PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE"

Transkrypt

1

2 PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE POJĘCIA, INSTYTUCJE, ZASADY redakcja naukowa Zofia Duniewska Barbara Jaworska-Dębska Małgorzata Stahl Warszawa 2014

3 Stan prawny na 1 października 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Wolters Kluwer Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na POLSKA IZBA KSIĄŻKI Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Słowo wstępne Zagadnienia wprowadzające miejsce, rola, determinanty, określenie i cechy prawa administracyjnego materialnego (Zofia Duniewska) Część I PRAWO OSOBOWE Rozdział 1 Obywatelstwo polskie (Marek Lewicki) Pojęcie obywatelstwa Regulacja prawna obywatelstwa polskiego Zasady ogólne prawa o obywatelstwie polskim Nabycie obywatelstwa polskiego Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie Nabycie obywatelstwa polskiego przez znalezienie Nabycie obywatelstwa polskiego przez przysposobienie Nabycie obywatelstwa polskiego przez repatriację Nabycie obywatelstwa polskiego przez uznanie za repatrianta Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze aktu indywidualnego Nadanie obywatelstwa polskiego Uznanie za obywatela polskiego Przywrócenie obywatelstwa polskiego Utrata obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Prowadzenie rejestrów Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura

5 Spis treści Rozdział 2 Cudzoziemcy (Artur Krakała) Pojęcie cudzoziemca i ogólna charakterystyka unormowań dotyczących jego statusu Wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wprowadzenie Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej Wiza Inne warunki wjazdu Odmowa wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego Formy pobytu cudzoziemców w Polsce Wprowadzenie Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Zezwolenie na osiedlenie się Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej Prawo pobytu Prawo stałego pobytu Dokumenty wydawane cudzoziemcom Karta pobytu Polski dokument podróży dla cudzoziemca Polski dokument tożsamości cudzoziemca Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karta pobytu i karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Karta Polaka Wydalenie cudzoziemców Zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia Udzielanie ochrony cudzoziemcom Wprowadzenie Status uchodźcy Procedura nadania statusu uchodźcy Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca Pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Ochrona uzupełniająca Przesiedlenie i relokacja

6 Spis treści Prawa i obowiązki uchodźcy lub cudzoziemca korzystającego z ochrony uzupełniającej Azyl Pobyt tolerowany Ochrona czasowa cudzoziemców Wybrane szczególne prawa i obowiązki cudzoziemców Wprowadzenie Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Oświata i szkolnictwo wyższe Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Imiona i nazwiska (Zofia Duniewska) Zagadnienia wstępne Zmiana imion i nazwisk w ujęciu ewolucyjnym Zmiana imion i nazwisk na gruncie obowiązujących unormowań prawnych Pojęcie zmiany imienia lub nazwiska, tryb zmiany Przesłanki zmiany nazwiska lub imienia Przesłanki pozytywne Przesłanki negatywne Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystania literatura Rozdział 4 Akty stanu cywilnego (Zofia Duniewska, Marek Lewicki) Stan cywilny, akty stanu cywilnego Ogólna charakterystyka rejestracji stanu cywilnego Zasady rejestracji stanu cywilnego Rejestracja urodzenia Rejestracja aktu małżeństwa Rejestracja zgonu Uwagi końcowe Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura

7 Spis treści Rozdział 5 Ewidencja ludności (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Dowody osobiste (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Paszporty (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Ochrona wolności sumienia i wyznania (Michał Kasiński) Pojęcie oraz zakres wolności sumienia i wyznania Spór wokół rozumienia wolności sumienia i wyznania Podmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania Przedmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania Zakazy dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania Granice wolności sumienia i wyznania Gwarancje wolności sumienia i wyznania Pojęcie i prawne typy związków wyznaniowych Pojęcie związku wyznaniowego Prawne typy związków wyznaniowych Rejestracja związku wyznaniowego Działalność związków wyznaniowych Działalność związków wyznaniowych w sprawach własnych Działalność związków wyznaniowych w sferze publicznej Funkcje publiczne związków wyznaniowych w zakresie oświaty Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Część II OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I WSPIERANIE RODZINY Rozdział 1 Ochrona zdrowia Zagadnienia ogólne (Ryszarda Michalska-Badziak) Podstawy prawne ochrony zdrowia (Ryszarda Michalska-Badziak) Organizacja i zadania administracji publicznej w ochronie zdrowia (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka)

8 Spis treści 1.4. Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka) Działalność lecznicza Podmioty wykonujące działalność leczniczą Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka) Pacjent i jego prawa (Ryszarda Michalska-Badziak) Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów (Ryszarda Michalska-Badziak) Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z orzecznictwa sądów powszechnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Pomoc społeczna (Ryszarda Michalska-Badziak) Geneza, pojęcie i cele pomocy społecznej Podstawy prawne pomocy społecznej Zadania i organizacja pomocy społecznej Zasady pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej Rodzaje i charakterystyka świadczeń pomocy społecznej Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (Sylwia Łakoma) Formy wspierania rodziny Piecza zastępcza a wychowanie w rodzinie Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Część III PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE Rozdział 1 Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obrotu napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia

9 Spis treści 1.3. Zakres ustawowej regulacji alkoholowej Import napojów alkoholowych Obrót hurtowy napojami alkoholowymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych Zakaz reklamy napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Problemy związane a alkoholem Nietrzeźwość publiczna Zakaz wykonywania niektórych czynności lub zawodów Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu System świadczeń społecznych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Przeciwdziałanie narkomanii (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia Podstawowe kierunki działań w ramach przeciwdziałania narkomanii Leczenie odwykowe Zakres reglamentacji środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów Zakaz reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających Reglamentacja wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych Reglamentacja obrotu zagranicznego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz słomą makową Obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi Obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi produktami leczniczymi Kontrola i nadzór Reglamentacja upraw maku i konopi, zbioru mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii Sankcje administracyjne Zakończenie Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura

10 Spis treści Rozdział 3 Przeciwdziałanie nikotynizmowi (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia Instrumenty ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu Ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego Leczenie odwykowe Reglamentacja produkcji wyrobów tytoniowych Reglamentacja sprzedaży wyrobów tytoniowych Zakaz reklamy Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z rozstrzygnięć nadzorczych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Katarzyna Wlaźlak) Zagadnienia ogólne Organizacja i charakter zadań organów administracji rządowej Charakter zadań jednostek samorządu terytorialnego Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół interdyscyplinarny Procedura Niebieskie Karty Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Część IV DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, MUZEA I BIBLIOTEKI Rozdział 1 Prowadzenie działalności kulturalnej (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie kultury, działalności kulturalnej i instytucji kultury Rodzaje instytucji kultury, obowiązki organizatorów Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Muzea i biblioteki (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie i zadania bibliotek. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna Rodzaje i organizowanie bibliotek Tworzenie i likwidacja bibliotek

11 Spis treści 2.4. Regulacje unijne dotyczące bibliotek Pojęcie i zadania muzeów. Muzealia Rodzaje muzeów Obowiązki organizatorów muzeów. Tworzenie i likwidacja muzeów. Powołanie i odwołanie dyrektora muzeum Opłaty za korzystanie z usług muzeów Z orzecznictwa sądów powszechnych Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie zabytku, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Formy i sposób ochrony zabytków Wywóz zabytków za granicę. Rodzaje pozwoleń Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Część V SZKOŁY WYŻSZE, STOPNIE NAUKOWE, UPRAWNIENIA ZAWODOWE Rozdział 1 Szkoły wyższe (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Wprowadzenie Pojęcie szkoły wyższej Tworzenie i likwidacja szkoły wyższej Współdziałanie szkół wyższych Organizacja szkoły wyższej Organizacja studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających Status użytkownika szkoły wyższej Prawotwórstwo organów szkoły wyższej Organizacje studenckie, organizacje doktorantów Nadzór i kontrola nad działalnością szkoły wyższej Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Stopnie i tytuł naukowy (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Wprowadzenie Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki Tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

12 Spis treści Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Nabywanie uprawnień zawodowych (Maria Karcz-Kaczmarek) Określenie i rodzaje zawodów w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej Rola samorządów zawodowych w dostępie do niektórych zawodów Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Część VI PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY Rozdział 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Małgorzata Stahl) Zagadnienia ogólne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne w powiecie, województwie i na szczeblu krajowym Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji Ochrona interesów osób trzecich w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Gospodarka nieruchomościami (Renata Lewicka) Cel i przedmiot gospodarki nieruchomościami Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości Wywłaszczanie nieruchomości Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Inne ograniczenia prawa własności nieruchomości Podziały nieruchomości Scalanie i podział nieruchomości Opłata adiacencka Prawo pierwokupu nieruchomości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

13 Spis treści Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Wolność budowlana i jej ograniczenia (Renata Lewicka) Wolność budowlana i prawo budowlane Uczestnicy procesu budowlanego Reglamentacja procesu budowlanego Samowola budowlana Budowa, oddawanie do użytku i utrzymanie obiektów budowlanych Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 568 Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Część VII PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA Rozdział 1 Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska (Piotr Korzeniowski) Pojęcie systemu prawa ochrony środowiska Struktura systemu prawa ochrony środowiska Kształtowanie się systemu prawa ochrony środowiska Rola i zadania ustawy Prawo ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska Przedmiot prawa ochrony środowiska Polityka ochrony środowiska Bezpieczeństwo ekologiczne Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Zasady ogólne prawa ochrony środowiska (Piotr Korzeniowski) Pojęcie zasad ogólnych prawa ochrony środowiska Źródła katalogu zasad ogólnych prawa ochrony środowiska Zasada zrównoważonego rozwoju Zasada kompleksowości ochrony środowiska Zasada prewencji Zasada przezorności Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczającego środowisko (zasada zanieczyszczający płaci ) Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie Zasada partycypacji publicznej Wybrana i wykorzystana literatura

14 Spis treści Rozdział 3 Zadania administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 5 Procedury ocen oddziaływania na środowisko (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Ochrona jakości zasobów środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Ochrona przed zanieczyszczeniami (Marek Górski) Zakres regulacji ustawa Prawo ochrony środowiska i przepisy szczegółowe Pozwolenie emisyjne Poważne awarie Przepisy szczególne w zakresie ochrony powietrza Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Gospodarowanie odpadami (Marek Górski) Założenia ogólne regulacji Postępowanie z odpadami komunalnymi Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 9 Gospodarowanie wodami śródlądowymi (Aneta Kaźmierska-Patrzyczna) Podstawy prawne gospodarowania wodami Własność i prawne formy korzystania z wód Pozwolenie wodnoprawne Zarządzanie zasobami wodnymi Ochrona wód przed zanieczyszczeniem Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 10 Wybrane zagadnienia ochrony biosfery Ochrona różnorodności biologicznej (Monika A. Król)

15 Spis treści Ochrona terenów zieleni i zadrzewień (Marek Górski) Humanitarna ochrona zwierząt (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 11 Instrumenty finansowoprawne w systemie przepisów ochrony środowiska (Agnieszka Jaworowicz-Rudolf) Opłaty za korzystanie ze środowiska Administracyjne sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania z zasobów środowiska Opłata produktowa Fundusze celowe w ochronie środowiska Różnicowanie stawek podatków i innych danin publicznych służące osiąganiu celów ochrony środowiska Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 12 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska (Agnieszka Jaworowicz- Rudolf) Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność administracyjna Odpowiedzialność z tytułu zapobiegania i naprawiania szkód w środowisku Wybrana i wykorzystana literatura Część VIII OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OBRONA NARODOWA Rozdział 1 Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja administracyjna (Ewa Olejniczak-Szałowska) Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego Policja administracyjna w ujęciu funkcjonalnym i podmiotowym Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych (Ewa Olejniczak- Szałowska) Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury

16 Spis treści Wybrana i wykorzystana literatura Bezpieczeństwo imprez masowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Ochrona osób i mienia. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji (Ewa Olejniczak-Szałowska) Ochrona osób i mienia Uwagi ogólne Ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony i ich uprawnienia Nadzór nad specjalistycznymi, uzbrojonymi formacjami ochronnymi Uwagi końcowe Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Reglamentacja dostępu do broni i amunicji Uwagi ogólne Wydawanie pozwoleń na broń Cofnięcie pozwolenia na broń oraz zakaz noszenia broni Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji, zasady posiadania broni przez cudzoziemców Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Ochrona przeciwpożarowa (Rafał Budzisz) Zagadnienia wprowadzające Działania prewencyjne i kontrolne w ochronie przeciwpożarowej Krajowy system ratowniczo-gaśniczy System powiadamiania ratunkowego Jednostki ochrony przeciwpożarowej Działania ratownicze Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura

17 Spis treści Rozdział 5 Ratownictwo medyczne (Rafał Budzisz) Zagadnienia wprowadzające Organizacja systemu ratownictwa medycznego Obowiązek współpracy innych jednostek ratowniczych z ratownictwem medycznym Akcja ratownicza Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Zarządzanie kryzysowe. Ochrona przed powodzią, suszą i poważnymi awariami (Ewa Olejniczak-Szałowska) Zarządzanie kryzysowe Ochrona przed powodzią i ochrona przed suszą Przeciwdziałanie poważnej awarii przemysłowej Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy (Ewa Olejniczak-Szałowska) Uwagi ogólne Stan klęski żywiołowej Stan wyjątkowy Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Prawo obrony narodowej (Michał Kasiński) Pojęcie obrony narodowej i systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej Istota i struktura systemu obronnego Kierowanie obronnością państwa przez organy państwowe Dowodzenie Siłami Zbrojnymi Pojęcie, zadania i struktura Sił Zbrojnych Struktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Dowodzenie Siłami Zbrojnymi w czasie wojny i stanu wojennego Użycie lub pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Podstawy prawne, zakres i rodzaje powszechnego obowiązku obrony Administrowanie rezerwami osobowymi Czynna służba wojskowa

18 Spis treści 8.7. Niemilitarne formy realizacji powszechnego obowiązku obrony Obrona cywilna Służba w jednostkach zmilitaryzowanych Świadczenia na rzecz obrony Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Autorzy

19

20 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) p.a.s.c. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) p.o.ś. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) pr. wod. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) p.s.w. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 21

21 Wykaz skrótów TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z , s. 47) u.c. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz z późn. zm.) u.d.a.r. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z późn. zm.) u.d.l. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) u.e.l.d.o. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) u.g.n. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) u.g.w.s.w. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz z późn. zm.) u.m. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) u.o. ustawa z dnia 14 grudnia 2000 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) u.o.p. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) u.ob.p. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) u.o.p.d.k. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) u.o.z. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz z późn. zm.) u.o.z.p. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz z późn. zm.) u.p.o.o. ustawa z dnia 21 listopada 1961 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) u.p.p. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) u.p.p.r. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) u.p.s. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) u.p.z.p. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) u.r. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 22

prawo administracyjne materialne

prawo administracyjne materialne prawo administracyjne materialne redakcja naukowa Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE prawo administracyjne materialne redakcja

Bardziej szczegółowo

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego Spis treści Rozdział I. Prawo geodezyjne i kartograficzne 9 1. Kwestie ogólne 9 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna 10 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 11 4. Ewidencja gruntów i budynków 12 5. Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia 9 Leszek Bielecki

Rozdział I. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia 9 Leszek Bielecki Spis treści Rozdział I. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia 9 1. Zagadnienia wstępne. Kwestie podstawowych pojęć 9 2. Zagadnienia zasadnicze. Ograniczenia zasady wolności gospodarczej 16 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Administracyjne prawo osobowe 1. Obywatelstwo 1.2.1. Posiadanie obywatelstwa 1.2.2. Nabycie obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 1. Wolność zgromadzeń 15 1.1. Uwagi ogólne 15 1.2. Wolność zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA KOMENTARZ Damian Wąsik Warszawa 2015 Stan prawny na 2 stycznia 2015 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Kinga Puton Opracowanie redakcyjne Dagmara

Bardziej szczegółowo

TRZYNASTKI PO WYROKU TK

TRZYNASTKI PO WYROKU TK E-PORADNIK TRZYNASTKI PO WYROKU TK Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Cz. I: Jarosław Marciniak, Joanna Lesińska Cz. II: Michał Culepa, Małgorzata Skibińska, Paulina Zawadzka-Filipczyk Redaktor

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa modułu : Prawo administracyjne część II 2. Kod modułu : PAII (10-PAII-22-a1-n) 3. Rodzaj modułu : Obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Administracja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia niestacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia niestacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia niestacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo administracyjne.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Istota prawa. Historyczny charakter państwa i prawa pojęcia: państwo i prawo związki między państwem a prawem 2 Sposoby powstawania prawa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa W prawoznawstwie stosowanie prawa nie jest pojęciem w pełni jednoznacznym, gdyż konkretny model stosowania prawa może wykazywać szereg cech związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska Spis treści Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce ROZDZIAŁ II. Zasady ogólne prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRAWO ADMINISTRACYJNE (ramowy program ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA, studia stacjonarne i niestacjonarne (...) studiowanie to przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE PRAWO ADMINISTRACYJNE RED. MAREK WIERZBOWSKI Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

3) jest stanowiony na podstawie i w granicach ustaw

3) jest stanowiony na podstawie i w granicach ustaw CZ. 2 1) jest to podstawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego 2) obowiązuje powszechnie na obszarze działania organów, które go ustanowiły (a więc lokalnie) 3) jest stanowiony na podstawie i w granicach

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

z materialnego administracyjnego

z materialnego administracyjnego Redakcja naukowa Joanna Sylwia Kierzkowska Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego Gdańsk 2015 Recenzent prof. zw. dr hab. Marek Górski Opracowanie kierowane do studentów prawa i administracji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 Elżbieta Skowrońska-Bocian KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 30 października 2015 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRAWO ADMINISTRACYJNE (ramowy program ćwiczeń) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA, studia stacjonarne i niestacjonarne (...) studiowanie to przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: fakultatywny Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jan Jeżewski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRAWO ADMINISTRACYJNE (ramowy program ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA, studia stacjonarne i niestacjonarne (...) studiowanie to przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI

Spis treści. Przedmowa... XI Przedmowa...................................................... XI Wykaz skrótów................................................... XIII Rozdział I. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Prawo administracyjne Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Administracja Łac. ministrare słuŝyć administrare być pomocnym, obsługiwać, zarządzać system podmiotów utworzonych i wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1 Pytania z prawa administracyjnego Podaj jaka jest geneza pojęcia administracja 2 Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3 Podaj kto jest twórcą definicji negatywnej administracji - 1

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa Przedmiotu Prawo administracyjne; OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot:: Prawo administracyjne ECTS: 10 Liczba godzin: 120

Przedmiot:: Prawo administracyjne ECTS: 10 Liczba godzin: 120 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2008/2009 Przedmiot:: Prawo administracyjne Punkty ECTS: 10 Liczba godzin: 120 Wykładowca: dr hab. Dariusz R. Kijowski Prowadzący ćwiczenia: Dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie

Bardziej szczegółowo

Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej

Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 3 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011.

Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011. Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Część I. Ochrona praw

Bardziej szczegółowo

dotacje dla szkół i przedszkoli wyboru dokonała Agata Piszko

dotacje dla szkół i przedszkoli wyboru dokonała Agata Piszko dotacje dla szkół i przedszkoli wyboru dokonała Agata Piszko Warszawa 2013 Stan prawny na 15 września 2013 r. Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Marzena

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE I LIKWIDACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE I LIKWIDACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Monika Augustyniak Tomasz Moll TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE I LIKWIDACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WZORY PISM I DOKUMENTÓW SCHEMATY DZIAŁAŃ Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

ustawa o ewidencji ludności

ustawa o ewidencji ludności ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ:

W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ: W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI KONTROLA ZARZĄDCZA W OŚWIACIE RUCH KADROWY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH REKRUTACJA DO SZKÓŁ URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 7 Tekst pochodzi z

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Inne źródła i opracowania... Wykaz aktów prawnych... Wstęp... XIII XV XXIX XXXIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia PORADNIKI KADROWE Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia Paula Dąbrowska Kamila Milczarek Katarzyna Pietruszyńska Joanna Stępniak Barbara Tomaszewska Paulina Zawadzka-Filipczyk Paweł Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zbiór przepisów prawnych Nieruchomości Edycja Sądowa przeznaczony jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą prawną problematyką nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne Magdalena Januszewska Anna Kawecka Barbara Matysik Bartłomiej Mazurkiewicz Iwona Sierpowska BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne Wybrane problemy Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie i prawie - 10 godz. Istota i geneza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY BIBLIOTEKA PRAWA PRACY redakcja naukowa Zbigniew Góral Krzysztof Stefański CZAS PRACY Warszawa 2013 Stan prawny na 15 czerwca 2013 r Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska Zagadnienia podstawowe

Prawo ochrony środowiska Zagadnienia podstawowe Prawo ochrony środowiska Zagadnienia podstawowe Błażej Wierzbowski Bartosz Rakoczy Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 6. WYDANIE WARSZAWA 2015 Stan prawny na 15 września 2015 r. Wydawca

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2 Służebność przesyłu w praktyce Bartosz Rakoczy Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Barszcz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Warszawa dn. 8 stycznia 2016 r. Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał

Bardziej szczegółowo

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Czym jest prawo publiczne? Czym jest prawo prywatne? Gdzie zaliczamy prawo gospodarcze? (metody, przedmiot, prawo interwencji, stosunki wertykalne i horyzontalne, określa

Bardziej szczegółowo

Wstęp - koncepcja, cel i układ książki. Rozdział 1. Handel i jego istota Pojęcie handlu detalicznego

Wstęp - koncepcja, cel i układ książki. Rozdział 1. Handel i jego istota Pojęcie handlu detalicznego Wstęp - koncepcja, cel i układ książki Rozdział 1. Handel i jego istota 1.1. Pojęcie handlu detalicznego 1.2. Uwarunkowania rozwoju handlu detalicznego 1.3. Ewolucja form handlu detalicznego 1.3.1. Cykl

Bardziej szczegółowo

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH!

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! E-PORADNIK URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! Stan prawny na 17 czerwca 2013 Autorzy Cz. I: Monika Latos-Miłkowska, Agnieszka Rosa, Maria Sobieska Cz. II: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE.

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE. Autor: PAWEŁ CHMIELNICKI Wykaz skrótów użytych w tekście Wprowadzenie 1. Przedmiot i cel pracy 2. Przesłanki wyboru tematu pracy 3. Metody badawcze

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji 2010

Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji 2010 PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji 2010 Roman Doganowski Gospodarowanie nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo