PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE"

Transkrypt

1

2 PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE POJĘCIA, INSTYTUCJE, ZASADY redakcja naukowa Zofia Duniewska Barbara Jaworska-Dębska Małgorzata Stahl Warszawa 2014

3 Stan prawny na 1 października 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Wolters Kluwer Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na POLSKA IZBA KSIĄŻKI Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Słowo wstępne Zagadnienia wprowadzające miejsce, rola, determinanty, określenie i cechy prawa administracyjnego materialnego (Zofia Duniewska) Część I PRAWO OSOBOWE Rozdział 1 Obywatelstwo polskie (Marek Lewicki) Pojęcie obywatelstwa Regulacja prawna obywatelstwa polskiego Zasady ogólne prawa o obywatelstwie polskim Nabycie obywatelstwa polskiego Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie Nabycie obywatelstwa polskiego przez znalezienie Nabycie obywatelstwa polskiego przez przysposobienie Nabycie obywatelstwa polskiego przez repatriację Nabycie obywatelstwa polskiego przez uznanie za repatrianta Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze aktu indywidualnego Nadanie obywatelstwa polskiego Uznanie za obywatela polskiego Przywrócenie obywatelstwa polskiego Utrata obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Prowadzenie rejestrów Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura

5 Spis treści Rozdział 2 Cudzoziemcy (Artur Krakała) Pojęcie cudzoziemca i ogólna charakterystyka unormowań dotyczących jego statusu Wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wprowadzenie Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej Wiza Inne warunki wjazdu Odmowa wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego Formy pobytu cudzoziemców w Polsce Wprowadzenie Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Zezwolenie na osiedlenie się Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej Prawo pobytu Prawo stałego pobytu Dokumenty wydawane cudzoziemcom Karta pobytu Polski dokument podróży dla cudzoziemca Polski dokument tożsamości cudzoziemca Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karta pobytu i karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Karta Polaka Wydalenie cudzoziemców Zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia Udzielanie ochrony cudzoziemcom Wprowadzenie Status uchodźcy Procedura nadania statusu uchodźcy Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca Pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Ochrona uzupełniająca Przesiedlenie i relokacja

6 Spis treści Prawa i obowiązki uchodźcy lub cudzoziemca korzystającego z ochrony uzupełniającej Azyl Pobyt tolerowany Ochrona czasowa cudzoziemców Wybrane szczególne prawa i obowiązki cudzoziemców Wprowadzenie Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Oświata i szkolnictwo wyższe Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Imiona i nazwiska (Zofia Duniewska) Zagadnienia wstępne Zmiana imion i nazwisk w ujęciu ewolucyjnym Zmiana imion i nazwisk na gruncie obowiązujących unormowań prawnych Pojęcie zmiany imienia lub nazwiska, tryb zmiany Przesłanki zmiany nazwiska lub imienia Przesłanki pozytywne Przesłanki negatywne Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystania literatura Rozdział 4 Akty stanu cywilnego (Zofia Duniewska, Marek Lewicki) Stan cywilny, akty stanu cywilnego Ogólna charakterystyka rejestracji stanu cywilnego Zasady rejestracji stanu cywilnego Rejestracja urodzenia Rejestracja aktu małżeństwa Rejestracja zgonu Uwagi końcowe Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura

7 Spis treści Rozdział 5 Ewidencja ludności (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Dowody osobiste (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Paszporty (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Ochrona wolności sumienia i wyznania (Michał Kasiński) Pojęcie oraz zakres wolności sumienia i wyznania Spór wokół rozumienia wolności sumienia i wyznania Podmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania Przedmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania Zakazy dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania Granice wolności sumienia i wyznania Gwarancje wolności sumienia i wyznania Pojęcie i prawne typy związków wyznaniowych Pojęcie związku wyznaniowego Prawne typy związków wyznaniowych Rejestracja związku wyznaniowego Działalność związków wyznaniowych Działalność związków wyznaniowych w sprawach własnych Działalność związków wyznaniowych w sferze publicznej Funkcje publiczne związków wyznaniowych w zakresie oświaty Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Część II OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I WSPIERANIE RODZINY Rozdział 1 Ochrona zdrowia Zagadnienia ogólne (Ryszarda Michalska-Badziak) Podstawy prawne ochrony zdrowia (Ryszarda Michalska-Badziak) Organizacja i zadania administracji publicznej w ochronie zdrowia (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka)

8 Spis treści 1.4. Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka) Działalność lecznicza Podmioty wykonujące działalność leczniczą Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka) Pacjent i jego prawa (Ryszarda Michalska-Badziak) Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów (Ryszarda Michalska-Badziak) Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z orzecznictwa sądów powszechnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Pomoc społeczna (Ryszarda Michalska-Badziak) Geneza, pojęcie i cele pomocy społecznej Podstawy prawne pomocy społecznej Zadania i organizacja pomocy społecznej Zasady pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej Rodzaje i charakterystyka świadczeń pomocy społecznej Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (Sylwia Łakoma) Formy wspierania rodziny Piecza zastępcza a wychowanie w rodzinie Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Część III PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE Rozdział 1 Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obrotu napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia

9 Spis treści 1.3. Zakres ustawowej regulacji alkoholowej Import napojów alkoholowych Obrót hurtowy napojami alkoholowymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych Zakaz reklamy napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Problemy związane a alkoholem Nietrzeźwość publiczna Zakaz wykonywania niektórych czynności lub zawodów Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu System świadczeń społecznych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Przeciwdziałanie narkomanii (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia Podstawowe kierunki działań w ramach przeciwdziałania narkomanii Leczenie odwykowe Zakres reglamentacji środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów Zakaz reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających Reglamentacja wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych Reglamentacja obrotu zagranicznego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz słomą makową Obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi Obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi produktami leczniczymi Kontrola i nadzór Reglamentacja upraw maku i konopi, zbioru mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii Sankcje administracyjne Zakończenie Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura

10 Spis treści Rozdział 3 Przeciwdziałanie nikotynizmowi (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia Instrumenty ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu Ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego Leczenie odwykowe Reglamentacja produkcji wyrobów tytoniowych Reglamentacja sprzedaży wyrobów tytoniowych Zakaz reklamy Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z rozstrzygnięć nadzorczych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Katarzyna Wlaźlak) Zagadnienia ogólne Organizacja i charakter zadań organów administracji rządowej Charakter zadań jednostek samorządu terytorialnego Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół interdyscyplinarny Procedura Niebieskie Karty Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Część IV DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, MUZEA I BIBLIOTEKI Rozdział 1 Prowadzenie działalności kulturalnej (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie kultury, działalności kulturalnej i instytucji kultury Rodzaje instytucji kultury, obowiązki organizatorów Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Muzea i biblioteki (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie i zadania bibliotek. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna Rodzaje i organizowanie bibliotek Tworzenie i likwidacja bibliotek

11 Spis treści 2.4. Regulacje unijne dotyczące bibliotek Pojęcie i zadania muzeów. Muzealia Rodzaje muzeów Obowiązki organizatorów muzeów. Tworzenie i likwidacja muzeów. Powołanie i odwołanie dyrektora muzeum Opłaty za korzystanie z usług muzeów Z orzecznictwa sądów powszechnych Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie zabytku, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Formy i sposób ochrony zabytków Wywóz zabytków za granicę. Rodzaje pozwoleń Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Część V SZKOŁY WYŻSZE, STOPNIE NAUKOWE, UPRAWNIENIA ZAWODOWE Rozdział 1 Szkoły wyższe (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Wprowadzenie Pojęcie szkoły wyższej Tworzenie i likwidacja szkoły wyższej Współdziałanie szkół wyższych Organizacja szkoły wyższej Organizacja studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających Status użytkownika szkoły wyższej Prawotwórstwo organów szkoły wyższej Organizacje studenckie, organizacje doktorantów Nadzór i kontrola nad działalnością szkoły wyższej Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Stopnie i tytuł naukowy (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Wprowadzenie Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki Tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

12 Spis treści Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Nabywanie uprawnień zawodowych (Maria Karcz-Kaczmarek) Określenie i rodzaje zawodów w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej Rola samorządów zawodowych w dostępie do niektórych zawodów Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Część VI PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY Rozdział 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Małgorzata Stahl) Zagadnienia ogólne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne w powiecie, województwie i na szczeblu krajowym Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji Ochrona interesów osób trzecich w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Gospodarka nieruchomościami (Renata Lewicka) Cel i przedmiot gospodarki nieruchomościami Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości Wywłaszczanie nieruchomości Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Inne ograniczenia prawa własności nieruchomości Podziały nieruchomości Scalanie i podział nieruchomości Opłata adiacencka Prawo pierwokupu nieruchomości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

13 Spis treści Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Wolność budowlana i jej ograniczenia (Renata Lewicka) Wolność budowlana i prawo budowlane Uczestnicy procesu budowlanego Reglamentacja procesu budowlanego Samowola budowlana Budowa, oddawanie do użytku i utrzymanie obiektów budowlanych Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 568 Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Część VII PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA Rozdział 1 Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska (Piotr Korzeniowski) Pojęcie systemu prawa ochrony środowiska Struktura systemu prawa ochrony środowiska Kształtowanie się systemu prawa ochrony środowiska Rola i zadania ustawy Prawo ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska Przedmiot prawa ochrony środowiska Polityka ochrony środowiska Bezpieczeństwo ekologiczne Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Zasady ogólne prawa ochrony środowiska (Piotr Korzeniowski) Pojęcie zasad ogólnych prawa ochrony środowiska Źródła katalogu zasad ogólnych prawa ochrony środowiska Zasada zrównoważonego rozwoju Zasada kompleksowości ochrony środowiska Zasada prewencji Zasada przezorności Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczającego środowisko (zasada zanieczyszczający płaci ) Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie Zasada partycypacji publicznej Wybrana i wykorzystana literatura

14 Spis treści Rozdział 3 Zadania administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 5 Procedury ocen oddziaływania na środowisko (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Ochrona jakości zasobów środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Ochrona przed zanieczyszczeniami (Marek Górski) Zakres regulacji ustawa Prawo ochrony środowiska i przepisy szczegółowe Pozwolenie emisyjne Poważne awarie Przepisy szczególne w zakresie ochrony powietrza Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Gospodarowanie odpadami (Marek Górski) Założenia ogólne regulacji Postępowanie z odpadami komunalnymi Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 9 Gospodarowanie wodami śródlądowymi (Aneta Kaźmierska-Patrzyczna) Podstawy prawne gospodarowania wodami Własność i prawne formy korzystania z wód Pozwolenie wodnoprawne Zarządzanie zasobami wodnymi Ochrona wód przed zanieczyszczeniem Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 10 Wybrane zagadnienia ochrony biosfery Ochrona różnorodności biologicznej (Monika A. Król)

15 Spis treści Ochrona terenów zieleni i zadrzewień (Marek Górski) Humanitarna ochrona zwierząt (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 11 Instrumenty finansowoprawne w systemie przepisów ochrony środowiska (Agnieszka Jaworowicz-Rudolf) Opłaty za korzystanie ze środowiska Administracyjne sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania z zasobów środowiska Opłata produktowa Fundusze celowe w ochronie środowiska Różnicowanie stawek podatków i innych danin publicznych służące osiąganiu celów ochrony środowiska Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 12 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska (Agnieszka Jaworowicz- Rudolf) Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność administracyjna Odpowiedzialność z tytułu zapobiegania i naprawiania szkód w środowisku Wybrana i wykorzystana literatura Część VIII OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OBRONA NARODOWA Rozdział 1 Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja administracyjna (Ewa Olejniczak-Szałowska) Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego Policja administracyjna w ujęciu funkcjonalnym i podmiotowym Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych (Ewa Olejniczak- Szałowska) Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury

16 Spis treści Wybrana i wykorzystana literatura Bezpieczeństwo imprez masowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Ochrona osób i mienia. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji (Ewa Olejniczak-Szałowska) Ochrona osób i mienia Uwagi ogólne Ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony i ich uprawnienia Nadzór nad specjalistycznymi, uzbrojonymi formacjami ochronnymi Uwagi końcowe Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Reglamentacja dostępu do broni i amunicji Uwagi ogólne Wydawanie pozwoleń na broń Cofnięcie pozwolenia na broń oraz zakaz noszenia broni Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji, zasady posiadania broni przez cudzoziemców Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Ochrona przeciwpożarowa (Rafał Budzisz) Zagadnienia wprowadzające Działania prewencyjne i kontrolne w ochronie przeciwpożarowej Krajowy system ratowniczo-gaśniczy System powiadamiania ratunkowego Jednostki ochrony przeciwpożarowej Działania ratownicze Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura

17 Spis treści Rozdział 5 Ratownictwo medyczne (Rafał Budzisz) Zagadnienia wprowadzające Organizacja systemu ratownictwa medycznego Obowiązek współpracy innych jednostek ratowniczych z ratownictwem medycznym Akcja ratownicza Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Zarządzanie kryzysowe. Ochrona przed powodzią, suszą i poważnymi awariami (Ewa Olejniczak-Szałowska) Zarządzanie kryzysowe Ochrona przed powodzią i ochrona przed suszą Przeciwdziałanie poważnej awarii przemysłowej Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy (Ewa Olejniczak-Szałowska) Uwagi ogólne Stan klęski żywiołowej Stan wyjątkowy Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Prawo obrony narodowej (Michał Kasiński) Pojęcie obrony narodowej i systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej Istota i struktura systemu obronnego Kierowanie obronnością państwa przez organy państwowe Dowodzenie Siłami Zbrojnymi Pojęcie, zadania i struktura Sił Zbrojnych Struktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Dowodzenie Siłami Zbrojnymi w czasie wojny i stanu wojennego Użycie lub pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Podstawy prawne, zakres i rodzaje powszechnego obowiązku obrony Administrowanie rezerwami osobowymi Czynna służba wojskowa

18 Spis treści 8.7. Niemilitarne formy realizacji powszechnego obowiązku obrony Obrona cywilna Służba w jednostkach zmilitaryzowanych Świadczenia na rzecz obrony Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Autorzy

19

20 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) p.a.s.c. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) p.o.ś. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) pr. wod. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) p.s.w. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 21

21 Wykaz skrótów TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z , s. 47) u.c. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz z późn. zm.) u.d.a.r. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z późn. zm.) u.d.l. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) u.e.l.d.o. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) u.g.n. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) u.g.w.s.w. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz z późn. zm.) u.m. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) u.o. ustawa z dnia 14 grudnia 2000 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) u.o.p. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) u.ob.p. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) u.o.p.d.k. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) u.o.z. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz z późn. zm.) u.o.z.p. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz z późn. zm.) u.p.o.o. ustawa z dnia 21 listopada 1961 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) u.p.p. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) u.p.p.r. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) u.p.s. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) u.p.z.p. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) u.r. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 22

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego Spis treści Rozdział I. Prawo geodezyjne i kartograficzne 9 1. Kwestie ogólne 9 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna 10 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 11 4. Ewidencja gruntów i budynków 12 5. Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 1. Wolność zgromadzeń 15 1.1. Uwagi ogólne 15 1.2. Wolność zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

TRZYNASTKI PO WYROKU TK

TRZYNASTKI PO WYROKU TK E-PORADNIK TRZYNASTKI PO WYROKU TK Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Cz. I: Jarosław Marciniak, Joanna Lesińska Cz. II: Michał Culepa, Małgorzata Skibińska, Paulina Zawadzka-Filipczyk Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia niestacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia niestacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia niestacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo administracyjne.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Istota prawa. Historyczny charakter państwa i prawa pojęcia: państwo i prawo związki między państwem a prawem 2 Sposoby powstawania prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRAWO ADMINISTRACYJNE (ramowy program ćwiczeń) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA, studia stacjonarne i niestacjonarne (...) studiowanie to przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRAWO ADMINISTRACYJNE (ramowy program ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA, studia stacjonarne i niestacjonarne (...) studiowanie to przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Prawo administracyjne Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Administracja Łac. ministrare słuŝyć administrare być pomocnym, obsługiwać, zarządzać system podmiotów utworzonych i wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE I LIKWIDACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE I LIKWIDACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Monika Augustyniak Tomasz Moll TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE I LIKWIDACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WZORY PISM I DOKUMENTÓW SCHEMATY DZIAŁAŃ Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej

Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 3 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

dotacje dla szkół i przedszkoli wyboru dokonała Agata Piszko

dotacje dla szkół i przedszkoli wyboru dokonała Agata Piszko dotacje dla szkół i przedszkoli wyboru dokonała Agata Piszko Warszawa 2013 Stan prawny na 15 września 2013 r. Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Marzena

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 7 Tekst pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne Magdalena Januszewska Anna Kawecka Barbara Matysik Bartłomiej Mazurkiewicz Iwona Sierpowska BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne Wybrane problemy Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY BIBLIOTEKA PRAWA PRACY redakcja naukowa Zbigniew Góral Krzysztof Stefański CZAS PRACY Warszawa 2013 Stan prawny na 15 czerwca 2013 r Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Czym jest prawo publiczne? Czym jest prawo prywatne? Gdzie zaliczamy prawo gospodarcze? (metody, przedmiot, prawo interwencji, stosunki wertykalne i horyzontalne, określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH Semestr zimowy 2015/2016 SSP I Zajęcia nr 3 Publiczne bazy orzeczeń Cz. I Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Bardziej szczegółowo

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych BIBLIOTEKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ PODATKÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 1 Tekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH!

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! E-PORADNIK URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! Stan prawny na 17 czerwca 2013 Autorzy Cz. I: Monika Latos-Miłkowska, Agnieszka Rosa, Maria Sobieska Cz. II: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stan wojenny został nareszcie oceniony i osądzony w kategoriach prawno konstytucyjnych przez kompetentny organ

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia grudnia 2015 r. PG VIII TK 135/15 (K 36/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU Wiesław Seruga, Andrzej Zaborski SPIS TREŚCI Część I. Podstawy prawne wykonywania zawodu Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

WPROWADZENIE DO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Maciej M. Sokołowski WPROWADZENIE DO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Warszawa, 2/10/2014 r. ADMINISTRACJA JAKO ORGANIZACJA Administracja jest organizacją Różne jednostek organizacyjne (system różnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013

E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013 E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Paweł Ziółkowski Redaktor merytoryczny Sylwia Gołaś-Olszak Ta książka jest wspólnym dziełem

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego REFORMA 2012 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki Kwalifikacja A.68.2 Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna. Iwona Sierpowska. Prawo do świadczeń Zasady przyznawania świadczeń Pracownicy pomocy społecznej Decyzje w sprawach pomocy społecznej

Pomoc społeczna. Iwona Sierpowska. Prawo do świadczeń Zasady przyznawania świadczeń Pracownicy pomocy społecznej Decyzje w sprawach pomocy społecznej Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach Pomoc społeczna Prawo do świadczeń Zasady przyznawania świadczeń Pracownicy pomocy społecznej Decyzje w sprawach pomocy społecznej Iwona Sierpowska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. i prowadzenia gospodarstwa domowego... 50 1.1.5.11. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży

Spis treści. i prowadzenia gospodarstwa domowego... 50 1.1.5.11. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży wykaz skrótów... 9 od autora... 17 rozdział 1. Wprowadzenie 1.1. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa... 23 1.1.1. Prawo do pomocy społecznej... 24 1.1.2. Zasada subsydiarności pomocy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk nr 164)

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk nr 164) Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk nr 164) Naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra dziecka jest rodzina. Z tego względu powinna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie

Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie Samodzielny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Podstawowe akty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak Pan ZSRI5 OO/4/20 14/MM Marek Michalak Kwestię uregulowania treści wokandy sądowej określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania salą, w

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE TESTY PRAWO ADMINISTRACYJNE WOJCIECH DROBNY Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo samorządowe... 11 Rozdział 1 Ustawa o samorządzie gminnym... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 31 V.511.605.2014.TS Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Wpłynęło do mnie pismo obywatela, w którym kwestionuje konstytucyjność 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Dobre praktyki legislacyjne 107 Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Tezy: Ustawodawca powinien unikać

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski RPO-542175-X-06/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 022 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 022 827

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Podstawy prawa zdrowia publicznego Kierunek studiów Zdrowie Publiczne Marketing i Zarządzanie Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Zatrudnianie osób. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Podstawowym celem i założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie sytuacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE Aleksandra Wiktorowska Warszawa 2013 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak Wydawca Izabella

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Mariusz Krzysztofek Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMENTARZ redakcja naukowa Paweł Czechowski Anna Błaszczak, Andrzej Chełchowski, Paweł Czechowski, Andrzej Hopfer, Adam Jaroszyński, Konrad Marciniuk, Michał Możdżeń-Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 ROZDZIAŁ I Geneza sygnalizacji w polskim prawie karnym... 17 1. Problematyka zapobiegania przestępczości w k.p.k. z 1928 r.... 18 2. Profilaktyka w sferze prawnokarnej działalności organów ścigania

Bardziej szczegółowo

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-634333-X-09/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia W toku analizy przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO

E-PORADNIK UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO E-PORADNIK UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Cz. I: Monika Latos-Miłkowska Cz. II: Jarosław Masłowski, Magdalena Kuba, Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Monika

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r.

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R. (SYGN. AKT K 35/12) DOTYCZĄCYM USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I. METRYKA ORZECZENIA

Bardziej szczegółowo