Sprawozdanie merytoryczne Bielskiego Klubu Alpinistycznego za rok 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne Bielskiego Klubu Alpinistycznego za rok 2005"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne Bielskiego Klubu Alpinistycznego za rok Zarząd Klubu Zarząd Klubu wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2004 roku, nadal pracował w składzie: prezes Jan Weigel wiceprezes Kazimierz Opyrchał sekretarz Mirosław Kulak skarbnik Stanisław Cader członek Paweł Kempny członek Łukasz Kiecoń członek Zygmunt Żydek. W ciągu roku Zarząd Klubu odbył 6 zebrań, a spotkania robocze członków Zarządu w celu załatwiania spraw bieżących odbywały się niemal co tydzień. Tematem zebrań Zarządu oraz spotkań roboczych członków Zarządu były: sprawy członkowskie - przyjęcia nowych członków, monitowanie zaległości składkowych, sprawy czwartkowych spotkań klubowych i zebrań członków, sprawy lokalowe, sprawy finansowe - wnioski o dotacje, zatwierdzanie rozliczenia dotacji, rozliczenia bieżących wydatków na działalność statutową, zatwierdzenie rocznego bilansu Klubu, poszukiwanie sponsorów i członków wspierających, sprawy szkoleniowe - organizacja kursu skałkowego, zatwierdzenie sprawozdania rzeczowego i finansowego z kursu, informowanie członków Klubu o sprawach szkoleniowych, sprawy biuletynu BKA, sprawy informacyjne i propagandowe - organizacja wystaw i prelekcji, sprawy działalności na rzecz ochrony przyrody górskiej i krajobrazu gór. Segregator z korespondencją klubową za rok 2005 zawiera ponad 130 pism. Klub posiada konto poczty elektronicznej: Znaczna część korespondencji z członkami Klubu i władzami prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przykładowo Polski Związek Alpinizmu informuje kluby zrzeszone w Związku wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej lub strony internetowej. Bielski Klub Alpinistyczny korzysta z prywatnego komputera prezesa Klubu, pokrywając jedynie zakupy materiałów eksploatacyjnych. Strona internetowa utworzona przed kilku laty, niestety jest nieaktywna. 2. Sprawy członkowskie Stan członków w dniu 31 grudnia 2005 roku wynosił 104 osób. W roku sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania członków Klubu, w tym nadzwyczajne walne w celu uchwalenia zmiany w statucie Klubu, niezbędnej do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. 1

2 3. Lokal klubowy Klub dysponuje lokalem o powierzchni ponad 32 m², w Bielsku-Białej w budynku przy ul. 3-Maja 1. Spotkania klubowe odbywały się w każdy czwartek, w godzinach od 18:00 do 21:00. Klub zakupił telewizor 29 oraz odtwarzacz DVD. Dzięki temu zakupowi, z reguły raz w miesiącu, spotkania czwartkowe połączone były z prelekcjami lub projekcjami filmów o tematyce górskiej. Obowiązki gospodarza lokalu pełnił Zygmunt Żydek. 4. Sprawy szkoleniowe W roku 2005 kurs wspinaczki skalnej dla początkujących odbył się w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Podlesiach. Szkolenie powierzono Bogdanowi Krauze, członkowi naszego Klubu, licencjonowanemu instruktorowi PZA. Szkolenie rozpoczęło 15 kursantów, a zdało egzamin i ukończyło kurs 9 osób. Kurs był dofinansowany przez Gminę Bielsko-Biała w ramach zadania Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie wspinaczki skalnej. W lokalu klubowym prowadzone były dla kursantów wykłady o tematyce rozszerzającej program szkolenia skałkowego; wykładowcy pracowali społecznie (nieodpłatnie). W turnusach letnich i zimowych Centralnego Ośrodka Szkolenia PZA Betlejemka w Tatrach w 2005 roku nie uczestniczył żaden członek naszego Klubu. Przyczyną była wysoka cena za szkolenie ustalona przez Polski Związek Alpinizmu. Niestety nie udało się znaleźć sponsorów, którzy wsparliby finansowo młodych członków naszego Klubu. Klub posiada pięciu instruktorów taternictwa; są to: Zbigniew Burczak, Feliks Köhler, Bogdan Krauze, Kazimierz Opyrchał i Jan Weigel. Nadal wśród młodzieży brak kandydatów na kursy instruktorskie organizowane przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu. 5. Sprawy sportowe Sportowe osiągnięcia wspinaczkowe w sezonach letnich i zimowych regularnie publikowane były w BIULETYNIE INFORMACYJNYM BKA oraz na tablicy informacyjnej w lokalu klubowym. Coraz częściej informacje o osiągnięciach członków naszego Kubu zamieszczają krajowe miesięczniki alpinistyczne. Do najlepszych wspinaczy młodego pokolenia należą Łukasz Kiecoń i Łukasz Warzecha, regularnie wyróżniani przez Polski Związek Alpinizmu za osiągnięcia sportowe, również w roku W sezonie letnim 2005 roku Łukasz Kiecoń i Łukasz Warzecha skierowani zostali przez Polski Związek Alpinizmu do Chamonix, na International meeting of climbers zorganizowanym w ENSA (Państwowej Szkole Narciarstwa i Alpinizmu). Bielski Klub Alpinistyczny częściowo dofinansował wyjazd w Alpy Łukasza Kieconia i Łukasza Warzechy. Po zakończonym stażu Łukasz Kiecoń i Łukasz Warzecha przeszli kilka pięknych dróg skalnych: Bienvenue au Georges 5, TD+, 6a+ OS Marchand de Sable TD+, 6a+ OS Pedro Polar ED, 6b OS/Flash oraz weszli przez Aiguille de Gouter na Mont Blanc. 2

3 Inne osiągnięcia wspinaczkowe członków naszego Klubu to następujące drogi: w Alpach: Barre des Ecrins, przez Dome de Neige, Roche Fourior, zachodnią granią, Pollux (4092m) z Przełęczy Schwarztor; w Tatrach: Zadni Kościelec, zachodnią ścianą, drogą lobby instruktorskie, VII-/A0 Zamarła Turnia, południową ścianą, drogą prawa Pilichówka, VI Gerlach, zachodnią ścianą, drogą Krišaka, z wariantami drogi Kurczaba, VI+, Kieżmarski Szczyt, drogą przez Obrovsky kut, VII+ Granaty Wielickie, drogą przez Biały wyłom, V+ Batyżowiecki Szczyt, południową ścinaną, drogą Čisuli, V+. 6. Sprawy informacji i promocji alpinizmu Zredagowano, powielono i wysłano do członków Klubu dwa wielostronicowe numery BIULETYNU INFORMACYJNEGO BKA. Biuletyny redagował i drukował Jan Weigel, a powielał Kazimierz Opyrchał. Z internetu ściągane były i powielane GŁOS SENIORA i GAZETA GÓRSKA (redagowane przez Józefa Nykę). Projektu wydawania większego wydawnictwa informacyjnego na temat taternictwa, alpinizmu i sportu wspinaczkowego, nadal nie udało się zrealizować z powodu braku środków finansowych. W roku 2005 Zarząd Klubu zorganizował w Książnicy Beskidzkiej kilka prelekcji połączonych z projekcją slajdów oraz wystawę grafiki i fotografii Walerego Eljasza-Radzikowskiego, z okazji ROKU WALEREGO ELJASZA. W czasie wernisażu wystawy odbyła z projekcja filmu Gazda od Tatrów. Prelekcje, projekcje filmów i wystawa organizowane były w ramach cyklu Wspaniały świat gór wysokich, dofinansowanego przez Gminę Bielsko-Biała. Tradycyjnie w Zawoi, w Chacie pod Kwiatkiem, organizowane były klubowe spotkania rocznicowe. W roku 2005 przypomniano Polską Wyprawę w Andy Argentyńskie zorganizowaną przez bielsko-bialskie środowisko alpinistyczne oraz 75- lecie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku. Członkowie Klubu uczestniczyli również w wielu spotkaniach koleżeńskich, m.in. w corocznym, tradycyjnym SPOTKANIU SENIORÓW TATERNICTWA nad Morskim Okiem. 7. Sprawy ochrony środowiska naturalnego gór W 2005 roku kontynuowana była współpraca w zakresie ochrony przyrody górskiej oraz krajobrazu górskiego z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tymi zagadnieniami, przede wszystkim z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Przedstawiciele BKA uczestniczyli w kilku sesjach naukowych i zebraniach poświęconych problematyce ekologii górskiej, a także popierali apele mające na celu zachowanie stanu przyrody górskiej. 3

4 8. Sprawy finansowe Zarząd opracował wnioski o dotacje skierowane do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej; otrzymaliśmy i rozliczyliśmy zł na szkolenie skałkowe młodzieży oraz zł na cykl prelekcji i wystaw p.t. Wspaniały świat gór wysokich. Opłacanie składek przez członków Klubu w roku 2005 nadal było niezadowalające. Wielu członków Klubu płaciło składkę dopiero w ostatnich miesiącach roku lub w roku następnym. Ponad 35% członków zalega z opłatą składki członkowskiej. Księgowość Klubu prowadzi Kazimierz Opyrchał, wykonując pracę społecznie. Po zakończeniu 2004 roku sporządził sprawozdanie finansowe, który po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Klubu i zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu, zostało złożone w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej. Sprawozdanie finansowe za rok 2005 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 9. Sprawa uzyskania statusu OPP Ważnym zadaniem Zarządu w 2005 roku było uzyskanie przez Klub statusu organizacji pożytku publicznego. Niestety Sąd, mimo szybkiego usunięcia kolejnych (zdaniem sądu) nieścisłości w naszym statucie, podjął decyzję o przyznaniu nam statusu OPP i wpisaniu tego faktu do rejestru KRS, dopiero w dniu 03 czerwca 2005r. Uzyskanie statusu OPP jest potwierdzeniem naszej dotychczasowej, wieloletniej działalności w zakresie upowszechniania taternictwa i alpinizmu, a więc kultury fizycznej i sportu, jak również zaangażowania w sprawach ochrony dziedzictwa przyrodniczego gór. Status OPP umożliwi w roku 2006 przekazanie na rzecz Bielskiego Klubu Alpinistycznego 1%-owego odpisu od należnego podatku przez podatników rozliczających się za rok Współpraca z PZA Współpraca z Polskim Związkiem Alpinizmu ograniczała się do wymiany korespondencji oraz rozmów telefonicznych. Składka klubowa na rzecz Polskiego Związku Alpinizmu została za rok 2005 zapłacona. Związek podobnie jak w latach ubiegłych nie przekazał naszemu Klubowi żadnej dotacji. Bielsko-Biała, r. 4 Jan Weigel Prezes Klubu

5 Protokół zebrania Zarządu Bielskiego Klubu Alpinistycznego w dniu 27 marca 2006 roku O b e c n i : Stanisław Cader, Mirosław Kulak, Kazimierz Opyrchał, Jan Weigel i Zygmunt Żydek członkowie Zarządu Klubu oraz Feliks Köhler, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Krzysztof Kwiatkowski, członek Komisji Rewizyjnej. Nieobecni: Paweł Kempny i Łukasz Kiecoń. Obradom przewodniczył Jan Weigel, protokołował: Mirosław Kulak. Porządek obrad: 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego BKA za rok Oferty BKA na realizację zadań publicznych Gminy Bielsko-Biała w roku Ad 1: Kazimierz Opyrchał prowadzący księgowość Klubu zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym Bielskiego Klubu Alpinistycznego za rok Według rachunku wyników i bilansu: przychody z działalności statutowej wyniosły ,42 zł, w tym składki członkowskie 3.405,00 zł, dotacja U.M. w Bielsku-Białej 4.935,00 zł; koszt realizacji zadań statutowych wyniosły ,18 zł, w tym: szkolenie 4.690,92 zł, organizacja cyklicznych imprez kulturalnych p.t. Wspaniały świat gór wysokich 1.935,00 zł, wyposażenie lokalu 2.000,08 zł, składka PZA 610,00 zł; wynik finansowy brutto: - 244,76 zł. Ujemny wynik finansowy za rok 2005 wynika ze słabej ściągalności składek członkowskich. Według informacji Stanisława Cadra skarbnika Klubu, z opłatą składki zalega 35% członków, a kwota zaległości wynosi zł. Klub uzyskał status organizacji pożytku publicznego dopiero w dniu r. i z tego powodu nie skorzystał w roku 2005 z wpłat 1% należnego podatku. Feliks Köhler, przewodniczący Komisji Rewizyjnej BKA stwierdził, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń w kwestii przyjęcia sprawozdania finansowego BKA za rok W jawnym głosowaniu Zarząd Klubu jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjął sprawozdanie finansowe BKA za rok Bielski Klub Alpinistyczny posiada status organizacji pożytku publicznego, a zatem sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostanie przesłane do: Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także zostanie opublikowane na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ad 2: Prezes poinformował zebranych o opracowaniu i złożeniu w roku bieżącym dwóch ofert BKA na realizację zadań publicznych dofinansowywanych przez Gminę Bielsko-Biała. Oba projekty przygotował Jan Weigel. Na wnioskowane zadania Klub otrzymał dotacje: Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie wspinaczki skalnej zł, 5

6 Wspaniały świat gór wysokich cykl spotkań, projekcji i wystaw zł. Umowy z Gminą Bielsko-Biała na rok 2006 zostały podpisane, a dotacje przelane na nasz rachunek bankowy. Mirosław Kulak Sekretarz Jan Weigel Prezes Klubu 6

Walne Zgromadzenie Członków PTA

Walne Zgromadzenie Członków PTA 92 Walne Zgromadzenie Członków PTA Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu W dniu 7 września 2011 roku o godzinie 16:15 (drugi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

jak napisać statut stowarzyszenia?

jak napisać statut stowarzyszenia? jak napisać statut stowarzyszenia? Autorka: Monika Chrzczonowicz (Informatorium) 3w* 006, stan prawny 1.10.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na

Bardziej szczegółowo

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015 Ministerstwo Sportu Departament Sportu Kwalifikowanego ul. Krucza 24/26 00-921 Warszawa L.dz. PZA - Warszawa, 09.01.2008 ul. Noakowskiego 10 m. 12 00-688 WARSZAWA tel./fax: +48 22 875-8505 e-mail: biuro@pza.org.pl

Bardziej szczegółowo

JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA?

JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA? JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA? Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właścicieli praw autorskich. Autorka:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku Krótkofalowców 2008 STRATEGIA Polskiego Związku Krótkofalowców Opracowała Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo