Jesteœmy dystrybutorem IT specjalizuj¹cym siê w sprzeda y: urz¹dzeñ peryferyjnych, drukarek, kopiarek, faksów oraz czêœci serwisowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteœmy dystrybutorem IT specjalizuj¹cym siê w sprzeda y: urz¹dzeñ peryferyjnych, drukarek, kopiarek, faksów oraz czêœci serwisowych"

Transkrypt

1 2009 TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA

2 KIM JESTEŒMY Jesteœmy dystrybutorem IT specjalizuj¹cym siê w sprzeda y: materia³ów eksploatacyjnych, akcesoriów,papierów oraz artyku³ów biurowych urz¹dzeñ peryferyjnych, drukarek, kopiarek, faksów oraz czêœci serwisowych noœników magnetycznych i optycznych komputerów, podzespo³ów i oprogramowania

3 HISTORIA I ROZWÓJ Dzia³amy na rynku od 1988 roku od 1994 roku w formie spó³ki akcyjnej. Nale ymy do œcis³ej czo³ówki firm informatycznych w Polsce od 1996 roku jesteœmy notowani wœród stu najwiêkszych firm bran y IT w rankingu polskich firm z bran y IT (raporty Teleinfo, ComputerWorld, CRN). Rozwijamy siê dynamicznie, rokrocznie odnotowujemy wzrost obrotów. Przez ostatnie osiem lat wartoœæ realizowanej przez nas sprzeda y wzros³a prawie trzykrotnie, by w 2008r. osi¹gn¹æ wartoœæ 232 mln. PLN

4 NASZA OFERTA Dysponujemy najbogatsz¹ w Polsce ofert¹ oryginalnych i kompatybilnych produktów renomowanych, œwiatowych Producentów: - materia³y eksploatacyjne i akcesoria atramenty i g³owice z tuszem, tonery i bêbny, taœmy barwi¹ce, papiery du ego i ma³ego formatu, folie, myszy i podk³adki, klawiatury, listwy zasilaj¹ce, pude³ka, baterie, kontrolery, kable i prze³¹czniki komputerowe, œrodki czyszcz¹ce do urz¹dzeñ biurowych; - artyku³y biurowe artyku³y piœmiennicze, archiwizacja, galanteria papiernicza, akcesoria biurowe, materia³y do oprawy dokumentów, urz¹dzenia biurowe - urz¹dzenia peryferyjne drukarki, kopiarki, faksy, rzutniki, projektory, skanery, plotery oraz czêœci serwisowe - noœniki magnetyczne i optyczne p³yty CD-R, DVD, kasety do streamerów, dyski ZIP, dyskietki, kasety audio/wideo - komputery, podzespo³y, oprogramowanie (notebooki, palmtopy, procesory, p³yty g³ówne, obudowy komputerowe, pamiêci, napêdy, zasilacze, produkty i urz¹dzenia sieciowe, monitory organizujemy skup pustych tonerów i g³owic.

5 NASI DOSTAWCY W naszej specjalnoœci posiadamy najwiêksz¹ liczbê autoryzacji producentów: Jesteœmy Autoryzowanym Dystrybutorem firm: BROTHER, CANON, EPSON, SAMSUNG, HP Invent, KONICA- MINOLTA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, VERBATIM, TOSHIBA, INTERNATIONAL PAPER, INTENSO, SHARP, RICOH Jesteœmy Wy³¹cznym, Autoryzowanym Dystrybutorem firm: FULLMARK i TAEROSOL ORAZ eprimo Jesteœmy partnerem firm: 3M, GESTETNER, KYOCERA-MITA, LANIER, LG, MICROSOFT, NASHUATEC, OCE, OLIVETTI, PHILIPS, RISO, SEIKOSHA, SONY, TALLY-GENICOM, TDK, XEROX-TEKTRONIX; Prowadzimy sprzeda produktów wielu innych firm: 3COM, A4TECH, ACER, ADAPTEC, AMD, APC, ARGO, ASUS, AVER, BIC, CITIZEN, COMPUPRINT, COREL, CREATIV LABS, D-LINK, DAN-MARK, DELL, EMERSON, EVER, FIAN, FUJITSU, HSK, IBM, IMATION, INTEL, IOMEGA, KENSINGTON, KINGSTON, LEITZ, LENOVO, LG, LOGITECH, MAXDATA, MAXTOR, MICROCOM, MSI, MUSTEK, NEC, NOVELL, PENTAX, PENTEL, PILOT, PLEXTOR, PLUSTEK PRINTRONIX, REX-ROTARY, SAGEM, SEAGATE, SIEMENS, SOLTEK, STAR, SYMANTEC, TANDBERG DATA, TRACER, TRIUMPH, ADLER, UTAX, WESTERN DIGITAL, XPOWER, ZYXEL.

6 DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓ PRACOWAÆ Gwarantujemy rzetelnoœæ oferty adresowanej do wymagaj¹cego Partnera: ATRAKCYJNE WARUNKI HANDLOWE atrakcyjne ceny i dogodne terminy p³atnoœci, umo liwiaj¹ce naszym Partnerom budowanie przebojowej oferty handlowej; terminy p³atnoœci racjonalnie dostosowujemy do potrzeb Partnera - umo liwiamy dokupienie wyd³u enia terminu p³atnoœci. Potwierdzeniem atrakcyjnoœci naszych warunków jest szerokie grono aktywnie wspó³pracuj¹cych z nami Resellerów (ponad 2000 aktywnych Partnerów). Nasi Partnerzy umo liwili nam zdobycie bardzo dobrej pozycji w obrotach z producentami; znacz¹ce udzia³y w sprzeda y pozwalaj¹ nam rewan owaæ siê niskimi cenami i innymi udogodnieniami handlowymi.

7 DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓ PRACOWAÆ KOMPLETNA OFERTA blisko pozycji asortymentowych gwarantujemy naszym Partnerom mo liwoœæ kompleksowego zaopatrzenia, uzyskania oszczêdnoœci czasu i kosztów pozyskania towaru, poszukiwane towary jako jedyni w Polsce realizujemy zamówienia na ma³o popularne produkty.

8 DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓ PRACOWAÆ NATYCHMIASTOWA DOSTÊPNOŒÆ WIÊKSZOŒCI WYROBÓW sta³a dostêpnoœæ produktu w magazynie nasz dzia³ logistyki zapewnia bie ¹c¹ dostêpnoœæ towarów, dziêki temu nasi Partnerzy zaopatruj¹ siê bez koniecznoœci ponoszenia kosztów magazynowania. GWARANTOWANA JAKOŒÆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW wspó³pracuj¹c bezpoœrednio z Producentami dajemy naszym Partnerom bezpieczeñstwo i pewnoœæ pochodzenia towarów.

9 DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓ PRACOWAÆ PAKIET POMOCY HANDLOWEJ gwarantujemy ci¹g³oœæ dostaw i uwzglêdnienie naszych Partnerów w planach handlowo-marketingowych Producentów, uzyskujemy to dziêki raportom przekazywanych Producentom o wspó³pracuj¹cych z nami Partnerach; aktualizujemy na bie ¹co ofertê i przekazujemy wszystkim Partnerom informacje o nowoœciach; dysponujemy najwiêksz¹ w Polsce liczb¹ kompetentnych i rzetelnych handlowców zapewniaj¹cych fachowe doradztwo i mi³¹ obs³ugê; stosujemy protekcjê magazynow¹ i cenow¹ przy zmianach cen Producentów.

10 DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓ PRACOWAÆ PAKIET POMOCY MARKETINGOWEJ poœredniczymy w przekazywaniu materia³ów reklamowych miêdzy Producentami i naszymi Partnerami; uczestniczymy w realizacji planów marketingowych Producentów oraz przekazujemy œrodki i nagrody dla lojalnych Partnerów wspó³pracuj¹cych z Producentami za naszym poœrednictwem; oferujemy wsparcie dla handlu B2B; u³atwiamy korzystanie z naszych zasobów do generowania oferty handlowej naszych Partnerów. PAKIET POMOCY TECHNICZNEJ realizujemy reklamacje Partnerów przez nasz serwis w bezpoœredniej wspó³pracy z Producentami; przekazujemy na bie ¹co Producentom informacje o zmianach i problemach jakoœciowych sygnalizowanych przez naszych Partnerów; oferujemy wsparcie serwisowe i czêœci serwisowe do urz¹dzeñ biurowych i podzespo³y do komputerów.

11 NAGRODY I WYRÓ NIENIA LO A JAKOŒCI Firma Praxis SA zosta³a wyró niona certyfikatem Europejskiego Instytutu Jakoœci, który potwierdzi³ wysoki poziom zarz¹dzania firm¹ oraz obs³ugi partnerów handlowych. GAZELE BIZNESU Od oœmiu lat dziennik gospodarczy PULS BIZNESU przyznaje Praxis SA statuetkê Gazele Biznesu, uznaj¹c nasz¹ firmê za jedn¹ z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê firm z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

12 CENTRALA I ODDZIA Y FIRMY Gdañsk ul. aglowa 1 Tel./fax: (58) Gdañsk Wroc³aw ul. Krakowska Tel./fax: (71) Kraków ul. Wielicka 25 Tel./fax: (12) Poznañ ul. Bia³oœliwska 26 Tel./fax: (61) Wroc³aw Poznañ Kraków Warszawa Warszawa ul. Równoleg³a 9A Tel.: (22) Fax: (22) Centrala firmy: Warszawa , ul. Równoleg³a 9A Tel.: (22) ; Fax: (22) ,

CZYM JEST BIZNESLINK?

CZYM JEST BIZNESLINK? CZYM JEST BIZNESLINK? BiznesLink to unikatowe rozwiązanie, oparte na internetowym systemie sprzedaży klasy B2B, skierowane do wszystkich firm dokonujących zakupów produktów z branży IT. Dzięki zaletom

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT Korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem informatyki s¹ trudne do przecenienia. Informatyka jest dziœ tak naturalnym, e wrêcz niezauwa alnym sk³adnikiem procesów realizowanych w ka dej Organizacji. O tym jak

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

Lista punktów serwisowych poszczególnych producentów:

Lista punktów serwisowych poszczególnych producentów: Jak i gdzie reklamować dany sprzęt. Zestawy komputerowe montowane przez Bartwawa & Computers Bartłomiej Zuchniarz Warunki rękojmi i gwarancji: Wszystkie produkty zakupione z opcją montażu objęte są standardowymi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY SPIS TREŒCI INDEKS 345237 numer 1 (97), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2008 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul.

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo