Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: :07:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1).go z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje: w. rcl 1. Wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, zwany dalej wykazem, określa załącznik do rozporządzenia O wpisaniu obiektu do wykazu rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej ministrem, na wniosek właściciela obiektu lub organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo z własnej inicjatywy. 2. Minister zasięga opinii właściciela obiektu, w przypadku wniosku złożonego przez organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo w przypadku podjęcia własnej inicjatywy w zakresie wpisania obiektu do wykazu. 3. Wniosek o wpis obiektu do wykazu zawiera następujące dane: 1) nazwę obiektu, o ile obiekt posiada nazwę, z oznaczeniem rodzaju obiektu zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)); 2) informację o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków; 3) datę powstania obiektu; ww 4) miejsce położenia obiektu (adres); 5) określenie pierwotnego celu przeznaczenia obiektu oraz aktualnego sposobu jego wykorzystania; 6) nazwę właściciela obiektu; 7) nazwę podmiotu korzystającego z obiektu; 8) nazwę organizatora instytucji kultury. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz i Nr 232, poz oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i )

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Do wniosku o wpis obiektu do wykazu dołącza się dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 3, w tym odpis księgi wieczystej lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości Jeżeli wniosek o wpis obiektu do wykazu nie zawiera danych, o których mowa w 2 ust. 3, lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w 2 ust. 4, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres tego uzupełnienia. 2. Wniosek o wpis obiektu do wykazu nieuzupełniony we wskazanym terminie i zakresie nie podlega rozpatrzeniu. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. Nr 21, poz. 185, z 2006 r. Nr 94, poz. 652 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 261 i Nr 184, poz. 1241), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 507 Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. (poz. 507) WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST, JAKO PODSTAWOWA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA LUB KTÓRE DLA TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁY WYBUDOWANE I NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA WYŁĄCZNIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1. Składnica muzealna Bu ul. Ołbińska 30, Wrocław Współwłasność: 1. Skarb Państwa, 2. Miasto Wrocław Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze B ul. Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze 3. Zamek Bolków Bu ul. Zamkowa 1, Bolków Gmina Bolków Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 4. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu B al. Dębowa 16, Wrocław Skarb Państwa Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu 5. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej B pl. Wolności 3, Środa Śląska Gmina Środa Śląska Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej 6. Muzeum Architektury we Wrocławiu Bu ul. Bernardyńska 5, Wrocław Miasto Wrocław Muzeum Architektury we Wrocławiu 7. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie B ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów Gmina Dzierżoniów Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie 8. Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze B ul. Długa 1, Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze II. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Europejskie Centrum Pieniądza B ul. Mennica 4, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 1.2. Exploseum zespół budynków wraz z tunelami B Obręb 133, działka 2/92 Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2. Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku (Pałac Stary i Nowy) B ul. Bydgoska 9, Dąbrowa Chełmińska Miasto Bydgoszcz Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy 3. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.1. Obiekt filii bibliotecznej B ul. Czołgistów 5, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.2. Obiekt filii bibliotecznej B ul. Nowotoruńska 2, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.3. Obiekt filii bibliotecznej B ul. Stanisława Brzęczkowskiego 2, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.4. Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Stary Rynek 22, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.5. Siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Długa 39, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.6. Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Stary Rynek 24, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.7. Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Długa 41, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.8. Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Jana Kazimierza 2, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku B ul. Warszawska 11/13, Włocławek Miasto Włocławek Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku 5. Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu B pl. Teatralny 1, Toruń Kujawsko-Pomorskie Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 507 III. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1. Państwowe Muzeum na Majdanku 1.1. Budynek Administracyjno-Biurowy B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.2. Centrum Obsługi Zwiedzających B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.3. Barak 41 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.4. Barak 43 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.5. Barak 44 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.6. Barak 45 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.7. Barak 47 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.8. Barak 52 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.9. Barak 53 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Barak 14 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Barak 15 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Krematorium B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku Budynek Administracyjno-Ekspozycyjny B ul. Ofiar Obozu 4, Bełżec Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Upamiętnienie Bu ul. Ofiar Obozu 4, Bełżec Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze Budynek z bali drewnianych B Stacja Kolejowa Sobibór 1, Sobibór Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Pomnik pamięci ofiar obozu Bu Stacja Kolejowa Sobibór 1, Sobibór Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 2. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 2.1. Zespół zamkowy Radziwiłłów brama z szyją bramną B ul. Warszawska 12, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 2.2. Zespół zamkowy Radziwiłłów wieża wjazdowa B ul. Warszawska 12, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 2.3. Zespół zamkowy Radziwiłłów kaplica B ul. Warszawska 12, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 3.1. Zespół zamkowy Radziwiłłów oficyna północno-wschodnia B ul. Warszawska 12a, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 3.2. Zespół zamkowy Radziwiłłów oficyna zachodnia skrzydło zachodnie pałacu z wieżą B ul. Warszawska 12a, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 4. Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej 4.1. Zespół zamkowy Radziwiłłów wieża obok kaplicy B ul. Warszawska 11, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej 4.2. Zespół zamkowy Radziwiłłów kordegarda z bramą wjazdową i ogrodzeniem B ul. Warszawska 11, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 5.1. Zagroda Sitarska zespół budynków B ul. Nadstawna 34, Biłgoraj Powiat Biłgorajski Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 5.2. Spichlerz młyński Bu ul. Czerwonego Krzyża 29, Biłgoraj Miasto Biłgoraj Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 6. Budynek dawnej cerkwi B ul. Świętego Mikołaja 4, Chełm Miasto Chełm Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 7. Dwór Du Chateau B ul. 3-go Maja 11, Hrubieszów Powiat Hrubieszowski 1. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, 2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie 8. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 8.1. Wielka synagoga B ul. Czerwonego Krzyża 5a, Włodawa Skarb Państwa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 8.2. Stary dom studiów i nauki B ul. Czerwonego Krzyża 5, Włodawa Skarb Państwa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 8.3. Nowy dom studiów i nauki B ul. Czerwonego Krzyża 7, Włodawa Skarb Państwa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 9. Budynek teatru i filharmonii B ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Lubelskie 1. Teatr Muzyczny w Lublinie, 2. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 10. Muzeum Lubelskie w Lublinie Budynek dawnej synagogi w Łęcznej B ul. Bożnicza 17, Łęczna Skarb Państwa Muzeum Lubelskie w Lublinie Budynek dawnego dworku w Lubartowie B ul. Tadeusza Kościuszki 28, Lubartów Lubelskie Muzeum Lubelskie w Lublinie 11. Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 24, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 26, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 28, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 30, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Icchaka Lejba Pereca 29, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Icchaka Lejba Pereca 31, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Icchaka Lejba Pereca 33, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Muzeum Barwy i Oręża Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu B ul. Zamkowa 2, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu 12. Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w Zamościu B ul. Stanisława Staszica 27, Zamość Miasto Zamość Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w Zamościu 13. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu Bu ul. Partyzantów 2, Zamość Miasto Zamość Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu 14. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu B ul. Kamienna 20, Zamość Miasto Zamość Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu 15. Zamojski Dom Kultury w Zamościu B ul. Partyzantów 13, Zamość Miasto Zamość Zamojski Dom Kultury w Zamościu 16. Muzeum Regionalne w Łukowie B ul. Józefa Piłsudskiego 19, Łuków Powiat Łukowski Muzeum Regionalne w Łukowie 17. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej B Wola Okrzejska 105, Okrzeja Powiat Łukowski Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 18. Pałac Tarłów B ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin Lubelskie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie IV. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.1. Budynek Starostwa O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Oficyna w zespole zamkowym O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.3. Dawna karczma O ul. Zachodnia 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.4. Ruiny zamku O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.5. Brama zamkowa O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 2. Pałac renesansowy B ul. Długa 27, Świdnica Powiat Zielonogórski Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy 3. Dwór B Drzonów 54, Świdnica Powiat Zielonogórski Lubuskie Muzeum Wojskowe 4. Willa B ul. Wał Okrężny 36-37, Gorzów Wielkopolski Miasto Gorzów Wielkopolski Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim V. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1. Zamek królewski B pl. Zamkowy 4, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 2.1. Dawna synagoga duża B ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 2.2. Dawna synagoga mała B ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 3. Dom kultury B al. 3-go Maja 12, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Budynek B ul. Władysława Reymonta 33, Skierniewice Miasto Skierniewice Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach 5. Muzeum Miasta Zgierza B ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 21, Zgierz Miasto Zgierz Muzeum Miasta Zgierza 6. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu B ul. Łódzka 5, Zgierz Miasto Zgierz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu 7. Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu B ul. Romualda Mielczarskiego 1, Zgierz Miasto Zgierz Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 8. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli B ul. Łaska 12, Zduńska Wola Miasto Zduńska Wola Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 9. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola B ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 7, Zduńska Wola Miasto Zduńska Wola Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola 10. Wieluński Dom Kultury B ul. Krakowskie Przedmieście 5, Wieluń Gmina Wieluń Wieluński Dom Kultury 11. Muzeum Ziemi Wieluńskiej Muzeum Ziemi Wieluńskiej B ul. Gabriela Narutowicza 13, Wieluń Gmina Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie B Mokrsko Gmina Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej 12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu B ul. Gabriela Narutowicza 4, Wieluń Gmina Wieluń Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu 13. Budynek B ul. Rynek 8-9, Wieruszów Gmina Wieruszów Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie 14. Muzeum Ziemi Rawskiej Zamek książąt mazowieckich B ul. Zamkowa 3, Rawa Mazowiecka Miasto Rawa Mazowiecka Muzeum Ziemi Rawskiej Muzeum Ziemi Rawskiej B ul. Łowicka 26, Rawa Mazowiecka Miasto Rawa Mazowiecka Muzeum Ziemi Rawskiej 15. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej B ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, Rawa Mazowiecka Miasto Rawa Mazowiecka Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

11 Dziennik Ustaw 11 Poz Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie B ul. Edmunda Faustyna Biernackiego 4, Opoczno Gmina Opoczno Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie 17. Zamek B pl. Zamkowy 1, Opoczno Gmina Opoczno Muzeum Regionalne w Opocznie 18. Dom Esterki B pl. Tadeusza Kościuszki 15, Opoczno Gmina Opoczno Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie 19. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie B ul. Gabriela Narutowicza 26a, Działoszyn Miasto Działoszyn Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie 20. Zespół zamkowy Bu ul. Zamkowa 1, Łęczyca Miasto Łęczyca Muzeum w Łęczycy 21. Dom Kultury w Łęczycy B al. Jana Pawła II 11, Łęczyca Miasto Łęczyca Dom Kultury w Łęczycy 22. Budynek domu kultury B ul. Kielecka 9, Przedbórz Gmina Przedbórz Muzeum Ludowe w Przedborzu 23. Budynek domu kultury B ul. Rynek 152, Przedbórz Gmina Przedbórz Miejski Dom Kultury w Przedborzu 24. Dwór kapituły krakowskiej (Zamek) B ul. Stary Rynek 1, Pabianice Miasto Pabianice Muzeum Miasta Pabianic 25. Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach B ul. Tadeusza Kościuszki 14, Pabianice Miasto Pabianice Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach 26. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach B ul. Świętego Jana 10, Pabianice Miasto Pabianice Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach 27. Pałac w Poddębicach B ul. Adama Mickiewicza 9, Poddębice Gmina Poddębice Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach 28. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach B ul. Łódzka 31, Poddębice Gmina Poddębice Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach 29. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach B ul. 11 Listopada 33, Koluszki Gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach 30. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach B ul. 3-go Maja 2, Koluszki Gmina Koluszki Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 31. Muzeum Okręgowe w Sieradzu Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu B ul. Dominikańska 2, Sieradz Skarb Państwa Muzeum Okręgowe w Sieradzu Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu B ul. Rynek 1, Sieradz Powiat Sieradzki Muzeum Okręgowe w Sieradzu

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu B ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4, Sieradz Powiat Sieradzki Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu 33. Łaski Dom Kultury w Łasku B ul. Gabriela Narutowicza 11, Łask Gmina Łask Łaski Dom Kultury w Łasku 34. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego B ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15, Tomaszów Mazowiecki Miasto Tomaszów Mazowiecki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego 35. Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim B ul. Browarna 7, Tomaszów Mazowiecki Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 36. Zespół pałacowo-parkowy B ul. Rodziny Hellwigów 11, Bełchatów Miasto Bełchatów Muzeum Regionalne w Bełchatowie 37. Budynek B ul. Tadeusza Kościuszki 9, Bełchatów Miasto Bełchatów Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 38. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Wojska Polskiego 5, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Władysława Jagiełły 6, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 10, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Wilcza 2a, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie 39. Muzeum Regionalne w Kutnie Muzeum Regionalne w Kutnie B pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, Kutno Miasto Kutno Muzeum Regionalne w Kutnie

13 Dziennik Ustaw 13 Poz Muzeum Bitwy nad Bzurą B al. Walentyny i Feliksa Mniewskich, Kutno Miasto Kutno Muzeum Regionalne w Kutnie 40. Kutnowski Dom Kultury w Kutnie B ul. Stanisława Żółkiewskiego 2, Kutno Miasto Kutno Kutnowski Dom Kultury w Kutnie 41. Muzeum Zamek w Oporowie Gotycki zamek B Oporów 34a, Oporów Powiat Kutnowski Muzeum Zamek w Oporowie Domek neogotycki B Oporów 34c, Oporów Powiat Kutnowski Muzeum Zamek w Oporowie Domek szwajcarski B Oporów 34b, Oporów Powiat Kutnowski Muzeum Zamek w Oporowie 42. Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek wystawienniczy A B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek B B ul. Gdańska 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjny C B ul. Gdańska 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjno-magazynowy D B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek komisji zakupów E B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek dyrekcji F B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjno-warsztatowy H B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjno-gospodarczy J B ul. Gdańska 45, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek magazynowy G B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Pałac muzeum wnętrz B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta

14 Dziennik Ustaw 14 Poz Oranżeria ogród zimowy B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Budynek ekspozycji muzealnych Wozownia B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Kordegarda budynek nr 6 B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Kordegarda budynek nr 6a B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Sala konferencyjna sala balowa B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Budynek ekspozycji muzealnych Szwajcarka B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Budynek gospodarczy nr 4 i 4a B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Zadaszenie membranowe B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta 43. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Budynek A B ul. Gdańska 100/102, Łódź Skarb Państwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Budynek B B ul. Gdańska 100/102, Łódź Skarb Państwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Budynek C B ul. Gdańska 100/102, Łódź Skarb Państwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 44. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Budynek A B pl. Wolności 14, Łódź Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Budynek B B pl. Wolności 14, Łódź Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Budynek C B pl. Wolności 14, Łódź Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 45. Muzeum Regionalne w Brzezinach Budynek pałacowy B ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, Brzeziny Miasto Brzeziny Muzeum Regionalne w Brzezinach Oficyna B ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, Brzeziny Miasto Brzeziny Muzeum Regionalne w Brzezinach

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach B ul. Świętej Anny 36, Brzeziny Miasto Brzeziny Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach 47. Budynek B Bronów Łódzkie Muzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej w Bronowie 48. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie B ul. Jana Pawła II 1, Ksawerów Gmina Ksawerów Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie VI. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie B ul. Rynek Główny 25, Kraków Miasto Kraków Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 2. Dom Władysława Orkana Orkanówka B Poręba Wielka 109, Niedźwiedź Gmina Niedźwiedź Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu 3. Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach B Wierzchosławice 696, Wierzchosławice Gmina Wierzchosławice Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach 4. Budynek Baletu Opery B ul. Świętego Tomasza 37, Kraków Małopolskie Opera Krakowska w Krakowie 5. Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem 5.1. Duża Scena B ul. Chramcówki 15, Zakopane Małopolskie Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem 5.2. Kawiarnia Teatru Scena Atanazego Bazakbala B ul. Chramcówki 15, Zakopane Małopolskie Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem 6. Galeria Sztuki Jatki B ul. Tadeusza Kościuszki 4, Nowy Targ Współwłasność: 1. Małopolskie, 2. Miasto Nowy Targ Małopolskie Centrum Kultury Sokół

16 Dziennik Ustaw 16 Poz Muzeum Okręgowe w Tarnowie 7.1. Ratusz B ul. Rynek 1, Tarnów Małopolskie Muzeum Okręgowe w Tarnowie 7.2. Kamienica B ul. Rynek 3, Tarnów Małopolskie Muzeum Okręgowe w Tarnowie 8. Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy B ul. Łemkowska 27, Szczawnica Małopolskie Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy VII. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1. Teatr Narodowy w Warszawie 1.1. Teatr Narodowy w Warszawie B pl. Teatralny 3, Warszawa Skarb Państwa Teatr Narodowy w Warszawie 1.2. Scena przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego B ul. Wierzbowa 3, Warszawa Skarb Państwa Teatr Narodowy w Warszawie 2. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.1. Pałac i zamek Bu ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.2. Dwór Modrzewiowy B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.3. Piwnica dworska B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.4. Kuźnia dworska B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.5. Willa Szwajcarska B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.6. Nowy Dom Sztuki B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.7. Portiernia B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Budynek gospodarczy B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.9. Oczyszczalnia ścieków B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 3. Kamienice na rynku Starego Miasta B ul. Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 4. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie B ul. Kozia 11, Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie 5. Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie B ul. Jana Zamoyskiego 20, Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie 6. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie B ul. Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Staromiejski Dom Kultury w Warszawie 7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu B ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, Radom Miasto Radom Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu 8. Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu B ul. Jacka Malczewskiego 16, Radom Miasto Radom Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu 9. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach B ul. Józefa Piłsudskiego 5, Siedlce Miasto Siedlce Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 10. Galeria Ostrołęka B pl. Generała Józefa Bema 14, Ostrołęka Miasto Ostrołęka Ostrołęckie Centrum Kultury 11. Budynek B ul. I Armii Wojska Polskiego 40, Ostrołęka Miasto Ostrołęka Ostrołęckie Centrum Kultury 12. Ostrołęckie Centrum Kultury B ul. Inwalidów Wojennych 23, Ostrołęka Miasto Ostrołęka Ostrołęckie Centrum Kultury 13. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce B ul. Bartosza Głowackiego 42, Ostrołęka Miasto Ostrołęka Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 14. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego Rogatka warszawska lewa O al. Jana Kilińskiego 8a, Płock Skarb Państwa Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

18 Dziennik Ustaw 18 Poz Budynek komunalny B ul. Tadeusza Kościuszki 3c, Płock Miasto Płock Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 15. Dawny Szpital św. Ducha B ul. Elektoralna 12, Warszawa Mazowieckie Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 16. Dom Gąski i Esterki Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu B ul. Rynek 4/5, Radom Mazowieckie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 17. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie kamienice B ul. Rynek Starego Miasta 18/20, Warszawa Skarb Państwa Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie kamienice B ul. Brzozowa 17/23, Warszawa Skarb Państwa Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 17.3 Willa z ogrodem Muzeum Władysława Broniewskiego B ul. Jarosława Dąbrowskiego 51, Warszawa Skarb Państwa Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Muzeum Andrzeja Struga B al. Niepodległości 210/10, Warszawa Skarb Państwa Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 18. Muzeum Regionalne w Siedlcach Budynek muzealny B Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Kosów Lacki) Mazowieckie Muzeum Regionalne w Siedlcach Tereny byłych hitlerowskich obozów w Treblince Bu Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Kosów Lacki) Mazowieckie Muzeum Regionalne w Siedlcach Dwór B Zespół Dworkowo-Pałacowy w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, Siedlce) Mazowieckie Muzeum Regionalne w Siedlcach

19 Dziennik Ustaw 19 Poz Oficyna B Zespół Dworkowo-Pałacowy w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, Siedlce) Mazowieckie Muzeum Regionalne w Siedlcach 19. Budynek Teatru Dramatycznego B ul. Nowy Rynek 11, Płock Mazowieckie Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 20. Muzeum Mazowieckie w Płocku Spichlerz B ul. Kazimierza Wielkiego 11b, Płock Mazowieckie Muzeum Mazowieckie w Płocku Kamienica secesyjna B ul. Tumska 8, Płock Współwłasność: 1. Mazowieckie, 2. Gmina Płock Muzeum Mazowieckie w Płocku X Wieków Płocka B ul. Tumska 8, Płock Współwłasność: 1. Mazowieckie, 2. Gmina Płock Muzeum Mazowieckie w Płocku 21. Zamek B ul. Józefa Longina Sowińskiego 2, Szydłowiec Gmina Szydłowiec Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 22. Zespół zabytkowy zamku książąt mazowieckich w Liwie B ul. Stefana Batorego 2, Liw, poczta Węgrów Mazowieckie Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie 23. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Pomnik-mauzoleum poległych pod Ostrołęką 26 maja 1831 r. B ul. Warszawska 2a, Ostrołęka Mazowieckie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Fort ziemny Bu ul. Warszawska 2a, Ostrołęka Mazowieckie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 24. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce B ul. Kazimierza Pułaskiego 24, Warka Powiat Grójecki Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 25. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku B ul. Gołębia 1, Podkowa Leśna Powiat Grodziski Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

20 Dziennik Ustaw 20 Poz Dwór (zespół dworkowo-parkowy) B Chlewiska, Kotuń Powiat Siedlecki Dom Pracy Twórczej Reymontówka 27. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Pałac Ostrogskich Muzeum Fryderyka Chopina B ul. Okólnik 1, Warszawa Skarb Państwa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Zespół dworsko-parkowy w Brochowie B Brochów, Zespół Dworsko-Parkowy Skarb Państwa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina VIII. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu B ul. Wrocławska 174, Opole Opolskie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 2. Muzeum w Nysie B ul. Biskupa Jarosława 11, Nysa Powiat Nyski Muzeum w Nysie IX. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1. Zamek kazimierzowski Bu al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, Przemyśl Miasto Przemyśl Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 2. Budynek B ul. Stanisława Konarskiego 5, Przemyśl Miasto Przemyśl Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 3. Budynek (zespół budynków) B ul. Grodzka 8, Przemyśl Miasto Przemyśl Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego 4. Zamek Królewski w Sanoku B ul. Zamkowa 2, Sanok Powiat Sanocki Muzeum Historyczne w Sanoku 5. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 5.1. Dom kultury B ul. Kolejowa 1, Krosno Gmina Krosno Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 5.2. ArtKino B ul. Bieszczadzka 1, Krosno Gmina Krosno Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1. Skarb Państwa, 2. Miasto Wrocław 2. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze B ul.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1. Skarb Państwa, 2. Miasto Wrocław 2. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze B ul. Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.. 2013 r. (poz.) WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓRYCH PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Wykaz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wykaz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykaz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej 2. Muzeum Narodowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2011 roku będą mogli odbywać STAŻ ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres Lp. Nazwa i adres zarządu prowadzącego magazyn żywnościowy 1. Województwo Dolnośląskie 1. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świdnicy, Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica w Wałbrzychu, ul. Gdańska 2, 58-300

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10

Strona 1 z 10 Nazwa organizatora Akt o utworzeniu Akt o nadaniu statutut 1/99 12.07.1999 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie "Mazowsze" Karolin 05-805 Otrębusy ul. Świerkowa

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów realizowanych w ramach kampanii "Bądź świadomym konsumentem" dla konsumentów w wieku 60+

Harmonogram wykładów realizowanych w ramach kampanii Bądź świadomym konsumentem dla konsumentów w wieku 60+ Harmonogram wykładów realizowanych w ramach kampanii "Bądź świadomym konsumentem" dla konsumentów w wieku 60+ L.P. WOJEWÓDZTWO MIASTO TERMIN WYKŁADU MIEJSCE WYKŁADU 1 podkarpackie Rzeszów 14.11.2011 godz.

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji. W związku z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY?

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro, ul. Okrzei 35, II p., pokój 207, Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów tel. (+23)

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2004/05 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLVI Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Od redakcji................................ 5 Teatry i sceny teatralne

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08 Authorities responsible for certifying that the diplomas, certificates and other qualifications held by nurses responsible for general care fall within one of the categories referred to in Directive 77/452/EEC

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2003/04 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLV Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od redakcji................................ 5 Teatry i sceny teatralne w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1074/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. ze zm. Wojewódzkie samorządowe

Bardziej szczegółowo

Lista samorządowych instytucji kultury przejętych przez JST w dniu 1 stycznia 1999 r.

Lista samorządowych instytucji kultury przejętych przez JST w dniu 1 stycznia 1999 r. Lista samorządowych instytucji kultury przejętych przez JST w dniu 1 stycznia 1999 r. Lp. Nazwa instytucji kultury Województwo Szczebel administracji 1 Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2012 r. (poz.

Projekt z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2012 r. (poz. Projekt z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i z dnia 2012 r. (poz.) Legenda: I województwo dolnośląskie 13 pozycji/ ów (strona 2) II województwo kujawsko pomorskie 33

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 05.08.2015 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - DZIEWCZYNY

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 889 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 889 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 889 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacje dla działkowców o planowanych na dzień 5 czerwca 2013 r. manifestacjach w miastach wojewódzkich

Informacje dla działkowców o planowanych na dzień 5 czerwca 2013 r. manifestacjach w miastach wojewódzkich Informacje dla działkowców o planowanych na dzień 5 czerwca 2013 r. manifestacjach w miastach wojewódzkich Lp. Organizator Miejsce manifestacji Informacje dla działkowców 1. Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

III 01.01.2005 ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

III 01.01.2005 ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk Lp Nazwa lokalizacji Nr WKW Data wdrożenia Adres Kod i miejscowość Sąd Rejonowy w Bełchatowie V ul Stefana Okrzei - Bełchatów Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI ul Brzeska - - Biała Podlaska Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

15. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

15. Muzeum Okręgowe w Tarnowie Dziennik Ustaw Nr 148-5388 - Poz. 971 3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Wojewoda Lubelski 1. Muzeum Lubelskie 2. Muzeum Wsi Lubelskiej 3. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 4. Teatr im. Juliusza Osterwy w

Bardziej szczegółowo

PW Kultura+, Priorytet "Digitalizacja" Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013

PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013 Numer miejsca na liście preferencji PW Kultura+, Priorytet "Digitalizacja" Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013 punktacja Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa wniosku Proponowana wielkość dotacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:41:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:41:25 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 03:41:25 Numer KRS: 0000032870 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO data wynikająca ze u, jeżeli a instytucje akt o utworzeniu 1. 2/1999 22 listopad 1999 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 zarządzenie nr 14/75 Wojewody Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZ1WO DOLNOŚLĄSKIE

1. WOJEWÓDZ1WO DOLNOŚLĄSKIE Dziennik Ustaw Nr 21-1216- Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. (poz. 185) WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Čebelarji. Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 270 04 85 e-mail: pspgl@interia.

Čebelarji. Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 270 04 85 e-mail: pspgl@interia. Čebelarji Polski Związek Pszczelarski ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel.: +48 22 826-04-97, +48 22 826-22-61, +48 22 826-50-31 int. 540 e-mail: pzp@tg.com.pl www.pzp.tg.com.pl Zrzeszenie Pszczelarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów realizowanych w ramach kampanii "Bądź świadomym konsumentem" dla konsumentów wieku 60+

Harmonogram wykładów realizowanych w ramach kampanii Bądź świadomym konsumentem dla konsumentów wieku 60+ Harmonogram wykładów realizowanych w ramach kampanii "Bądź świadomym konsumentem" dla konsumentów wieku 60+ L.P. WOJEWÓDZTWO MIASTO TERMIN WYKŁADU MIEJSCE WYKŁADU 1 podkarpackie Rzeszów 14.11.2011 godz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON stan danych na dzień: 2014-01-06 Informacja prawna Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 28 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 38 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 2 w Świdnicy Równa 18 DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 1 w Świdnicy Budowlana 7-9 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Technikum Nr

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT KULTURY

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT KULTURY DEPARTAMENT KULTURY Lp. Nazwa jednostki Nieruchomość Obręb, arkusz mapy Oznaczenie geodezyjne nieruchomości Nr ew. działki Pow. działki w m 2 KW Budynki znajdujące się na nieruchomości. Teatr Nowy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce Nazwa Ogrodu Botanicznego Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Akademii Medycznej we Wrocławiu Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

Bardziej szczegółowo

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Rejestr - sposób udostępniania 2017-06-02 13:47:43 Numer wpisu do rejestru Data

Bardziej szczegółowo