Regulamin ShopperOne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ShopperOne"

Transkrypt

1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sekcja I. Regulamin ShopperOne Artykuł 1 - DEFINICJE 1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący / Najemca / Zleceniodawca jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu / Wynajmującemu / Zleceniobiorcy za Przedmiot zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług; 2. Dotpay platforma elektroniczna za pośrednictwem której można dokonywać transakcji (Agent Rozliczeniowy) w ShopperOne następującymi przelewami transferowymi: mtransfer; Płacę z Inteligo; Przelew z BPH, Przelew24, MultiTransfer, Płać z Nordea. A także przelewami z rachunków bankowych prowadzonych przez wszystkie większe polskie banki, m.in.: PKO BP S.A, Pekao S.A., Millenium Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Bank BPH S.A., Deutsche Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Citi Bank Handlowy S.A., Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, InvestBank, Fortis Bank, VW Bank, Lukas Bank oraz przekazem/przelewem bankowym z dowolnego banku, której administratorem jest Dotpay S. A.; 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 4. Regulamin - niniejszy regulamin ShopperOne określający zasady funkcjonowania i korzystania z usług oferowanych na ShopperOne; 5. Rejestracja - procedura zakładania Twojego Konta w ShopperOne; 6. ShopperOne - platforma handlowa on-line (serwis internetowy) prowadząca w języku polskim Aukcje i dająca możliwość zamieszczania Ogłoszeń on-line o charakterze otwartym korzystająca z domeny internetowej shopperone.pl, którego administratorem jest Shopper Group z o.o. umożliwiająca przeprowadzenie Aukcji na dwóch z czterech platformach: a) Kupię ; b) Wynajmę oraz zamieszczać Ogłoszenia na jednej z czterech platform: a) Kupię ; b) Wynajmę ; c) Zlecę ; d) Zamienię ; 7. Twoje Konto - zbiór informacji o Użytkowniku korzystającym z usług oferowanych przez ShopperOne, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem. Zbiór ten jest prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika i obejmuje dane Użytkownika podane przez niego podczas pierwszego prawidłowego logowania się (Rejestracji) na ShopperOne umożliwiające korzystanie z usług oferowanych na ShopperOne oraz informacje o czynnościach wykonywanych przez Użytkownika na ShopperOne; 8. Użytkownik: a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (osoba pełnoletnia) i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 1/19

2 b) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim może zaciągać zobowiązania i rozporządzać swoim prawem zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego; c) osoba pełnoletnia, która została ubezwłasnowolniona częściowo lub w zakresie w jakim może zaciągać zobowiązania i rozporządzać swoim prawem zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego; d) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; która dokonała prawidłowej Rejestracji w ShopperOne na zasadach określonych w Regulaminie i ma dostęp do Twojego Konta; 9. Podmiot gospodarczy Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 10. Właściciel Aukcji Użytkownik, który zainicjował Aukcję - Tryb Zakupów Grupowych oraz Kupię Szybko. Sekcja II. 1. Aukcja - tryb zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami, który charakteryzuje się trzema elementami: a) zaproszeniem do składania ofert; b) składaniem konkurencyjnych ofert; c) wyborem oferty i odbywa się przy fizycznym jednoczesnym udziale wielu Użytkowników lub możliwości jednoczesnego udziału wielu Użytkowników, którzy podlegają tym samym przejrzystym regułom postępowania określonym w Regulaminie. Zwycięski Użytkownik, którego Oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia Umowy. W przypadku ShopperOne mamy do czynienia z aukcją odwróconą i polega ona na tym, że występuje się z zapotrzebowaniem na określony Przedmiot nie do sprzedania, a do kupienia. Licytują się miedzy sobą Użytkownicy chcący ten produkt sprzedać. W ramach ShopperOne Aukcja dopuszczalna jest tylko na dwóch platformach: a) Kupię ; b) Wynajmę w ramach trybu Tryb Ofertowy ; 2. Oferta oświadczenie woli skierowane do konkretnego Użytkownika albo do ogółu Użytkowników zawierające stanowczą, wiążącą propozycję zawarcia Umowy i określa istotne jej postanowienia. Użytkownik, który składa Ofertę jest związany swoją Ofertą. Użytkownik, do którego adresowana jest Oferta poprzez przyjęcie Oferty ma możliwość doprowadzenia do zawarcia Umowy; 3. Postąpienie - kwota, o jaką zmienia się cena oferowana przez sprzedających Użytkowników w Trybie Przetargowym i Trybie Zakupów Grupowych. W przypadku ShopperOne algorytm postąpienia przedstawia się następująco, w zależności od wartości Przedmiotu: a) ponad ,00 zł 500,00 zł; b) ,99 zł > ,00 zł 100,00 zł; c) 9.999,99 zł >1.000,00 zł 25,00 zł; d) 999,99 zł >1,00 zł 1,00 zł; e) dla kwot poniżej 0,99 zł - 0,01 zł; 4. Przedmiot rzecz (ruchomość /nieruchomość / zwierzę), prawo lub usługa oferowana na ShopperOne podczas Aukcji jak i w Ogłoszeniu; 2/19

3 5. Umowa - czynność prawna, zgodne oświadczenie woli Użytkowników zmierzające do ustanowienia, zamiany lub zniesienia określonego stosunku prawnego; 6. Umowa zawarta na odległość Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania Umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta; 7. Transakcja szereg czynności podejmowanych przez Użytkowników będących uczestnikami danej Aukcji, które zmierzają do osiągnięcia celu w postaci zawarcia Umowy; 8. Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Sekcja III. A. 1. Kupię - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zainicjowanie Aukcji, w celu nabycia Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 2. Wynajmę - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zainicjowanie Aukcji, w celu wynajęcia Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy najmu w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 3. Zamienię - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczenia Ogłoszenia, w celu zamiany Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy zamiany w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 4. Zlecę - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczenia Ogłoszenia, w celu zlecenia Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy zlecenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sekcja III.B. 1. Ogłoszenie jeden z dwóch trybów występujących na platformie: a) Kupię ; b) Wynajmę, a w przypadku platformy: a) Zlecę ; b) Zamienię jedyna forma składania Ofert. Ogłoszenie jest to krótka informacja w ramach której Kupujący / Najemca / Zleceniodawca / Zamieniający poprzez podanie parametrów Przedmiotu składa Ofertę kupna / najmu / zlecenia / zamiany Przedmiotu; 2. Tryb Ofertowy jeden z dwóch trybów Aukcji w ramach którego Użytkownicy mogą inicjować Aukcje tylko w ramach dwóch platform: a) Kupię ; b) Wynajmę. Tryb Ofertowy posiada trzy dodatkowe parametry: a) Tryb Przetargowy ; b) Tryb Zakupów Grupowych ; c) Tryb Kupię Szybko. Sekcja III.C. 1. Tryb Kupię Szybko jeden z trzech dodatkowych parametrów Trybu Ofertowego, polegający na tym, iż Kupujący / Najemca inicjuje Aukcję poprzez dokładnie podanie 3/19

4 parametrów Przedmiotu jakim jest zainteresowany oraz jego cenę w formularzu ofertowym. Sprzedający / Wynajmujący składając Ofertę zgadza się na zaproponowaną ceną przez Kupującego / Najemcę. Jest to Aukcja dwustronna Kupujący / Najemca - Sprzedający / Wynajmujący; 2. Tryb Przetargowy - jeden z trzech dodatkowych parametrów Trybu Ofertowego, polegający na tym, iż Kupujący / Najemca inicjuje Aukcję poprzez dokładnie podanie parametrów Przedmiotu jakim jest zainteresowany oraz jego cenę w formularzu ofertowym. Sprzedający / Wynajmujący składają swoje oferty licytując się miedzy sobą. Aukcja kończy się poprzez wcześniejszy wybór Sprzedającego / Wynajmującego lub po zakończeniu czasu trwania Aukcji oraz potwierdzeniu transakcji przez Kupującego / Najemcę. Kupujący / Najemca może potwierdzić transakcję i wybrać jedną z ofert Sprzedających / Wynajmujących, którzy brali udział w Aukcji. Kupujący / Najemca nie musi wybrać najtańszej Oferty Sprzedającego / Wynajmującego; 3. Tryb Zakupów Grupowych - jeden z trzech dodatkowych parametrów Trybu Ofertowego, polegający na tym, iż Aukcja przebiega w podobny sposób co Tryb Przetargowy. Różnica polega na tym, że w ciągu pierwszych 7 dni od daty zainicjowania Aukcji Użytkownicy mogą przystępować do Aukcji zarówno po stronie Kupującego / Najemcy jak i Sprzedającego / Wynajmującego. Po tym czasie Aukcja przechodzi w Tryb Przetargowy, ale wybór Sprzedającego / Wynajmującego ma tylko Właściciel Aukcji. Kupujący / Najemcy przystępując do Aukcji, godzą się na wybranie przez Właściciela Aukcji, oferty Sprzedającego / Wynajmującego. Kupujący / Najemca będący jednocześnie Właścicielem Aukcji może potwierdzić transakcję i wybrać jedną z ofert Sprzedających / Wynajmujących, którzy brali udział w Aukcji. Kupujący / Najemca nie musi wybrać najtańszej Oferty Sprzedającego / Wynajmującego. Właściciel Aukcji potwierdza transakcję i wybiera jedną z Ofert czyni to w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych Kupujących / Najemców, którzy przyłączyli się do Aukcji. Sekcja III.D. 1. Zakończenie Aukcji moment, w którym Aukcja została zakończona na skutek zaistnienia jednego ze zdarzeń: a) Kupujący nie potwierdził transakcji ; b) Twoja Aukcja dobiegła końca - Nie było żadnych ofert sprzedaży ; c) Wygrałeś Aukcję - Kupujący potwierdził zakup Przedmiotu ; d) Zakończyła się Aukcja, w której uczestniczyłeś Niestety nie wygrałeś ; e) Potwierdzenie zakończenia Aukcji Wybrana oferta ; f) Zakończyła się Aukcja, do której dołączyłeś Właściciel Aukcji wybrał Przedmiot. Sekcja IV. 1. Dotpay S. A. z siedzibą w Krakowie, Kraków, ul. Wielicka 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS po numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych, opłacony w całości; 2. Shopper Group z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 lok. 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS , NIP , REGON ; kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych, opłacony w całości. 4/19

5 Sekcja V. 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 zm.); 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 101 zm.); 3. Podatek od towarów i usług ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U Nr 177, poz zm.); 4. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014, poz. 915); 5. Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 2014, poz zm.); 6. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). 7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U Nr 90, poz. 631 zm.); 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz zm.). Artykuł 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Rejestracja w ShopperOne wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podjęcie następujących kroków: a) podania nazwy pod którą Użytkownik zamierza występować w ShopperOne (login), adresu na który będą przychodziły informacje o przebiegu Aukcji, hasła i powtórzenia hasła; b) podania co najmniej danych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania (ulica), kod pocztowy, miasto, województwo; c) zaznaczenie pola: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie, celu i na warunkach opisanych w Regulaminie portalu. d) zaznaczenie jednego pola lub obu pól(wymagane min. jedno pole): Będę używać konta jako sprzedający lub Będę używać konta jako kupujący 2. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Dane do przelewu/dane firmowe może podać: numer telefonu stacjonarnego jak i numer telefonu komórkowego, numer fax-u, numer komunikatora Gadu-Gadu, Tlen, Skype; 3. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Dane do przelewu/dane firmowe musi podać: 5/19

6 a) Nazwę, Adres (Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Województwo), Numer konta bankowego; b) w przypadku Podmiotów gospodarczych dodatkowo należy podać wszystkie niezbędne informacje określone w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta jak również numer identyfikacji podatkowej NIP, oraz numer statystyczny REGON. 4. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Dane do przelewu/dane firmowe może podać numer identyfikatora Dotpay, a jeżeli takiego nie posiada, to może założyć konto Dotpay klikając Nie masz konta w Dotpay?. 5. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Twoje zdjęcie może zamieścić swoją fotografię. 6. Wszystkie podawane informacje z ustępu 1., 2. i 3. muszą dotyczyć osoby, która chce korzystać z usług ShopperOne i muszą być zgodne z prawdą, tj. zgodne z danymi osobowymi ujawnionymi w urzędowych rejestrach. W szczególności chodzi tutaj o imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zameldowania muszą być zgodne z danymi podanymi w dowodzie osobistym lub w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość. 7. Shopper Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podaje w ramach Twojego Konta. 8. Użytkownik, który dokonał Rejestracji tym samym składa zgodę na: a) zawarcie bezterminowej Umowy na odległość z Shopper Group Sp. z o.o. na świadczenie usług przez Shopper Group Sp. z o.o. polegających na pośrednictwie w zawieraniu umów w ramach ShopperOne, według zasad i płatności określonych w Regulaminie (samo dokonanie Rejestracji i akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług według zasad i płatności określonych w Regulaminie); b) rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; c) zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności zamieszczoną na ShopperOne oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji rozliczania usług świadczonych na ShopperOne; d) zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; e) przesyłanie informacji marketingowych będących treściami cyfrowymi zapisanymi na trwałym nośniku (poczta elektroniczna) na adres poczty elektronicznej ( ) podany podczas Rejestracji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną; f) udostępnienie swoich danych osobowych innym Użytkownikom, w zakresie niezbędnym dla sfinalizowania Aukcji w której biorą udział. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 2 ust. 8 lit. e) Regulaminu, Użytkownik - Konsument nie traci prawa do odstąpienia od Umowy. 6/19

7 9. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej ( ) wiadomość zawierający link aktywujący Twoje Konto, w przypadku Użytkownika - Konsumenta, również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach utratę prawa odstąpienia od Umowy oraz informacje wymienione w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach Konsumenta na trwałym nośniku (poczta elektroniczna). 10. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawarte w zbiorach danych. 11. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych do celów marketingowych. Użytkownik wnosi sprzeciw za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce - Kontakt lub drogą elektroniczną na adres 12. Aktywne Twoje Konto daje możliwości pełnego korzystania z portalu ShopperOne, tj. możliwości inicjowania Aukcji i składania Ofert. 13. Co do zasady Rejestracja Użytkownika nie wymaga weryfikacji przez Shopper Group Sp. z o.o. danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji. 14. W przypadku kiedy, Użytkownik chce aby Shopper Group Sp. z o.o. zweryfikował jego dane konieczne jest wykonanie przelewu z konta bankowego Użytkownika w kwocie 1,00 (jeden 00/100) złotych brutto na konto bankowe Shopper Group Sp. z o.o. z adnotacją Weryfikacja oraz podając w opisie przelewu login. Środki pieniężne zgromadzone w ramach weryfikacji danych na Twoim Koncie mogą być przeznaczone wyłącznie na spłatę należności pieniężnych wynikających z tytułu prowizji dla Shopper Group Sp. z o.o., oraz zapłatę Opcji dodatkowych i nie podlegają wypłacie w gotówce na rzecz Użytkownika. 15. Użytkownik może posiadać jedno zarejestrowane i aktywne Twoje Konto w ShopperOne. 16. Shopper Group Sp. z o.o. odmawia rejestracji Użytkownika w przypadku negatywnej weryfikacji danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, co spowoduje bezterminową blokadę Twojego Konta oraz utratę kwoty pieniężnej wpłaconej przez Użytkownika, tytułem weryfikacji opisanej w art. 2 ust. 14 Regulaminu. 17. Zabrania się udostępniania loginu i / lub hasła umożliwiającego dostęp do Twojego Konta na ShopperOne osobom trzecim. 18. Twoje Konto jest niezbywalne, z wyjątkiem Twojego Konta należącego do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Artykuł 3 TRANSAKCJE 1. ShopperOne umożliwia każdemu Użytkownikowi w ramach Twojego Konta z jednej strony inicjowanie Aukcji jak i zamieszczania Ogłoszeń będących zaproszeniem do składania Ofert przez innych Użytkowników, z drugiej strony ShopperOne daje możliwość składania Ofert każdemu Użytkownikowi jako odpowiedź na zainicjowaną Aukcję jak i na zamieszczone 7/19

8 Ogłoszenie. W rezultacie ShopperOne umożliwia Użytkownikom zawarcie i realizację Umowy sprzedaży, Umowy najmu, Umowy zlecenia, Umowy zamiany w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 2. Walutą wszystkich Aukcji i Ogłoszeń jest złoty (PLN). 3. Ceny podawane przez Użytkowników w Aukcjach i Ogłoszeniach są cenami brutto, tzn. zawierają Podatek od towarów i usług według odpowiedniej stawki, a także ewentualne opłaty celne lub wszelkie inne opłaty, które są wymagane prawem przy wprowadzaniu Przedmiotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. ShopperOne dopuszcza dodanie do ceny kosztu przesyłki (koszt opakowania i przesyłki pocztowej / kurierskiej / innej). 4. Jeśli ważność Umowy zależy od zachowania szczególnych wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego co do formy (np. wymóg zachowania formy aktu notarialnego), każdy z Użytkowników będący stroną tej Umowy ma prawo domagać się od drugiej strony Umowy dochowania tych wymogów prawnych, a druga strona Umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa polskiego niezwłocznie po zakończeniu Aukcji lub Ogłoszenia. 5. Użytkownicy zobowiązani są do nieinicjowania Aukcji jak i do niezamieszczania Ogłoszeń, których oferowanie i sprzedaż / najem / zamianę Przedmiotu, czy zlecenie wykonania Przedmiotu jest zakazane przez obowiązujące prawo polskie, prawo UE, prawo międzynarodowe, a także takie, które naruszają prawa osób trzecich. Powyższy zakaz dotyczy również Aukcji oraz Ogłoszeń, gdzie oferowanie Przedmiotu może naruszać zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, normy etyczne lub moralne, nie tylko innego Użytkownika, ale również osób trzecich. 6. Jeżeli chodzi o oferowanie i sprzedaż / najem / zamianę Przedmiotu, czy zlecenie wykonania Przedmiotu, którym jest kopia oryginału wykonana w dowolnej skali metodą drukarską lub fotograficzną (reprodukcja), to dopuszczalne jest tylko takie działanie, które jest zgodne z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Użytkownik składając Ofertę Sprzedaży / Wynajmu / Zamiany tym samym deklaruje, iż: a) posiada prawo własności do Przedmiotu; b) w stosunki do Przedmiotu nie ma roszczeń osób trzecich; c) posiada Przedmiot w ilości, rodzaju i jakości wymaganych przez Kupującego / Najemcę / Zamieniającego; d) posiada odpowiednie zezwolenia i / lub koncesje prawem wymagane na sprzedaż / wynajem Przedmiotu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 3 ust. 8 Regulaminu. 8. Każdy Użytkownik na ShopperOne może być reprezentowany przez pełnomocnika lub prokurenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego i legitymować się ważnym umocowaniem do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika o treści i w formie prawem wymaganej. Artykuł 4 AUKCJA 1. W ramach ShopperOne każdy Użytkownik ma możliwość inicjowania Aukcji na dwóch platformach: a) Kupię ; b) Wynajmę na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Każda Aukcja wskazana w punkcie 1. może być przeprowadzona według trybu Tryb 8/19

9 Ofertowy na zasadach określonych w Regulaminie. 3. W ramach Trybu Ofertowego każdy Użytkownik ma do wyboru trzy dodatkowe parametry: a) Tryb Przetargowy ; b) Tryb Zakupy Grupowe ; c) Tryb Kupię Szybko. 4. Tryb Przetargowy : a) po wyborze właściwego trybu i dodatkowych parametrów Aukcji, Użytkownik wypełnia formularz ofertowy dostępny na ShopperOne w celu dokonania opisu Przedmiotu Aukcji oraz wskazuje czas jej trwania: 7 dni, 14 dni, 30 dni. W celu rozpoczęcia Aukcji Użytkownik musi kliknąć Dalej, a następnie należy kliknąć Załóż wpis. W rezultacie na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika przychodzi informacja o pomyślnym założeniu nowego wpisu na ShopperOne; b) Użytkownik, który posiada Przedmiot w swoim Magazynie (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie), aby odpowiedzieć na Akcję dotyczącą tego samego Przedmiotu jako Sprzedający / Wynajmujący musi pod ofertą inicjatora Aukcji kliknąć Złóż ofertę. Następnie, jeżeli Użytkownik podaje cenę [może być wyższa (w przypadku pierwszej złożonej Oferty), równa lub niższa od ceny oferowanej przez Kupującego / Najemcę] i ilość przedmiotów oraz klika Dalej. Na końcu, po weryfikacji danych należy kliknąć Potwierdź ; c) Jeżeli inni Użytkownicy posiadają w swoich Magazynach (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie) taki sam Przedmiot i oferują inną cenę jako Sprzedający / Wynajmujący (mogą oferować cenę równą lub niższą od ceny oferowanej przez wcześniejszego Sprzedającego / Wynajmującego), to również mogą przyłączyć się do tej Aukcji klikając Złóż ofertę. Innymi słowy, nowy Sprzedający / Wynajmujący przebija Ofertę pod kątem ceny lub innych elementów Oferty (np. serwis) innych Sprzedających / Wynajmujących uczestniczących już w Aukcji; d) Jeśli Sprzedający / Wynajmujący jako jedyny złożył Ofertę i zaproponował cenę niższą od ceny sugerowanej przez Kupującego / Najemcę, to cena aktualna ustala się według ceny oczekiwanej przez Kupującego / Najemcę przy inicjowaniu Aukcji; e) Inni już uczestniczący w Aukcji Sprzedający / Wynajmujący mogą zmieniać wcześniej oferowane ceny Przedmiotu; f) We wszystkich wskazanych wyżej wypadkach przebicie ceny następuje przy użyciu mechanizmu Postąpienia ; g) Sprzedający / Wynajmujący widzą tylko aktualną cenę Postąpienia, a nie widzą ofert cenowych innych uczestników Aukcji. Pełne zestawienie oferowanych cen widzi tylko Kupujący / Najemca; h) Po zebraniu się Użytkowników zainteresowanych sprzedażą / najmem Przedmiotu, Właściciel Aukcji dokonuje wyboru sprzedającego poprzez kliknięcie Wybierz sprzedającego i następnie klikając Wybieram - tego sprzedającego Użytkownika, którego ofertę kupujący Użytkownik uzna za najlepszą. Po zweryfikowaniu wszystkich danych kupujący Użytkownik klika Zamawiam i płacę. Czas na 9/19

10 potwierdzenie wynosi 72 godziny po zakończeniu czasu trwania aukcji. Z chwilą potwierdzenia, wszyscy uczestnicy Aukcji otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) informację o zakończeniu Aukcji i o wygraniu, bądź nie wygraniu Aukcji. Zaś sami zainteresowani, tj. Kupujący / Najemca jak i Sprzedający / Wynajmujący otrzymują dodatkowy z informacją o zakupie bądź sprzedaży przedmiotu; i) Aukcja jest ważna bez względu na liczbę Użytkowników biorących udział w Aukcji, jeżeli przynajmniej jeden sprzedający Użytkownik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej lub poniżej ceny oferowanej przez kupującego Użytkownika. 5. Tryb Zakupy Grupowe : a) po wyborze właściwego trybu i dodatkowych parametrów Aukcji, Użytkownik wypełnia formularz ofertowy dostępny na ShopperOne w celu dokonania opisu Przedmiotu Aukcji oraz wskazuje czas jej trwania: 7 dni, 14 dni, 30 dni. W celu rozpoczęcia Aukcji Użytkownik musi kliknąć Dalej, a następnie należy kliknąć Załóż wpis. W rezultacie na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika przychodzi informacja o pomyślnym założeniu nowego wpisu na ShopperOne; b) W trakcie zbierania kupujących jak i sprzedających Użytkowników danej Aukcji, inni Użytkownicy mogą przyłączać się do Aukcji poprzez kliknięcie Dołącz (gdy chodzi o kupujących Użytkowników) lub Złóż ofertę (gdy chodzi o sprzedających Użytkowników ), a następnie dokonać wybrania liczby przedmiotów (w przypadku sprzedającego Użytkownika konieczne jest dodatkowo wskazanie ceny minimalnej), a potem należy kliknąć Dalej, a na końcu, po weryfikacji danych, kliknąć Potwierdź. Oczywiście, w przypadku sprzedających Użytkowników konieczne jest posiadanie w Magazynie (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie) przedmiotów, które mają brać udział w Aukcji co najmniej w ilości odpowiadającej ilości przedmiotów zgłoszonych przez inicjatora Aukcji. Nowy sprzedający Użytkownik przebija ofertę cenową innych sprzedających Użytkowników uczestniczących już w Aukcji; c) Inni już uczestniczący w Aukcji sprzedający Użytkownicy mogą zmieniać wcześniej oferowane ceny sprzedaży Przedmiotu; d) We wszystkich wskazanych wyżej wypadkach przebicie ceny następuje przy użyciu mechanizmu Postąpienia ; e) Sprzedający Użytkownicy widzą tylko aktualną cenę Postąpienia, a nie widzą ofert cenowych innych uczestników Aukcji. Pełne zestawienie oferowanych cen widzi tylko kupujący Użytkownik; f) Tryb Zakupy Grupowe jest dwuetapowy. W czasie pierwszego etapu ma miejsce zbieranie Kupujących / Wynajmujących. Etap ten trwa 7 dni. W tym czasie, nie można składać nowych Ofert przez Sprzedającego / Najemcę. Przejście z jednego etapu do drugiego jest sygnalizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). Po upływie tego okresu czasu, Aukcja przechodzi do drugiego etapu, który trwa 7 dni, 14 dni lub 30 dni w zależności od wyboru podczas inicjowania Aukcji. Jest to również czas na dokonanie wyboru najlepszej Oferty Sprzedającego / 10/19

11 Najemcy poprzez kliknięcie Wybierz sprzedającego. Następnie, po wyborze najlepszej oferty sprzedaży, należy kliknąć Dalej. Na koniec, po zweryfikowaniu wyboru sprzedawcy, należy kliknąć Zamawiam i płacę ; g) Wyboru sprzedającego Użytkownika może dokonać tylko Właściciel Aukcji poprzez kliknięcie Wybierz sprzedającego. Po wyborze Sprzedającego / Najemcę i sprawdzeniu zgodności wszystkich danych, należy kliknąć Zamawiam i płacę.czas na potwierdzenie wynosi 72 godziny po zakończeniu czasu trwania aukcji. Z chwilą potwierdzenia, wszyscy uczestnicy Aukcji otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) informację o zakończeniu Aukcji i o wygraniu, bądź nie wygraniu Aukcji. Zaś sami zainteresowani, tj. Kupujący / Wynajmujący jak i Sprzedający / Najemca otrzymują dodatkowy z informacją o zakupie bądź sprzedaży przedmiotu. 6. Tryb Kupię Szybko : a) Po wyborze właściwego trybu i dodatkowych parametrów Aukcji, Użytkownik wypełnia formularz ofertowy dostępny na ShopperOne w celu dokonania opisu Przedmiotu będącego przedmiotem Aukcji. W celu rozpoczęcia Aukcji Użytkownik musi kliknąć Dalej, a następnie należy kliknąć Załóż wpis. W rezultacie na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika przychodzi informacja o pomyślnym założeniu nowego wpisu na ShopperOne; b) Użytkownik, który posiada Przedmiot w swoim Magazynie (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie), aby odpowiedzieć na Akcję dotyczącą tego samego Przedmiotu musi pod ofertą inicjatora Aukcji kliknąć Sprzedaj Teraz. Następnie, jeżeli Użytkownik posiada więcej niż 1 (jeden) Przedmiot w Magazynie, wybiera Przedmiot, który chce zaoferować i klika Dalej. Po zweryfikowaniu danych należy kliknąć Potwierdź. Wówczas pojawia się informacja o pomyślnej sprzedaży przedmiotu w ramach Kupię Szybko. Czas na podjęcie decyzji przez kupującego Użytkownika wynosi 72 godziny od momentu zamknięcia się aukcji. Po stronie kupującego Użytkownika akceptacja zakupu przebiega następująco kupujący Użytkownik po kliknięciu Zaakceptuj wybiera ofertę sprzedaży, weryfikuje dane dotyczące transakcji i potwierdza ich prawidłowość klikając Zamawiam i płacę. Na pocztę elektroniczną ( ) zarówno do kupującego Użytkownika jak i do sprzedającego Użytkownika przychodzi informacja o Zakończeniu Aukcji. Dodatkowo, na pocztę elektroniczną ( ) kupującego jak i sprzedającego Użytkownika przychodzi informacja zawierająca dane drugiej strony transakcji. Płatność odbywa się za pośrednictwem Dotpay lub za pośrednictwem konta bankowego. Kupujący / Najemca otrzymuje na pocztę elektroniczną ( ) potwierdzenie płatności oraz numer transakcji w przypadku płatności przez Dotpay. Po bezskutecznym upływie tego czasu zarówno do Kupującego / Najemcy jak i do Sprzedającego / Wynajmującego przychodzi na adres poczty elektronicznej ( ) informacja o Zakończeniu Aukcji i braku potwierdzenia transakcji w przeznaczonym czasie. Artykuł 5 OGŁOSZENIE 11/19

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. I Część ogólna 1 1. Regulamin ustalony został przez Spółkę Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 01 stycznia 2012 roku przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl Uwaga: Treść Regulaminu jak i załączników jest chroniona prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o:

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGATAHOME.PL Obowiązujący przed 25 grudnia 2014 I. Podstawowe informacje o Sklepie Internetowym Serwis internetowy w postaci Sklepu działającego pod adresem http://www.agatahome.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.oxalis.pl/texts,text,7 http://oxalis.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo