Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05"

Transkrypt

1 Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05 Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych Dzia doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Tax Litigation Team Tax Department PricewaterhouseCoopers

2 Sprawy podatkowe Kontrola i post powanie 2004/05 strona 1 Tax Matters Tax Control and Procedure 2004/05 page 5

3 Rok 2003 i poczàtek roku 2004 obfitowa y w szereg zmian, które wnios y wiele nowego w zakresie regulacji prawnych dotyczàcych szeroko poj tych post powaƒ odnoszàcych si do podatków i innych danin publicznych. G ówne z nich to: Zmiany spowodowane ustawà konsolidacyjnà i powo aniem du ych urz dów skarbowych Na mocy tzw. ustawy konsolidacyjnej powo ano urz dy skarbowe dla niektórych kategorii podatników. Mimo sporów co do daty, od której urz dy te mog y rozpoczàç swe funkcjonowanie, dzia ajà one od 1 stycznia 2004 roku. Urz dy te przejmujà w praktyce zasadnicze uprawnienia kontrolne w stosunku do tzw. du ych podatników. Dwuinstancyjne sàdownictwo administracyjne Od 1 stycznia 2004 r. funkcjonujà dwie instancje sàdów administracyjnych. Od wyroków wojewódzkich sàdów administracyjnych (niejako zast pujàcych stare oêrodki NSA) s u y skarga kasacyjna do Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie. Skarg sporzàdziç musi profesjonalista (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) i musi ona odpowiadaç Êcis ym wymogom formalnym. Nowe mo liwoêci procesowe zwiàzane z wejêciem Polski do Unii Europejskiej W zwiàzku z wejêciem Polski do struktur Unii Europejskiej pojawi y si pewne dodatkowe mo liwoêci procesowe z tym zwiàzane. Przede wszystkim podatnik ma mo liwoêç wystàpienia do sàdu administracyjnego z wnioskiem o zadanie pytania prawnego do Europejskiego Trybuna u SprawiedliwoÊci. B dzie to mia o szczególne znaczenie w przypadku podatku VAT szczegó owo regulowanego przez Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich. Nowa ustawa o VAT Gruntowne zmiany w VAT majàce na celu dostosowanie podatku do regulacji Unii Europejskiej sprawi y, e mamy do czynienia z ca kiem nowà i o wiele obszerniejszà regulacjà. PoÊpiech w ich wprowadzaniu wró y wiele rozbie noêci interpretacyjnych i sporów pomi dzy podatnikami a organami podatkowymi. Ustawa o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej i tzw. wià àce interpretacje organów podatkowych W ustawie o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej zawarto ograniczenia (m.in. czasowe), co do prowadzenia kontroli u podatników. Ponadto gruntownie zmieniono instytucj pisemnych informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, tworzàc instytucj wià àcych interpretacji, wydawanych w drodze zaskar alnego orzeczenia i chroniàcych przed zap atà tak e samej zaleg oêci podatkowej. Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05 1

4 Wspomniane nowe regulacje spowodowa y powa ne zmiany strukturalne w aparacie skarbowym oraz sporà doz niepewnoêci i niejasnoêci co do stosowania nowych przepisów. W szczególnoêci du a cz Êç z danych pracowników urz dów kontroli skarbowej zosta a przesuni ta do dzia ów kontroli du ych urz dów skarbowych, które przejàç majà na siebie g ówny ci ar kontroli tzw. du ych podatników, co ma doprowadziç do bardziej systematycznej kontroli tych w aênie podatników. Nale y si spodziewaç, e po okrzepni ciu aparatu skarbowego w nowym kszta cie, tak e w zwiàzku z zapisami ustawy o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej, kontrole b dà cz stsze, ale krótsze. Czy b dà przyjazne dla uczciwych podatników, jak si zapowiada, poka e czas i sytuacja bud etu Paƒstwa. Na razie mo na zaobserwowaç w naszej praktyce zwi kszenie skutecznoêci dzia aƒ podatników i pe nomocników na etapie post powania kontrolnego. Kontrolujàcy zdajà si przyk adaç wi kszà wag do argumentów przedstawionych przez stron, co prowadzi do tego, e nierzadko udaje si doprowadziç do wyeliminowania najpowa niejszych zarzutów na etapie kontroli. OczywiÊcie mo e si to udaç w przypadku bardzo dobrej prezentacji w asnych argumentów i okazania determinacji w ich obronie. Tam gdzie spór nie skoƒczy si na etapie kontroli czy post powania podatkowego, a przejdzie w faz post powania sàdowo administracyjnego, podatnicy majà obecnie jednà szans wi cej pozytywnego rozstrzygni cia sporu. Jest nià skarga kasacyjna od wyroku I instancji (obecnie wojewódzkiego sàdu administracyjnego) do sàdu II instancji tj. Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Nale y jednak pami taç, e skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sàdu administracyjnego, choç z pozoru jest instytucjà regularnego skar enia wyroku, ma niezwykle ostre wymogi formalne a ich niedopatrzenie czy choçby b dna prezentacja zarzutów mogà doprowadziç do nierozpatrzenia istoty skargi i tak si dzieje w wi kszoêci przypadków. Z tego wzgl du, niezale nie ju od formalnego wymogu sporzàdzenia skargi przez radc prawnego, adwokata lub doradc podatkowego, na tym etapie post powania pomoc profesjonalisty jest ju nie tylko zalecana, ale konieczna. Nasz zespó ds. post powaƒ podatkowych s u y Paƒstwu us ugami i doêwiadczeniem w tym zakresie. DoÊwiadczeniem popartym gruntownà analizà przepisów, znajomoêcià doktryny, szkoleniami z s dziami NSA, sporzàdzeniem wielu ju, mimo krótkiego okresu obowiàzywania nowej ustawy, skarg kasacyjnych oraz bie àcym monitorowaniem w zasadzie wszystkich podatkowych orzeczeƒ NSA zapad ych na skutek wniesienia kasacji. Chcemy ponadto zwróciç Paƒstwa uwag, i w zwiàzku z nowelizacjà ordynacji podatkowej ustawà o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej mo liwe b dzie uzyskiwanie wià àcych interpretacji prawa podatkowego od organów podatkowych, tj. takich interpretacji, które b dà wiàzaç te organy w ewentualnym post powaniu i chroniç przed ewentualnym okreêleniem zaleg oêci podatkowej, gdy podatnik zachowa si zgodnie z interpretacjà. Interpretacje b dà wydawane w drodze postanowienia, na które s u yç b dzie podatnikowi za alenie! Tak gruntownie zmodyfikowana instytucja wià àcych interpretacji mo e przy umiej tnym jej u yciu spowodowaç znacznà popraw bezpieczeƒstwa nowych struktur podatkowych i podatkowej oceny transakcji. Zmiany do ordynacji podatkowej zwiàzane z wià àcymi interpretacjami wchodzà w ycie z dniem 1 stycznia Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05

5 Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych (Tax litigation) to specjalistyczny zespó wyodr bnionym w ramach Dzia u doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, którego zadaniem jest udzielanie Klientom pomocy w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczàcych si post powaƒ, w tym równie w post powaniu przed sàdami administracyjnymi. Zespó wspó pracuje ponadto z kancelarià prawnà Artura Nowaka, a w zakresie spraw karnych skarbowych z kancelarià Wierzbowski i Wspólnicy. W zakresie post powaƒ celnych cz onkowie Zespo u pracujà wspólnie z Zespo em Podatków PoÊrednich PricewaterhouseCoopers. Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych PricewaterhouseCoopers wspó pracuje z Kancelarià Prawnà Artura Nowaka, Radcy Prawnego, praktykujàcego w Kancelarii Radcy Prawnego Artura Nowaka, z siedzibà przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie. Zespó ds. Post powaƒ Podatkowych Mariusz Marecki Starszy Mened er Miros awa Przewoênik Kurzyca Radca prawny Tomasz Rolewicz Konsultant Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach by pracownikiem wydzia u podatków poêrednich Izby Skarbowej w Warszawie. Po roku pracy pe ni obowiàzki kierownika referatu podatków poêrednich, nast pnie sam piastowa to stanowisko. Od listopada 1994 r. pracuje w PricewaterhouseCoopers i poczàtkowo zajmowa si g ównie problematykà podatku od towarów i us ug oraz sprawami spornymi. W 1999 r. z o y egzamin paƒstwowy i zosta wpisany na list doradców podatkowych. Za o yciel i lider Zespo u ds. Post powaƒ Podatkowych i Kontroli. Autor wielu publikacji z dziedziny podatków. Publikowa g ównie w Przeglàdzie Podatkowym, Doradcy Podatnika, RachunkowoÊci, czy Monitorze Podatkowym, a tak e w Rzeczpospolitej. Jest równie wspó autorem ksià ki o podatku VAT. Prelegent na seminariach, konferencjach i kursach organizowanych przez Dzia doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers o tematyce zwiàzanej z procedurà i kontrolà podatkowà. Absolwentka Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach oraz Âlàskiej Mi dzynarodowej Szko y Handlowej w Katowicach. Od lipca 1998 r. zwiàzana z Dzia em doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Specjalizuje si w zakresie prowadzenia spraw spornych, reprezentowania Klientów przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej, celnymi oraz przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym. Przygotowywa a równie w imieniu Klientów skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, a tak e wnioski o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od wyroku NSA. Doradza a równie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz przeprowadza a przeglàdy podatkowe w ramach badania sprawozdaƒ finansowych przedsi biorców przez bieg ych rewidentów. Jest wspó autorem serii artyku ów dotyczàcych podmiotów zbiorczych. Jako prelegentka bierze udzia w seminariach organizowanych przez Dzia doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2 lat nale y do Zespo u, gdzie wspó pracuje przy tworzeniu pism procesowych przygotowywanych w toku kontroli jak i post powaƒ podatkowych oraz sàdowych. Obecnie jest w trakcie przygotowywania si do egzaminu na doradc podatkowego. Andrzej Zubik Konsultant Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ( ), uczestnik seminarium magisterskiego z zakresu prawa podatkowego. Od roku nale y do Zespo u, gdzie pracuje przy tworzeniu pism procesowych przygotowywanych w toku kontroli, post powaƒ podatkowych i celnych oraz sàdowych, w szczególnoêci odwo aƒ i skarg na decyzje organów podatkowych i celnych. Artur Nowak Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Artura Nowaka W latach mened er i starszy mened er w PricewaterhouseCoopers, od maja 2004 r. prowadzi w asnà, niezale nà kancelari prawnà. Specjalizuje si w zakresie prawa podatkowego (materialnego i procesowego), ze szczególnym uwzgl dnieniem prowadzenia spraw spornych podatkowych na ka dym etapie post powania. Reprezentowa Klientów przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi (w tym Ministrem Finansów i Samorzàdowym Kolegium Odwo awczym) oraz przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym. Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05 3

6 Przedstawiamy opis przyk adowych us ug realizowanych dla naszych Klientów: 1. przygotowywanie pism na potrzeby kontroli podatkowej/skarbowej oraz post powania podatkowego na ka dym etapie, w szczególnoêci zastrze eƒ i wyjaênieƒ do protoko u, odwo aƒ od decyzji i innych pism niezb dnych w toku wspomnianych post powaƒ, 2. doradztwo podatkowe w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególnoêci w zakresie stwierdzenia niewa noêci decyzji oraz wznowienia post powania, a tak e przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie post powaƒ w tym zakresie, 3. doradztwo podatkowe w zwiàzku z post powaniem przed sàdami administracyjnymi, w szczególnoêci przygotowywanie skarg na decyzje do wojewódzkich sàdów administracyjnych oraz innych pism procesowych, jak równie wyst powanie w imieniu Klienta na rozprawie przed sàdem administracyjnym, 4. sporzàdzanie skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sàdów administracyjnych do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, 5. reprezentacja Klientów w oparciu o udzielone pe nomocnictwo, na ka dym etapie wskazanych wy ej post powaƒ: kontrolnych, podatkowych, post powaƒ przed wojewódzkim sàdem administracyjnym oraz Naczelnym Sàdem Administracyjnym, 6. doradztwo podatkowe w zwiàzku z wszcz tà ju kontrolà podatkowà /skarbowà u Klienta, 7. konsultacje dotyczàce treêci pism samodzielnie przygotowanych w toku post powaƒ przez Klienta, 8. przygotowanie wniosków o pisemnà interpretacj przepisów prawa i nadzór nad sprawà w celu zapewnienia szybkiego uzyskania odpowiedzi, 9. pomoc w przygotowaniu Klientów do kontroli podatkowej i skarbowej polegajàca na analizie zobowiàzaƒ podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewn trznych procedur Klienta, 10. sporzàdzanie opinii podatkowych w zakresie: procedur podatkowych, spraw zwiàzanych z kwestiami powstawania, wygasania, zabezpieczania zobowiàzaƒ podatkowych, spraw dotyczàcych odpowiedzialnoêci karnej skarbowej i post powania w sprawach karnych skarbowych, w zakresie w jakim mieêci si to w ramach doradztwa podatkowego, spraw zwiàzanych z post powaniami egzekucyjnymi prowadzonymi u Klienta. Wymiernym efektem Êwiadczonych przez nasz zespó us ug sà liczne wygrane w imieniu naszych Klientów sprawy, zarówno ju przed organami podatkowymi, jak równie w toku post powania przed sàdami administracyjnymi. 4 Sprawy podatkowe. Kontrola i post powanie 2004/05

7 2003 and the beginning of 2004 abounded with changes which brought numerous new elements into the legislation in respect of all aspects of procedure relating to taxes and public dues. The most important include: Changes resulting from the Consolidation Act and establishing large tax offices On the grounds of the so-called Consolidation Act, special tax offices were established to handle certain categories of taxpayers. Despite the disputes as to the date on which the said offices were supposed to start their operations, they have been operating since 1 January The said offices will, in practice, assume the principal power for controlling so-called large taxpayers. Two-instance structure of administrative courts As of 1 January 2004, the two-instance structure of administrative courts has been in place. The judgments of provincial administrative courts (which replaced previous local branches of the Supreme Administrative Court) can be appealed against by filing a request for cassation with the Supreme Administrative Court in Warsaw. The requests must be prepared by professionals (an advocate, legal counsel, tax advisor) and must comply with strict formal requirements. New possibilities in respect of the procedure connected with Poland s accession to the European Union Certain new additional procedural possibilities emerged as a result of Poland's accession to the European Union. First of all, taxpayers can apply to the administrative court and request that a legal enquiry be filed with the European Tribunal of Justice. This will be of particular importance in the case of VAT which is regulated in detail by the European Council Directives. New VAT Act Profound changes in respect of VAT, aimed at harmonizing the tax with the EU legislation mean that we now have new and much more wide ranging regulations. The haste in implementing them means there may be many inconsistencies in interpretation and disputes between taxpayers and tax authorities. The Act on freedom of business operations and so-called binding interpretations of the tax authorities The Act on freedom of business operations includes (i.a. time-related) limitations for controls conducted at the taxpayers. Moreover, the institution of written information about the applicability of the tax law underwent profound restructuring, as a result of which binding interpretations should be issued in the form of a decision which can be appealed and which protects from payment of any outstanding tax liabilities. Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05 5

8 The said new regulations entail significant structural changes in the fiscal authorities and give rise to a considerable amount of doubts and uncertainty as to how the new regulations are to be applied. In particular, a significant number of fiscal control officers have been transferred to control divisions of large tax offices, which are supposed to take over the bulk of controls in respect of so-called large taxpayers which should lead to a more systematic control of these entities. We can also expect that once the fiscal authorities settle down in their new form, and also in view of the provisions of the Act on freedom of business activities, the controls will be more frequent, but of shorter duration. Whether they will be more friendly for honest taxpayers as it is claimed only time and the State Budget will show. As for now, an increase in the effectiveness of the actions taken by taxpayers and their representatives in control proceedings can be noticed, i.e. the controllers seem to pay more attention to the arguments presented by the parties, which means that the parties often succeed in eliminating the most serious charges at the control stage. Of course, this is possible provided one s arguments are well presented and it is apparent that the party is determined to defend them. If a dispute does not end at the control stage or tax proceeding stage, and enters the stage of administrative court litigation, the taxpayers now have one chance to successfully determine the dispute, namely filing a request for cassation of the first-instance decision (currently issued by Provincial Administrative Courts) with the second-instance court, i.e. the Supreme Administrative Court. Nevertheless, it should be borne in mind that a request for cassation filed against a judgment of the Provincial Administrative Court, although seemingly a regular appeal measure, is subject to extremely strict formal requirements, and failure to comply with them, even an incorrect presentation of the charges, could lead to the merits of the case not being considered, which is the case in the majority of trials. Therefore, irrespective of the formal requirement that the request for cassation should be drawn up by a legal counsel, advocate or tax advisor at this stage of the proceeding, help from a professional is not only advisable but indispensable. Our Tax Litigation Team would be glad to provide you with all necessary assistance in this respect. Our experience is backed with an in-depth analysis of the regulations, knowledge of the doctrine, training sessions with judges of the Supreme Administrative Court, experience in preparing many requests for cassation, in spite of the short period of the Act being in force, and on-going monitoring of basically all the tax judgments of the Supreme Administrative Court rendered as a result of such requests. We would also like to draw your attention to the fact that due to the amendment to the Tax Code resulting from the Act on freedom of business activities, it will be possible to obtain binding interpretations of the tax law from the tax authorities, i.e. interpretations which will be binding for the authorities in potential proceedings and will protect them against the potential assessment of outstanding tax liabilities, if the taxpayer complies with the interpretation. The interpretations will be issued in the form of decisions which can be appealed by taxpayers! Such a dramatically modified concept of binding interpretations, if used skilfully, can considerably increase the safety of the new tax structures and tax evaluation of transactions. Changes in the Tax Code connected with binding interpretations will come into force as of 1 January Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05

9 The Tax Litigation Team is a specialised group set up within the PricewaterhouseCoopers Tax Department to assist clients in the course of tax and fiscal controls and in contacts with the tax authorities and fiscal control authorities at all stages of tax proceedings, including proceedings before administrative courts. Moreover, the Team also cooperates with the legal firm of Artur Nowak, and in respect of fiscal penal cases with the legal firm Wierzbowski i Wspólnicy. With regard to customs proceedings, members of the Team work together with the Customs and International Trade Group in PricewaterhouseCoopers. The PricewaterhouseCoopers Tax Litigation Team cooperates with the law firm of Artur Nowak, Legal Counsel operating as Kancelaria Radcy Prawnego Artura Nowaka, with its seat at ul. Nowogrodzka 68 in Warsaw. The Tax Litigation Team Mariusz Marecki Senior Manager Miros awa Przewoênik Kurzyca Legal Counsel Tomasz Rolewicz Consultant Graduated from the Faculty of Law and Administration of Warsaw University. In , he worked for the Indirect Taxes Division of the Tax Chamber in Warsaw. After a year of having worked with them, he was charged with the duties of the head of the indirect taxes division and finally was officially promoted to this position. Since November 1994, he has been working for PricewaterhouseCoopers, and initially mainly dealt with VAT issues and litigation. In 1999, he passed the official examination and was enrolled on the list of tax advisors. The founder and leader of the Tax Litigation Team. The author of several publications in the field of taxes. He has mainly published his texts in Przeglàd Podatkowy, Doradca Podatnika, RachunkowoÊç, and Monitor Podatkowy, and also in Rzeczpospolita. He is a co-author of a book on VAT. He has also participated as a lecturer in seminars, conferences and training sessions organised by the PricewaterhouseCoopers Tax Department on topics relating to tax procedures and controls. Graduated from the Silesian University in Katowice and Silesian International School of Commerce in Katowice. Since July 1998, she has been working for the PricewaterhouseCoopers Tax Department. She specialises in litigation, representing Clients before the tax authorities, fiscal control authorities, customs bodies and the Supreme Administrative Court. She has also prepared complaints to the Supreme Administrative Court on behalf of Clients, and requests for extraordinary appeals against judgments of the Supreme Administrative Court. She has also provided advice in respect of corporate income tax and carried out tax reviews as a part of audits carried out by chartered auditors. She is a co-author of articles on liability of collective entities. She has participated as a lecturer in seminars organised by the PricewaterhouseCoopers Tax Department. Graduated from the Faculty of Law and Administration of Warsaw University. He has been a member of the Team for 2 years now, and has participated in drawing up court pleadings drawn up during controls as well as tax and court proceedings. Currently, he is studying for the tax advisor examination. Andrzej Zubik Consultant Graduated form the Faculty of Law and Administration at Warsaw University ( ), majored in tax law. He has been a member of the Team for a year now, and has participated in preparing formal pleadings during controls, as well as tax and customs proceedings, and court proceedings, in particular appeals and complaints against decisions of the tax and customs authorities. Artur Nowak Legal Counsel operating as Kancelaria Radcy Prawnego Artura Nowaka In was a Manager and then Senior Manager in PricewaterhouseCoopers; from May 2004, has been running his own, independent legal firm. He specialises in the tax law (substantive law and rules of procedure) with particular focus on tax disputes at all stages of the proceedings. He has represented Clients before fiscal control authorities, tax authorities (including the Minister of Finance and the Self-Government Board of Appeal), and before the Supreme Administrative Court. Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05 7

10 Please find below a description of selected services provided to our Clients 1. drawing up pleadings for the purposes of tax/fiscal controls, and tax proceedings at all stages, in particular reservations and explanations for the protocol; appeals against decisions and other pleadings necessary in the course of the aforesaid proceedings; 2. tax consulting in cases relating to extraordinary means for rebutting tax decisions, in particular in respect of declaring decisions invalid, and re-commencing proceedings, and also preparing respective requests and conducting proceedings in this respect; 3. tax consulting in respect of proceeding before administrative courts, in particular preparing complaints against decisions to be filed with Provincial Administrative Courts and other pleadings, and also representing Clients during trials before administrative courts; 4. preparing requests for cassation against the judgments of provincial administrative courts to be filed with the Supreme Administrative Court; 5. representing Clients, on the basis of a power of attorney granted, at all stages of the aforesaid proceedings: control or tax proceedings, proceedings before provincial administrative courts and the Supreme Administrative Court; 6. tax consulting in respect of tax or fiscal controls commenced at the Client s company; 7. consultations in respect of the text of pleadings in tax proceedings prepared by Clients on their own; 8. drawing up draft applications for an interpretation of the provisions of law, and monitoring the case in order to ensure a prompt reply; 9. assistance in preparing Clients for tax and fiscal controls, which involves a review of the Client s tax liabilities, documentation and internal procedures; 10. preparing tax opinions in respect of: tax procedures; cases relating to tax liabilities arising, expiring or being secured; cases relating to the fiscal penal liability and proceedings in fiscal penal cases to the extent falling within the scope of tax consulting services; cases relating to enforcement proceedings carried out at the Client s company. Tangible results of the services provided by our Team are the numerous cases won on behalf of our Clients, both before the tax authorities and at administrative courts. 8 Tax Matters. Tax Control and Procedure 2004/05

11 2004 PricewaterhouseCoopers. Nazwa PricewaterhouseCoopers odnosi si do firm wchodzàcych w sk ad sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których ka da stanowi odr bny i niezale ny podmiot prawny. Wszelkie prawa zastrze one PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. All rights reserved.

12 Kontakt / Contact JeÊli jesteêcie Paƒstwo zainteresowani ofertà us ug Zespo u ds. Post powaƒ Podatkowych, prosimy o kontakt: If you are interested in the offer of the Tax Litigation Team, please do not hesitate to contact: Mariusz Marecki tel. +48 (22) faks +48 (22) Miros awa Przewoênik-Kurzyca tel. +48 (22) faks +48 (22) Tomasz Rolewicz tel. +48 (22) faks +48 (22) Andrzej Zubik tel. +48 (22) faks +48 (22)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THE RULE OF LAW INSTITUTE FOUNDATION and THE CHAIR OF INTERNATIONAL AND AMERICAN LAW JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Delaine R. Swenson Kinga Stasiak

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora podatki taxes podatki taxes 1. podatek vat 1.1 Ograniczenie skutków wyroku w sprawie C-414/07 Magoora W 2011 r. utrzymane były przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu

Bardziej szczegółowo

Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM

Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009 2 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 3 Spis treêci Table

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 644 POROZUMIENIE mi dzy Rzàdem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Biuletyn Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Broszura wspó finansowana przez UNI EUROPEJSKÑ. Dzia ania antykorupcyjne w Polsce Anti-corruption effort in Poland

Broszura wspó finansowana przez UNI EUROPEJSKÑ. Dzia ania antykorupcyjne w Polsce Anti-corruption effort in Poland Broszura wspó finansowana przez UNI EUROPEJSKÑ Dzia ania antykorupcyjne w Polsce Anti-corruption effort in Poland Zjawisko korupcji w Polsce Korupcja jest zjawiskiem, którego skal trudno miarodajnie oceniç.

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW I AUDYTU DOTYCZACYCH KONTROLI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 WARSZAWA, LIPIEC 2005 GLOSARIUSZ

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15257 Poz. 2197 UMOWA

Dziennik Ustaw Nr 216 15257 Poz. 2197 UMOWA Dziennik Ustaw Nr 216 15257 Poz. 2197 2197 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wspó pracy w zwalczaniu przest pczoêci zorganizowanej, podpisana w

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska WYDANIE SPECJALNE / SPECIAL EDITION NEWSLETTER November 2009 Listopad 2009 Changes facilitating road investments and environmental protection law Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW (continued)

POLISH LAW REVIEW (continued) POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2011 Poland USA Canada Mexico China GDY REKLAMA KOŃCZY SIĘ KARĄ KOMENTARZ DO WYBRANYCH DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,,OCHRONA

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS Grzegorz Bartnik Andrzej Bieganowski AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z akredytacj¹

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ANNUAL REPORT OF THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR REGISTRATION OF MEDICINAL PRODUCTS, MEDICAL DEVICES

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 25 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2014 Rok XVII ISSN 1506 8285 Kolegium Redakcyjne/Editorial Board Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief dr Jarosław Kostrubiec

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej szanse i mo liwoêci rozwoju A new Visegrad Group in the new

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Polityka wschodnia Unii Europejskiej perspektywa krajów wyszehradzkich Eastern Policy of the EU: the Visegrad

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo