /2017 Burmistrza Opoczna z dnia 16 maja 2017r.

Zarządzenie Nr 93 /2017 Burmistrza Opoczna z dnia 16 maja 2017r. -. Zarządzenie Nr 93 /2017 Burmistrza Opoczna z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 1. Przedszkola nr 2 w Opocznie, ul. Szkolna 11, 2. Przedszkola

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r.

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVI/526/10 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 września 2016 r. Poz. 4483 UCHWAŁA NR XXI/242/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skoczów do kategorii dróg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r. Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo, 20 czerwca 2016 ZRO.0050.46.2016 Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE KONKURSU Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła/Placówka Adres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 44 Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 100 poz. 642 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo