REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH"

Transkrypt

1 Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego rodzaju mienie o wartości ponad 5 tys. złotych_ musi być zgłoszone w Banku Polskim Zgłoszone nieruchomości nie będą skupywane, ani likwiojwane ""^. Zgłoszenie. winno, nastąpić...u najdalejdo nihai n!^,, r»anf DANE ZGŁOSZONE ZfiLOSZONE I DOSI DOSTARCZO WARSZAWA, 9 listopada., Wolni są od obowiązku zgłoszenia SV dniu 10 listopada b. r. ogłoszone mieszkający w Polsce obywatele tych dni 30-tu od diia 10 listopada r. b. W ra- NE BANKOWI POLSKIEMU W WYzle uchylania się od obowiązków, usta- KONANIU ROZPORZĄDZENIA NIE zostaje ważne rozporządzenie ministra J państw, które w zakresie spraw uregu- lowanych omawianym rozporządzeniem lonych rozporządzen'em, grozi stosów- BCDA UDZIELANE WŁADZOM SKARnlo do postanowień dekretu o reglamen- BOWYM. ministra skarbu, bądź wogóle obowiązków analogicznych, nie wprowadziły, t?cji dewizowej, kara więzienia do lat Wszelkich Informacyj i wyjaśn'eń u- bądź nie stosują Ich do obywateli Państwa Polskiego. iskata esł«*«niezgłoszonego mienia. I oddziały Banku S-ciu i grzywna do zł., oraz kon-,dzlelać będą zainteresowanym osobom Polskiego. skarbu w sprawie ZGŁOSZENIA I ZAOFIAROWANIA DO SKUPU MIENIA, POSIADANEGO ZA GRANICA ORAZ WSZELKICH NALEŻ NOŚCI OD ZAGRANICY. Wydarzenia ostatnich tygodni wykazały konieczność 1 użyteczność koncentracji całych zasobów zagranicznych, posiadanych przez społeczeństwo. To też oddanie do dyspozycji zagranicznych rezerw lira I osób prywatnych, możliwe już na gruncie dekretu dewizowego z dnia 26 kwietnia 1936 r., jest obecnie po nowelizacji dekretu realizowane w zakresie koniecznym dla potrzeb gospodarstwa domowego. Rozporządzenie ministra skarbu postanawia, że WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE MAJA MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIE DZIBĘ W KRAJU, OBOWIĄZANE SA ZGŁOSIĆ W BANKU POLSKIM WSZELKIEGO RODZAJU MIENIE PO SIADANE ZA GRANICA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PONAD ZŁ. W szczególności zgłoszeniu podlegała posiadane za granicą pieniądze zagraniczne, złoto, papiery procentowe 1 dywidendowe (zarówno zagraniczne, jak 1 krajowe, opiewające na walutę zagraniczną), kupony od takich papierów, jak również wszelkie należności od zagra nicy bez względu na to, czy dowód na leżnoścl znajduje się w kraju, czy za granicą. Również POSIADANE ZA GRANICA NIERU CHOMOŚCI oraz wszelkiego rodzaju Inne prawa ma jątkowe (udziały w przedsiębiorstwach i t. p.) mają być zgłaszane w Banku Polskim, przy czym, co się tyczy nlerucho mości, to podlegają one obowiązków, ogłoszenia bez względu na Ich wartość. Zgłoszone PIENIĄDZE ZAGRANICZNE I ZŁOTO BĘD> SKUPIONE PRZEZ BANK POL SKI. Co do zgłoszonych papierów wartościowych, posiadanych za granicą, 1 należności od zagranicy, rozporządzenie przewiduje, że należy je zlecić Bankowi Polskiemu na jego żądanie do sprzedaży lub inkasa. ZGŁOSZONE NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ SKUPYWANE ANI LIKWIDO WANE. Min. Beck na Zamku Warszawa, 9 listopada. (PAT) Pan Prezydent Rzeczypospo litej przyjął dziś po południu ministra spraw zagranicznych, Józefa Becka. Proces Doboszyfiskego odbądzie się w dniu 26 b.rrt. Lwów, 9 listopada (PAT) Proces apelacyjny inż. Adama Zgon sekretarza ambasady von Raiha Za czyn Grynszpana Niemcy usiłują obarczyć odpowiedzialnością wszystkich Żydów, baz względu na rodzaj paszport" Pary*, 0 listopada. I Paryżu von Ratha wywołała silne wra Dziś z rana przybyła do Paryża z (PAT) O g dz. 16-ej min. 30 zmarł żenię. Prezydent republiki polecił przez Niemiec matka zmarłego sekretarza Jin w klinice z odniesionych wczoraj ran, swego adiutanta wyrazić współczucie basady von Ratha. sekretarz ambasady niemieckie! w Pa#«, ambasadorowi Rzeszy. ryżu von Rath. Zwłoki von Ratha odwieziono z Berlin, 9 HstonacR *. * kliniki do gmachu ambasady I tam zlo- (PAT) Wiadomości o przebiegu żono na katafalku. Prawdopodobnie śledztwa utrzymują się nadal na czoio Paryż, 9 listopada. ciało zmarłgeo przewiezione zostanie wych miejscach dzienników (PAT) Wiadomość o śmierci radcy U iv] Wvuvii. legacyjnego ambasady niemieckiej w do Niemiec., kich. Cała prasa przeciwstawia się w {obszernych wywodach poglądom szejrzonym w niektórych odłamach prasy I zagranicznej, podkreślającym okolicz- I ności łagodzące, w jakich został dokonany zamach. ponieważ świat żvdowski Identyfikuje się (?!) jak pisze.voelklsc ier Beobachter" ze zbrodniarzem., przeto niech nikt nie ma do nas pretensji, jeżeli Ryga, 9 listopada. Doboszyńskicgo, który przebywa w wię (PAT) Dziennik klajpedzki Memcler zlenluiw Siedlcach, został wyznaczony! Dampfboot" w artykule wstępnym piw lwowskim sądzie apelacyjnym na sze m. Inn., ze Niemcy klajpedzcy nie 1 z dzień 26 bm y w i a - nienawiści do Litwy, chcą jed naród niemiecki będzie identyfikował również Żydów przebywających w Niemczech bez względu na rodzaj pasz portu (?) jaki posiadają, z Grynszpanem. Strzały, które padły w Paryżu, stwierdza na zakończenie..voelkischer Beobachter" zostaną pomszczone. Niech Żydzi będą tego pewni.. Berlin, 9 listopada Policja niemiecka zakazała odbywania na terenie Rzeszy wszelkich zgromadzeń żydowskich z wyjątkiem nabożeństw w synagogach 1 imprez żydows kiego Kulturbundu". Zakaz, który ma obowiązywać do Na zdjęciu sprawca zamachu na sekretarza ambasady niemieckiej von Ratha, dnia 27 listopada, obejmuie także ku r sy Herszel Grynszpan w urzędzie policyjnym w Paryżu. wieczorowe dla dorosłych. Paryż, 9 listopad* (PAT) Kampania w sprawie cudzoziemców, która przybrała na sile wskutek zamachu w ambasadzie nlcraieckicji trwa w prasie paryskie] w dalszym ciągu. Mienie Żydów wydalonych z Niemiec Dzienniki domagała się oczyszczenia terytoriów Franc]!, a w szczególności okręgu pa- pod opiefto, ftrenpimcfi i pofiefi ' ryskiego z niepożądanych elementów cudzoziemskich, wprowadzenia skuteczne) kontroli BERLIN, 9 listopada, i Nad przedsiębiorstwami handlowymi 1 mi «.d^inn^l., NlA.,il«p lv- tanyml czuwają krewni względnie kle- d c u d MzIemcainl, opracowania speclnlnego Mienie wysiedlonych z Niemiec zy r o w n; c y f i r n K \y miastach prowincjo-'--" ><- -u t,. i... A, «,o.,w«ni. cudzoziemców w zakresie wykonywania handlu I przemysłu, a przede wszystkim kontroli dów, obywateli polskich, jest dotych- n ai n y c ji policja tu 1 owdzie opleczętowaczas jak zewsząd donoszą nie- i a mieszkania do czasu ostatecznego I ograniczeń przy wlcździe do Franci).,iLa Republlque" domaga się klasyfikowania tknięte. wyjaśnienia sprawy. obcokrajowców na dwie kategorie: wpuszczać do Francji elementy rolnicze I rzemieślnicze, które idą do pracy na prowincle irancuska 1 na Żądają włączenia Kłajpedy do Rzeszy rolę, natomiast odmawiać wjazdu typowi mletz czańsklemu, Intelektualistom, którzy starają się Charakterystyczny głos dziennika niemieckiego pozostać I grupować w Paryżu. nak sami decydować o swoim losie, Żydzi pisze dziennik którzy umieli gdyż przyłączając Kłajpedę do Litwy, wrócić do uprawy roli w Palestynie, leżeli chcą być we Francji przyjęci odegrać w niej nikt nie pytał się o zdanie ludności ktajpedzkiej. Obecnie dana zostanie odpo j Francji na rolę, która potrzebuje rak do pra, rolę dodatnia, niech spróbują Iść również w* wiedź na to niepostawione pytanie. cy".

2 ttfcpubloća" nr, 300. GJWartók, 16 listopada 193* f. Ostra krytyka polityki Chamberlaina podczas dyskusji w Izbie Gmin nad mową tronową Lohdyn, 9 listopada. CPAT) W Izbie Gmin toczyła się w 'dniu dzisiejszym dyskusja nad wczoraj szą mową tronową. Głównym tfematerti debaty byty sprawy z dziedziny uolityki zagranicznej. Przeciwko polltyee rzą du gwałtownie wystąpi! przedstawiciel lewego skrzydła Labour Party Stafiord Crlpps, zaznaczając, że w mowie trono wej nie ma wcale wzmianki o Lidze Na rodów, 1 wyrażając niezadowolenie z polityki rządu brytyjskiego w sprawie hiszpańskie] oraz w sprawie Chin. Jedyną możliwą polityką doby obec nej jest według Crippsa polityka ścisłej współpracy między państwami demokratycznymi. Następny mówca labourzystg Henderson poruszył sprawę stosunków z Niemcami. Pragnie oń poprawy tych stosunków, lecz nie kosztem innych państw. W imieniu rządu odpowiedział na wywody opozycji podsekretarz Stanu 1 Butler, broniąc energicznie polityki Chamberlaina, która ehoe realistyczna, ożywiona jest szczerym idealizmem. Butler zaprzecza, aby rżad iijśhaf tendencje do oddalenia się ód Ligi Narodów. Rząd prowadzi politykę załatwienia konfliktów drogą pokojowi 1 hieu 1 clekania się do siły. Przechodząc do sytuacji na Dalekim Wschodzie, mówca protestuje przeciwko japońskim deklaracjom urzędowym KAHAN SUKNA I KORTY Piącloraczkom kanadyjskim usunięto migdały Caileudr (Ontario), 9 Hstopada. (PAT) Dziś dokon&no operacji usunięcia migdałów j adenoidów pięcioraczkom kanadyjskim. Przebieg operacji, której dokonał dr Wishart) był pomyślny, takt że nie zaszła potrzeba transfuzji krwi, której dostarczyć mieli rodzice dziewczynek. Samolot spadł na Jedną z ulic Waszyngtonu w sprawie ulworzenu pewneco rodzaju bloku ekonomicznego i politycznego, o- bejmującego Japonię, Maudżukuo i Chiny.,W. Brytania w dalszym ciągu Opiera swe stanowisko na Dalekim Wschodzie na traktaeie waszyngtońskim i nh innych układach międzynarodowych, W związku z czym rząd brytyjski, podobnie jak rząd Stanów Zjednoczonych, zaprotestował wobec rządu japońskie* go przeciwko pogwałceniu zasady,.dr z wi otwaftyetr. Btttldf* wyjaśnił następnie słowa pr6 miera o roli W. Brytanii w Chinach po wojnie. Słowa te oznaczają, Se gdy na dejdzie właściwa chwila, Anglia powln na być gotowa odegrać swa rolę, okazując pomoc rządowi i narodowi chińskiemu przy naprawie strasznych szkód 1 przygbtflwanle UiSo kraju* do odk8jowej przyszłości. Nie znaczy to stwierdził i naciskiem Butler 18 czekamy końca Wojny, aby.pożyczvć Japonii pieniędzy, i umożliwić jej zakończenie opanowania Chin. W sprawie hiszpańskiej oświadczy! Butler, iż jak słychać <*» rzad hiszpański ma Sarfliar ewakuować w nfljblifcszyeii dniach nbwy kontyngent 15CK) OcHetnikóW. Co i ty"c2v kwestii pfaw str(?fiy Walfeźicej. Id śtan&wisko W. llfy" tanii rtlfe Uległo zrriiaflie: statut stfofl wojujących będzie ogłoszony tylko w razje wykonania planu nieinterwencji. Jeśii Chodzi o zagadnienie kolonii, to mówca nie jest w możności złożyć dziś deklaracji na len temat. Chamberlain o Monachium i oelaeh swoje] polityki zagraniefene} Loildyti, 0 listopada.»pierwszej ttidwie, jaka. wygleśileffl, ujd. Ł (PAf) Przemawiając na dorocznym lem politykę rządu brytyjskiego w czterech puńktaćhi 1) Utrzymanie pokoju, bankiecie, wydanym przez lorda-majóra, Chamberlain ni., iiih. poruszył niedawne" 2) uczynienie kraju tak silnym, aby wydarzenia w dziedzinie polityki zagranicznej. Mówiąc O układzie rhortachij^ poszanowaniem, 3) podniesienie d6bft> wszędzie- był traktowany i należytym skim, Chamberlain Oświadczył: bytu, fdżwój przemysłu r upewnienie W Monachium nie było żadnego starcia pomiędzy różnymi syśtettiaml rzą podniesienia dobfebytu ludności. zatrudnienia, 4) stale wysiłki W ćelu dów i rezultatem rozmów nie było zwycięstwo jednej, lub drugiej strony. Nie tyki mń\i brytyjskiego. Chambsr* Cele te pozostają nadal celami Poli było tam starcia, nie było mowy o. zwycięstwie, czy też porażce. Anglia pragnie pokoju, hie ftioźe pbżoitawać lam jeszcze rdz powtórzył, iż jeżeli kfflj mówił dalej Chamberlain nie może bezczynny. Nie Smaezy td t.li" ćheeniy żyć w bdosobńlehid } musi KrOiUniieć mieszać się w spfawy ińhych harodów sposoby myślenia swych sąsiadów i podejmować się roli policjanta, ale jeżeli zauważymy, \t pokój jest zagrota* Przemówienie śwe zakończy! Chamberlain słowami'- ny, użyjemy wszelkich swych wpły ** Kiedy zostałem premierem, W wów, aby ten pokój uratować Krwawe wyśsioi samochodowe Warszawa, 9 listopada Ubiegłej nocy wracało do Warszawy trzema samochodami Wesołe towarzystwo, które na szosie pod Wilanowem postanowiło urządzić wyścig. Pierwszy z wozów prowadził Dah Tuttiarkin, który rozwinął szybkość 115 kim. na* IO 1 ' dainę. Nagle ha t. zw. zakręcie śmierci Waszyngton, 9 listopada. samochód zarzucił na śliskiej szosie I (PAT) Na jedną z ulic rhiasta spadł wpadf na drugi wóz. kierowany przez samolot i rozbił śię^ Dwóch pilotów poniosło śmierć. Od płonącego samolotu Wskutek tej.ikawaierskiej jazdy" <- Stefana Cwinlefa. zapaliły się I uległy zniszczeniu 3 satflor dwa wozy uległy całkowitemu strzaska chody. nlu. Chcę wrócić do mamusi!" (tragedia jedenastoletniej tunice Jofins, fittóea od dwóch lat jest m e l o n a New York, W Hitapaditlfc. i obrażona tyni obojętym potraktowaniem Sędzia pokoju W Hamćock-County ich sprawy, lecz poszła ręka w rękę do (Tennessee, ifsa] jest człowiekiem bardzo zajętym. Jeat on właścicielem skle zielony kfftwat. a dla swej młode) źbny sklepu, gdzie Charles kupił dla siebie piku, kierownikiem oddziału pocztowego, a prócz tego zajmuje się także wywając nawet, jaką sensacją stanie się ich lalkę i cukierki. Następnie, nie przeczupożyczaniem pieniędzy biednym górni 1 - małżeństwo dla całego świata, pad kom, pobierająe od nich 24 proc. miesięcznie. Pozatym Bajmuje on honorowe dileów Chafl&sa. Tam ojciec przywitał stwo John" udali się dt> mieszkania ró stanowisko: jest poborcą podatkowym i ich wymówkami, poczem przełożył swą urządza licytacje. Urząd sędziego pokoju sprawia mu właściwie najmniej trudu, rządnie laską. nową synową przez kolano t zbil ją po w Hancock, bowiem wpływa bąrc zo ntało skarg* gdyż nikt nie ma pieniędzy. Młoda pani Johns, łkając głośno, Jedynie świadectwa ślubów Cywilnych przynoszą mu przy sposobności 2 do- Jary. Nic dziwnego zatym, ii sędzia pokoju zwracał większą uwagę na Oba banknoty dolarowe, aniżeli na narzeczoną, z którą żjawił się U niego dwudziestodwuletni Charles Johns, Sędzia miał Wtedy wyjątkowo mało czasu. Oczekiwał ładunku drzewa na dworem który należało natychmiast odstawić. Dlatetfo tef nic włożył nawe* ciemnego ubrania, leca mruknął w pośpiechu formułkę ślubną, wypisał świadectwo małżeńskie i schował dwa dolary do kieszeni. Młoda para bynajmniej nie czuła się błagała, by jej pozwolono wrócić do mamyi która mieszka w tym samym mieście, lecz prawo zabrania tego. Od tegjo dnia żona Charlesa John miała ciężkie życie. Biedaczka musiała zapomnieć o tym, co oznacza ś*miech. Zbyt wcześnie nieco, gdyż przy zawieraniu związku małżeńskiego liczyła dopiero,., dziewięć lat!... Dzisiaj pani Eunice Johns ma jedenaście lat 1 bynajmniej nie jest szczeliwa. Ona sama i rodzina jej oraz jej Hmęża" prawdopodobnie nie słyszeli nawet w odległym okręgu górniczym stami Tennessee, gdzie nie ma szos samocho Artystka Lidia Wysocka cudem ocalała Spod szczątków wydobyto Tumarkina, który odniósł lieżrte obrażenia, dozhając równocześnie śeóku herwowegoi Towarzysząca mu artystka tllirtdwa I seenieaaa Liaia Wysocka wyszła t wypadku bez szwanku^ Natomiast kietowca drugiego wozu, Cwln er, dozlffcł złamania ręki i dogi oraz o irażeii głowy. W stanie ciężkim odstaw ono go do iipi tala. Tumarklnewl ireil lutowa kara la urządzenie niefortunnego wyścigu na iioiiii Sędziwy książę włoski zabity na Ulicy w Mediolanie przzz kobietą Mediolan, 9 listopada. Wczoraj, wieczorem na jednej z ulic MeflioląnU Ś9-letni książę Lulgi Alberico Tribulzio napadn.ęty został przez.. 40-letnią kobietę ( Która ciała do niego 5 strzałów rewolwerowych, kładąc go trupem na mlejśću. Zabójczynię aresztowano. Jest to nie jaka M&ria AhtOiiłetta LSiMfini. Zabity książę halelał do najstafśzy.eh rodzifl W MedioIani6i Jegd żona i eórka są damami dworu. Demónsirecja dolska w a n l y i? ' wmtzmt Warszawa, 9 lstnnnda. W dniu dzisiejszym po wiecu w sali tbatru Wielka ftewla" edbyła Sit? aftty 1 iydowska demonstracja endeckiej ffiłfr dzieży akademickiej. Demonstranci zostali,):/./ poleję niziiroszeiii dla Ulgi podatkowe nabyurtótf alffld*nt<a6# Warszaw- 9 listopada Ministerstwa skarbu wydało wyjas* nieme w sprawie stosowania ulg podatkowych dla nabywców samochodowi NabyWea śdfiibehoduj ntifho upływu toku, W którym nastąpiło aisbęzdnie ceny kupna, ma zawsze prawo do zwrotu podatku dochodowego. potrącanego w tymże rokui bez wzgiędu na to czy podatek pokryje cala. premtę czy jej ezęśś; Zgon założyciela F.IJ. Paryż, 9 listopada.. (PAT) Nocy ubtegłej zmarł na skutek ataku sercowego, w wieku lat?d\ Qeorgęs Bourdom prezes Syndykatu dziennikarzy francuskich, założyciel miedzyharódowej federacji dziennikafzyi ko* maridor legii honorowej, wiceprezes towarzystwa, literatów, wybitny krytyk literacki i dramatyczny. Pojednanie ks- Windsoru t rodztnt) ttfóhwską LONDYN, 9 listopada. (PAT) jak sie dowiaduje agencja Reutera) kslaite I księżna Gloucester w drodze z Marsylii do Indochlti zatrzymają sie. W p'.ątek w Paryżu, gdzie spotkają sttj I kslestwam Windsoru. Spotkanie to ma nastąpić za zgodą króla Jerzego, Małżeństwie dziewięcioletniego dziecka z dwudziestodwuletnim mężczyzną nego ślubu. wieku wymaganego dla zawaroik Waż ukazała się w prasie całego świata, spotykając si fe Ogólnym oburzeniem. pweź kilka miesięcy do szltety. W jej Eunice po ślubie uczęszczała jeszcze Większa część czytelników europejskich przyjęła wiadomość O ślubie 'klasie było sześć j.mężatek", wszystkie! poniżej lat cbternastu. Dwie t nich były dziecka jako bltiil lub też Ukt) prawdziwi* amerykański trlek fikiimowy. Ma w ciąży. Jedna tfgymała aawet już niemowie aa kolanach, odrabiając w domu ła Eunice nic występowała jednakie na lekcje,. scenach noćhyełł lokalów jikd iittaimlodsza mężatka na swlteit'i i ale otrzymała takie eeeku aa jakąi pokaźną sumę źa odczyt Moje życie małżeńskie". Poproitu Upomniano o alej. Może byłoby lepiej dla małej Eunice, gdyby jej małżeństwo było tylko trickiem rek* lamowym. Może teść mniejby ją wtedy bił, a teśfltowft równ^i ObObMIiłaby lię ż hią lepiej,.. Niestety jednakżei małżeństwa dzieci sa na porządku dziennym w górniczych okręgach Stanów Zjednoczonych. Należy przy tym zaznaczyć, iż małżeństwa te nie mają nit) wspólnego ze zwyczajami Hindusów, gdzie niemowlęta jeszcze w kołysce się zaręcza, lfecz z zawieraniem związków małżeńskich ka się aż do osiągnięcia dojrzałości. C2C* W ciągu ostatniego roku W samym stanie Tennessee wystawiono 467 licencji małżeńskich, w których wiek narzeezonej podany jest na 13 lat. Wszystkie te małżedstwa są ważne i nie wolno Ich anulować. Na rozwody w tych okręgach, W których panuje skrajna dowych, iż byli oni przez pawieh czas sensacją w Ameryce, że Wiadomość 6 nędza, nie tna pieniędzy... Prawo, zresztą, W stanie Tennessee nie zna dolnej granicy Pani" Johns, która, jak już WSftominaliśmy, W domu swego męża nie Ma zbyt dobrego życia, skłonna je*t do płaczu i dlatego otrzymywała często lanie" także i Od nauczyciela. Jej mąż", dowiedziawszy Się O tym, zabrał ją ze sekeły i mata Eunice jest mu ż& <o b&rdlo wdzięczna: Charles stanął po mojej stronie, gdy nauczyciel mnie bił Oświadcza oaa ze łeami w oeaaeh. Ale gdy teść mnie bije, Charles jest w potu. Czy lubisz Charlesa? zapytano ją. Lubię, go, ale nie lubię być Zamężną. Chciałabym wrócić do mamuś 1. Matka Euhice, pani WinStead, fctł już) przed kilkoma miesiącami zebrała swą eórkę z powrotem, tecz nie na długo. Teść kazał dziecko sprowndzie przez szeryfa do ehaty jejjo. syria. Od tego czasu pani Wlnttcad jeet we Wrogich Stosunkach z rodziną Johns, co jednak bynajmniej nie przeszkodziło synowi pani Winstead ożehić się medawri z córką padstwa Johns. W tym wyp ; *" icdn.»k stosunek jest odwrotny: panna Johns li* czy lat, podczas gdy jej mąz mk dopiero 16 lat...

3 > PIERWSZORZĘDNE MYDłO DO GOLENIA MAJ OLA" PIENISTE ŁAGODNE TANłE WARSZAWSKIE 1 AtiOMAIOMUly/i REPUBLIKA" nr Czwartek, 10 listopada 1938 r. Zwycięstwo demokratów w Ameryce Dotychczasowe wyniki onegdajszych wyborów. Płk- Lehman ponownie obrany gubernatorem New JorUu NOWY JORK, 9 listopada. (PAT) O godz ogłoszono następujące dane o wyborach: do izby.reprezentantów wybrano: 243 demokratów, 159 republikanów, 2 postępowców. Brak jeszcze wiadomości o 31 mandatach. Do senatu wchodzi 21 demokratów i 11 republikanów. O pozostałych mandatach dotychczas informacje nie nadeszły. Republikanie zdobyli większość w obu izbach stanowego parlamentu nowo iorskie&o po raz pierwszy od roku roku Herbert Lehman jest, Jak wia R^bSkaSte Sobyll również stanowi-1 domo. również czynny w żydowskim zr ska gubernatora i mandat senatorski w ciu politycznym w Ameryce. stanie Kansas oraz Pensylwania. NOWY JORK, 9 listopada. Już pierwsze wyniki wczorajszych wyborów w Stanach Zjednoczonych stwierdzają, że na gubernatora stanu New York ponownie wybrany został ruł kownik Herbert Ii. Lehman. Zajmuje on to stanowisko już w trzecie] kadencji od NOWY JORK, 9 listopada. (PAT) Poza czterema ofiarami strzelaniny w m. Harlan w stanie Kentucky, 6-ciu rannych zmarło w szpitalu, zaś crn trzech rannych budzi poważne obawy. Strzelanina wynikła również w m. Etowah w stanie Tennessee, gdzie jest dwóch ciężko rannych. 3 Cynizm jako program» ' 'sza wzn slła swe świątynie na górach] podobnego! Pamiętajmy dobrze: cesar-l 1 trupów, na oceanie łez i na rzężeniu stwo niemieckie walczyło z papiestwem niezliczonych konających". nie w imię jakiegoś wysokieeo ideału, Do tych słów generała H&seicra dodaje Fryderyk Wilhelm Foerster u- nad światem. Poprostu nie chciało ono ale w imię zdobycia absolutnej władzy wagę: dzielić się władzą z nikim! W reformacji widzimy znowu wyłamywanie się Taki wywód w ustach podobnego człowieka oświetla pruską mentalność z uniwersalizmu ludzkości europejskiej. z całą pożądaną wyrazistością. 7. kompleksu politycznych i narodowych dzie tej ludzkości, lecz uważało, że Jest po Niemlectwo nie czuło się nigdy cząstką jów ludzie ci wyłączają zasadniczo całą tteść osobniczego życia duchowego łym. Kto umie czytać, ten łatwo doczywołane do panowania nad światem ca łącznie z religią, ludzkością, moralnością i uczciwością. Polityka międzyna rrych pismach Lutra, Flchtego, Hegla.. ta się pewnej ciągłości w nacjonallstycz rodowa jest dla nich tylko dynamiką A kto ogarnia myślami jeszcze szersze natury, a człowiek, który sile.swoją horyzonty dziejowe, ten łatwo spostrzeże pewne podobieństwa miedzy mono- włączy w tę grę sił naturahweh i chce zwyciężyć, musi nieubłaganie sam stać ideaml nacjonalistów niemieckich a monoideą wojujących allahistów. się ponownie naturą, uważając, że ofiarę Jeden Na zjeździe pedagogicznym w Gotfesbergu nad Renem pewien niemiecki dyrektor gimnazjum, Reimann. oświadczył: W gtębi duszy jestem wrogiem wszelkiego pacyfizmu, ale obcy pacyfiści są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami". Obcych pacyfistów traktowano w Niemczech dzisiejszych, niby łagodnych wariatów i skwapliwie wykorzystywano ich domniemaną głupotę. Czy ci pacyfiści byli istotnie głupi? Nie. ale byli to ludzie o zgoła innej mentalności; wierzyli głęboko, że na objawy przyjaźni można odpowiedzieć tylko obławami życzliwości I chęci porozumienia się z sobą. Mylili się, oczywiście. W Niemczech już od dość dawna torowała sobie drogę zasada, że mocnemu wolno wszystko. Toteż inllltaryzm niemiecki nie krępował się wcale I Jak najchętniej wykorzystywał międzynarodowy pacyfizm. To był jeden z przejawów cyniz mu. Europa nie zorienotwała sie dotychczas z kim i z czem ma do czynienia. I zapomniała zupełnie, co chciano z nią zrobić po niemieckim zwycięstwie. Ba, nieraz nawet nie przyjęła tego do wia domości. Warunki pokojowe nie były dla Niemiec takie twarde, Jakie byłyby warunki Niemiec dla pobitego świata. A jednak od pierwszej chwili no Wersalu podniósł się krzyk przeciwko tymi warunkom, jako przeciwko niesłychanej krzywdzie. I odrazu zaczął działać cynizm całkiem świadomy. Wskazywano na to, że wojnę przegrali junkrzy, że do władzy doszła demokracja i że cały olbrzymi ciężar odszkodowań spada na demokracje Bogu ducha winną. Ta argumentacja podziałała na sentyment, osobliwie angielski. Tymczasem chodziło o rzeczy zgoła inne. Tylko dziwnej tępocie i opieszałości ludów europejskich należy przypisać dziwny fakt nieinteresowania się Istotą niemiectwa. Taki np. generał Bemhardi pisał w roku 1914: Tylko wojna wyznacza każdemu narodowi miejsce właściwe, a Jego dzielności przy dzielą dziedzinę, jaka odpowiada biologicznej sprawiedliwości. Wojna jest prawdziwym I sprawiedliwym egzaml nem ludów: sam Bóg objawia się w zwycięstwie, aby Istota mogła zatrium fować nad pozorami. Takie już jest bo skie prawo, które pokonanych skazuje i dlatego jest to także wola Boga, iż zwycięzca dyktuje warunki pokoju, ta kle, aby jego wewnętrzna siła znajdo wała także wyraz w zewnętrznej potę dze 1 wielkości." Dowódcą wojskowym w orzedwojen nej Lotaryngii był niemiecki generał hr. Haseler, Generał-Mnich. jak go nazywano. Mieszkał w skromnei izdeb ce, której jedyną ozdobą była mapa pogranicza. Gdy kładł się na swym łóżku polowym, to patrząc na tę mape, mógł planować nowe bitwy i przedstawiać sobie plastycznie ich rozwój i przebieg. Ten Generał-Mnich uznawany był za rycerza bez trwogi i skazy. Gdy ks. Bulo w postanowił przeprowadzić ustawowe wywłaszczanie Polaków, hr. Haseler uznał ten sposób walki z żywiołem polskim za niegodny. A jednak ten sam Generał-Mnich, ten sam rycerz bez trwogi i skazy, przemawiaiac w r, 1893 do swoich żołnierzy, wywodził: Jest to konieczne, aby cywilizacja na- taką winien jest własnemu narodowi, aby naród ten nie został zmiażdżony, i winien ją jest także cywilizacji, iżby ci jedynie triumfować mogli, którzy na triumf zasługuj;!". Zauważmy, że operuje sie tu wartościami -życia czysto biologicznymi, pewnymi mechanizmami, zjawiskami 1 6prawamł czysto materlalistycznyml, a broni się - dóbr 1 wartości ideałn y c h". Śród pisarzy polskich jedna z niewielu, a może nawet jedyna Z o fia Kossak, zrozumiała, że między boiszewlzmem a narodowym socjalizmem nie ma żadnych różnic, o He chodzi o najwyższy miernik moralności katolickiej. Jednostki nie ma, jest tylko masa; moralności nie ma, Jest gra sił biologicznych; nie ma wolności woli, Jest fatum krwi. Materializm tak wybitnie jaskrawy wypowiada się dość jasno, ale Europa nie chce rozumieć Jego słów. nie chce pojąć wyroku jaki na nią te słowa wvdają. jest A11 a h i jeden jego prorok! W tym wyznaniu wiary jest program, ale realizacja takiego programu jest niemożliwa gdzie nie ma janczarów, czyli masy trzebienców duclio. wych, umiejących zrzec sie nalwyższe go dobra istoty ludzkiej: wolności i godności. Tu nie ma moralności, religii, ludz kiego współczucia, szacunku dla cudzej woli, dla innej indywidualności. D bre jest jedynie to, co prowadzi do celu, a celem może być Jedynie moc, przyrost mocy, potęgi, siły. Dla Anglika. Francuza, Szweda, Amerykanina, istnieią także inne narody i uznawane sa za równouprawnione, mające takie sam) prawo do życia, jak Francuz, Szwed. Amerykanin, Anglik. jdcr jasnyoh BEZ MYDŁA" Szampon Czarna M&Svur, akr I rowka chów, nie mówiąc już o Niemcach. Zedrzyjcie z takiego Gallijczyka skóre> a zobaczycie pod nią Turkosa"... O Polakach mówił Bismarck już w r. 1886: Niebo i ziemia prędzej zejdą się z sobą, niż Niemcy z Polakami... Bijcie Polaków, aż im się życie zmierzi. Mam wiele współczucia dla ich położenia, ale jeśli chcemy istnieć, musimy ich wytępić. Wilk nic temu nie winien, że Bóg stworzył go takim, jakim on jest". Foerster cytuje słowa publicysty niemieckiego, Stapia, który wywodzi: Godność narodu niemieckiego nie tkwi w liczbie i masie, ale określa ja jakość bycia. Gdyby w całej Polsce mieszkali tylko dwaj Niemcy, to byliby oni czymś więcej, niż miliony Polaków, bo to właśnie Niemcy". To już było w przeszłości i to niesłychanie pogłębiła propaganda, o której Hitler pisał w swej książ ce Iż jest zasadniczo subiektywna l jednostronną postawą w danej sprawie". Nie można chwalić także innych narodów, bo cóż powiedzianoby np. o afiszu mającym zachwalać nowe mydfo, ale mówiącym także o innych dobrych" mydłach?" Taka jest postawa Ale Niemiec nie uznaje prawa innych] w obec rzeczywistości i prawdy. Wiecunarodów, Jako równych sobie Nie trzeba zamykać oczu na rzeczywistość. W biblii" narodowego socjalizmu czytamy o sobie rzeczy niezbyt że się nikt nie łudzi, że to sie zmieni, że to się wogóle zmienić może. Takiej gry nie można przerwać w dowolnej chwili, bo kto jedzie na tygrysie nie uprzejme. Stoimy tam w jednym rzę może ześląść, choćby chciał. Niejeden mniema, że walka z Kościo- dzie z Afrykanami i Azjatami. Zresztą Ale... jeździec dojedzie ostatecznie lem katolickim w Niemczech dzisiej- Francuzów uważa się także za ool-rauszych czy w Niemczech wczorajszych rzynów Juz Bismarck uważał, ze lianjest czymś -przypadkowym. Nic cuzi to Kafrowie. gorsi od Roaan i Włg tam, gdzie go zaniesie ów tygrys!.. PAWEŁ Cayda kandydatem na prezydenta HULKA-LASKOWSKI Czech Zdegradowany generał, wydalony z Kraju przed 11 laty, cieszy się poparciem Niemiec Praga, 9 listopada. Stronnictwa skrajne* prawicy podjęły wielką kampanię, mającą na celu rehabilitację gen. Gaydy, który przed 11 laty po sensacyjnym procesie o zdradę stanu, został zdegradowany, pozbawiony odznaczeń 1 deportowany z Czechosłowacji W swoim czasie gen. Gayda był jed chosłowacki rząd demokratyczny a w nym z wodzów legionów czeskich (fli na ' c7c7<>oraltio cl szczególności AwCzeSiiecro ówczesnego prezydenta prezv Syberii, następnie czołowa postacią w Czechosłowacji, prol. Massaryka. Czechosłowacji w pierwszych latach jej Obecnie czeskie stronnictwa prawicowe domagają się powrotu gen. Gay istnienia i przez kilka lat wodzem naczelnym wojsk czechosłowackich. Gen. dy do Czechosłowacji, przeprowadzenia rewizji jego procesu i stwierdzenia Gayda stał następnie na czele spisku faszystowsktego^któn^nlałob^ na co podobno mają przedstawić do Groźny stan Kemala Ataturka Chory prezydent straci! przytomność STAMBUŁ, 9 listopada. (PAT) Ostatni biuletyn lekarski ostanie zdrowia Ataturka stwierdza, iż Istnieją poważne obawy. Ludność Konstantynopola dopiero dzisiaj, rano dowiedziała się z gazet o poważnym stanie zdrowia Ataturka, który przed trzema tygodniami po dłuższe] chorobie wszedł w okres rekonwalescencji. W całej Turcji dalsze biuletyny lekarskie są oczekiwane z wielkim zaniepokojeniem, STAMBUŁ, 9 listopada. (PAT) Biuletyn o stanie zdrowia prezydenta Kemala Ataturka, wydany o godżinie 10-eJ głosi: Noc minęła źle. Stan nadal poważny. Temperatura 38,8, puls 128, oddech 28. ** O godz. 20-ej ogłoszono biuletyn lekarski, donoszący, że chory stracił przytomność 1 stan Jego jest coraz groźnlel szy, kumenty że cały proces gen. Gaydy przed 11-tu laty był zainscenizowany przez dr. Beriesza, który chciał się pozbyć najgroźniejszego konkurenta do stanowiska prezydenta Czechosłowacji po śmierci prof. Massaryka. Gen. Gayda jest gorącym zwolennikiem idei faszystowskiej i totalnej. Cieszy się wielkimi sympatiami w Berlinie i dlatego prawicowe tfartie czeskie domagające się całkowitego podporządkowania Czechosłowacji dyrektywom nie mieckim, wysuwają kandydaturę gen. Gaydy na prezydenta Czechosłowacji, żądając w tym celu odroczenia wyborów nowego prezydenta na okres po procesie rehabilitacyjnym gen. Gaydy.

4 Konferencja okrągłego stołu" w Londynie.-Gdyby Żydzi i Arabowie nie osiągnęli porozumienia, rząd rozwiąże problempalestyński według własnego uznania Projekt podziału jest juz nieaktualny LONDYN, 9 listopada. Łącznie z raportem komis]! Woodbeada, który zamieszczamy poniżej, rząd brytyjski ogłosił dziś zapowiadaną III Uf I I POROZUMIENIE ARABÓW Z ŻYDA-1DZENIA DO TAKIEGO POROZUMIE- MI. RZAD JKMOŚCI GOTÓW JEST NIA. PRZEDE WSZYSTKIM POCZYNIĆ W tym celu rząd natychmiast za- STANOWCZA PRÓBĘ DOPROWA- 1 prosi przedstawicieli Arabów pale- Taktyka monachijska" w Palestynie styńsklch 1 państw sąsiednich z ied/ nej strony oraz Agencji Żydowskiej z drugiej, celem naradzenia się moż deklarację w sprawie dalszych losów liwie najrychlej w Londynie nad Palestyny. przyszłością Palestyny włączając w Rząd analizując w swej deklaracji to również sprawę imigracji do Palestyny. tezy raportu Woodheada, dochodzi do konkluzji, że W sprawie reprezentantów Arabów TRUDNOŚCI NATURY POLITY Próba załagodzenia sytuacji przez odroczenie decyzji palestyńskich, Rząd JKMości zastrzega CZNEJ, ADMINISTRACYJNEJ I FI LONDYN, 9 listopada (Tel. wl) W londyńskich kołach sjonlstycznych oceniają obecne stanowisko rządu przywódców, których uważa za odpo sobie prawo odmówienia przyjęcia tych NANSOWEJ ZWIĄZANE Z PRO W kolach politycznych Londynu panuje opinia, że zaniechanie projektu po JEKTEM UTWORZENIA NIEZAwiedzialnych za akcję morderstw 1 aktów gwałtu. brytyjskiego nie jako zasadniczy zwrot LEŻNYCH PAŃSTW ARABSKIE działu Palestyny 1 utworzenia państwa w stosunku do Żydów 1 ich aspiracji w GO I ŻYDOWSKIEGO SA TAK Rząd JKMoścl sądzi, że dyskusje w żydowskiego jest jednym z iragmentów Palestynie, lecz WIELKIE, IŻ TAKIE ROZWIĄZA Londynie przyczynią się do zawarcia NIE PROBLEMU JEST NIEWYKOpolityki rządu angielskiego, zapoczątkowanej układem monachijskim. Jest to tyki w Palestynie. JEDYNIE JAKO POSUNIĘCIE TAK porozumienia w sprawie przyszłej poli NALNE. TYCZNE, Rząd JKMoścl będzie przeto kontynuował politykę związaną z odpowieła opozycyjne, Jako polityka, określana przez angielskie ko Rząd uważa za konieczne, aby u- mające na celu załagodzenie ciężkie] sytuacji obecnej f odroczenie decyzji do chwały takie osiągnięte zostały w najbliższym czasie, to też jeśli dyskusje dzialnością za administrowanie całą (niepodzielną) Palestyną. "Rząd stoi wobec KAPITULACJA WOBEC NIEMIEC momentu dla W*BrytaniI bardziej dogodnegolą osiągnąć porozumienia, londyńskie w krótkim czasie nie pozwo I WŁOCH. zadania znalezienia innych środków dla Ta sama metoda monachijska" zo-; rozwiązania trudnej sytuacji, środków RŻAD JKMOŚCI SAM USTALI PRZYzawartych w sprawozdaniu Komisji Królewskiej zgodnych z zobowiązaniami Wschodzie w W Obliczu obliczu narastających nader łatwe i stała zastosowana również na Bliskim! SZŁA POLITYKĘ W PALESTYNIE. Kobiety po wielokrotnych ciążach uzyskują Ustalając tę politykę, rząd JKMoścl, bez trudu wypróżnienie oraz pratrudnoścl W Palestynie I Syrii Oraz na-' widłową przemianę materii przez używanie co- będzie miał na uwadze międzynarodowy rządu względem Żydów i Arabów. Clsku Niemiec na TiiivIp 1 dziennie pól szklanki naturalnej wody gorzkiej Najpewniejszą podstawą pokoju jest charakter mandatu i zobowiązania swoje w tym zakresie. U5.hu niemiec na lurcję. Frandszka-Józefa. Zapytajcie Waszego lekarza. JAK BRZMI RAPORT KOMISJI WOODHEADA Jiomisya i ódrzu iiń LONDYN, 9 listopada. Dziś o godz. 4 po południu nastąpiło opublikowanie 1 rozdanie między cztonków parlamentu raportu Palcstlne Partltion Commission", znane) Jako Komisja Woodheada. Raport Woodheada ogłoszony został w formie Błękitnej Księgi". KOMISJA WOODHEADA JEDNOMYŚLNIE ODRZUCA PROJEKT PODZIAŁU, ZAPROPO NOWANY W ZARYSACH PRZEZ KOMISJE PEELA (LIPIEC 1937). SAMA ZASADĘ PO DZIAŁU KOMISJA WOODHEADA UWAŻA ZA NIEPRAKTYCZNA. SZCZEGÓLNIE ZAŚ NIE ność Galilei Jest arabską, I także własność rolna w Galilei znajduje się w posiadaniu arab AKCEPTUJE PROJEKTU PODZIAŁU PEELA. Większość komisji (trzech członków na czterech) skim. Zdaniem komisji, Arabów w Galilei Jest zdania, że Jeśli rząd mimo zasadskim. niczego stanowiska komisji postanowi nie odstępować nigdy nie pogodziłoby się z przynależnośniczego cią do państwa żydowskiego. od planu podziału, to planem realnym uc może być plan Peela, 1 na wypadek takiego Plan B" stnnowlska rządu, komisja (z wyjątkiem Jednego Je) członka) proponuje dwa Inne projekty podziału, z których każdy przewiduje drastyczne działu, oznaczony Jako plan IV, jest w Istocie Drugi, rozważany przez komisję, plan po i niekorzystne dla strony żydowskiej zminny w swe] zmodyfikowanym planem A". Zgodnie z zaleceniem pierwotnym projekcie państwa żydowskiego. komisji Peela powoływane Jest do ży Jeden z członków komisji wypowiada sic zdecydowanie cia państwo żydowskie I arabskie, ale w odróż przeciwko każdemu, chociażby zrewinieniu od projektu Peela, do państwa żydów- dowanemu, planowi, działu. Plan opartemu na zasadzie po A" Komisja Wondlisada rozważa I analizuje trzy preickty podziału. Pierwszym z nich jest projekt Peela, oznaczony )a!ro nlnn' A", zmodyllkowany przez ko- ml^7o tylko w n'ektórvch podrzędnych szcze- Ctflncli, dotyczących s«jraw bezpieczeństwa w trzccli or^an'/.mach państwowych (państwo żydowskie I arabskie oraz obszar mundituwy angielski), KOMISJA ODRZUCA PLAN A" W CAŁOŚCI I JEDNOMYŚLNIE. Główne motywy jej sprzeciwu są nastepn _, ' - ' botyński w Rumunii Bukareszt, 9 listopada. (PAT) Prezydent Nowej Organizacji Fionislycznej Włodzimierz Żabotyński, p:-obywający w Rumunii, został przyjęty ha drugiej z kolei audiencji przez fijj nistra spraw zagranicznych Petrescu Coninen. W toku rozmów dyskutowana była sprawa podjęcia przez rząd St. Zjednoczonych inicjatywy zwołania miedzyrtat;?l'avlj konferencji dla rozwiązania!. a cstii żydowskiej. się.... p r * e c i i #. fe«pm eptii podziału ptmm foomisii ~ 9 e e l i f ; ' f t f f i w niepwa&iy %m a) _\ W nr państwie A _ i. żydowskim mieszkałoby i j państwowego.. pewnej części Jerozolimy. Cały * tysięcy Arabów 1 tylko 305 tysięcy Żydów. obszar miejsc świętych ma pozostać pod adrai b) Cztery piąte obszaru żydowskiego byłoby nlstracją mandatową. własnością arabskr,. c) Transfer 1 wymiano ludności, mianowicie transfer Arabó.v z państwa żydowskiego do arabskiego, Jest zdaniem komisji Woodlu ada niemożliwy. Pod tym względem komisja WooiiŁeada nie zgadza :>k z opinią komisji 1'u.la. d) Galilea nie może być włączona do pań stwa żydowskiego, Jak to proponuje komisja Peela, a to z tego względu, że cała prawie lud sk'ego nie należy Galilea. Wyłącza się także z państwa żydowskiego niektóre drobne skrawki na południu projektowanego przez Peela państwa żydowskiego, na których przytłaczającą większość stanowią Arabowie. Galilea nie może być włączona, zdaniem komisji, ani do państwa żydowskiego, ani do arabskiego. Gdyby rząd zatwierdził plan 13", Galilea ma być włączona do obszaru mandatowego brytyjskiego. Także Halfa Jako Jedyny głęboki port palestyński nic może być włączona ani do państwa żydowskiego, ani do arabskiego. Komisja odrzuca także wniosek żydowski w sprawie przyłączenia do żydowskiego obszaru Plan C" Wreszcie komisja Woohcada rozważa plan trzeci, oznaczony literą C", który komisja, ze sprzeciwem Jednego Jej członka, zaleca Jako najlepszy na wypadek decyzji rządu zrealizowania zasady podziału. Plan C" przewiduje: 1. Mandatem brytyjskim ma być objęta cala Palestyna Północna, t. i. Galilea, część Doliny EsdralońskleJ (Jezreel) oraz cały obszar nad granicą llbańsko-syryjską na północy I transjordańską na wschodzie. 2. Negew (Palestyna Południowa, trójkąt południowy") pozostałe pod reżimem mandatowym brytyjskim. 3. PALESTYNA ŚRODKOWA JEST DZIE LONA NA DWA PAŃSTWA ARABSKIE I ŻYDOWSKIE. Z obszaru środkowego ma Jednak być wycięty okręg Jerozolimski I wszystkie skrawki, na których znajdują się miejsca święte, które mają pozostać pod zarządem mandatowym. Z pozostałych do podziału obszarów zachód ma być proklamowany państwem żydowskim, wschód arabskim. Praktycznie znaczy to, że do państwa żydowskiego należeć ma wąski pas nadbrzeżny. 4. W odniesieniu do południowego terytorium mandatowego komisja proponuje, aby obszar ten pozostał pod zarządem mandatowym brytyjskim do czasu, gdy oba organizmy państwowe, żydowski 1 arabski, wzajemnie się pogodzą I same zaproponują albo włączenie całego obszaru do Jednego z tych państw, albo proklamowanie terytorium samoistnym organizmem państwowym. 5. Negew pozostaje pod reżimem mandatowym przynajmniej na okres dziesięciu lat 6. Jerozolima 1 obszary miejsc świętych za> chowują na stałe reżim mandatowy brytyjski. 7). Komisja zaleca, aby władza mandatowa zachowała zakaz nabywania przez Żydów ziemi na obszarach mandatowych. Na obszarze Galilei zakaz taki ma być wprowadzony niezwłocznie. Obszary miejskie Halfy I Tybcrlady mają być strefami wolnymi", na których zakaz nabywania gruntów przez Żydów nie ma obowiązywać. W okręgu Jerozolimskim, suma JEROZOLIMA MA BYĆ STREFA WOLNA", w której dozwolony Jest zakup gruntów przez Żydów. W odniesieniu do obszarów Negewu komisja Woodheada proponuje podzielenie go na dwa terytoria, traktowane w różny sposób: a) obszary zaljęte (zaludnione przez Bedulnów) oraz, b) obszary nlezajęte. Na pierwszych małą być wprowadzone pewno restrykcjo dla Żydów. Na drugich natomiast rząd mandatowy powinien ułatwić towarzystwom żydowskim przedsięwzięcie eksploatacji roli I ewentualnych bogactw naturalnych. 8. Imigracja na tereny obszaru mandatowego ma być regulowana nie tylko kryteriami gospodarczymi, ale także politycznymi, społecznymi 1 psychologicznymi. 9. Komlsla odrzuca zalecenie konilsll Peela w sprawie wypłaty przez państwo żydowskie subwencji państwu arabskiemu. 10. Komisja zaleca, aby powołana została do życia UNIA CELNA MIEDZY TRZEMA ORGANIZMA MI PAŃSTWOWYMI: państwa żydowskie 1 arabskie oraz obszar mandatowy angielski. Komisja Woodheada zaleca wreszc'e abv podobne porozumienie zawarte zostało miedzy trzema pcństwaml także w dziedzinie 1'olejn'ctwa, poczty, telegrafów i Innych służb publicznych. Żydzi odrzucają projekty Wszelkie rozwiązania są możliwe tylko na podstawie statku mandatowego i deklaracji Balfoura Londyn, 9 listopada. \ Agencja Żydowska' oznajmia, że Żydów zamieszkałych w Palestynie 1 (PAT) Agencja Żydowska ogłosiła wszelkie konferencje w sprawie poro- rządu brytyjskiego, jako sprawującego dzi«wieczorem w odpowiedzi na ranort z u, n i c n l a z Arabami oparte winny być mandat z ramienia Ud Narodów.? i,., P,,.na zasadach deklaracji Balfoura raz Udział państw arabskich w takiej komisji woodheada 1 na deklarację r z a-, n a z a s a (iach. statutu mandatowego Ligi konferencji uzasadniony jest tylko o tydową w sprawie palestyńskiej, memo-j Narodów. le, o ile państwa te sa członkami Ligi riał, w którym stwierdza, że rezultaty j Agencja Żydowska -wypowiada sle Narodów, ale w tym samym smpniu badań komisji Woodheada w żadnym! również przeciw udziałowi w konisjrcn- nrawo udz';iłu w konferencji no^adaja I razie nie będą przyjęte przez Żydów cji przedstawicieli państw arabskich, są i inne rtóarabskss i.r. ',siv,a. bedace i jako podstawa do rokowań w sprawie i siadujących z Palestyną, oświadczając.' członkami Lici Narodów. Dorozumienia żydowsko-arabskiego,. 'że zagadnienie dotyczy tylko Arabów i

5 REPUBLIKA" nr Czwartek, 10 listopada 1938 r. Z d*món> od*i Dnia 10 listopada 1866 roku inicjatorzy ufundowania w Łodzi politechniki otrzymali zawiadomienie z Petersburga, że carat nie zatwierdził tego planu, i inicjatywę instytutu politechnicznego w Ł:- dzi należy uważać za pogrzebana, W wynajętych na instytut politechniczny gmachach przy ul. Sienkiewicza i Przejazd zainstalowano mieszkania prywatne^^^^^^^^^^^^^^^^^ tułają Krótkie wiadomości uątuj, fluwa IlioWANUUU Andrzeja z Awelinu Jatro Święto Niepodległ. Wschód słońc* Zachód «lonca Wschód księżyca Zachód ksiesm Dluiołc Ubyło dnia ROBOTY BRUKARSKIE na ul. Legionów zostały Juz całkowicie zakończone. Ulica została gruntownie przebudowana! otrzymując Jezdnie z kostki granitowe! na podkładzie betonowym- Dziś będzie ona. uporządkowana, a Jutro otwarta- zostanie dla ruchu kołowego. Ulica Rzgowska wykończona będzie do soboty przyszłego tygodnia. WZROST ZACHOROWAŃ na choroby ostro zakaźne zanotowano w Lodzi. W ub, tygodniu zarejestrowano 23 zachorowania na dur brzu szny, 62 na płonicę, 23 na błonicę, 3 na odrę, 4 na różę, 1 na krztusiec, 2 zakażenia połogowe, 36 zachorowań I 19 zgonów na gruźlicę I 6 pokasań przez psy, podejrzane o wściekliznę. KONSUMCJA MIĘSA W LODZI wzrosła w znacznym stopniu. W październiku ubito w rzeźni miejskiej 4885 sztuk bydła rogatego wagi kg, 5265 cieląt wagi kg, 14,264 sztuki trzody chlewne] wagi kg, 653 owce wagi 8402 kg, 2 kozy wagi 35 kg, 59 koni wagi 6392 kg- Po za tym dowieziono do Lodzi z rzeźni podmiejskich mięso wagi ogólnej kg.. POŚWIĘCENIE NOWEGO DOMU noclegowego i ogniska dla nieletnich, zorganizowanego przez patronat nad nieletnimi, odbyło się wczo Odznaczenia w sądownictwie łódzkim Odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi: P. Zygmunt Niezgodziński 1, wiceprezes i kierownik Sądu GroTJzkicgo w Łodzi, p. Stanisław Piliczewski, wiceprezes przewodniczący II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi on iz pp.. Ludomir Lewandowski' i Jerzy Sweter, sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi. Nowe zakupiła straż ogniowa 'w'łodzi Straż ogniowa w Łodzi oddawna już czyniła usilne zabiegi w kierunku powiększenia swego sprzętu, którego brak dawał się dotkliwie we znaki podczas akcyj ratowniczych na wypadek pożaru. Starania te uwieńczone zostały pomyślnym skutkiem, gdyż jak się dowiadujemy w dniu wczorajszym straż ogniowa zakupiła cztery nowe mo topompy za sumę zł. oraz inny sprzęt na łączną sumę złotych Nowe motopompy oddane zostały Już Zalety mydła 1. wyprodukowane z najszlachetniejszych' surowców 2. bez jakichkolwiek szkodliwych dla bielizny domieszek 3. już w fabryce wysuszone 4. niezwykle oszczędne w,użyciu 5. w zawsze równej najwyższej jakości. do użytku straży, (k) Odezwa w związku z jutrzejszym obchodem 20-ej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski W związku z uroczystością 20-ej rocznicy odzyskania Niepodległości Komitet Obywatelski Obchodu Uroczystości w Łodzi wydał do mieszkańców odezwę treści następującej: OBYWATELE! W dniu 11 listopada upływa dwadzieścia lat od chwili odzyskania przez Naród Polski Niepodległości! Na ten radosny moment złożyły się wiekowe cierpienia naszego Narodu, wy sitki ducha wieszczów polskich, zbrojne czyny powstańców, wreszcie na stos całopalenia rzucili młode życie cl, których wiódł do walki Józef Piłsudski. Dwadzieścia lat to okres w dziejach powojenne] Europy bardzo długi i ciężki szczególnie dla Narodu Polskiego, który musiał życie swoje państwowe budować od podstaw. Obywatele! Z pierwszego dwudzle ność, ustaliliśmy granice Państwa, wypracowaliśmy ustrój wewnętrzny, zagospodarowaliśmy się u siebie, a w stosunkach międzynarodowych z Państwa małoznaczącego staliśmy się Mocarstwem, o którego losach nikt i nigdy bez naszej zgody nic stanowić nie może. Dzieje postawiły nas w sąsiedztwie dwóch wielkich potęg, przy których możemy żyć i rozwijać się również tylko jako potęga. Wielkie zadania postawiły przed nami dzieje i ku tej Wielkości Naród Polski świadomie kroczy. Ostatnie miesiące dwudziestego roku nasze] Niepodległości są szczególnie doniosłe dla życia naszego wewnętrznego i stosunków zewnętrznych. Krzywda granic naszych została naprawiona, Zaolzie wróciło do Polski, część prastarego Śląska zrosła się z Macierzą w jedno ciało. Stało się to dzięki stolecia naszej Niepodległości mamy. zbiorowej woli Narodu bez niczyich prawo być dumni!! uchwał. Przeprowadziliśmy zwycięską woj- j Obywatele! Kończy się dwudziesty nę z wrogiem moskiewskim o naszą wol- 'rok nasze! NienodłegłoścI. Myśl nasza i, _ J B GRUŹLICA PŁUC fest nieubłagana i corocznie; nie robiąc 'różnicy dla pici. wieku i stanu, kosi miliony ludzi. - PRZY ZWALCZANIU CHORÓB PŁUCNYCH, BRONCHITU uporcjywego, męczącego kaszlu, GRYPY 1 t. p. stosują pp. lekarze - BALSAM TRIKOLAN Oąseckiego, który ułatwia wydzielanie się plwociny, wzmacnia organizm i samopoczucie chorego oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. Sprzedają apteki. zwraca się przede wszystkim ku Temu, z Którego Imieniem zrosła się na wieki Odrodzona Polska, ku Józefowi Piłsudskiemu, Jego przykład i Jego wskazania będą nam zawsze w chwilach przeto* mowych drogowskazem. Zawsze wspominać będziemy ze czcią tych wszystkich, którzy do Niepodległości przyczynili się ofiarą życia, krwi i mienia. W Imię tej wdzięczności 1 w Imię wielkich zadań, jakie przed nami stoją, skup!ć się musimy przy Marszałk'- ' dzu- Śmigłym nie tylko jako przy Wodzu naszej Armii, ale i jako przy Wodzu duchowym Narodu. Zjednoczeni, karni, świadomi swe] wielkiej przyszłości maszerować będziemy wspólnie ku szczęśliwemu Jutru Polski. Niech żyje Rzeczpospolita Polska! Niech żyje Prezydent Rzeczypospoi litej Polskiej Profesor dr. Ignacy Mościcki! Niech żyje Armia Polska! Niech żyje Wódz Naczelny Marszałek Edward Rydz - Śmigły. Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obchodu Uroczystości w Łodzi MIKOŁAJ GODLEWSKI Tymczasowy Prezydent Miasta. Zarządzenia porządkowe na jutro, wydane przez Komitet obywatelski, winny być przez wszystkich jakna śc śle przestrzegane -Jutro, z okazji 20 rocznicy Niepod-. żeństwic w Katedrze, wlnnv przybyć leglości, odbędą się w Łodzi, jak wia-na plac Katedralny 0 godz Wejdomo, wielkie uroczystości, połączone j ście dla wszystkich organizacyj na pi. z defiladą. W związku z tym komitet Katedralny od strony ul. Wólczańsklei. organizacyjny wydał zarządzenia po. Odcinek ul. Piotrkowskiej od Bandursrządkowe, do których zastosować się kiego do Pi. Reymonta będzie zamwinny wszystkie organizacje i osoby, >knięty. raj przy ul- Fałata 2. Poświęcenia dokonał J, E. biorące udział w uroczystościach. Po defiladzie na PI. Wolności, orgaks. biskup Tomczak. Schronisko dla nieletnich A więc organizacje, stowarzyszenia nizacje rozchodzą się -w następującym "będzie ważnq placówka wychowaczą. i związki, które wezmą udziałjw^nabo- nnrządku: 5 senatorów odbędą się w niedzielę w Łodzi. Lista kandydatów obejmuje 10 nazwisk W niedzielę, jak już donosiliśmy, od- niu wezmą udział wszyscy wybrani elek będą się w Łodzi wybory 5 senatorów, torzy, w liczbie 153, kandydat na sena Komitet obywatelski obchodu uroczystości apeluje za naszym pośrednictwem do mieszkańców Łodzi, wszystkich organizacyj, związków, zrzeszeń I korporacyj, biorących udział w jutrzejszych uroczystościach, by ściśle stosowal) się do opublikowanego programu i zjawiali się punktualnie zarówno na na POMOST NAD UL? SREBRZYNSKA zbudowany I;,: 'i- Jeszcze w bieżącym sezonie- Wczoral już dokonano pomiarów przed budową. Pomost przechodzić będzie nad torami kolejowymi, podobnie Jak na stacji w Koluszkach I umożliwi normalny ruch pieszy oraz zapobiegnie nieszczęśliwym wypadkom na torze. i na wszystkie imprezy, jak galowe bożeństwo w kościele katedralnym jak. przedstawienie w Teatrze Polskim, na DZIŚ, W CZWARTEKi do powtórnej rejestracji rocznika 1918 stawić się winni w wy IV i profes ra uniwersytetu Jagielloń odczyty gen. Thommee. dowódcy O.K. Do Łodzi zjedzie 153 elektorów z tere- tora musi uzyskać minimum 77 głosów, dziale wojskowym zarządu miejskiego przy Al. skiego dr. Jana Dąbrowskiego. Opóźnienia nie są dopuszczalne! nu całego województwa, którzy zadecy- Na podstawie rokowań,' jakie na te Kościuszki 19 mężczyźni, zamieszkali na tere-1 dują, kto reprezentować będzie region mat kandydatur prowadzone są pomięłódzki w senacie Rzeczypospolitej. j dzy poszczególnymi grupami, wymienić nie V komisariatu policji, o nazwiskach na II- j Jednocześnie komitet informuje, że tery R, S, Sz oraz zamieszkali na terenie 14. zarówno na przedstawienie galowe jak Jak już donosiliśmy, wybory odby-, moina przypuszczalnych kandydatów, komisariatu, o nazwiskach na litery A, B, C, również na otwarcie Muzeum Pamiąlek wają się w ten sposób, że komisja głów- \ wysuniętych na niedzielnym zebraniu, D,E- F.. Marszalka Piłsudskiego, Ilość zapro. na, składająca się z 15 elektorów, wyło- M. In. kandydować będą b. senator szeń lest ze względu na szczupłość nionych przez zebranie, układa listę kan Alg-?.}er, b. pos. dr. Fichna, sędzia Wi dydatów, zawierającą 10 nazwisk. Z told Salin, działacz ludowy Błażej Sto pośród tych 10 każdy elektor wybiera larsr.i oraz prezes Robert Geycr, znany pięciu. Senatorami zostaną ci, którzy i ćeuioay działacz na polu gospodarczym uzyskają połowę głosów wszystkich obe-.i społecznym w Łodzi. (i), cnych plus 1. T. zn. jeśli w zgromadzę-1 6RAH0-KIN0 Pro: OSTATNIE KILKA DNI! W 4-ym tygodniu wyświetlania filmu p. t. f Począt. 4, 6, 8 i 10 fen Zniżamy ceny poraź drugi: gr., i na wszystkie seanse. PW z bronią i bez broni oraz zwiąż ki młodzieżowe skręcają w ul. 11 Listopada. Szkoły, rzemiosło 1 związki zawodo we, straż pożarna i LOPP na autach ulicą Nowowiejską, Północną, KUlńskie go udają się w kierunku ul. Narutowicza. miejsc, ograniczona. Muzeum Pamiątek zajmuje lokal, złożony z 3 pokojów, które mogą pomieścić tylko 50 osób. Wobec tego pozostali uczestniczyć brdą w uroczystości otwarcia Muzeum na zewnątrz i słuchać przebiegu otwarcia przez megafony, zainstalowane na miejscu. Mieście pomoc naibiednieiszvm

6 REPUBLIKA" ar Czwartek, 10 listopada 193S r. Po długich, ciężkich cierpię niach zmarła dnia 9 listopada 1938 r. moja najukochańsza żona, matka i córka b. p. z Alenbergów MINA MAKOWER przeżywszy lat 30. Wyprowadzenie drogich na m zwłok nastąpi dziś, dn. 10 listopada o g. 2 popol. z domu przcdpogrzebowe go, o czym zawiadamia pozostała w nieutulonym żalu Stroskana Rodzina 20leciewskrzeszeniaPaństwaPolskiego Zjazd obchodzić będzie całe społeczeństwo nader uroczyście Dnia 11 listopada r. b< Łódź wraz z cala kich podoficerów rezerwy do przybycia na m. Lodzi o godz. 11-ej przed pot. dla członków Polska święcić będzie radosną rocznicę XX-lecla Niepodległości. na godz. 8 rano, do lokalu przy ul. Kpt- pil. «-» zbiórkę w dniu 11 listopada 193S r. punktualnie Stowarzyszenia oraz ich rodzin. W szlachetnym wyścigu pomysłów, godnych wielkie] Rocznicy XX-lecla Niepodległość! rygorem organizacyjnym. Żwirki Nr. 8. Stawiennictwo obowiązkowe pod Komitet Wielkiej Synagogi przy Al- Kościuszki komunikuje, że uroczyste nabożeństwo Łódź nie będzie szukała dróg nowych. Wyścig dla uczczenia dwudzieste] rocznicy Wskrzeszę ofiarności przebiegnie wytkniętymi torami, Dzień U listopada r. b- Jako 20-lecie Wskrze I nla Rzeczypospolitej Polskie), rozpocznie się wszak czcząc Imię Nieśmiertelne, luz w swoim szenla Niepodległości Państwa Polskiego obcho punktualnie o godz. 9 rano. Poczty sztandarowe winny się stawić najpóźniej o godz czasie zalnlc owała budowę wspaniałego dzieła. dzl Stowarzyszenie Kupców m. Lodzi, ulica Jest nim Dom-Pomnlk Wielkiego Marszałka Piotrkowska 73, uroczystą akademią., Nabożeństwo dla młodzieży szkolnej rozpocznie się 11 listopada o godz. 10 i pół przed Józefa Piłsudskiego przy zbiegu ul. Sienkiewicza I Strzeleckie!. Towarzyskiego przy Stowarzyszeniu Kupców i południem punktualnie. Akademia odbędzie się w lokalach Klubu Nie może być godnlejszego uczczenia nadchodzącej Rocznicy, lak całkowite zrealizowanie budowy Domu-Pomnika. Nie będzie chwałą zaczynać nowe, nie kończąc zaczętych. Dom-Pomnlk musi być wyrazicielem czci łódzkiego społeczeństwa dla Wielkiego Budowniczego Niepodległe] Polski I Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła przeżywszy lat 68 Wielkie to dzieło kontynuuje Obywatelski OLGAKEMPNEROWA Komitet Budowy pod wysokim protektoratem p. wojewody łódzkiego, a z okazji XX-e] rocznicy Niepodległości apeluje do mieszkańców Łodzi I przypomina im dzieło zaczęte. płynem 25-letnia Katarzyna Barbarowlcz. Le Ofiary prosimy wpłacać do Banku Gospo WDOWA PO B. P. LEOPOLDZIE darstwa Kratowego, Oddział w Lodzi na r-k czekowy Komitetu.. W związku z uroczystym obchodem 20-lccia odzyskania Niepodległości zarządy obwodów północnego I południowego L-M-K- w Lodzi a- pelują do wszystkich oddziałów łódzkich L.M. K by wysłały delegacie z pocztami sztandarowymi na uroczystości, yf*' Również zarząd oddziału grodzkiego L.M.K. wzywa swych członków do wzięcia czynnego udziału w obchodzie. Oddziały L.M.K. idą w pochodzie w ramach własnych Instytucyj. Członkowie oddziału grodzkiego LJUK. przybywają w piątek, dnia U listopada, o godzinie 9.30 na Plac Katedralny (strona prawa) na nabożeństwo, a następnie wezmą udział w pochodzie na Plac Wolności. Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski wraz z całym krajem obchodzi uroczyście dwudziestolecie wskrzeszenia Państwa Polskiego. Kombatanci Żydzi wezmą udział we wszystkich uroczystościach ogólnych, oraz zorganizują obchód we własnym gronie. Wraz z Federacją P.Z.O.O. pod nowoufundowanym sztandarem oddział łódzki Zwląz ku maszerować będzie w pochodzi* w dniu 11 listopada. * Strzelecki Klub Sportowy w Lodzi w dniu 11 listopada r. b o godz. 19-el urządza w rocz nlcę dwudziestolecia Niepodległości uroczystą akademię we własne] sali sportowe] przy ulicy Pracownicy pocztowi na F.O.N. Napiórkowskiego Nr. 99 dla swych członków 1 wprowadzonych gości. Zarząd I Komenda Koła Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy w Lodzi wzywa wszyst- W zrozumieniu najpilniejszego zagadnienia ogólnopaństwowego jakim jest dozbrojenie Armii, pracownicy p t- zatrudnieni na terenie m- Łodzi opodatkowali swe pobory w wysokości 1 proc. na przeciąg 6 miesięcy, aby w 20-tą rocznicę odzyskania Niepodległości przekazać Armii następujący sprzęt wojenny: 1) kompletną radiostację nadawczo-odbiorczą, 2) 10 aparatów telefonicznych polowych i 3) 1 łącznicę polową za sumę zł. Po poświęceniu sprzętu przez J- E. Ks. Bis kupa d-ra Tomczaka aktu przekazania w ręce D-cy O.K. Nr- IV gen Thommee dokona naczelnik Obwodowego Urzędu Pocztowego w Wyprowadzenie drogich nam zwłok na miejsce wiecznego spoczynku z domu przedporrzeboweg o na cmentarzu starozakonnych nastąpi w piątek, dn. 11 listoiada o godz przed południem. O smutnym tym obrzędzie, krewnych, przyjaciół i znajomych zawiadamiają pozostałe w nieutulonym żali". Córki i rodzina Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę drogim nam zwłokom B. P. JULJUSZA Jak również Zarządowi Tow. Ostatnia Posługa podziękowanie składa BOJARSKIEGO (Chesed Szel - Emes) Serdeczne Łodzi p. Józef Mandeckf. ŁWi dniu dzisiejszym upływa termin wych atrakcyj, zasługuje na specjalnr Ministerstwo Poczt i Telegrafów oraz dyrekcję Okręgu Poczt I Telegrafów jako protek Staniewskich. rzystać z okazji. Cyrk jest dobrze ogrza ważności naszych kuponów do Cyrku wyróżnienie, radzimy wszystkim sko torów akcji zbiórki reprezentować będzie Ponieważ obecny program świato- ny. w-dyrektor Okręgu p- mjr. mgr. L. Gołębiowski, który specjalnie przyjedzie na uroczystość z Warszawy. Przekazanie sprzętu poprzedzi wielki pochód pracowników poczt.-telek. 1 oddziałów P. 1 Kupon Reuiiblihi" do Cyrku Staniewskich P.W- i organizacji pocztowych z ofiarowanym Al. Kościuszki 5-7. Sprzętem. Okaziciel niniejszego kuponu, przy kupnie jednego.biletu normal-- Wymarsz do Katedry nastąpi dn. 11 listopada o godz. 8 m. 45 z dziedzińca uo. Łódź 1. nego, może wprowadzić drugą osobę na identyczne.miejsce.zupełnie na którym odbędzie się również lokalna uroczystość. Okolicznościowe przemówienie wy Kupon ważny na miejsca siedzące. bezpłatnie głosi przewodniczący Poczt Komitetu Zbiórki Kupotu ważny tylko w czwartek, 10 listopada o godz. 8.15, na F O.N. p. naczelnik Józef Mandecki. po czym orkiestra odeera Hymn Narodowy i..pierwsza Wyciąć i przedłożyć w kasie cyrku. Brygadę". D2ll Proces zabójcy sobowtóra odbędzie slą w dn. 22 b.m. przed sądem piotrkowskim Piotrków, 9 listopada. Proces okrutnego mordercy Ignacego Władysława Pasternaka, który przed kilku tygodniami w potworny spo sób zamordował swego sobowtóra Jaskólskiego w lesie bugajskim pod Piotrkowem, znajdzie się na wokandzie piotrkowskiego sądu okręgowego w dniu 22 b.m. a nie jak podały niektóre dzienniki w dniu 17 b.m. Na rozprawę tę powołano kilkudziesięciu świadków. Proces zabójcy swego sobowtóra budzi olbrzymie zainteresowanie. Zbrodniarz tłomaczy swój czyn tym, że musiał upozorować swoją śmierć, gdyż ścigany był przez policję łódzką za defraudację, popełniona w iirmie Piekarski w Łodzi. Sądził, że jak dokumenty swoje wło ży do kieszeni swej ofiary, bardzo do niego zresztą podobnej, policja uwierzy, iż popełnił samobójstwo i zaniecha ścigania go. Jak wiadomo, szereg drobnych napozór szczegółów zdemaskowało potwornego zbrodniarza, który obecnie za swój czyn odpowie przed sądem w Piotrkowie. okręj iwy JE Dziś par wmw cfesmarfni bezpłatny kupon do Cyrlm Staniewskich wychowanków szkoły ttchnlczn-ąj i gimnaz urn w Skierniewicach W. niedzielę, dnia 13-go listopada r. b. w Skierniewicach odbędzie się zjazd wychowanków szkoły technicznej i gimnazjum przy udziale p. min. oświaty prof. Wojciecha Swiętosławskiego. Program zjazdu: 8.45 zbiórka wychowanków w gimnazjum powitanie p. ministra profesora Wojciecha Swiętosławskiego nabożeństwo w kościele parafialnym poświęcenie nowowybudowanego gmachu liceum, złożenie wieńca od b. wychowanków na tablicy ku czci poległych uczniów. Obrady zjazdu. Nasz reporter zanofouph W fabryce firmy Rosen 1 Wiślicki" przy ul. Senatorskiej 29 uległa zatruciu nieznanym karz pogotowia stwierdził stan ciężki I przewiózł ią do szpitala. Poszkodowana napiła się trucizny przez pomyłkę. Na ulicy Zgierskiej najechana została przez samochód 54-letnia Emilia Kanwiszer zam. przy ul. Trębackiej 12 w Marysinie- Poszkodowana odniosła ogólne obrażenia, ciała. Pogoto»o wie przewiozło Ją do lecznicy. Na ulicy Limanowskiego napadnięty został i pobity 20-letni Tadeusz Sikora (Zgodna 21). Sikora odniósł obrażenia głowy i twarzy W fabryce firmy..oentleman" przy u!xy Limanowskiego 156 uległ ciężkiemu wypad*<owi ; przy pracy 24-letnl Antoni Nowak. zam. r.izy ul. Olsztyńskiej 20. Nowak doznał odejwania trzech oal:4\v Pogotowie umieściło go w szpitalu Ubczpieczelni społecznej. W mieszkaniu własnym przy ul Towarowej 37 ulegli zaczadzeniu tlenkiem węgla 43- letni Michał I 39-letnia Józefa Wójcikowie. Chorym udzielono pomocy na miejscu. 57-letnia Marta Hajda spadła ze schodów domu przy ul. Żeligowskiego 30, odnosząc złamanie nogl Poszkodowana, przewieziono do szpitala Im. Prez. Mościckiego. Marian Kociołek (Brzezińska 72) doniósł, że z wozu na ulicy Ogrodowej nieznani sprawcy skradli mu paczkę palt damskich i dziecinnych na sumę 500 złotych....otazmysłów imiluli.walka iobowiązek oto trzy główne tematy, które spjatają się w węzeł konfliktu i Du dramatycznego. znakomitej powieści ''411 - MOSTOWICZA Ostatnia Brygada" sfilmowanej p. t. U do Szczęścia ^1

7 i REPUBLIKA" nr 309. Czwartek, 10 listopada 1938 r. Ukarani pracodawcy ALfcjaPomocy Zimowej za naruszenie ustaw socjalnych Referat karny Inspekcji pracy rozpoznawał wczoraj szereg spraw pracodawców, pociągniętych do odpowiedzialności za przekroczenia róż Komitet Obywatelski już się ukonstytuował i rozponego rodzaju. Szymon Szejnfeld, Śródmiejska 3, właściciel biura ekspedycyjnego, ukarany został grzywna czął swą działalność. Preliminarz na r za zatrudnianie pracowników ponad 8 godzin Wczoraj wieczorem w sali rady miej- ; Gwiazdka dla dzieci bezrobotnych" Na terenie Łodzi korzystało z pomouzyskano około 6000 złotych, ze zbiór- cy zimowej w grudniu 7391 rodzin, dziennie. Małżonkowie Wajngart, 6-go Sierpnia 32, skiej odbyło się plenarne inauguracyjne za zatrzymywanie zarobku służące] skazani zostali na 2 tygodnie bezwzględnego aresztu. Za posiedzenie komitetu obywatelskiego ki pod hasłem Na odzież i dożywianie Pomocy Zimowej w Łodzi. Na posie dzieci bezrobotnych" ponad 6000 złotych, ze zbiórki pod hasłem Wielka to samo przekroczenie I w ten sam sposób ukarani zostali małżonkowie Frenkel, Zachodnia 54 Józef Dawldowlcz, właściciel składu konfek cylnego przy ul. Nowomlelskle] 28, za zatrud nianie pracowników w niedzielę, ukarany został grzywna w kwocie 500 zł.. Wczoraj w Inspekcji pracy odbyła się konie rencja w sprawie likwidacji strajku w fabrykach filców. Narazte porozumienia nie uzyska no, wobec tego jednak, żo zachodzi możliwość kompromisu, Inspektor pracy zarządził na dziś dalsze pertraktacje. (1). PIEIĘ,GMUJCIE KREMEM RĘCE PRAŁATÓW P E R F E C T I O N Zycie powiatu łódzkiego Obecnie mija 15 lat od chwili podniesienia do rzędu miast Rudy Pabianickiej, ośrodka przemysłowego pod Łodzią. W związku z tym jutro, w dniu Święta Niepodległości zorganizowane będą na terenie Rudy podniosłe uroczy stości. O godz zgodnie z opmcowanym programem w kościołach w Ru dzie Pabianickiej odprawione zostaną nabożeństwa, poczym na boisku szkoły lir. 4 nastąpi dekoracja K r zyżaml Zasługi zasłużonych obywateli z terenu powiatu łódzkiego. Dekoracji dokona p. starosta powiatowy łódzki Denys. Następnie odbędzie sie wręczenie ciężkiego karabinu maszynowego i innego sprzętu wojskowego przedstawicielom Armii i defilada przysposobienia wojskowego, oddziałów wojska, straży pożarnych i wszystkich organizacyj spc leczuych oraz mieszkańców powiatu. Defilada odbędzie się przed urzędem pocztowym przy ul. Staszica. Wieczorem o godz. 18-ej nastąpi u roczyste powitanie p. wojewody łódz kiego Józewskiego, poza tym zorgani zowane będą akademie i koncert w sali to w. śpiewaczego Rokicie". Od godz. 13 tio ii w kinie Star" wyświetlane będą seanse dla bezrobotnych w liczbie osób. Wczoraj w lokalu przy ul. Żeromskiego 74 odbyło się plenarne posiedzęsie komitetu pomocy zimowe! bezrobot jiym powiatu łódzkiego, w którym u- dział wzięło 90 osób przedstawicieli władz administracyjnych, samorządu te rytorialnego \ gospodarczego, duchowieństwa, przemysłu, robotników, pracowników umysłowych i t. d. Posiedzenie zagaił p. starosta powla towy łódzki Denys, dziękując społeczeń stwu powiatu łódzkiego za zrozumienie doniosłej akcji, jaką Jest pomoc zimowa bliźnim. Wyniki akcji zeszłorocznej były bardzo dobre, niewątpliwie i w roku bieżącym ludność powiatu łódzkiego zda wyśmienicie egzamin obywatelski i pośpieszy z pomocą swym bliźnim. W wyniku wyborów prezydium ko mitetu ukonstytuowało sie w sposób na stępujący, przewodniczący prezydent Zgierza p. Świercz, wiceprzew p. Henryk Czerwiński wlcestarosta po* wiatowy, sekretarz P. Antoni Brze zhbki, skarbnik p. Leon.Iaśniewl-z. Przewodniczącym sekcji organizacyjnej wybrany został p. Włodzimierz Qrzy bowsk', sekcji zbiórkowej P. Wac ław Koper, sekcji rozdzielcze! P. Antoni Brzeziński.* Biuro komitetu prowadzić będzie nadal p. Eugeniusz pomykał ski. Dyżury aptek Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki: H Pastorowa ^Łagiewnicka 96), I. Kahane (Limanowskiego 80), J Koprowski (Nowomiejska Nr 15), M Rozenblum (Śródmiejska 23), M Bartoszewski (Piotrkowska 94),L. Czynski trokicinska 53) E. ZakrTCWski (Kątna 54), 1. Siniecka IRzgowska 59) S Trawkowska (Brzezińska 56) dzenie przybyli przedstawiciele wszystkich organizacyj gospodarczych, społecznych i zawodowych. Zebranie zagaił wiceprez. Pączek, który wskazał, że tegoroczną akcję Pomocy Zimowej zapoczątkowało prze mówienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na Zamku. Wiceprez. Pączek podkreślił, że w roku ubiegłym wiele osób uchyliło się od spełnienia obowiązku obywatelskiego, wskutek czego zale głe świadczenia wynoszą setki tysięcy złotych. Na przewodniczącego powołano wiceprezesa Fiedlera, na sekretarza kier Brauna, na asesorów ks. Nowickiego, pik. Jasiewicza, pastora Kotulę i p. Go dlewską. Sprawozdanie za rok ubiegły złoży dyr. Wolczyński. Wymiar świadczeń wyraża się sumą zł ,48, wpłynęło natomiast zł ,80. Jeśl nocny dar dla dzieci bezrobotnych" około złotych, z koncertu w sali Filharmonii około 3000 złotych i wreszcie, zgodnie z decyzją związku przemysłu włókienniczega w P. P. większe przedsiębiorstwa wpłaciły jednorazowo około złotych w styczniu 9314, w lutym 500, w marcu 9964, w kwietniu , w maju 8568 rodzili. Akcją dożywiania dzieci objętych było: w grudniu dzieci, w styczniu , w lutym , w marcu , w kwietniu , w maju , w czerwcu dzieci. Ponadto dożywiano miesięcznie około 900 dzieci i niemowląt w stacjach opieki nad matką i dzieckiem. Z kolei sprawozdanie z działalności sekcji rozdziału złożył dyr. Waligórski, z sekcji finansowej dyr. Chudzyński i komisji rewizyjnej dyr. Waszkiewicz. Po przyjęciu sprawozdań I udzieleniu absolutorium ustępującym władzom komitetu, nacz. Wisławski zreferował preliminarz budżetowy na rok Według preliminarza wpływy ze świad czeń wynieść mają zł , z dochodów niestałych z zaległych świadczeń ,55 złotych, łącznie zł ,03. chodzi o handel, przemysł i rzemiosło wpłynęło wiece], niż w roku poprzeć! Nacz. Wisławski dodaje przy tym, że nim, natomiast mniej wpłynęło od wol wszystkie przygotowania już zostały nych zawodów, właścicieli nieruchomo poczynione i kiedy tylko znane będą tegoroczne normy świadczeń, komitet na ścl, od lokali i od świata pracy, co tłu maczy się zmniejszonymi normami. Na C Y M A tychmiast przystąpi do pracy. skutek ręklamacyj umorzono świadczeń W wyniku dyskusji dokonano wyboru nowych władz komitetu z prez. God na sumę zł ,87. Poza tym były wpływy z dochodów lewskim na czele. (i). niestałych. Ze zbiórki pod hasłem Analfabeci wśród kandydatów na radnych rra«i,«^v,s^«ł' K i l k a d z i e s i ą t ' : ńn a ^z iwi ii ksi k r s k -rt e- o ś& l Eonnn o z l i s t k a n d y d a t ó w, p o n i e w a ż Przygotowania do wyborów do rady miejskiej toczą się w dalszym ciągu. Wczoraj odbyło się w gmachu zarządu miejskiego, pod przewodnictwem wiceprezesa sądu okręgowego, ' L. Źychlińskiego, posiedzenie głównej komisji wyborczej, na którym omawiano wyniki badania list kandydatów na radnych. Wyniki te są wręcz sensacyjne. Okazało się bowiem, m. inn., że na listach kandydatów umieszczeni byli analfabeci, nie umiejący czytać i pisać. KUkudziesięcu kandydatów zostało wobec tego skreślonych z list. Sprawdzenie umiejętności czytania i pisania odbyło się w sposób następujący: Przy badaniu list i oświadczeń kandydatów, że zgadzają się na kandydowanie, zwrócono uwagę na ich podpisy. Wiele podpisów wskazywało na to,''że składali je analfabeci. Wezwano wobec tego wszystkich do głównej komisji wyborczej i zarządzono egzamin. Jak się okazało, w 80 proc. wypadków przewidywania komisji były słuszne. Kilkudziesięciu kandydatów, i to ze wszystkich niemal list, nie umiało czytać 1 pisać. Zostali więc oni skreśleni z list i kandydować nie mogą. Ponieważ listy kandydatów muszą zawierać ilość nazwisk, dwukrotnie wyższą od ilości mandatów, przypada jących na dany okręg, postanowiono wezwać pełnomocników tych list i po- c l p r z y s z l i r a d n i n e u m i e j ą c z y t a ć i p i s a ć REUMATYZM i ARTRETYZM P O D K O P U J Ą Z D R O W I E CZYNIĄC CZŁOWIEKA NIEZDOLNYM DO PRACY KLEROL MAŚĆ i PŁYN do lecić im podanie nazwisk Innych kandyże dodatkowe zgłodatów. Oczywiście, szenia nazwisk muszą być również zaopatrzone w minimum 100 podpisów wyborców. umieszczeni są na listach innego komitetu wyborczego. W tym wypadku jednak, wobec zakwalifikowania list do Niektórzy z pełnomocników nie zostali przez giówną komisję uznani, gdyżj unieważnienia, komisja nie poleciła kandydatom wypowiedzieć się, na jakiej li nie zamieszkują we właściwych okręgach. W tym wypadku komisja uznała za pełnomocników do czasu ewentuście zamierzają kandydować. Pełnomocnicy będą musieli uzupełnić alnego wskazania innych osób, tych wyborców, którzy pierwsi podpisali dana wszystkie braki do dnia 14 b. m. Po tym terminie dopiero główna komisja listę. wyborcza przystąpi do właściwej pracy Następnie okazało się, że 2 kandydatów na radnych Bronisław Borucki t. j. zatwierdzania list, wzgl. unieważniania ich w całości, bądź też częściowo. i Szaja Sendowski kandydują równocześnie w dwóch okręgach wyborczych, Przygotowania do wyborów w poszczególnych komitetach toczą się rów co.jest ustawowo niedopuszczalne. Polecono im więc wypowiedzieć się, w Jakim okręgu chcą kandydować, a na ich nież. Zainteresowanie wyborami jest tym większe, że wybory odbywać się miejsce na pozostałych listach muszą być umieszczone inne nazwiska. Niektóre wreszcie listy główna komisja poleciła uzupełnić, gdyż nie zawierały one dostatecznej liczby kandydatów na radnych. M. inn. w ten sposób musi być uzupełniona lista Nr. 1 we wszystkich okręgach. Jest to lista Niemieckiego Związku Ludowego. Lista z dodatkowymi nazwiskami musi być również zaopatrzona w 100 podpisów. Wreszcie komisja zażądała udokumentowania daty urodzenia niektórych kandydatów na radnych., KĄPIELI PRZECIW REUMATYZMOWI I ARTRETYZMOWI KLEROL - MAŚĆ WSYSA SIĘ CAŁKOWICIE * W PORY SKÓRNE NIE BRUDZI I NIE PLAMI Śzięlu'. m(iusmajmsdjqmlii wimółk, stosowego moim do ką/ueli DO NABYCIA w APTEKACH i SKŁADACH APTECZNYCH Niektóre listy nie zawierają oświadczeń kandydatów ani też podpisów wyborców. Na niektórych znów figurują nazwiska tych kandydatów, którzy będą w zmienionych warunkach. Przede wszystkim powiększenie ilości mandatów radzieckich o 12 znacznie ułatwi mniejszym komitetom przeprowadzenie swych kandydatów, a po za tym nowa ordynacja wyborcza wprowadza specjalne szanse dla małych ugrupowań, których przedstawiciele mogą zdobyć mandaty radzieckie, mimo, że przy podziale, listy, jako całość, mandatów nie otrzymają. W nadchodzącą sobotę i niedzielę odbędzie się w Łodzi kilkanaście zebrań przedwyborczych, zwołanych przez różne komitety wyborcze, (j) BŁĘDY W FOTOGRAFII. Błędów możliwych w czasie całego procesu fotograficznego jest całe mnóstwo. Niektóre z nich są jednak tak typowe, że można je omówić 1 poznać, a przez to uniknąć ich w czasie pracy. Należy przeto powitać wydanie przez księgarnię Wł. Wilak w Poznaniu, z cyklu poradników fotograficznych, broszury p. t. Błędy fotograficzne", opracowane przez <tr. T Cypriana. Mała ta książeczka oszczędzi uważnemu czytelnikowi nietylko sporo przykrości, ale nie mnie pieniędzy, bo płyt, błon i papierów dotychczaa za darmo nie dają. " \Hf ydawnlrtwo REPUBLIKA" Sp. z og;r. odp. Administracja w W a r s z a w i e ul. Wierzbowa 1 1, tel

8 Uczcljmy w-tede Niepodległości ofiarą na ścigaca Marynarki Wojennej Kołtun i Chorąży stanęli przed sądem jako oskarżeni o napad rabunkowy. Chorąży został skazany, a Kołtun uniewinniony Ławę oskarżonych sądu okręgowego W policji oświadczono mu, że nikt i stawieni przed sąd Chorąży i Kołtun, zajęli wczoraj 22-letnl Stanisław Kołtun go nie wzywał. znany na Widzewie awanturnik. I 31 -letni Piotr Chorąży, oskarżeni o na-- Kołodziejczyk wyraził zaniepokojenie wobec szwagra tym faktem, tym pad rabunkowy. Chorąży przyznał się do winy. Namówił Kołtuna do napadu, gdyż wiedział, że Kołodziejczyk miał przy sobie Zamieszkały na Chojnach, otrzymał bardziej, że miał przy sobie około 1200 Kołodziejczyk w dniu 31 sierpnia pocztówkę, wzywającą go do stawienia się ku na Chojnach. Obawiając się napaści, p r z e d ni e go dnia, ale przeliczyli się, bo złotych, uzyskanych ze sprzedaży dom pieniądze. Zamierzali napaść go po tegoż dnia na posterunek policji w Sikawle pod Łodzią.. Kołodziejczyk wy aż do wfeczora i potem znów w jego to zatrzymał się Kołodziejczyk u szwagra wiem poszkodowany udał się na Sikawę dopiero nazajutrz. Gdy zaś Kołtun brał się na Sikawę dopiero nazajutrz, warzystwie ruszył polami do siebie do jak twierdził Chorąży uderzył Kołodziejskiego, obudziło się w Chorążym uprosił przy tym swego szwagra, Chorążego, by mu towarzyszył. Po drodze jakiś osobnik uderzył z ty domu. sumienie i do grabieży nie dopuścił. łu Kołodziejczyka łomem w głowę, tak, że ten padł zamroczony. Gdy napastnik przeszukiwał mu kieszenie od dzie i twierdził, że go Chorąży oskarża Kołtun wypierał się udziału w napa Na to nawet dziś można zyskał Kołodziejczyk przytomność przez zemstę. i zbiegł, po czym złożył meldunek w policji roku więzienia z pozbawieniem praw na Chorąży został skazany na półtora sobie pozwolić: W wyniku dochodzenia, jako podej-j lat S. Kołtuna sąd z braku dowodów rżani o tę napaść zatrzymani zostali' uniewinnił. (1) zal Z Ł i ukulo6*i matowy krem biologiczny, a wzauiian zato zdrowa, świeża i młodzieńcza cera! Swiadpmość korzystnego i pielęgnowanego wyglądu dodaje pewności siebie i powodzenia w różnych sytuacjach życiowych. Prosię ładni w apteknch, drogeriach U składach perfumeryjnych matowy krem blologlcmy. fokubei rmm ii Kronika szachowa INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŁODZI W drugiej rundzie wstępnego turnieju szachowego do mistrzostwa Łodzi, rozgrywanego w lokalu Łódzk. Towarzystwa Zwolenników Gry Szach. (Piotrkowska 74) uzyskano naste.pujo.ce wyniki: mgr Kochański w zamiennym wariancie hiszpańskiej partii wykorzystał niedokładność deblutową Bornsteina, zdobywając ładną kombinacją figurę, po czym wygrana nie nastręczała jui żadnych trudności. Kryger początkowo znacznie ścieśnił pozycję. Rosenblata, pozwolił jednak później przeciwnikowi uwolnić się z opresji i w końcu zreknisował. Karolewski w partii z Garnsein wpadł w straszliwy niedoczas, mając do zrobienia 17 posunięć na pół minuty, izecz prosta nie mógł sprostać zadaniu i przegrał. W Identycznych okolicznościach, ale w wyraźnie gorszej pozycji, uległ Ooldberg (Jurewiczowi. W okręgowych mistrzostwach klasy B, które rozpoczęły się w bież. tygodniu w lokalu Jutrzni" (Wólczańska 23) bierze udział 11 graczy: Klepczyński, Lecb, Król, Stasiak, Ziólczyk (z KMS), Llberman, Pchlińskl (Ł.K.Sz.), Luksenberg. Wajnberg (Jutrznia), Wiliński (TUR) i Torens (WIMA). Rozgrywki odbywają się 2 razy tygodniowo. W pierwszej rundzie wygrali Wajnberg z Wilińskim. Lech z Klepczyńsklm i Llberman z Luksenburgiem. SUKCES MISTRZA POLSKI W lokalu paryskiego automobilklubu rozebrał mistrz Polski, dr Tartakower, mecz na 4 partie z wędrownym" mistrzem szwedzkim, Karlinem, 1 wyprał spotkanie w stosunku 35:0,5 (+3=1). Karlin przed kilku laty odwiedził Łódź, ulegając w identycznym stosunku z na szym mistrzem Applem. Buffalo Nr. 4 0 Bill we), r tszatan z pmopium już ukazał się w sprzedaży Echa katastrof budowlanych Akcja zapobiegawcza własne eli domów i lokatorów Onegdaj i wczoraj odbywały się w inspekcji budowlanej konferencje z właścicielami nieruchomości oraz z przedstawicielami związku lokatorów ii sublokatorów (Piotrkowska 107) w sprawie bezpieczeństwa budowlanego i zapobiegania katastrofom w starych domach. Jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości, przyrzekli oni powołać specjalną komisję techniczną przy swych stowarzyszeniach, w skład której wejdą inżynierowie - architekci. Komisja ta będzie badała skrupulatnie dom za domem. Co się tyczy lokatorów, kierownik inspekcji budowlanej, inż. Kopeć zaproponował, również,; powołanie. komisji Okazało się to jednak'niemożliwe, gdyż związek lokatorów nie dysponuje takimi funduszami. Postanowiono więc, że związek zajmie się segregowaniem wszystkich skarg lokatorów. Poruszono również sprawę budownictwa społecznego. Inż. Kopeć oświadczył, że zarząd miejski poprze tę inicjatywę, zdając sobie sprawę z- głodu mie szkaniowego w Łodzi. Zarząd miejski musiał wstrzymać rozbiórkę szeregu starych domów, ponieważ nie można zapewnić dachu nad głową lokatorom REUMATYCZNE ARTRETYCZNE NEWRALGICZNE USUWA SZYBKO PRZEZ ZWYKŁE WCIERANIE BUSAIA BENGMSKI KARPIŃSKIEGO Trzy zamachy samobójcza zanotowało wczoraj pogotowie ratunkowe Jeszcze onegdaj rano zażył w mieszkaniu własnym przy ul. Kopcińskiego (Zagajnikowa) 26 w zamiarze samobójczym kwasu solnego i zatruł się ciężko Władysław Kazimierski. Denat został w stanie groźnym przewieziony w karetce pogotowia do szpitala w Radogoszczu. Wczoraj Kazimierski, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Władze prowadzą dochodzenie, celem ustalenia przyczyny rozpaczliwego kroku. W mieszkaniu własnym w zamiarze samobójczym zażyła nieznanej trucizny 30-letnia Józefa Kaźmierczak, lobotnica, zamieszkała przy ul. Nawrot 64. Lekarz pogotowia stwierdził stan ciężki i skierował desperatkę do szpitala ewangelickiego. Powodem, rozpaczliwego kroku były niesnaski rodzinne.. * Znacznej dozy sublimatu zażyła w swym własnym mieszkaniu przy ulicy Warszawskiej 14 Maria huczka, licząca lat 36. I ten zamach samobójczy miał za tło niesnaski rodzinne. Desperatka została umieszczona w szpitalu ubezpieczalni. (1) Przyśpieszenie radio!onizacji kraju Okólnik urzędu wojewódzkiego do przewodniczących powiatowych i prezydentów miast wydz. TFA1R *W*M«ZYKA /HUK TEATK MIEJSKI. Dziś przedstawienia zawieszone. W piątek o goaz. ti.m wiecz. odbędzie się uroczyste widowisko p. t. Pochód ku Niepodległości". ZESPÓŁ TEATRÓW MIEJSKICH WYJEŻDŻA DO GDYNI I DO GDAŃSKA. Dziś wyjeżdża zespół Łódzkich Teatrów Miejskich do Gdyni, gdzie wystąpi w piątek w dzień Święta Niepodległości ze sztuką Zygmunta Nowakowskiego Gałązka rozmarynu". W sobotę zespół grać będzie Gałązkę' w Gdańsku w tamtejszej hali sportowej, TEATR DLA DZIECI KOT W BUTACH" (Al. Kościuszki 57). W sobotę o godz po poł. I w niedzielę o godz. 12-ej 1 o 4.15 po poł. grana będzie w dalszym ciągu ciesząca się powodzeniem baika M. Kownackie] O Źaczku-Szkolaczku l o Sowizdrzale, co Jeden kochał szkolę, a ten drugi wcale" z muzyka Jana Wesołowskiego. BURZA" W FILHARMONII. Dziś o godz wiecz. oraz dni następnych arcydzieło W. Szekspira w 4 akt. Burza', Inscenizacja mistrza Leona Schillera. Dekoracje W. Daszewskiego. HANKA ORDONÓWNA W ŁODZI. Hanka Ordonówna przyjeżdża do Łodzi l wystąpi w sali Filharmonii w środę, dn. 16-go b. m. z Jedynym koncertem pieśni 1 piosenki, nieslyszanym Jeszcze w Łodzi. PRZEDSTAWIENIE NA L.O.P.P. Staraniem Kola L.O.P.P. Nr. 80 Pracowników Kolei Elektrycznej Łódzkiej urządzone zostanie w czwartek przedstawienie teatralne w sali Tow. Śpiewaczego przy ul. 11 Listopada Nr 21, z którego dochód przeznaczony został na cele LOP.P. Odegrane zostanie wesołe widowisko w 2 częściach 16 obrazach p. t. Lot do stratosfery". urozmaicone wyświetlaniem filmów propagandowych z zakresu OPLG. Pozostałe bilety w cenie 1.09 zł. nabyć można w kasie teatru od godziny 5-ej. Początek o godz. 7-eJ. przedstawienia skiego" suita Mariana Rudnickiego Wykonawcy: Orkiestra i chór P R. pod dyr. Grzegorza Fitelberga oraz soliści. W dniu wczorajszym urząd wojewódzki, w kali I świetlic organizacyj społecznych 11 p., : Knr-irt muzyki polskiej w wykonaniu Małej Orkiestry P. R. pod dyr Zdzi- myśl zaleceń premiera gen. dr. Slawoj-Skład- j oraz przez zainstalowanie urządzeń megalonokowsklego, skierował do przewodniczących wy- wych, przeznaczonych dla audycyj publicznych,. sława Górzyńskiego, działów powiatowych i prezydentów miast spe- Z poczynionych obserwacji w terenie wyńft : Priennik wieczorny. Nasz procjalny okólnik, w którym stwierdza, że podjęte ka, iż radiofonizacja zbiorowa rozwija sic, o wicpraco nad spopularyzowaniem radiofonii i rudi'>- le szybciej w tych przypadkach, gdy Jest prowa- Wty-21.30: Pochodnie wieków": - Polska (ram na jutro. A fonizacją kraju nie dały jeszcze na naszym tere- dzona planowo, a inicjatywę w tym* zakresie $Wscliodzi" audycja w oprać. Anieli Nitschonie zadawalających rezultatów. Ponieważ zaś obejmują czynniki samorządowe. Równocześnie. Is/eLGruszecklej (z Krakowa). radioionla staje się nie tylko potężnym czynni- z rozowojem radioionizacjl zbiorowej należy ^30: Cppstrzyk audycja zbiorowa ze klem postępu kulturalnego oraz wychowania również dążyć do podniesienia radioionizacji inobywatelskiego, lecz również czynnikiem o do. dywidualncj : Spełnione proroctwa" audycja wrzyjstkich Roziilośni P. R. nioslym znaczeniu z punktu widzenia obrony Tutaj należy wspomnieć, że instytucja która 'Ueracka w oorac. Konrada Górskierto prof, kraju, przeto koniecznym jest poczynienie dal- koordynuje na terenie województwa łódzkiego ' U. S. B.,(z Wilna). szych energicznych starań w kierunku radiolo- proce rodiofonizacyjne samorządów, organizacyj :,.0 S7vzna" _ psalm Frl : ksn Nowowiejskiej Wykonawcy: Orkiestra Sym nizacji kraju.! społecznych jest wojewódzki komitet radio- Jednym ze sposobów spopularyzowania radio- Jonizacji kraju w Łodzi, który na tym odcinku foniczna m. Pn-mrfia i Poznańskie chóry fonii jest przeprowadzenie radioionizacji zbioro- ściśle współpracuje z urzędem wojewódzkim i polegającej na utworzeniu licznych»śr«>d- z rozgłośnią lódcką Polskiego Radia, kćw zbiorowego słuchania, udostępniających od-, w najbliższym czasie IM terenie całego woblór radiowy dla najszerszych mas ludności tak lewództwa zostaną powołane do życia powiatowe komórki wojewódzkiego komitetu radioioni na terenie miast, jak i wsi. RadioEonlzację zbiorową dałoby się osiągnąć przez zaopatrzenie w zacji kraju w Łodzi, celem przyspieszenia radioionizacji naszego odbiorniki radiowe urzędów gminnych orez >o- województwa. CZWARTEK, dnia 10-go listopada 1938 r : Pieśń Kiedy ranne wstają zorze" : Muzyka poranna (płyty) ; Piosenki legionowe. Śpiewa chór szkoły powsz. Nr. 53 pod batutą Edwarda Adamczyka. ó.jsj 6.50: Gimnastyka : Muzyka (płyty) : Dziennik poranny : Motyka (p!vtv) : Audycja dla szkól " : Przerwa : Audycja dla szkól: Od Krakowa" poranek muzyczny dla szkół powszechnych (z Krakowa). Wykonawcy: Kapela Ludowa, chór cmcpięcy Gimnazjum 0.0. Pijarów z Rakowie pod kierunkiem Wacława Giegera, oraz Zygmunt Estreicher (prelekcja i objaśnienia) : Z twórczości Romana Statkowskicgo i Emila Młynarskiego.(płyty") : Sygnał czasu i hejnał z Krakowa ; Audycja południowa : Przerwa : Koncert Życzeń Łódzkiej Rodziny Radiowej : Łódzkie wiadomości giełdowe i odczytanie programu : Po 20-tu latach" pogadanka dla młodzieży wygłosi Wanda Pełczyńska ^ 16.00: Muzyka obiadowa w wyk. Orkiestry Rozgłośni Lwowskiej pod dyr. Tadeusza Serpdyjń-! i- > : Dziennik popoludriowy : Wiadomości giełdowe J5: Stalowa wola" pogadanka dla młodzieży licealnej, wygłosi Jerzy Michałowski : Piękna nasza Polska cała"-audycja zbiorowa ze wszystkich Ro?rj'nśni P. R : Mikrofony na ulicach Warszawy 10-go listopada 1918 r" fikcyjna 'rr.nsmisja' z przeszłości : Odpowiedzi n listy w sprawach technicznych udzieli Wacław Jankki : Muzyka (płyty) O. wszystkich po troszku lfl 30; Wiadomości sportowe lokalne : 200 lat żołnierza polskiego' - audycja muzycznosłowna w oprać. Stanisława Wasylewskiego i Mariana Obsta (z Poznania) : PRZEMÓWIENIE PANA PREZY DENTA R. P. PROF. IGNACEGO MOŚCIC KIEGO. Transmisja z Zamku Królewskiego w Worszawic : Szlakiem Marszałka Józefa Piłsud Zjednoczone r>rd dyr. Kompozytora ; O:'*'-'* whdomości siennika wiec7pt.c*n i komunikat meteorologiczny : Koncert p _ opartandv muzyk! polskiej. Wykm-wcy; Orkiestra P R. pod dyr. Grzegorza FKelberga i Ewa Banduska-Turska (śpiew).

9 4JBEPU1SUKA-* nr Czwartek, M listopada 1938 r. Amerykańska opera miliarderów Bajońskie gaże gwiazd, występujących wjfnowojorskiej Metropolitan, już się skończyły. Teatr, który toruje drogę do sławy i dolarów Słynna nowojorska Operą Mietropeli tan otoczona jest jui od wielu lat nlny bem największej i najbogatszej instytu cji teatralnej świata..wiadomo przecież, że najwięksi artyści operowi poczytują sobie występ na scenie tego teatru nietylko za nlelada zaszczyt, ale również za wielki los". Utarło się bowiem w opinii całego świata, że Metropolitan piaoi bajońskie gaże.., Ale przyzwyczaiła my się już, że w naszej burzliwej epoce największe nawet pewniki" ulegają wstrząsom i zmia nom niespodzianym. To też może nawet nie wyda się to dziwne jui, że bajońskie honoraria wielkiej bogatej opery nowo Pieniądz nie gra roli... Były to dobre czasu podpisanie czeku na kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy dolarów wymagało ze strony pierwszego lepszego ' Vanderixllta lub innego Rockefellera jedynie tyle nadwyrężenia, ile potrzeba do wyjęcia z kieszeni książeczki czekowej i wiecznego pióra oraz złożenia podpisu.,. '! Daleko większe trudności nastręczała sama istota sprawyj Z jednej strony Ameryka nie posiadała (jak zresztą również dzisiaj jeszcze nie posiada) żadnej tradycji w tej dziedzinie sztuki teatralnej, z drugiej zaś nie było wcale amerykańskich dzieł operowych (jak zresztą nie ma takich również dziś jeszcze prawie wcale.,.). To też trzeba było zrezygnować z narodowego charakteru imprezy i zawrzeć kompromis na rzecz niemiec sztuki operowej włoskiej, kiej lub francuskiej. A ponieważ wybór był niełatwy zdecydowano się z lekkim sercem na wszystkie trzy rodzaje. Stworzono instytut o podkładzie międzynarodowym, mieszczący w sobie stale trzy ansamble: włoski, niemiecki i francuski Jak powiedzieliśmy: z lekkim sercem... chociaż taka trójtorowość, z natury rzeczy, była szalenie kosztowna. Zespół artystyczny Metropolitan składał się stale właściwie z trzech zespołów Hrzech różnych narodowości. Każdorazowo był naturalnie tylko jeden z nich w ruchu", podczas gdy dwa pozostałe nic poza pobieraniem gaż nie robiły... Ale czynnik kosztów był czymś zupełnie podrzędnym... Właścicieli banków jorskiej są w naszych czasach na Wallstreet raczej... oraz pałaców na mitem... 5-ej avenue nie obchodziło to nic a nic cały szereg oper i zrezygnować z wystawiania wielu dzieł nowych, wymagająnie wysokich gaż, a jednak nie ma ta domo nie płaci śpiewakom nadmier Opera ta została założona w roku chcieli mieć możność usłyszenia u siebie" Wagnera tak, jak go można było Powstała cna z inicjatywy prywatnej i również obecnie czerpie sub słyszeć tylko w Monachium lub Beiruth, cych wielkiej ilości prób. Wypełniano kiego początkującego artysty, który nie repertuar inscenizacjami gotowymi", marzyłby o występie tam jak o najwyższym szczęściu... La Scala jest bowiem sydia wyłącznie ze źródeł prywatnych. Verdiego tak, jak słyszy się go w Mediolanie, Bizeta jak go dają w Pary nie wymagającymi wielkich przygotowań... progiem do świątyni sławy wszechświa (Miliarderzy amerykańscy, powiedzieli sobie przed (kilkudziesięciu laty, gdy żu... złoto płynęło jeszcze szerokim strumieniem w Stanach Zjednoczonych; stać Próby bowiem są w Ameryce niezmiernie kosztowne zarówno artyją otworem wszystkie sceny operowe towej, kto tam śpiewał, przed tym sto Sprowadzano więc z Europy najlepszych dyrygentów i największe sławy nas na to, abyśmy nie bytt zależni od stom, jak też dyrygentowi a również per śpiewacze. Metropolitan pochłaniała starej" Europy również pod względem sonelowi technicznemu trzeba za próby i przez dziesiątki lat miliony dolarów takich uczt duohownych, jak opera" i płacić bardzo dużo... miliarderzy nie szczędzili subsydiów... brzęczeli pełnymi treosaroi... Nadto wiele gwiazd opuściło zubożałą operę, ponieważ gaże ich zostały Ale wszystko to należy obecnie jaz do przeszłości. Podczas lat kryzy-* mocno obcięte... Metropolitan przestała płacić bajońskie honoraria. sowych* subsydia poczęły się kurczyć, Obecnie jednak daje się pod tym względem zauważyć charakterystyczne zaś w ostatnich latach skurczyły się do rozmiarów zupełnie minimalnych. Pod obuchem kryzysu Tak naprzykład w ostatnich trzech sezonach subsydium dla Metropolitan wyniosło tylko dolafów t rocznie. Jest to suma śmiesznie mała nietylko w porównaniu z sumami, jakie łożono na tę operę w latach przedwojennych, ale również w stosunku do sum, jakie pochłaniają obecnie reprezentacyjne teatry operowe w Europie dolarów stanowi tylko niewielką część wydatków, jakie pochłania naprzykład opera paryska... W takich warunkach obniżył się też znacznie, oczywiście, również poziom artystyczny opery nowojorskiej. Już przed kilku laty doszło do tego, że musiano aby związać koniec z końcem wyeliminować ze stałego repertuaru zjawisko: gwiazdy" powracają, godząc się na najbardziej nawet zredukowane gażel... Okazało się, że nietylko Metropolitan potrzebuje wielkich gwiazd, gwiazdom w niemnjęjsz.ym (l,?tppnł > u t.,p I p- trzebna jest Metropolitan... Bowiem -4- niezależnie ód mniejsze lub większej gaży opera nowojorska daje rozgłos w świecie. Nowy Jork a Mediolan... Artysta, który występował na scenie świata. Metropolitan jest jak się obecnie okazało podobną placówką, poprzez którą wiedzie szeroka droga do sukcesów artystycznych i materialnych w A- meryce. Zdobycie takiej rangi sprawiło tei, że opera nowojorska dźwiga się obecnie jednak z upadku i w ostatnich czasach znów wkracza na drogę rozkwitu, chociaż potentaci finansowi nadal nie kwapią się nadmiernie z subsydiami. Pplar w domu mlerzfeirm Wczoraj w -godzinach r a \ \ n \ J, f wybuch! pożar w dużym domu mieszalnym przy ul. Piłsudskiego 4. W mieszkaniu M. Rozenbluma / Jęła się od żle izolowanego przęwtm] 1 l) minowego ściana. Ogień szerzy! s.ę szybko i groził przerzuceniem się na ea- Metropolitan, ma zapewnione powodze-1 4y budynek. nie w całej Ameryce, na prowincji kaź-1 Na miejsce zjechał nddz'at str;'.ż\ ńft r dy jego koncert jest murowanym" sukcesem. niowej. który po półgodzinnej P! cji Nowojorska opera dorównywa ogień ugasił, nie dopuszczając do wiek* pod szego zniszczenia. tym względem skądinąd sławnej medio-1 Straty są nieznaczne, lecz dla poszkodowanego lańskiej La Scala. Ta opera jak wia- dotkliwe. (1) Dozbrojenie Polski na morzu winno być troską każdego oby J Ó Z E F C I E M N Y. W&isigwo Ody Antoś został pewnego pięknego poranku bez grosza, zdjął marynarkę, ukrył jedną rękę, tak że pusty rękaw wisiał swobodnie, włożył ciemne okulary, i stanął na rogu ulicy, wołając głosem, wzbudzającym litość: Podarujcie grosik biednemu Ślepemu kalece, który stracił rękę na wojniel Zebrał już 90 groszy, gdy obok przeszedł pan Wincenty, filantrop. Wziął od Antosia owe 90 groszy i wręczył mu złotówkę. Otrzymawszy złotówkę, wszedł Antoś do jakiejś bramy, wyciągnął rękę zza kamizelki, zdjął okulary i zbadał monetę ze wszystkich stron. Potarł o rękaw, włożył do ust i zaklął w wielkiej złości. Szlakby cię trafił, złodzieju! Wtrynił mi fałszywą złotówkę. Muszę ją czemprędzej wydać. Poszedł na Wolską do pewnego straganiarza, który sprzedawał rozmaite wynalazki : mydło do wywabiania plam, rr.t^ek do golenia bez brzytwy, wieczne r : óro piszące w kilku kolorach, ma-??y:-';i do zawiązywania krawatów, djanc"'v do krajania szkła, kawałki cynku do pobielania platerów, klej do sklejania fajansu, gwizdki i wiele podobnych opatentowanych przedmiotów* złotowie«e Antoś kupił maszynkę do związywania krawatu, klej do fajansu, czarodziejski gwizdek i mydło do wywabiania plam. Zapłacił straganiarzowi fałszywą złotówką, i, wziąwszy nogi za pas, uniknął. Ody przybył do domu. stwierdził, że mydło nie wywabiało plam, gwizdek nie gwizdał, klej nie kleił, maszynka nie zawiązywała krawatu. RozgnieAvał się więc Antoś i zaklął straszliwie: Złodzieje, szubrawcy! Oszuści! Też wynalazki! To bluff! Trzeba to natychmiast spylić. W tym samym czasie sprzedawca wynalazków oglądał wręczoną mu złotówkę 1 mruczał: Wepchnął mi fałszywą złotówkę ten oszust! Muszę ją wydać. Naprzeciwko jego budki stał stragan z owocami. Wynalazca" zbliżył się do straganu, kupił kilo śliwek, zapłacił i ulotnił się. Ody przybył do domu, zabrał się do jedzenia śliwek. Nagle skrzywił się. Szybko wypluł śliwkę i zaklął w wielkiej złości: ' Zirniłc śliwki! Z wierzchu położyła kilka ładnych, a pod nimi same zgnile i rciaczywe. Złodziejka! Oszustka! 'Jednocześnie właścicielka straganu! 7 owocami przeliczyła swój dzienny utarg i znalazła u siebie fałszywą złotówkę. Obsypała nieznanego sprawcę stekiem wyzwisk -i wreszcie zdecydowała: Muszę tę złotówkę prędko wydać. Nagle zjawił się dozorca bazaru. Zbliżył się do handlarki owoców i rzekł zardzewiałym głosem: A gdzie pozwolenie? Handlarka zakrzątnęła sie koło wózka. Szybko zręcznie wetknęła mu do ręki ową złotówkę. Dozorca ukrył ją w kieszeni i oddali! się majestatycznie. Wszedł do knajpy i poprosił o szklaneczkę czystej. Po wypiciu zapłaci! otrzymaną złotówką i wyniósł się. Właściciel knajpy zbadał złotówkę i mruknął: Pilnuje porządku i sam wlepia ludziom 'fałszywe pieniądze. Muszę tę złotówkę czemprędzej wydać. Naprzeciwko, knajpy stał zamożny obywatel i filantrop.pan Wincenty, kwestując na rzecz towarzystwa filantropijnego. Urządzał sobie takie zbiórki od czasu do czasu, gdy odczuwał brak gotówki. Pan Wincenty stał przy stoliku z plakatem, jego dwie córki podchodziły do' nrzeclmdniów i ofiarowały im znaczki.' Dwaj młodsi synowie biegli z puszkami i zbierali drobną monetę. Właściciel knajpy dostojnie przeszedł obok stolika, wrzucił z duma złotówkę w, otwór puszki i odszedł mrucząc pod nosem. Tego wieczora pan Wincenty, sibdząc z całą rodziną w pokoju przy '-puszczonych roletach, obliczał dochód i dziennej zbiórki i nagle natkną! się na fałszywą złotówkę. Zhadal ją. obmacał i mruknął: Jakaś znajoma złotówka. A'eż to szuja, wrzuca fałszywe pieniądze do puszki na cel filantropijny! Musze wydać tę złotówkę. Włożył monetę do kieszonki kamizelki i wsiadł w tramwaj. Lecz gdy chciał wręczyć konduktorowi owa fałszywą złotówkę za bilet i wziąć resztę, spostrzegł że mu jakiś złodziej wycia! kieszeń wraz z monetą. Złodzieje, szlakby ićh trafił rozgniewał się pan Wincenty. -- Człowiek nie jest pewny życia. Złodziejaszek zaś stał w bramie, oglądał fałszywa złotówkę i klął na czym świat stoi: ' Psiakrew, obnoszą fałszywe pieniądze! Człowiek się naraża, a w rezultacie fałszywa złotówka. Muszę ją wydać. Zmieniwszy złotówkę na p : "ć dwudziestogroszówek. zb1iżvł?;<> dp Automatu z creko'a'1l<anv. wrv, : ć'"j \hvi ro drugiej wszystkie dwudzic&ri r t f r ą f i m ki z automatu nic nie wynadło. Złodzieje! zaklął złodziej.

10 I I Kurier Handlowo-Przemysłowy Podatek obrotowy W cwiącku z wejściem w życie z dniem 1-go stycznie roku ustawy o podatku obrotowym przy go to wywane jest rbzporzedzenle wykonawcza do tej ustawy. Rozporządzenie to fsit jeszcze przedmiotem ankiety kół gospodarczych. Podstawowe jego normy są następujące: Zgodnie z art. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu prywatno-prawne zawodowe i odpłatne świadczenia rzeczy bądź usług". Ot6ż rozporządzenie wykonawcze wyjaśnia podstawowe kryteria tego postanowienia. Tak wiąo za prywatno-prawne świadczenie rzeczy lub usługi" każe uważać wynikające z umowy przeniesienie prawa własności, używania lnb użytkowania rzeczy, bądź przeniesienie jakiekolwiek innego prawa majątkowego, bądź *M, wykonanie pracy lub usługi. Według dalsze) definicji świadczenie jest j,odpłatne" gdy osiąga tlą za nie ekwiwalent w pieniądzach, w środkach zastępczych, jak weksle lub czek, w naturze, w' prawach majątkowych, w usłudze lub Trący (rozporządzenie poza tym w szczególe wym przepisie podaje najważniejsze rodzaje czynności gospodarczych, podlegających opodatkowaniu). Wreszcie świadczenie jest, według rozporządzenia, zawodowe", gdy,,wykonywane jest w okolicznościach, które wskazują, że za miarem świadczącego jest wykonywać te świadczenia w sposób ciągły, chociażby w pewnych odstępach czasu, aby mieć stąd główne lub uboczne źródło przychodu" (sprzedaż całego przedsiębiorstwa oraz inwestycji, bądź inwentarza nie podlega opodatkowaniu; podlega natomiast sprzedaż likwidacyjna, albo nawet egzekucyjna towarów i innych rzeczy, będących przedmiotem przedsiębiorstwa). Doniosła kwestfa opodatkowania tranzakcji iirm zagranicznych względnie ich przedstawicieli uregulowana jest następująco! Nie podlega opodatkowaniu świadczenie firmy zagranicznej, polegające na nadesłaniu odbiorcy w Polsce. towaru, wzgl. udzielenie osobie zamieszkałej w Polsce kredytu; podlega ona opodatkowaniu jednak, jeżeli świadczenie wykonane jest przy pomocy utrzymywanego w Polsce przedsiębiorstwa lub składu, bądź znajdującego się w Polsce pełnomocnika; tak samo jeżeli towarzyszące świadczeniu okoliczności wskazują, że zamieszkała za granicą osoba dysponuje znajdującą się na obszarze Polski rzeczą przed dostarczeniem jej nabywcy". Wcbeo bardzo szerokiego ujęcia w nowej ustawie operacji podlegających opodatkowaniu, podnoszono wątpliwości co do tego czy operacje nielegalne podlegają również opodatkwaniu.' Da jc na to pytanie odpowiedź rozporządzenie wykonawcze: podlega mianowicie opodatkowaniu Operacja niezgodna z przepisami prawa, ale prawnie skuteczna; natomiast nie podlegają opo datkowanlu czynności, które wogóle nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy eko sprzeciwiające się porządkowi mu, publiczne^ ustawie lub dobrym obyczajom (np, odpłatne ttręczenie małżeństw, paserstwo, lichwa, nierząd i t. p.j." Z przepisów o podstawie opodatkowania zwróćmy uwagę na niektóre, usuwające poważne wątpliwości dotychczasowej praktyki. Tak np. według prejektu: odsetki dyskontowe, policzone przez płatnika przy otrzymaniu zapłaty w postaci weksli, względnie wogóle przy tranzakcji kredytowanej wchodzą w skład obrotu; tak samo dodatki dla pracowników; wyłożone przez nabywcę koszty przewozu, ubezpieczenia towarów wyłącza się, o ile są udowodnione prawidłowymi księgami i zwrócone zostały w wysokości rzeczywiście poniesionej; wartości boni fikat i skont nie wyłęcza się z obrotu, jeżeli zwrot towaru wzgl. skonto nastąpiły w następu watne aoa shrldu ctaoin cmfwyp jącym roku po dokonaniu tranzakcji. wowcmfwypw Kwestja opodatkowania czynności kredyto wych, dokonywanych nie przez instytucje kredytowe (np. prywatne dyskonto), która również była nader sporną w istniejącym stanie prawnym, rozstrzygnięta została w ten sposób, że epedetkowaniu ulcgr.lą te czynności, które mogłyby by* czyrnośclrmi przedsiębiorstw bankowych według prawa trakowego. Pobieranie prorertów cd wkładów p-eoieżnych Etanowi obrót lyjkcv-wówct«l IsłoM ma micisec w ramach za wedewejjo wykonywania c-ynncścl kredyto- rr; icln i r* rfc J cy. a l rifśrcdnlka nrzy- JUR. z. Unia 10 listopada 193S f. Ożywienie na rynku galanteryjnym Znaczne zwiększenie obrotów. Spadek liczby protestów producentów warunków pokrycia. Wlę kszość tranzakcyj w dziale wełnianym i trykotażowym zawierano wyłącznie na Rynki galanteryjne-w kraju stały w ostatnich tygodniach pod znakiem stosunkowo dużego ożywienia. Kupiectwo hurtowe i detaliczne nabywało w większych ilościach zimowe artykuły galan warunkach gotówkowych, a w wyjątkowych jedynie wypadkach udzielano teryjne, jak szale, swetry, pończochy krótkiego kredytu otwartego, względnie 1 t. d. Ruch ten był szczególnie ożywiony w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, wysyłano towar za zaliczeniem O poprawie sytuacji w omawianej Kaliszu, Kutnie 1 Włocławku. branży świadczy również fakt zmniej W stosunku do roku ubiegłego, obroty szenia się liczby protestów wekslo- w roku bieżącym, jeżeli chodzi o wych i niewypłacalności. obecny okres, są znacznie większe. W zachodnich połaciach kraju w Najlepszym miernikiem poprawy sytuacji dalszym ciągu odbywa się proces po' jest mocna tendencja w dziale wstawania nowych przedsiębiorstw ga artykułów wełnianych l trykotażowych lanteryjnych, które są popierane przez Mocna tendencja nie polega w da poszczególnnym związki kupieckie oraz in wypadku na zwyżce cen, ale w stytucje kredytowe, (h) pierwszym rzędzie na zaostrzeniu przez Włochy-nowym konkurentem łódzkiej produkcji manipulacyjno-mieszankowej Włókiennictwo łódzkie miało dotychczas opinię jednego z najlepszych w dukcja zastępczych surowców włókien' problemu surowcowego nie stępiła pro Europie w dziedzinie tak zwanej produkcji manipulacyjnej. W ostatnich czasach produkcja wló nlczych. W tej dziedzinie wyspecjalizował się kiennicza we Włoszech na szerszą ska> zwłaszcza przemysł średni 1 drobny. lę zaczęła stosować manipulacje włó Produkcja marilpulacyjno - mieszankowa w okresie poważnych restrykcyj koło Florencji, produkcja włókiennicza klennlcze. Zwłaszcza w mieście Prato surowcowych, w dużym stopniu przyczynia się do równowagi stosunków Włochy, na skutek rozwinięcia pro manipulacyjna doszła do szczytu. wewnętrznych we włókiennictwie, a z dukcji mieszankowej, sztrajchgarnowej, drugiej strony pozwala przemysłowi wigonlowej 1 t. p., we włókiennictwie, włókienniczemu na utrzymanie zdolności produkcyjnej na poziomie poważniejszym jeszcze stopniu, niż konkurować będą obecnie z Łodzią w to Zrozumiały doskonale powyższe atu-1 miało dotychczas miejsce na ty Włochy, gdzie, jak wiadomo, ostrza)włókienniczych zagranicznych Posiadacze pożyczek dolarowych rynkach (h). korzystała teraz z Jednakowych warunków oprocentowania Podaliśmy, już wiadomość o zawarciu w Ameryce umów w sprawie kon sta rocznie, przy czym transfer 'został towane według jednolite] stopy 4,5 od wersji oprocentowania 1 umorzeń obllgacyj pożyczek dolarowych: 7 proc. sta Zauważyć wypada, że ustawa z 7-go w pełni wzmocniony. blllzacyjnej, 6 proc. 1920, 7 proc. Warszawskie] 1928 r. 1 7 proc. Śląskiej 192S sję obligacyj dolarowych na 4,5 kwietnia 1937 r. przewidująca konwer proc. rpku. Konwersja dokonana została do poziomu 4,5 od sta rocznie. Umowa ta zakańcza stan płynny, który trwa od czasu, gdy prof. Krzyżanowski w lutym 1937 r. złożył posiadaczom wspomnianych wyżej obligacyj propozycje konwersji. Na skutek wspomnianej propozycji, obsługa odsetek ustalona została wtedy prowizorycznie. Posiadacze wspomnianych wyżej po życzek mieli dotąd zasadniczo do wybo ru 3 alternatywy w Inkasowaniu kuponów: albo przyjąć gotówkę, albo przyjąć 3 procentowe bony,, albo zgodzić się na pozostawienie tych sum na rachunku zablokowanym obsługi w Banku Polskim, skąd transfer jest na zasadzie przepisów dewizowych wstrzymany. Obecnie, zgodnie z zawartymi umowami, wszystkie pożyczki dolarowe, o których mowa wyżej, zostały oprocen pożyczkę wewnętrzną postanawia, że posiadacze papierów, nie zgłoszonych do tej konwersji, będą mieli prawo do nowej konwersji na papiery, wypuszczo ne w walutach obcych, z takim samym oprocentowaniem, terminem umorzenia i kursem wykupu, jak papiery, zaofiarowane posiadaczom, którzy nie zgłosili do chwili takiego przeliczenia marki. W związku z tym postulatem zanotowano się do konwersji i zamiany" zwyżkę cen niemieckich artykułów w Powyższą klauzulę należy, według Rumunii. (Pat) miarodajnej interpretacji, rozumieć w ten sposób, że wobec obniżenia oprocen Wzrost eksportu towania pożyczek dolarowych do 4,5 od sta, t. j. do tego samego poziomu, co węgla polskiego do Hclandll pożyczki Wewnętrznej, wszyscy posiadacze dawni i obecni, korzystają teraz Eksport węgla z Polski do Holandii wykazuje w ostatnich miesiącach znaczny wzrost. Zjawisko to tłumaczy się w dużej mierze z jednakowych warunków oprocentowania, a nawet co do krajowych posia Importowe do Belgii ograniczyła przywóz wę tyra, że Holandia w odpowiedzi na trudności daczy, to znajdują się oni w warunkach gla belgijskiego a ściśle mówiąc rząd holenderski zaostrzył liberalna do niedawna w stosunku do Belgii politykę w zakresie kontyngen lepszych, ponieważ została im przy kon wersji na Wewnętrzną dodana do kapitału nominalnego premia wykupu, (wc) obecnie pozwolenia przywozowe tylko w towania przywozu węgla do Holandii, wydalcie ra Krajowy przemysł samochodowy winien być podstawą motoryzacji Polski Na ostatnim zebraniu Komisji Komunlkncy]- no-tnrystycznel Związku Izb, Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie przedstawiła wyniki przeprowadzonych w Izbie badali nad zagadnieniem motoryzacji kraju. Doprowadzała ono przede wszystkim do wniosku, że motoryzacja kraju winna się opierać na rozwolu wła Program motoryzacyjny winien ustalić również wszystkie typy samochodów, jakie winny być w ciągu najbliższych lat produkowane w Polsce. Typy te winny odpowiadać potrzebom gospodarczym I warunkom drogowym oraz wymaganiom mobilizacyjnym- Dopiero po ustaleniu wszystkich typów I po wyzyskaniu możliwości produkowania poszczególnych typów przez już pracujące zakłady, należy udzielić dalszych koucesy) na montownie dla takich typów, które nie będą mogły być produkowane przez wspomniane fabryki: Udzielanie dalszych koncesyj nie powinno jednak w żadnym stopniu stworzyć konkurencji dla już Istniejące] pro dukcjl. Zawierane zaś umowy koncesyjne win ny posiadać warunek konieczności jaknajszyb szego przejścia na pełną produkcję krajowa. Program rozbudowy krajowe) produkcji sa mochodowe] winien być podany do wiadomo ścł ogólnej, aby zapobiec powstawaniu ciągłych pogłosek, hamująco działających nletylko na snego przemysłu samochodowego. Największą więc troską wszystkich czynników, mających wpływ na sprawy motoryzacji winna być jaknajlntensywnlejsza rozbudowa tego przemysłu, która może być osiągnięta w pierwszym rzędzie przez stworzenie I realizowanie długofalowego programu motoryzacyjnego. Programu tego domagają się zarówno względy gospodarcze, lak I obrony kraju. Podobny program winien wyzyskać ak najbardziej możliwości produkcyjne już Istniejących zakładów, umożliwić jaknajszybszo przejście Innych zakładów, mających na razie charakter jedynie moulownl, na produkcję krajo wa oraz stworzyć trwało podstawy dla roz-i powiększenie Ilości samochodów, ale co wa> I woju przemysłu pomocniczego, z którym jest. żnlejsze również na rozwój przemysłu po I jakuajściślei związana wytwórczość pojazdów mocnlczego. mechanicznych. Polsko-japońska umowa handlowa Po dłuższych rokowaniach została niedawno zawarta umowa handlowa pol sko japońska. Na zasadzie nowej umowy obroty między obu krajami będą się odbywały w ramach tranzakcyj wiązanych. Umowa podaje m. in. listę towarów, dopuszczonych do obrotów i grupy towarów, w ramach których można wy konywać wiązania, jak również relacje wywozu do przywozu w ramach poszczególnych tranzakcji. W związku z tą umową Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało specjalną Instrukcję w sprawie obrotów z Japonią. Obrót handlowo - Japoński w ostatnich latach wykazywał tendencję zwyż kową, zwłaszcza po stronie eksportu z Polski do Japonii, przy czym od r bez przerwy mieliśmy z Japonią bilans dodatni, (wc) Zbiory bawełny amerykańskiej Na podstawie sprawozdania Biura Badania Zbiorów Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północne], zbiór bawełny na dzień 1 listopada 1938 roku wynosi bel, wydajność z jednego akra 219,7 Ibs, wyłuszczono do dnia 1 listopada r. 10,125,000 bel. W porównaniu ze sprawozdaniem, ogłoszonym w dniu 8 października rb. zanotowano obecnie nieznaczna tylko różnicę. W dniu 8 listopada sprawozdanie podało zbiór ogólny bawełny w kam panil 1938/39 na 12,212,000 bel. W sprawozdaniu tym wydajność z Jednego akra wynosiła 221 lb. Wydajność uległa więc pewnemu zmniejszeniu, wzropla natomiast poważnie w ciągu jednego, miesiąca ilość wyłuszczonej bawełny (hl Psują się stosunki handlowe niemieekc-rumuńskie Agencja Hayasa donosi z Bukaresztu o wysunięciu przez stronę niemiecką w rokowaniach handlowych z Rumunią po stulatu podniesienia w Rumunii kursu razrachunkowego marki niemieckie] z 30 na 55 lej. Delegacja niemiecka zaznaczyła, że niemiecki urząd dla zakupu zbóż zawiesi swe zakupy w Rumunii az mach przysługującego Belgii kontyngentu. Ograniczenie to w/g. Informacji Importerów dosięga 50 proc. dotychczasowego miesięcznego przywozu węgla z Belgii do Holandii. Wobec wysokie] ceny węgla angielskiego poważne] zwłoki w wykonywaniu bieżących zamówień przez kopalnie niemieckie krajowe, szanse dal szego zwiększenia eksportu węgla z Polski do Holandii wydaja się być bardzo pomyślne. We Włoszech coraz ciężej Włoska Rada Ministrów uchwaliła ostatnio dekret ustalający nadzwyczajny ledhorazowy podatek od kapitałów Inwestowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych I handlowych, kle rowanych przez prywatnych płatników oraz towarzystwa nleakcyjne. Podatek ten umotywowany jest koniecznością utrzymania równowagi pomiędzy tego typu kapitałami, a Innymi kapitałami, które zostały opodatkowane po dewaluacji lira w roku 193G. Podatek o charakterze dewaluacyjnym nałożono w ublcgłycl; latach na kapitały towjirzystw akcyjnych oraz na własność nieruchomą. Dzlennlkl włoskie Informują, że podatek wynosić będzie 7 I pół proc, 1 płacony będzie w I-V.II 3 lat. Przynieść on ma skarbowi łącznie J.200 mliii, lirów (Pat).

11 11 TO SYMBOL DOBREGO PUDRU MATUJE I UPIĘKSZA CERĘ Giełda pieniężna Warszawa, 9 listopada. Na dzisiejszym zebraniu giełdy walutowo dewizowej w Warszawie tendencja dla dewiz była niejednolita, przy obrotach średnich. Notowano: Amsterdam , Bruksela 90.05, HeJ-j singfors 11.14, Londyn 25,30, Nowy Jork-kabel 5.32, Paryż 14.16, Praga 18.26, Sztokholm 130,50, Zurych Bank Polski płacił za dolary amerykańskie 5.28,50, kanadyjskie 5.24,50, floreny holenderskie , franki francuskie 14.10, szwajcarskie , funty angielskie 25.21, guldeny gdańskie.99 75, belgi belgijskie 80.80, kororty czeskie ofleirikł do 20 koron 10.40, norweskie.126,40, duńskie , szwedzkie , marki fińskie 11, lin- włoskie odcinki do 100 lirów.19,. marki niemieckie.srebrne 91. PAPIERY PROCENTOWE. Dla papierów procentowych tendencja była utrzymana, przy wl^klzych' Óibrołach 4 1 pół proc. Vewrictrzną Notowano.: 3 proc. Inwestycyjna seria I em M.25, 4 p^oc. dolarowi 42.25, 4 i jfół proc. wewnętrzna 65,23, 4 prdc. kclfiśblldatyjna 67, drobne odcinki 66.75, S.pfttc'. krihwersyjrta 68, 5 proc, Warszawy z 1933 r, , 5 proc. Warszawy z 1933 r. odcinki po zł , 5 pfdfe. Warszattry «J- ' 7 3 ' 4 ' P 6 * V t0 ~- ziemskie 64, 4 1 pól proc L, Z. poznańskie seria L" j _ 64,75. MCJE, Ni rynitii. akcyjnym tendencja była mdchlejsźa, rlfży większych obrotach akcjami, Banku Polskiego; Nptbwano: Baiik Polski , Bank Zachodni 36.75, Cukier 37, Wagiel 35,50 Lltóopy , Modrzejów _ 21.13, Osh-owłec 65^-o355, StaTttchbwlce , Haoerbuseh , Żyrardów W obrotach_prywalnychi j3 proc. renta ziem Wka odcinki po zł, 53.50, po zł , po 500 zł , po 100 zł , Rudzki 11.90, 3 proc. poz. inwestycyjna I cm Z GIEŁDY ŁÓDZKIEJ. Na wczorajszym zebraniu giełdowym w Łodzi rjółowaribi ddiajówka 42.25, pot inwestycyjna I-sza emisja 84.50, poi. konsolidacyjna 66.90, poł.. wewnętrzna 65,40, Bank Polski 127, Tendencja nlelcdholitn. Z OIEŁDY ZBOŻOWEJ W ŁODZI. Żyt* 11i50 14;75, jjsrćhick , psze-i nfea^djerajia 20,25-^O.rJO!'Aaka''łyttil4 30 proc' , mąka żytnia 65 proo u-35.50, majka żytnia II gnt , nirka żytnia razowa , mąka żytnia 55 proc , groch polny 28, , makuch rzepakowy 1150= Resztą notowań bez zmiany. Tendencja spokojna. Ogólny obrót 1673 tony. Kursy porównawcze walorów Wattwwa, 9 listopad Nazwa papieru Dzi s Wczoraj 3o/ Inw. I. em. - Przed rtiles. Przed roklert Wewn, / N Kotiwers Dolarówka HK L. Zleiri o/ h L.Waraz , / L. Łodż Bank Polski O7.50 Lilpop Żyrardów NOTOWANIA BAWEŁNY i dala 8-yo listopada 1938 roku. W Nowym Yorku giełda nieczynna. LIVERPOOL: Loco 5.00, listopad 4.77, grudzień styczeń 4.77, luty 4.77, marzec 4.78 kwiecień 4 78, maj 4.78, czerwiec 4.77, lipiec 4.77, sierpień 4.74, wrzesień 4.71, październik 4.67, listopad 4.69, «GfW' Loco 8.23, listopad 7,74, styczeń 7.86, mafizec 7.8i, maj EgipSkas Loco Upper: Locb 6,32: listopad 6.27, styczeń 6.31 marzec 6.32, maj 6.34, lipiec 6.35, wrzesień 6.35 październik 6.18, listopad BREMAi Loco 10.26, grudzień 9.41, stycaeń' 9.43, marzec 9,52, maj 9.55, lipiec 9.66, paździer-l nik * Anglia pokonała v meczu piłkarskim Norwegię 410 Newcastle, 9 listopada. W meczu piłki nożnej między reprezentacjami W. Brytanii i Norwegii SfH* żyna angielska pokofisla 1 Ndfwegów W stosunku 4=0. Kowalewski walety :fzeciwkrj Nierrtćofif. W Wrocławiu W środą przed południem Polski Związek Bokserski zakomunikował telefonicznie" kierownikowi sekcji bokserskie! mistrza Łodzi IKP [i. Mamsz.cwsklemu, źo źnałiy żiwddfiłk łel drti zyny Kowalewski ibśtńi v/yttihtthtnf śo reprezentacji Polski nk mecz z Niemcami I przyjechać ma dd Poznania, skha w' płatek U bjńi wraz z zeprezentacyjhą' drtizyrią Jjolską wyjedzie do Wrocławia.. Jałt się dowiadujemy kpt. zw. PZfl zdećyddwał sie. wystawie w ostatniej chwili Kowalewskiego zamiast Woźnlaklewlćza, który ma rękę w gipsie I ple może walczyć. Łodzianin Kowalewski, mistrz okręgu łódzkiego w wadze 1 lekkie], wirstdfll w' fetirezćilfaejl Polski po raź pierwszy. Juz przed kilku laty w uilstrjłdsf,wac l dri,izvnowych zwrócił na siebie uwagę slł.q ciosu i ładną sylwetką, przypominającą Chriiielćwśkiegb'. Na ostatnich mistrzostwach Polski stoczył w ćwlerćlitiale porywająca walkę, a w tefadrocz nych walkach o mistrzostwo drużynowi Lodzi wykazał b- dobrą formę, Co zadecydowało zresztą po zasłabnięciu opluli kpi; zw. ŁOZB p- Milsza o wyznaczeniu Kowalewskiego przez PŻB do dtiizyny reprezentacyjnej Polśiil. Przeciwnikiem Kowalewskiego w wadze lekkie 1 ] będzie we Wrocławiu Herbert Nllruberg z Berlina* mistrz Niemiec i Europy z roku Walczył 136 fazy, i czego przec.rał zaledwie 7 razy 1 zremisował 6 walk. Reprezentował Europę w meczu i. Ameryką I dległ tam Bessmlltonowl. W drugim ńeczu reprezentacji Europy pokonał Dalaneya przez uokallt W dtllglej fuhdzle W chwili obecnej Jest Jednym t najlepszych bokserów wagi lekkie]. Wyróżnia ile niezwykle silnym ciosem. Walka PIsarsKi Ma T chrzycki dochodzi do skutku Sekcja bakserska Geyefa zakontraktowała lu* na przyjazd do Lodzi dflizytie: bokserską poznańskiego Sokoła. Mecz Qe"yef BdkÓł (Poznań) odbędzie się w grudniu, jednak 4clsly termin meczu Jest obecnie ustalany. W programie meczu dojdzie do sensacyjne] Walki Pisarski Majclirzyckl. Mecz Geyer-W8MA w nadchodzącą sobotę Mecz bokserski Geyer Wlma o mistrzostwo druiyhowe klasy A odbędzie się W sobotę o godz. 20-eJ w sali Geyera i>rzy Ul. Piotrkowskiej 295. ALEKSANDRIA Sakcll. : Listopad 13.69, sty-] , , czeń 14.23, marzec , , (,OiM"i Listopad 13.90, styczeń 14.03, ma* -43, , , rzee 14.13, maj 14, Asliniouiili Grudzień 10.94, luty 11.00, kwle S729 3, , , ' ciyń 11,00, ocerwiee SM»T#WC Pisarski pojedzie dd Wrocławia W dniu wczorajszym sekretarz Polskiego Zwianiu Bokserskiego przeprowadził również rozmowę telefoniczna ż przedstawicielem druty ny Oeyera p* Wendem W SfjMWłe Pls«rsklćł(0. Pisarskiemu w ostatnich dniach nlormował się 1 wrzód i miał spuchniętą rękę, co utrudniało mu treningi. W dniu wczorajszym nastąpiła Jednak W stanie ręki Pisarskiego 1 wybitna poprawa, OpucHIl/fia WMti i b. Wende zaptfwtiił PZB, że W programie moczu odbędzie się kilka b. cle kawycli walk. Drużyny zapowiedziały wystawieule Sekretariat Klubu Al. Kościuszki 21, telelon następujący cli składów: fleyer: l'sielski, 2-ll-ti7 przylmulący zapisy 1 udzielający wszel Wojciechowski I, Augustowie/. Wojciechowski kich informacji, rozpoczął Już wydawanie nowych II, Mikołajczyk, Ostrowski, Szatkowski. WlmS: Błaslńskl, Pluta, Cclmer, Wróbel, Olejnik, Kosiński, Wolski i Kłodas. legitymacji I nalepek P. Z. N upoważnia jących do nabywaiiia biletów kolejowych z 50 proc. zniżką. [ Msarski na mecz i Niemcami do Wrocławia po edile. Pisarski wystąpi na meczu z Niemcami w fćpfeićhtaćll Polski po raz 8-my. W walkach mlfldżypaństwowych Pisarski zdo był iloij CIIC/JS dla Polski 9 punkłów. W dotychczasowej karierze Pisarski odniósł 99 zwycięstw. Przeciwnikiem Pisarskiego we Wrocławiu będzie Adoll Bauingarleh z. Hamburga, któ ry Ma za sobą lii Walk, z tego 128 wygi niu cli 10 przegranych I 10 nierozstfźygnitifyćn. Walczył w reprezentacji Europy przecinko Ameryce, w pierwszym meczu przegrał, w drugim meczu W.Mlnheapdiis pokonał swego przeclwnjka petriego. w tfokowahyiiiftoiu wa m. («< Karriitjsklego 1 seweryńlaka (Polska), Hftrrlriatona (Anglią), PHtorlego, BonafliO, FdfafflO, (Włoełiy); Camjjego (Berlin) I t. d. Reprezentacja Łodzi na mejći ź Kr6iewćem Kpt. zw. Łódzkiego Okręgowego Związku Atletycznego p. Sierota Ustalił następująca reprezentację Łodzi na mecz zapaśniczy t Królewcem: waga kogucia Rybak (Wlma), Waga plórkowfl: KuleSzU (IKP)i wajd lekkfi: KU wał Wł. (Wlma), wiła półśrednlfi: Bary lak (IKP), waga średnia: Hlnc (IKP), waga półciężka! ŚllckoWikl (IKP*) i wagfl clężkbi jakubowski (ikp)i Mecz Łódź Królewiec odbędzie się w Lodzi w sobole 19 bm. w sali polskiej YMCA przy Uli Traugutta i rozpocznie się 0 godz. 2ll-el. W niedzielę w godllhacli połudnlowycii zapaśnicy Króiewea Waleni bgds W Pbblanleaćh w sali killfl Miejskiego i fepri Pkblflfilci Ktdlewiee.wai Wył %' Łodzią liii dwukrotnie. W plerwszyib meczu w Lodzi zwyciężyła ł.ódż lń:ui, zaś W Królewcu Łódf flfżegrała 9.12, Narciarze Makabr przygotowują się do sezonu W Obliczu zjjiizfiląeej się zimy rozpoczynają narciarze Makkabl" specjalną zaprawę przygotowawczą, która 8dbywac się będzie i taty ty KOUnlowo we wlnrkl I piątki w godz. ^l.ls--.'2.1,1 AS sali klubowej przy Al. Kościuszki 21. Zaprawa prowadzona będzie przez Instruktora Specjalistę I uwzględniać będzie wszystkie arkana techniki Harclarśkle) możliwe" U0 ftfze' ćwiczenia na sali. Losowanie Pożyczki Inwestycyjnej 2 enrs Po SttO zł. na n-ry: l8i $Ź. 13, , , , 403^* , S , , f Q ^ , , t ? nr,o_ , , , ? , , , , , , , , , B232-4łi , 52G , , SS , , , , , i , 6SS , , , , ,?144-40, , , , , , , 9603 in inl)s ' , M ) , , I0S3T 3* ' , , , , , , , , , , , l8267*40i , , , , , , , , , , , , , , S 13, , , , , ?, , , , , , ? , , , R5S , , , , 18832^13, , , , i, , I , , ,, , , ,! , , , 2O0OS-47, , , , , , , : , 2l456-?4, , , , , ? , , K CODZIENNE UŻYWANIE KREMU BIOLOGICZNEGO zapewnia plekrtej I *drową eare! Wyścigi konne w Warszawie Wyniki fionitw wcżorojszycii OONLWA pierwsza. Nagroda 2^100»1. Dystans m. Lumpa 9 ał. Oofllłwa driiga. Nagroda 1^08 M. Dystans 2.1W BL Grał 13*0 ih, 6,90 H, Karapeł 6.50 *Ł (loiiltwa trzecią. Nagród* ZF SPRZEDAŻNA. Dy«t««a tó PalsSmii ii, 8.00 il; Kid 7.* ii. (ionliwatzwarta. Nagroda zh Dystans H. Kolii It zł,, 5.50 rf.i Unii 150 zł. Ódriifwa PIAŁA. Nagroda al. Dystans 7,100 tt. Mcmoria zł,; 24/00 zł.j Cynafa Ul GONITWA SZÓSTA Nagroda 1,800 ŻŁ, DYSTANS MU Dapifer I it, <>.00 zl.; Pirandcllo ił. Nagroda l.foo'*? 8 DYMATTS 1,200 m. Ural !., 8.10 iii Priscllla 8.00 CŁ Nagroda 1.2o"o" ii!" Dyspens m. Pyiżłia ił., 7.00 tli Gagheur 6.80 zł. Gonitwa aziewiata. Nagroda ZŁ. DyStaUs M. Fehszek feł., 7.00 ZŁ.j Oryginał 6.60 IŁ. PtdQtimfionltwha diii Gonliwl pierwsza. Nagroda 1,308 zł, DyStanl *. Donka I. G. Nninuzni Gossl Z, Hofmanowcj. GONITWA druga, Nagroda ZI. Dystans M. Diihidii II M. Bronikowskie)' Colt H. Broszkiewićz 1 L. Bagtij Pierelle J. Bukowski. Gonitwa trzecia. Nagroda IŁ,PLOTY.DYSTANS tu. Atiua J. TUrkt); Akfce^t rtfalri*"! Beduinka J, CichbwsklfeŹO; Kbrdfia T. KbłlnrewskltsjJ Ortblail T. FalewiSza) Rld Rita II U. ZandeWiklbgo; Rbyal Fon J, Wróbl ewskiej,, Gonllwu crwurtii. Nagr, ZŁ. Sprzedaina. Dystans M. I-iden HI T. Grabowskiej; J.uZak Ł, J. bar. Kroftehberga; Palestra Krasne, Rlnaldo Ul i Sehlingfflanna; G.tJfbet W.. Petfytllij Tana L. BukOWl^ekiego; Żara A. Órpiszewskiej. Gonitwa pląta. Nagr ZŁ. SPRZEDAINA. Dystans ra, Antbrozja WIEREBRW" Bailla lnzo"; Figur K. Halkdi Hblka M, LaskoWSkiegbi Koral It A. R.. Olszowskiego; Muzyka H. Broszkiewicza; Orkan II M. Stokowskiej. Gontlwa SZOILA. Nagr ZŁ. Handicap. Dystans M. Addis Abeba E. J, BukoWskitłi ( Alidk»ros K. Halko; Centaur tt NaUćt" Cyrkon J. SchlinBmanna; Elf K. Wodzińskiego; Holmes Z. Dobieckiegoi Jalousie L. Morzyekiegui Lik* tar K, Wodzińskiego Lohcngrln J, Łltewtk i T. Mikke; Narew A. Tuńskicgo; Nowina A. Mieczkowskiego; Prlmavcia li Z. Babeckiej; Rimzcł K. 1 S. Enderów- WaTd&f B. ZfctllaWskiego. OonllwaSIÓDMA, Nagr Z). SPRZEDAŻNE. Dystans 1,660 m. Baronja K., Wodzińskiego; lkaria K. Wodzińskiego; Night Brezę M. Brzozowskiej; Perzeus Michałowo"; Sessi Z. Hotlmatiowej i Styl Z. Cierpickiegu; Tasmania Podhalanka 1 '. Gonitwa ósma. Nagroda ZŁ. Dystans M. Aksum K. Gajewskiego; Begonia Br. Kowerskiegoj Branka tli H, Daftiłto»Oąłi«Wiczat Dragoman E. V. l.ehiiialili-nilsclic; Falbanka J. l'ctrycha; Fryne II Konin't Genia S. kunińskiego Koral II A, K. Olszowskiego Luzak L.,1. bar, Kronenbergai Mag lit L, Bukowieckiego j Tamar A. Mieczkowskiego, ŹejU M, Stokowskiej. Gonitwa dziewlalu, Andrus III T. Seldlai M.;>».\:,.zbno''j Magar A. Budnego; Hermosa tt H. bar. Mblłzana, Kristjnnia 1. G. Nauruza; Lawina M. Stokowskiej; Lea II,,MickałoWo" Olftl S. I H. Kiflittgerów; Ruń It M. Hryeyka. Nosi faworyci W dniu dzisiejszym szanse wygrania tńaiai I, Sassi II. Colt lii. Akcept, Royal Fox, Rio Rita II IV. Zara, Palestra, Rinaldo m V. Orkan II, Ambrozja. Koral 1! Vi. Narew, Ramzes, Prtmavera If VII. Ikarla, Night Broczę, Styl VIII Aksum, Zejla, Koral Ił IX. Estera, Hermosa II. Ruń II. NIEMA PEWNIEJSZYCH! tf^^ ORYGIN* OŁŁA'gum.1

12 12.REPUBLIKA" nr Czwartek, 10 listopada 1938 r. W CIĄGU JEDNEGO DNIA we własnych warsztatach f-my AJ. OSTROWSKI, S-cy P I O T R K O W S K A 5 5 U DER? WODA TOALETOWA FOtWIL POONGSZR UROK KPŻDEJ KOBIETY FOUYII j DR. MED. JAR POLAK CHOROBY WEWNĘTRZNE I ALERGICZNE ul. N a w r ó t 7 TeL godz. przyjęć od 5 8. Ludwik FALK Choroby s k ó r n e i w e n e r y c z n e Nawrot 7 tei przyjm I 5 7-eJ. Dr. MEBl Wt ZADZIEWICZ STOMATOLOG Spec. chor. 1 chlr. zębów I lamy ustne). PIOTRKOWSKA 164, tel Przyjmuje od RENTGEN. P R A S A MIESIĘCZNIK ORGAN POLSKIEGO ZWIĄZKU WYDAWCÓW DZIENNIKÓW I CZASOPISM OKNA i DRZWI uszczelnia się obecnie G U M O F I L C E M " Nowy wynalazek. A. FRYDENZONA, tel , SSb. KlaraMARGOLIS gabinet fizykalnego leczenia Ł.IgnacyMARGOLIS OKULISTA przeprowadzi! się na ul. AL. KOŚCIUSZKI 52, L ptr. TeL H. ARCT Wanuwt, Ntwy-fwltt U BEZPŁATNIE WYSYŁA DLA DZIECI I DOROSŁYCH llulr. kttaoi plłknych kiiąt.k I'"'«««> Do akt Nr. Km. 2851/38. OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Orodzkiego w Łodzi, rew. 9-go IGNACY JAKOW1CKI, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Magistrackiej 16 na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 28 listopada 1938 r. o godz. 14-ej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 84 odbędzie się publiczna licytacja ruchomości a mianowicie: 200 kg. skóry podeszwowej, oszacowanej na łączna sumę zł , które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym. Łódź, dn. 5 listopada 1938 r. Komornik: ( ) IGNACY JAKOWICKI. Sprawa Bencjóna Mlca p-ko M. Gryn bergowi. Do akt Nr. Km. 2737/38. OBWIESZCZENIE. Komornik Sadu Grodzkiego w Łodzi, rew. 9-g.o^NACY JAKOWICKI, zamieszkały w Łodzi, p/zy ul. Magistrackie] 16 na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 16 listopada 1938 r. godz. 13-ej w Łodzi, przy ul. Prusa Nr. 35 odbędzie się publiczna licytacja ruchomości a mianowicie: 3 stoty, piecyk szamotowy, prasa do kopiowania listów, wirówka w ruchu z regulatorem, wirówka w ruchu z regulatorem, silnik 7 konny fir. Elektrobudowa, 2 silniki fir. Elektrobudowa, oszacowanych na łączną sumę zł które moż na oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym Łódź, dn. 5 listopada 1938 r. Komornik: i ) IGNACY JAKOWICKI. Sprawa S. Koblinca p-ko fir. Llssner 1 Radke. M$ Wyszedł z druku (październik). pod redakcja STANISŁAWA KAUZIKA TREŚĆ ZESZYTU zeslzyt 10/38 Przemyśl graficzny a prasa. Prasa polska wobec sprawy Śląska Zaolzańsklego. Odezwa Prezydium Związku Wydawców w sprawie Pomocy ZimirweJ. Organizacja przemysłu graficznego w Polsce. Komisjom egzaminacyjnym pod uwagę. Henryk Lilpop: Kształcenie zawodowe grafików. Stefan Sobolewski: Drogi postępu technicznego w drukarstwie. Czytelnia Związku Wydawców na Wystawie Warszawa wczoraj, dziś 1 Jutro Franciszek Kusz: O kalkulacji 1 kalkulatorach. Pożyteczna i celowa Inicjatywa S. A. Dom Prasy. F. K.: Ogra w praktyce. Adam Bar: Wystawa najstarszych czasopism polskich. F. G.: Prasa pogadanka reklama. Prace Związku Wydawców. Organizacje 1 sprawy dziennikarskie. Układ Zbiorowy Pracy w Dziennikarstwie.. Kronika Krajowa. Prawo a prasa. Prasa na szerokim świecie. Prenumerata roczna: w kraju zł. 10., zagranica zł Cena zeszytu 1 zl. Adres administracji: Warsza Do nabycia w administracji Pra- wa, ul. Zgoda 8, m. 4. sy", w większych księgarniach I Tel Konto rozrachunkioskach Ruchu". kowe Nr. 751, Warszawa 1. Maść I płyn do nabycia w aptekach aptecznych. składach Poważna firma warszawska, posiadająca reprezentacje, światowego koncernu, dostawcy wełny australijskiej, nowozelandzkiej, argentyńskiej I t. p. POSZUKUJE PRZEDSTAWICIELA na Ł6dź, doskonale obznajmionego z branżą I klientelą. Szczegółowe oferty ze wskazaniem dotychczasowej działalności i podaniem telefonu należy kierować do Uniwersalnej Agencji Reklamowe), Warszawa, Marszałkowska 142, sub: ENERGICZNY FACHOWIEC". EUROPA r M A T K I Zapisujcie swe niemowlęta do KINO DZIS PREMIERA' WIELKA Pocz. 4, 6, 8, 10 REWELACJA! Arcydzieło na skalę niezapomnianego BengaW IIIIII 5 otężny film o miłości, bohaterstwie Realizacja: ALEKSANDER KORDA W roi. głównych: Ceny miejsc 5ABU na wszystkie RAUMOND MASSEY seanse od )QER LIYESEY OOO i poświęceniu B. CENY ZNACZNIE ZNIŻONE. Centralna l e c z n i c a ieb6w 1 CHIRURGJI JAMY USTNEJ w ŁODZI. PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY ul. P I O T R K O W S K A 1 6 4, tel Ord. od 9 r. do 8 w, w niedziele 1 święta' od RENTGEN. Stomatolog przyjmuje od LEK.-DENT. ZADZIEWICZ. N a u k a i wychowanie 1 1 DOKTÓR filologii wyucza angielskiego, francuskiego, niemieckiego. Skromne wynagrodzenie. Komitet Uchodźców, Ceglelniana 19, tel JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO, FRAŃ CUSKIEGO gruntownie udzielam Gramatyka, literatura, konwersacja, handlowa korespondencja. Tel I w godzinach 2 3. DROBNE ogłoszenia w Republice są najlepszym i najtańszym środkiem zetknięcia zainteresowanych stron. Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub srb lokatora, 2) znaleźć mieszkanie lub pojedynczy pokój, 3) sprzedać nlerii chomość lub rzecz, 4) kupić cośkol wiek okazyjnie, 5) dostać posadę, 6) wyszukać pracownika niechaj po. da drobne ogłoszenie do..republiki" 75 OR. LEKCJA francuskiego. Dyplomowana paryżanka udziela lekcji francuskiego. Lektura. Konwersacja. Oramatyka. Tlomaczenle. Koi esporfdencją. Pomoc szkolna, Południowa 20 m. 20. I-sza lewa of parter. KOBIETA,DBAJĄCA o zajchowanie. tmaj PAMIĘTA, ŻE służy do- codmehn^ osob DO NABYCIA W APTEKACH > ZŁ. 125 KWARTALNIE 1 pokój chnią i wygodami. ZL. 180 KWARTALNIE 2 pokoje z ku* chnif).,, 3, 4, 5 6 mieszkania, pokoje umeblo-> wane (garsoniery) od zl. 20 ZENIT" ul. Piotrkowska 82. tel MŁODE małżeństwo poszukuje ładnego pokoju w śródmieściu, z wszelkimi wygodami i telefonem. Oferty Inżynier". ŁADNY, umeblowany pokój z wygodami dla jedne) osoby do wynajęcia, Legionów 48, fr. II p. m. 5. OD ZARAZ w nowym domu mieszkanie 4-pokoJowe ze wszelkimi wygfdaml do wynajęcia, P. O. W. Nr. 8. tel i ii. P o s a d y 1 I A DO ZAKŁADU chemlgraficznego poszu kiwani: fotograf i trawiacz. Oferty-z odpisami świadectw z pracy I warunkami pod Z. C. H." do administracji. Piotrkowska POTRZEBNY fryzjer męski od zaraz, Lutomierska 10. POSZUKUJĘ od zaraz pracownika damsko-męskiego lub ondulatorke z manicurem, Sienkiewicza H N k r.. f K u p n o f 1 i s p r z e d a ż f KNIPPENBERGA tapczany, kozetki, wkłady do łóżek, Piotrkowska 116. OZORKÓW, willa 9 pokoi, ogród 2-mor gowy do sprzedania od zaraz, Brzezińska 56, Apteka. 13 PLACE budowlane l składowe do sprzedania przy Brzezińskiej, ul. Przemyslowa nr. 11, tel FUTRA damskie I męskie, lapkowe, fokowe, karakułowe, lisy, wydry po cenach najtańszych. Warunki najdogodniejsze, poleca H. Luft 11-go Listopada 7, tel Urzędnikom rabat. OABINET lekarsko-dentystyczny nowoczesny prawie nowy. okazyjnie sprzedam lub wydzierżawię. Sub: F. Z.". I R o z m a i t e I USZCZELNIAM okna I drzwi, ktćc chronią od zimna, wiatru 1 kurzu, trwte łość kilkuletnia, F. Pinczewskl, telefont LWOWIANIN polca swoje usługi firmom l osobom-prywatnym w załatwianiu wszelkich soraw na terenie Lwowa i okolicy. Dzwonić tel WAJNTRETER Frania, ul. Strzelców Kan. Nr. 21 zgubiła kwit, Warszawskiego T-wa Pożyczkowego Lombard" Nr Bedabcl. I Administracla. Piotrkowska 4». Godziny przyleć Redakcji od gedz. 17 da l». -Telefony: Administracja: Redakcja: Sekretariat Redakcil tóafmlelskl: IM 23: dział gospodarczy: : dział aportowy: :.ekreUrjat nocny Tłocznia Konto P. K. O. Wydawnictwo.Republika": MO-62*. P R E N U M E R A T A R E P U B L I K I " w Łodzi tt. 4.. za odnoszenie do domu 40 gr. miesięcznie: z przesyłka pocztowa w Polsce tl 5.. Republik*" j.jexprew" w Łodzi z odnoszeniem do domu zl- 7. miesięcznie. Konto rozrachunkowe Łódź 1, konto Nr. 4. Wydaja. OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm. X 280 mm. Stronica tekstowa dzieli się aa 4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli się na 10 szpalt po 28 mm. CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. aa wiersz mm W tekście 50 rr. za wiersz mm Na stronie I zl 2 za wiersz mm Nekrologi 40 gr. za wiersz mm. Zaręczynowe i zaślubinowe w tekście zł. 10. Adwokackie ryczałtem zl Drobne za słowo 15 gr. najmnie) zl. 1.50; poszukiwanie pracy za słowo 10 gr, najmniej zł Opisowe w tekście redakcyjnym zl. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 100 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne I tabelaryczne 25 proc drożej. Za terminowy druk ogłosześ Administracja nie odpowiada. it-sfc met. ad* StaJaa Dymek. > Redąktac d*>. Słuszne reklamacje będą uwzględniane, o Se wniesione będą najpóźniej w ciągu tygodnia od ukazania sl«pierwszego ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu się drugiego z rzędu ogłoszenia tej karne) treści co pierwsze- Omyłki, które zasadniczo nie zmieniała treści ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrotu zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia.

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia. 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. 2011 r. Nr 126, poz. 714,

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Prezydent chce referendum ws konstytucji

Prezydent chce referendum ws konstytucji Prezydent chce referendum ws konstytucji Naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI Ignacy Włodzimierz Garbolewski (ur. 15 stycznia 1878 r. w Czerwonce, zm. 1 listopada 1933 r. w Sochaczewie). Właściciel dóbr czerwonkowskich. Od 14 listopada 1918 r. do 19

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik)

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 2 Niezależnie od postanowień, które wejdą w życie już w czasie pokoju,

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

********** Wzór nr. 1. Ewa Kowalska i Adam Pawłowski wraz z Rodzicami mają zaszczyt zawiadomić

********** Wzór nr. 1. Ewa Kowalska i Adam Pawłowski wraz z Rodzicami mają zaszczyt zawiadomić Wzór nr. 1 wraz z Rodzicami mają zaszczyt zawiadomić Sz. P. o uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2011 roku o godzinie 16.00 Wzór nr. 2 w imieniu Rodziców i własnym

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe. W Statucie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Miejsca zmienione w stosunku do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów AWF Warszawa zatwierdzonej przez Senat Uczelni w dniu 1 lipca 2014 roku zaznaczone zostały wytłuszczoną kursywą Załącznik nr 1 Do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr Or.IV.0050.335.2015 z dnia 13 lipca 2015r. Uchwała Nr. 2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60 rocznicę masowej rzezi

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny 1 1 Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 września 2016 r. Poz. 4643 UCHWAŁA NR XXIII/186/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Świątkiw wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 1.Zgłoszenia kandydatów

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Powrót Trzech Króli. 2. 1. Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11

WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11 WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11 Z art. 63 2 k.p.s.w. wynika, że sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim określonych przez siebie zmian. Wprawdzie, w przepisie tym wspomina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia STATUT K LUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W MIELCU R o z d z i a ł I Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KLUB INTELIGENCJI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo