ETAP PISEMNY. Czerwiec Powodzenia! 714[03]-0X-122. Czas trwania egzaminu 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: z cz ci II 20 pkt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP PISEMNY. Czerwiec 2012. Powodzenia! 714[03]-0X-122. Czas trwania egzaminu 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: z cz ci II 20 pkt."

Transkrypt

1 Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy zawodu: 714[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, ETAP PISEMNY wpisz swoj dat urodzenia, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny sk ada si z dwóch cz ci. Cz I zawiera 50 zada, cz II 20 zada. 4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie uzyskasz 1 punkt. 5. Aby zda etap pisemny egzaminu, musisz uzyska co najmniej 25 punktów z cz ci I i co najmniej 6 punktów z cz ci II. 6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Dla ka dego zadania podane s cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy uk ad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 714[03]-0X-122 Czerwiec 2012 Czas trwania egzaminu 120 minut Liczba punktów do uzyskania: z cz ci I 50 pkt. z cz ci II 20 pkt. 9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter - np. gdy wybra e odpowied A : 11. Staraj si wyra nie zaznacza odpowiedzi. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied, otocz j kó kiem i zaznacz odpowied, któr uwa asz za poprawn, np. 12. Po rozwi zaniu testu sprawd, czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadzi e wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART ODPOWIEDZI Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 Zadanie 1. Stosowane w lakiernictwie ciecze o niskiej temperaturze wrzenia i du ej lotno ci, to A. sykatywy. B. pigmenty. C. rozpuszczalniki. D. plastyfikatory. Zadanie 2. Farb nazywa si wyrób lakierowy tworz cy pow ok A. niekryj c o wysokich walorach dekoracyjnych. B. niekryj c o niskich walorach dekoracyjnych. C. kryj c o wysokich walorach dekoracyjnych. D. kryj c o wysokich walorach ochronnych. Zadanie 3. Termin malowanie krzy owe okre la A. naniesienie warstwy pasmami prostopad ymi do pasm warstwy poprzedniej. B. wykonywanie pow oki pasmami u o onymi na kszta t litery X. C. naniesienie nowej warstwy na mokr warstw poprzedni. D. naniesienie nowej warstwy na such warstw poprzedni. Zadanie 4. Wycinek ko a chromatycznego obejmuj cy kolor czerwony, pomara czowy, ó ty, zielony, niebieski lub fioletowy opisuje A. ton. B. odcie. C. jasno. D. czysto. Cz I Zadanie 5. Sk adniki wyrobów lakierowych wywieraj wp yw na w asno ci tworzonych pow ok. Okre l, która w asno pow ok nie jest uzale niona od pigmentów. A. Dekoracyjno. B. Ochronno. C. Twardo. D. Elastyczno. Strona 2 z 17

3 Zadanie 6. Podczas malowania metod hydrodynamiczn wyrób lakierowy jest podawany do pistoletu natryskowego pod ci nieniem A. od 3 do 6 bar B. od 15 do 20 bar C. od 50 do 80 bar D. od 150 do 200 bar Zadanie 7. Lepko wyrobów lakierowych okre la si dla temperatury otoczenia wynosz cej A. 273 K B. 283 K C. 293 K D. 303 K Zadanie 8. Wyrób lakierowy, który przy przygotowywaniu do stosowania wymaga wymieszania z utwardzaczem oparty jest na spoiwach A. chemoutwardzalnych. B. termoutwardzalnych. C. termoplastycznych. D. samoutleniaj cych. Zadanie 9. Wska wyrób tworz cy pow ok wskutek przy czania tlenu z powietrza. A. Poliestrowy. B. Olejny. C. Akrylowy. D. Epoksydowy. Zadanie 10. Wykres przedstawia zale no czasu tworzenia pow ok z wyrobu lakierowego schn cego fizycznie (wskutek odparowania rozpuszczalnika) od grubo ci przy ró nych temperaturach suszenia. Wska, która pow oka wysycha a w najwy szej temperaturze. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Strona 3 z 17

4 Zadanie 11. Okre l, który z wymienionych czynników nie wp ywa na szybko procesu korozji stali. A. Stan fizykochemiczny stali. B. Wilgotno atmosfery. C. Ci nienie atmosferyczne. D. Sk ad atmosfery (zanieczyszczenia gazowe). Zadanie 12. Wska, który z wymienionych kolorów mo na uzyska przez zmieszanie dwóch kolorów podstawowych widma widzialnego. A. Zielony. B. ó ty. C. Czerwony. D. Niebieski. Zadanie 13. Krystaliczno pow oki jest wad, która charakteryzuje si wyst powaniem A. wzorów przypominaj cych uderzenia m otkiem. B. wzorów przypominaj cych zamarzni t szyb. C. widocznych cz stek zanieczyszcze. D. miejscowych zgrubie. Zadanie 14. S abe krycie stanowi wad pow oki, która objawia si A. zmniejszonym po yskiem. B. kredowaniem pow oki. C. prze witywaniem pod o a. D. brakiem adhezji. Zadanie 15. Obecno kurzu i py u na malowanej powierzchni powoduje zmniejszenie A. przyczepno ci pow oki. B. twardo ci pow oki. C. elastyczno ci pow oki. D. odporno ci pow oki na cieranie. Zadanie 16. Zanieczyszczenia t uszczowe na malowanym pod o u s przyczyn wad pow oki w postaci A. zacieków i miejscowych zmarszcze. B. utraty po ysku i kredowania. C. skórki pomara czowej. D. rybich oczek i kraterów. Strona 4 z 17

5 Zadanie 17. Przyczepno pow ok do pod o a (adhezja) zale y przede wszystkim od stanu pod o a oraz A. rodzaju spoiwa wyrobu. B. barwników organicznych. C. pigmentów nieorganicznych. D. rozpuszczalników i rozcie czalników. Zadanie 18. Przedstawione rysunki obrazuj wygl d powierzchni siatki naci przy badaniu przyczepno ci pow ok lakierowych do pod o a. Wska, rysunek przedstawiaj cy pow ok o najgorszej przyczepno ci. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 19. Postrzeganie kolorów nie zale y od A. wiat a padaj cego na obiekt. B. ci nienia atmosferycznego. C. samego obiektu. D. obserwatora. Zadanie 20. Wska elementy, których nie nale y pokrywa rodkiem ochronnym podczas konserwacji antykorozyjnej podwozia samochodu. A. Nadkola. B. Wahacze. C. T umiki. D. Spr yny spiralne. Zadanie 21. Okre l rodzaj powierzchni, któr lakiernik szlifowa papierem ciernym o ziarnisto ci 1000 przygotowuj c do natrysku wyrobem lakierowym. A. Warstwa farby podk adowej. B. Warstwa szpachlówki natryskowej. C. Warstwa kitu szpachlowego. D. Pod o e stalowe. Strona 5 z 17

6 Zadanie 22. Nowoczesne tzw. ekologiczne kabiny lakiernicze posiadaj 4 rodzaje filtrów: wst pnego oczyszczania (wst pny), dok adnego oczyszczania (sufitowy), filtr pod ogowy, filtr z tzw. sorbentem (np. w glowy). Wska filtr poch aniaj cy opary rozpuszczalników. A. Pod ogowy. B. Wst pny. C. Sufitowy. D. W glowy. Zadanie 23. W lakierniach renowacyjnych najpowszechniej stosowane s pistolety natryskowe z górnym zbiornikiem, które zasilane s materia em A. pod ci nieniem spr onego powietrza. B. pod wp ywem si elektrostatycznych. C. pod wp ywem si grawitacji. D. przez zassanie. Zadanie 24. Pomiar lepko ci umownej wyrobów lakierowych wykonuje si przy pomocy kubka Forda nr 4, którym jest naczynie w kszta cie A. walca o rednicy 4 cm i pojemno ci 100 dm 3 B. sto ka z otworem o rednicy 4 mm i pojemno ci 200 dm 3 C. walcowo-sto kowym z otworem o rednicy 4 mm i pojemno ci 100 dm 3 D. walcowo- sto kowym z otworem o rednicy 4 mm i pojemno ci 200 dm 3 Zadanie25. Zbiornik spr onego powietrza zasilaj cy instalacj lakierni wymaga A. systematycznego nawil ania wod. B. systematycznego odwadniania i odolejania. C. okresowego smarowania olejem hydraulicznym. D. okresowego smarowania olejem wrzecionowym. Zadanie 26. W celu oczyszczenia pistoletu po zako czonym natrysku nale y go A. umy rozcie czalnikiem wyrobu natryskiwanego i przedmucha spr onym powietrzem. B. umy zmywaczem do silikonów i przedmucha spr onym powietrzem. C. zanurzy w rozpuszczalniku nitro i przetrzyma ok. 15 minut. D. zanurzy w benzynie ekstrakcyjnej i przetrzyma ok. 30 minut. Strona 6 z 17

7 Zadanie 27. Na podstawie przedstawionych uproszcze rysunkowych przekrojów poprzecznych 4 elementów wykonanych ze stali wska, który element stanowi tzw. profil zamkni ty i wymaga przy zabezpieczaniu antykorozyjnym wykonania konserwacji wewn trznej. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 28. Zadaniem pow ok konwersyjnych jest A. nadanie efektownego wygl du (barwy i po ysku). B. ochrona pod o a i nadanie przyczepno ci nak adanym pow okom. C. uszczelnienie po cze blach. D. poprawienie t umienia d wi ków. Zadanie 29. Zadaniem pow ok ze szpachlówek natryskowych jest A. uzyskanie adnej barwy. B. wytworzenie wysokiego po ysku. C. wyrównanie du ych nierówno ci pod o a. D. wyrównanie niewielkich nierówno ci powierzchni. Zadanie 30. Wska, która z wymienionych farb jest odpowiednia do malowania elementów uk adu wydechowego silnika spalinowego. A. Ftalowa B. Olejna. C. Silikonowa. D. Asfaltowa. Zadanie 31. Okre l, który wyrób lakierowy jest odpowiedni do gruntowania blach stalowych. A. Farba reaktywna. B. Lakier akrylowy. C. Emalia ftalowa. D. Szpachlówka poliestrowa. Strona 7 z 17

8 Zadanie 32. Powierzchnie po cze blach nadwozia przed zgrzewaniem elektrycznym nale y pokry A. farb chlorokauczukow. B. gruntem pr doprzewodz cym. C. podk adem akrylowym. D. szpachlówk poliestrow. Zadanie 33. Wymieniony w naprawie blacharskiej element nadwozia nale y pokry zestawem pow ok w nast puj cej kolejno ci: A. wyrównuj ca, podk adowa, gruntowa, nawierzchniowa. B. podk adowa, wyrównuj ca, gruntowa, nawierzchniowa. C. gruntowa, podk adowa, wyrównuj ca, nawierzchniowa. D. gruntowa, wyrównuj ca, podk adowa, nawierzchniowa. Zadanie 34. Wska zabiegi technologiczne, które nale y wykona przy renowacji pokrycia ochronno-dekoracyjnego z objawami utraty po ysku i kredowania. A. Odrdzewianie, gruntowanie. B. Szpachlowanie, odrdzewianie. C. Szlifowanie, malowanie nawierzchniowe. D. Odrdzewianie, malowanie nawierzchniowe. Zadanie 35. Do wyrównywania nierówno ci blach po prostowaniu za pomoc r cznych narz dzi blacharskich stosuje si A. szpachlówki natryskowe i lakiery. B. kity szpachlowe i szpachlówki natryskowe. C. grunty i szpachlówki natryskowe. D. lakiery i emalie. Zadanie 36. Jedn z wad pow ok lakierowych jest tzw. suchy natrysk objawiaj cy si chropowat, sproszkowan warstewk wierzchni. Przyczyn tej wady mo e by A. za ma a lotno zastosowanego rozcie czalnika. B. ma a rozlewno zastosowanego wyrobu lakierowego. C. za du a lepko zastosowanego wyrobu lakierowego podczas natrysku. D. za du a odleg o pistoletu od powierzchni i za wysoka temperatura podczas natrysku. Strona 8 z 17

9 Zadanie 37. Do chemicznego usuwania rdzy nale y zastosowa A. roztwór kwasu fosforowego. B. zmywacz do silikonu. C. benzyn ekstrakcyjn. D. rozpuszczalnik nitro. Zadanie 38. Malowanie farbami proszkowymi wykonuje si za pomoc A. aparatów do natrysku hydrodynamicznego. B. pistoletów do natrysku pneumatycznego. C. urz dze do malowania elektroforetycznego D. zestawów do malowania elektrostatycznego. Zadanie 39. Lakiernik wykona napraw boku nadwozia samochodu. Czasy lakierowania poszczególnych elementów podano w tabeli. Oblicz jaki jest koszt wykonawstwa, (tzw. robocizny) je eli cena 1 roboczogodziny wynosi 50 z. A. 500 z. B. 550 z. C. 600 z. D. 650 z. Rodzaj elementu Czas naprawy (godz.) B otnik przedni 3,5 Drzwi 4,0 Poszycie boku 4,5 Zadanie 40. Lakiernik wyceni napraw na z. Naprawa trwa a 20 godzin. Okre l jaki koszt stanowi zu yte materia y, je eli 1 roboczogodzina zosta a wyceniona na 50 z. A. 300 z. B. 350 z. C. 400 z. D. 450 z. Zadanie 41. Wska, który element samochodu nale y malowa wed ug procesu technologicznego daj cego pokrycie ochronno-dekoracyjne. A. Zbiornik paliwa. B. Pokryw baga nika. C. T umik. D. Ch odnic. Strona 9 z 17

10 Zadanie 42. Okre l, któr z wymienionych zewn trznych powierzchni nadwozia nale y pokry pow ok ochronn ze rodka grubo pow okowego (np. asfaltowo-bitumicznego). A. P yt pod ogow. B. Poszycie drzwi. C. Mask silnika. D. Dach. Zadanie 43. Wymogi ochrony rodowiska zalecaj stosowanie do lakierowania wyroby rozcie czane A. benzyn. B. toluenem. C. ksylenem. D. wod. Zadanie 44. Przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy ustanawiaj najwy sze dopuszczalne st enia czynników szkodliwych, (tzw. NDS-y) na stanowiskach pracy. W lakierniach dotycz one mi dzy innymi A. promieniowania elektromagnetycznego. B. substancji toksycznych. C. drga mechanicznych D. poziomu d wi ku. Zadanie 45. Dopuszczalny poziom nat enia d wi ku (ha asu) na stanowiskach pracy przy o miogodzinnym nara eniu wynosi A. 55 db B. 85 db C. 115 db D. 135 db Zadanie 46. Zgodnie z zasadami ergonomii stanowiska robocze powinny by wyposa ane w urz dzenia umo liwiaj ce wykonywanie wszystkich prac w wygodnych pozycjach. Wska, które z wymienionych urz dze u atwia dost p do dolnych obszarów nadwozia (np. przy obróbce progów). A. Kana mi dzyko owy. B. Podno nik jednokolumnowy. C. Przeno nik dwustronny. D. Obrotnica pozioma. Strona 10 z 17

11 Zadanie 47. Dobierz najlepszy zestaw rodków ochrony indywidualnej do szlifowania mechanicznego wykonywanego na sucho. A. R kawice gumowe, czapka, nauszniki (wk adki typu stoper ). B. R kawice bawe niane, czapka, nauszniki (wk adki typu stoper ). C. Okulary, pó maska, nauszniki (wk adki typu stoper ). D. R kawice gumowe, maska, czapka. Zadanie 48. Dobierz najlepszy zestaw rodków ochrony osobistej do natrysku pneumatycznego. A. R kawice gumowe, okulary, nauszniki (wk adki typu stoper ). B. Maska, okulary, nauszniki (wk adki typu stoper ). C. R kawice gumowe, maska, okulary. D. R kawice gumowe, maska, nauszniki (wk adki typu stoper ). Zadanie 49. Przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej istotna jest kolejno wykonywania poszczególnych czynno ci. Wska, któr z czynno ci nale y podj najwcze niej. A. Sprawdzenie stanu poszkodowanego. B. Usuni cie czynnika powoduj cego zagro enie. C. Wykonanie czynno ci ratunkowych. D. Wezwanie pomocy medycznej. Zadanie 50. Okre l, która informacja jest nieistotna przy zg aszaniu wezwania pogotowia ratunkowego. A. Miejsce zdarzenia (wypadku). B. Rodzaj zdarzenia (wypadku). C. Nazwisko i numer telefonu wzywaj cego. D. Nazwisko osoby poszkodowanej. Strona 11 z 17

12 Zadanie 51. Dzia alno gospodarcza, polegaj ca na wytwarzaniu i sprzeda y efektów w asnej pracy przedsi biorcy, to A. us ugi. B. handel. C. produkcja. D. konsumpcja. Cz II Zadanie 52. Przedsi biorca nieb d cy osob fizyczn mo e podj dzia alno gospodarcz A. w dniu z o enia wniosku o wpis do rejestru. B. po uzyskaniu wpisu we w a ciwym rejestrze. C. po dokonaniu rejestracji w ZUS. D. z chwil dokonania wyboru formy opodatkowania. Zadanie 53. Zadaniem banku centralnego nie jest A. emisja znaków pieni nych. B. udzielanie kredytów konsumentom. C. nadzór nad bankami komercyjnymi. D. kontrola poda y pieni dza w gospodarce. Zadanie 54. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi A. 0% B. 8% C. 22% D. 23% Zadanie 55. W zwi zku z rozwi zaniem lub wyga ni ciem stosunku pracy pracodawca jest obowi zany niezw ocznie wyda pracownikowi A. akta osobowe. B. wiadectwo pracy. C. legitymacj pracownicz. D. o wiadczenie o rozwi zaniu umowy o prac. Strona 12 z 17

13 Zadanie 56. Statusu bezrobotnego nie utraci osoba, która A. rozpocz a dzia alno gospodarcz. B. podj a nauk w dziennej szkole policealnej. C. uko czy a 60 lat i naby a prawo do emerytury. D. rozpocz a kurs zawodowy zorganizowany przez powiatowy urz d pracy. Zadanie 57. Marianna Zielonka uko czy a w 2011 roku 4-letnie technikum ekonomiczne i od 1 sierpnia podj a prac w Banku Gospodarki ywno ciowej w Gda sku. Z up ywem roku pracy uzyska prawo do urlopu w wymiarze A. 14 dni. B. 17 dni. C. 20 dni. D. 26 dni. Zadanie 58. W przypadku nieuwzgl dnienia przez pracodawc wniosku o sprostowanie wiadectwa pracy pracownikowi przys uguje prawo wyst pienia z daniem sprostowania wiadectwa pracy do A. zak adu ubezpiecze spo ecznych. B. zwi zków zawodowych. C. urz du pracy. D. s du pracy. Zadanie 59. Pan Jan Cisowski prowadzi indywidualn dzia alno gospodarcz i zamierza wyst pi do banku o przyznanie kredytu na poszerzenie swojej dzia alno ci gospodarczej. W tym celu przeanalizowa oferty czterech banków, w których prowizja i inne koszty kszta towa y si na tym samym poziomie, natomiast oprocentowanie kredytu wynosi o odpowiednio w poszczególnych bankach: X 8,8%, Y 9,5%, Z 9,8%, W 8,2% Który bank przedstawi przedsi biorcy najmniej korzystn ofert? A. Bank W. B. Bank X. C. Bank Y. D. Bank Z. Strona 13 z 17

14 Zadanie 60. Kupuj cy mo e odst pi od umowy bez podania przyczyn, sk adaj c stosowne o wiadczenie na pi mie w terminie dziesi ciu dni od jej zawarcia, je eli towar zosta zakupiony A. w czasie prezentacji, która odby a si w hotelu. B. w sklepie na posezonowej wyprzeda y. C. w sklepie z u ywan odzie. D. w sklepie po obni onej cenie. Zadanie 61. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne pracowników, w ca o ci finansowane przez pracodawców, to sk adki na ubezpieczenie A. rentowe. B. emerytalne. C. wypadkowe. D. chorobowe. Zadanie 62. Wyci g z Kodeksu pracy Art Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nieokre lony jest uzale niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, je eli pracownik by zatrudniony krócej ni 6 miesi cy, 2) 1 miesi c, je eli pracownik by zatrudniony co najmniej 6 miesi cy, 3) 3 miesi ce, je eli pracownik by zatrudniony co najmniej 3 lata. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nieokre lony pracownikowi, który by zatrudniony u danego pracodawcy 2 lata, wynosi A. 3 miesi ce. B. 1 miesi c. C. 2 tygodnie. D. 1 tydzie. Strona 14 z 17

15 Zadanie 63. W lokalnej prasie ukaza o si og oszenie nast puj cej tre ci: Biuro Rachunkowe Zysk w Olsztynie poszukuje osoby gotowej podj prac w charakterze ksi gowego. Od kandydata oczekujemy: wykszta cenia wy szego ekonomicznego 2-letniego do wiadczenia w ksi gowo ci obs ugi programów finansowo-ksi gowych Oferty prosimy kierowa na adres: Biuro Rachunkowe Podatek ul. Jasna 50, Olsztyn Wymagania stawiane pracownikowi spe nia A. Dorota Listek, która uko czy a technikum ekonomiczne, pracowa a przez 5 lat w Przedsi biorstwie Produkcyjno-Handlowym Fenix w Olsztynie w dziale ksi gowo ci. Obs uguje programy kadrowo-p acowe. B. Ewa Pieniek, która uko czy a studia na kierunku administracji i przez 3 lata pracowa a w przedsi biorstwie remontowo-budowlanym w dziale finansowym. C. Pawe Kora, który uko czy technikum handlowe i przez 5 lat pracowa w przedsi biorstwie handlowym w charakterze magazyniera. Obs uguje program magazynowy. D. Dariusz Ga zka, który uko czy studia na kierunku rachunkowo i przez 2 lata pracowa w Przedsi biorstwie Ada w Olsztynie jako specjalista do spraw ksi gowo ci. Obs uguje program finansowo-ksi gowy. Zadanie 64. Ubezpieczeniu chorobowemu obowi zkowo podlegaj pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac. Sk adki na to ubezpieczenie s finansowane A. w ca o ci przez pracodawc. B. w ca o ci przez pracownika. C. w równych cz ciach przez pracodawc i pracownika. D. w równych cz ciach przez pracodawc i zak ad medycyny pracy. Zadanie 65. Zg oszenie do ubezpieczenia spo ecznego i zdrowotnego osoba fizyczna podejmuj ca dzia alno gospodarcz powinna z o y na druku A. ZUS IWA B. ZUS ZBA C. ZUS ZUA D. ZUS ZPA Strona 15 z 17

16 Zadanie 66. Wiktor Dziewulski nie wykorzysta cz ci przys uguj cego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwi zania stosunku pracy. W tym przypadku przys uguje mu A. odszkodowanie w wysoko ci miesi cznego wynagrodzenia. B. ekwiwalent w naturze. C. odszkodowanie w wysoko ci najni szego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. D. ekwiwalent pieni ny. Zadanie 67. Dochód spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci jest opodatkowany podatkiem A. od nieruchomo ci. B. dochodowym od osób prawnych. C. od rodków transportu. D. dochodowym od osób pracuj cych w spó ce. Zadanie 68. Pan Filip Nowak zamierza podj dzia alno us ugow na nowym osiedlu mieszkaniowym. W celu okre lenia rodzaju us ug, na jakie jest zapotrzebowanie, przeprowadzi badania ankietowe. Wyniki bada przedstawione s na wykresie. Okre l rodzaj us ug, na które jest najwi ksze zapotrzebowanie. A. Us ugi fryzjerskie. B. Us ugi krawieckie. C. Us ugi jubilerskie. D. Us ugi szewskie. us ugi jubilerskie Rodzaje potrzebnych us ug us ugi fryzjerskie us ugi szewskie us ugi krawieckie Zadanie 69. Elektryk Micha Zawada osi gn w roku podatkowym dochody z tytu u zatrudnienia na podstawie umowy o prac i umowy zlecenia. W celu sporz dzenia rocznego zeznania podatkowego z tytu u tych dochodów powinien wype ni formularz A. CIT 2 B. CIT 8 C. VAT 7 D. PIT 37 Strona 16 z 17

17 Zadanie 70. Fragment umowy o prac (...) Warunki zatrudnienia 1. Stanowisko pracy: piekarz 2. Wymiar czasu pracy: pe en etat 3. Wynagrodzenie zasadnicze miesi czne w kwocie z 4. Premia miesi czna w wysoko ci 20% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana zgodnie z zak adowym regulaminem wynagradzania (...) Przyjmuj c, e w danym miesi cu pracownik spe ni warunki do przyznania premii, jego czne wynagrodzenie w tym miesi cu wyniesie A z B z C z D z Strona 17 z 17

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A":

9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied A: Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[01]-0X-132 Czas trwania egzaminu: 120

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo