ETAP PISEMNY. Czerwiec Powodzenia! 714[03]-0X-122. Czas trwania egzaminu 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: z cz ci II 20 pkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP PISEMNY. Czerwiec 2012. Powodzenia! 714[03]-0X-122. Czas trwania egzaminu 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: z cz ci II 20 pkt."

Transkrypt

1 Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy zawodu: 714[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, ETAP PISEMNY wpisz swoj dat urodzenia, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny sk ada si z dwóch cz ci. Cz I zawiera 50 zada, cz II 20 zada. 4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie uzyskasz 1 punkt. 5. Aby zda etap pisemny egzaminu, musisz uzyska co najmniej 25 punktów z cz ci I i co najmniej 6 punktów z cz ci II. 6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Dla ka dego zadania podane s cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy uk ad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 714[03]-0X-122 Czerwiec 2012 Czas trwania egzaminu 120 minut Liczba punktów do uzyskania: z cz ci I 50 pkt. z cz ci II 20 pkt. 9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter - np. gdy wybra e odpowied A : 11. Staraj si wyra nie zaznacza odpowiedzi. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied, otocz j kó kiem i zaznacz odpowied, któr uwa asz za poprawn, np. 12. Po rozwi zaniu testu sprawd, czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadzi e wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART ODPOWIEDZI Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 Zadanie 1. Stosowane w lakiernictwie ciecze o niskiej temperaturze wrzenia i du ej lotno ci, to A. sykatywy. B. pigmenty. C. rozpuszczalniki. D. plastyfikatory. Zadanie 2. Farb nazywa si wyrób lakierowy tworz cy pow ok A. niekryj c o wysokich walorach dekoracyjnych. B. niekryj c o niskich walorach dekoracyjnych. C. kryj c o wysokich walorach dekoracyjnych. D. kryj c o wysokich walorach ochronnych. Zadanie 3. Termin malowanie krzy owe okre la A. naniesienie warstwy pasmami prostopad ymi do pasm warstwy poprzedniej. B. wykonywanie pow oki pasmami u o onymi na kszta t litery X. C. naniesienie nowej warstwy na mokr warstw poprzedni. D. naniesienie nowej warstwy na such warstw poprzedni. Zadanie 4. Wycinek ko a chromatycznego obejmuj cy kolor czerwony, pomara czowy, ó ty, zielony, niebieski lub fioletowy opisuje A. ton. B. odcie. C. jasno. D. czysto. Cz I Zadanie 5. Sk adniki wyrobów lakierowych wywieraj wp yw na w asno ci tworzonych pow ok. Okre l, która w asno pow ok nie jest uzale niona od pigmentów. A. Dekoracyjno. B. Ochronno. C. Twardo. D. Elastyczno. Strona 2 z 17

3 Zadanie 6. Podczas malowania metod hydrodynamiczn wyrób lakierowy jest podawany do pistoletu natryskowego pod ci nieniem A. od 3 do 6 bar B. od 15 do 20 bar C. od 50 do 80 bar D. od 150 do 200 bar Zadanie 7. Lepko wyrobów lakierowych okre la si dla temperatury otoczenia wynosz cej A. 273 K B. 283 K C. 293 K D. 303 K Zadanie 8. Wyrób lakierowy, który przy przygotowywaniu do stosowania wymaga wymieszania z utwardzaczem oparty jest na spoiwach A. chemoutwardzalnych. B. termoutwardzalnych. C. termoplastycznych. D. samoutleniaj cych. Zadanie 9. Wska wyrób tworz cy pow ok wskutek przy czania tlenu z powietrza. A. Poliestrowy. B. Olejny. C. Akrylowy. D. Epoksydowy. Zadanie 10. Wykres przedstawia zale no czasu tworzenia pow ok z wyrobu lakierowego schn cego fizycznie (wskutek odparowania rozpuszczalnika) od grubo ci przy ró nych temperaturach suszenia. Wska, która pow oka wysycha a w najwy szej temperaturze. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Strona 3 z 17

4 Zadanie 11. Okre l, który z wymienionych czynników nie wp ywa na szybko procesu korozji stali. A. Stan fizykochemiczny stali. B. Wilgotno atmosfery. C. Ci nienie atmosferyczne. D. Sk ad atmosfery (zanieczyszczenia gazowe). Zadanie 12. Wska, który z wymienionych kolorów mo na uzyska przez zmieszanie dwóch kolorów podstawowych widma widzialnego. A. Zielony. B. ó ty. C. Czerwony. D. Niebieski. Zadanie 13. Krystaliczno pow oki jest wad, która charakteryzuje si wyst powaniem A. wzorów przypominaj cych uderzenia m otkiem. B. wzorów przypominaj cych zamarzni t szyb. C. widocznych cz stek zanieczyszcze. D. miejscowych zgrubie. Zadanie 14. S abe krycie stanowi wad pow oki, która objawia si A. zmniejszonym po yskiem. B. kredowaniem pow oki. C. prze witywaniem pod o a. D. brakiem adhezji. Zadanie 15. Obecno kurzu i py u na malowanej powierzchni powoduje zmniejszenie A. przyczepno ci pow oki. B. twardo ci pow oki. C. elastyczno ci pow oki. D. odporno ci pow oki na cieranie. Zadanie 16. Zanieczyszczenia t uszczowe na malowanym pod o u s przyczyn wad pow oki w postaci A. zacieków i miejscowych zmarszcze. B. utraty po ysku i kredowania. C. skórki pomara czowej. D. rybich oczek i kraterów. Strona 4 z 17

5 Zadanie 17. Przyczepno pow ok do pod o a (adhezja) zale y przede wszystkim od stanu pod o a oraz A. rodzaju spoiwa wyrobu. B. barwników organicznych. C. pigmentów nieorganicznych. D. rozpuszczalników i rozcie czalników. Zadanie 18. Przedstawione rysunki obrazuj wygl d powierzchni siatki naci przy badaniu przyczepno ci pow ok lakierowych do pod o a. Wska, rysunek przedstawiaj cy pow ok o najgorszej przyczepno ci. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 19. Postrzeganie kolorów nie zale y od A. wiat a padaj cego na obiekt. B. ci nienia atmosferycznego. C. samego obiektu. D. obserwatora. Zadanie 20. Wska elementy, których nie nale y pokrywa rodkiem ochronnym podczas konserwacji antykorozyjnej podwozia samochodu. A. Nadkola. B. Wahacze. C. T umiki. D. Spr yny spiralne. Zadanie 21. Okre l rodzaj powierzchni, któr lakiernik szlifowa papierem ciernym o ziarnisto ci 1000 przygotowuj c do natrysku wyrobem lakierowym. A. Warstwa farby podk adowej. B. Warstwa szpachlówki natryskowej. C. Warstwa kitu szpachlowego. D. Pod o e stalowe. Strona 5 z 17

6 Zadanie 22. Nowoczesne tzw. ekologiczne kabiny lakiernicze posiadaj 4 rodzaje filtrów: wst pnego oczyszczania (wst pny), dok adnego oczyszczania (sufitowy), filtr pod ogowy, filtr z tzw. sorbentem (np. w glowy). Wska filtr poch aniaj cy opary rozpuszczalników. A. Pod ogowy. B. Wst pny. C. Sufitowy. D. W glowy. Zadanie 23. W lakierniach renowacyjnych najpowszechniej stosowane s pistolety natryskowe z górnym zbiornikiem, które zasilane s materia em A. pod ci nieniem spr onego powietrza. B. pod wp ywem si elektrostatycznych. C. pod wp ywem si grawitacji. D. przez zassanie. Zadanie 24. Pomiar lepko ci umownej wyrobów lakierowych wykonuje si przy pomocy kubka Forda nr 4, którym jest naczynie w kszta cie A. walca o rednicy 4 cm i pojemno ci 100 dm 3 B. sto ka z otworem o rednicy 4 mm i pojemno ci 200 dm 3 C. walcowo-sto kowym z otworem o rednicy 4 mm i pojemno ci 100 dm 3 D. walcowo- sto kowym z otworem o rednicy 4 mm i pojemno ci 200 dm 3 Zadanie25. Zbiornik spr onego powietrza zasilaj cy instalacj lakierni wymaga A. systematycznego nawil ania wod. B. systematycznego odwadniania i odolejania. C. okresowego smarowania olejem hydraulicznym. D. okresowego smarowania olejem wrzecionowym. Zadanie 26. W celu oczyszczenia pistoletu po zako czonym natrysku nale y go A. umy rozcie czalnikiem wyrobu natryskiwanego i przedmucha spr onym powietrzem. B. umy zmywaczem do silikonów i przedmucha spr onym powietrzem. C. zanurzy w rozpuszczalniku nitro i przetrzyma ok. 15 minut. D. zanurzy w benzynie ekstrakcyjnej i przetrzyma ok. 30 minut. Strona 6 z 17

7 Zadanie 27. Na podstawie przedstawionych uproszcze rysunkowych przekrojów poprzecznych 4 elementów wykonanych ze stali wska, który element stanowi tzw. profil zamkni ty i wymaga przy zabezpieczaniu antykorozyjnym wykonania konserwacji wewn trznej. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 28. Zadaniem pow ok konwersyjnych jest A. nadanie efektownego wygl du (barwy i po ysku). B. ochrona pod o a i nadanie przyczepno ci nak adanym pow okom. C. uszczelnienie po cze blach. D. poprawienie t umienia d wi ków. Zadanie 29. Zadaniem pow ok ze szpachlówek natryskowych jest A. uzyskanie adnej barwy. B. wytworzenie wysokiego po ysku. C. wyrównanie du ych nierówno ci pod o a. D. wyrównanie niewielkich nierówno ci powierzchni. Zadanie 30. Wska, która z wymienionych farb jest odpowiednia do malowania elementów uk adu wydechowego silnika spalinowego. A. Ftalowa B. Olejna. C. Silikonowa. D. Asfaltowa. Zadanie 31. Okre l, który wyrób lakierowy jest odpowiedni do gruntowania blach stalowych. A. Farba reaktywna. B. Lakier akrylowy. C. Emalia ftalowa. D. Szpachlówka poliestrowa. Strona 7 z 17

8 Zadanie 32. Powierzchnie po cze blach nadwozia przed zgrzewaniem elektrycznym nale y pokry A. farb chlorokauczukow. B. gruntem pr doprzewodz cym. C. podk adem akrylowym. D. szpachlówk poliestrow. Zadanie 33. Wymieniony w naprawie blacharskiej element nadwozia nale y pokry zestawem pow ok w nast puj cej kolejno ci: A. wyrównuj ca, podk adowa, gruntowa, nawierzchniowa. B. podk adowa, wyrównuj ca, gruntowa, nawierzchniowa. C. gruntowa, podk adowa, wyrównuj ca, nawierzchniowa. D. gruntowa, wyrównuj ca, podk adowa, nawierzchniowa. Zadanie 34. Wska zabiegi technologiczne, które nale y wykona przy renowacji pokrycia ochronno-dekoracyjnego z objawami utraty po ysku i kredowania. A. Odrdzewianie, gruntowanie. B. Szpachlowanie, odrdzewianie. C. Szlifowanie, malowanie nawierzchniowe. D. Odrdzewianie, malowanie nawierzchniowe. Zadanie 35. Do wyrównywania nierówno ci blach po prostowaniu za pomoc r cznych narz dzi blacharskich stosuje si A. szpachlówki natryskowe i lakiery. B. kity szpachlowe i szpachlówki natryskowe. C. grunty i szpachlówki natryskowe. D. lakiery i emalie. Zadanie 36. Jedn z wad pow ok lakierowych jest tzw. suchy natrysk objawiaj cy si chropowat, sproszkowan warstewk wierzchni. Przyczyn tej wady mo e by A. za ma a lotno zastosowanego rozcie czalnika. B. ma a rozlewno zastosowanego wyrobu lakierowego. C. za du a lepko zastosowanego wyrobu lakierowego podczas natrysku. D. za du a odleg o pistoletu od powierzchni i za wysoka temperatura podczas natrysku. Strona 8 z 17

9 Zadanie 37. Do chemicznego usuwania rdzy nale y zastosowa A. roztwór kwasu fosforowego. B. zmywacz do silikonu. C. benzyn ekstrakcyjn. D. rozpuszczalnik nitro. Zadanie 38. Malowanie farbami proszkowymi wykonuje si za pomoc A. aparatów do natrysku hydrodynamicznego. B. pistoletów do natrysku pneumatycznego. C. urz dze do malowania elektroforetycznego D. zestawów do malowania elektrostatycznego. Zadanie 39. Lakiernik wykona napraw boku nadwozia samochodu. Czasy lakierowania poszczególnych elementów podano w tabeli. Oblicz jaki jest koszt wykonawstwa, (tzw. robocizny) je eli cena 1 roboczogodziny wynosi 50 z. A. 500 z. B. 550 z. C. 600 z. D. 650 z. Rodzaj elementu Czas naprawy (godz.) B otnik przedni 3,5 Drzwi 4,0 Poszycie boku 4,5 Zadanie 40. Lakiernik wyceni napraw na z. Naprawa trwa a 20 godzin. Okre l jaki koszt stanowi zu yte materia y, je eli 1 roboczogodzina zosta a wyceniona na 50 z. A. 300 z. B. 350 z. C. 400 z. D. 450 z. Zadanie 41. Wska, który element samochodu nale y malowa wed ug procesu technologicznego daj cego pokrycie ochronno-dekoracyjne. A. Zbiornik paliwa. B. Pokryw baga nika. C. T umik. D. Ch odnic. Strona 9 z 17

10 Zadanie 42. Okre l, któr z wymienionych zewn trznych powierzchni nadwozia nale y pokry pow ok ochronn ze rodka grubo pow okowego (np. asfaltowo-bitumicznego). A. P yt pod ogow. B. Poszycie drzwi. C. Mask silnika. D. Dach. Zadanie 43. Wymogi ochrony rodowiska zalecaj stosowanie do lakierowania wyroby rozcie czane A. benzyn. B. toluenem. C. ksylenem. D. wod. Zadanie 44. Przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy ustanawiaj najwy sze dopuszczalne st enia czynników szkodliwych, (tzw. NDS-y) na stanowiskach pracy. W lakierniach dotycz one mi dzy innymi A. promieniowania elektromagnetycznego. B. substancji toksycznych. C. drga mechanicznych D. poziomu d wi ku. Zadanie 45. Dopuszczalny poziom nat enia d wi ku (ha asu) na stanowiskach pracy przy o miogodzinnym nara eniu wynosi A. 55 db B. 85 db C. 115 db D. 135 db Zadanie 46. Zgodnie z zasadami ergonomii stanowiska robocze powinny by wyposa ane w urz dzenia umo liwiaj ce wykonywanie wszystkich prac w wygodnych pozycjach. Wska, które z wymienionych urz dze u atwia dost p do dolnych obszarów nadwozia (np. przy obróbce progów). A. Kana mi dzyko owy. B. Podno nik jednokolumnowy. C. Przeno nik dwustronny. D. Obrotnica pozioma. Strona 10 z 17

11 Zadanie 47. Dobierz najlepszy zestaw rodków ochrony indywidualnej do szlifowania mechanicznego wykonywanego na sucho. A. R kawice gumowe, czapka, nauszniki (wk adki typu stoper ). B. R kawice bawe niane, czapka, nauszniki (wk adki typu stoper ). C. Okulary, pó maska, nauszniki (wk adki typu stoper ). D. R kawice gumowe, maska, czapka. Zadanie 48. Dobierz najlepszy zestaw rodków ochrony osobistej do natrysku pneumatycznego. A. R kawice gumowe, okulary, nauszniki (wk adki typu stoper ). B. Maska, okulary, nauszniki (wk adki typu stoper ). C. R kawice gumowe, maska, okulary. D. R kawice gumowe, maska, nauszniki (wk adki typu stoper ). Zadanie 49. Przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej istotna jest kolejno wykonywania poszczególnych czynno ci. Wska, któr z czynno ci nale y podj najwcze niej. A. Sprawdzenie stanu poszkodowanego. B. Usuni cie czynnika powoduj cego zagro enie. C. Wykonanie czynno ci ratunkowych. D. Wezwanie pomocy medycznej. Zadanie 50. Okre l, która informacja jest nieistotna przy zg aszaniu wezwania pogotowia ratunkowego. A. Miejsce zdarzenia (wypadku). B. Rodzaj zdarzenia (wypadku). C. Nazwisko i numer telefonu wzywaj cego. D. Nazwisko osoby poszkodowanej. Strona 11 z 17

12 Zadanie 51. Dzia alno gospodarcza, polegaj ca na wytwarzaniu i sprzeda y efektów w asnej pracy przedsi biorcy, to A. us ugi. B. handel. C. produkcja. D. konsumpcja. Cz II Zadanie 52. Przedsi biorca nieb d cy osob fizyczn mo e podj dzia alno gospodarcz A. w dniu z o enia wniosku o wpis do rejestru. B. po uzyskaniu wpisu we w a ciwym rejestrze. C. po dokonaniu rejestracji w ZUS. D. z chwil dokonania wyboru formy opodatkowania. Zadanie 53. Zadaniem banku centralnego nie jest A. emisja znaków pieni nych. B. udzielanie kredytów konsumentom. C. nadzór nad bankami komercyjnymi. D. kontrola poda y pieni dza w gospodarce. Zadanie 54. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi A. 0% B. 8% C. 22% D. 23% Zadanie 55. W zwi zku z rozwi zaniem lub wyga ni ciem stosunku pracy pracodawca jest obowi zany niezw ocznie wyda pracownikowi A. akta osobowe. B. wiadectwo pracy. C. legitymacj pracownicz. D. o wiadczenie o rozwi zaniu umowy o prac. Strona 12 z 17

13 Zadanie 56. Statusu bezrobotnego nie utraci osoba, która A. rozpocz a dzia alno gospodarcz. B. podj a nauk w dziennej szkole policealnej. C. uko czy a 60 lat i naby a prawo do emerytury. D. rozpocz a kurs zawodowy zorganizowany przez powiatowy urz d pracy. Zadanie 57. Marianna Zielonka uko czy a w 2011 roku 4-letnie technikum ekonomiczne i od 1 sierpnia podj a prac w Banku Gospodarki ywno ciowej w Gda sku. Z up ywem roku pracy uzyska prawo do urlopu w wymiarze A. 14 dni. B. 17 dni. C. 20 dni. D. 26 dni. Zadanie 58. W przypadku nieuwzgl dnienia przez pracodawc wniosku o sprostowanie wiadectwa pracy pracownikowi przys uguje prawo wyst pienia z daniem sprostowania wiadectwa pracy do A. zak adu ubezpiecze spo ecznych. B. zwi zków zawodowych. C. urz du pracy. D. s du pracy. Zadanie 59. Pan Jan Cisowski prowadzi indywidualn dzia alno gospodarcz i zamierza wyst pi do banku o przyznanie kredytu na poszerzenie swojej dzia alno ci gospodarczej. W tym celu przeanalizowa oferty czterech banków, w których prowizja i inne koszty kszta towa y si na tym samym poziomie, natomiast oprocentowanie kredytu wynosi o odpowiednio w poszczególnych bankach: X 8,8%, Y 9,5%, Z 9,8%, W 8,2% Który bank przedstawi przedsi biorcy najmniej korzystn ofert? A. Bank W. B. Bank X. C. Bank Y. D. Bank Z. Strona 13 z 17

14 Zadanie 60. Kupuj cy mo e odst pi od umowy bez podania przyczyn, sk adaj c stosowne o wiadczenie na pi mie w terminie dziesi ciu dni od jej zawarcia, je eli towar zosta zakupiony A. w czasie prezentacji, która odby a si w hotelu. B. w sklepie na posezonowej wyprzeda y. C. w sklepie z u ywan odzie. D. w sklepie po obni onej cenie. Zadanie 61. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne pracowników, w ca o ci finansowane przez pracodawców, to sk adki na ubezpieczenie A. rentowe. B. emerytalne. C. wypadkowe. D. chorobowe. Zadanie 62. Wyci g z Kodeksu pracy Art Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nieokre lony jest uzale niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, je eli pracownik by zatrudniony krócej ni 6 miesi cy, 2) 1 miesi c, je eli pracownik by zatrudniony co najmniej 6 miesi cy, 3) 3 miesi ce, je eli pracownik by zatrudniony co najmniej 3 lata. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nieokre lony pracownikowi, który by zatrudniony u danego pracodawcy 2 lata, wynosi A. 3 miesi ce. B. 1 miesi c. C. 2 tygodnie. D. 1 tydzie. Strona 14 z 17

15 Zadanie 63. W lokalnej prasie ukaza o si og oszenie nast puj cej tre ci: Biuro Rachunkowe Zysk w Olsztynie poszukuje osoby gotowej podj prac w charakterze ksi gowego. Od kandydata oczekujemy: wykszta cenia wy szego ekonomicznego 2-letniego do wiadczenia w ksi gowo ci obs ugi programów finansowo-ksi gowych Oferty prosimy kierowa na adres: Biuro Rachunkowe Podatek ul. Jasna 50, Olsztyn Wymagania stawiane pracownikowi spe nia A. Dorota Listek, która uko czy a technikum ekonomiczne, pracowa a przez 5 lat w Przedsi biorstwie Produkcyjno-Handlowym Fenix w Olsztynie w dziale ksi gowo ci. Obs uguje programy kadrowo-p acowe. B. Ewa Pieniek, która uko czy a studia na kierunku administracji i przez 3 lata pracowa a w przedsi biorstwie remontowo-budowlanym w dziale finansowym. C. Pawe Kora, który uko czy technikum handlowe i przez 5 lat pracowa w przedsi biorstwie handlowym w charakterze magazyniera. Obs uguje program magazynowy. D. Dariusz Ga zka, który uko czy studia na kierunku rachunkowo i przez 2 lata pracowa w Przedsi biorstwie Ada w Olsztynie jako specjalista do spraw ksi gowo ci. Obs uguje program finansowo-ksi gowy. Zadanie 64. Ubezpieczeniu chorobowemu obowi zkowo podlegaj pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac. Sk adki na to ubezpieczenie s finansowane A. w ca o ci przez pracodawc. B. w ca o ci przez pracownika. C. w równych cz ciach przez pracodawc i pracownika. D. w równych cz ciach przez pracodawc i zak ad medycyny pracy. Zadanie 65. Zg oszenie do ubezpieczenia spo ecznego i zdrowotnego osoba fizyczna podejmuj ca dzia alno gospodarcz powinna z o y na druku A. ZUS IWA B. ZUS ZBA C. ZUS ZUA D. ZUS ZPA Strona 15 z 17

16 Zadanie 66. Wiktor Dziewulski nie wykorzysta cz ci przys uguj cego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwi zania stosunku pracy. W tym przypadku przys uguje mu A. odszkodowanie w wysoko ci miesi cznego wynagrodzenia. B. ekwiwalent w naturze. C. odszkodowanie w wysoko ci najni szego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. D. ekwiwalent pieni ny. Zadanie 67. Dochód spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci jest opodatkowany podatkiem A. od nieruchomo ci. B. dochodowym od osób prawnych. C. od rodków transportu. D. dochodowym od osób pracuj cych w spó ce. Zadanie 68. Pan Filip Nowak zamierza podj dzia alno us ugow na nowym osiedlu mieszkaniowym. W celu okre lenia rodzaju us ug, na jakie jest zapotrzebowanie, przeprowadzi badania ankietowe. Wyniki bada przedstawione s na wykresie. Okre l rodzaj us ug, na które jest najwi ksze zapotrzebowanie. A. Us ugi fryzjerskie. B. Us ugi krawieckie. C. Us ugi jubilerskie. D. Us ugi szewskie. us ugi jubilerskie Rodzaje potrzebnych us ug us ugi fryzjerskie us ugi szewskie us ugi krawieckie Zadanie 69. Elektryk Micha Zawada osi gn w roku podatkowym dochody z tytu u zatrudnienia na podstawie umowy o prac i umowy zlecenia. W celu sporz dzenia rocznego zeznania podatkowego z tytu u tych dochodów powinien wype ni formularz A. CIT 2 B. CIT 8 C. VAT 7 D. PIT 37 Strona 16 z 17

17 Zadanie 70. Fragment umowy o prac (...) Warunki zatrudnienia 1. Stanowisko pracy: piekarz 2. Wymiar czasu pracy: pe en etat 3. Wynagrodzenie zasadnicze miesi czne w kwocie z 4. Premia miesi czna w wysoko ci 20% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana zgodnie z zak adowym regulaminem wynagradzania (...) Przyjmuj c, e w danym miesi cu pracownik spe ni warunki do przyznania premii, jego czne wynagrodzenie w tym miesi cu wyniesie A z B z C z D z Strona 17 z 17

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[52]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy zawodu: 311[22] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[22]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[52]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[04]-01-121 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik archiwista Symbol cyfrowy zawodu: 348[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik transportu drogowego Symbol cyfrowy zawodu: 342[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[05]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-05-1 Czas trwania egzaminu: 40 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik przeróbki kopalin sta ych Symbol cyfrowy zawodu: 311[53] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[53]-01-132 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik transportu drogowego Symbol cyfrowy zawodu: 342[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[05]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik g Symbol cyfrowy zawodu: 311[ ] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[55]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespo ów i zespo ów pojazdów samochodowych Oznaczenie kwalifikacji: M.18 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 7 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-07-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy zawodu: 311[08] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[08]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

Farba chlorokauczukowa 8.1 przeciwrdzewna do gruntowania

Farba chlorokauczukowa 8.1 przeciwrdzewna do gruntowania Farba chlorokauczukowa 8.1 przeciwrdzewna do gruntowania Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-01-XXXX-XX KTM 1317-222-01XXX-XXX czerwony tlenkowy, szary jasny lub wg indywidualnych uzgodnień. Norma:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy zawodu: 314[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 314[05]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu umer PESEL zdającego* Wypełnia zdający

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-06-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy zawodu: 341[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego Symbol cyfrowy zawodu: 311[47] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[47]-01-132 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[10]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych Oznaczenie kwalifikacji: M.34 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-03-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[04]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-05-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik in ynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy zawodu: 311[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[19]-01-122 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[52]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-0-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[03]-01-132 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni Zatrudnienie młodocianych Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Dz. U. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy zawodu: 321[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 321[04]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo