REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH"

Transkrypt

1 Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego rodzaju mienie o wartości ponad 5 tys. złotych_ musi być zgłoszone w Banku Polskim Zgłoszone nieruchomości nie będą skupywane, ani likwiojwane ""^. Zgłoszenie. winno, nastąpić...u najdalejdo nihai n!^,, r»anf DANE ZGŁOSZONE ZfiLOSZONE I DOSI DOSTARCZO WARSZAWA, 9 listopada., Wolni są od obowiązku zgłoszenia SV dniu 10 listopada b. r. ogłoszone mieszkający w Polsce obywatele tych dni 30-tu od diia 10 listopada r. b. W ra- NE BANKOWI POLSKIEMU W WYzle uchylania się od obowiązków, usta- KONANIU ROZPORZĄDZENIA NIE zostaje ważne rozporządzenie ministra J państw, które w zakresie spraw uregu- lowanych omawianym rozporządzeniem lonych rozporządzen'em, grozi stosów- BCDA UDZIELANE WŁADZOM SKARnlo do postanowień dekretu o reglamen- BOWYM. ministra skarbu, bądź wogóle obowiązków analogicznych, nie wprowadziły, t?cji dewizowej, kara więzienia do lat Wszelkich Informacyj i wyjaśn'eń u- bądź nie stosują Ich do obywateli Państwa Polskiego. iskata esł«*«niezgłoszonego mienia. I oddziały Banku S-ciu i grzywna do zł., oraz kon-,dzlelać będą zainteresowanym osobom Polskiego. skarbu w sprawie ZGŁOSZENIA I ZAOFIAROWANIA DO SKUPU MIENIA, POSIADANEGO ZA GRANICA ORAZ WSZELKICH NALEŻ NOŚCI OD ZAGRANICY. Wydarzenia ostatnich tygodni wykazały konieczność 1 użyteczność koncentracji całych zasobów zagranicznych, posiadanych przez społeczeństwo. To też oddanie do dyspozycji zagranicznych rezerw lira I osób prywatnych, możliwe już na gruncie dekretu dewizowego z dnia 26 kwietnia 1936 r., jest obecnie po nowelizacji dekretu realizowane w zakresie koniecznym dla potrzeb gospodarstwa domowego. Rozporządzenie ministra skarbu postanawia, że WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE MAJA MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIE DZIBĘ W KRAJU, OBOWIĄZANE SA ZGŁOSIĆ W BANKU POLSKIM WSZELKIEGO RODZAJU MIENIE PO SIADANE ZA GRANICA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PONAD ZŁ. W szczególności zgłoszeniu podlegała posiadane za granicą pieniądze zagraniczne, złoto, papiery procentowe 1 dywidendowe (zarówno zagraniczne, jak 1 krajowe, opiewające na walutę zagraniczną), kupony od takich papierów, jak również wszelkie należności od zagra nicy bez względu na to, czy dowód na leżnoścl znajduje się w kraju, czy za granicą. Również POSIADANE ZA GRANICA NIERU CHOMOŚCI oraz wszelkiego rodzaju Inne prawa ma jątkowe (udziały w przedsiębiorstwach i t. p.) mają być zgłaszane w Banku Polskim, przy czym, co się tyczy nlerucho mości, to podlegają one obowiązków, ogłoszenia bez względu na Ich wartość. Zgłoszone PIENIĄDZE ZAGRANICZNE I ZŁOTO BĘD> SKUPIONE PRZEZ BANK POL SKI. Co do zgłoszonych papierów wartościowych, posiadanych za granicą, 1 należności od zagranicy, rozporządzenie przewiduje, że należy je zlecić Bankowi Polskiemu na jego żądanie do sprzedaży lub inkasa. ZGŁOSZONE NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ SKUPYWANE ANI LIKWIDO WANE. Min. Beck na Zamku Warszawa, 9 listopada. (PAT) Pan Prezydent Rzeczypospo litej przyjął dziś po południu ministra spraw zagranicznych, Józefa Becka. Proces Doboszyfiskego odbądzie się w dniu 26 b.rrt. Lwów, 9 listopada (PAT) Proces apelacyjny inż. Adama Zgon sekretarza ambasady von Raiha Za czyn Grynszpana Niemcy usiłują obarczyć odpowiedzialnością wszystkich Żydów, baz względu na rodzaj paszport" Pary*, 0 listopada. I Paryżu von Ratha wywołała silne wra Dziś z rana przybyła do Paryża z (PAT) O g dz. 16-ej min. 30 zmarł żenię. Prezydent republiki polecił przez Niemiec matka zmarłego sekretarza Jin w klinice z odniesionych wczoraj ran, swego adiutanta wyrazić współczucie basady von Ratha. sekretarz ambasady niemieckie! w Pa#«, ambasadorowi Rzeszy. ryżu von Rath. Zwłoki von Ratha odwieziono z Berlin, 9 HstonacR *. * kliniki do gmachu ambasady I tam zlo- (PAT) Wiadomości o przebiegu żono na katafalku. Prawdopodobnie śledztwa utrzymują się nadal na czoio Paryż, 9 listopada. ciało zmarłgeo przewiezione zostanie wych miejscach dzienników (PAT) Wiadomość o śmierci radcy U iv] Wvuvii. legacyjnego ambasady niemieckiej w do Niemiec., kich. Cała prasa przeciwstawia się w {obszernych wywodach poglądom szejrzonym w niektórych odłamach prasy I zagranicznej, podkreślającym okolicz- I ności łagodzące, w jakich został dokonany zamach. ponieważ świat żvdowski Identyfikuje się (?!) jak pisze.voelklsc ier Beobachter" ze zbrodniarzem., przeto niech nikt nie ma do nas pretensji, jeżeli Ryga, 9 listopada. Doboszyńskicgo, który przebywa w wię (PAT) Dziennik klajpedzki Memcler zlenluiw Siedlcach, został wyznaczony! Dampfboot" w artykule wstępnym piw lwowskim sądzie apelacyjnym na sze m. Inn., ze Niemcy klajpedzcy nie 1 z dzień 26 bm y w i a - nienawiści do Litwy, chcą jed naród niemiecki będzie identyfikował również Żydów przebywających w Niemczech bez względu na rodzaj pasz portu (?) jaki posiadają, z Grynszpanem. Strzały, które padły w Paryżu, stwierdza na zakończenie..voelkischer Beobachter" zostaną pomszczone. Niech Żydzi będą tego pewni.. Berlin, 9 listopada Policja niemiecka zakazała odbywania na terenie Rzeszy wszelkich zgromadzeń żydowskich z wyjątkiem nabożeństw w synagogach 1 imprez żydows kiego Kulturbundu". Zakaz, który ma obowiązywać do Na zdjęciu sprawca zamachu na sekretarza ambasady niemieckiej von Ratha, dnia 27 listopada, obejmuie także ku r sy Herszel Grynszpan w urzędzie policyjnym w Paryżu. wieczorowe dla dorosłych. Paryż, 9 listopad* (PAT) Kampania w sprawie cudzoziemców, która przybrała na sile wskutek zamachu w ambasadzie nlcraieckicji trwa w prasie paryskie] w dalszym ciągu. Mienie Żydów wydalonych z Niemiec Dzienniki domagała się oczyszczenia terytoriów Franc]!, a w szczególności okręgu pa- pod opiefto, ftrenpimcfi i pofiefi ' ryskiego z niepożądanych elementów cudzoziemskich, wprowadzenia skuteczne) kontroli BERLIN, 9 listopada, i Nad przedsiębiorstwami handlowymi 1 mi «.d^inn^l., NlA.,il«p lv- tanyml czuwają krewni względnie kle- d c u d MzIemcainl, opracowania speclnlnego Mienie wysiedlonych z Niemiec zy r o w n; c y f i r n K \y miastach prowincjo-'--" ><- -u t,. i... A, «,o.,w«ni. cudzoziemców w zakresie wykonywania handlu I przemysłu, a przede wszystkim kontroli dów, obywateli polskich, jest dotych- n ai n y c ji policja tu 1 owdzie opleczętowaczas jak zewsząd donoszą nie- i a mieszkania do czasu ostatecznego I ograniczeń przy wlcździe do Franci).,iLa Republlque" domaga się klasyfikowania tknięte. wyjaśnienia sprawy. obcokrajowców na dwie kategorie: wpuszczać do Francji elementy rolnicze I rzemieślnicze, które idą do pracy na prowincle irancuska 1 na Żądają włączenia Kłajpedy do Rzeszy rolę, natomiast odmawiać wjazdu typowi mletz czańsklemu, Intelektualistom, którzy starają się Charakterystyczny głos dziennika niemieckiego pozostać I grupować w Paryżu. nak sami decydować o swoim losie, Żydzi pisze dziennik którzy umieli gdyż przyłączając Kłajpedę do Litwy, wrócić do uprawy roli w Palestynie, leżeli chcą być we Francji przyjęci odegrać w niej nikt nie pytał się o zdanie ludności ktajpedzkiej. Obecnie dana zostanie odpo j Francji na rolę, która potrzebuje rak do pra, rolę dodatnia, niech spróbują Iść również w* wiedź na to niepostawione pytanie. cy".

2 ttfcpubloća" nr, 300. GJWartók, 16 listopada 193* f. Ostra krytyka polityki Chamberlaina podczas dyskusji w Izbie Gmin nad mową tronową Lohdyn, 9 listopada. CPAT) W Izbie Gmin toczyła się w 'dniu dzisiejszym dyskusja nad wczoraj szą mową tronową. Głównym tfematerti debaty byty sprawy z dziedziny uolityki zagranicznej. Przeciwko polltyee rzą du gwałtownie wystąpi! przedstawiciel lewego skrzydła Labour Party Stafiord Crlpps, zaznaczając, że w mowie trono wej nie ma wcale wzmianki o Lidze Na rodów, 1 wyrażając niezadowolenie z polityki rządu brytyjskiego w sprawie hiszpańskie] oraz w sprawie Chin. Jedyną możliwą polityką doby obec nej jest według Crippsa polityka ścisłej współpracy między państwami demokratycznymi. Następny mówca labourzystg Henderson poruszył sprawę stosunków z Niemcami. Pragnie oń poprawy tych stosunków, lecz nie kosztem innych państw. W imieniu rządu odpowiedział na wywody opozycji podsekretarz Stanu 1 Butler, broniąc energicznie polityki Chamberlaina, która ehoe realistyczna, ożywiona jest szczerym idealizmem. Butler zaprzecza, aby rżad iijśhaf tendencje do oddalenia się ód Ligi Narodów. Rząd prowadzi politykę załatwienia konfliktów drogą pokojowi 1 hieu 1 clekania się do siły. Przechodząc do sytuacji na Dalekim Wschodzie, mówca protestuje przeciwko japońskim deklaracjom urzędowym KAHAN SUKNA I KORTY Piącloraczkom kanadyjskim usunięto migdały Caileudr (Ontario), 9 Hstopada. (PAT) Dziś dokon&no operacji usunięcia migdałów j adenoidów pięcioraczkom kanadyjskim. Przebieg operacji, której dokonał dr Wishart) był pomyślny, takt że nie zaszła potrzeba transfuzji krwi, której dostarczyć mieli rodzice dziewczynek. Samolot spadł na Jedną z ulic Waszyngtonu w sprawie ulworzenu pewneco rodzaju bloku ekonomicznego i politycznego, o- bejmującego Japonię, Maudżukuo i Chiny.,W. Brytania w dalszym ciągu Opiera swe stanowisko na Dalekim Wschodzie na traktaeie waszyngtońskim i nh innych układach międzynarodowych, W związku z czym rząd brytyjski, podobnie jak rząd Stanów Zjednoczonych, zaprotestował wobec rządu japońskie* go przeciwko pogwałceniu zasady,.dr z wi otwaftyetr. Btttldf* wyjaśnił następnie słowa pr6 miera o roli W. Brytanii w Chinach po wojnie. Słowa te oznaczają, Se gdy na dejdzie właściwa chwila, Anglia powln na być gotowa odegrać swa rolę, okazując pomoc rządowi i narodowi chińskiemu przy naprawie strasznych szkód 1 przygbtflwanle UiSo kraju* do odk8jowej przyszłości. Nie znaczy to stwierdził i naciskiem Butler 18 czekamy końca Wojny, aby.pożyczvć Japonii pieniędzy, i umożliwić jej zakończenie opanowania Chin. W sprawie hiszpańskiej oświadczy! Butler, iż jak słychać <*» rzad hiszpański ma Sarfliar ewakuować w nfljblifcszyeii dniach nbwy kontyngent 15CK) OcHetnikóW. Co i ty"c2v kwestii pfaw str(?fiy Walfeźicej. Id śtan&wisko W. llfy" tanii rtlfe Uległo zrriiaflie: statut stfofl wojujących będzie ogłoszony tylko w razje wykonania planu nieinterwencji. Jeśii Chodzi o zagadnienie kolonii, to mówca nie jest w możności złożyć dziś deklaracji na len temat. Chamberlain o Monachium i oelaeh swoje] polityki zagraniefene} Loildyti, 0 listopada.»pierwszej ttidwie, jaka. wygleśileffl, ujd. Ł (PAf) Przemawiając na dorocznym lem politykę rządu brytyjskiego w czterech puńktaćhi 1) Utrzymanie pokoju, bankiecie, wydanym przez lorda-majóra, Chamberlain ni., iiih. poruszył niedawne" 2) uczynienie kraju tak silnym, aby wydarzenia w dziedzinie polityki zagranicznej. Mówiąc O układzie rhortachij^ poszanowaniem, 3) podniesienie d6bft> wszędzie- był traktowany i należytym skim, Chamberlain Oświadczył: bytu, fdżwój przemysłu r upewnienie W Monachium nie było żadnego starcia pomiędzy różnymi syśtettiaml rzą podniesienia dobfebytu ludności. zatrudnienia, 4) stale wysiłki W ćelu dów i rezultatem rozmów nie było zwycięstwo jednej, lub drugiej strony. Nie tyki mń\i brytyjskiego. Chambsr* Cele te pozostają nadal celami Poli było tam starcia, nie było mowy o. zwycięstwie, czy też porażce. Anglia pragnie pokoju, hie ftioźe pbżoitawać lam jeszcze rdz powtórzył, iż jeżeli kfflj mówił dalej Chamberlain nie może bezczynny. Nie Smaezy td t.li" ćheeniy żyć w bdosobńlehid } musi KrOiUniieć mieszać się w spfawy ińhych harodów sposoby myślenia swych sąsiadów i podejmować się roli policjanta, ale jeżeli zauważymy, \t pokój jest zagrota* Przemówienie śwe zakończy! Chamberlain słowami'- ny, użyjemy wszelkich swych wpły ** Kiedy zostałem premierem, W wów, aby ten pokój uratować Krwawe wyśsioi samochodowe Warszawa, 9 listopada Ubiegłej nocy wracało do Warszawy trzema samochodami Wesołe towarzystwo, które na szosie pod Wilanowem postanowiło urządzić wyścig. Pierwszy z wozów prowadził Dah Tuttiarkin, który rozwinął szybkość 115 kim. na* IO 1 ' dainę. Nagle ha t. zw. zakręcie śmierci Waszyngton, 9 listopada. samochód zarzucił na śliskiej szosie I (PAT) Na jedną z ulic rhiasta spadł wpadf na drugi wóz. kierowany przez samolot i rozbił śię^ Dwóch pilotów poniosło śmierć. Od płonącego samolotu Wskutek tej.ikawaierskiej jazdy" <- Stefana Cwinlefa. zapaliły się I uległy zniszczeniu 3 satflor dwa wozy uległy całkowitemu strzaska chody. nlu. Chcę wrócić do mamusi!" (tragedia jedenastoletniej tunice Jofins, fittóea od dwóch lat jest m e l o n a New York, W Hitapaditlfc. i obrażona tyni obojętym potraktowaniem Sędzia pokoju W Hamćock-County ich sprawy, lecz poszła ręka w rękę do (Tennessee, ifsa] jest człowiekiem bardzo zajętym. Jeat on właścicielem skle zielony kfftwat. a dla swej młode) źbny sklepu, gdzie Charles kupił dla siebie piku, kierownikiem oddziału pocztowego, a prócz tego zajmuje się także wywając nawet, jaką sensacją stanie się ich lalkę i cukierki. Następnie, nie przeczupożyczaniem pieniędzy biednym górni 1 - małżeństwo dla całego świata, pad kom, pobierająe od nich 24 proc. miesięcznie. Pozatym Bajmuje on honorowe dileów Chafl&sa. Tam ojciec przywitał stwo John" udali się dt> mieszkania ró stanowisko: jest poborcą podatkowym i ich wymówkami, poczem przełożył swą urządza licytacje. Urząd sędziego pokoju sprawia mu właściwie najmniej trudu, rządnie laską. nową synową przez kolano t zbil ją po w Hancock, bowiem wpływa bąrc zo ntało skarg* gdyż nikt nie ma pieniędzy. Młoda pani Johns, łkając głośno, Jedynie świadectwa ślubów Cywilnych przynoszą mu przy sposobności 2 do- Jary. Nic dziwnego zatym, ii sędzia pokoju zwracał większą uwagę na Oba banknoty dolarowe, aniżeli na narzeczoną, z którą żjawił się U niego dwudziestodwuletni Charles Johns, Sędzia miał Wtedy wyjątkowo mało czasu. Oczekiwał ładunku drzewa na dworem który należało natychmiast odstawić. Dlatetfo tef nic włożył nawe* ciemnego ubrania, leca mruknął w pośpiechu formułkę ślubną, wypisał świadectwo małżeńskie i schował dwa dolary do kieszeni. Młoda para bynajmniej nie czuła się błagała, by jej pozwolono wrócić do mamyi która mieszka w tym samym mieście, lecz prawo zabrania tego. Od tegjo dnia żona Charlesa John miała ciężkie życie. Biedaczka musiała zapomnieć o tym, co oznacza ś*miech. Zbyt wcześnie nieco, gdyż przy zawieraniu związku małżeńskiego liczyła dopiero,., dziewięć lat!... Dzisiaj pani Eunice Johns ma jedenaście lat 1 bynajmniej nie jest szczeliwa. Ona sama i rodzina jej oraz jej Hmęża" prawdopodobnie nie słyszeli nawet w odległym okręgu górniczym stami Tennessee, gdzie nie ma szos samocho Artystka Lidia Wysocka cudem ocalała Spod szczątków wydobyto Tumarkina, który odniósł lieżrte obrażenia, dozhając równocześnie śeóku herwowegoi Towarzysząca mu artystka tllirtdwa I seenieaaa Liaia Wysocka wyszła t wypadku bez szwanku^ Natomiast kietowca drugiego wozu, Cwln er, dozlffcł złamania ręki i dogi oraz o irażeii głowy. W stanie ciężkim odstaw ono go do iipi tala. Tumarklnewl ireil lutowa kara la urządzenie niefortunnego wyścigu na iioiiii Sędziwy książę włoski zabity na Ulicy w Mediolanie przzz kobietą Mediolan, 9 listopada. Wczoraj, wieczorem na jednej z ulic MeflioląnU Ś9-letni książę Lulgi Alberico Tribulzio napadn.ęty został przez.. 40-letnią kobietę ( Która ciała do niego 5 strzałów rewolwerowych, kładąc go trupem na mlejśću. Zabójczynię aresztowano. Jest to nie jaka M&ria AhtOiiłetta LSiMfini. Zabity książę halelał do najstafśzy.eh rodzifl W MedioIani6i Jegd żona i eórka są damami dworu. Demónsirecja dolska w a n l y i? ' wmtzmt Warszawa, 9 lstnnnda. W dniu dzisiejszym po wiecu w sali tbatru Wielka ftewla" edbyła Sit? aftty 1 iydowska demonstracja endeckiej ffiłfr dzieży akademickiej. Demonstranci zostali,):/./ poleję niziiroszeiii dla Ulgi podatkowe nabyurtótf alffld*nt<a6# Warszaw- 9 listopada Ministerstwa skarbu wydało wyjas* nieme w sprawie stosowania ulg podatkowych dla nabywców samochodowi NabyWea śdfiibehoduj ntifho upływu toku, W którym nastąpiło aisbęzdnie ceny kupna, ma zawsze prawo do zwrotu podatku dochodowego. potrącanego w tymże rokui bez wzgiędu na to czy podatek pokryje cala. premtę czy jej ezęśś; Zgon założyciela F.IJ. Paryż, 9 listopada.. (PAT) Nocy ubtegłej zmarł na skutek ataku sercowego, w wieku lat?d\ Qeorgęs Bourdom prezes Syndykatu dziennikarzy francuskich, założyciel miedzyharódowej federacji dziennikafzyi ko* maridor legii honorowej, wiceprezes towarzystwa, literatów, wybitny krytyk literacki i dramatyczny. Pojednanie ks- Windsoru t rodztnt) ttfóhwską LONDYN, 9 listopada. (PAT) jak sie dowiaduje agencja Reutera) kslaite I księżna Gloucester w drodze z Marsylii do Indochlti zatrzymają sie. W p'.ątek w Paryżu, gdzie spotkają sttj I kslestwam Windsoru. Spotkanie to ma nastąpić za zgodą króla Jerzego, Małżeństwie dziewięcioletniego dziecka z dwudziestodwuletnim mężczyzną nego ślubu. wieku wymaganego dla zawaroik Waż ukazała się w prasie całego świata, spotykając si fe Ogólnym oburzeniem. pweź kilka miesięcy do szltety. W jej Eunice po ślubie uczęszczała jeszcze Większa część czytelników europejskich przyjęła wiadomość O ślubie 'klasie było sześć j.mężatek", wszystkie! poniżej lat cbternastu. Dwie t nich były dziecka jako bltiil lub też Ukt) prawdziwi* amerykański trlek fikiimowy. Ma w ciąży. Jedna tfgymała aawet już niemowie aa kolanach, odrabiając w domu ła Eunice nic występowała jednakie na lekcje,. scenach noćhyełł lokalów jikd iittaimlodsza mężatka na swlteit'i i ale otrzymała takie eeeku aa jakąi pokaźną sumę źa odczyt Moje życie małżeńskie". Poproitu Upomniano o alej. Może byłoby lepiej dla małej Eunice, gdyby jej małżeństwo było tylko trickiem rek* lamowym. Może teść mniejby ją wtedy bił, a teśfltowft równ^i ObObMIiłaby lię ż hią lepiej,.. Niestety jednakżei małżeństwa dzieci sa na porządku dziennym w górniczych okręgach Stanów Zjednoczonych. Należy przy tym zaznaczyć, iż małżeństwa te nie mają nit) wspólnego ze zwyczajami Hindusów, gdzie niemowlęta jeszcze w kołysce się zaręcza, lfecz z zawieraniem związków małżeńskich ka się aż do osiągnięcia dojrzałości. C2C* W ciągu ostatniego roku W samym stanie Tennessee wystawiono 467 licencji małżeńskich, w których wiek narzeezonej podany jest na 13 lat. Wszystkie te małżedstwa są ważne i nie wolno Ich anulować. Na rozwody w tych okręgach, W których panuje skrajna dowych, iż byli oni przez pawieh czas sensacją w Ameryce, że Wiadomość 6 nędza, nie tna pieniędzy... Prawo, zresztą, W stanie Tennessee nie zna dolnej granicy Pani" Johns, która, jak już WSftominaliśmy, W domu swego męża nie Ma zbyt dobrego życia, skłonna je*t do płaczu i dlatego otrzymywała często lanie" także i Od nauczyciela. Jej mąż", dowiedziawszy Się O tym, zabrał ją ze sekeły i mata Eunice jest mu ż& <o b&rdlo wdzięczna: Charles stanął po mojej stronie, gdy nauczyciel mnie bił Oświadcza oaa ze łeami w oeaaeh. Ale gdy teść mnie bije, Charles jest w potu. Czy lubisz Charlesa? zapytano ją. Lubię, go, ale nie lubię być Zamężną. Chciałabym wrócić do mamuś 1. Matka Euhice, pani WinStead, fctł już) przed kilkoma miesiącami zebrała swą eórkę z powrotem, tecz nie na długo. Teść kazał dziecko sprowndzie przez szeryfa do ehaty jejjo. syria. Od tego czasu pani Wlnttcad jeet we Wrogich Stosunkach z rodziną Johns, co jednak bynajmniej nie przeszkodziło synowi pani Winstead ożehić się medawri z córką padstwa Johns. W tym wyp ; *" icdn.»k stosunek jest odwrotny: panna Johns li* czy lat, podczas gdy jej mąz mk dopiero 16 lat...

3 > PIERWSZORZĘDNE MYDłO DO GOLENIA MAJ OLA" PIENISTE ŁAGODNE TANłE WARSZAWSKIE 1 AtiOMAIOMUly/i REPUBLIKA" nr Czwartek, 10 listopada 1938 r. Zwycięstwo demokratów w Ameryce Dotychczasowe wyniki onegdajszych wyborów. Płk- Lehman ponownie obrany gubernatorem New JorUu NOWY JORK, 9 listopada. (PAT) O godz ogłoszono następujące dane o wyborach: do izby.reprezentantów wybrano: 243 demokratów, 159 republikanów, 2 postępowców. Brak jeszcze wiadomości o 31 mandatach. Do senatu wchodzi 21 demokratów i 11 republikanów. O pozostałych mandatach dotychczas informacje nie nadeszły. Republikanie zdobyli większość w obu izbach stanowego parlamentu nowo iorskie&o po raz pierwszy od roku roku Herbert Lehman jest, Jak wia R^bSkaSte Sobyll również stanowi-1 domo. również czynny w żydowskim zr ska gubernatora i mandat senatorski w ciu politycznym w Ameryce. stanie Kansas oraz Pensylwania. NOWY JORK, 9 listopada. Już pierwsze wyniki wczorajszych wyborów w Stanach Zjednoczonych stwierdzają, że na gubernatora stanu New York ponownie wybrany został ruł kownik Herbert Ii. Lehman. Zajmuje on to stanowisko już w trzecie] kadencji od NOWY JORK, 9 listopada. (PAT) Poza czterema ofiarami strzelaniny w m. Harlan w stanie Kentucky, 6-ciu rannych zmarło w szpitalu, zaś crn trzech rannych budzi poważne obawy. Strzelanina wynikła również w m. Etowah w stanie Tennessee, gdzie jest dwóch ciężko rannych. 3 Cynizm jako program» ' 'sza wzn slła swe świątynie na górach] podobnego! Pamiętajmy dobrze: cesar-l 1 trupów, na oceanie łez i na rzężeniu stwo niemieckie walczyło z papiestwem niezliczonych konających". nie w imię jakiegoś wysokieeo ideału, Do tych słów generała H&seicra dodaje Fryderyk Wilhelm Foerster u- nad światem. Poprostu nie chciało ono ale w imię zdobycia absolutnej władzy wagę: dzielić się władzą z nikim! W reformacji widzimy znowu wyłamywanie się Taki wywód w ustach podobnego człowieka oświetla pruską mentalność z uniwersalizmu ludzkości europejskiej. z całą pożądaną wyrazistością. 7. kompleksu politycznych i narodowych dzie tej ludzkości, lecz uważało, że Jest po Niemlectwo nie czuło się nigdy cząstką jów ludzie ci wyłączają zasadniczo całą tteść osobniczego życia duchowego łym. Kto umie czytać, ten łatwo doczywołane do panowania nad światem ca łącznie z religią, ludzkością, moralnością i uczciwością. Polityka międzyna rrych pismach Lutra, Flchtego, Hegla.. ta się pewnej ciągłości w nacjonallstycz rodowa jest dla nich tylko dynamiką A kto ogarnia myślami jeszcze szersze natury, a człowiek, który sile.swoją horyzonty dziejowe, ten łatwo spostrzeże pewne podobieństwa miedzy mono- włączy w tę grę sił naturahweh i chce zwyciężyć, musi nieubłaganie sam stać ideaml nacjonalistów niemieckich a monoideą wojujących allahistów. się ponownie naturą, uważając, że ofiarę Jeden Na zjeździe pedagogicznym w Gotfesbergu nad Renem pewien niemiecki dyrektor gimnazjum, Reimann. oświadczył: W gtębi duszy jestem wrogiem wszelkiego pacyfizmu, ale obcy pacyfiści są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami". Obcych pacyfistów traktowano w Niemczech dzisiejszych, niby łagodnych wariatów i skwapliwie wykorzystywano ich domniemaną głupotę. Czy ci pacyfiści byli istotnie głupi? Nie. ale byli to ludzie o zgoła innej mentalności; wierzyli głęboko, że na objawy przyjaźni można odpowiedzieć tylko obławami życzliwości I chęci porozumienia się z sobą. Mylili się, oczywiście. W Niemczech już od dość dawna torowała sobie drogę zasada, że mocnemu wolno wszystko. Toteż inllltaryzm niemiecki nie krępował się wcale I Jak najchętniej wykorzystywał międzynarodowy pacyfizm. To był jeden z przejawów cyniz mu. Europa nie zorienotwała sie dotychczas z kim i z czem ma do czynienia. I zapomniała zupełnie, co chciano z nią zrobić po niemieckim zwycięstwie. Ba, nieraz nawet nie przyjęła tego do wia domości. Warunki pokojowe nie były dla Niemiec takie twarde, Jakie byłyby warunki Niemiec dla pobitego świata. A jednak od pierwszej chwili no Wersalu podniósł się krzyk przeciwko tymi warunkom, jako przeciwko niesłychanej krzywdzie. I odrazu zaczął działać cynizm całkiem świadomy. Wskazywano na to, że wojnę przegrali junkrzy, że do władzy doszła demokracja i że cały olbrzymi ciężar odszkodowań spada na demokracje Bogu ducha winną. Ta argumentacja podziałała na sentyment, osobliwie angielski. Tymczasem chodziło o rzeczy zgoła inne. Tylko dziwnej tępocie i opieszałości ludów europejskich należy przypisać dziwny fakt nieinteresowania się Istotą niemiectwa. Taki np. generał Bemhardi pisał w roku 1914: Tylko wojna wyznacza każdemu narodowi miejsce właściwe, a Jego dzielności przy dzielą dziedzinę, jaka odpowiada biologicznej sprawiedliwości. Wojna jest prawdziwym I sprawiedliwym egzaml nem ludów: sam Bóg objawia się w zwycięstwie, aby Istota mogła zatrium fować nad pozorami. Takie już jest bo skie prawo, które pokonanych skazuje i dlatego jest to także wola Boga, iż zwycięzca dyktuje warunki pokoju, ta kle, aby jego wewnętrzna siła znajdo wała także wyraz w zewnętrznej potę dze 1 wielkości." Dowódcą wojskowym w orzedwojen nej Lotaryngii był niemiecki generał hr. Haseler, Generał-Mnich. jak go nazywano. Mieszkał w skromnei izdeb ce, której jedyną ozdobą była mapa pogranicza. Gdy kładł się na swym łóżku polowym, to patrząc na tę mape, mógł planować nowe bitwy i przedstawiać sobie plastycznie ich rozwój i przebieg. Ten Generał-Mnich uznawany był za rycerza bez trwogi i skazy. Gdy ks. Bulo w postanowił przeprowadzić ustawowe wywłaszczanie Polaków, hr. Haseler uznał ten sposób walki z żywiołem polskim za niegodny. A jednak ten sam Generał-Mnich, ten sam rycerz bez trwogi i skazy, przemawiaiac w r, 1893 do swoich żołnierzy, wywodził: Jest to konieczne, aby cywilizacja na- taką winien jest własnemu narodowi, aby naród ten nie został zmiażdżony, i winien ją jest także cywilizacji, iżby ci jedynie triumfować mogli, którzy na triumf zasługuj;!". Zauważmy, że operuje sie tu wartościami -życia czysto biologicznymi, pewnymi mechanizmami, zjawiskami 1 6prawamł czysto materlalistycznyml, a broni się - dóbr 1 wartości ideałn y c h". Śród pisarzy polskich jedna z niewielu, a może nawet jedyna Z o fia Kossak, zrozumiała, że między boiszewlzmem a narodowym socjalizmem nie ma żadnych różnic, o He chodzi o najwyższy miernik moralności katolickiej. Jednostki nie ma, jest tylko masa; moralności nie ma, Jest gra sił biologicznych; nie ma wolności woli, Jest fatum krwi. Materializm tak wybitnie jaskrawy wypowiada się dość jasno, ale Europa nie chce rozumieć Jego słów. nie chce pojąć wyroku jaki na nią te słowa wvdają. jest A11 a h i jeden jego prorok! W tym wyznaniu wiary jest program, ale realizacja takiego programu jest niemożliwa gdzie nie ma janczarów, czyli masy trzebienców duclio. wych, umiejących zrzec sie nalwyższe go dobra istoty ludzkiej: wolności i godności. Tu nie ma moralności, religii, ludz kiego współczucia, szacunku dla cudzej woli, dla innej indywidualności. D bre jest jedynie to, co prowadzi do celu, a celem może być Jedynie moc, przyrost mocy, potęgi, siły. Dla Anglika. Francuza, Szweda, Amerykanina, istnieią także inne narody i uznawane sa za równouprawnione, mające takie sam) prawo do życia, jak Francuz, Szwed. Amerykanin, Anglik. jdcr jasnyoh BEZ MYDŁA" Szampon Czarna M&Svur, akr I rowka chów, nie mówiąc już o Niemcach. Zedrzyjcie z takiego Gallijczyka skóre> a zobaczycie pod nią Turkosa"... O Polakach mówił Bismarck już w r. 1886: Niebo i ziemia prędzej zejdą się z sobą, niż Niemcy z Polakami... Bijcie Polaków, aż im się życie zmierzi. Mam wiele współczucia dla ich położenia, ale jeśli chcemy istnieć, musimy ich wytępić. Wilk nic temu nie winien, że Bóg stworzył go takim, jakim on jest". Foerster cytuje słowa publicysty niemieckiego, Stapia, który wywodzi: Godność narodu niemieckiego nie tkwi w liczbie i masie, ale określa ja jakość bycia. Gdyby w całej Polsce mieszkali tylko dwaj Niemcy, to byliby oni czymś więcej, niż miliony Polaków, bo to właśnie Niemcy". To już było w przeszłości i to niesłychanie pogłębiła propaganda, o której Hitler pisał w swej książ ce Iż jest zasadniczo subiektywna l jednostronną postawą w danej sprawie". Nie można chwalić także innych narodów, bo cóż powiedzianoby np. o afiszu mającym zachwalać nowe mydfo, ale mówiącym także o innych dobrych" mydłach?" Taka jest postawa Ale Niemiec nie uznaje prawa innych] w obec rzeczywistości i prawdy. Wiecunarodów, Jako równych sobie Nie trzeba zamykać oczu na rzeczywistość. W biblii" narodowego socjalizmu czytamy o sobie rzeczy niezbyt że się nikt nie łudzi, że to sie zmieni, że to się wogóle zmienić może. Takiej gry nie można przerwać w dowolnej chwili, bo kto jedzie na tygrysie nie uprzejme. Stoimy tam w jednym rzę może ześląść, choćby chciał. Niejeden mniema, że walka z Kościo- dzie z Afrykanami i Azjatami. Zresztą Ale... jeździec dojedzie ostatecznie lem katolickim w Niemczech dzisiej- Francuzów uważa się także za ool-rauszych czy w Niemczech wczorajszych rzynów Juz Bismarck uważał, ze lianjest czymś -przypadkowym. Nic cuzi to Kafrowie. gorsi od Roaan i Włg tam, gdzie go zaniesie ów tygrys!.. PAWEŁ Cayda kandydatem na prezydenta HULKA-LASKOWSKI Czech Zdegradowany generał, wydalony z Kraju przed 11 laty, cieszy się poparciem Niemiec Praga, 9 listopada. Stronnictwa skrajne* prawicy podjęły wielką kampanię, mającą na celu rehabilitację gen. Gaydy, który przed 11 laty po sensacyjnym procesie o zdradę stanu, został zdegradowany, pozbawiony odznaczeń 1 deportowany z Czechosłowacji W swoim czasie gen. Gayda był jed chosłowacki rząd demokratyczny a w nym z wodzów legionów czeskich (fli na ' c7c7<>oraltio cl szczególności AwCzeSiiecro ówczesnego prezydenta prezv Syberii, następnie czołowa postacią w Czechosłowacji, prol. Massaryka. Czechosłowacji w pierwszych latach jej Obecnie czeskie stronnictwa prawicowe domagają się powrotu gen. Gay istnienia i przez kilka lat wodzem naczelnym wojsk czechosłowackich. Gen. dy do Czechosłowacji, przeprowadzenia rewizji jego procesu i stwierdzenia Gayda stał następnie na czele spisku faszystowsktego^któn^nlałob^ na co podobno mają przedstawić do Groźny stan Kemala Ataturka Chory prezydent straci! przytomność STAMBUŁ, 9 listopada. (PAT) Ostatni biuletyn lekarski ostanie zdrowia Ataturka stwierdza, iż Istnieją poważne obawy. Ludność Konstantynopola dopiero dzisiaj, rano dowiedziała się z gazet o poważnym stanie zdrowia Ataturka, który przed trzema tygodniami po dłuższe] chorobie wszedł w okres rekonwalescencji. W całej Turcji dalsze biuletyny lekarskie są oczekiwane z wielkim zaniepokojeniem, STAMBUŁ, 9 listopada. (PAT) Biuletyn o stanie zdrowia prezydenta Kemala Ataturka, wydany o godżinie 10-eJ głosi: Noc minęła źle. Stan nadal poważny. Temperatura 38,8, puls 128, oddech 28. ** O godz. 20-ej ogłoszono biuletyn lekarski, donoszący, że chory stracił przytomność 1 stan Jego jest coraz groźnlel szy, kumenty że cały proces gen. Gaydy przed 11-tu laty był zainscenizowany przez dr. Beriesza, który chciał się pozbyć najgroźniejszego konkurenta do stanowiska prezydenta Czechosłowacji po śmierci prof. Massaryka. Gen. Gayda jest gorącym zwolennikiem idei faszystowskiej i totalnej. Cieszy się wielkimi sympatiami w Berlinie i dlatego prawicowe tfartie czeskie domagające się całkowitego podporządkowania Czechosłowacji dyrektywom nie mieckim, wysuwają kandydaturę gen. Gaydy na prezydenta Czechosłowacji, żądając w tym celu odroczenia wyborów nowego prezydenta na okres po procesie rehabilitacyjnym gen. Gaydy.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Marzec 2008 Nr 106 (158) Cena: 2 zł W numerze: * Co czwarte dziecko żyje w biedzie * Ekonomiczne menu Tuska * Co Tusk przyniósł z Ameryki?

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny (1877 1940) zapisał się w historii jako adwokat, notariusz, społecznik, polityk i marszałek Sejmu Śląskiego, a przede wszystkim przeszedł do pamięci

Bardziej szczegółowo

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE «Z NAJWIĘKSZĄ BRUTALNOŚCIĄ...» NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008. Znaleziono ciało Komendanta «Krysi»

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE «Z NAJWIĘKSZĄ BRUTALNOŚCIĄ...» NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008. Znaleziono ciało Komendanta «Krysi» «Z NAJWIĘKSZĄ BRUTALNOŚCIĄ...» ŚWIATY RÓWNOLEGŁE NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008 Znaleziono ciało Komendanta «Krysi» NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008 OD REDAKTORA 1 O nas i dla nas 2 Kalejdoskop FOTOFAKT 8 ZPB.

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) dokumenty programowe

Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) dokumenty programowe KOMUNIZM: system ludzie dokumentacja rocznik naukowy 2 (2013) Anna Nowakowska-Wierzchoś Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich

Bardziej szczegółowo

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009 B0001 Dziennik Bałtycki 05.01.1963 str. 5 kol. 1 Wychodząc z założenia, że różne są właściwości i różne możliwości zakładów pracy, organizatorzy konkursu przedstawili do wyboru szereg propozycji, ujętych

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

IGNACY CHRZANOWSKI I WŁADYSŁAW KONOPCZYŃSKI

IGNACY CHRZANOWSKI I WŁADYSŁAW KONOPCZYŃSKI Tekst niniejszy jest życiorysem Romana Dmowskiego napisanym przez prof. Ignacego Chrzanowskiego i prof. Władysława Konopczyńskiego. Przedruk za: Polski słownik biograficzny, tom V, Kraków 1939 1946. IGNACY

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Namawianie Polaków do powrotu

Namawianie Polaków do powrotu Zygmunt Nowakowski Orzeł czy reszka? 1 Namawianie Polaków do powrotu jest zbyteczne. Każdy z nas chce wracać. Byłby głupi, gdyby oświadczył, że w ogóle nie ma zamiaru wrócić do Polski. Może znajdą się

Bardziej szczegółowo

Wersja pierwotna: papierowa.

Wersja pierwotna: papierowa. Wersja pierwotna: papierowa. SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA Nr 1 (22)/2010 Pułtusk Rada Programowa: prof.

Bardziej szczegółowo

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 31 maja 16 czerwca 2014 nr 10 (206) O zadaniach polskiej polityki zagranicznej s. 4 Powrót na Majdan Konstanty Czawaga s.

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 19 dniach 17 i 18 października Warszawa 2012 r. 19 dniach 17 i 18 października 19 dniach 17 i 18 października 1. Drugie czytanie projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo