Zielona Góra, 21 sierpnia2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zielona Góra, 21 sierpnia2015 r."

Transkrypt

1 Zielona Góra, 21 sierpnia2015 r.

2 Warunkowość ex-ante informacje ogólne Warunki ex-ante dotyczące wypłaty funduszy wzmacnia się po to, aby zapewnić wdrożenie warunków niezbędnych do skutecznego wspierania tych funduszy. Z doświadczeń minionych perspektyw finansowych UE wynika, że efektywność inwestycji finansowanych z funduszy była w niektórych przypadkach ograniczana przez słabości polityki krajowej oraz ram prawnych i instytucjonalnych.

3 Warunkowość ex-ante informacje ogólne Komisja Europejska zaproponowała szereg warunków ex-ante, które określono w Rozporządzeniu ogólnym (art. 19) wraz z kryteriami ich spełnienia (Załącznik XI Rozporządzenia ogólnego). Niektóre z tych warunków są bezpośrednio powiązanie z celami tematycznymi polityki spójności (np. strategie inteligentnej specjalizacji lub odpowiednie ramy prawne wspierania biznesu), natomiast inne mają charakter ogólny (np. zamówienia publiczne).

4 Warunkowość ex-ante informacje ogólne Stan spełnienia warunków na koniec II kwartału 2015 r.: Warunki ogólne: 1. Zapobieganie dyskryminacji spełniony; 2. Równouprawnienie płci spełniony; 3. Niepełnosprawność spełniony; 4. Zamówienia publiczne spełniony; 5. Pomoc Państwa spełniony; 6. Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska spełniony; 7. Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu spełniony.

5 Warunkowość ex-ante informacje ogólne Warunki tematyczne: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji częściowo spełniony warunek do spełnienia na poziomie regionu oraz MIiR; 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych spełniony; 3. Przedsiębiorczość - częściowo spełniony odpowiedzialne MG oraz MS; 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach spełniony; 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem spełniony; 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami - częściowo spełniony odpowiedzialne KZGW oraz MŚ;

6 Warunkowość ex-ante informacje ogólne 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej - nie spełniony - warunek do spełnienia na poziomie regionu; 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników częściowo spełniony odpowiedzialne MPiPS oraz MZ; 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją częściowo spełniony - odpowiedzialne MZ; 10.Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie spełniony; 11.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej spełniony.

7 Warunkowość ex-ante informacje ogólne Realizacja warunkowości ex-ante jest monitorowana na bieżąco przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez Instytucję Zarządzającą RPO-L2020. Przekazywanie informacji o spełnieniu warunku do Komisji Europejskiej na poziomie regionalnym odbywa się poprzez przesłanie przez IZ RPO-L2020 poprzez system SFC dokumentów do Komisji. Komisja Europejska rekomenduje, aby przed ostatecznym przesłaniem informacji o spełnieniu warunku przez SFC, właściwe dokumenty zostały przekazane w trybie roboczym opiekunom właściwych programów w Komisji, stąd też IZ RPO-L2020 przyjmie również taki system.

8 Warunkowość ex-ante w RPO-L2020 Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym RPO-L2020 zawiera podsumowanie oceny spełnienia warunków wstępnych mających zastosowanie na poziomie regionalnym. W przypadku warunków, które zgodnie z oceną nie były spełnione w dniu złożenia Programu konieczne było przedstawienie działań, które zostaną podjęte do ich osiągnięcia wraz z harmonogramem i wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Państwa członkowskie spełniają te warunki wstępne nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

9 Warunkowość ex-ante w RPO-L2020 Art. 19 Rozporządzenia ogólnego oraz Załącznik XI przedmiotowego Rozporządzenia określają warunki wstępne, wśród których region musi spełnić następujące warunki ex-ante: Warunek ogólny 7 Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu. Kryterium: skuteczny system wskaźników rezultatu obejmujący: wybór wskaźników rezultatu dla każdego programu, dostarczających informacji na temat przyczyn uzasadniających wybór działań z zakresu polityki finansowanych przez dany program, ustanowienie wartości docelowych dla tych wskaźników, spójność każdego wskaźnika z następującymi wymogami: odporność oraz walidacja statystyczna, jasność interpretacji normatywnej, reagowanie na politykę, terminowe gromadzenie danych. Ten warunek został otwarty w przypadku wskaźnika rezultatu dla PI 2c - Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) wartość wskaźnika nie została oszacowana z powodu braku danych na poziomie krajowym. Warunek spełniony w kwietniu 2015 r. po uzyskaniu danych umożliwiających oszacowanie wskaźnika.

10 Warunkowość ex-ante w RPO-L2020 Warunek tematyczny 1.1 Badania naukowe i innowacje: Istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji. Kryterium: Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji. Warunek niespełniony trwają prace związane z opracowaniem dokumentu planistycznego Program Rozwoju Innowacji. Planowany przez IZ RPO-L2020 termin spełnienia warunku - 24 listopada 2015 r.

11 Warunkowość ex-ante w RPO-L2020 Warunek tematyczny 7.1 Transport: Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Kryterium: Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych. Warunek niespełniony trwają prace związane z opracowaniem dokumentu planistycznego Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Planowany termin spełnienia warunku 30 listopada 2015 r.

12 Warunkowość ex-ante w RPO-L2020 Warunek tematyczny 7.2 Kolej: Istnienie w kompleksowym planie/ kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), która wspiera rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału. Kryterium: Istnienie w kompleksowym planie/planach lub ramach dotyczących transportu części odnoszącej się do rozwoju kolei. Warunek niespełniony trwają prace związane z opracowaniem dokumentu planistycznego Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Planowany termin spełnienia warunku 30 listopada 2015 r.

13 Warunkowość ex-ante w RPO-L2020 Podane daty realizacji poszczególnych warunków dotyczą planowanego przygotowania po stronie regionu wymaganych przez KE dokumentów. Zostaną one przedłożone do KE, która dokona ich weryfikacji i oceny.

14 Warunkowość ex-ante poziom krajowy Warunek Badania naukowe i innowacje opracowanie spójnego systemu wdrażania i monitorowania Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przewidywane spełnienie warunku do r. odpowiedzialni: MG, MNiSzW oraz MIiR. Warunek 3.1 Przedsiębiorczość - Wdrożenie elektronicznej platformy konsultacyjnej dla innych resortów (ułatwienia interesariuszom udziału w procesie legislacyjnym, w tym MŚP) oraz wypracowanie nowych wytycznych dotyczących potrzeb uwzględnienia pogłębionej analizy wpływu regulacji na sektor MŚP wraz ze szczegółowym opisem, jak jej dokonać, bazując m.in. na wytycznych KE przewidywane spełnienie warunku do r. - odpowiedzialni: MG oraz MS.

15 Warunkowość ex-ante poziom krajowy Warunek 6.1 Gospodarka wodna prace nad projektem ustawy Prawo wodne, Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, Zatwierdzenie aktualizacji PGW przez RM przewidywane spełnienie warunku do r. odpowiedzialni: KZGW oraz MŚ. Warunek 6.2 Gospodarka odpadami - Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami, po analizie sprawozdań z realizacji dotychczasowych WPGO, z uwzględnieniem sprawozdania z realizacji KPGO oraz prac nad nowelizacją dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami przewidywane spełnienie warunku do r.; Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - przewidywane spełnienie warunku do r.; Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które będzie również obejmowało podwyższenie opłat dla strumieni odpadów, które powinny być poddane recyklingowi - przewidywane spełnienie warunku do r. odpowiedzialni: MŚ i regiony.

16 Warunkowość ex-ante poziom krajowy Warunek 7.4 Energetyka Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Project Pipeline. Działanie wskazane w "Ścieżce dojścia do wskazanych warunków" w ramach POIiŚ okazało się niewystarczające. Dokument został zatwierdzony przez Ministra Gospodarki, ale KE poprosiła o jego korektę. przewidywane spełnienie warunku do r. odpowiedzialny: MG Warunek 8.4 Aktywne i zdrowe starzenie się - Państwo członkowskie przygotowało działania mające na celu promowanie aktywnego starzenia się - przyjęcie Policy paper dla ochrony zdrowia na lata Krajowe Ramy Strategiczne - przewidywane spełnienie warunku uzależnione od terminów zakończenia uzgodnień z KE odpowiedzialni: MPiPS oraz MZ.

17 Warunkowość ex-ante poziom krajowy Warunek 9.3 Zdrowie ma zastosowanie do CT9, w tym przede wszystkim PI9.iv (EFS) w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych oraz PI9.a (EFRR) w zakresie infrastruktury zdrowotnej i infrastruktury społecznej. Działania ww. zakresie przewidują: Sporządzenie map potrzeb dla onkologii i kardiologii obejmujących elementy systemu na poziomie POZ, AOS, lecznictwa szpitalnego. Mapy zostaną przygotowane w następującym porządku (1) mapy potrzeb, (2) mapy świadczeń, (3) mapy infrastruktury zdrowotnej uwzględniające tworzoną infrastrukturę lub infrastrukturę użytkowaną (4) mapy dostępnych zasobów ludzkich. Przewidywane zakończenie prac r. -odpowiedzialny: MZ. Sporządzenie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zakładających prognozowanie liczby pacjentów, wykorzystanie oraz potrzeby w zakresie infrastruktury i zasobów finansowych w lecznictwie szpitalnym) Przewidywane zakończenie prac odpowiedzialny: MZ.

18 Warunkowość ex-ante poziom krajowy Stworzenie map potrzeb dla innych chorób obejmujących wszystkie elementy systemu t.j. POZ, AOS, lecznictwo szpitalne (w ramach projektu planowanego do realizacji z EFS w ramach PO WER ). Mapy powinny być uzupełnieniem map potrzeb zdrowotnych utworzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Mapy będą przygotowywane w kolejności wynikającej z istotności danej choroby dla kosztów systemu oraz dla ograniczeń w dostępności do świadczeń (listy oczekujących). Przewidywane zakończenie prac r. odpowiedzialny: MZ.

19 Dziękuję za uwagę Sylwia Pędzińska Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 a Ramowa Dyrektywa Wodna. Warszawa, 09.06.2015

Inwestycje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 a Ramowa Dyrektywa Wodna. Warszawa, 09.06.2015 Inwestycje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 a Ramowa Dyrektywa Wodna Warszawa, 09.06.2015 1 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego 29/11/2013 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo