Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05"

Transkrypt

1 Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05 Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych Dzia doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Tax Litigation Team Tax Department PricewaterhouseCoopers

2 Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 strona 1 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05 page 5

3 Rok 2003 i poczàtek roku 2004 obfitowa y w szereg zmian, które wnios y wiele nowego w zakresie regulacji prawnych dotyczàcych szeroko poj tych post powaƒ odnoszàcych si do podatków i innych danin publicznych. G ówne z nich to: Zmiany spowodowane ustawà konsolidacyjnà i powo aniem du ych urz dów skarbowych Na mocy tzw. ustawy konsolidacyjnej powo ano urz dy skarbowe dla niektórych kategorii podatników. Mimo sporów co do daty, od której urz dy te mog y rozpoczàç swe funkcjonowanie, dzia ajà one od 1 stycznia 2004 roku. Urz dy te przejmujà w praktyce zasadnicze uprawnienia kontrolne w stosunku do tzw. du ych podatników. Dwuinstancyjne sàdownictwo administracyjne Od 1 stycznia 2004 r. funkcjonujà dwie instancje sàdów administracyjnych. Od wyroków wojewódzkich sàdów administracyjnych (niejako zast pujàcych stare oêrodki NSA) s u y skarga kasacyjna do Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie. Skarg sporzàdziç musi profesjonalista (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) i musi ona odpowiadaç Êcis ym wymogom formalnym. Nowe mo liwoêci procesowe zwiàzane z wejêciem Polski do Unii Europejskiej W zwiàzku z wejêciem Polski do struktur Unii Europejskiej pojawi y si pewne dodatkowe mo liwoêci procesowe z tym zwiàzane. Przede wszystkim podatnik ma mo liwoêç wystàpienia do sàdu administracyjnego z wnioskiem o zadanie pytania prawnego do Europejskiego Trybuna u SprawiedliwoÊci. B dzie to mia o szczególne znaczenie w przypadku podatku VAT szczegó owo regulowanego przez Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich. Nowa ustawa o VAT Gruntowne zmiany w VAT majàce na celu dostosowanie podatku do regulacji Unii Europejskiej sprawi y, e mamy do czynienia z ca kiem nowà i o wiele obszerniejszà regulacjà. PoÊpiech w ich wprowadzaniu wró y wiele rozbie noêci interpretacyjnych i sporów pomi dzy podatnikami a organami podatkowymi. Ustawa o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej i tzw. wià àce interpretacje organów podatkowych W ustawie o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej zawarto ograniczenia (m.in. czasowe), co do prowadzenia kontroli u podatników. Ponadto gruntownie zmieniono instytucj pisemnych informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, tworzàc instytucj wià àcych interpretacji, wydawanych w drodze zaskar alnego orzeczenia i chroniàcych przed zap atà tak e samej zaleg oêci podatkowej. Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05 1

4 Wspomniane nowe regulacje spowodowa y powa ne zmiany strukturalne w aparacie skarbowym oraz sporà doz niepewnoêci i niejasnoêci co do stosowania nowych przepisów. W szczególnoêci du a cz Êç z danych pracowników urz dów kontroli skarbowej zosta a przesuni ta do dzia ów kontroli du ych urz dów skarbowych, które przejàç majà na siebie g ówny ci ar kontroli tzw. du ych podatników, co ma doprowadziç do bardziej systematycznej kontroli tych w aênie podatników. Nale y si spodziewaç, e po okrzepni ciu aparatu skarbowego w nowym kszta cie, tak e w zwiàzku z zapisami ustawy o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej, kontrole b dà cz stsze, ale krótsze. Czy b dà przyjazne dla uczciwych podatników, jak si zapowiada, poka e czas i sytuacja bud etu Paƒstwa. Na razie mo na zaobserwowaç w naszej praktyce zwi kszenie skutecznoêci dzia aƒ podatników i pe nomocników na etapie post powania kontrolnego. Kontrolujàcy zdajà si przyk adaç wi kszà wag do argumentów przedstawionych przez stron, co prowadzi do tego, e nierzadko udaje si doprowadziç do wyeliminowania najpowa niejszych zarzutów na etapie kontroli. OczywiÊcie mo e si to udaç w przypadku bardzo dobrej prezentacji w asnych argumentów i okazania determinacji w ich obronie. Tam gdzie spór nie skoƒczy si na etapie kontroli czy post powania podatkowego, a przejdzie w faz post powania sàdowo administracyjnego, podatnicy majà obecnie jednà szans wi cej pozytywnego rozstrzygni cia sporu. Jest nià skarga kasacyjna od wyroku I instancji (obecnie wojewódzkiego sàdu administracyjnego) do sàdu II instancji tj. Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Nale y jednak pami taç, e skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sàdu administracyjnego, choç z pozoru jest instytucjà regularnego skar enia wyroku, ma niezwykle ostre wymogi formalne a ich niedopatrzenie czy choçby b dna prezentacja zarzutów mogà doprowadziç do nierozpatrzenia istoty skargi i tak si dzieje w wi kszoêci przypadków. Z tego wzgl du, niezale nie ju od formalnego wymogu sporzàdzenia skargi przez radc prawnego, adwokata lub doradc podatkowego, na tym etapie post powania pomoc profesjonalisty jest ju nie tylko zalecana, ale konieczna. Nasz zespó ds. post powaƒ podatkowych s u y Paƒstwu us ugami i doêwiadczeniem w tym zakresie. DoÊwiadczeniem popartym gruntownà analizà przepisów, znajomoêcià doktryny, szkoleniami z s dziami NSA, sporzàdzeniem wielu ju, mimo krótkiego okresu obowiàzywania nowej ustawy, skarg kasacyjnych oraz bie àcym monitorowaniem w zasadzie wszystkich podatkowych orzeczeƒ NSA zapad ych na skutek wniesienia kasacji. Chcemy ponadto zwróciç Paƒstwa uwag, i w zwiàzku z nowelizacjà ordynacji podatkowej ustawà o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej mo liwe b dzie uzyskiwanie wià àcych interpretacji prawa podatkowego od organów podatkowych, tj. takich interpretacji, które b dà wiàzaç te organy w ewentualnym post powaniu i chroniç przed ewentualnym okreêleniem zaleg oêci podatkowej, gdy podatnik zachowa si zgodnie z interpretacjà. Interpretacje b dà wydawane w drodze postanowienia, na które s u yç b dzie podatnikowi za alenie! Tak gruntownie zmodyfikowana instytucja wià àcych interpretacji mo e przy umiej tnym jej u yciu spowodowaç znacznà popraw bezpieczeƒstwa nowych struktur podatkowych i podatkowej oceny transakcji. Zmiany do ordynacji podatkowej zwiàzane z wià àcymi interpretacjami wchodzà w ycie z dniem 1 stycznia Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05

5 Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych (Tax litigation) to specjalistyczny zespó wyodr bnionym w ramach Dzia u doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, którego zadaniem jest udzielanie Klientom pomocy w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczàcych si post powaƒ, w tym równie w post powaniu przed sàdami administracyjnymi. Zespó wspó pracuje ponadto z kancelarià prawnà Artura Nowaka, a w zakresie spraw karnych skarbowych z kancelarià Wierzbowski i Wspólnicy. W zakresie post powaƒ celnych cz onkowie Zespo u pracujà wspólnie z Zespo em Podatków PoÊrednich PricewaterhouseCoopers. Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych PricewaterhouseCoopers wspó pracuje z Kancelarià Prawnà Artura Nowaka, Radcy Prawnego, praktykujàcego w Kancelarii Radcy Prawnego Artura Nowaka, z siedzibà przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie. Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych Mariusz Marecki Starszy Mened er Miros awa Przewoênik Kurzyca Radca prawny Tomasz Rolewicz Konsultant Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach by pracownikiem wydzia u podatków poêrednich Izby Skarbowej w Warszawie. Po roku pracy pe ni obowiàzki kierownika referatu podatków poêrednich, nast pnie sam piastowa to stanowisko. Od listopada 1994 r. pracuje w PricewaterhouseCoopers i poczàtkowo zajmowa si g ównie problematykà podatku od towarów i us ug oraz sprawami spornymi. W 1999 r. z o y egzamin paƒstwowy i zosta wpisany na list doradców podatkowych. Za o yciel i lider Zespo u ds. Post powaƒ Podatkowych i Kontroli. Autor wielu publikacji z dziedziny podatków. Publikowa g ównie w Przeglàdzie Podatkowym, Doradcy Podatnika, RachunkowoÊci, czy Monitorze Podatkowym, a tak e w Rzeczpospolitej. Jest równie wspó autorem ksià ki o podatku VAT. Prelegent na seminariach, konferencjach i kursach organizowanych przez Dzia doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers o tematyce zwiàzanej z procedurà i kontrolà podatkowà. Absolwentka Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach oraz Âlàskiej Mi dzynarodowej Szko y Handlowej w Katowicach. Od lipca 1998 r. zwiàzana z Dzia em doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Specjalizuje si w zakresie prowadzenia spraw spornych, reprezentowania Klientów przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej, celnymi oraz przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym. Przygotowywa a równie w imieniu Klientów skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, a tak e wnioski o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od wyroku NSA. Doradza a równie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz przeprowadza a przeglàdy podatkowe w ramach badania sprawozdaƒ finansowych przedsi biorców przez bieg ych rewidentów. Jest wspó autorem serii artyku ów dotyczàcych podmiotów zbiorczych. Jako prelegentka bierze udzia w seminariach organizowanych przez Dzia doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2 lat nale y do Zespo u, gdzie wspó pracuje przy tworzeniu pism procesowych przygotowywanych w toku kontroli jak i post powaƒ podatkowych oraz sàdowych. Obecnie jest w trakcie przygotowywania si do egzaminu na doradc podatkowego. Andrzej Zubik Konsultant Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ( ), uczestnik seminarium magisterskiego z zakresu prawa podatkowego. Od roku nale y do Zespo u, gdzie pracuje przy tworzeniu pism procesowych przygotowywanych w toku kontroli, post powaƒ podatkowych i celnych oraz sàdowych, w szczególnoêci odwo aƒ i skarg na decyzje organów podatkowych i celnych. Artur Nowak Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Artura Nowaka W latach mened er i starszy mened er w PricewaterhouseCoopers, od maja 2004 r. prowadzi w asnà, niezale nà kancelari prawnà. Specjalizuje si w zakresie prawa podatkowego (materialnego i procesowego), ze szczególnym uwzgl dnieniem prowadzenia spraw spornych podatkowych na ka dym etapie post powania. Reprezentowa Klientów przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi (w tym Ministrem Finansów i Samorzàdowym Kolegium Odwo awczym) oraz przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym. Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05 3

6 Przedstawiamy opis przyk adowych us ug realizowanych dla naszych Klientów: 1. przygotowywanie pism na potrzeby kontroli podatkowej/skarbowej oraz post powania podatkowego na ka dym etapie, w szczególnoêci zastrze eƒ i wyjaênieƒ do protoko u, odwo aƒ od decyzji i innych pism niezb dnych w toku wspomnianych post powaƒ, 2. doradztwo podatkowe w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególnoêci w zakresie stwierdzenia niewa noêci decyzji oraz wznowienia post powania, a tak e przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie post powaƒ w tym zakresie, 3. doradztwo podatkowe w zwiàzku z post powaniem przed sàdami administracyjnymi, w szczególnoêci przygotowywanie skarg na decyzje do wojewódzkich sàdów administracyjnych oraz innych pism procesowych, jak równie wyst powanie w imieniu Klienta na rozprawie przed sàdem administracyjnym, 4. sporzàdzanie skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sàdów administracyjnych do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, 5. reprezentacja Klientów w oparciu o udzielone pe nomocnictwo, na ka dym etapie wskazanych wy ej post powaƒ: kontrolnych, podatkowych, post powaƒ przed wojewódzkim sàdem administracyjnym oraz Naczelnym Sàdem Administracyjnym, 6. doradztwo podatkowe w zwiàzku z wszcz tà ju kontrolà podatkowà /skarbowà u Klienta, 7. konsultacje dotyczàce treêci pism samodzielnie przygotowanych w toku post powaƒ przez Klienta, 8. przygotowanie wniosków o pisemnà interpretacj przepisów prawa i nadzór nad sprawà w celu zapewnienia szybkiego uzyskania odpowiedzi, 9. pomoc w przygotowaniu Klientów do kontroli podatkowej i skarbowej polegajàca na analizie zobowiàzaƒ podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewn trznych procedur Klienta, 10. sporzàdzanie opinii podatkowych w zakresie: procedur podatkowych, spraw zwiàzanych z kwestiami powstawania, wygasania, zabezpieczania zobowiàzaƒ podatkowych, spraw dotyczàcych odpowiedzialnoêci karnej skarbowej i post powania w sprawach karnych skarbowych, w zakresie w jakim mieêci si to w ramach doradztwa podatkowego, spraw zwiàzanych z post powaniami egzekucyjnymi prowadzonymi u Klienta. Wymiernym efektem Êwiadczonych przez nasz zespó us ug sà liczne wygrane w imieniu naszych Klientów sprawy, zarówno ju przed organami podatkowymi, jak równie w toku post powania przed sàdami administracyjnymi. 4 Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05

7 2003 and the beginning of 2004 abounded with changes which brought numerous new elements into the legislation in respect of all aspects of procedure relating to taxes and public dues. The most important include: Changes resulting from the Consolidation Act and establishing large tax offices On the grounds of the so-called Consolidation Act, special tax offices were established to handle certain categories of taxpayers. Despite the disputes as to the date on which the said offices were supposed to start their operations, they have been operating since 1 January The said offices will, in practice, assume the principal power for controlling so-called large taxpayers. Two-instance structure of administrative courts As of 1 January 2004, the two-instance structure of administrative courts has been in place. The judgments of provincial administrative courts (which replaced previous local branches of the Supreme Administrative Court) can be appealed against by filing a request for cassation with the Supreme Administrative Court in Warsaw. The requests must be prepared by professionals (an advocate, legal counsel, tax advisor) and must comply with strict formal requirements. New possibilities in respect of the procedure connected with Poland s accession to the European Union Certain new additional procedural possibilities emerged as a result of Poland's accession to the European Union. First of all, taxpayers can apply to the administrative court and request that a legal enquiry be filed with the European Tribunal of Justice. This will be of particular importance in the case of VAT which is regulated in detail by the European Council Directives. New VAT Act Profound changes in respect of VAT, aimed at harmonizing the tax with the EU legislation mean that we now have new and much more wide ranging regulations. The haste in implementing them means there may be many inconsistencies in interpretation and disputes between taxpayers and tax authorities. The Act on freedom of business operations and so-called binding interpretations of the tax authorities The Act on freedom of business operations includes (i.a. time-related) limitations for controls conducted at the taxpayers. Moreover, the institution of written information about the applicability of the tax law underwent profound restructuring, as a result of which binding interpretations should be issued in the form of a decision which can be appealed and which protects from payment of any outstanding tax liabilities. Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05 5

8 The said new regulations entail significant structural changes in the fiscal authorities and give rise to a considerable amount of doubts and uncertainty as to how the new regulations are to be applied. In particular, a significant number of fiscal control officers have been transferred to control divisions of large tax offices, which are supposed to take over the bulk of controls in respect of so-called large taxpayers which should lead to a more systematic control of these entities. We can also expect that once the fiscal authorities settle down in their new form, and also in view of the provisions of the Act on freedom of business activities, the controls will be more frequent, but of shorter duration. Whether they will be more friendly for honest taxpayers as it is claimed only time and the State Budget will show. As for now, an increase in the effectiveness of the actions taken by taxpayers and their representatives in control proceedings can be noticed, i.e. the controllers seem to pay more attention to the arguments presented by the parties, which means that the parties often succeed in eliminating the most serious charges at the control stage. Of course, this is possible provided one s arguments are well presented and it is apparent that the party is determined to defend them. If a dispute does not end at the control stage or tax proceeding stage, and enters the stage of administrative court litigation, the taxpayers now have one chance to successfully determine the dispute, namely filing a request for cassation of the first-instance decision (currently issued by Provincial Administrative Courts) with the second-instance court, i.e. the Supreme Administrative Court. Nevertheless, it should be borne in mind that a request for cassation filed against a judgment of the Provincial Administrative Court, although seemingly a regular appeal measure, is subject to extremely strict formal requirements, and failure to comply with them, even an incorrect presentation of the charges, could lead to the merits of the case not being considered, which is the case in the majority of trials. Therefore, irrespective of the formal requirement that the request for cassation should be drawn up by a legal counsel, advocate or tax advisor at this stage of the proceeding, help from a professional is not only advisable but indispensable. Our Tax Litigation Team would be glad to provide you with all necessary assistance in this respect. Our experience is backed with an in-depth analysis of the regulations, knowledge of the doctrine, training sessions with judges of the Supreme Administrative Court, experience in preparing many requests for cassation, in spite of the short period of the Act being in force, and on-going monitoring of basically all the tax judgments of the Supreme Administrative Court rendered as a result of such requests. We would also like to draw your attention to the fact that due to the amendment to the Tax Code resulting from the Act on freedom of business activities, it will be possible to obtain binding interpretations of the tax law from the tax authorities, i.e. interpretations which will be binding for the authorities in potential proceedings and will protect them against the potential assessment of outstanding tax liabilities, if the taxpayer complies with the interpretation. The interpretations will be issued in the form of decisions which can be appealed by taxpayers! Such a dramatically modified concept of binding interpretations, if used skilfully, can considerably increase the safety of the new tax structures and tax evaluation of transactions. Changes in the Tax Code connected with binding interpretations will come into force as of 1 January Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05

9 The Tax Litigation Team is a specialised group set up within the PricewaterhouseCoopers Tax Department to assist clients in the course of tax and fiscal controls and in contacts with the tax authorities and fiscal control authorities at all stages of tax proceedings, including proceedings before administrative courts. Moreover, the Team also cooperates with the legal firm of Artur Nowak, and in respect of fiscal penal cases with the legal firm Wierzbowski i Wspólnicy. With regard to customs proceedings, members of the Team work together with the Customs and International Trade Group in PricewaterhouseCoopers. The PricewaterhouseCoopers Tax Litigation Team cooperates with the law firm of Artur Nowak, Legal Counsel operating as Kancelaria Radcy Prawnego Artura Nowaka, with its seat at ul. Nowogrodzka 68 in Warsaw. The Tax Litigation Team Mariusz Marecki Senior Manager Miros awa Przewoênik Kurzyca Legal Counsel Tomasz Rolewicz Consultant Graduated from the Faculty of Law and Administration of Warsaw University. In , he worked for the Indirect Taxes Division of the Tax Chamber in Warsaw. After a year of having worked with them, he was charged with the duties of the head of the indirect taxes division and finally was officially promoted to this position. Since November 1994, he has been working for PricewaterhouseCoopers, and initially mainly dealt with VAT issues and litigation. In 1999, he passed the official examination and was enrolled on the list of tax advisors. The founder and leader of the Tax Litigation Team. The author of several publications in the field of taxes. He has mainly published his texts in Przeglàd Podatkowy, Doradca Podatnika, RachunkowoÊç, and Monitor Podatkowy, and also in Rzeczpospolita. He is a co-author of a book on VAT. He has also participated as a lecturer in seminars, conferences and training sessions organised by the PricewaterhouseCoopers Tax Department on topics relating to tax procedures and controls. Graduated from the Silesian University in Katowice and Silesian International School of Commerce in Katowice. Since July 1998, she has been working for the PricewaterhouseCoopers Tax Department. She specialises in litigation, representing Clients before the tax authorities, fiscal control authorities, customs bodies and the Supreme Administrative Court. She has also prepared complaints to the Supreme Administrative Court on behalf of Clients, and requests for extraordinary appeals against judgments of the Supreme Administrative Court. She has also provided advice in respect of corporate income tax and carried out tax reviews as a part of audits carried out by chartered auditors. She is a co-author of articles on liability of collective entities. She has participated as a lecturer in seminars organised by the PricewaterhouseCoopers Tax Department. Graduated from the Faculty of Law and Administration of Warsaw University. He has been a member of the Team for 2 years now, and has participated in drawing up court pleadings drawn up during controls as well as tax and court proceedings. Currently, he is studying for the tax advisor examination. Andrzej Zubik Consultant Graduated form the Faculty of Law and Administration at Warsaw University ( ), majored in tax law. He has been a member of the Team for a year now, and has participated in preparing formal pleadings during controls, as well as tax and customs proceedings, and court proceedings, in particular appeals and complaints against decisions of the tax and customs authorities. Artur Nowak Legal Counsel operating as Kancelaria Radcy Prawnego Artura Nowaka In was a Manager and then Senior Manager in PricewaterhouseCoopers; from May 2004, has been running his own, independent legal firm. He specialises in the tax law (substantive law and rules of procedure) with particular focus on tax disputes at all stages of the proceedings. He has represented Clients before fiscal control authorities, tax authorities (including the Minister of Finance and the Self-Government Board of Appeal), and before the Supreme Administrative Court. Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05 7

10 Please find below a description of selected services provided to our Clients 1. drawing up pleadings for the purposes of tax/fiscal controls, and tax proceedings at all stages, in particular reservations and explanations for the protocol; appeals against decisions and other pleadings necessary in the course of the aforesaid proceedings; 2. tax consulting in cases relating to extraordinary means for rebutting tax decisions, in particular in respect of declaring decisions invalid, and re-commencing proceedings, and also preparing respective requests and conducting proceedings in this respect; 3. tax consulting in respect of proceeding before administrative courts, in particular preparing complaints against decisions to be filed with Provincial Administrative Courts and other pleadings, and also representing Clients during trials before administrative courts; 4. preparing requests for cassation against the judgments of provincial administrative courts to be filed with the Supreme Administrative Court; 5. representing Clients, on the basis of a power of attorney granted, at all stages of the aforesaid proceedings: control or tax proceedings, proceedings before provincial administrative courts and the Supreme Administrative Court; 6. tax consulting in respect of tax or fiscal controls commenced at the Client s company; 7. consultations in respect of the text of pleadings in tax proceedings prepared by Clients on their own; 8. drawing up draft applications for an interpretation of the provisions of law, and monitoring the case in order to ensure a prompt reply; 9. assistance in preparing Clients for tax and fiscal controls, which involves a review of the Client s tax liabilities, documentation and internal procedures; 10. preparing tax opinions in respect of: tax procedures; cases relating to tax liabilities arising, expiring or being secured; cases relating to the fiscal penal liability and proceedings in fiscal penal cases to the extent falling within the scope of tax consulting services; cases relating to enforcement proceedings carried out at the Client s company. Tangible results of the services provided by our Team are the numerous cases won on behalf of our Clients, both before the tax authorities and at administrative courts. 8 Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05

11 2004 PricewaterhouseCoopers. Nazwa PricewaterhouseCoopers odnosi si do firm wchodzàcych w sk ad sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których ka da stanowi odr bny i niezale ny podmiot prawny. Wszelkie prawa zastrze one PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. All rights reserved.

12 Kontakt / Contact JeÊli jesteêcie Paƒstwo zainteresowani ofertà us ug Zespo u ds. Post powaƒ Podatkowych, prosimy o kontakt: If you are interested in the offer of the Tax Litigation Team, please do not hesitate to contact: Mariusz Marecki tel. +48 (22) faks +48 (22) Miros awa Przewoênik-Kurzyca tel. +48 (22) faks +48 (22) Tomasz Rolewicz tel. +48 (22) faks +48 (22) Andrzej Zubik tel. +48 (22) faks +48 (22)

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 ARTYKU Y Herbert Schambeck Parlamentarny system rzàdów jako wyraz demokratycznej odpowiedzialnoêci. 9 Tomasz Czech Kilka uwag na temat planowanej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e:

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246 Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: zosta on uznany za s uszny zarówno w ca oêci, jak i ka de z postanowieƒ

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011 BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM POLAND Warsaw, April 2011 Chief of the Chancellery of the Sejm Deputy Chief of the Chancellery of the Sejm Sejm Sittings Secretariat Legislative Bureau

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 września 2010 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99

Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99 Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99 Od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych odlicza się kwoty wypłacone przez podatnika z tytułu umowy renty ustanowionej bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Artykuły Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce POL-2014/1 Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce I. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2015) XXX draft COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Welcome to Skitch for Android! This document will guide you through the basics of using

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 304/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 października 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo