PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE"

Transkrypt

1

2 PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE POJĘCIA, INSTYTUCJE, ZASADY redakcja naukowa Zofia Duniewska Barbara Jaworska-Dębska Małgorzata Stahl Warszawa 2014

3 Stan prawny na 1 października 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Wolters Kluwer Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na POLSKA IZBA KSIĄŻKI Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Słowo wstępne Zagadnienia wprowadzające miejsce, rola, determinanty, określenie i cechy prawa administracyjnego materialnego (Zofia Duniewska) Część I PRAWO OSOBOWE Rozdział 1 Obywatelstwo polskie (Marek Lewicki) Pojęcie obywatelstwa Regulacja prawna obywatelstwa polskiego Zasady ogólne prawa o obywatelstwie polskim Nabycie obywatelstwa polskiego Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie Nabycie obywatelstwa polskiego przez znalezienie Nabycie obywatelstwa polskiego przez przysposobienie Nabycie obywatelstwa polskiego przez repatriację Nabycie obywatelstwa polskiego przez uznanie za repatrianta Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze aktu indywidualnego Nadanie obywatelstwa polskiego Uznanie za obywatela polskiego Przywrócenie obywatelstwa polskiego Utrata obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Prowadzenie rejestrów Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura

5 Spis treści Rozdział 2 Cudzoziemcy (Artur Krakała) Pojęcie cudzoziemca i ogólna charakterystyka unormowań dotyczących jego statusu Wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wprowadzenie Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej Wiza Inne warunki wjazdu Odmowa wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego Formy pobytu cudzoziemców w Polsce Wprowadzenie Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Zezwolenie na osiedlenie się Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej Prawo pobytu Prawo stałego pobytu Dokumenty wydawane cudzoziemcom Karta pobytu Polski dokument podróży dla cudzoziemca Polski dokument tożsamości cudzoziemca Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karta pobytu i karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Karta Polaka Wydalenie cudzoziemców Zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia Udzielanie ochrony cudzoziemcom Wprowadzenie Status uchodźcy Procedura nadania statusu uchodźcy Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca Pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Ochrona uzupełniająca Przesiedlenie i relokacja

6 Spis treści Prawa i obowiązki uchodźcy lub cudzoziemca korzystającego z ochrony uzupełniającej Azyl Pobyt tolerowany Ochrona czasowa cudzoziemców Wybrane szczególne prawa i obowiązki cudzoziemców Wprowadzenie Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Oświata i szkolnictwo wyższe Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Imiona i nazwiska (Zofia Duniewska) Zagadnienia wstępne Zmiana imion i nazwisk w ujęciu ewolucyjnym Zmiana imion i nazwisk na gruncie obowiązujących unormowań prawnych Pojęcie zmiany imienia lub nazwiska, tryb zmiany Przesłanki zmiany nazwiska lub imienia Przesłanki pozytywne Przesłanki negatywne Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystania literatura Rozdział 4 Akty stanu cywilnego (Zofia Duniewska, Marek Lewicki) Stan cywilny, akty stanu cywilnego Ogólna charakterystyka rejestracji stanu cywilnego Zasady rejestracji stanu cywilnego Rejestracja urodzenia Rejestracja aktu małżeństwa Rejestracja zgonu Uwagi końcowe Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura

7 Spis treści Rozdział 5 Ewidencja ludności (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Dowody osobiste (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Paszporty (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Ochrona wolności sumienia i wyznania (Michał Kasiński) Pojęcie oraz zakres wolności sumienia i wyznania Spór wokół rozumienia wolności sumienia i wyznania Podmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania Przedmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania Zakazy dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania Granice wolności sumienia i wyznania Gwarancje wolności sumienia i wyznania Pojęcie i prawne typy związków wyznaniowych Pojęcie związku wyznaniowego Prawne typy związków wyznaniowych Rejestracja związku wyznaniowego Działalność związków wyznaniowych Działalność związków wyznaniowych w sprawach własnych Działalność związków wyznaniowych w sferze publicznej Funkcje publiczne związków wyznaniowych w zakresie oświaty Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Część II OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I WSPIERANIE RODZINY Rozdział 1 Ochrona zdrowia Zagadnienia ogólne (Ryszarda Michalska-Badziak) Podstawy prawne ochrony zdrowia (Ryszarda Michalska-Badziak) Organizacja i zadania administracji publicznej w ochronie zdrowia (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka)

8 Spis treści 1.4. Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka) Działalność lecznicza Podmioty wykonujące działalność leczniczą Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Agnieszka Rabiega-Przyłęcka) Pacjent i jego prawa (Ryszarda Michalska-Badziak) Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów (Ryszarda Michalska-Badziak) Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z orzecznictwa sądów powszechnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Pomoc społeczna (Ryszarda Michalska-Badziak) Geneza, pojęcie i cele pomocy społecznej Podstawy prawne pomocy społecznej Zadania i organizacja pomocy społecznej Zasady pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej Rodzaje i charakterystyka świadczeń pomocy społecznej Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (Sylwia Łakoma) Formy wspierania rodziny Piecza zastępcza a wychowanie w rodzinie Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Część III PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE Rozdział 1 Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obrotu napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia

9 Spis treści 1.3. Zakres ustawowej regulacji alkoholowej Import napojów alkoholowych Obrót hurtowy napojami alkoholowymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych Zakaz reklamy napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Problemy związane a alkoholem Nietrzeźwość publiczna Zakaz wykonywania niektórych czynności lub zawodów Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu System świadczeń społecznych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Przeciwdziałanie narkomanii (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia Podstawowe kierunki działań w ramach przeciwdziałania narkomanii Leczenie odwykowe Zakres reglamentacji środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów Zakaz reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających Reglamentacja wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych Reglamentacja obrotu zagranicznego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz słomą makową Obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi Obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi produktami leczniczymi Kontrola i nadzór Reglamentacja upraw maku i konopi, zbioru mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii Sankcje administracyjne Zakończenie Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura

10 Spis treści Rozdział 3 Przeciwdziałanie nikotynizmowi (Barbara Jaworska-Dębska) Wprowadzenie Podstawy prawne i podstawowe pojęcia Instrumenty ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu Ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego Leczenie odwykowe Reglamentacja produkcji wyrobów tytoniowych Reglamentacja sprzedaży wyrobów tytoniowych Zakaz reklamy Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z rozstrzygnięć nadzorczych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Katarzyna Wlaźlak) Zagadnienia ogólne Organizacja i charakter zadań organów administracji rządowej Charakter zadań jednostek samorządu terytorialnego Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół interdyscyplinarny Procedura Niebieskie Karty Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Część IV DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, MUZEA I BIBLIOTEKI Rozdział 1 Prowadzenie działalności kulturalnej (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie kultury, działalności kulturalnej i instytucji kultury Rodzaje instytucji kultury, obowiązki organizatorów Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Muzea i biblioteki (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie i zadania bibliotek. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna Rodzaje i organizowanie bibliotek Tworzenie i likwidacja bibliotek

11 Spis treści 2.4. Regulacje unijne dotyczące bibliotek Pojęcie i zadania muzeów. Muzealia Rodzaje muzeów Obowiązki organizatorów muzeów. Tworzenie i likwidacja muzeów. Powołanie i odwołanie dyrektora muzeum Opłaty za korzystanie z usług muzeów Z orzecznictwa sądów powszechnych Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Maria Karcz-Kaczmarek) Pojęcie zabytku, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Formy i sposób ochrony zabytków Wywóz zabytków za granicę. Rodzaje pozwoleń Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Część V SZKOŁY WYŻSZE, STOPNIE NAUKOWE, UPRAWNIENIA ZAWODOWE Rozdział 1 Szkoły wyższe (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Wprowadzenie Pojęcie szkoły wyższej Tworzenie i likwidacja szkoły wyższej Współdziałanie szkół wyższych Organizacja szkoły wyższej Organizacja studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających Status użytkownika szkoły wyższej Prawotwórstwo organów szkoły wyższej Organizacje studenckie, organizacje doktorantów Nadzór i kontrola nad działalnością szkoły wyższej Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Stopnie i tytuł naukowy (Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński) Wprowadzenie Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki Tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

12 Spis treści Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Nabywanie uprawnień zawodowych (Maria Karcz-Kaczmarek) Określenie i rodzaje zawodów w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej Rola samorządów zawodowych w dostępie do niektórych zawodów Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrana i wykorzystana literatura Część VI PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY Rozdział 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Małgorzata Stahl) Zagadnienia ogólne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne w powiecie, województwie i na szczeblu krajowym Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji Ochrona interesów osób trzecich w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Gospodarka nieruchomościami (Renata Lewicka) Cel i przedmiot gospodarki nieruchomościami Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości Wywłaszczanie nieruchomości Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Inne ograniczenia prawa własności nieruchomości Podziały nieruchomości Scalanie i podział nieruchomości Opłata adiacencka Prawo pierwokupu nieruchomości Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

13 Spis treści Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Wolność budowlana i jej ograniczenia (Renata Lewicka) Wolność budowlana i prawo budowlane Uczestnicy procesu budowlanego Reglamentacja procesu budowlanego Samowola budowlana Budowa, oddawanie do użytku i utrzymanie obiektów budowlanych Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 568 Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Część VII PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA Rozdział 1 Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska (Piotr Korzeniowski) Pojęcie systemu prawa ochrony środowiska Struktura systemu prawa ochrony środowiska Kształtowanie się systemu prawa ochrony środowiska Rola i zadania ustawy Prawo ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska Przedmiot prawa ochrony środowiska Polityka ochrony środowiska Bezpieczeństwo ekologiczne Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Zasady ogólne prawa ochrony środowiska (Piotr Korzeniowski) Pojęcie zasad ogólnych prawa ochrony środowiska Źródła katalogu zasad ogólnych prawa ochrony środowiska Zasada zrównoważonego rozwoju Zasada kompleksowości ochrony środowiska Zasada prewencji Zasada przezorności Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczającego środowisko (zasada zanieczyszczający płaci ) Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie Zasada partycypacji publicznej Wybrana i wykorzystana literatura

14 Spis treści Rozdział 3 Zadania administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 5 Procedury ocen oddziaływania na środowisko (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Ochrona jakości zasobów środowiska (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Ochrona przed zanieczyszczeniami (Marek Górski) Zakres regulacji ustawa Prawo ochrony środowiska i przepisy szczegółowe Pozwolenie emisyjne Poważne awarie Przepisy szczególne w zakresie ochrony powietrza Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Gospodarowanie odpadami (Marek Górski) Założenia ogólne regulacji Postępowanie z odpadami komunalnymi Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 9 Gospodarowanie wodami śródlądowymi (Aneta Kaźmierska-Patrzyczna) Podstawy prawne gospodarowania wodami Własność i prawne formy korzystania z wód Pozwolenie wodnoprawne Zarządzanie zasobami wodnymi Ochrona wód przed zanieczyszczeniem Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 10 Wybrane zagadnienia ochrony biosfery Ochrona różnorodności biologicznej (Monika A. Król)

15 Spis treści Ochrona terenów zieleni i zadrzewień (Marek Górski) Humanitarna ochrona zwierząt (Marek Górski) Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 11 Instrumenty finansowoprawne w systemie przepisów ochrony środowiska (Agnieszka Jaworowicz-Rudolf) Opłaty za korzystanie ze środowiska Administracyjne sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania z zasobów środowiska Opłata produktowa Fundusze celowe w ochronie środowiska Różnicowanie stawek podatków i innych danin publicznych służące osiąganiu celów ochrony środowiska Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 12 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska (Agnieszka Jaworowicz- Rudolf) Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność administracyjna Odpowiedzialność z tytułu zapobiegania i naprawiania szkód w środowisku Wybrana i wykorzystana literatura Część VIII OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OBRONA NARODOWA Rozdział 1 Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja administracyjna (Ewa Olejniczak-Szałowska) Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego Policja administracyjna w ujęciu funkcjonalnym i podmiotowym Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 2 Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych (Ewa Olejniczak- Szałowska) Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury

16 Spis treści Wybrana i wykorzystana literatura Bezpieczeństwo imprez masowych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 3 Ochrona osób i mienia. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji (Ewa Olejniczak-Szałowska) Ochrona osób i mienia Uwagi ogólne Ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony i ich uprawnienia Nadzór nad specjalistycznymi, uzbrojonymi formacjami ochronnymi Uwagi końcowe Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Reglamentacja dostępu do broni i amunicji Uwagi ogólne Wydawanie pozwoleń na broń Cofnięcie pozwolenia na broń oraz zakaz noszenia broni Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji, zasady posiadania broni przez cudzoziemców Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Z orzecznictwa sądów administracyjnych Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 4 Ochrona przeciwpożarowa (Rafał Budzisz) Zagadnienia wprowadzające Działania prewencyjne i kontrolne w ochronie przeciwpożarowej Krajowy system ratowniczo-gaśniczy System powiadamiania ratunkowego Jednostki ochrony przeciwpożarowej Działania ratownicze Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Wybrana i wykorzystana literatura

17 Spis treści Rozdział 5 Ratownictwo medyczne (Rafał Budzisz) Zagadnienia wprowadzające Organizacja systemu ratownictwa medycznego Obowiązek współpracy innych jednostek ratowniczych z ratownictwem medycznym Akcja ratownicza Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 6 Zarządzanie kryzysowe. Ochrona przed powodzią, suszą i poważnymi awariami (Ewa Olejniczak-Szałowska) Zarządzanie kryzysowe Ochrona przed powodzią i ochrona przed suszą Przeciwdziałanie poważnej awarii przemysłowej Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 7 Stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy (Ewa Olejniczak-Szałowska) Uwagi ogólne Stan klęski żywiołowej Stan wyjątkowy Z literatury Wybrana i wykorzystana literatura Rozdział 8 Prawo obrony narodowej (Michał Kasiński) Pojęcie obrony narodowej i systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej Istota i struktura systemu obronnego Kierowanie obronnością państwa przez organy państwowe Dowodzenie Siłami Zbrojnymi Pojęcie, zadania i struktura Sił Zbrojnych Struktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Dowodzenie Siłami Zbrojnymi w czasie wojny i stanu wojennego Użycie lub pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Podstawy prawne, zakres i rodzaje powszechnego obowiązku obrony Administrowanie rezerwami osobowymi Czynna służba wojskowa

18 Spis treści 8.7. Niemilitarne formy realizacji powszechnego obowiązku obrony Obrona cywilna Służba w jednostkach zmilitaryzowanych Świadczenia na rzecz obrony Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wybrana i wykorzystana literatura Autorzy

19

20 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) p.a.s.c. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) p.o.ś. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) pr. wod. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) p.s.w. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 21

21 Wykaz skrótów TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z , s. 47) u.c. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz z późn. zm.) u.d.a.r. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z późn. zm.) u.d.l. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) u.e.l.d.o. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) u.g.n. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) u.g.w.s.w. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz z późn. zm.) u.m. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) u.o. ustawa z dnia 14 grudnia 2000 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) u.o.p. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) u.ob.p. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) u.o.p.d.k. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) u.o.z. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz z późn. zm.) u.o.z.p. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz z późn. zm.) u.p.o.o. ustawa z dnia 21 listopada 1961 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) u.p.p. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) u.p.p.r. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) u.p.s. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) u.p.z.p. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) u.r. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 22

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Warszawa 2013 Publikacja

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ pod redakcją Andrzeja Glinieckiego Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek Wydanie 2 Stan prawny na 25 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Ewa Kotecka Definicja przemocy w rodzinie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...13

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Marcin Wujczyk Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Prywatność

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Agnieszka Bednarczyk-Płachta Streszczenie Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia e-learningu w programach nauczania szkół

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE POLECAMY RÓWNIEŻ: O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH W ODZIMIERZ DZIER ANOWSKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY RAFA GOLAT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE JUSTYNA OLSZEWSKA-STOMPEL,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

Prawne formy działania administracji. 4/13/10 D.R. Kijowski & P.J. Suwaj

Prawne formy działania administracji. 4/13/10 D.R. Kijowski & P.J. Suwaj Prawne formy działania administracji KLASYFIKACJA FORM DZIAŁANIA CZYNNOŚCI PRAWNE CZYNNOŚCI FAKTYCZNE (INNE DZIAŁANIA) CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNO- PRAWNE CZYNNOŚCI CYWILNO- PRAWNE DZIAŁANIA SPOŁECZNO- ORGANIZATORSKIE

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treści zawarte w raporcie odzwierciedlają wyłącznie poglądy jego autorów. Przepisy prawa z zakresu kultury

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego

Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego ŁUKASZ BUCZKOWSKI, LECH J. ŻUKOWSKI Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego I. Zagadnienia teoretyczne 1 1. Wprowadzenie Aktywność jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

Zacznę trochę prowokacyjnie. Gdybym

Zacznę trochę prowokacyjnie. Gdybym Gospodarka komunalna podstawy i mechanizmy prawne Gospodarka komunalna stanowi podstawową sferę działania i główną misję samorządu terytorialnego, obejmując trzy podstawowe obszary zadań własnych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia

Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia Piotr Zamelski Politechnika Opolska Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia 1. Wprowadzenie Na przestrzeni dziejów ludzie w podeszłym wieku odgrywali istotne i właściwe

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo