STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA 2012 2014"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA

2 Spis treści: 1. Podstawa prawna. 2. Cele i zadania strategii. 3. Charakterystyka Gminy Pieszyce. 4. Diagnoza problemów społecznych Gminy Pieszyce z perspektywy pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. 5. Cele strategiczne i kierunki rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych. 6. Wnioski końcowe. 2

3 I. Podstawa prawna. Prawodawca ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nałożył na gminy obowiązek stworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia w swej treści powinna nawiązywać i korzystać z obowiązujących w Polsce innych aktów prawnych, w szczególności ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz programów rządowych. Chociaż prawo wspólnotowe Unii Europejskiej nie ingeruje w kompleksowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, obowiązujące w państwach członkowskich, jednakże polityka społeczna UE ujednolica narodowe polityki społeczne. W tym względzie Strategia Gminy Pieszyce jest spójna z polityką UE. Założenia strategii tworzą także warunki do realizacji projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, szczególnie przeciwdziałaniu i zwalczaniu długotrwałe utrzymującego się bezrobocia, sprzyjaniu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stworzeniu odpowiednich warunków do życia rodziny z naciskiem na problemy ją dotykające. Strategia rozwiązywania problemów społecznych wyszczególnia i charakteryzuje także środki i narzędzia oddziaływania, stosowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach przy rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów. Jest spójna ze Strategią Rozwoju Gminy Pieszyce. II. Cele i zadania strategii. Misja strategii. Głównym zadaniem Strategii jest doprowadzenie do harmonijnego rozwoju poprzez wyrównanie szans społecznych mieszkańców gminy, dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów działających w obszarze polityki społecznej gminy. Będzie ona stanowić fundament do realizacji wzorów interwencji społecznych w celu poprawy tych stanów rzeczy i zjawisk występujących w obrębie społeczności zamieszkującej Gminę Pieszyce, które oceniane są negatywnie. Miniony czas funkcjonowania państwa odchodzący od opiekuńczego wpłynął na pojawianie się takich zjawisk jak rozwarstwienie społeczne, czyli zjawisko zróżnicowania 3

4 społeczeństwa pod względem pewnych cech, marginalizacja (wykluczenie) wielu jednostek i grup społecznych, obniżenie standardu życia polskich rodzin a także nierówności społeczne w dostępie do pracy, edukacji, kultury oraz lecznictwa. Zjawiska te występujące na terenie kraju w różnej skali i różnym natężeniu występują także na terenie Gminy Pieszyce. Fundamentalnym sposobem na ich zapobieganie powinna być efektywna polityka państwa, a w szczególności samorządu terytorialnego. Globalnie akceptowanymi wartościami polityki społecznej, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w lokalnej strategii polityki społecznej Gminy Pieszyce, są: - prowadzenie bieżących działań osłonowych oraz przewidywanie występowania zagrożeń, czyli gwarancja dochodów i usług na wypadek pojawienia się tzw. ryzyka socjalnego (choroba, bezrobocie, inwalidztwo, bezdomność, itp.), - inwestycja w człowieka i wiara w jej skuteczność, tzn. tworzenie równych szans rozwoju dla ludzi, - życie rodzinne uznanie rodziny za podstawową instytucję społeczną, gdyż polityka społeczna jest polityką prorodzinną, - uregulowanie sytuacji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego i zawodowego, - ograniczenie uzależnień (alkoholizm, narkomania), szczególnie u młodzieży, - obniżenie przestępczości (zwłaszcza nieletnich), oraz zmniejszenie odsetek rodzin patologicznych Założenia, które wpisano w zakres wyznaczonych do realizacji celów, uwzględniają poza potencjałem społecznym także potencjał ekonomiczny Gminy Pieszyce. Natomiast realizacja założeń strategii rozwiązywania problemów społecznych powinna w efekcie wpłynąć na intensyfikację roli rodziny, jako wspólnoty podstawowej, ograniczenie procesu jej rozkładu, minimalizację zjawiska skrajnej biedy i wykluczenia społecznego. Przygotowując strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Pieszyce, przyjęto typ strategii, w której wskazano na rozwiązanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem specyfiki Gminy. 4

5 Opracowanie strategii oparto na: - danych statystycznych z GUS - danych uzyskanych od władz lokalnych w tym Urzędu Miasta Pieszyce i jednostek podległych - opracowaniach przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, - konsultacjach społecznych i analizie istniejącej sytuacji Gminy Pieszyce. Misją strategii jest wyrównanie szans życiowych mieszkańców Gminy Pieszyce poprzez: - zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza przez osoby słabiej wykształcone, - stworzenie dostępu do jak największej liczby form życia społecznego dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych - pomoc osobom niezamożnym podnoszenie standardu życia ich rodzin, - stworzenie szerokiego dostępu do służby zdrowia oraz prowadzenie działań profilaktyki zdrowotnej, zapobieganie oraz zwalczanie patologii życia społecznego oraz pomoc rodzinie 5

6 III. Charakterystyka Gminy Pieszyce. Gmina Pieszyce to jedna z gmin miejskich województwa dolnośląskiego, położona w południowej jego części, w powiecie dzierżoniowskim, u podnóża Gór Sowich. Swoim obszarem miasto i gmina Pieszyce obejmuje około 64 km 2, co stanowi 0,32% powierzchni województwa dolnośląskiego. Obszar gminy w największym stopniu przeznaczony jest na użytki rolne (ok.50%), lasy i grunty leśne (ok.42%), pozostałe grunty i nieużytki stanowią ok.8% powierzchni całkowitej. Do gminy należą cztery sołectwa: Kamionki, Piskorzów, Bratoszów i Rościszów. Gmina sąsiaduje z gminami: Bielawa, Dzierżoniów, Walim, Nowa Ruda i Świdnica. Granice gminy określa mapa gminy. 6

7 Gmina Pieszyce jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego. Siedzibą władz gminy jest miasto Pieszyce, zajmujące ponad 13% powierzchni gminy. Gmina jest organem założycielskim i prowadzącym dla jednostek organizacyjnych działających w jej obrębie. Do zakresu gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Według danych statystycznych w roku 2011 Gmina Pieszyce zamieszkała była przez osób, co w porównaniu do roku 2010, kiedy to teren Gminy zamieszkiwał osoby ukazuje wzrost zaludnienia o 3,75%. W roku 2009 zaludnienie Gminy ukształtowało się na poziomie osoby, a w roku 2008 osiągnęło osób. Wielkości te pokazują w każdym następnym roku wzrost liczby mieszkańców. Na przekrój ludności względem płci w roku 2011 składa się większa, bo 4830 liczba kobiet w odniesieniu do mężczyzn, których statystyki kształtują na poziomie osób. Analogicznie rok 2010 to kobiety, a to liczba mężczyzn zamieszkujących Gminę Pieszyce; rok 2009 kobiety 4 481, mężczyźni Rok 2008, kiedy to liczba mieszkańców Gminy wyniosła osoby, osób stanowiły kobiety. Najliczniejsza grupa mieszkańców w roku 2011 w przekroju wieku społeczeństwa to wiek aktywności zawodowej, czyli rok życia. W tej grupie znalazło się więcej mężczyzn niż kobiet, odpowiednio i osób, co stanowi ponad 62% liczebności społeczeństwa w roku Natomiast w liczebności ludności Gminy Pieszyce w roku 2011 (9 216 osób) 16,30% stanowi grupa osób starszych, co liczbowo odpowiada osobom. W roku 2010 odsetek 7

8 procentowy osób starszych w ogólnej liczbie osób zamieszkujących tereny Gminy wyniósł 15,60% (1 386 osób). W roku 2009 oraz roku 2008 także nastąpił wzrost liczby mieszkańców Gminy zaliczanych wiekowo do grona osób starszych: osób, a osób. Porównanie tej wartości na przełomie lat uwidacznia proces starzenia się społeczeństwa, a w konsekwencji narastanie problemu dotyczącego profilaktyki i opieki nad osobami starszymi. Gmina miejska Pieszyce to jednostka samorządowa nastawiona w swym rozwoju na korzyści dla społeczeństwa lokalnego, określająca kierunki działania sprzyjające poprawie funkcjonowania środowiska lokalnego, a tym samym stworzenia jej mieszkańcom optymalnych warunków rozwoju. Umiejętność wykorzystania przez władze gminne z jej położenia naturalnego, stawia ją w szeregu gmin atrakcyjnych do zamieszkania a stale prowadzone działania mające na celu pozyskanie funduszy unijnych przede wszystkim w celu odbudowy i rozwoju infrastruktury lokalnej wpływają na jej wizerunek. Niskie podatki, dobry dostęp do przedszkoli i szkół podstawowych ( edukacji) oraz ochrony zdrowia, mogą wpłynąć na wzrost budownictwa indywidualnego. IV. Diagnoza problemów społecznych Gminy Pieszyce z perspektywy pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. Problemy społeczne to pojęcie szeroko rozumiane w każdym społeczeństwie, obejmuje ono bowiem zachowania, zjawiska i procesy społeczne dostrzegane przez elementy tego społeczeństwa jako istotne sprawy wymagające podjęcia praktyk mających na celu przeciwdziałanie, ograniczenie a także rozwiązanie tychże problemów. Pod nazwą problemów społecznych mieszczą się te zjawiska, które postrzegane są i odczuwalne przez znaczącą część społeczeństwa. Ciężko jednoznacznie określić, co mieści się w ramach problemów społecznych. Podlegają one przewartościowaniu i zmianie wraz ze zmianami zachodzącymi w danym społeczeństwie. Cała paleta problemów społecznych obejmuje powiązane ze sobą aspekty, w związku z tym jeden problem wynika z drugiego. Zatem podstawą do pojawienia tego typu problemów w odniesieniu do społeczeństwa gminy Pieszyce jest bezrobocie. 8

9 Bezrobocie, które występuje na terenie gminy jak i w całym regionie jest zjawiskiem, które odnosi się do szerokich kręgów społecznych. Z doświadczenia i wiedzy władz gminnych wynika, że bezpośrednim i najbardziej widocznym skutkiem bezrobocia jest obniżenie standardu materialnego rodziny, co z kolei wymusza konieczność korzystania z pomocy społecznej. Mniej widoczne, ale nie mniej zagrażające spójności życia rodzinnego są skutki psychologiczne. Bezrobocie powoduje zmianę sytuacji społecznej i emocjonalnej całej rodziny, bez względu na wiek jej członków. Częstym zjawiskiem mu towarzyszącym jest izolacja społeczna, kiedy to ograniczone zostają kontakty interpersonalne wszystkich członków rodziny bezrobotnego zarówno ze znajomymi, jak i z dalszą rodziną. Bezrobocie burzy klimat życia rodzinnego, wpływa niszcząco na pełnienie przez rodzinę jej podstawowych funkcji, na realizację określonych zamierzeń, zadań i planów życiowych. Najbardziej bolesnym aspektem bezrobocia jest zagrożenie bezpiecznej egzystencji własnej rodziny. Brak pracy ma negatywny wpływ na ekonomiczną funkcję rodziny. Powoduje jej szybką degradację, potęguje biedę i rozszerza sferę ubóstwa. Skutkiem bezrobocia w rodzinie bywa także osłabienie autorytetu rodziców. W opinii dzieci, zwłaszcza nastolatków, taka sytuacja jest przejawem braku zaradności, nieumiejętności dostosowania się do nowej rzeczywistości społeczno - ekonomicznej czy życiowego nieudacznictwa. Powoduje to zachwianie systemu wartości młodego pokolenia i obniżenie w hierarchii takich wartości jak wykształcenie, uczciwa praca, solidarność. Zachwianie autorytetu rodziców oznacza także naruszenie spójności rodziny i może przynieść niebezpieczne konsekwencje społeczne. Długotrwałe bezrobocie z psychologicznymi jego konsekwencjami prowadzi do poszerzania się obszarów ubóstwa, w dalszej kolejności do zjawisk społecznie niepożądanych oraz do marginalizacji i wykluczenia społecznego. Jednym z kluczowych priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym. Do najpilniejszych zadań w tym zakresie należy przeciwdziałanie bezrobociu. Pomoc ta musi pozwalać na wyprowadzenie rodzin z trudnej sytuacji życiowej i zapobiegać ich marginalizacji. Służyć temu mają różnorodne formy aktywizacji zawodowej, skierowane szczególnie do zagrożonych bezrobociem. Wzrost liczby bezrobotnych świadczeniobiorców powoduje przyrost ilości zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększenie puli wydatków na udzielanie pomocy. Sytuacja taka wymusza również konieczność dostosowania dotychczasowych form działania do nowych potrzeb. Ponieważ możliwości budżetu państwa 9

10 i samorządu lokalnego są ograniczone, podstawowego znaczenia w pomocy w wychodzeniu z bezrobocia nabiera praca socjalna, która przyjmuje zróżnicowane formy. Konieczne jest także prowadzenie intensywnej pracy socjalnej, której celem będzie kształtowanie u bezrobotnych odpowiedzialności za swój los i umiejętności przystosowania się do samodzielnego życia w obecnej rzeczywistości. Szczególny nacisk należy położyć na uczenie prowadzenia gospodarstwa domowego w nowej sytuacji, racjonalnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi oraz planowanie najbliższej przyszłości własnej rodziny. Z danych przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie na dzień 31 grudnia 2011 liczba osób bezrobotnych w Gminie Pieszyce wyniosła 605 osób, w tym 442 osoby nie miały prawa do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Na koniec roku 2010 liczba osób bezrobotnych Gminy Pieszyce wynosiła 750 osób, więc można zauważyć tendencję spadkową omawianej wielkości. Według danych PUP w Dzierżoniowie najczęstszy wiek bezrobotnych mieszkańców Gminy Pieszyce to rok życia, a statystyczny poziom wykształcenia zasadnicze zawodowe. Kolejnym problemem natury społecznej występującym w gminie Pieszyce jest widoczna bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnego potomstwa wiąże się z takimi nieprawidłowościami rodziny, jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc domowa. Ponadto problemy występujące w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych uwidaczniają się w takich sytuacjach jak: trudności adaptacyjne, niedojrzałość emocjonalna, niezaradność w codziennym prowadzeniu gospodarstwa domowego, nasilające się problemy w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży ( zachowania konfliktowe, buntownicze, agresywne), łamanie przez młodzież zasad i obyczajów ogólnie panujących. Z punktu widzenia środków wychowawczych stosowanych względem problemów występujących w rodzinie stosuje się je głównie względem rodzin z dziećmi pobierającymi naukę w szkole, w tym mającymi trudności wychowawcze. W przypadku trudności nauce pomoc dziecku i rodzinie oferuje szkoła, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i specjaliści z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Oferują pomoc w formie zajęć wyrównawczych, pogadanek i konsultacji. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, terapia osób zagrożonych uzależnieniami, ćwiczenia rehabilitacyjne, terapia rodzin, treningi, warsztaty oraz udzielane różne formy pomocy indywidualnej i grupowej. Częściową opiekę nad dzieckiem zagrożonym dysfunkcją 10

11 rodziny oferują placówki oświatowe: ogniska wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii dla młodzieży, świetlice profilaktyczno - wychowawcze dla uczniów z zaburzeniami zachowania, ośrodki szkolno - wychowawcze dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. W stosunku do rodziców niewłaściwie sprawujących opiekę przewidziano odpowiednie środki prawno - instytucjonalne. Mają ono służyć zapewnieniu dziecku normalnego dzieciństwa i warunków rozwoju psychofizycznego. Należy jednak w działaniach pomocowych założyć, że nie wystarczy zajmować się tylko dziećmi w celu poprawienia ich funkcjonowania, lecz całą rodziną, która potrzebuje wszechstronnej diagnozy i pomocy. Mając na uwadze dobro dziecka i rodziny należy pamiętać, że pomoc powinna być wczesna i mieć charakter profilaktyczny, ochronny i aktywizujący jednostkę lub rodzinę do poszukiwania samodzielnych rozwiązań. Opieka i pomoc powinny być zorganizowane w środowisku bliskim dziecku; w rodzinie, w szkole tak, aby umożliwiały mu wzrastanie i rozwój w naturalnych warunkach społecznych. Ponadto w przypadku udzielenia pomocy należy zakładać stopniowe zmniejszanie jej intensywności, zmianę charakteru pomocy z intencyjnej na stymulującą i wspierającą. W celu poprawy warunków prowadzenia gospodarstw domowych w Gminie Pieszyce udzielana jest pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych. W roku 2011 pomocy takiej udzielono razy na łączna kwotę ,80. Relatywnie w roku 2010 pomocy takiej udzielono razy nadłączną kwotę ,71. Alkoholizm, jako kolejny problem społeczny, jest problemem całej rodziny. Prowadzi do przemocy i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania biologicznego i emocjonalnego wszystkich członków rodziny. Człowiek uzależniony szkodzi nie tylko sobie, swoim bliskim ale także osobom nie związanym z nim więzami rodzinnymi. Skuteczna pomoc osobom rodzinom z problemami alkoholowymi polega na umożliwieniu ludziom dotkniętym tą chorobą podjęcia leczenia. Poważnym problemem w podejmowaniu działań przez pracowników pomocy społecznej w tym kierunku jest bierna postawa ludzi uzależnionych od alkoholu. Podopieczni ci mają w większości postawy roszczeniowe, utrzymują bowiem, że jeżeli nie pracują, to właśnie pomoc społeczna ma obowiązek ich utrzymać. Są przekonani, że ich uzależnienie spowodowane jest czynnikami zewnętrznymi, nie chcą pogodzić się z myślą, że to właśnie oni decydują o swojej sytuacji życiowej. Wielu podopiecznych ośrodka, u których pracownik socjalny podejrzewa problem alkoholowy, zaprzecza, że alkohol ma jakikolwiek wpływ na jakość prowadzonego przez nich życia. Bardzo ważnym 11

12 skutkiem nadużywania alkoholu jest pogarszanie się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodziny. Nie bez znaczenia jest wpływ alkoholizmu rodzica na rozwój dzieci, które żyją w atmosferze ciągłego niepokoju, lęku i napięcia. Uczą się destrukcyjnych dla siebie i otoczenia zachowań. W wyniku niełatwych doświadczeń życiowych grozi im dezintegracja osobowości, wyrażająca się w różnego typu zaburzeniach emocjonalnych. Prowadzone badania wśród społeczności ukazują, że co najmniej u 50 % chorych na nerwicę dzieci źródłem choroby jest alkoholizm jednego z rodziców. Panuje ogólne stwierdzenie, że alkoholizm zarówno w życiu jednostki jak i w życiu społecznym zawsze powoduje straty i nieodwracalne zmiany. Dlatego tak ważnym kierunkiem działania, takich instytucji jak Ośrodki Pomocy Społecznej jest wspierani rozwoju życia dzieci funkcjonujących w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, oraz o ile to możliwe - stymulowanie społeczności lokalnej do prowadzenia zdrowego trybu życia. Następnym istotnym problemem jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Obserwacje pracowników tej instytucji pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy osób jest bardzo trudna. Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie z ograniczonymi możliwościami oprotezowania i zakupu sprzętu ułatwiającego komunikowanie się i samoobsługę, kosztowną i trudno dostępną rehabilitacją. Dużym problemem są także bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej jak i w budynkach użyteczności publicznej. Bariery te nie tylko utrudniają, ale niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu. Choroba i niepełnosprawność to czynniki, które prowadzą do pogorszenia kondycji finansowej każdej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno zawodową i miejsce zamieszkania. Sytuacja taka to z jednej strony efekt wydatków na leczenie, rehabilitację i różnego typu świadczenia będące udziałem rodzin, w których żyją osoby z ograniczoną przez chorobę sprawnością; z drugiej strony przyczyną jest ograniczenie dochodów - utrata pracy i renta inwalidzka osoby niepełnosprawnej oraz ograniczenie aktywności zawodowej i możliwości zarobkowych innych członków rodziny zobowiązanych do świadczeń opiekuńczych. Dlatego tworzenie odpowiednich warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej to szeroka paleta działań i zadań w obliczu których stają władze lokalne. Starzenie się społeczeństwa i pomoc osobom starszym to kolejny problemem życia społecznego, powszechny w każdej społeczności. Dotyka on także mieszkańców gminy 12

13 Pieszyce. Rola i pozycja człowieka starego w nowoczesnym, zmodernizowanym społeczeństwie bardzo się zmieniła. Należy pamiętać o tym, że starzenie się jest procesem, dlatego nie powinien to być czas nagłego wycofania się z lokalnego życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego, ponieważ prowadzi to do osamotnienia i izolacji. Ludzie starzy stanowią w społeczeństwie liczną grupę, dlatego ich potrzeb nie można zmarginalizować czy pominąć. Przedłużanie się życia ludzkiego, zmiany biologiczne i psychiczne określają konieczność pomocy ze strony osób trzecich. Mając na uwadze strukturę rodzin, które nie są w pełni umiejętne w zaspokojeniu potrzeb swoich najstarszych członków, istnieje potrzeba funkcjonowania sprawnego systemu pomocy, który będzie uwzględniał zaspokojenie najważniejszych potrzeb ludzi starych, zwłaszcza w ich środowisku lokalnym. Ogólna dostępność do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych, a także intelektualnych i zdrowotnych ułatwia życie ludziom starszym i wydłuża okres ich samodzielności społecznej. Proces starzenia się jest nieunikniony, stwarza to zatem konieczność podjęcia przez społeczeństwo wielu zadań, także tych w ramach pomocy społecznej w ujęciu instytucjonalnym. Poszerzenie form pomocy ma na celu utrzymanie osoby starszej w jej dotychczasowym środowisku oraz zahamowanie tendencji wzrostowej liczby osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej. Uwzględniając specyfikę środowiska osób starszych w obecnych czasach istnieje konieczność stworzenia systemu, który będzie uwzględniał ich najważniejsze potrzeby i gwarantował godne warunki życia. Podejmowanie prac przez Ośrodek Pomocy Społecznej mających na celu wspieranie osób i rodzin w działaniach zmierzających do zaspokojenia najważniejszych potrzeb, rozpoznawania i rozwiązywania istniejących problemów społecznych to obowiązek nałożony przez ustawodawcę. Określone działania umożliwiają realizację funkcji instytucji pomocy społecznej, a umiejętność ukierunkowania podejmowanych w tym zakresie działań wpływa na poprawę warunków środowiska lokalnego, rozumianego jako środowiska funkcjonowania rodziny. V. Cele strategiczne i kierunki rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych. 13

14 POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM W PRZEKWALIFIKOWANIU SIĘ ORAZ W ZNALEZIENIU PRACY Cel: 1. Zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się bezrobocia oraz udzielenie wsparcia dla osób i ich rodzin pozostających bez pracy Kierunki rozwiązywania problemów: 1. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w zakresie monitorowania i rozwiązywania zjawiska bezrobocia na terenie Gminy Pieszyce. Stosowanie zatrudnienia inwestycyjnego: a. organizowanie prac społeczno użytecznych b. promowanie szkoleń c. prace interwencyjne d. roboty publiczne 2. Objęcie praca socjalną osób długotrwale bezrobotnych, w celu zachęcenie ich do systematycznego poszukiwania pracy. Należy tu położyć nacisk na udzielenie osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy w zakresie: poradnictwa, zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania pracy oraz sposób aktywizacji zawodowej. 3. Objęcie pomocą materialną rodziny dotknięte problemem bezrobocia. 4. Podejmowanie działań mających za zadanie wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości na rzecz młodzieży szkolnej i dzieci. 5. Tworzenie na terenie gminy klimatu sprzyjającego potencjalnym inwestorom, mogącym stworzyć nowe miejsca pracy dla lokalnego społeczeństwa. 14

15 6. Poprawa dostępności komunikacyjnej pozwalającej na podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. 7. Bieżący monitoring ofert programowych i możliwość opracowania projektów mających na celu rozwiązanie problemu bezrobocia, w szczególności wśród kobiet i osób długotrwale bezrobotnych. 8. Wzmocnienie systemu edukacyjnego gminy poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół i przedszkoli gminnych. 9. Pozyskiwanie środków unijnych na aktywizację długotrwale bezrobotnych i ich przekwalifikowanie. BUDOWA SYSTEMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Cel: 1. Zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych. 2. Zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie istniejących. 3. Podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania takim zjawiskom. Kierunki rozwiązywania problemów: 1. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacji związanej z alkoholem. 2. Wdrożenie stosownych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. 3. Budowanie skutecznych form kontroli społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu. 15

16 4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywani problemów alkoholowych. Rozpropagowanie działań podejmowanych w okolicznych gminach. 5. Przeciwdziałanie przemocy domowej w rodzinie poprzez doskonalenie procedury Niebieskiej karty, utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia działań w zakresie poradnictwa i interwencji w obliczu problemu przemocy. 6. Skuteczne organizowanie leczenia przeciwalkoholowego, tworzenie grup wsparcia dla rodzin współuzależnionych. W w/w zakresie kierunki i cele działań są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych. WYRÓWNANIE SZANS RODZIN W DOSTĘPIE DO GODNEGO ŻYCIA I PEŁNEGO ROZWOJU. NIWELOWANIE DYSFUKCJI RODZINY. Cel: 1. Wyrównanie szans rodzin w dostępie do godnego życia, pomoc w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych. Kierunki rozwiązywania problemów: 1. Zapewnienie schronienia i mieszkań socjalnych dla osób i rodzin w szczególnej sytuacji życiowej; a. adaptacja niewykorzystanych budynków na cele budownictwa socjalnego b. pomoc mieszkańcom w poprawie warunków mieszkaniowych, w tym dopłaty do czynszów i kosztów eksploatacji. 16

17 2. Pomoc materialna osobom o niskim dochodzie; a. popraw procesu diagnozowania problemów społecznych przy pomocą służby zdrowia, szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych. b. zabezpieczenie posiłków dla mieszkańców gminy o niskim dochodzie, szczególnie dzieci. c. organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. 3. Wspieranie rodzin wielodzietnych. a. kształtowanie bazy przedszkolnej. b. organizowanie dokształcania dla dzieci szczególnie uzdolnionych z rodzin ubogich (przy udziale środków zewnętrznych). 4. Zapobieganie i zwalczanie problemów rodziny poprzez szybka i skuteczna interwencję pracowników socjalnych we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Gminie. 5. Wspieranie rodzin w funkcjach wychowawczych; a. rozwój poradnictwa rodzinnego i psychologicznego b. organizowanie zajęć pozalekcyjnych na terenach szkolnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży c. wzmocnienie kulturalnej oraz sportowo - rekreacyjnej atrakcyjności Gminy poprzez zagospodarowanie w miarę możliwości terenów na wielofunkcyjne boiska sportowo rekreacyjne d. wspieranie organizacji pozarządowych w celu zwiększenia działań mających na celu prowadzenie zajęć przeciwdziałających dysfunkcjom 6. Systematyczne współpraca z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze względu na położenie Gminy, a w szczególności z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi dla dzieci i młodzieży. 17

18 7. Systematyczne współdziałanie z placówkami oświatowymi w celu bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży, a w szczególności przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom. 8. Wspieranie działań mających na celu funkcjonowanie świetlic sołeckich zapewniających rozrywkę dzieciom i młodzieży. 9. Wdrażanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego. 10. Ograniczenie rozwoju zjawiska wykluczenia społecznego członków rodzin osób długotrwale bezrobotnych. 11. Funkcjonowanie punktu konsultacyjno informacyjnego dla rodzin osób uzależnionych. WYRÓWNANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STARSZYCH I CHORYCH. Cele: 1. Podejmowanie działań skutkujących wyrównaniem warunków życia osób niepełnosprawnych, starszych i chorych. 2. Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym. 3. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym i niepełnosprawnym. 4. Promocja zdrowia. Kierunki rozwiązywania problemów: 1. Likwidacja barier architektonicznych i społecznych; 18

19 a. w miarę możliwości budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w miejscach publicznych, współpraca z PFRON. b. docieranie do osób niepełnosprawnych i chorych z pełną informacją o ważnych dla Gminy działaniach, akcjach i wydarzeniach. 2. Aktywizacja osób niepełnosprawnych i chorych, poprzez rozszerzenie działalności organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych oraz organizacja imprez okolicznościowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych i starszych. 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 4. Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych w miejscu ich zamieszkania w szczególności poprzez uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. 5. Wspomaganie rodziców dzieci niepełnosprawnych od jak najwcześniejszego momentu; a. pomoc w organizacji warunków lokalowych b. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w ramach działalności służby zdrowia i pomocy społecznej c. umożliwienie rozwoju intelektualnego i dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym d. wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 6. Pomoc i wsparcie na rzecz osób będących opiekunami osobami niepełnosprawnymi (wsparcie ubiegania się o pomoc z instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi). 19

20 7. Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu tworzenie wyspecjalizowanego wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym; a. promowanie idei wolontariatu, pozyskiwanie chętnych wolontariuszy i organizowanie szkoleń przy współpracy z instytucjami społecznymi. 8. Zapewnienie podstawowej opieki medycznej z szerokim dostępem dla obywateli; a. organizowanie akcji profilaktycznych i promocji zdrowia b. dostęp do punktów medycznych w szkołach i przedszkolach c. organizowanie akcji profilaktycznych alkoholowych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. d. organizacja warsztatów terapii zajęciowej. VI. Wnioski końcowe Do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Działania określone w niniejszej strategii są zadaniami ogólnospołecznymi i ważnym elementem polityki społecznej Gminy Pieszyce. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Pieszyce an lata nakreśla długofalowe działania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać w ramach własnych zasobów i możliwości. Dokument ten także charakteryzuje istniejące w społeczeństwie Gminy Pieszyce problemy, określa cele ich zapobiegania oraz narzędzia i kierunki ich niwelowania. Działania organizowane na rzecz społeczności lokalnej w celu poprawy jej warunków bytu, należą do kierunków funkcjonowania nie tylko Lokalnych Władz Gminnych i Ośrodka 20

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/11 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 29 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/37/11 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 29 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/37/11 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2017 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. CELE OPERACYJNE Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujacych korzystanie z pomocy społecznej.

II. CELE OPERACYJNE Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujacych korzystanie z pomocy społecznej. Załącznik do uchwały Nr XXX/156/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2006 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006 2010 W S T Ę P Pomoc społeczna jest podstawowym instrumentem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator

Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator Grupa problemów Cel Szczegółowy realizator środki Termin realizacji Przeciwdziałanie bezrobociu Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/144/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XVII/144/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XVII/144/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warce z dnia GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA 2012-2014 I. WSTĘP Jedną z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie jest rodzina. Jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata Załącznik do Uchwały nr XXXIX/431/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest pierwszym, najważniejszym

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do UCHWAŁY XXXI/ 215 /14 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Wprowadzenie 1. 1. Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/96/04 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 4 lutego 04 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 04-06 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO. z dnia 28 marca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO. z dnia 28 marca 2013r. UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rojewo na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały XX/100/16 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18.03.2016r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE Do zadań własnych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Brzeżno na lata 2016 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA I. WSTĘP Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata jest strategicznym dokumentem Gminy Kamienna Góra opracowanym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXXVII/457/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do uchwały Nr XL/357/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II. Diagnoza środowiska i problemu III. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r.

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r. POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007 RADZIEJÓW 2002 r. 1 WSTĘP Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa przyniosła szereg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/II/14 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 11/II/14 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 11/II/14 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo