Ewa Bagińska. Uwagi ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewa Bagińska. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 Ewa Bagińska Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w świetle projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Uwagi ogólne 1. Ustawa opiera się na niesłusznym założeniu, że nie istnieją w obecnym stanie prawnym wystarczające możliwości dochodzenia od winnych urzędników roszczeń zwrotnych (regresowych) w razie zapłaty odszkodowania przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną osobę prawną. Tymczasem w obecnym stanie prawnym istnieją już znane mechanizmy regresowe, które umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariusza bezpośredniego sprawcy szkody. Trzeba je tylko zacząć wykorzystywać w praktyce: 1) W świetle Kodeksu cywilnego w wypadku winy funkcjonariusza odpowiedzialność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub osoby prawnej (art k.c.) oraz funkcjonariusza (art. 415 k.c.) będzie solidarna (art k.c.). Problem odpowiedzialności funkcjonariusza należy jednak rozwiązywać uwzględniając przepisy art. 114 i n. k.p.. W szczególności art k.p. wyłącza możliwość pozwania pracownika na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, stanowiąc, że pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą wyłącznie w rozdziale 1 działu V Kodeksu pracy (tzw. odpowiedzialność pracownicza). 2) Dopuszcza się też w prawie cywilnym regres sensu largo art. 441 k.c., który można realizować w stosunku do innych podmiotów i który nie jest ograniczony do rażącego naruszenia prawa przez bezpośredniego sprawcę szkody.

2 228 Opinie BAS Opinie legislacyjne 2. Poza pracownikami w rozumieniu norm prawa pracy zasady regresu pracowniczego (dział V Kodeksu pracy) stosuje się także do funkcjonariuszy służb mundurowych, których odpowiedzialność została podobnie (lub przez odesłanie) ukształtowana w przepisach szczególnych. W razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez żołnierza 1 lub funkcjonariusza 2 przy wykonywaniu obowiązków służbowych, obowiązany do naprawienia tej szkody jest Skarb Państwa. Jeżeli żołnierz/funkcjonariusz umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości, natomiast nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za szkodę w takim zakresie, w jakim organ lub jednostka, albo inna osoba przyczyniły się do powstania szkody lub jej zwiększenia oraz za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. 3. Proponowana regulacja ma przede wszystkim objąć urzędników administracji rządowej i samorządowej. Do tej kategorii zaliczyć należałoby funkcjonariuszy i pracowników, których status prawny regulują m.in.: Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.); Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2006 r. nr 170, poz ze zm.); Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458), która weszła w życie 1 stycznia 2009; Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U r. nr 162, poz ze zm.) W ustawach tych jednak co najwyżej przewiduje się przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się bowiem przepisy działu V Kodeksu pracy, który nie czyni różnicy między organami władzy a zwykłym personelem urzędu. Odnośnie do członków korpusu służby cywilnej, którzy sprawują funkcje organów administracji, należy zaznaczyć, że źródłem ich kompetencji urzędowych i zadań są normy prawa administracyjnego, ale są to równocześnie obowiązki pracownicze (zob. art. 100 k.p.), powstające z chwilą nawiązania stosunku pracy. Odesłania do stosowania Kodeksu pracy sformułowane są ogólnie (zob. np. art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych, art. 18 ustawy o pracownikach 1 Artykuł. 10 ustawy z 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy, Dz.U. z 2001 r. nr 89, poz. 967 ze zm. 2 Artykuł 9 ustawy z 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Dz.U. z 1999 r. nr 53, poz. 548 ze zm.

3 Ewa Bagińska Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 229 sądów i prokuratury, art. 7 ustawy o służbie cywilnej), lecz, rzecz oczywista, dotyczą również kwestii zasad i granic odpowiedzialności regresowej. Jest to uzasadnione koherencją systemu, tradycją i prostotą rozwiązania. Fakt ten nie umknął projektodawcom, którzy w art. 7 projektu powtarzają treść kilku przepisów Kodeksu pracy. Jednak w uzasadnieniu projektu ustawy skupiają się oni na niedostatkach odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej urzędników, które mają zostać uleczone stworzeniem szczególnych zasad odpowiedzialności cywilnej regresowej. Uwagi szczegółowe Artykuł 1, art. 2 ust. 1 W świetle tych przepisów oraz uwag dokonanych powyżej uprawniony jest wniosek, że ustawa de facto zawęża odpowiedzialność regresową funkcjonariuszy przez to, że wprowadzając zasady szczególne uchyla możność stosowania klasycznych, obowiązujących podstaw prawnych roszczeń regresowych (stosunek ustawy do tych regulacji jest zresztą niejasny). Obowiązujące zasady umożliwiają sięgnięcie do majątku osobistego urzędnika już w momencie, gdy dopuścił się on zwykłego niedbalstwa, a nie tylko zawinionego działania lub zaniechania polegającego na rażącym naruszeniu prawa. Z takim zawężeniem odpowiedzialności osobistej trudno się zgodzić. Artykuł 2 ust. 2 i 3, art. 3 1) Projektodawcy powracają do pojęcia funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa cywilnego, co od razu tworzy problemy wyczerpującego określenia jego desygnatu. W związku z tym należy zauważyć, że w literaturze przedwojennej istniało pojęcie urzędnika lub urzędnika zawodowego, lecz z przyczyn historyczno politycznych w Polsce socjalistycznej wyszło niemal z użycia, ustępując miejsca wyrazowi pracownik państwowy oraz funkcjonariusz. W myśl dawnego art k.c. funkcjonariuszami państwowymi byli pracownicy władzy, administracji i gospodarki państwowej (nie wyłączając przedsiębiorstw państwowych). Ustawodawca odszedł jednak od pojęcia funkcjonariusza publicznego w tytule VI Kodeksu cywilnego, wzorując się na normie konstytucyjnej (art. 77 ust. 1 Konstytucji), która nie posługuje się terminem funkcjonariusz. Skoro bowiem odpowiedzialność odszkodowawcza leży obecnie w strukturze władzy posiadającej zdolność prawną, podmiot wykonujący władzę publiczną nie odpowiada za funkcjonariusza, ale za własny czyn niedozwolony. W tym sensie więc w prawie prywatnym zatoczyliśmy koło, powracając do terminologii przedwojennej urzędnika (urzędnika zawodowego, pracownika samorządowego).

4 230 Opinie BAS Opinie legislacyjne 2) Istotne zastrzeżenie budzi wyłączenie stosowania ustawy do funkcjonariuszy, przeciwko którym wszczęto postępowanie przed Trybunałem Stanu. Spowoduje to wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej określonych osób (Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów, Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osób, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, posłów i senatorów). Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ma natomiast charakter polityczny (konstytucyjny). Niezrozumiała jest sytuacja, w której jeżeli (jakiekolwiek) postępowanie przed Trybunałem Stanu zostało już wszczęte, to wyłączona będzie odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ustawy z tytułu podejmowania przez te osoby rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych (również przed objęciem przez nie wymienionych funkcji). 3) Nie wiadomo także, z jakich przyczyn w szczególnej regulacji odpowiedzialności regresowej pomija się funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Wina umożliwiająca przypisanie czynu niedozwolonego (np. płatna protekcja) może przecież uzasadniać osobistą odpowiedzialność sędziego zarówno w procesie wytoczonym przez poszkodowanego, jak i w procesie regresowym Skarbu Państwa, który naprawił szkodę. Gdy chodzi o przewinienie dyscyplinarne, to w świetle orzecznictwa SN, zasada niezawisłości sędziowskiej właściwie wyklucza z zakresu oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa (zob. art prawa o ustroju sądów powszechnych) błędy w wykładni i stosowaniu prawa. W istocie więc przewinienie dotyczy obrazy przepisów proceduralnych. Dobrze byłoby jednak sprawy te wyraźnie uregulować, choćby po to, żeby nie narażać się na zarzut naruszenia konstytucyjnej zasady równości. De facto ustawie podlega bowiem tylko jedna kategoria funkcjonariuszy pracujących w strukturach administracji publicznej. Artykuł 4 ust. 1 Nie są jasne motywy ograniczenia odpowiedzialności regresowej tylko do wypadku rażącego naruszenia prawa. Z rozwiązaniem tym można polemizować z co najmniej dwóch powodów: Po pierwsze, należy podkreślić, że kwalifikowana bezprawność nie występuje obecnie w prawie cywilnym materialnym (występowała zaś w dawnym art. 418 k.c., uchylonym z powodu niezgodności z art. 77 ust. 1 Konstytucji). W prawie odszkodowawczym przyjęte jest raczej pojęcie rażącego niedbalstwa, użyte w wielu przepisach Kodeksu cywilnego. Ani stopień bezprawności, ani winy nie ma jednak wpływu na przyjęcie lub zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, poza właśnie odpowiedzialnością pracowniczą (pełna odpowiedzialność w przypadku umyślności). Zgod

5 Ewa Bagińska Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 231 nie bowiem z kilkudziesięcioletnią tradycją polskiego prawa cywilnego każdy stopień winy, choćby najlżejsze niedbalstwo, uzasadnia powstanie obowiązku kompensacji szkody. Rażące niedbalstwo sprawcy powinno jedynie wpływać na podwyższenie kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. Należy zauważyć, że pojęcie winy w prawie cywilnym, obejmując zarówno bezprawność czynu (element obiektywny), jak i winę sensu stricto (zarzucalność czynu), od lat ulega obiektywizacji. W zależności od tego, którą z koncepcji winy akceptowanych w polskiej doktrynie i judykaturze przyjmiemy, niedołożenie należytej staranności da się zakwalifikować jako element obiektywny winy lub jako bezprawność. Rażące naruszenie prawa przez zawodowego urzędnika z reguły oznaczać będzie jego winę. Konstrukcja ustawy prowadzi zatem do wniosku, że na innych (lecz jakich?) zasadach będzie odpowiadał majątkowo urzędnik, w sytuacji gdy bezprawność jego czynu będzie zwykła, ale stopień niedbalstwa rażący. Projekt prawidłowo zakłada, że rażące naruszenie prawa musi być zawinione, ponieważ co do zasady odpowiedzialność osobista i regresowa urzędnika powinna zależeć od jego winy. Jednak jak wskazano, zgodnie z tradycją nauki prawa cywilnego, to stopień winy urzędnika, a nie stopień bezprawności powinien być przyjęty za kryterium różnicowania zakresu odpowiedzialności regresowej. Po drugie, charakter i waga wad decyzji administracyjnych jest kwestią wysoce sporną w samej nauce i orzecznictwie administracyjnym 3. Podobnie kontrowersyjny jest styk zarzutów błędnej wykładni i rażącego naruszenia prawa 4, a także dopuszczalność uwzględnienia przez organ odwoławczy z urzędu ciężkich wad postępowania lub decyzji określonych w art i art k.p.a. 5. Judykatura dopuszcza jednak stosowanie trybu nadzwyczajnego wobec decyzji nieostatecznej na wyraźny wniosek strony 6. We Francji, gdzie reguły odpowiedzialności odszkodowawczej administracji kształtują się już od ponad 150 lat, dawno uznano, że badanie charakteru wad wprowadza więcej chaosu niż zwykłe stwierdzenie, że wadliwość aktu świadczy o bezprawności, a francuska Rada Stanu uznała, że każdy rodzaj wadliwości proceduralnej oraz nie 3 Zob. M. Jaśkowska [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s ; J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 702 i n. 4 Zob. wyrok NSA z 5 maja 2004 r., FSK 2/04, OSP 2005, nr 5, poz. 70 z glosą J. Borkowskiego. 5 Zob. M. Jaśkowska, Kodeks postępowania..., op. cit., t. 5, s Zob. wyrok SN z 7 stycznia 1992 r., sygn. akt III SA 946/91, Wspólnota 1992, nr 37, s. 1 z glosą J. Zimmermana, PS 1993, nr 7 8, s. 98.

6 232 Opinie BAS Opinie legislacyjne ważność decyzji z powodu jawnego błędu w ocenie okoliczności faktycznych uzasadnia odpowiedzialność administracji 7. Artykuł 4. ust. 2 Jak sądzę, wyliczenie rodzajów działania i zaniechania, z którym może wiązać się odpowiedzialność będąca przedmiotem ustawy, jest przykładowe. Istotne wątpliwości wzbudza umieszczenie w pkt. 9 czynności polegającej na przygotowaniu treści rozstrzygnięcia. Nie jest to bowiem czynność polegająca na wykonywaniu władzy wobec jednostki. Dlatego też nietrafne jest obciążenie odpowiedzialnością (choćby częściową zob. art. 7 ust. 2 projektu) pracownika, który nie podejmuje jeszcze żadnego wiążącego aktu ingerującego w sferę praw lub interesów jednostki. Natomiast w pkt. 6 i 7 pojawia się nieścisłość terminologiczna: nie jest jasne do jakiego rozstrzygnięcia, o których wspomina art. 106 k.p.a. (wydanie decyzji wymaga zajęcia stanowiska w formie postanowienia), przepisy te nawiązują. Artykuł 5 W art. 5 ustawa wprowadza prokuratorskie postępowanie wyjaśniające, bez określenia, jakiego rodzaju jest to postępowanie i według jakiej procedury (karnej, cywilnej czy administracyjnej) ma przebiegać. Jedynie art. 5 ust. 5 zd. 2 projektu odsyła w zakresie pewnych czynności do Kodeksu postępowania administracyjnego. Z tego jednak nie wynika, czy do pozostałych czynności prokuratora należy stosować przepisy ustawy oraz w kwestiach nieuregulowanych Kodeksu postępowania karnego (ze względu na organ prowadzący) czy też przepisy ustawy i Kodeksu postępowania cywilnego (ze względu na cywilny charakter sprawy). Artykuł 5 ust. 1 Według zapisu w art. 5 ust. 1 postępowanie wyjaśniające może być wszczęte już w związku z tym, że przyznano odszkodowanie orzeczeniem sądu lub ugodą. W tym punkcie konstrukcja ustawy zawiera co najmniej dwa poważne błędy: Po pierwsze, wyłącza dochodzenie regresu na zasadach określonych w ustawie w sytuacji, gdy podmiot odpowiedzialny z mocy Kodeksu cywilnego (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, inna osoby prawna) dobrowolnie naprawi szkodę, bez postępowania sądowego lub bez żadnej ugody. Wprawdzie taki scenariusz nie jest w polskiej rzeczywistości częsty, lecz nie można go a priori wykluczyć. Paradoksalnie zatem ustawa będzie wymuszać na poszkodowanych wytaczanie powództw. 7 Zob. E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006, s. 367.

7 Ewa Bagińska Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 233 Po drugie, w myśl niekwestionowanej zasady prawa cywilnego dochodzenie roszczeń zwrotnych (regresowych) jest możliwe z chwilą ich wymagalności, co następuje dopiero z chwilą zapłaty odszkodowania, a nie tylko jego przyznania przez sąd lub ugodę. Artykuł 5 ust. 4 oraz ust. 6 Na tle tych przepisów pojawia się pytanie o racjonalność i celowość przypisania kompetencji prokuratorowi. Zadziwiające jest zwłaszcza, że do tego organu (zamiast do sądu cywilnego) ma należeć ustalenie wysokości szkody. Całe postępowanie wyjaśniające zmierza przecież jedynie do doprowadzenia do wytoczenia powództwa o roszczenie zwrotne przed sądem powszechnym, co ma nastąpić z chwilą i pod warunkiem, gdy prokurator ustali istnienie winy funkcjonariusza i związku przyczynowego między zachowaniem funkcjonariusza i rażącym naruszeniem prawa (nawiasem mówiąc art. 5 ust. 6 zd. 1 projektu mówi tu o jednej przesłance). Jeżeli jednak nie ustali winy lub funkcjonariusz winny naruszenia nie zostanie zidentyfikowany, albo zajdą przesłanki wyłączenia jego odpowiedzialności, postępowanie wyjaśniające ma być umorzone. Co za tym idzie, prokurator nie będzie mógł wytoczyć powództwa odszkodowawczego na rzecz podmiotu odpowiedzialnego (Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby prawnej), a od tej decyzji nie będzie można złożyć zażalenia (zob. art. 5 ust. 8 projektu). Jednocześnie ustęp 6 tego artykułu przewiduje, że umorzenie postępowania wyjaśniającego nie wyłącza ani nie ogranicza praw osoby prawnej odpowiedzialnej wobec poszkodowanego do dochodzenia roszczenia od funkcjonariusza. Jedynie przez czas trwania postępowania wyjaśniającego jest to prawo zawieszone. W efekcie zatem wbrew zasadom obowiązującego w Polsce porządku prawnego prokurator ma dokonać swoistego przedsądu, w szczególności badać winę funkcjonariusza w sensie cywilnym lub jej brak, a na wypadek, gdyby jej nie ustalił (i umorzył postępowanie), to podmiot odpowiedzialny i tak może wytoczyć powództwo przed sądem powszechnym, który przystąpi do samodzielnego ustalania przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza. Postępowanie wyjaśniające ma według projektodawców trzy zadania. Jednak w świetle poczynionych uwag przedstawiona regulacja nie spełnia żadnego, poza: ewidentnym opóźnianiem dochodzenia regresu przez podmioty odpowiedzialne względem jednostki; zaburzeniem podziału kompetencji między sądy cywilne i prokuraturę; naruszeniem zasad procesu cywilnego (zwłaszcza równości stron); wreszcie w warstwie pozaprawnej zastraszeniem urzędników (składanie wyjaśnień przed prokuratorem ma zupełnie inny odbiór psychiczny niż przed sądem cywilnym z uwagi na inną pozycję procesową stron). Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym (art. 7 k.p.c.) jest cenny i może okazać się pożądany, nie tylko gdy uzasadniony interes publiczny tego wymaga, ale także kiedy chodzi o prawa obywateli. Z tego punktu widzenia

8 234 Opinie BAS Opinie legislacyjne prokuratura zawsze stoi na straży przestrzegania praworządności, niemniej jej podstawowym zadaniem (i do tego są przygotowani fachowo prokuratorzy) jest ściganie przestępstw. Nałożenie na prokuraturę dodatkowych obowiązków w sprawach o charakterze cywilnym, które miałaby jedynie poprzedzać postępowanie cywilne przed sądem powszechnym, w dodatku obowiązków powiązanych z kontrolą działania administracji, budzi oczywiste zastrzeżenia z punktu widzenia zasad podziału i równowagi władz oraz ekonomii procesowej. Pomijam w tym miejscu obawy o środki finansowe niezbędne do prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez prokuraturę. Należałoby w związku z tym zauważyć, że ochrona praw majątkowych Skarbu Państwa została powierzona Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a zatem wydaje się ona właściwszym organem do realizacji celów stawianych ustawie. Artykuł 7 Ograniczenie regresu do 12 krotności przeciętnego wynagrodzenia zasługuje na głębokie rozważenie. Obecnie regres jest ograniczony co do rodzaju szkody (zob. art. 115 k.p. ograniczenie do rzeczywistej straty pracodawcy) oraz kwotowo (do trzymiesięcznego wynagrodzenia w razie winy nieumyślnej zob. art. 119 k.p.), lecz w razie winy umyślnej obejmuje pełną szkodę (zapłacone odszkodowanie zob. art. 122 k.p., tak też słusznie art. 7 ust. 4 projektu). Rozwiązanie zawarte w Kodeksie pracy jest racjonalne, co nie wyklucza jego ewentualnej modyfikacji. Projektodawcy nie podają jednak uzasadnienia dla aż czterokrotnego zwiększenia górnej kwoty regresu (przy jednoczesnej zmianie kwoty odniesienia z wynagrodzenia przysługującemu pracownikowi na przeciętne wynagrodzenie w gospodarce). Poprawność takiego rozwiązania może zostać podana w wątpliwość również z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości. Artykuł 8, art. 11, art. 12 oraz art. 13 projektu Treść art. 8, art. 11 (zmieniającego k.p.a.), art. 12 pkt 1 2 (analogiczne zmiany w ordynacji podatkowej), a także art. 13 (zmieniającego prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) stanowią ingerencję w przepisy mające charakter zasad ogólnych postępowania administracyjnego i podatkowego, obrosłe bogatym orzecznictwem i dorobkiem teoretycznym nauki prawa i postępowania administracyjnego. Proponuje się ponadto zbędne modyfikacje w sposobie wydawania orzeczeń w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym (w sentencji ma znaleźć się rozstrzygnięcie, czy decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, co wynikać będzie już z podstawy prawnej decyzji organu wyższej instancji bądź sądu administracyjnego) oraz ich uzasadniania. Wbrew temu, co twierdzi się w uzasadnieniu, zmiany te nie są konieczne ani nie mają niebagatelnego znaczenia dla obywateli, a dzięki nim urzędy nie

9 Ewa Bagińska Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 235 będą zobowiązane do interpretacji przepisów ustawowych zgodnie z Konstytucją RP, ponieważ już od dawna są do tego zobowiązane, tak jak mają obowiązek przestrzegania zasady praworządności. Proponowane zapisy niczego w tej mierze nie zmieniają. Zasadę legalizmu działania organów władzy wyrażają art. 2 i art. 7 Konstytucji, a powtarzają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, z których wynika wprost, że: Urzędnik jest obowiązany przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa 8. Natomiast zasady (dyrektywy) wykładni prawa wymienione w art. 11 ust. 2 oraz art. 12 pkt 1 projektu mają charakter uniwersalny. Już sama zasada legalności oznacza, iż począwszy od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej organy administracji publicznej obowiązane są przestrzegać nie tylko przepisów prawa krajowego, ale i prawa wspólnotowego. Pozostała treść tych przepisów wynika z hierarchii źródeł prawa, bez której znajomości nie sposób wyobrazić sobie działania osoby w charakterze organu administracji publicznej. Regulacja ustawowa jest w tym zakresie zbędna. Ponadto występują nieścisłości między art. 8 ust. 1 projektu a art. 158 k.p.a., który jednocześnie nie został zmieniony, a także brak koherencji między treścią art. 8 ust. 2 a art. 12 projektu. Zaakceptować można jedynie treść art. 8 ust. 2, zrównującego rażące naruszenie prawa z wydaniem decyzji, której wadliwość uzasadnia stwierdzenie jej nieważności na podstawie art pkt 2 k.p.a. lub stwierdzenie, że została wydana z naruszeniem prawa na podstawie art pkt 2 w zw. z art k.p.a. Należałoby uznać, że ocena przez prawodawcę wad postępowania lub decyzji dokonana jest w chwili, gdy wiąże on określone w ustawie, poważne błędy, z sankcją w postaci: uchylenia trwałości decyzji, dopuszczenie wzruszenia decyzji poza zwykłym trybem, stwierdzenia nieważności decyzji lub postępowania. Podsumowanie Odpowiedzialność odszkodowawcza stanowi jedynie mechanizm likwidacji wyrządzonej szkody, jest swego rodzaju środkiem naprawczym. Problematyczna jest natomiast praktyczna strona majątkowej odpowiedzialności osobistej funkcjonariusza, która jest uregulowana w obowiązującym ustawodawstwie, lecz której nikt nie dochodzi. Spotyka się to od lat z krytyką doktryny 9. Właści 8 Zob. np. art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych, art. 24 ust. 2 pkt 1 o ustawy pracownikach samorządowych, art. 6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 9 Zob. E. Łętowska, W kwestii zmian przepisów KC o odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem władzy publicznej, Państwo i Prawo 1999, nr 7, s

10 236 Opinie BAS Opinie legislacyjne wym rozwiązaniem problemu nie jest jednak multiplikacja bytów prawnych, lecz stosowanie dostępnych reguł odpowiedzialności: dyscyplinarnej, cywilnej (pracowniczej), ewentualnie karnej. W celu urealnienia odpowiedzialności majątkowej bezpośrednich sprawców szkód wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej trzeba raczej, na wzór nowoczesnych rozwiązań zachodnich, ustawowo przymusić podmioty publiczne zatrudniające sprawców do występowania z roszczeniem regresowym, z naciskiem jednak na ugodowe załatwienie sporu. Przedstawiona konstrukcja postępowania prokuratorskiego poprzedzającego postępowanie cywilne opiera się na wadliwych założeniach. Projekt wprowadza zmiany w aktach prawnych tak podstawowej rangi, jak Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacja podatkowa. Taka ingerencja powinna być zawsze dobrze przemyślana, a fakt ten nie został nawet odzwierciedlony w tytule ustawy. Z projektu nie wynika w szczególności, w jakim zakresie dotyczy on odpowiedzialności za wydanie rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, gdyż w wielu miejscach odwołuje się tylko do przepisów ogólnego postępowania administracyjnego oraz do postępowania sądowo administracyjnego. Nie można tego uznać za dobrą praktykę legislacyjną. Z powyższych względów przedstawiony do recenzji projekt ustawy należy ocenić negatywnie. Opinia sporządzona na zlecenie przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zlecona 8 grudnia 2008 r. Wykonana 9 lutego 2009 r.

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r.

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji

Bardziej szczegółowo

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173, z 2016 r. poz. 178. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 967 o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 278/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Irena

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 2 listopada 2008 r. Druk nr 346 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne środki ochrony praw Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne prawo do sądu 1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Wznowienie postępowania Nadzwyczajny środek prawny Dr Ewa Pierzchała Uniwersytet Opolski Trwałość decyzji Każda decyzja administracyjna wydana w sprawie z zakresu administracji publicznej przez uprawniony

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

urzędników Odpowiedzialność Adam Makosz Łukasz Sobiech BiBlioteka

urzędników Odpowiedzialność Adam Makosz Łukasz Sobiech BiBlioteka Odpowiedzialność urzędników 1 BiBlioteka Odpowiedzialność urzędników Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R. I KZP 46/05. Wpis do wykazu, o którym mowa w art. 49a 2 zd. 2 k.k., ma charakter konstytutywny.

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R. I KZP 46/05. Wpis do wykazu, o którym mowa w art. 49a 2 zd. 2 k.k., ma charakter konstytutywny. POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R. I KZP 46/05 Wpis do wykazu, o którym mowa w art. 49a 2 zd. 2 k.k., ma charakter konstytutywny. Przewodniczący: Prezes SN L. Paprzycki. Sędziowie SN: K. Cesarz (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji Stwierdzenie nieważności decyzji Nadzwyczajny środek prawny Dr Ewa Pierzchała Uniwersytet Opolski O pojęciu nieważności Nieważność jest to instytucja procesowa nieznana w postępowaniu cywilnym, które nie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 lutego 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM BKS/DPK-134-32474/16 MR Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. P9-28/16 Nr: 32474 Data wpływu 26 kwietnia 2016 r. Data sporządzenia informacji o petycji 14 czerwca 2016 r. KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 653/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CZ 91/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2014 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. - inaczej nazywana zasadą legalizmu - jest jednocześnie zasadą naczelną, gdyż została uregulowana

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11

WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11 WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11 Przewodniczący: sędzia SN Stanisław Zabłocki Sędziowie SN: Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca), Barbara Skoczkowska. S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 544/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 czerwca 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2003 r., IV CKN 178/01. Przepis art. 429 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności Skarbu

Wyrok z dnia 21 maja 2003 r., IV CKN 178/01. Przepis art. 429 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności Skarbu Wyrok z dnia 21 maja 2003 r., IV CKN 178/01 Państwa. Przepis art. 429 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności Skarbu Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Marian

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

PRAWO URZĘDNICZE. Wykład 1. Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

PRAWO URZĘDNICZE. Wykład 1. Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski PRAWO URZĘDNICZE Wykład 1 Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Nie jest pojęciem ustawowym. Prawo urzędnicze Nie tworzy zwartego systemu norm z klarownym

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 88/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 października 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 43/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 maja 2016 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. w sprawie R. M., skazanego z art. 189 1 k.k. i art. 189

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Warszawa, 12 marca 2014 r. Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 567) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R. SNO 33/04. Przewodniczący: sędzia Wiesław Kozielewicz. Sędziowie SN: Zbigniew Strus, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

WYROK Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R. SNO 33/04. Przewodniczący: sędzia Wiesław Kozielewicz. Sędziowie SN: Zbigniew Strus, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). WYROK Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R. SNO 33/04 Przewodniczący: sędzia Wiesław Kozielewicz. Sędziowie SN: Zbigniew Strus, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie z udziałem

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska Sygn. akt V CNP 59/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 maja 2014 r. SSN Marta Romańska w sprawie ze skargi MZ A. Sp. z o.o. z udziałem zagranicznym w L. o stwierdzenie niezgodności z prawem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI

Spis treści. Przedmowa... XI Przedmowa...................................................... XI Wykaz skrótów................................................... XIII Rozdział I. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r., I CNP 1/05

Postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r., I CNP 1/05 Postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r., I CNP 1/05 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego przed dniem 1 września 2004 r. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01

Uchwała z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01 Uchwała z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01 Sędzia SN Maria Grzelka (przewodniczący), Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca), Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I BU 9/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2010 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 635/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II BP 18/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 marca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa H.P. przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zapłatę, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 września 2004 r. III PO 60/04

Wyrok z dnia 16 września 2004 r. III PO 60/04 Wyrok z dnia 16 września 2004 r. III PO 60/04 Rozpoznając odwołanie od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu 65 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Pismo procesowe. w sprawie o sygn. akt K 47/14 wyjaśniam, że zmiana art. 14 ustawy o bezpieczeństwie

Pismo procesowe. w sprawie o sygn. akt K 47/14 wyjaśniam, że zmiana art. 14 ustawy o bezpieczeństwie R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. II.511.994.2014.KŁS Trybunał Konstytucyjny Warszawa sygn. akt K 47/14 Pismo procesowe W odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BU 26/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2007 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza R.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt II BU 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 czerwca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z wniosku J. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wysokość emerytury, po

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 57/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta W. Sp. z o.o. w W. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 118/11. Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 118/11. Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 118/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 lutego 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ. Minister Spraw Wewnętrznych

Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-712621-III/12/TO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BP 8/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 88/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Sygn. akt IV KK 332/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lutego 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2000 r. Sygn. U. 5/00. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska przewodnicząca Jerzy Ciemniewski sprawozdawca Lech Garlicki

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2000 r. Sygn. U. 5/00. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska przewodnicząca Jerzy Ciemniewski sprawozdawca Lech Garlicki 194 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2000 r. Sygn. U. 5/00 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska przewodnicząca Jerzy Ciemniewski sprawozdawca Lech Garlicki po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 17/09

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 17/09 POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 17/09 Kuratorem sądowym w rozumieniu ustawowej definicji zawartej w art. 115 13 k.k., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 r., jest lege

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I BP 11/14. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo