Regulamin ShopperOne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ShopperOne"

Transkrypt

1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sekcja I. Regulamin ShopperOne Artykuł 1 - DEFINICJE 1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący / Najemca / Zleceniodawca jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu / Wynajmującemu / Zleceniobiorcy za Przedmiot zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług; 2. Dotpay platforma elektroniczna za pośrednictwem której można dokonywać transakcji (Agent Rozliczeniowy) w ShopperOne następującymi przelewami transferowymi: mtransfer; Płacę z Inteligo; Przelew z BPH, Przelew24, MultiTransfer, Płać z Nordea. A także przelewami z rachunków bankowych prowadzonych przez wszystkie większe polskie banki, m.in.: PKO BP S.A, Pekao S.A., Millenium Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Bank BPH S.A., Deutsche Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Citi Bank Handlowy S.A., Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, InvestBank, Fortis Bank, VW Bank, Lukas Bank oraz przekazem/przelewem bankowym z dowolnego banku, której administratorem jest Dotpay S. A.; 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 4. Regulamin - niniejszy regulamin ShopperOne określający zasady funkcjonowania i korzystania z usług oferowanych na ShopperOne; 5. Rejestracja - procedura zakładania Twojego Konta w ShopperOne; 6. ShopperOne - platforma handlowa on-line (serwis internetowy) prowadząca w języku polskim Aukcje i dająca możliwość zamieszczania Ogłoszeń on-line o charakterze otwartym korzystająca z domeny internetowej shopperone.pl, którego administratorem jest Shopper Group z o.o. umożliwiająca przeprowadzenie Aukcji na dwóch z czterech platformach: a) Kupię ; b) Wynajmę oraz zamieszczać Ogłoszenia na jednej z czterech platform: a) Kupię ; b) Wynajmę ; c) Zlecę ; d) Zamienię ; 7. Twoje Konto - zbiór informacji o Użytkowniku korzystającym z usług oferowanych przez ShopperOne, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem. Zbiór ten jest prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika i obejmuje dane Użytkownika podane przez niego podczas pierwszego prawidłowego logowania się (Rejestracji) na ShopperOne umożliwiające korzystanie z usług oferowanych na ShopperOne oraz informacje o czynnościach wykonywanych przez Użytkownika na ShopperOne; 8. Użytkownik: a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (osoba pełnoletnia) i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 1/19

2 b) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim może zaciągać zobowiązania i rozporządzać swoim prawem zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego; c) osoba pełnoletnia, która została ubezwłasnowolniona częściowo lub w zakresie w jakim może zaciągać zobowiązania i rozporządzać swoim prawem zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego; d) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; która dokonała prawidłowej Rejestracji w ShopperOne na zasadach określonych w Regulaminie i ma dostęp do Twojego Konta; 9. Podmiot gospodarczy Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 10. Właściciel Aukcji Użytkownik, który zainicjował Aukcję - Tryb Zakupów Grupowych oraz Kupię Szybko. Sekcja II. 1. Aukcja - tryb zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami, który charakteryzuje się trzema elementami: a) zaproszeniem do składania ofert; b) składaniem konkurencyjnych ofert; c) wyborem oferty i odbywa się przy fizycznym jednoczesnym udziale wielu Użytkowników lub możliwości jednoczesnego udziału wielu Użytkowników, którzy podlegają tym samym przejrzystym regułom postępowania określonym w Regulaminie. Zwycięski Użytkownik, którego Oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia Umowy. W przypadku ShopperOne mamy do czynienia z aukcją odwróconą i polega ona na tym, że występuje się z zapotrzebowaniem na określony Przedmiot nie do sprzedania, a do kupienia. Licytują się miedzy sobą Użytkownicy chcący ten produkt sprzedać. W ramach ShopperOne Aukcja dopuszczalna jest tylko na dwóch platformach: a) Kupię ; b) Wynajmę w ramach trybu Tryb Ofertowy ; 2. Oferta oświadczenie woli skierowane do konkretnego Użytkownika albo do ogółu Użytkowników zawierające stanowczą, wiążącą propozycję zawarcia Umowy i określa istotne jej postanowienia. Użytkownik, który składa Ofertę jest związany swoją Ofertą. Użytkownik, do którego adresowana jest Oferta poprzez przyjęcie Oferty ma możliwość doprowadzenia do zawarcia Umowy; 3. Postąpienie - kwota, o jaką zmienia się cena oferowana przez sprzedających Użytkowników w Trybie Przetargowym i Trybie Zakupów Grupowych. W przypadku ShopperOne algorytm postąpienia przedstawia się następująco, w zależności od wartości Przedmiotu: a) ponad ,00 zł 500,00 zł; b) ,99 zł > ,00 zł 100,00 zł; c) 9.999,99 zł >1.000,00 zł 25,00 zł; d) 999,99 zł >1,00 zł 1,00 zł; e) dla kwot poniżej 0,99 zł - 0,01 zł; 4. Przedmiot rzecz (ruchomość /nieruchomość / zwierzę), prawo lub usługa oferowana na ShopperOne podczas Aukcji jak i w Ogłoszeniu; 2/19

3 5. Umowa - czynność prawna, zgodne oświadczenie woli Użytkowników zmierzające do ustanowienia, zamiany lub zniesienia określonego stosunku prawnego; 6. Umowa zawarta na odległość Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania Umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta; 7. Transakcja szereg czynności podejmowanych przez Użytkowników będących uczestnikami danej Aukcji, które zmierzają do osiągnięcia celu w postaci zawarcia Umowy; 8. Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Sekcja III. A. 1. Kupię - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zainicjowanie Aukcji, w celu nabycia Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 2. Wynajmę - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zainicjowanie Aukcji, w celu wynajęcia Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy najmu w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 3. Zamienię - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczenia Ogłoszenia, w celu zamiany Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy zamiany w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 4. Zlecę - jedna z czterech platform ShopperOne umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczenia Ogłoszenia, w celu zlecenia Przedmiotu wskazanego w Ofercie na podstawie Umowy zlecenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sekcja III.B. 1. Ogłoszenie jeden z dwóch trybów występujących na platformie: a) Kupię ; b) Wynajmę, a w przypadku platformy: a) Zlecę ; b) Zamienię jedyna forma składania Ofert. Ogłoszenie jest to krótka informacja w ramach której Kupujący / Najemca / Zleceniodawca / Zamieniający poprzez podanie parametrów Przedmiotu składa Ofertę kupna / najmu / zlecenia / zamiany Przedmiotu; 2. Tryb Ofertowy jeden z dwóch trybów Aukcji w ramach którego Użytkownicy mogą inicjować Aukcje tylko w ramach dwóch platform: a) Kupię ; b) Wynajmę. Tryb Ofertowy posiada trzy dodatkowe parametry: a) Tryb Przetargowy ; b) Tryb Zakupów Grupowych ; c) Tryb Kupię Szybko. Sekcja III.C. 1. Tryb Kupię Szybko jeden z trzech dodatkowych parametrów Trybu Ofertowego, polegający na tym, iż Kupujący / Najemca inicjuje Aukcję poprzez dokładnie podanie 3/19

4 parametrów Przedmiotu jakim jest zainteresowany oraz jego cenę w formularzu ofertowym. Sprzedający / Wynajmujący składając Ofertę zgadza się na zaproponowaną ceną przez Kupującego / Najemcę. Jest to Aukcja dwustronna Kupujący / Najemca - Sprzedający / Wynajmujący; 2. Tryb Przetargowy - jeden z trzech dodatkowych parametrów Trybu Ofertowego, polegający na tym, iż Kupujący / Najemca inicjuje Aukcję poprzez dokładnie podanie parametrów Przedmiotu jakim jest zainteresowany oraz jego cenę w formularzu ofertowym. Sprzedający / Wynajmujący składają swoje oferty licytując się miedzy sobą. Aukcja kończy się poprzez wcześniejszy wybór Sprzedającego / Wynajmującego lub po zakończeniu czasu trwania Aukcji oraz potwierdzeniu transakcji przez Kupującego / Najemcę. Kupujący / Najemca może potwierdzić transakcję i wybrać jedną z ofert Sprzedających / Wynajmujących, którzy brali udział w Aukcji. Kupujący / Najemca nie musi wybrać najtańszej Oferty Sprzedającego / Wynajmującego; 3. Tryb Zakupów Grupowych - jeden z trzech dodatkowych parametrów Trybu Ofertowego, polegający na tym, iż Aukcja przebiega w podobny sposób co Tryb Przetargowy. Różnica polega na tym, że w ciągu pierwszych 7 dni od daty zainicjowania Aukcji Użytkownicy mogą przystępować do Aukcji zarówno po stronie Kupującego / Najemcy jak i Sprzedającego / Wynajmującego. Po tym czasie Aukcja przechodzi w Tryb Przetargowy, ale wybór Sprzedającego / Wynajmującego ma tylko Właściciel Aukcji. Kupujący / Najemcy przystępując do Aukcji, godzą się na wybranie przez Właściciela Aukcji, oferty Sprzedającego / Wynajmującego. Kupujący / Najemca będący jednocześnie Właścicielem Aukcji może potwierdzić transakcję i wybrać jedną z ofert Sprzedających / Wynajmujących, którzy brali udział w Aukcji. Kupujący / Najemca nie musi wybrać najtańszej Oferty Sprzedającego / Wynajmującego. Właściciel Aukcji potwierdza transakcję i wybiera jedną z Ofert czyni to w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych Kupujących / Najemców, którzy przyłączyli się do Aukcji. Sekcja III.D. 1. Zakończenie Aukcji moment, w którym Aukcja została zakończona na skutek zaistnienia jednego ze zdarzeń: a) Kupujący nie potwierdził transakcji ; b) Twoja Aukcja dobiegła końca - Nie było żadnych ofert sprzedaży ; c) Wygrałeś Aukcję - Kupujący potwierdził zakup Przedmiotu ; d) Zakończyła się Aukcja, w której uczestniczyłeś Niestety nie wygrałeś ; e) Potwierdzenie zakończenia Aukcji Wybrana oferta ; f) Zakończyła się Aukcja, do której dołączyłeś Właściciel Aukcji wybrał Przedmiot. Sekcja IV. 1. Dotpay S. A. z siedzibą w Krakowie, Kraków, ul. Wielicka 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS po numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych, opłacony w całości; 2. Shopper Group z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 lok. 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS , NIP , REGON ; kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych, opłacony w całości. 4/19

5 Sekcja V. 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 zm.); 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 101 zm.); 3. Podatek od towarów i usług ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U Nr 177, poz zm.); 4. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014, poz. 915); 5. Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 2014, poz zm.); 6. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). 7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U Nr 90, poz. 631 zm.); 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz zm.). Artykuł 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Rejestracja w ShopperOne wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podjęcie następujących kroków: a) podania nazwy pod którą Użytkownik zamierza występować w ShopperOne (login), adresu na który będą przychodziły informacje o przebiegu Aukcji, hasła i powtórzenia hasła; b) podania co najmniej danych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania (ulica), kod pocztowy, miasto, województwo; c) zaznaczenie pola: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie, celu i na warunkach opisanych w Regulaminie portalu. d) zaznaczenie jednego pola lub obu pól(wymagane min. jedno pole): Będę używać konta jako sprzedający lub Będę używać konta jako kupujący 2. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Dane do przelewu/dane firmowe może podać: numer telefonu stacjonarnego jak i numer telefonu komórkowego, numer fax-u, numer komunikatora Gadu-Gadu, Tlen, Skype; 3. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Dane do przelewu/dane firmowe musi podać: 5/19

6 a) Nazwę, Adres (Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Województwo), Numer konta bankowego; b) w przypadku Podmiotów gospodarczych dodatkowo należy podać wszystkie niezbędne informacje określone w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta jak również numer identyfikacji podatkowej NIP, oraz numer statystyczny REGON. 4. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Dane do przelewu/dane firmowe może podać numer identyfikatora Dotpay, a jeżeli takiego nie posiada, to może założyć konto Dotpay klikając Nie masz konta w Dotpay?. 5. Użytkownik w ramach Twojego Konta w zakładce Ustawienia Twoje zdjęcie może zamieścić swoją fotografię. 6. Wszystkie podawane informacje z ustępu 1., 2. i 3. muszą dotyczyć osoby, która chce korzystać z usług ShopperOne i muszą być zgodne z prawdą, tj. zgodne z danymi osobowymi ujawnionymi w urzędowych rejestrach. W szczególności chodzi tutaj o imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zameldowania muszą być zgodne z danymi podanymi w dowodzie osobistym lub w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość. 7. Shopper Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podaje w ramach Twojego Konta. 8. Użytkownik, który dokonał Rejestracji tym samym składa zgodę na: a) zawarcie bezterminowej Umowy na odległość z Shopper Group Sp. z o.o. na świadczenie usług przez Shopper Group Sp. z o.o. polegających na pośrednictwie w zawieraniu umów w ramach ShopperOne, według zasad i płatności określonych w Regulaminie (samo dokonanie Rejestracji i akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług według zasad i płatności określonych w Regulaminie); b) rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; c) zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności zamieszczoną na ShopperOne oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji rozliczania usług świadczonych na ShopperOne; d) zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; e) przesyłanie informacji marketingowych będących treściami cyfrowymi zapisanymi na trwałym nośniku (poczta elektroniczna) na adres poczty elektronicznej ( ) podany podczas Rejestracji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną; f) udostępnienie swoich danych osobowych innym Użytkownikom, w zakresie niezbędnym dla sfinalizowania Aukcji w której biorą udział. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 2 ust. 8 lit. e) Regulaminu, Użytkownik - Konsument nie traci prawa do odstąpienia od Umowy. 6/19

7 9. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej ( ) wiadomość zawierający link aktywujący Twoje Konto, w przypadku Użytkownika - Konsumenta, również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach utratę prawa odstąpienia od Umowy oraz informacje wymienione w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach Konsumenta na trwałym nośniku (poczta elektroniczna). 10. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawarte w zbiorach danych. 11. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych do celów marketingowych. Użytkownik wnosi sprzeciw za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce - Kontakt lub drogą elektroniczną na adres 12. Aktywne Twoje Konto daje możliwości pełnego korzystania z portalu ShopperOne, tj. możliwości inicjowania Aukcji i składania Ofert. 13. Co do zasady Rejestracja Użytkownika nie wymaga weryfikacji przez Shopper Group Sp. z o.o. danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji. 14. W przypadku kiedy, Użytkownik chce aby Shopper Group Sp. z o.o. zweryfikował jego dane konieczne jest wykonanie przelewu z konta bankowego Użytkownika w kwocie 1,00 (jeden 00/100) złotych brutto na konto bankowe Shopper Group Sp. z o.o. z adnotacją Weryfikacja oraz podając w opisie przelewu login. Środki pieniężne zgromadzone w ramach weryfikacji danych na Twoim Koncie mogą być przeznaczone wyłącznie na spłatę należności pieniężnych wynikających z tytułu prowizji dla Shopper Group Sp. z o.o., oraz zapłatę Opcji dodatkowych i nie podlegają wypłacie w gotówce na rzecz Użytkownika. 15. Użytkownik może posiadać jedno zarejestrowane i aktywne Twoje Konto w ShopperOne. 16. Shopper Group Sp. z o.o. odmawia rejestracji Użytkownika w przypadku negatywnej weryfikacji danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, co spowoduje bezterminową blokadę Twojego Konta oraz utratę kwoty pieniężnej wpłaconej przez Użytkownika, tytułem weryfikacji opisanej w art. 2 ust. 14 Regulaminu. 17. Zabrania się udostępniania loginu i / lub hasła umożliwiającego dostęp do Twojego Konta na ShopperOne osobom trzecim. 18. Twoje Konto jest niezbywalne, z wyjątkiem Twojego Konta należącego do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Artykuł 3 TRANSAKCJE 1. ShopperOne umożliwia każdemu Użytkownikowi w ramach Twojego Konta z jednej strony inicjowanie Aukcji jak i zamieszczania Ogłoszeń będących zaproszeniem do składania Ofert przez innych Użytkowników, z drugiej strony ShopperOne daje możliwość składania Ofert każdemu Użytkownikowi jako odpowiedź na zainicjowaną Aukcję jak i na zamieszczone 7/19

8 Ogłoszenie. W rezultacie ShopperOne umożliwia Użytkownikom zawarcie i realizację Umowy sprzedaży, Umowy najmu, Umowy zlecenia, Umowy zamiany w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 2. Walutą wszystkich Aukcji i Ogłoszeń jest złoty (PLN). 3. Ceny podawane przez Użytkowników w Aukcjach i Ogłoszeniach są cenami brutto, tzn. zawierają Podatek od towarów i usług według odpowiedniej stawki, a także ewentualne opłaty celne lub wszelkie inne opłaty, które są wymagane prawem przy wprowadzaniu Przedmiotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. ShopperOne dopuszcza dodanie do ceny kosztu przesyłki (koszt opakowania i przesyłki pocztowej / kurierskiej / innej). 4. Jeśli ważność Umowy zależy od zachowania szczególnych wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego co do formy (np. wymóg zachowania formy aktu notarialnego), każdy z Użytkowników będący stroną tej Umowy ma prawo domagać się od drugiej strony Umowy dochowania tych wymogów prawnych, a druga strona Umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa polskiego niezwłocznie po zakończeniu Aukcji lub Ogłoszenia. 5. Użytkownicy zobowiązani są do nieinicjowania Aukcji jak i do niezamieszczania Ogłoszeń, których oferowanie i sprzedaż / najem / zamianę Przedmiotu, czy zlecenie wykonania Przedmiotu jest zakazane przez obowiązujące prawo polskie, prawo UE, prawo międzynarodowe, a także takie, które naruszają prawa osób trzecich. Powyższy zakaz dotyczy również Aukcji oraz Ogłoszeń, gdzie oferowanie Przedmiotu może naruszać zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, normy etyczne lub moralne, nie tylko innego Użytkownika, ale również osób trzecich. 6. Jeżeli chodzi o oferowanie i sprzedaż / najem / zamianę Przedmiotu, czy zlecenie wykonania Przedmiotu, którym jest kopia oryginału wykonana w dowolnej skali metodą drukarską lub fotograficzną (reprodukcja), to dopuszczalne jest tylko takie działanie, które jest zgodne z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Użytkownik składając Ofertę Sprzedaży / Wynajmu / Zamiany tym samym deklaruje, iż: a) posiada prawo własności do Przedmiotu; b) w stosunki do Przedmiotu nie ma roszczeń osób trzecich; c) posiada Przedmiot w ilości, rodzaju i jakości wymaganych przez Kupującego / Najemcę / Zamieniającego; d) posiada odpowiednie zezwolenia i / lub koncesje prawem wymagane na sprzedaż / wynajem Przedmiotu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 3 ust. 8 Regulaminu. 8. Każdy Użytkownik na ShopperOne może być reprezentowany przez pełnomocnika lub prokurenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego i legitymować się ważnym umocowaniem do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika o treści i w formie prawem wymaganej. Artykuł 4 AUKCJA 1. W ramach ShopperOne każdy Użytkownik ma możliwość inicjowania Aukcji na dwóch platformach: a) Kupię ; b) Wynajmę na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Każda Aukcja wskazana w punkcie 1. może być przeprowadzona według trybu Tryb 8/19

9 Ofertowy na zasadach określonych w Regulaminie. 3. W ramach Trybu Ofertowego każdy Użytkownik ma do wyboru trzy dodatkowe parametry: a) Tryb Przetargowy ; b) Tryb Zakupy Grupowe ; c) Tryb Kupię Szybko. 4. Tryb Przetargowy : a) po wyborze właściwego trybu i dodatkowych parametrów Aukcji, Użytkownik wypełnia formularz ofertowy dostępny na ShopperOne w celu dokonania opisu Przedmiotu Aukcji oraz wskazuje czas jej trwania: 7 dni, 14 dni, 30 dni. W celu rozpoczęcia Aukcji Użytkownik musi kliknąć Dalej, a następnie należy kliknąć Załóż wpis. W rezultacie na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika przychodzi informacja o pomyślnym założeniu nowego wpisu na ShopperOne; b) Użytkownik, który posiada Przedmiot w swoim Magazynie (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie), aby odpowiedzieć na Akcję dotyczącą tego samego Przedmiotu jako Sprzedający / Wynajmujący musi pod ofertą inicjatora Aukcji kliknąć Złóż ofertę. Następnie, jeżeli Użytkownik podaje cenę [może być wyższa (w przypadku pierwszej złożonej Oferty), równa lub niższa od ceny oferowanej przez Kupującego / Najemcę] i ilość przedmiotów oraz klika Dalej. Na końcu, po weryfikacji danych należy kliknąć Potwierdź ; c) Jeżeli inni Użytkownicy posiadają w swoich Magazynach (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie) taki sam Przedmiot i oferują inną cenę jako Sprzedający / Wynajmujący (mogą oferować cenę równą lub niższą od ceny oferowanej przez wcześniejszego Sprzedającego / Wynajmującego), to również mogą przyłączyć się do tej Aukcji klikając Złóż ofertę. Innymi słowy, nowy Sprzedający / Wynajmujący przebija Ofertę pod kątem ceny lub innych elementów Oferty (np. serwis) innych Sprzedających / Wynajmujących uczestniczących już w Aukcji; d) Jeśli Sprzedający / Wynajmujący jako jedyny złożył Ofertę i zaproponował cenę niższą od ceny sugerowanej przez Kupującego / Najemcę, to cena aktualna ustala się według ceny oczekiwanej przez Kupującego / Najemcę przy inicjowaniu Aukcji; e) Inni już uczestniczący w Aukcji Sprzedający / Wynajmujący mogą zmieniać wcześniej oferowane ceny Przedmiotu; f) We wszystkich wskazanych wyżej wypadkach przebicie ceny następuje przy użyciu mechanizmu Postąpienia ; g) Sprzedający / Wynajmujący widzą tylko aktualną cenę Postąpienia, a nie widzą ofert cenowych innych uczestników Aukcji. Pełne zestawienie oferowanych cen widzi tylko Kupujący / Najemca; h) Po zebraniu się Użytkowników zainteresowanych sprzedażą / najmem Przedmiotu, Właściciel Aukcji dokonuje wyboru sprzedającego poprzez kliknięcie Wybierz sprzedającego i następnie klikając Wybieram - tego sprzedającego Użytkownika, którego ofertę kupujący Użytkownik uzna za najlepszą. Po zweryfikowaniu wszystkich danych kupujący Użytkownik klika Zamawiam i płacę. Czas na 9/19

10 potwierdzenie wynosi 72 godziny po zakończeniu czasu trwania aukcji. Z chwilą potwierdzenia, wszyscy uczestnicy Aukcji otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) informację o zakończeniu Aukcji i o wygraniu, bądź nie wygraniu Aukcji. Zaś sami zainteresowani, tj. Kupujący / Najemca jak i Sprzedający / Wynajmujący otrzymują dodatkowy z informacją o zakupie bądź sprzedaży przedmiotu; i) Aukcja jest ważna bez względu na liczbę Użytkowników biorących udział w Aukcji, jeżeli przynajmniej jeden sprzedający Użytkownik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej lub poniżej ceny oferowanej przez kupującego Użytkownika. 5. Tryb Zakupy Grupowe : a) po wyborze właściwego trybu i dodatkowych parametrów Aukcji, Użytkownik wypełnia formularz ofertowy dostępny na ShopperOne w celu dokonania opisu Przedmiotu Aukcji oraz wskazuje czas jej trwania: 7 dni, 14 dni, 30 dni. W celu rozpoczęcia Aukcji Użytkownik musi kliknąć Dalej, a następnie należy kliknąć Załóż wpis. W rezultacie na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika przychodzi informacja o pomyślnym założeniu nowego wpisu na ShopperOne; b) W trakcie zbierania kupujących jak i sprzedających Użytkowników danej Aukcji, inni Użytkownicy mogą przyłączać się do Aukcji poprzez kliknięcie Dołącz (gdy chodzi o kupujących Użytkowników) lub Złóż ofertę (gdy chodzi o sprzedających Użytkowników ), a następnie dokonać wybrania liczby przedmiotów (w przypadku sprzedającego Użytkownika konieczne jest dodatkowo wskazanie ceny minimalnej), a potem należy kliknąć Dalej, a na końcu, po weryfikacji danych, kliknąć Potwierdź. Oczywiście, w przypadku sprzedających Użytkowników konieczne jest posiadanie w Magazynie (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie) przedmiotów, które mają brać udział w Aukcji co najmniej w ilości odpowiadającej ilości przedmiotów zgłoszonych przez inicjatora Aukcji. Nowy sprzedający Użytkownik przebija ofertę cenową innych sprzedających Użytkowników uczestniczących już w Aukcji; c) Inni już uczestniczący w Aukcji sprzedający Użytkownicy mogą zmieniać wcześniej oferowane ceny sprzedaży Przedmiotu; d) We wszystkich wskazanych wyżej wypadkach przebicie ceny następuje przy użyciu mechanizmu Postąpienia ; e) Sprzedający Użytkownicy widzą tylko aktualną cenę Postąpienia, a nie widzą ofert cenowych innych uczestników Aukcji. Pełne zestawienie oferowanych cen widzi tylko kupujący Użytkownik; f) Tryb Zakupy Grupowe jest dwuetapowy. W czasie pierwszego etapu ma miejsce zbieranie Kupujących / Wynajmujących. Etap ten trwa 7 dni. W tym czasie, nie można składać nowych Ofert przez Sprzedającego / Najemcę. Przejście z jednego etapu do drugiego jest sygnalizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). Po upływie tego okresu czasu, Aukcja przechodzi do drugiego etapu, który trwa 7 dni, 14 dni lub 30 dni w zależności od wyboru podczas inicjowania Aukcji. Jest to również czas na dokonanie wyboru najlepszej Oferty Sprzedającego / 10/19

11 Najemcy poprzez kliknięcie Wybierz sprzedającego. Następnie, po wyborze najlepszej oferty sprzedaży, należy kliknąć Dalej. Na koniec, po zweryfikowaniu wyboru sprzedawcy, należy kliknąć Zamawiam i płacę ; g) Wyboru sprzedającego Użytkownika może dokonać tylko Właściciel Aukcji poprzez kliknięcie Wybierz sprzedającego. Po wyborze Sprzedającego / Najemcę i sprawdzeniu zgodności wszystkich danych, należy kliknąć Zamawiam i płacę.czas na potwierdzenie wynosi 72 godziny po zakończeniu czasu trwania aukcji. Z chwilą potwierdzenia, wszyscy uczestnicy Aukcji otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) informację o zakończeniu Aukcji i o wygraniu, bądź nie wygraniu Aukcji. Zaś sami zainteresowani, tj. Kupujący / Wynajmujący jak i Sprzedający / Najemca otrzymują dodatkowy z informacją o zakupie bądź sprzedaży przedmiotu. 6. Tryb Kupię Szybko : a) Po wyborze właściwego trybu i dodatkowych parametrów Aukcji, Użytkownik wypełnia formularz ofertowy dostępny na ShopperOne w celu dokonania opisu Przedmiotu będącego przedmiotem Aukcji. W celu rozpoczęcia Aukcji Użytkownik musi kliknąć Dalej, a następnie należy kliknąć Załóż wpis. W rezultacie na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika przychodzi informacja o pomyślnym założeniu nowego wpisu na ShopperOne; b) Użytkownik, który posiada Przedmiot w swoim Magazynie (na ShopperOne w zakładce Sprzedaż w Twoim Koncie), aby odpowiedzieć na Akcję dotyczącą tego samego Przedmiotu musi pod ofertą inicjatora Aukcji kliknąć Sprzedaj Teraz. Następnie, jeżeli Użytkownik posiada więcej niż 1 (jeden) Przedmiot w Magazynie, wybiera Przedmiot, który chce zaoferować i klika Dalej. Po zweryfikowaniu danych należy kliknąć Potwierdź. Wówczas pojawia się informacja o pomyślnej sprzedaży przedmiotu w ramach Kupię Szybko. Czas na podjęcie decyzji przez kupującego Użytkownika wynosi 72 godziny od momentu zamknięcia się aukcji. Po stronie kupującego Użytkownika akceptacja zakupu przebiega następująco kupujący Użytkownik po kliknięciu Zaakceptuj wybiera ofertę sprzedaży, weryfikuje dane dotyczące transakcji i potwierdza ich prawidłowość klikając Zamawiam i płacę. Na pocztę elektroniczną ( ) zarówno do kupującego Użytkownika jak i do sprzedającego Użytkownika przychodzi informacja o Zakończeniu Aukcji. Dodatkowo, na pocztę elektroniczną ( ) kupującego jak i sprzedającego Użytkownika przychodzi informacja zawierająca dane drugiej strony transakcji. Płatność odbywa się za pośrednictwem Dotpay lub za pośrednictwem konta bankowego. Kupujący / Najemca otrzymuje na pocztę elektroniczną ( ) potwierdzenie płatności oraz numer transakcji w przypadku płatności przez Dotpay. Po bezskutecznym upływie tego czasu zarówno do Kupującego / Najemcy jak i do Sprzedającego / Wynajmującego przychodzi na adres poczty elektronicznej ( ) informacja o Zakończeniu Aukcji i braku potwierdzenia transakcji w przeznaczonym czasie. Artykuł 5 OGŁOSZENIE 11/19

12 1. W ramach ShopperOne każdy Użytkownik ma możliwość zamieszczania Ogłoszeń na czterech platformach: a) Kupię ; b) Wynajmę ; c) Zlecę ; d) Zamienię na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Użytkownik zamieszcza Ogłoszenie poprzez wypełnienie formularza ofertowego, który jest dostępny na ShopperOne w celu dokonania opisu Przedmiotu Ogłoszenia oraz wskazuje czas jego trwania: 7 dni, 14 dni, 30 dni. Następnie Użytkownik musi kliknąć Dalej, a następnie należy kliknąć Załóż wpis. W rezultacie na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika przychodzi informacja o pomyślnym założeniu nowego wpisu na ShopperOne; 3. Użytkownik, który posiada Przedmiot (nie ma tutaj wymogu posiadania Przedmiotu w Magazynie ) w celu złożenia Oferty kontaktuje się z Kupującym / Najemcą / Zleceniobiorcą / Zamieniającym za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej (Intranet); 4. Transakcja pomiędzy stronami dochodzi do skutku poza ShopperOne. 5. Po upływie okresu trwania Ogłoszenia Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) informację o końcu trwania Ogłoszenia. Artykuł 6 KOMUNIKACJA 1. O przebiegu każdej transakcji w ramach danej Aukcji, ShopperOne automatycznie informuje na bieżąco wszystkich Użytkowników będących uczestnikami danej Aukcji. Informacje te rozsyłane są na adresy poczty elektronicznej ( ) Użytkownika. 2. W toku każdej Aukcji jak i w ciągu trwania każdego Ogłoszenia każdy Użytkownik, nie zależnie od tego czy jest jej uczestnikiem (w przypadku Aukcji) może, za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej (Intranet), wysłać wiadomość do każdego z uczestników Aukcji jak i do każdego autora Ogłoszenia. 3. Po zakończeniu każdej Aukcji każdy Użytkownik uczestniczący w Aukcji może zamieścić komentarz do Aukcji z jej oceną, który trafia do drugiej strony uczestniczącej w Aukcji. 4. Wiadomości rozsyłane pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej (Intranet), jak i komentarze do Aukcji nie mogą zawierać: a) zwrotów lub określeń powszechnie uznanych za wulgarne; b) zwrotów lub określeń o charakterze pornograficznym; c) zwrotów lub określeń nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub waśni narodowych; d) danych kontaktowych podmiotów innych niż Użytkownik; e) adresów stron internetowych; f) treści o charakterze reklamowym i product placement. 5. W przypadku naruszenia art. 6 ust. 5 Regulaminu Shopper Group Sp. z o.o. zastrzega sobie 12/19

13 prawo ich usuwania, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika wiadomości lub komentarzy, jeżeli został zgłoszony: a) 120 dni od zakończenia Aukcji/Ogłoszenia; b) 30 dni od publikacji wiadomości lub komentarza. Artykuł 7 OPŁATY 1. Podstawowe usługi w postaci inicjowania Aukcji i zamieszczanie Ogłoszeń na okres 7, 14 oraz 30 dni świadczone przez Shopper Group Sp. z o.o. w ShopperOne na rzecz Użytkowników są nieodpłatne. 2. Shopper Group sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo lub ilościowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji. 3. Od Sprzedającego / Wynajmującego, który wygrał Aukcję, tj. został wybrany jako zwycięzca Aukcji przez Kupującego / Najemcę, Shopper Group Sp. z o.o. pobiera prowizję w wysokości opisanej w tabeli opłat. 4. Sprzedający / Wynajmujący, którzy nie wygrali Aukcji tj. nie zostali wybrani jako zwycięzcy Aukcji przez Kupującego / Najemcę, nie ponoszą żadnych opłat na rzecz Shopper Group Sp. z o.o. z tytułu samego udziału w Aukcji. 5. Każdy Użytkownik w ramach Twojego Konta zakładka Rozliczenia ma pełny dostęp do aktualnego stanu rozliczeń wobec Shopper Group Sp. z o.o. jak i do archiwalnych rozliczeń, jednak nie starszych niż powstałych po 1 stycznia danego kalendarzowego. 6. Shopper Group sp. z o.o. każdorazowo wystawia fakturę VAT za świadczone usługi przez Shopper Group sp. z o.o. na ShopperOne na rzecz Użytkowników, o których mowa w 1 sekcja I. ust. 7 lit. d) Regulaminu. Faktura VAT jest wystawiana na podstawie aktualnych danych, które Użytkownik zamieścił Twoim Koncie. Shopper Group Sp. z o.o. wystawia faktury VAT do dziesiątego dnia, po upływie końca okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy. 7. Użytkownik, o których mowa w 1 sekcja I. ust. 7 lit. d) Regulaminu oświadcza, że upoważnia Shopper Group sp. z o. o. do wystawiania faktur VAT za usługi świadczone przez Shopper Group Sp. z o.o. na ShopperOne, bez podpisu oraz przesyłania ich na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika. 8. Użytkownik może domagać się od Shopper Group Sp. z o.o. wystawienia i doręczenia mu faktury VAT w formie papierowej. Wystawienie takiej faktury VAT wiąże się z naliczeniem opłaty według Tabeli opłat i prowizji. 9. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego uregulowania należności pieniężnych wobec Shopper Group Sp. z o.o., tj. w terminie 7 dni od dnia przesyłania faktury VAT w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej ( ) Użytkownika. Podobnie rzecz przedstawia się gdy chodzi o fakturę VAT w wersji papierowej, z tym, że termin 7 dni liczy się od dnia doręczenia Użytkownikowi tej faktury VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na konto bankowe Shopper Group Sp. z o.o. o numerze /19

14 7192. Uważa się, że termin jest zachowany, jeżeli we wskazanym terminie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Shopper Group Sp. z o.o. wymaganą kwotą pieniężna. 10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu płatności, o którym mowa w 7 ust. 11 Regulaminu, Shopper Group Sp. z o.o. podejmie w stosunku do Użytkownika: a) czynności wskazane w 8 ust. 3 lit. d) Regulaminu; b) naliczenie odsetek ustawowych; c) podejmie kroki prawne w stosunku do Użytkownika wysłanie do Użytkownika Przedsądowe wezwania do zapłaty, a w przypadku jego bezskuteczności, skierowanie sprawy na drogę sądową. Artykuł 8 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Shopper Group Sp. z o.o. nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że którykolwiek z Użytkowników ma możliwość zawarcia i należytego wykonania Umowy. 2. Shopper Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek niezgodności związane z informacjami dotyczącymi Towaru jakie Użytkownik udostępnił na ShopperOne; b) jakiekolwiek wady fizyczne i prawne Przedmiotów oferowanych na ShopperOne jak i za bezpieczeństwo transakcji; c) zachowania Użytkowników na ShopperOne. 3. Shopper Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego lub stałego zablokowania dostępu do Twojego Konta lub dostępu do wybranych usług oferowanych na ShopperOne w następujących przypadkach: a) stwierdzenia niezgodności danych Użytkownika z danymi rzeczywistymi; b) stwierdzenie łamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu; c) wykorzystywanie Twojego Konta do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w Aukcjach; d) bezskutecznego upływu terminu płatności należności pieniężnych wobec Shopper Group Sp. zo.o. tytułem usług świadczonych przez Shopper Group Sp. z o.o. na ShopperOne; e) podejrzenie, że bezpieczeństwo Twojego Konta zostało zagrożone. Czasowe zablokowanie dostępu do Twojego Konta lub dostępu do wybranych usług oferowanych na ShopperOne następuje na czas niezbędny do weryfikacji działań Użytkownika pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa polskiego, prawa UE, prawa międzynarodowego zapobieżenia ewentualnej szkodzie innych Użytkowników, osób trzecich i Shopper Group Sp. z o.o. 4. Zanim dojdzie do sytuacji wskazanej w art. 7 ust. 3 i 4 Regulaminu Shopper Group Sp. z 14/19

15 o.o. zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o stwierdzeniu podstaw do podjęcia czynności wskazanych w art. 7 ust. 3 przez Shopper Group Sp. z o.o. Informacja ta zostanie doręczona Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). 5. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w art. 7 ust. 3 lit. d) Regulaminu Shopper Group Sp. z o.o., po bezskutecznym upływie terminu płatności należności pieniężnych na rzecz Shopper Group Sp. z o.o. do czasu uregulowania płatności przez Użytkownika, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu Użytkownika do Twojego Konta. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uregulowania należności pieniężnych wskazanego w Przedsądowym wezwaniu do zapłąty i skierowanie sprawy na drogę sądową, Shopper Group Sp. z o.o. dokona całkowitej blokady dostępu Użytkownika do Twojego Konta. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w art. 7 ust. 3 lit. e) Regulaminu Shopper Group Sp. z o.o. zastrzega możliwość zwrócenia się do Użytkownika o zmianę hasła umożliwiającego dostęp do Twojego Konta na ShopperOne. W przypadku odmowy przez Użytkownika zmiany hasła Shopper Group Sp. o.o. czasowo zablokuje dostęp Użytkownika do Twojego Konta do momentu zmiany hasła. 7. Zarówno czasowe jak i stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Twojego Konta wiąże się z zablokowaniem i usunięciem z ShopperOne wszystkich Aukcji i Ogłoszeń danego Użytkownika. 8. Użytkownik, którego dostęp do Twojego Konta został czasowo zablokowany, po odblokowaniu dostępu do Twojego Konta jest zobowiązany do ponownej pełnej weryfikacji swoich danych podanych przy Rejestracji na ShopperOne. Artykuł 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownik może złożyć reklamację na usługi, które zostały wskazane w Regulaminie, a które świadczone są przez Shopper Group z o.o. w ramach ShopperOne, a nie są wykonywane lub są nienależycie wykonywane przez Shopper Group z o.o. w ramach ShopperOne, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Shopper Group z o.o. odpowiedzialności nie ponosi. 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na ShopperOne w zakładce w formie pisemnej na adres Shopper Group z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 lok. 26, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia zaistnienia okoliczności wskazanych w ust Użytkownik traci uprawnienia przewidziane w art. 8 ust. 1-2 Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 nie zawiadomi o tym Shopper Group z o.o. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 4. Użytkownik powinien w reklamacji zawrzeć co najmniej następujące informacje: a) nazwę pod jaką Użytkownik występuje na ShopperOne (login); b) data zdarzenia; c) opis zdarzenia; d) adres doręczenia odpowiedzi na reklamację (w przypadku reklamacji składanej w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) będącego podstawą do złożenia reklamacji. W przypadku braku w reklamacji 15/19

16 którejkolwiek z wyżej podanych informacji, Shopper Group z o.o. wzywa Użytkownika do uzupełniania braków w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie przez Użytkownika braków reklamacji w zakreślonym terminie, spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 5. Jeżeli Shopper Group z o.o., który otrzymał od Użytkownika reklamację określoną w art. 8 ust. 1, nie ustosunkował się do tej reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 6. Shopper Group z o.o. udziela odpowiedzi w formie pisemnej, którą wysyła do Użytkownika w identycznej formie jak otrzymał reklamację, tzn. jeżeli reklamacja została doręczona za pośrednictwem formularza kontaktowego, odpowiedź na reklamację będzie doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) na Konto Użytkownika w ShopperOne, a w przypadku doręczenia reklamacji w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego, odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Artykuł 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Użytkownik - Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy z Shopper Group Sp. z o.o. odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Użytkownik - Konsument może odstąpić od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy złożone na piśmie i wysłane pocztą na adres: Shopper Group Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 lok Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 4. Użytkownik - Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce - Kontakt lub drogą elektroniczną na adres Jeżeli Użytkownik - Konsument skorzysta z tej możliwości, Shopper Group Sp. z o.o. prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik - Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi - Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawarta. 7. Jeżeli Użytkownik - Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Shopper Group Sp. z o.o. przyjął jego Ofertę, Oferta przestaje wiązać. 8. Shopper Group Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika - Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Użytkownikowi - Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w związku z realizacją przez Shopper Group Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług - 16/19

17 pośrednictwo w zawieraniu umów na ShopperOne. 9. Shopper Group Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik - Konsument, chyba że Użytkownik - Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 10. Jeżeli Użytkownik - Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania dostarczenia treści cyfrowych, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny. 11. Samo odstąpienie od Umowy jaka łączy Użytkownika z Shopper Group Sp. z o.o. nie zwalnia tego Użytkownika od terminowego uregulowania wszelkich należności pieniężnych wobec innych Użytkowników wynikających z zawartych Transakcji w ramach funkcjonowania ShopperOne. Artykuł 11 WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w stosunku do Shopper Group Sp. z o.o. (jednostronne rozwiązanie). Złożenie oświadczenie woli przez Użytkownika następuje poprzez poinformowanie o tym Shopper Group Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce - Kontakt. 2. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu następuje ze skutkiem natychmiastowym, z tym zastrzeżeniem, iż zainicjowane Aukcje jak i zamieszczone Ogłoszenia trwają do ich regulaminowego zakończenia, a Użytkownik nie będzie mógł inicjować nowych Aukcji i zamieszczać nowe Ogłoszenia, choć przez cały ten czas zachowuje dostęp do Twojego Konta. Po zakończeniu ostatnich Aukcji lub zakończeniu trwania Ogłoszenia, w terminie 7 dni Twoje Konto Użytkownika zostanie usunięte z ShopperOne. 3. Shopper Group Sp. z o.o. w przypadku stałego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Twojego Konta w sytuacji wskazanej w art. 8 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie wypowie Umowę Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym, z tym zastrzeżeniem, iż zainicjowane Aukcje jak i zamieszczone Ogłoszenia trwają do ich regulaminowego zakończenia, a Użytkownik nie będzie mógł inicjować nowych Aukcji i zamieszczać nowe Ogłoszenia, choć przez cały ten czas zachowuje dostęp do Twojego Konta. Po zakończeniu ostatnich Aukcji lub zakończeniu trwania Ogłoszenia, w terminie 7 dni Twoje Konto Użytkownika zostanie usunięte z ShopperOne. 4. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika nie zwalnia go od terminowego uregulowania wszelkich należności pieniężnych wobec Shopper Group Sp. z o.o. wynikających z uczestnictwa w ShopperOne. Podobnie rzecz ma się w przypadku gdy wypowiedzenie Umowy dokonuje Shopper Group Sp. z o.o. w stosunku do Użytkownika. 5. Samo wypowiedzenie Umowy jaka łączy Użytkownika z Shopper Group Sp. z o.o. nie zwalnia tego Użytkownika od terminowego uregulowania wszelkich należności pieniężnych 17/19

18 wobec innych Użytkowników wynikających z zawartych Transakcji w ramach funkcjonowania ShopperOne. Artykuł 12 ZMIANA REGULAMINU 1. Shopper Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie informując o tym wszystkich Użytkowników w dwojaki sposób, iż po pierwsze - na stronie głównej ShopperOne podawana jest informacja o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem daty ostatniej jego zmiany, po drugie Użytkownik informowany jest o zmianie Regulaminu przy przy pierwszym logowaniu się na ShopperOne po zmianie Regulaminu oraz o możliwości akceptacji tych zmian, jak i o możliwości odmowy akceptacji zmiany Regulaminu. Logowanie się na ShopperOne automatycznie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu następuje poprzez poinformowanie o tym Shopper Group Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce - Kontakt, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Shopper Group Sp. z o.o. przez Użytkownika. 2. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika w przypadku o którym mowa w art. 12 ust. 1 Regulaminu następuje ze skutkiem natychmiastowym, z tym, że Aukcje zainicjowane przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu, jak i Ogłoszenia zamieszczone na ShopperOne w tym samym czasie są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zainicjowania Aukcji, czy zamieszczenia Ogłoszenia. Oznacza to, że po wypowiedzeniu Umowy zainicjowane Aukcje jak i zamieszczone Ogłoszenia trwają do ich regulaminowego zakończenia, a Użytkownik nie będzie mógł inicjować nowych Aukcji i zamieszczać nowe Ogłoszenia, choć przez cały ten czas zachowuje dostęp do Twojego Konta. Po zakończeniu ostatnich Aukcji lub zakończeniu trwania Ogłoszenia, w terminie 7 dni Twoje Konto Użytkownika zostanie usunięte z ShopperOne. 3. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika nie zwalnia go od terminowego uregulowania wszelkich należności pieniężnych wobec Shopper Group Sp. z o.o. wynikających z uczestnictwa w ShopperOne. 4. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika w przypadku o którym mowa w art. 12 ust. 1 Regulaminu nie skutkuje powstaniem po stronie Shopper Group Sp. z o.o. roszczenia o zapłatę na jego rzecz jakiekolwiek odszkodowania, czy też odstępnego od Użytkownika. Również po stronie Użytkownika nie powstaje roszczenie o zapłatę na jego rzecz od Shopper Group Sp. z o.o. jakiegokolwiek odszkodowania, czy też odstępnego z tytułu wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika. 5. Samo wypowiedzenie Umowy jaka łączy Użytkownika z Shopper Group Sp. z o.o. w przypadku o którym mowa w art. 12 ust. 1 Regulaminu nie zwalnia tego Użytkownika od terminowego uregulowania wszelkich należności pieniężnych wobec innych Użytkowników wynikających z zawartych Transakcji w ramach funkcjonowania ShopperOne. Artykuł 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku (poczta elektroniczna) wszystkie informacje o dokonywanych przez niego transakcjach na ShopperOne. 18/19

19 2. Jeżeli chodzi o wymogi techniczne ShopperOne, to korzystanie z ShopperOne jest możliwe przy użyciu przeglądarek Internetowych: a) Internet Explorer 8 lub nowszy; b) Mozilla Firefox 3.6 lub nowsza; c) Google Chrome lub nowszy. Shopper Group Sp. z o.o. będzie na bieżąco informował Użytkowników o rozszerzeniu dostępnych przeglądarek internetowych. 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny. 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 5. Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a Shopper Group Sp. z o.o., będą rozstrzygane przez sąd właściwego zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego. 6. Integralną częścią Regulaminu są niżej wskazane załączniki: a) Tabela Opłat b) Wzór odstąpienia od Umowy c) Polityka Prywatności d) Przerwy i awarie techniczne e) Komentarze i oceny f) Zakładka nasi sprzedawcy oraz emisja reklam 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2015 r. 19/19

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży):

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży): UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Sprzedającym:... z siedzibą w:...,...(kod pocztowy, miejscowość),...(ulica, numer)..., wpisany do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Art. 1 Definicje Instytut Sprzedaży - Instytut Sprzedaży Konrad Wierzelewski, z

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A.

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów i innych ruchomości poprzez aukcję

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-228-09-57, REGON 241244899 PORTAL - prowadzony przez BIS w języku polskim serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUKNIESZ.PL

REGULAMIN DRUKNIESZ.PL REGULAMIN DRUKNIESZ.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Suldus - Suldus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo