GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK"

Transkrypt

1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. 3. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych oraz zapobieganie powstawaniu nowych. 4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 5. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 6. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia. 7. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 8. Zwiększenie poziomu integracji społeczności lokalnej Zadania pomocnicze: 1. Zmiana obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych i innych używek; 2. Propagowanie trzeźwości we wszystkich dziedzinach życia; 3. Równoczesne, stałe podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców i innych osób zajmujących się zawodowo dziećmi i młodzieżą; 4. Zmniejszenie szkód spowodowanych piciem alkoholu przez ograniczenie jego dostępności na terenie gminy Przytoczna i poprzez pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin; 5. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii, wspieranie funkcjonowania placówek odwykowych, których pacjentami są mieszkańcy gminy Przytoczna (Klub Abstynenta Ania, Punkt informacyjno - konsultacyjny, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) 6. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Placówki oświatowe. 3. Organizacje pozarządowe, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 4. Punkt Informacyjno Konsultacyjny. 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Źródło finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W większości zadania te obejmują: I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 1. Realizacja programów dla osób uzależnionych i ich rodzin. 2. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej. 3. Prowadzenie przez terapeutę terapii indywidualnej i grupowej, porady, pomoc terapeutyczna i psychologiczna, rozmowy konsultacyjne i motywujące odnośnie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. 4. Porady informacyjne i terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Przytoczna. 5. Organizowanie spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 1. Zakup literatury fachowej pomocnej przy realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową, materiałów informacyjnych i edukacyjnych, prenumerata czasopism (książki, broszury, plakaty, czasopisma i inne). 2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Komisariatem Policji w Skwierzynie oraz Powiatową Komendą Policji w Międzyrzeczu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami zakładów opieki zdrowotnej, Sądem Rejonowym, jednostkami oświaty oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej. 3. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, kierowanie na badania przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizują nieletnich, albo systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny, oraz kierowanie do sądu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania leczeniu odwykowemu (opłaty sądowe, opinie biegłego). 4. Współpraca ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach i Ciborzu, z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii i Uzależnień w Zielonej Górze oraz z Izbą Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp.

3 5. Kierowanie osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na szkolenia i inne formy spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji. 6. Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1) Finansowanie konkretnych programów profilaktycznych, terapeutycznowychowawczych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. 2) Udział w kampanii profilaktycznej Zachowaj trzeźwy umysł. 3) Finansowanie przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych w ramach Dnia Dziecka. 4) Finansowanie działań profilaktycznych w ramach organizowanych zabaw andrzejkowych, mikołajek, spotkań opłatkowych, mających podłoże profilaktyczne. 5) Organizowanie i finansowanie spektakli profilaktycznych, konkursów, dofinansowanie warsztatów szkoleniowo-profilaktycznych, zajęć sportowych, kółek zainteresowań, wyjazdów na imprezy kulturalne, na basen oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny. 6. Finansowanie prowadzenia świetlic wsparcia dziennego dla dzieci, które działają przy szkołach i w świetlicach wiejskich. Formy pracy środowiskowej: pomoc w organizowaniu spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież zagrożoną patologią społeczną w świetlicach wsparcia dziennego, z elementami socjoterapii oraz możliwością dożywiania tych dzieci. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, pomoc w nauce, zajęcia korekcyjne, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, stała współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i szkołami. zakup materiałów, art. papierniczych, biurowych, gier, sprzętu sportowego zakup środków czystości 7. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach, biwakach, wycieczkach, koloniach, których program obejmuje zajęcia z elementami profilaktycznymi, socjoterapeutycznymi, dofinansowanie ferii zimowych. 8. Tworzenie nowych placów zabaw i doposażenie już istniejących na terenie gminy mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia. IV. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

4 1. Wspieranie działań podejmowanych przez inne instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły i osoby fizyczne mające wyraźne odniesienie profilaktyczne. 2. Udzielanie pomocy kuratorom sądowym, asystentom rodziny wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu. 3. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 4. Udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego stowarzyszeniom zgodnie z zasadami określonymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz innych grup zawodowych. 2. Prowadzenie szkoleń wobec sprzedawców napojów alkoholowych (oraz uczniów przygotowujących się do zawodu sprzedawcy) w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz prowadzenia procedury interwencji profilaktycznej wobec niepełnoletniego klienta 3. Kontrola przestrzegania zasad określonych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. 4. Kontrolę przeprowadzają: upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy Przytoczna, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5. Zakres kontroli obejmuje: zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnym zezwoleniem, przestrzeganie warunków zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przestrzeganie warunków, zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych przez Radę Gminy Przytoczna. Kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzane są przez przynajmniej dwie osoby bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego. 6. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli mają prawo do: wstępu na teren nieruchomości, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w dniach i godzinach prowadzenia działalności, żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazywania zezwoleń. 7. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej, bądź wyznaczonej. 8. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z ewentualnym wnioskiem przekazuje się niezwłocznie do organu wydającego zezwolenie oraz do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5 10. Na podstawie protokołu kontroli organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, a jeżeli mogą one stanowić podstawę do cofnięcia zezwolenia wszczyna postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia. VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej ''Komisją'' przysługuje wynagrodzenie za udział w jednym posiedzeniu Komisji; przewodniczący 130 zł /brutto/ członkowie komisji 100 zł /brutto/ udział w spotkaniach indywidualnych, rozmowach motywujących z osobami uzależnionymi i osobami stosującymi przemoc w rodzinie dla członka komisji - 80zł /brutto/ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 przysługuje, jeżeli członek Komisji uczestniczył w całym posiedzeniu, to znaczy od jego otwarcia, aż do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego komisji. 3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej do protokołu posiedzenia. 4. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu. W 2014 roku planowana wysokość dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniesie ,00 zł.

6 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Plan na 2014 r. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług 4390 telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej Zakup usług-ekspertyz, analiz, opinii 300, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600, Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych Zakup energii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe , ,00 200,00 400,00 RAZEM: ,00

7

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach.

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach. 1 Załącznik do uchwały nr XXII/384/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. I. Opis sytuacji. 1. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo