Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: :07:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1).go z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje: w. rcl 1. Wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, zwany dalej wykazem, określa załącznik do rozporządzenia O wpisaniu obiektu do wykazu rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej ministrem, na wniosek właściciela obiektu lub organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo z własnej inicjatywy. 2. Minister zasięga opinii właściciela obiektu, w przypadku wniosku złożonego przez organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo w przypadku podjęcia własnej inicjatywy w zakresie wpisania obiektu do wykazu. 3. Wniosek o wpis obiektu do wykazu zawiera następujące dane: 1) nazwę obiektu, o ile obiekt posiada nazwę, z oznaczeniem rodzaju obiektu zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)); 2) informację o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków; 3) datę powstania obiektu; ww 4) miejsce położenia obiektu (adres); 5) określenie pierwotnego celu przeznaczenia obiektu oraz aktualnego sposobu jego wykorzystania; 6) nazwę właściciela obiektu; 7) nazwę podmiotu korzystającego z obiektu; 8) nazwę organizatora instytucji kultury. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz i Nr 232, poz oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i )

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Do wniosku o wpis obiektu do wykazu dołącza się dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 3, w tym odpis księgi wieczystej lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości Jeżeli wniosek o wpis obiektu do wykazu nie zawiera danych, o których mowa w 2 ust. 3, lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w 2 ust. 4, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres tego uzupełnienia. 2. Wniosek o wpis obiektu do wykazu nieuzupełniony we wskazanym terminie i zakresie nie podlega rozpatrzeniu. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. Nr 21, poz. 185, z 2006 r. Nr 94, poz. 652 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 261 i Nr 184, poz. 1241), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 507 Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. (poz. 507) WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST, JAKO PODSTAWOWA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA LUB KTÓRE DLA TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁY WYBUDOWANE I NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA WYŁĄCZNIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1. Składnica muzealna Bu ul. Ołbińska 30, Wrocław Współwłasność: 1. Skarb Państwa, 2. Miasto Wrocław Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze B ul. Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze 3. Zamek Bolków Bu ul. Zamkowa 1, Bolków Gmina Bolków Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 4. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu B al. Dębowa 16, Wrocław Skarb Państwa Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu 5. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej B pl. Wolności 3, Środa Śląska Gmina Środa Śląska Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej 6. Muzeum Architektury we Wrocławiu Bu ul. Bernardyńska 5, Wrocław Miasto Wrocław Muzeum Architektury we Wrocławiu 7. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie B ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów Gmina Dzierżoniów Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie 8. Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze B ul. Długa 1, Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze II. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Europejskie Centrum Pieniądza B ul. Mennica 4, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 1.2. Exploseum zespół budynków wraz z tunelami B Obręb 133, działka 2/92 Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2. Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku (Pałac Stary i Nowy) B ul. Bydgoska 9, Dąbrowa Chełmińska Miasto Bydgoszcz Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy 3. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.1. Obiekt filii bibliotecznej B ul. Czołgistów 5, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.2. Obiekt filii bibliotecznej B ul. Nowotoruńska 2, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.3. Obiekt filii bibliotecznej B ul. Stanisława Brzęczkowskiego 2, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.4. Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Stary Rynek 22, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.5. Siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Długa 39, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.6. Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Stary Rynek 24, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.7. Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Długa 41, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 3.8. Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy B ul. Jana Kazimierza 2, Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku B ul. Warszawska 11/13, Włocławek Miasto Włocławek Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku 5. Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu B pl. Teatralny 1, Toruń Kujawsko-Pomorskie Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 507 III. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1. Państwowe Muzeum na Majdanku 1.1. Budynek Administracyjno-Biurowy B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.2. Centrum Obsługi Zwiedzających B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.3. Barak 41 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.4. Barak 43 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.5. Barak 44 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.6. Barak 45 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.7. Barak 47 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.8. Barak 52 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 1.9. Barak 53 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Barak 14 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Barak 15 B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Krematorium B ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku Budynek Administracyjno-Ekspozycyjny B ul. Ofiar Obozu 4, Bełżec Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Upamiętnienie Bu ul. Ofiar Obozu 4, Bełżec Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze Budynek z bali drewnianych B Stacja Kolejowa Sobibór 1, Sobibór Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku Pomnik pamięci ofiar obozu Bu Stacja Kolejowa Sobibór 1, Sobibór Skarb Państwa Państwowe Muzeum na Majdanku 2. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 2.1. Zespół zamkowy Radziwiłłów brama z szyją bramną B ul. Warszawska 12, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 2.2. Zespół zamkowy Radziwiłłów wieża wjazdowa B ul. Warszawska 12, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 2.3. Zespół zamkowy Radziwiłłów kaplica B ul. Warszawska 12, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 3.1. Zespół zamkowy Radziwiłłów oficyna północno-wschodnia B ul. Warszawska 12a, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 3.2. Zespół zamkowy Radziwiłłów oficyna zachodnia skrzydło zachodnie pałacu z wieżą B ul. Warszawska 12a, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 4. Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej 4.1. Zespół zamkowy Radziwiłłów wieża obok kaplicy B ul. Warszawska 11, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej 4.2. Zespół zamkowy Radziwiłłów kordegarda z bramą wjazdową i ogrodzeniem B ul. Warszawska 11, Biała Podlaska Miasto Biała Podlaska Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 5.1. Zagroda Sitarska zespół budynków B ul. Nadstawna 34, Biłgoraj Powiat Biłgorajski Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 5.2. Spichlerz młyński Bu ul. Czerwonego Krzyża 29, Biłgoraj Miasto Biłgoraj Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 6. Budynek dawnej cerkwi B ul. Świętego Mikołaja 4, Chełm Miasto Chełm Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 7. Dwór Du Chateau B ul. 3-go Maja 11, Hrubieszów Powiat Hrubieszowski 1. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, 2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie 8. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 8.1. Wielka synagoga B ul. Czerwonego Krzyża 5a, Włodawa Skarb Państwa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 8.2. Stary dom studiów i nauki B ul. Czerwonego Krzyża 5, Włodawa Skarb Państwa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 8.3. Nowy dom studiów i nauki B ul. Czerwonego Krzyża 7, Włodawa Skarb Państwa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 9. Budynek teatru i filharmonii B ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Lubelskie 1. Teatr Muzyczny w Lublinie, 2. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 10. Muzeum Lubelskie w Lublinie Budynek dawnej synagogi w Łęcznej B ul. Bożnicza 17, Łęczna Skarb Państwa Muzeum Lubelskie w Lublinie Budynek dawnego dworku w Lubartowie B ul. Tadeusza Kościuszki 28, Lubartów Lubelskie Muzeum Lubelskie w Lublinie 11. Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 24, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 26, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 28, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Budynek dawnej kamienicy B ul. Ormiańska 30, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Icchaka Lejba Pereca 29, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Icchaka Lejba Pereca 31, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Budynek dawnej kamienicy B ul. Icchaka Lejba Pereca 33, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu Muzeum Barwy i Oręża Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu B ul. Zamkowa 2, Zamość Miasto Zamość Muzeum Zamojskie w Zamościu 12. Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w Zamościu B ul. Stanisława Staszica 27, Zamość Miasto Zamość Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w Zamościu 13. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu Bu ul. Partyzantów 2, Zamość Miasto Zamość Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu 14. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu B ul. Kamienna 20, Zamość Miasto Zamość Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu 15. Zamojski Dom Kultury w Zamościu B ul. Partyzantów 13, Zamość Miasto Zamość Zamojski Dom Kultury w Zamościu 16. Muzeum Regionalne w Łukowie B ul. Józefa Piłsudskiego 19, Łuków Powiat Łukowski Muzeum Regionalne w Łukowie 17. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej B Wola Okrzejska 105, Okrzeja Powiat Łukowski Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 18. Pałac Tarłów B ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin Lubelskie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie IV. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.1. Budynek Starostwa O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Oficyna w zespole zamkowym O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.3. Dawna karczma O ul. Zachodnia 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.4. Ruiny zamku O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 1.5. Brama zamkowa O ul. Podzamcze 2, Międzyrzecz Powiat Międzyrzecki Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 2. Pałac renesansowy B ul. Długa 27, Świdnica Powiat Zielonogórski Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy 3. Dwór B Drzonów 54, Świdnica Powiat Zielonogórski Lubuskie Muzeum Wojskowe 4. Willa B ul. Wał Okrężny 36-37, Gorzów Wielkopolski Miasto Gorzów Wielkopolski Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim V. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1. Zamek królewski B pl. Zamkowy 4, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 2.1. Dawna synagoga duża B ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 2.2. Dawna synagoga mała B ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 3. Dom kultury B al. 3-go Maja 12, Piotrków Trybunalski Miasto Piotrków Trybunalski Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Budynek B ul. Władysława Reymonta 33, Skierniewice Miasto Skierniewice Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach 5. Muzeum Miasta Zgierza B ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 21, Zgierz Miasto Zgierz Muzeum Miasta Zgierza 6. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu B ul. Łódzka 5, Zgierz Miasto Zgierz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu 7. Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu B ul. Romualda Mielczarskiego 1, Zgierz Miasto Zgierz Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 8. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli B ul. Łaska 12, Zduńska Wola Miasto Zduńska Wola Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 9. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola B ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 7, Zduńska Wola Miasto Zduńska Wola Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola 10. Wieluński Dom Kultury B ul. Krakowskie Przedmieście 5, Wieluń Gmina Wieluń Wieluński Dom Kultury 11. Muzeum Ziemi Wieluńskiej Muzeum Ziemi Wieluńskiej B ul. Gabriela Narutowicza 13, Wieluń Gmina Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie B Mokrsko Gmina Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej 12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu B ul. Gabriela Narutowicza 4, Wieluń Gmina Wieluń Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu 13. Budynek B ul. Rynek 8-9, Wieruszów Gmina Wieruszów Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie 14. Muzeum Ziemi Rawskiej Zamek książąt mazowieckich B ul. Zamkowa 3, Rawa Mazowiecka Miasto Rawa Mazowiecka Muzeum Ziemi Rawskiej Muzeum Ziemi Rawskiej B ul. Łowicka 26, Rawa Mazowiecka Miasto Rawa Mazowiecka Muzeum Ziemi Rawskiej 15. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej B ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, Rawa Mazowiecka Miasto Rawa Mazowiecka Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

11 Dziennik Ustaw 11 Poz Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie B ul. Edmunda Faustyna Biernackiego 4, Opoczno Gmina Opoczno Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie 17. Zamek B pl. Zamkowy 1, Opoczno Gmina Opoczno Muzeum Regionalne w Opocznie 18. Dom Esterki B pl. Tadeusza Kościuszki 15, Opoczno Gmina Opoczno Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie 19. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie B ul. Gabriela Narutowicza 26a, Działoszyn Miasto Działoszyn Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie 20. Zespół zamkowy Bu ul. Zamkowa 1, Łęczyca Miasto Łęczyca Muzeum w Łęczycy 21. Dom Kultury w Łęczycy B al. Jana Pawła II 11, Łęczyca Miasto Łęczyca Dom Kultury w Łęczycy 22. Budynek domu kultury B ul. Kielecka 9, Przedbórz Gmina Przedbórz Muzeum Ludowe w Przedborzu 23. Budynek domu kultury B ul. Rynek 152, Przedbórz Gmina Przedbórz Miejski Dom Kultury w Przedborzu 24. Dwór kapituły krakowskiej (Zamek) B ul. Stary Rynek 1, Pabianice Miasto Pabianice Muzeum Miasta Pabianic 25. Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach B ul. Tadeusza Kościuszki 14, Pabianice Miasto Pabianice Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach 26. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach B ul. Świętego Jana 10, Pabianice Miasto Pabianice Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach 27. Pałac w Poddębicach B ul. Adama Mickiewicza 9, Poddębice Gmina Poddębice Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach 28. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach B ul. Łódzka 31, Poddębice Gmina Poddębice Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach 29. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach B ul. 11 Listopada 33, Koluszki Gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach 30. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach B ul. 3-go Maja 2, Koluszki Gmina Koluszki Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 31. Muzeum Okręgowe w Sieradzu Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu B ul. Dominikańska 2, Sieradz Skarb Państwa Muzeum Okręgowe w Sieradzu Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu B ul. Rynek 1, Sieradz Powiat Sieradzki Muzeum Okręgowe w Sieradzu

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu B ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4, Sieradz Powiat Sieradzki Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu 33. Łaski Dom Kultury w Łasku B ul. Gabriela Narutowicza 11, Łask Gmina Łask Łaski Dom Kultury w Łasku 34. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego B ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15, Tomaszów Mazowiecki Miasto Tomaszów Mazowiecki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego 35. Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim B ul. Browarna 7, Tomaszów Mazowiecki Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 36. Zespół pałacowo-parkowy B ul. Rodziny Hellwigów 11, Bełchatów Miasto Bełchatów Muzeum Regionalne w Bełchatowie 37. Budynek B ul. Tadeusza Kościuszki 9, Bełchatów Miasto Bełchatów Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 38. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Wojska Polskiego 5, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Władysława Jagiełły 6, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 10, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie B ul. Wilcza 2a, Kutno Miasto Kutno Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie 39. Muzeum Regionalne w Kutnie Muzeum Regionalne w Kutnie B pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, Kutno Miasto Kutno Muzeum Regionalne w Kutnie

13 Dziennik Ustaw 13 Poz Muzeum Bitwy nad Bzurą B al. Walentyny i Feliksa Mniewskich, Kutno Miasto Kutno Muzeum Regionalne w Kutnie 40. Kutnowski Dom Kultury w Kutnie B ul. Stanisława Żółkiewskiego 2, Kutno Miasto Kutno Kutnowski Dom Kultury w Kutnie 41. Muzeum Zamek w Oporowie Gotycki zamek B Oporów 34a, Oporów Powiat Kutnowski Muzeum Zamek w Oporowie Domek neogotycki B Oporów 34c, Oporów Powiat Kutnowski Muzeum Zamek w Oporowie Domek szwajcarski B Oporów 34b, Oporów Powiat Kutnowski Muzeum Zamek w Oporowie 42. Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek wystawienniczy A B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek B B ul. Gdańska 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjny C B ul. Gdańska 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjno-magazynowy D B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek komisji zakupów E B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek dyrekcji F B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjno-warsztatowy H B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek administracyjno-gospodarczy J B ul. Gdańska 45, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Budynek magazynowy G B ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Pałac muzeum wnętrz B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta

14 Dziennik Ustaw 14 Poz Oranżeria ogród zimowy B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Budynek ekspozycji muzealnych Wozownia B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Kordegarda budynek nr 6 B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Kordegarda budynek nr 6a B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Sala konferencyjna sala balowa B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Budynek ekspozycji muzealnych Szwajcarka B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Budynek gospodarczy nr 4 i 4a B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta Zadaszenie membranowe B ul. Przędzalniana 72, Łódź Skarb Państwa Muzeum Sztuki w Łodzi Pałac Herbsta 43. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Budynek A B ul. Gdańska 100/102, Łódź Skarb Państwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Budynek B B ul. Gdańska 100/102, Łódź Skarb Państwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Budynek C B ul. Gdańska 100/102, Łódź Skarb Państwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 44. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Budynek A B pl. Wolności 14, Łódź Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Budynek B B pl. Wolności 14, Łódź Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Budynek C B pl. Wolności 14, Łódź Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 45. Muzeum Regionalne w Brzezinach Budynek pałacowy B ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, Brzeziny Miasto Brzeziny Muzeum Regionalne w Brzezinach Oficyna B ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, Brzeziny Miasto Brzeziny Muzeum Regionalne w Brzezinach

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach B ul. Świętej Anny 36, Brzeziny Miasto Brzeziny Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach 47. Budynek B Bronów Łódzkie Muzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej w Bronowie 48. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie B ul. Jana Pawła II 1, Ksawerów Gmina Ksawerów Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie VI. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie B ul. Rynek Główny 25, Kraków Miasto Kraków Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 2. Dom Władysława Orkana Orkanówka B Poręba Wielka 109, Niedźwiedź Gmina Niedźwiedź Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu 3. Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach B Wierzchosławice 696, Wierzchosławice Gmina Wierzchosławice Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach 4. Budynek Baletu Opery B ul. Świętego Tomasza 37, Kraków Małopolskie Opera Krakowska w Krakowie 5. Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem 5.1. Duża Scena B ul. Chramcówki 15, Zakopane Małopolskie Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem 5.2. Kawiarnia Teatru Scena Atanazego Bazakbala B ul. Chramcówki 15, Zakopane Małopolskie Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem 6. Galeria Sztuki Jatki B ul. Tadeusza Kościuszki 4, Nowy Targ Współwłasność: 1. Małopolskie, 2. Miasto Nowy Targ Małopolskie Centrum Kultury Sokół

16 Dziennik Ustaw 16 Poz Muzeum Okręgowe w Tarnowie 7.1. Ratusz B ul. Rynek 1, Tarnów Małopolskie Muzeum Okręgowe w Tarnowie 7.2. Kamienica B ul. Rynek 3, Tarnów Małopolskie Muzeum Okręgowe w Tarnowie 8. Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy B ul. Łemkowska 27, Szczawnica Małopolskie Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy VII. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1. Teatr Narodowy w Warszawie 1.1. Teatr Narodowy w Warszawie B pl. Teatralny 3, Warszawa Skarb Państwa Teatr Narodowy w Warszawie 1.2. Scena przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego B ul. Wierzbowa 3, Warszawa Skarb Państwa Teatr Narodowy w Warszawie 2. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.1. Pałac i zamek Bu ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.2. Dwór Modrzewiowy B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.3. Piwnica dworska B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.4. Kuźnia dworska B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.5. Willa Szwajcarska B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.6. Nowy Dom Sztuki B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2.7. Portiernia B ul. Henryka Sienkiewicza 4, Radziejowice Skarb Państwa Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1 00-975 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Styczeń 2011 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów marki Kredyt Bank, w których dostępne są fundusze inwestycyjne otwarte Arka (stan na 03.07.2013): L.p. Oddział Lokalizacja 1.

Lista oddziałów marki Kredyt Bank, w których dostępne są fundusze inwestycyjne otwarte Arka (stan na 03.07.2013): L.p. Oddział Lokalizacja 1. Lista oddziałów marki Kredyt Bank, w których dostępne są fundusze inwestycyjne otwarte Arka (stan na 03.07.2013): L.p. Oddział Lokalizacja 1. 1 Aleksandrów Kujawski (ul. Juliusza Słowackiego 73) Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul.

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul. NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Komunikat aktualizujący

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół rolniczych

Wykaz szkół rolniczych Wykaz szkół rolniczych kształcących w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie:

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie: Komunikat aktualizujący z dnia 13 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego Private Equity Managers S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2015 r. Terminy pisane wielką literą

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Domu Białystok 15-950 ul. Rynek Kościuszki 7 Bielsk Podlaski 17-100 ul. Adama Mickiewicza 55 Bielsko-Biała 43-300 ul. R. Dmowskiego 16 Bochnia 32-700 ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1 Mar ka Kod pocztowy 5ASEC Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Bielsko Biała CH Auchan ul. Bohaterów Monte Cassino 421 43-300 Bielsko Biała CH Gemini Park ul. Leszczyńska 20 00-339 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Wykaz Punktów Obsługi Klienta, w których przyjmowane będą zapisy oraz wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 Zapisy i wpłaty przyjmowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost.

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Wybrane oddziały Operatora, w których wyłącznie Klient Umowny może odebrać Przesyłkę Paczkomatową w godzinach funkcjonowania danego Wirtualnego Paczkomatu. Symbol

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Czerwiec 2013 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo