S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk"

Transkrypt

1 CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w spektakularny sposób zatrzyma³o znanego kardiochirurga, po korupcyjnych oskar eniach konsultanta wojewódzkiego ze Œl¹ska, obecnie pojawi³y siê oskar enia anestezjologów z Bia³egostoku o zbrodnicze postêpowania zwi¹zane z pozyskiwaniem narz¹dów do przeszczepów. Osobiœcie nie wierzê, aby do tak niecnych czynów byli zdolni lekarze. Ale ju Minister Zdrowia w swoich telewizyjnych oœwiadczeniach dopuszcza tak¹ mo liwoœæ. Je eli on jest sk³onny dawaæ wiarê takim zdarzeniom, to trudno siê dziwiæ zwyk³ym ludziom, dla których uzyskanie jakiegoœ œwiadczenia medycznego jest czasem bardzo uci¹ liwe i którzy bezkrytycznie wierz¹ sensacyjnym artyku³om i audycjom. Jestem daleki od sk³aniania siê ku spiskowym teoriom, ale jestem sk³onny zgodziæ siê z tez¹ profesora Dziatkowiaka, e celem tej medialnej kampanii jest zneutralizowanie maj¹cych nast¹piæ w maju strajków lekarzy. Czy do strajków dojdzie? Wszystko wskazuje na to, e tak. Ze strony rz¹dz¹cych nie nast¹pi³ aden sygna³ zapowiadaj¹cy zmianê sposobu myœlenia i finansowania, który móg³by prze³o yæ siê na ¹dane przez lekarzy postulaty p³acowe. Nawet dotychczasowa podwy ka czêsto dawana jako premia na kilka miesiêcy, nie jest pewna w przysz³oœci. Dop³at z bud etu nie bêdzie, a wspó³p³acenie przez pacjentów jest dla polityków nie do przyjêcia ze wzglêdu na mo liw¹ utratê g³osów wyborczych. Projekt ustawy o sieci szpitali nie wprowadza nic nowego i nadal opiera siê na systemie nakazowo-rozdzielczym. Nie dopuszcza siê konkurencji miêdzy szpitalami, a jedynym powodem takiego stanu rzeczy jest chêæ utrzymania zani onych poni ej kosztów cen œwiadczeñ. Szpital dzia³aj¹cy jak przedsiêbiorstwo po prostu nie wykonywa³by takich œwiadczeñ, gdy inaczej by zbankrutowa³. Zakoñczy³ siê XXIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy, który mia³ miejsce w Rytrze. Okrêgowa Rada Lekarska otrzyma³a absolutorium. Uchwalono projekt bud etu na 2007 rok. Sytuacja finansowa Izby uleg³a poprawie pomimo, e Ministerstwo Zdrowia nie wywi¹zuje siê z ustawowego obowi¹zku refundacji zadañ przejêtych od administracji pañstwowej. Ta poprawa finansów wynika z wiêkszej œci¹galnoœci sk³adek. Zdajê sobie sprawê, e upominanie siê o sk³adki zosta³o Ÿle przyjête przez czêœæ Kolegów. Miesiêczna sk³adka nie jest wysoka, ale przy zaleg³oœciach siêgaj¹cych wielu miesiêcy a nawet lat mo e stanowiæ powa n¹ sumê. Okrêgowa Izba nie ma prawnej mo liwoœci zwolnienia ze sk³adek, a nie uruchomienie administracyjnej procedury ich odzyskiwania, mo e skutkowaæ oskar eniem o niegospodarnoœæ ze wszystkimi konsekwencjami dla samorz¹du. Mog³o siê te zdarzyæ, e Koledzy p³ac¹cy regularnie sk³adki zostali wezwani do uiszczenia zaleg³oœci w wyniku braku list imiennych na przelewach ze szpitali. Wszyscy czytaj¹cy te felietony zapewne pamiêtaj¹, e wzywa³em do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem inicjatywy dotycz¹cym nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zawarte tam zapisy by³yby korzystne dla wszystkich lekarzy. Okaza³o siê, e nadal nie jesteœmy w stanie zdobyæ podpisów chocia, samych lekarzy jest wiêcej, a podpisy mo na zbieraæ od wszystkich obywateli. Zjazd przyj¹³ uchwa³ê, aby delegaci zebrali okreœlon¹ liczbê podpisów. Nie musicie byæ delegatami, aby te podpisy zbieraæ. Gor¹co do tego zachêcam. Powoli do rz¹dz¹cych dociera prawda o masowej emigracji lekarzy. Pocz¹tkowo uznawano to zjawisko za marginalne, teraz jednak obiektywna ocena i wystêpuj¹ce coraz czêœciej braki lekarzy wywo³uj¹ chêæ przeciwdzia³ania. Jak zwykle drog¹ rêcznego sterowania a nie uznania przyczyn emigracji. Otó zaproponowano, aby lekarze specjalizuj¹cy siê nie otrzymywali wynagrodzenia tylko formê po yczki, któr¹ sp³acaliby pracuj¹c po uzyskaniu specjalizacji. Jak ten projekt ma siê do praw cz³owieka jest dla wszystkich oczywiste. To kolejna sytuacja, kiedy usi³uje siê nas wyj¹æ spod prawa. Zupe³nie zapomniano, e lekarze na specjalizacji pracuj¹ i to ciê ko. Mo e majowe protesty uzmys³owi¹ bezsens takich dzia³añ. Jan Kowalczyk 1 S OWO WSTÊPNE

2 2 CMYK W NUMERZE M.IN. Relacja z XXIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Rytrze; m.in. Materia³y Sprawozdawcze za 2006 rok i Preliminarz na rok 2007, dyskusja o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia (w perspektywie majowych protestów), wyst¹pienia J. Friedigera i K. Radziwi³³a, uchwa³y i wnioski. Portret Szpitala Miechowskiego w ujêciu historycznym i wspó³czesnym Apel w sprawie dwóch m³odych lekarek zagro- onych utrat¹ zdrowia Wybory w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim (dr A. Wiernikowski) Sprawa Doktora Czes³awa Misia (c.d. w ujêciu dr K. Turek-Fornelskiej) Radiologia w Ma³opolsce (raport doc. A. Urbanika) Zaproszenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji na urlop do Grecji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego czy Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum? (koniec sporu) Felietony, 3-ci odcinek Krakowskiego Cyrulika, recenzje ksi¹ kowe Relacja z II Ogólnopolskich Igrzysk Zimowych Lekarzy w Zakopanem i X Jubileuszowych Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim na stokach Jaworzyny Krynickiej Biuletyn Lekarski Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ul. Krupnicza 11 a, Kraków tel , fax , ; pl redaguje kolegium redakcyjne w sk³adzie: redaktor naczelny: Jan Kowalczyk sekretarz redakcji: Stefan Ciep³y Jerzy Friediger, Henryk Gaertner, Jerzy Jamski, Mariusz Janikowski, Krzysztof Zg³obicki (grafika) Przygotowanie do druku: opti & Wydawnictwo Dêby Rogaliñskie tel ; com. pl Projekt ok³adki: Krzysztof Zg³obicki Na ok³adce: Blok opercyjny Szpitala w Miechowie 2 AKTUALNOŒCI XXIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy W Rytrze obradowa³ 24 marca br. XXIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy krakowskiej OIL poœwiêcony w zasadzie sprawom bud etowym. Frekwencja dopisa³a (62%), pogoda mniej (0 stopni). Okrêgowa Rada uzyska³a absolutorium bez sprzeciwów, odnotowa³a bowiem wyraÿn¹ poprawê sytuacji finansowej. Oczywiœcie rozmawiano te na tematy zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ w ochronie zdrowia. Mimo przeprowadzonych podwy ek wynagrodzeñ nadal jest ona napiêta, nie tylko ze wzglêdu na ich ograniczony wymiar, ale te na sprowokowane przez Ministra Sprawiedliwoœci ataki medialne na œrodowisko. Na maj OZZL zapowiada nasilenie akcji protestacyjnej. Samorz¹d, przy pe³nym poparciu dla akcji, zachowuje wiêksz¹ wstrzemiêÿliwoœæ w deklaracjach ni mia³o to miejsce w 2006 roku. Relacja ze Zjazdu wewn¹trz numeru. Dziatkowiak kontra Ziobro Minister Sprawiedliwoœci raczej siê zagalopowa³ zarzucaj¹c chirurgowi Miros³awowi G. ze Szpitala MSWiA w Warszawie obok ³apówkarstwa zabójstwo pacjenta. Miros³aw G. wychowanek jednego z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów Antoniego Dziatkowiaka znany by³ z trudnego charakteru, ale te z podejmowania siê operacji przeszczepów o szczególnym poziomie ryzyka. Aresztowanie lekarza w œwietle jupiterów, z u yciem si³ zbrojnych, z równoczesnym przes¹dzeniem o treœci wyroku s¹dowego nie przysporzy³o ministrowi ani CBA popularnoœci, choæ zarzutu korupcji nikt nie kwestionowa³. W obronie chirurga, co rzadkie w naszym œrodowisku naukowym, odezwa³ siê profesor Dziatkowiak stwierdzaj¹c: ja te pope³ni³em wiele takich»morderstw«, a tak e przypisuj¹c pewn¹ ma³o eleganck¹ rolê w tej sprawie profesorowi Zbigniewowi Relidze, który by³ przed Miros³awem G., kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Szpitalu MSWiA. Najwiêcej stracili pacjenci. Iloœæ przeszczepów i tak nale ¹ca do najni szych w Europie, spad³a drastycznie. Apele Jana Paw³a II posz³y wniwecz. Kto za to odpowie?

3 CMYK 3 Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 30 marcaa 2007 AKTUALNOŒCI Koszyk œwiadczeñ gwarantowanych Wed³ug Ministra Religi powinien byæ gotów w czerwcu 2007 roku. Wed³ug prezesa Radziwi³- ³a (patrz relacja ze Zjazdu) w³aœciwie ju jest gotowy, tyle e na jego pokrycie brak œrodków finansowych. Król jest nagi. Minister chce w tej sytuacji reglamentowaæ us³ugi, tworz¹c równoczeœnie formaln¹ mo liwoœæ ich finansowania z kieszeni pacjenta, tak e w szpitalach publicznych, zw³aszcza w przypadkach, gdy chcemy przyspieszenia operacji. Pomys³ Ministra nie jest znowu tak odkrywczy. Ju dawno mówiono o wspó³finansowaniu przez obywateli us³ug medycznych, ale na przeszkodzie sta³ (i stoi) zapis konstytucyjny o równym dostêpie do œwiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych. Naszym zdaniem niemniej wa ny jest ogromny wachlarz szczegó³ów, które trzeba by dopracowaæ, by zamys³u nie pogr¹ yæ w k³êbowisku bzdur. Ostrzegamy te przed lawin¹ spo³ecznego niezadowolenia. Czy PiS gotów bêdzie podj¹æ takie ryzyko? Z wypowiedzi premiera wynika, e niekoniecznie. By³aby to bowiem reforma bli sza programowi PO ni PiS. Wiêc koszyk œwiadczeñ mieæ zapewne bêdziemy mieli, tyle e nie gwarantowany. I taki w³aœnie mamy. Monopolistyczne praktyki NFZ To by³o trudne i mocno karko³omne przedsiêwziêcie udowodniæ Narodowemu Funduszowi Zdrowia, e poprzez bezpoœrednie narzucanie nieuczciwych, ra ¹co niskich cen w procesie kontraktowania œwiadczeñ w 2004 roku, prowadzi³ praktyki monopolistyczne w stosunku do œwiadczeniodawców. Rzecz zaryzykowa³a nasza Izba, w której imieniu stomatolodzy (dr Robert Stêpieñ i dr Andrzej Janusz Fortuna), przygotowali fachow¹ ekspertyzê, a nastêpnie poprzez pe³nomocnika OIL mec. Agnieszkê Nawara-Dubiel skierowali do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedni wniosek. By³ grudzieñ 2003 roku. W trakcie postêpowania Pani Mecenas sporz¹dzi³a kilkanaœcie dodatkowych pism procesowych do UOKiK.. I oto w pocz¹tku 2007 nadesz³a odpowiedÿ. Urz¹d potwierdzi³ racje zawarte we wniosku, jednoczeœnie stwierdzaj¹c e Fundusz zaniecha³ tych praktyk 1 stycznia 2005 roku. Konsekwencj¹ tej decyzji jest fakt, e zawarte z NFZ umowy trac¹ moc w zakresie cen, a œwiadczeniodawcy mog¹ dochodziæ od NFZ wyrównania rzeczywistych kosztów udzielonych œwiadczeñ (za 2004 rok). Nieprawd¹ jest natomiast, e NFZ poniecha³ w 2005 roku praktyk monopolistycznych, bowiem w rzeczywistoœci tylko przeniós³ z centrali na oddzia³y kompetencje do negocjacji umów, podczas gdy oddzia³y stosowa³y nawet ni sze ni wczeœniej (7 groszy) wyceny punktowe. St¹d pe³nomocnik Izby wniós³ w tych dniach odwo³anie od tej czêœci decyzji do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Jeœli wyrok bêdzie korzystny NFZ czeka najprawdopodobniej fala pozwów s¹dowych o zwrot kosztów zani onych cen œwiadczeñ. Nowelizacja ustawy o Izbach W fazê konsultacji spo³ecznych wszed³ przygotowany przez Ministra Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. Wprowadza on spore zmiany w zakresie odpowiedzialnoœci zawodowej lekarza, m.in. poszerza mo liwy asortyment kar w Kodeksie Etyki Lekarskiej, zwiêksza jawnoœæ postêpowania przed s¹dem korporacyjnym, poszerza prawa pacjenta, zwalnia lekarza z tajemnicy lekarskiej przed rzecznikiem odpowiedzialnoœci zawodowej. W projekcie jest te zamys³ podporz¹dkowania struktury samorz¹du podzia³owi administracyjnemu kraju (jedna izba = jedno województwo). Szczególne zaniepokojenie NRL wywo³a³ paragraf umo liwiaj¹cy Ministrowi Zdrowia zaskar- anie do NSA uchwa³, które uzna za sprzeczne z prawem (np. przystêpowanie do strajku, artyku- ³owanie ¹dañ p³acowych). Projekt nie zawiera jednak przepisu, którego samorz¹d obawia³ siê najbardziej, o zniesieniu obowi¹zkowej przynale - noœci lekarzy do izb. W dalszej kolejnoœci projekt powêdruje na KERM, do komisji sejmowej, na forum rz¹du, bêdzie przedmiotem pierwszego i drugiego czytania podczas obrad plenarnych Sejmu, po czym trafi do Senatu i Prezydenta. Ostateczna wersja jest zatem odleg³a o kilka, a mo e kilkanaœcie miesiêcy. 3

4 4 CMYK AKTUALNOŒCI Szpital Uniwersytecki sam dla siebie? Gazeta Wyborcza sygnalizuje, e pracownicy Szpitala Powiatowego w Zakopanem maj¹ dosyæ u erania siê z krakowskimi profesorami i ordynatorami, eby raczyli przyjmowaæ chorych w ciê kim stanie. Przykro mi to pisaæ, ale odwiedzi³em ostatnio dwa inne szpitale powiatowe (w Olkuszu i Miechowie), gdzie us³ysza³em podobne opinie. W Olkuszu uwa aj¹ rozmowy z Krakowem za wrêcz uw³aczaj¹ce, wiêc wybiera siê tam, bez wahania, Œl¹sk. W Miechowie przyjmuje siê werdykty Krakowa z pokor¹, ale nie bez alu. Najbardziej oporny wobec pacjentów z zewn¹trz wydaje siê byæ Szpital Uniwersytecki. Czy musimy rzecz wytykaæ po imieniu, tak jak ksi¹dz na sumie? Kontrole w Zespole Klinik Ginekologicznych Wci¹ wre w ginekologicznych oddzia³ach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego. Kontrole przeprowadzone w Oddziale Ginekologii i Po- ³o nictwa Septycznego oraz w Oddziale Endokrynologii Klinicznej stwierdzi³y m.in. drastyczne braki w dokumentacji medycznej czy wrêcz jej zagubienie, brak pisemnej zgody pacjentek na przeprowadzane zabiegi, itp. Jak informuje prasa codzienna, los profesora Marka Klimka, zwolnionego ze stanowiska ordynatora Oddzia³u Ginekologii i Leczenia Niep³odnoœci za brak nadzoru i tolerowanie nieprawid³owoœci, mog¹ podzieliæ kolejni ordynatorzy. W ostatnim z oddzia³ów Ginekologii, Po³o nictwa i Onkologii, kierowanym przez prof. Antoniego Bastê kontrola w³aœnie siê rozpoczê³a (od zwolnienia jednej z lekarek). Nie zazdroœcimy kierownictwu Szpitala Uniwersyteckiego ani Collegium Medicum... Œwiatowy Dzieñ GruŸlicy 24 marca obchodzony by³ na œwiecie Œwiatowy Dzieñ GruŸlicy, podczas którego WHO przedstawi³a raport o aktualnym zagro eniu gruÿlic¹, na któr¹ umiera rokrocznie ok. 2 mln osób, a 9 mln ulega zaka eniu. 4 W Warszawie, w Instytucie GruŸlicy i Chorób P³uc odby³a siê 15 marca konferencja prasowa, podczas której jego dyrektor a zarazem konsultant krajowy w dziedzinie chorób p³uc prof. Kazimierz Roszkowski (www.egichp.edu.pl) przedstawi³ aktualny stan rzeczy w Polsce (w 2006 ok. 8,5 tys. nowych zachorowañ). W Krakowie prof. Ewa Ni ankowska kierownik Kliniki Pulmunologii II Katedry Chorób Wewnêtrznych CM UJ wszczê³a alarm na tle gwa³townego wzrostu zachorowañ ( pacjentów; 2006 ok. 200), domagaj¹c siê od w³adz miasta wsparcia finansowego dla Programu wczesnego wykrywania zaka enia pr¹tkiem gruÿlicy. Nowatorska operacja W Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym w Krakowie-Prokocimiu dr med. Anna Chrapusta z zespo³u doc. Jacka Pucha³y przeprowadzi³a nowatorski w skali kraju zabieg przyszycia urwanej przez pi³ê rêki 10-letniemu dziecku (Arturkowi z Dêbicy). W trakcie zabiegu dokonano wszczepienia specjalnego wch³anialnego implantu tzw. neuragenu produkcji amerykañskiej, który jest przeznaczony do rekonstrukcji ubytków nerwów obwodowych. Przyszyte do obu stron implantu nerwy bêd¹ odrastaæ ok. 3 do 6 miesiêcy, ³¹cz¹c siê w tzw. tunel kolagenowy, który nastêpnie zostanie wch³oniêty przez organizm. Ch³opczyk ma pe³ne szanse na odzyskanie sprawnoœci rêki, ju po 11 dniach porusza³ d³oni¹ i czterema palcami. Kszta³cimy dla Europy, mo emy wiêc i dla Azji 4 marca 2007 w Collegium Medicum UJ goœci³a oficjalna delegacja Ministerstwa Zdrowia z Malezji. Celem wizyty by³o nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy akademickimi oœrodkami medycznymi Malezji, a Wydzia³em Lekarskim Collegium Medicum UJ w zakresie studiów medycznych. Cz³onkowie delegacji interesowali siê szczególnie mo liwoœciami kszta³cenia studentów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w ramach Szko³y Medycznej dla Obcokrajowców

5 CMYK 5 Wydzia³u Lekarskiego CM UJ. W roli gospodarza wizyty wyst¹pi³ prorektor UJ ds. CM prof. Wies³aw Pawlik. Rozmaitoœci uniwersyteckie 16 marca br. odby³a siê uroczysta sesja naukowa z okazji 60-lecia Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagielloñskiego W Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym w Zakopanem otwarto now¹ Pracowniê Rezonansu Magnetycznego. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ pe³nomocnik Rektora UJ ds. nauki i kszta³cenia podyplomowego w CM prof. Jerzy Wordliczek Kwestia wzajemnych relacji uczelni medycznych i szpitali klinicznych oraz ich miejsca i roli w systemie ochrony zdrowia by³a tematem spotkania w Ministerstwie Zdrowia w zwi¹zku z opracowywaniem nowej ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Wzi¹³ w niej udzia³ m.in. pe³nomocnik Rektora UJ ds. ogólnych w CM prof. Jacek Dubiel. XXXI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych W Krakowie odby³y siê XXXI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami zorganizowane przez Instytut Pediatrii i Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Prokocimiu. Tematem tegorocznego spotkania by³y mo liwoœci nowoczesnej diagnostyki, leczenia i profilaktyki w chorobach wieku dzieciêcego. Z prac ORL i jej Prezydium Prezydium ORL zapozna³o siê z miejskim programem profilaktycznym na lata Zdrowy Kraków i przekaza³o uwagi na rêce sekretarza Rady Miasta, Paw³a Stañczyka. Miasto zamierza przeznaczyæ na jego realizacjê 3,5 mln z³. W zwi¹zku z przejêciem przez siedzibê g³ówn¹ OIL w Krakowie Rejestru Lekarzy z Przemy- AKTUALNOŒCI œla, Krosna i Nowego S¹cza przekszta³camy siê w fortecê objêt¹ systemem alarmowym z czujnikami p-po i paroma innymi szykanami do czego zobowi¹zuj¹ nas przepisy. Orzecznicy ZUS i biegli s¹dowi ds. medycznych przed objêciem stanowiska bêd¹ musieli uzyskaæ pozytywn¹ opiniê samorz¹du. Szkoda, e podobny wymóg nie jest stawiany przed kandydatami na stanowiska ordynatorów. Podobny wymóg uzyskania opinii samorz¹du stawiany bêdzie specjalistom obejmuj¹cym stanowiska konsultantów wojewódzkich. To kolejny etap pozyskiwania przez samorz¹d lekarski wp³ywu na politykê zdrowotn¹ regionów. Znaczenia konsultantów wojewódzkich nie sposób przeceniæ, zw³aszcza w œwietle nasilaj¹cych siê wyjazdów lekarzy za granicê, przy równoczesnych trudnoœciach zwi¹zanych z procesem zdobywania specjalizacji, m.in. drog¹ rezydentur. Wobec stwierdzenia przez Komisjê Rewizyjn¹ ORL pojawienia siê zawilg³ych œcian w siedzibie Delegatury w Kroœnie, Prezydium ORL poleci³o Skarbnikowi Izby wprowadziæ odpowiednie kwoty do bud etu, na 2007 rok, zabezpieczaj¹ce stosowny remont. Prezydium przyjê³o te obowi¹zek zlecony przez Komisjê Rewizyjn¹ pilnego opracowania planu zagospodarowania nowo zakupionego obiektu Delegatury w Nowym S¹czu b¹dÿ jego sprzeda y. Dramatyczne apele wniesione do Izby przez dwie m³ode lekarki (Magdê Turczyn doœwiadczon¹ chorob¹ nowotworow¹ oraz Ma³gorzatê Stompór doœwiadczon¹ stwardnieniem rozsianym) sprawi³y, e ORL postanowi³a udzieliæ obu powa nej pomocy (wg indywidualnych programów, które przygotowuj¹ dr J. Or³owska-Heitzman i dr M. Turek-Fornelska). 5

6 6 CMYK ORL Z obrad Okrêgowej Rady Lekarskiej Morduj¹, czy s¹ mordowani? 28 lutego 2007 roku w siedzibie Izby w Krakowie odby³o siê kolejne posiedzenie Okrêgowej Rady Lekarskiej, którego tematem by³o przede wszystkim omówienie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz zatwierdzenie materia³ów przygotowanych na zbli aj¹cy siê XXIII ju Okrêgowy Zjazd Lekarzy, poœwiêcony g³ównie sprawom bud etowym. Otwieraj¹c dyskusjê dotycz¹c¹ aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, przewodnicz¹cy ORL dr Jerzy Friediger stwierdzi³: Z podobn¹ sytuacj¹ nie mieliœmy jeszcze do czynienia. Oto 2 ministrów (w tym minister sprawiedliwoœci) i szef policji politycznej informuj¹ publicznie, bez wyroku s¹du, o morderstwie dokonanym przez lekarza. Protestuje m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Komitet Helsiñski. Podobne stanowisko zajêli prezes NRL dr K. Radziwi³³ i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej dr J. Or³owska-Heitzman (oba umieszczone natychmiast na stronie internetowej NRL). Dr Friediger doda³ jeszcze, e w tym samym terminie na ³amach Faktu zarzuca siê lekarzom handel organami do transplantacji i to przy poparciu ministra Z. Religi doda³a dr K. Turek-Fornelska. Ale jednoczeœnie nikt nie wyjaœnia dziennikarzom np. pojêcia transplantologii urgensowej (pozgonnej do 48 godz.), w której kryteria statystyki s¹ zupe³nie inne stwierdzi³ dr A. Matyja. Uczestnicz¹ca w obradach ORL dr Or³owska- Heitzman nawi¹zuj¹c do tego wprowadzenia podkreœli³a potrzebê zachowania rozwagi, koniecznoœæ pozostawienia tak e innym wyrazicielom opinii publicznej pierwszeñstwa g³osu. Nastêpnie Rada przesz³a do dyskusji nad projektem Stanowiska ORL, rozes³anym Cz³onkom ORL drog¹ przez dr Friedigera. Nie mo e ono posiadaæ charakteru oskar ycielskiego w stosunku do mediów stwierdzi³ dr Stefan Bednarz sprawa ma bowiem charakter polityczny, a media s¹ najwyraÿniej manipulowane. Staj¹c we wspólnym froncie walki z korupcj¹, nie traæmy zdrowego rozs¹dku stwierdzi³ dr A. Matyja, sugeruj¹c opublikowanie Stanowiska w prasie codziennej jako og³oszenia p³atnego Izby. W ramach tocz¹cej siê dalej dyskusji wiceprezes dr R. Stêpieñ stwierdzi³, e samorz¹d nie powinien mieæ zahamowañ przed zawarciem w swoich ocenach krytycznych opinii o lekarzach pe³ni¹cych obowi¹zki ministrów zdrowia, a red. Ciep³y sugerowa³ powo³anie w samorz¹dzie struktur szybkiego reagowania, gdy przyjmowane w³aœnie Stanowisko odnosi siê do sytuacji sprzed dwóch tygodni, gdy opinia publiczna zajmuje siê ju zupe³nie innymi wydarzeniami. Ostatecznie powo³ano trzyosobowy zespó³ (dr, dr. A. Matyja, M. Zasadny i K. Turek Fornelska), który zaj¹³ siê zredagowaniem ostatecznej wersji Stanowiska skierowanego do publikacji. na ³amach Dziennika Polskiego i Rzeszowskich Nowin (drukujemy je obok). Cz³onkowie Rady otrzymali te drog¹ sprawozdanie z prac ORL za okres od 22 marca do 2006 do 23 marca 2007 roku przygotowane przez jej przewodnicz¹cego. Po drobnych korektach przyjêto je jednog³oœnie. Dalsz¹ czêœæ materia³ów sprawozdawczych stanowi³ potê ny pakiet autorstwa Skarbnika dr. Janusza Legutki w postaci Wykonania bud etu za 2006 rok oraz projektu Preliminarza OIL na 2007 rok. Jak wynik³o z przedstawionych materia³ów, bardzo wyraÿnie wzros³a op³acalnoœæ sk³adek (w 2006 roku œci¹gniêto ok. 300 tys. z³ zaleg³oœci). Sensowne okaza³o siê te uporz¹dkowanie lokat Izby poprzez skumulowanie ich w jednym banku oraz zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, daleko lepiej oprocentowanych ni lokaty bankowe. Jak zwykle nie wywi¹za³o siê ze swoich zobowi¹zañ Ministerstwo Zdrowia, pokrywaj¹c tylko 1/3 kosztów zadañ zleconych izbom i pozostawiaj¹c krakowskiej Izbie w tym zakresie deficyt na poziomie 334 tys. z³. Sprawozdanie Skarbnika przyjêto jednog³oœnie. Stanowi³o ono integraln¹ czêœæ Materia³ów Sprawozdawczych rozes³anych natychmiast przez Biuro Izby do delegatów na Zjazd. W drugiej czêœci swojego wyst¹pienia Skarbnik OIL przedstawi³ Projekt Preliminarza Izby na 2007 rok. I ten dokument Rada przyjê³a jednog³oœnie zobowi¹zuj¹c siê do przed³o enia go Zjazdowi. Rada zatwierdzi³a te sk³ady lekarzy rekomendowanych przez Izbê do Komisji Konkursowych na najbli sze konkursy ordynatorskie, przyjê³a sprawozdanie Komisji Orzekaj¹cej (w sprawach podlegaj¹cych utajnieniu). W ramach spraw bie ¹cych 6

7 CMYK 7 dr Andrzej Matyja poinformowa³ o dalszym przebiegu sprawy rewindykacji odebranych Izbie kamienic. Bardzo emocjonaln¹ dyskusjê wywo³a³a kwestia umieszczania w Kartach Informacyjnych pacjentów opisu chorób w jêzyku polskim (a nie po ³acinie). Wielu pacjentów wrêcz sobie tego nie yczy stwierdzi³ dr S. Bednarz. Istot¹ zapisu jest, by nie godzi³ on w interes pacjenta, st¹d w Szpitalu Uniwersyteckim preferujemy ³acinê. Tylko co zrobiæ, jeœli NFZ uwa a tak¹ dokumentacjê za niewa n¹ pyta³ dr Friediger. To wchodzimy w spór i piszemy dalej po ³acinie stwierdzi³ dr Jan Kowalczyk. Rzecz ma iœæ po myœli pacjenta, by by³ lepiej poinformowany taka by³a intencja ustawodawcy powiedzia- ORL ³a mec. Krzy owska. Jeœli pacjent siê wzbrania, nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal u ywaæ ³aciny. B¹dŸ uzupe³ni³ j¹ dr Legutko dokonywaæ opisów wolnych od drastycznych szczegó³ów Na tym obrady Okrêgowej Rady zakoñczono, akceptuj¹c, jeszcze przedstawion¹ na wstêpie obrad Radzie przez prezesa Friedigera, listê 5 kandydatów do Odznaki Honorowej Izby. Uroczystoœæ ich wrêczenia odbêdzie siê na najbli szym ZjeŸdzie. Bezpoœrednio po obradach Rady odby³o siê posiedzenie Prezydium ORL, podczas którego zaopiniowano kandydatury na stanowiska konsultantów wojewódzkich w niektórych specjalnoœciach medycznych. (cis) Stanowisko Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 lutego 2007 roku Okrêgowa Rada Lekarska w Krakowie z najwy - szym niepokojem przyjmuje ostatnie wydarzenia, w których centrum zainteresowania stali siê lekarze. Œrodowisko lekarskie z ca³¹ moc¹ potêpia przypadki zachowania i postêpowania lekarzy sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej, naruszaj¹ce ogólnie przyjête zasady wspó³ ycia miêdzy ludÿmi, a szczególnie takie, które maj¹ charakter przestêpstw o charakterze ³apówkarskim. Jednak e jest rzecz¹ nie do przyjêcia w cywilizowanym spo³eczeñstwie by podejrzanych o wykroczenia lekarzy wyprowadzano ze szpitali i przychodni w œwietle kamer telewizyjnych, w kajdankach, niczym zbrodniarzy, co by³o praktykowane wielokrotnie. Niedopuszczalne jest by wysoki urzêdnik pañstwowy, powo³any do czuwania nad przestrzeganiem prawa orzeka³ publiczne, bez wyroku s¹dowego, o pope³nieniu przez lekarza zbrodni zabójstwa. Zawód lekarza wymaga dobrych, nacechowanych yczliwoœci¹ relacji z pacjentem oraz wzajemnego zaufania i nie bez powodu stawiany jest na pierwszym miejscu wœród zawodów zaufania publicznego. Burzenie tej relacji pacjent lekarz celem odwrócenia uwagi od faktycznych problemów ochrony zdrowia, jest szczególn¹ nieodpowiedzialnoœci¹. telewizyjne choæby najwznioœlejsze nie zast¹pi¹ rzeczywistych reform. Jednym ze skutków takiej polityki s¹ zjawiska korupcyjne wœród lekarzy, które zdecydowanie potêpiamy i staramy siê z nimi walczyæ. Korupcja trawi szereg dziedzin ycia spo³ecznego i nikt nie neguje potrzeby jej usuniêcia. Nie mo e jednak, jako zjawisko mimo wszystko wtórne, tworzyæ czarnego obrazu œrodowiska lekarskiego w kategoriach odpowiedzialnoœci zbiorowej, burz¹c jego autorytet, kreuj¹c k³amliwy i fa³szywy obraz rzeczywistoœci. Jesteœmy jedynym krajem na œwiecie, w którym ludzie nios¹cy pomoc i ratunek s¹ przedstawiani spo³eczeñstwu jako banda nieuków, z³odziei i morderców. Robi¹ to zarówno przedstawiciele w³adzy dla usprawiedliwienia w³asnej bezczynnoœci i bezradnoœci w rozwi¹zywaniu faktycznych problemów ochrony zdrowia, jak i niektórzy przedstawiciele mediów w poszukiwaniu taniej sensacji i chêci podniesienia sprzeda y swoich programów b¹dÿ periodyków. Domagamy siê od w³adz pañstwowych, a zw³aszcza od Ministra Zdrowia, podjêcia wreszcie uczciwej, merytorycznej dyskusji ze spo³eczeñstwem i œrodowiskami medycznymi na temat przyczyn kryzysu w Ochronie Zdrowia oraz mo liwoœci jego pokonania. Sekretarz Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jacek Têtnowski Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jerzy Friediger 7

8 8 CMYK XXIII ZJAZD Sprawozdanie z obrad XXIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie, odbytego w dniu 24 marca 2007 roku w Rytrze Przyjêcie sprawozdania finansowego z wykonania bud etu OIL w Krakowie w 2006 roku oraz projektu preliminarza finansowego Izby na 2007 rok by³o zasadniczym tematem obrad XXIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, odbytego w Rytrze (na terenie delegatury nowos¹deckiej), w hotelu Per- ³a Po³udnia, w sobotê 24 marca. Formalnie Zjazd mia³ jednak charakter równie wyborczy, bowiem jego zadaniem by³o tak e uzupe³nienie o jedn¹ osobê (z delegatury kroœnieñskiej) sk³adu Komisji Rewizyjnej ORL. Frekwencja, mimo doœæ zniechêcaj¹cej do podró y pogody i jednodniowego charakteru Zjazdu (bez noclegu) by³a niez³a (ku radoœci sekretarza ORL). Na 264 delegatów uprawnionych do g³osowania, przyby³o do Rytra 165, co stanowi³o 62 procent obecnoœci niezbêdnej do prawomocnoœci obrad. Obrady otworzy³a wiceprzewodnicz¹ca ORL, pe³nomocnik Izby na Delegaturê Nowos¹deck¹, dr Irena Gawroñska, która po powitaniu Delegatów przedstawi³a im listy gratulacyjne, które nap³ynê³y do Zjazdu. Nades³ali je Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, dziekan Okrêgowej Rady Adwokackiej mec. Marek Stoczewski, prezes Okrêgowej Izby Aptekarskiej mgr Piotr JóŸwiakowski, pose³ do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Klich, prezesi Okrêgowych Izb Lekarskich z Tarnowa, Katowic i Bielska, dyrektorzy NFZ z Krakowa i Rzeszowa, Podkarpacka Izba Pielêgniarek i Po³o nych oraz Podkarpackie Porozumienie Pracodawców w Ochronie Zdrowia. Obowi¹zki przewodniczenia obradom Zjazdu powierzono dr. Markowi Zasadnemu, cz³onkowi Prezydium ORL i pe³nomocnikowi Izby na Delegaturê Przemysk¹. W sk³ad Prezydium Zjazdu powo³ano jako wiceprzewodnicz¹cych: dr I. Gawroñsk¹, dr. A. Jakubowicza (Delegatura Kroœnieñska) i dr R. Stêpnia (wiceprzewodnicz¹cy ORL i szef Komisji Stomatologicznej), a jako sekretarzy: dr dr Annê Maci¹g, Katarzynê Siem- 8

9 CMYK 9 bab, El bietê Wojnarowicz i Mariana Fedorowicza. Zatwierdzenie porz¹dku obrad, powo³anie Komisji Mandatowej (A. Górska-Kot, T. Fr¹czek i J. Pasadyn), oraz uczczenie minut¹ ciszy pamiêci lekarzy, którzy odeszli na zawsze w ci¹gu minionego roku, zapocz¹tkowa³o Zjazd. Nastêpnie odby³a siê mi³a uroczystoœæ wrêczenia honorowych odznaczeñ lekarzom, którzy siê zas³u yli œrodowisku lekarskiemu. Z³ote odznaki przyznane przez ORL i Kapitu³ê otrzymali dr., dr. Jan Cieækiewicz, Andrzej Fortuna, Henryk Gaertner, Jerzy Jamski, Tadeusz Kortylewski, Zofia Kosch, Jan Kowalczyk, Andrzej Laskowski, Henryk Olechnowicz, Jolanta Or³owska- Heitzman, Andrzej Pyrich, Antoni Stopa, Adam Wiernikowski, Maria Wojciechowska-Podhalicz i Marek Zasadny. W imieniu odznaczonych podziêkowa³ dr Andrzej Laskowski, podkreœlaj¹c w krótkim wyst¹pieniu potrzebê wyj¹tkowej odwagi i stanowczoœci kierownictwa Izby wobec nasilaj¹cej siê dzisiaj agresji wzniecanej przez w³adze w stosunku do lekarzy. Przechodz¹c do czêœci sprawozdawczej obrad, dr Marek Zasadny odda³ g³os przewodnicz¹cemu ORL dr. Jerzemu Friedigerowi, który ograniczy³ swoje wyst¹pienie do podkreœlenia, i wszystkie uchwa³y poprzedniego XXII Zjazdu zosta³y wykonane i e szczegó³owe sprawozdanie z prac ORL zosta³o delegatom dorêczone w postaci za³¹czonych Materia³ów Sprawozdawczych. Otrzymaj¹ je równie wszyscy lekarze, cz³onkowie OIL, jako za³¹cznik do tego wydania Biuletynu. Dr Friediger podkreœli³ jedynie jako novum w pracach Izby utworzenie Komisji Prawnej ORL, która za poœrednictwem wytypowanej do wspó³pracy Kancelarii Prawnej udzieli³a ju kilkunastu porad lekarzom cz³onkom OIL. Za suk- ces natomiast uzna³ zwyciêstwo Izby w postaci werdyktu Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzyskanego wskutek ich wyst¹pienia o uznanie wyceny œwiadczeñ stomatologicznych przez NFZ za praktyki monopolistyczne dokonywane z zani eniem kosztów œwiadczeñ. Kolejne sprawozdanie, a œciœlej swego rodzaju komentarz do tabeli zawartej w Materia³ach Sprawozdawczych przed³o y³a Delegatom dr Ewa Mikosza-Januszewicz, Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Generalnie iloœæ skarg nap³ywaj¹cych do Rzecznika roœnie. W okresie 2006 roku nap³ynê³o 265 skarg, 71 pozostawa³o z minionego roku, za³atwiono 261. Wnioskiem o ukaranie zakoñczy³o siê 47 postêpowañ w stosunku do 52 lekarzy. Iloœciowo przewa aj¹ skargi na uszkodzenia cia³a i powik³ania chorobowe. Sprawy te s¹ z regu³y trudne, wymagaj¹ powo³ywania bieg³ych, a 1/4 koñczy siê wnioskiem o ukaranie. Niestety, czêste s¹ równie skargi na nieetyczne zachowania lekarzy (2005 by³o takich skarg 94, ). Spraw dotycz¹cych œmierci pacjenta by³o 45, a 8 skoñczy³o siê wnioskiem o ukaranie (12 lekarzy), 15 jest w toku dalszego rozpatrywania. Z donie- BLOK ZJAZDOWY 9

10 10 CMYK BLOK ZJAZDOWY sieñ prasowych, poczynaj¹c od 2000 roku, wszczêto 38 postêpowañ, zatem nie tak wiele. W obszarze skarg na stomatologów pacjenci oczekuj¹ zwykle satysfakcji finansowych i s¹ mocno niezadowoleni, gdy okazuje siê, e musz¹ z takimi roszczeniami wêdrowaæ do s¹du cywilnego. Iloœæ spraw cofniêtych od Naczelnego Rzecznika do Okrêgowego, w celu uzupe³nienia postêpowania, jest niewielka. Niepokoi arogancja niektórych lekarzy wzywanych do OROZ, gdzie mimo oczywistej sprzecznoœci z faktami, wyg³asza siê deprecjonuj¹ce Rzecznika opinie. Drugim zjawiskiem o zbli onym charakterze jest tolerancja œrodowiska wobec uzale nieñ alkoholowych lekarzy i os³anianie ich przed Rzecznikiem. Koñcz¹c, dr Mikosza zaapelowa³a do lekarzy o staranne prowadzenie dokumentacji, które wci¹ bywa bagatelizowane (przyk³adem przedstawienie bieg³emu s¹dowemu zapisków na serwetkach). W imieniu Okrêgowego S¹du Lekarskiego komentarz do Sprawozdania za 2006 rok przedstawi³ dr Jan Kowalczyk przewodnicz¹cy OSL. Iloœæ wniosków o ukaranie w 2006 roku po raz pierwszy od lat, nie wzros³a. Nie odnotowano tak- e przypadków recydywy. S¹dy lekarskie nadal pracuj¹ zbyt d³ugo, ale jest to przewa nie skutkiem przetrzymywania akt (wskutek przed³u aj¹cej siê procedury postêpowania) przez s¹dy powszechne. Dr Kowalczyk wspomnia³ o przejœciowym zainteresowaniu mediów dzia³alnoœci¹ krakowskiego S¹du, gdy okaza³o siê, e cz³onkiem Izby by³ dr Miros³aw G. oskar ony przez Ministra Sprawiedliwoœci m.in. o morderstwo. Dr Kowalczyk pozytywnie oceni³ proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o Izbach Lekarskich poszerzenie wachlarza kar oraz nadanie wiêkszych praw w œledztwie osobie poszkodowanej, zakwe- stionowa³ natomiast celowoœæ postêpowañ prowadzonych w trybie jawnym przed s¹dami oraz mo liwoœæ odwo³ywania siê od wyroków s¹dów lekarskich do s¹dów powszechnych, okrêgowych. Kolejne, obszerne Sprawozdanie (z realizacji bud etu na 2006 rok) przed³o y³ Delegatom dr Janusz Legutko Skarbnik OIL. Znajduje siê ono w Materia³ach Sprawozdawczych. W komentarzu do przedstawionych zestawieñ dr Legutko podkreœli³ efekty osi¹gniête przez OIL ze zmiany lokat bankowych i obligacji na fundusze inwestycyjne (co jest skutkiem inicjatyw Komisji Finansowej OIL) oraz korzystny wynik finansowy p³yn¹cy z wyraÿniej poprawy œci¹galnoœci sk³adek cz³onkowskich, co z kolei jest zas³ug¹ wiceprzewodnicz¹cego ORL dr. Roberta Stêpnia, z którego inicjatywy utworzono do tej sprawy specjalne stanowisko pracy. Ostatnie sprawozdanie przed³o y³ Delegatom dr Jerzy Pasadyn przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej ORL. Przytaczamy je poni ej w redakcyjnym skrócie uzgodnionym z przewodnicz¹cym Komisji dr. Jerzym Pasadynem. 10

11 CMYK 11 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 24 III 2006 do 23 III 2007 Komisja pracowa³a w sk³adzie: dr Jerzy Pasadyn (przewodnicz¹cy), dr Andrzej Mazaraki (wiceprzewodnicz¹cy), dr Maria Gnatowska- Kowalczyk (sekretarz), dr dr Jerzy Bielec (delegatura: Przemyœl), Bogdan Dudkowski, Marek G³adysz, Rafa³ Harat, Wojciech Tokarski, Dariusz Zarotyñski (cz³onkowie). W sk³adzie Komisji brakowa³o przedstawiciela Krosna, ze wzglêdu na przeoczenie tego faktu podczas procedury wyborczej XXI Zjazdu. Zostanie on wy³oniony podczas dzisiejszych obrad, st¹d charakter sprawozdawczo-wyborczy XXIII Okrêgowego Zjazdu w Nowym S¹czu. W okresie sprawozdawczym Komisja odby³a trzy plenarne posiedzenia, protoko³y z nich znajduj¹ siê w aktach Komisji, przeprowadzi³a te kompleksowe kontrole w delegaturach. W Przemyœlu stan formalno-prawny nie wzbudzi³ uwag. W Kroœnie Komisja zaleci³a przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku (siedziby Delegatury) i ustalenie harmonogramu prac zapobiegaj¹cych jego dekapitalizacji. W Nowym S¹czu Komisja wyrazi³a niepokój zwi¹zany z brakiem koncepcji zagospodarowania zakupionego na siedzibê Delegatury obiektu, obecnie niszczej¹cego. Zdaniem Komisji w grê wchodz¹ trzy warianty: remont kapitalny budynku, jego wyburzenie, b¹dÿ wreszcie sprzeda i zakup innej siedziby o odpowiedniej lokalizacji. Wiêkszoœæ Komisji opowiedzia³a siê za trzecim wariantem, zastrzegaj¹c, i decyzja ORL powinna byæ poprzedzona wizj¹ lokaln¹ cz³onków Prezydium ORL i zainteresowanych przewodnicz¹cych rad lekarskich z Nowos¹deckiego. Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2007 Komisja zapozna³a siê z wykonaniem bud etu OIL w 2006 roku oraz projektem preliminarza na 2007 rok przedstawionymi przez Skarbnika OIL dr. Janusza Legutkê w obecnoœci przewodnicz¹cego ORL, sekretarza ORL oraz radcy prawnego Izby, którzy sk³adali stosowne wyjaœnienia. W kwestii przychodów stwierdzono wzrost œci¹galnoœci sk³adek cz³onkowskich w stosunku do zak³adanego planu (o 135 tys.) oraz osi¹gniêcie korzystnych przychodów z przeniesienia lokat bankowych na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W sprawie wydatków osi¹gniêto nieznaczne oszczêdnoœci (plan z³, wykonanie z³), m.in. w zaplanowanej po raz pierwszy pozycji zrycza³towane diety, wynagrodzenia dla przewodnicz¹cego ORL i sekretarza ORL, rycza³ty samochodowe (plan , wykonanie z³). Komisja przyjrza³a siê m.in. uruchomionym po raz pierwszy us³ugom w postaci porad prawnych i opinii udzielanych lekarzom-cz³onkom OIL przez op³acan¹ rycza³tem Kancelariê Prawn¹ z zewn¹trz. Komisja zaleci³a w tej sprawie prowadzenie bardziej szczegó³owej dokumentacji i przedstawienie statystyczne spraw prowadzonych przez t¹ Kancelariê oraz przez Biuro Prawne Izby. W projekcie preliminarza na 2007 rok zalecono Klubowi M³odego Lekarza postuluj¹cemu wzrost nak³adów z 1880 z³ (wydanych w 2006 roku) do z³ przygotowanie szerszego uzasadnienia swojego wniosku. Komisja zaleci³a tak e Izbie (w praktyce sekretarzowi ORL) starann¹ analizê wydatków na oprzyrz¹dowanie i oprogramowanie komputerowe Biura i siedzib Delegatur, gdy wydatki na te cele stanowi¹ pozycjê stale rosn¹c¹ w kosztach Izby, byæ mo e przesadnie. BLOK ZJAZDOWY 11

12 12 CMYK BLOK ZJAZDOWY Koñcz¹c swoje wyst¹pienie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej OIL dr Jerzy Pasadyn przedstawi³ wniosek adresowany do XXIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za 2006 rok. Dyskusja nad Sprawozdaniami Otwieraj¹c dyskusjê nad sprawozdaniami dr Zasadny udzieli³ g³osu prezesowi Friedigerowi, który ukaza³ pokrótce stan starañ ORL o odzyskanie budynków przy ul. Krupniczej i Szczepañskiej (w³asnoœæ przedwojennej Izby Lek. Dentystycznej) oraz uzasadni³ wysokie nak³ady na Klub M³odych Lekarzy potrzeb¹ stworzenia tej grupie szans wykazania siê dzia³alnoœci¹ i walk¹ o swoje prawa i interesy. Z kolei dr J. Têtnowski przestrzeg³ przed zbytni¹ ufnoœci¹ w zyski z funduszy inwestycyjnych, gdy s¹ one elementem gry gie³dowej i mog¹ przynieœæ równie straty. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 przyjêto zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów (Uchwa³a nr 1) po czym udzielono Okrêgowej Radzie Lekarskiej absolutorium (Uchwa³a nr 2) przy poparciu 153 delegatów, przy 2 wstrzymuj¹cych siê od g³osu). Nastêpnie Skarbnik przedstawi³ projekt Preliminarza OIL na 2007 rok, podkreœlaj¹c jego konstrukcjê jako efekt pozytywnej odpowiedzi na propozycje wszystkich komisji problemowych, których wnioski zosta³y uwzglêdnione. WyraŸny wzrost nak³adów dotyczy m.in. Komisji Kszta³cenia, Komisji Stomatologicznej, dzia³alnoœci wydawniczej (czyli biuletynów, których nak³ad nie uwzglêdnia³ wzrostu liczby cz³onków OIL ani wydawania edycji stomatologicznej) i remontu siedziby OIL w Krakowie. W krótkiej dyskusji nad preliminarzem na 2007 rok g³os zabra³ dr Robert Stêpieñ, który wyjaœnia³ swoj¹ stanowczoœæ w procesie œci¹gania sk³adek. Œci¹ganie sk³adek nie ma jednak charakteru represyjnego, odstêpuje siê od egzekucji zad³u enia, zwalnia w uzasadnionych wypadkach, anuluje d³ugi przekraczaj¹ce 3 ostatnie lata niemniej postêpowanie rewindykacyjne w adnym wypadku nie mo e stanowiæ przes³anki do zachowañ obel ywych w stosunku do pracowników wykonuj¹cych ustawowy obowi¹zek. Dr Stêpieñ przeprosi³ te za nieuzasadnione urgensy skierowane do kolegów ze szpitali, których ksiêgowoœæ 12

13 CMYK 13 przekazuje nale noœci dla Izby hurtem, bez imiennych list lekarzy za których wp³acane s¹ sk³adki. Projekt preliminarza na 2007 rok przyjêto jednog³oœnie (Uchwa³a nr 3), dziêkuj¹c Skarbnikowi brawami za jego staranne przygotowanie i przejrzyst¹ prezentacjê (poniewa Zjazd nie wniós³ korekt, wersja zatwierdzona znajduje siê w Materia³ach Sprawozdawczych ). W przerwie natury technicznej, powo³ano Komisjê Skrutacyjn¹ w sk³adzie: A. Jakubowicz, J. Chodorowski i J. Têtnowski. Komisja Wyborcza (dzia³aj¹ca przez ca³¹ kadencjê) reprezentowana dr J. Or³owsk¹-Heitzman przyjê³a kandydaturê dr. Mariana Fedorowicza na cz³onka Komisji Rewizyjnej. W czasie przerwy prezes SKOK-u Mariusz Smolicha i prezes Zarz¹du WSF (W-wskiego Serwisu Finansowego) Piotr Ciorga przeprowadzili akcjê promocyjn¹ na rzecz SKOK. Przedpo³udniow¹ czêœæ obrad zamknê³y wybory, w wyniku których nie posiadaj¹cy konkurentów dr M. Fedorowicz otrzyma³ 144 g³osy poparcia. * * * Druga, poobiednia czêœæ Zjazdu mia³a charakter programowy. Przyby³ na ni¹ m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Konstanty Radziwi³³, goœæmi Zjazdu byli ponadto w imieniu Wojewody Ma³opolskiego, dr Grzegorz Kurdziel dyrektor Ma³opolskiego Centrum Promocji Zdrowia oraz dr Marek Kmieæ, przewodnicz¹cy Regionu Ma³opolskiego OZZL w Krakowie. Obrady w tej czêœci otworzy³o Wyst¹pienie programowe przewodnicz¹cego ORL dr. Jerzego Friedigera, które przytaczamy poni ej w ca³oœci. Wyst¹pienie doktora Friedigera Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy! Stoimy w przededniu strajku w ochronie zdrowia. Choæ wielokrotnie przestrzegaliœmy, e pracownicy ochrony zdrowia trac¹ ju cierpliwoœæ, e ochrona zdrowia zarz¹dzana i finansowana od lat w sposób z³y, g³upi i nieodpowiedzialny stanie kiedyœ na skraju przepaœci, poniewa jej pracownicy przestan¹ siê godziæ na niewolnicz¹ pracê za grosze, która jest podstaw¹ funkcjonowania chorego systemu. Bo ile mo na perswadowaæ, ile prosiæ, ile t³umaczyæ, e nikt nie jest w stanie za te pieni¹dze utrzymaæ siê, uczyæ, utrzymaæ rodziny i jeszcze do tego byæ mi³ym i uœmiechniêtym, spotykaj¹c siê na ka dym kroku z chamstwem i lekcewa eniem ze strony swo- ich prze³o onych, pacjentów i ich rodzin, wicepremierów, ministrów, prezesów i wszystkich doko³a. Z idiotycznymi i k³amliwymi artyku³ami i tytu³ami w brukowcach typu Wprost i Angora. Tak zaczyna³em swoje wyst¹pienie na poprzednim ZjeŸdzie. Czy coœ siê zmieni³o? Owszem. Ataki na lekarzy sta³y siê bardziej wœciek³e, a przy³¹cza siê do nich minister zdrowia. Robi siê z nas bandytów i morderców. Brakuje jeszcze tylko zarzutu o gwa³cenie staruszek i po eranie niewinnych dzieci. Zdajemy sobie sprawê, e nie wszyscy z nas s¹ anio³ami, ale gdzieœ musi istnieæ granica poni ania nas dla osi¹gniêcia w³asnych celów. Minister zdrowia do tego stopnia rozmija siê z rzeczywistoœci¹, e publicznie stawia zarzut, i lekarze myj¹ rêce tylko 2 x dziennie. A w ogóle w ochronie zdrowia wszystko by³oby w porz¹dku, gdyby nie lekarze. To ju stan paranoi. W adnym normalnym spo³eczeñstwie nie przedstawia siê jako przestêpców ludzi, którzy, na co dzieñ ratuj¹ ycie i nios¹ pomoc. yjemy w kraju, w którym odk¹d pamiêtam, a jestem lekarzem od 34 lat, pieni¹dze znajduj¹ siê na wszystko, za wyj¹tkiem ochrony zdrowia i ycia obywateli; w którym ignoruje siê wszel- 13 BLOK ZJAZDOWY

14 14 CMYK BLOK ZJAZDOWY kie wymogi organizacyjne i policzalne koszty ekonomiczne w ochronie zdrowia, zastêpuj¹c je apelami do etyki lekarzy. Tymczasem zosta³a ju przekroczona bariera tolerancji œrodowiska. Ju nikt nie zmusi nas adn¹ presj¹ do niewolniczej pracy za grosze. Od wielu ju lat kolejne rz¹dy zak³adaj¹ najni szy w Europie procent PKB (3,8) na zdrowie, œwietnie wiedz¹c, e za te pieni¹dze nie mo na leczyæ ludzi w oczekiwanych przez nich europejskich standardach. Szanowni Pañstwo! Spo³eczeñstwo polskie od lat w sprawie ochrony zdrowia jest karmione k³amstwami i pó³prawdami. Usi³uje siê reformowaæ ochronê zdrowia za pomoc¹ wyci¹ganych z kapelusza doraÿnych pomys³ów kolejnych ministrów, wyrwanych z kontekstu systemowego, nierozwi¹zuj¹cych adnego z pal¹cych problemów ochrony zdrowia. Politycy musz¹ w koñcu wyci¹gn¹æ g³owy z piasku i zdefiniowaæ koszyk œwiadczeñ bezp³atnych i nale nych ka demu, a tak e drugi koszyk œwiadczeñ i procedur, do których obywatel musi dop³aciæ z w³asnego portfela. Od tego trzeba zacz¹æ, a nie tylko o tym mówiæ, ale ka demu jest to nie na rêkê. Wiêc w to miejsce opowiada siê bzdury spo³eczeñstwu, e nadal wszystko siê nale y, bo leczenie jest za darmo, a tylko lekarze nie chc¹ leczyæ, nie myj¹ r¹k i bior¹ ³apówki. Nic na œwiecie nie jest za darmo jest tylko problem, kto za to p³aci. Nie da siê za cenê rozklekotanej syrenki jeÿdziæ Mercedesem. I to powtarzamy od lat, bez skutku. Wci¹ nie ma efektywnego systemu zdobywania specjalizacji lekarskich, podnoszenia kwalifikacji, rekompensowania kosztów kszta³cenia podyplomowego, wci¹ brakuje œcie ki dodatkowych ubezpieczeñ. Naprawa finansów szpitali obraca siê nieustannie wokó³ kwestii marginalnych, a restrukturyzacja polega na zwalnianiu pracowników. O bublach ustawowych á la s³ynna ustawa 203 nie wspominam, Ostatnim przyk³adem takich pozornych dzia- ³añ jest zamys³ rzucony przez ministra zast¹pienia systemu ordynatorskiego konsultanckim. Zaowocowa³, na razie, wprowadzeniem sformu- ³owania ordynator lub lekarz kieruj¹cy oddzia- ³em. Nie widzê ró nic, poniewa aden akt prawny jak dot¹d nie okreœla uprawnieñ i obowi¹zków ani ordynatora, ani tajemniczego lekarza kieruj¹cego oddzia³em, co do którego trybu powo- ³ywania nic nie wiadomo. Ale domyœlam siê, o co chodzi. O osobê kieruj¹c¹ oddzia³em, ale powo³ywan¹ bez konkursu, czyli bez weryfikacji merytorycznej, byleby by³ swój. Bo co by z³ego nie mówiæ o konkursach, to stanowi¹ one weryfikacjê kwalifikacji kandydatów. Ci, powo³ywani bez konkursów b¹dÿ wbrew opinii komisji konkursowych, czêsto okazywali siê kiepskimi ordynatorami. Tak przy okazji, warto mo e zauwa yæ, e najgorszy w Europie system ochrony zdrowia funkcjonuje tam, gdzie jest system konsultancki. A wszystko siê dzieje na zasadzie widzimisiê jednej osoby, bez jakiejkolwiek analizy przygotowawczej, bez symulacji, bez obudowy prawnej, ot tak z kapelusza. Ka dy system mo e dzia- ³aæ, pod warunkiem, e jest optymalnie zdefiniowany i przygotowany. Trwaj¹ prace nad zmian¹ systemu specjalizacji. Na podstawie posiadanych informacji obawiam siê, e nie rozwi¹ e on adnych z istniej¹cych problemów. Nie zmniejszy siê iloœæ specjalnoœci (obecnie ponad 70), nie zwiêkszy siê iloœæ miejsc specjalizacyjnych, bo nie zostan¹ zniesione ograniczaj¹ce je bariery, nie u³atwi siê dostê- 14

15 CMYK 15 pu do specjalizacji, bo nie zmniejszy siê idiotyczna biurokracja i wreszcie nie zmieni siê tendencja do tego, aby w¹skie specjalizacje i tzw. certyfikaty dodatkowych umiejêtnoœci ogranicza³y lub uniemo liwia³y dostêp do wykonywania szeregu czynnoœci zawodowych lekarzom specjalistom, nieposiadaj¹cym tych dokumentów, mimo posiadania niezbêdnej wiedzy i doœwiadczenia zawodowego. Ostatnia propozycja nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci zabiera prawa do leczenia uzale nieñ specjalistom psychiatrom i psychologom klinicznym, a daje je np. pedagogom po kosztuj¹cym kilka tysiêcy z³otych szkoleniu, organizowanym przez PARP. Wykonawc¹ tych ograniczeñ wprowadzanych jak zwykle pod has³em dobra chorego czyni siê NFZ. Dziwiæ musi, e w atmosferze ci¹g³ego tropienia korupcji umykaj¹ uwadze poszukiwaczy jawnie korupcyjne zapisy dotycz¹ce warunków kontraktowania œwiadczeñ NFZ jak np. zapis dotycz¹cy obowi¹zku posiadania pracowni Rtg przez wszystkie poradnie ogólnochirurgiczne zawieraj¹ce kontrakty z NFZ w sytuacji, gdy potrzeba wykonania badania rtg w chirurgii ogólnej nale y ju do rzadkoœci, a niedobór radiologów jest powszechnie znany? Albo, dlaczego wszystkim poradniom i gabinetom reumatologicznym przypisano obowi¹zek posiadania aparatu USG w sytuacji, kiedy nie jest to konieczne do diagnostyki reumatologicznej, a do wykonywania badañ USG wymaga siê posiadania certyfikatów? Kto na tych zapisach korzysta? Bo chorzy nie. Ostatnio lansowana jest teza, e za pieni¹dze z Funduszu mo na utrzymaæ szpitale, bo coraz wiêcej szpitali wychodzi z d³ugów. Byæ mo e. Szkoda tylko, e resort nie interesuje siê faktem, e w wiêkszoœci przypadków odbywa siê to kosztem ograniczenia wykonywanych procedur, wy- cofywania siê z przyjmowania ostrych przypadków b¹dÿ innych wybiegów, do których jesteœmy praktycznie przymuszani. Tworzona, nie bez udzia³u najwy szych czynników pañstwowych, atmosfera nagonki na lekarzy powoduje, e ka da czynnoœæ medyczna zaczyna byæ kwestionowana przez pacjentów i ich rodziny; e ka da g³upota ograniczaj¹ca nas w wykonywaniu zawodu jest spo³ecznie akceptowana, jak np. wpisywanie na receptê numerów PESEL. Uzasadnienie: walka z korupcj¹. Skutek: wyd³u enie czasu przyjmowania pacjenta. Ta nagonka spowodowa³a niemal ca³kowite zatrzymanie transplantacji w kraju. Prasa stawia zarzuty o handel narz¹dami, anestezjolodzy s¹ œcigani za zg³aszanie zw³ok do transplantacji. Iloœæ ludzi, która zginê³a przez nieodpowiedzialne publikacje lub przecieki jest policzalna. Zwracam siê do Zjazdu, o wyst¹pienie do Prokuratora Generalnego o zbadanie i wyjaœnienie Ÿróde³ informacji prasowych o rzekomym handlu narz¹dami i postawienie winnym zarzutów o nieumyœlne spowodowanie œmierci. Niech wolnoœæ s³owa znaczy tak e odpowiedzialnoœæ za nie. Nadal przedstawiciele Ministerstwa twierdz¹, e nie brakuje specjalistów w Polsce, a wyjazdy pracowników ochrony zdrowia, a przede wszystkim lekarzy do pracy w innych krajach nie stanowi¹ problemu. Gratuluj¹c dobrego samopoczucia i orientacji w problemach, pomijaj¹c ju lawinowy odp³yw anestezjologów, informujê Pañstwa, e w takich specjalnoœciach jak chirurgia dzieciêca, dermatologia, urologia, endokrynologia i kilku innych istniej¹ bia³e plamy na terenie województwa ma³opolskiego, których zlikwidowaniem nikt siê specjalnie nie zajmuje. Ale to nie my jesteœmy odpowiedzialni za zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli. BLOK ZJAZDOWY 15

16 16 CMYK BLOK ZJAZDOWY 16 Reasumuj¹c: Ten system funkcjonowa³ dotychczas wy³¹cznie dziêki niewolniczej pracy ludzi w nim zatrudnionych. Ale ci ludzie maj¹ ju doœæ. Nikt nie mo e zmusiæ lekarza do pracy przez kilkadziesi¹t godzin bez przerwy, do przyjmowania kilkudziesiêciu pacjentów w ci¹gu jednego dnia. Lekarz powinien mieæ czas na odpoczynek (jak ka - dy cz³owiek) i na naukê, (bo specyfika zawodu wymaga sta³ego dokszta³cania). Domagamy siê uregulowañ prawnych blokuj¹cych pracodawcom stawianie ¹dañ pracy powy ej mo liwoœci fizycznych pracownika, bez wzglêdu na formê zatrudnienia, bo chodzi o tego samego cz³owieka. Musi nast¹piæ podwy ka wynagrodzeñ do poziomu okreœlonego przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Alarmujemy w kwestii wyjazdów zagranicznych lekarzy. Niech nikt po liczbach nie s¹dzi, e problem jest b³ahy. Wyje d aj¹ g³ównie lekarze po specjalizacji, w przedziale wieku od 35 do 50 lat, a to oznacza rosn¹c¹ lukê pokoleniow¹, gro ¹c¹ w nieodleg³ej przysz³oœci katastrof¹. Tylko z naszej Izby wyjecha³o lub ma taki zamiar 750 lekarzy. To prawie 8% czynnych zawodowo kole anek i kolegów. Jeszcze drastyczniej przedstawia siê sytuacja z pielêgniarkami, których deficyt coraz dotkliwiej zagra a bezpieczeñstwu pacjentów. Tych wszystkich problemów nie za³atwimy my. My, te problemy od lat wskazujemy i deklarujemy wspó³pracê. Jak grochem o œcianê. Od kilkudziesiêciu lat nikt nie zdoby³ siê na spójn¹, kompleksow¹ reformê ochrony zdrowia, nadal system zatacza siê jak pijany od œciany do œciany w zale noœci od tego, co wymyœli aktualny minister. Wbrew nadziejom spo³ecznym niewiele tu wnios³a transformacja ustrojowa. Ochrona zdrowia to nietkniêty nadal relikt przesz³oœci. Krytykowany i mieszany z b³otem przez wszystkich NFZ ma siê coraz lepiej i nikt nie zamierza go zmieniæ, mimo jego absurdalnej centralizacji, korupcjogennoœci i niekompetencji. Jak dot¹d, uda³o siê za to sk³óciæ ze sob¹ œrodowisko lekarskie i inne œrodowiska ochrony zdrowia. Coraz trudniej jest siê porozumieæ i znaleÿæ wspólny jêzyk lekarzom miêdzy sob¹. Coraz wiêcej konfliktów i wzajemnych pretensji. Szukamy winnych, w zamian za to, mno ¹ siê konflikty. Apelujê do wszystkich Kole anek i Kolegów o dobrze pojêt¹ solidarnoœæ i wspó³pracê. Tylko razem jesteœmy w stanie coœ zrobiæ. Pomóc mo na tylko wtedy, kiedy siê o czymœ wie.

17 CMYK 17 Walczyæ o coœ, kiedy czuje siê poparcie œrodowiska. Dlatego zwracam siê do Pañstwa o pomoc i wspó³pracê. Komisje Rady stoj¹ przed pañstwem otworem. Szanowni Pañstwo! Œrodowisko lekarskie, którego jesteœmy czêœci¹, zarzuca Izbom Lekarskim biernoœæ i nieskutecznoœæ w dzia³aniu, przemilczaj¹c fakt, e to ustawodawca przera ony skal¹ problemów i kosztów po prostu zamkn¹³ oczy i wsadzi³ sobie stopery do uszu by nie widzieæ i nie s³yszeæ. Prawda jest, zatem taka, e jest coraz gorzej, a nasze alarmuj¹ce wo³ania i protesty usi³uje siê zag³uszyæ, kierunkuj¹c uwagê spo³eczn¹ na marginalne patologie, którym siê nadaje kosmiczny wymiar. Tylko wspólne dzia- ³ania nas wszystkich mog¹ przynieœæ efekt. W tej sytuacji zwracam siê do Zjazdu o przyjêcie APELU do polityków wszystkich ugrupowañ, o podjêcie wspólnych dzia³añ w kierunku reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wiem, e brzmi to idealistycznie, e ochrona zdrowia jest polem walki o rz¹d dusz, tylko e ju wkrótce nie bêdzie, o co walczyæ, bo tak e ta dzisiejsza atrapa systemu legnie w gruzach. Mo e mi ktoœ z Pañstwa zarzuciæ, e te refleksje s¹ nazbyt ogólne, e dotycz¹ ca³ego systemu, abstrahuj¹c od realiów krakowskiej Izby, od szarej codziennoœci. Doskonale wiem, e musimy wci¹ usprawniaæ otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ: a wiêc nieœæ pomoc prawn¹ i materialn¹ Kole ankom i Kolegom, prowadziæ mo liwie najtaniej kursy doskonal¹ce, pertraktowaæ o korzystne warunki ubezpieczeñ, organizowaæ wypoczynek, dostarczaæ bie ¹c¹ informacjê na tematy zawodowe, ingerowaæ wszêdzie, gdzie dzieje siê Pañstwu krzywda czy niesprawiedliwoœæ, broniæ kole anki i kolegów przed agresj¹ atakuj¹c¹ nas ze wszystkich stron: ze strony pacjentów i ich rodzin, agresj¹ medialn¹, czêsto przed agresj¹ w³asnych kolegów i szefów, udoskonalaæ pracê Biura Izby, walczyæ o programy profilaktyczne, miejsca rezydenckie, sta e podyplomowe itp. itd. Musimy tak e dbaæ o przestrzeganie zasad etyki tak lekarskiej, jak i tej ogólnej, aby nie dawaæ po ywki dla tych, którzy sk³onni s¹ uczyniæ wszystko, aby zdeprecjonowaæ œrodowisko lekarskie w oczach spo³eczeñstwa. Czynimy to ca³y czas w miarê mo liwoœci, ograniczonych niekiedy drastycznie niekorzystnymi zapisami prawa, ale zmiany na lepsze coraz czêœciej zale ne s¹ od centrali, spychaj¹c na margines struktury spo³eczeñstwa obywatelskiego. Mimo dobrej, a nawet bardzo dobrej wspó³pracy z w³adzami wojewódzkimi i lokalnymi czêsto jesteœmy wspólnie bezradni. Nie mo emy siê z tym zgodziæ, musimy po³o yæ kres rosn¹cemu ubezw³asnowolnieniu, bo to marginalizacja ka dego z nas. Widzimy wyraÿnie b³êdy systemu funkcjonowania ochrony zdrowia. Widz¹ je tak e w³adze regionu. Zwracamy siê do w³adz województwa o podjêcie wspólnych starañ na rzecz koordynacji funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie województwa ma³opolskiego. Spróbujmy stworzyæ program pilota owy na naszym terenie. S³yszymy ci¹gle powtarzaj¹ce siê groÿby likwidacji samorz¹du poprzez wprowadzenie nieobowi¹zkowej przynale noœci do niego. Zdajê sobie sprawê, e wielu spoœród nas z radoœci¹ przyjê³aby tak¹ decyzjê w³adz. Ale pamiêtajmy, e adnej w³adzy nie jest na rêkê aden silny, upominaj¹cy siê o prawa swoich cz³onków samorz¹d zawodowy. Podobne próby czynione s¹ w Czechach i na Wêgrzech, gdzie równie za³amuje siê system ochrony zdrowia, mimo wyraÿnie wiêkszych nak³adów. Szanowne Kole anki i Koledzy! Nie sposób w kilkunastominutowym wyst¹pieniu zmieœciæ wszystkie problemy, do których powinienem siê odnieœæ, przedstawiæ wszystkie nurtuj¹ce nas problemy. Bêdziemy je rozwi¹zywaæ w codziennej pracy. Etos naszego zawodu, ca³ej ochrony zdrowia wymaga ofiarnoœci dla dobra pacjenta. Ale nie mo e byæ wiecznie deptany niekompetencj¹ i g³upot¹ zarz¹dzaj¹cych, doraÿnymi interesami i brakiem wyobraÿni polityków. Nie mo e byæ ci¹g³ym podglebiem dla podnoszenia nak³adu brukowych piœmide³ i wzrostu ogl¹dalnoœci programów telewizyjnych. Upominamy siê nie tylko o swój byt, tak e o dobro chorych, którzy od wielu lat ok³amywani, nie zdaj¹ sobie sprawy z faktycznych zagro eñ systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dziêkujê Pañstwu za uwagê. * * * Pierwszy z dyskutantów, dyr. MCPM dr. G. Kurdziel, deklaruj¹c wolê wspó³pracy z Izb¹, scharakteryzowa³ na wstêpie profil programowy kierowanej przez siebie instytucji (kszta³ci podyplomowo, stanowi bazê dla konsultantów woje- 17 BLOK ZJAZDOWY

18 18 CMYK BLOK ZJAZDOWY wódzkich, sprawuje nadzór nad wykorzystaniem miejsc szkoleniowych w ró nych specjalnoœciach), a nastêpnie zadeklarowa³ przekazanie wojewodzie wa niejszych problemów poruszonych na ZjeŸdzie. Spore zainteresowanie Delegatów wzbudzi³o Wyst¹pienie prezesa NRL dr K. Radziwi³³a, który podj¹³ kilka aktualnych problemów ochrony zdrowia, (przedstawiamy je w skrócie): * Pojawi³a siê nowa wersja projektu tzw. sieci (jest w internecie, prezes zachêca³, by j¹ przejrzeæ). Nie budzi ona entuzjazmu, nie wiadomo kiedy by mia³a byæ wdro ona. Nadto w Polsce wcale nie ma specjalnej nadwy ki ³ó ek szpitalnych, st¹d te sieæ likwiduje zaledwie kilka szpitali z obecnych, s³owem ca³a idea niewiele zmieni. * Koszyk œwiadczeñ nale nych powinien byæ gotowy w czerwcu 2007 roku. Z satysfakcj¹ mo- emy stwierdziæ mówi³ prezes e powsta³ w oparciu o pozyskan¹ przez NRL w USA licencjê CPT. Generalnie ta lista, a œciœlej ksiêga zakupiona i przet³umaczona, sporz¹dzona przez Amerykañsk¹ Agencjê Technologii Medycznych jest niez³a. Problem teraz w tym, e mo e nas byæ nie staæ na leczenie chorób umieszczonych na 18 niej. Mo e siê wiêc okazaæ, e król jest nagi. Pobie ne obliczenia pozwalaj¹ stwierdziæ, e s³u bie zdrowia brakuje ok. 20 mld z³. Chcê w tym miejscu podziêkowaæ krakowskim stomatologom za uporczywe przeprowadzenie przed Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dowodu i ceny procedur s¹ zani one. To mo e mieæ nieobliczalne konsekwencje prawne. * Co dalej z naszymi wynagrodzeniami? Podwy ki nie s¹ realne bez œrodków zewnêtrznych. Z systemu nie da siê ju nic wycisn¹æ, bo bêdzie katastrofa. Mówiono o podwy szeniusk³adki, ale to jest ma³o realne, obecne 9% koñczy ustawowo zaplanowany wzrost. Pewne œrodki da siê uzyskaæ z obci¹ enia kosztami leczenia wypadków wszystkich kierowców, co podwy szy OC i mo- emy wiêcej straciæ ni zyskaæ. Dodatkowe ubezpieczenia to wci¹ niewykorzystana szansa, ale projekt ich wprowadzenia jest mocno infantylny. Najlepsze by³oby jakieœ zobowi¹zanie w³adz, e podwy ka nast¹pi metod¹ krocz¹c¹, ale marzenia o uzyskaniu 2,5 œredniego wynagrodzenia s¹ w tym roku raczej ma³o realne. * W przygotowywan¹ nowelizacjê ustawy o izbach lekarskich wpisano ich dostosowanie do podzia³u terytorialnego kraju. Pisze o tym m.in. sto³eczny Dziennik. Burz¹ siê przede wszystkim dzia³acze, te granice bowiem sami stanowili, nikomu w istocie rzeczy nie przeszkadzaj¹ i maj¹ ju tradycjê. Bêdziemy ich wiêc broniæ, chocia z punktu widzenia prezesa to temat zastêpczy, podrzucony Izbom, by mia³y siê czym zajmowaæ. * W kwestiach kszta³cenia samorz¹d lekarski, w odró nieniu od pozosta³ych korporacji, walczy o u³atwienie specjalizacji. Tymczasem iloœæ rezydentur drastycznie zmniejszono. Musimy siê temu zdecydowanie sprzeciwiaæ. Zdaniem prezesa, trzeba pilnowaæ iloœci miejsc specjalizacyjnych, a tak e uproœciæ nieco drogi dochodzenia do specjalizacji szczegó³owych i jest na to w zasadzie zgoda towarzystw naukowych, bo w niektórych wypadkach proces specjalizacji trwa nawet lat, prowadz¹c do kawa³kowania medycyny, co narusza jej etos. Tymczasem NFZ wspiera tak¹ tendencjê, bo pozwala mu zmniejszyæ nak³ady na leczenie specjalistyczne. Namawiam Izby do walki z tym zawê aniem. * Sprawa bolesna, zagro enie zniesieniem obowi¹zkowej przynale noœci lekarzy do Izb. Zrobiono to na S³owacji, a gor¹ca dyskusja trwa

19 CMYK 19 BLOK ZJAZDOWY w Czechach i na Wêgrzech. Trzeba czyniæ wszystko, by do tego nie dosz³o, dlatego arliwie popieram dzia³alnoœæ ORL w Krakowie, te wszystkie inicjatywy wychodz¹ce lekarzom naprzeciw w rodzaju Oœrodka Kszta³cenia ORL, karnawa- ³owych bali, imprez sportowych, klubów by lekarze czuli, e Izba jest im potrzebna. A przy okazji w konflikcie OZZL-rz¹d, samorz¹d nie powinien dystansowaæ siê, ale te nie mo e zastêpowaæ zwi¹zków, bo to nie nasza domena. Inaczej wydamy z siebie ³abêdzi œpiew stwierdzi³ na zakoñczenie dr K. Radziwi³³. * * * Kolejnym mówc¹ by³ dr Marek Kmieæ, szef Ma³opolskiego OZZL. Nawi¹zuj¹c do ostatniego punktu wypowiedzi prezesa Radziwi³³a stwierdzi³, e uzyskane w ub. roku podwy ki wynagrodzeñ to skutek akcji strajkowej. Podkreœlaj¹c zrozumienie faktu odrêbnoœci ustawowej obu organizacji, dr Kmieæ zapowiedzia³ zaostrzenie protestu w maju br. oraz wyrazi³ zadowolenie z faktu, i w porównaniu z minionym rokiem kilka szpitali ma³opolskich wesz³o ju w spór zbiorowy z dyrekcjami szpitali. Tak e dr Antoni Jakubowicz polemizowa³ z prezesem Radziwi³³em, uwa aj¹c na przyk³adzie Szpitala w Kroœnie, e lekarze s¹ zdeterminowani do walki i e usytuowanie siê samorz¹du lekarskiego na boku protestu doprowadzi do marginalizacji Izb. Jego zdaniem Izby nie powinny te przy³¹czaæ siê do chóru medialnego nag³aœniaj¹cego przypadki alkoholizmu lekarzy. Jego zdaniem problem jest wyolbrzymiony, a równoczeœnie deprecjonuje œrodowisko. Do aktywnego udzia³u samorz¹du w akcji strajkowej namawia³a te dr Katarzyna Turek-Fornelska uwa aj¹c wywalczenie ubieg³orocznych podwy ek za rezultat jednoœci œrodowiska zwi¹zkowego i samorz¹dowego. Czy uzyskane podwy ki maj¹ charakter trwa- ³y i bêd¹ obowi¹zywaæ w 2008 roku, skoro nie maj¹ ustawowych gwarancji? zakoñczy³ ten w¹tek dyskusji dr Bogdan Jakubas, pytaniem do prezesa NRL. Nastêpnie, dr Eugeniusz Muciek poruszy³ kwestiê ustawowego zlikwidowania stanowisk naczelnego lekarza uzdrowisk, co prowadzi do ich zapaœci, zaœ dr Wojciech Tokarski sprawê zatrudniania lekarzy w szpitalach na kontraktach i obci¹ ania ich nadmiarem godzin pracy a po granice fizycznych mo liwoœci przy równoczesnym zani aniu stawki godzinowej; dr Ma³gorzata Nabag³o problem ograniczenia iloœci ³ó ek internistycznych w Krakowie, co prowadzi do k³opotów z umieszczeniem podczas dy uru ciê ko chorych pacjentów (w tej ostatniej sprawie, wypowiedzia³ siê póÿniej w imieniu Wojewody, dr G. Kurdziel obiecuj¹c, e zasygnalizuje sprawê swojemu zwierzchnikowi). yw¹ dyskusjê wywo³a³ dr Jerzy Pasadyn zapowiadaj¹c z³o enie projektu uchwa³y o obci¹- eniu ka dego z delegatów obowi¹zkiem zebrania 45 podpisów pod drukowanym w Gazecie Lekarskiej projektem inicjatywy obywatelskiej w sprawie podwy szenia wynagrodzeñ lekarzy. Sprawa jest enuj¹ca, zbieranie podpisów trwa pó³tora roku, nie musz¹ byæ podpisani wy³¹cznie lekarze, tymczasem w ywotnej dla œrodowiska sprawie zebrano ich jak dot¹d 70 tys. podpisów. O ywienie, w tej sprawie, wywo³a³a dr Katarzyna Matuszewska informuj¹c, e przesz³a z list¹ po oddzia³ach swojego szpitala (im. Babiñskiego), spotykaj¹c siê z pe³n¹ niechêci reakcj¹ lekarzy, którzy nie chc¹ ani Gazety Lekarskiej, ani inicjatyw samorz¹du, ani wnoszenia op³at rejestracyjnych za praktykê indywidualn¹, ani t³umaczeñ siê przed rzecznikami w ogóle s¹ przeciw- 19

20 20 CMYK BLOK ZJAZDOWY 20 nikami Izby. Tylko, co my jesteœmy winni temu, e ktoœ nie czyta gazet, nie przychodzi na zebrania, lekcewa y wszystko polemizowa³ z tymi opiniami dr J. Têtnowski. Na tym dyskusja zjazdowa w³aœciwie siê zakoñczy³a przy czym niektóre poruszone w niej w¹tki sta³y siê tematem polemiki dr K. Radziwi³- ³a. Nie wyra a³em swojej opinii na temat strajkowaæ czy nie strajkowaæ zacz¹³, to kwestia indywidualnej decyzji lekarza. Natomiast walczyæ trzeba o istnienie samorz¹du. A takie naciski, e siê kogoœ wykluczy z Izby, jeœli nie bêdzie strajkowa³, s¹ nie do przyjêcia. W kwestii alkoholizmu lekarzy prezes opowiedzia³ siê zdecydowanie przeciw zamiataniu problemu pod dywan. Lekarzy pij¹cych ponad miarê jest kilka tysiêcy. Raczej nale y im pomóc, bo alkoholizm to choroba. Czy podwy ki zostan¹ po 1 XII 2007 utrzymane? odpowiedzia³ nie wiadomo, gwarancji ustawowych nie ma. Dlaczego zlikwidowano lekarzy uzdrowiskowych? nie wiem, ale ingerencja urzêdnicza w sprawy medyczne jest coraz g³êbsza. Œwiadectwem na to jest tak e poruszona w wyst¹pieniu dr Friedigera, sprawa ordynatur, w której najwyraÿniej nie chodzi o to, by by³o lepiej, ale bardziej dyspozycyjnie. W sprawie kontraktów szpitalnych poinformowa³ w czêœci kraju s¹ one zdecydowanie preferowane przez lekarzy, widocznie w Ma³opolsce czy na Podkarpaciu jest inaczej. W dyrektywie UE mówi siê w odniesieniu do dy urów lekarskich o formule opt aut (bliskiej zasadom wolnego zawodu) pozwalaj¹cej lekarzowi na pracê ponad wymiar wyznaczony w Kodeksie Pracy, pod warunkiem jednak ca³kowitej dobrowolnoœci przy zawieraniu kontraktu. Na koniec wyst¹pienia prezes Radziwi³³ podkreœli³ walory samorz¹dnoœci przypominaj¹c, e prawo do reprezentacji zawodu i pieczy nad nim gwarantuje art. 17 Konstytucji. Likwidacja Izb stworzy³aby dotkliw¹ lukê w spo³eczeñstwie obywatelskim w tym zakresie, zaœ szereg spraw musia³aby prowadziæ nadal administracja pañstwowa. Móg³bym na koniec z³oœliwie zapytaæ zakoñczy³ swoje wyst¹pienie a ci tak krytykuj¹cy osi¹gniêcia samorz¹du, co dla Polski zrobili?. Na tym dyskusja zjazdowa siê wyczerpa³a. Jeszcze dr Pasadyn podkreœli³ walory ustawy uzdrowiskowej, która powstawa³a przy udziale samorz¹du lekarskiego i wyjaœni³, e stanowisko lekarza uzdrowiskowego nie zosta³o w niej zniesione, z czym korespondowa³a wczeœniejsza wypowiedÿ dr. Kurdziela, i nawet na funkcjê lekarza uzdrowisk ca³ej Ma³opolski nie znaleziono kandydata. Uchwa³y i wnioski Ostatnia czêœæ obrad poœwiêcona by³a rozpatrzeniu wniosków programowych, które nap³ynê³y do Zjazdu. W imieniu Komisji Uchwa³ i Wniosków przedstawi³ je dr Hubert ak. Opublikujemy je w pe³nym brzmieniu w nastêpnym wydaniu, tu natomiast ograniczamy siê do trzech pierwszych uchwa³ oraz skrótowego omówienia pozosta³ych, ³¹cznie z propozycjami odrzuconymi. Wniosek nr 4 (wnioskuj¹cy dr J. Pasadyn): w sprawie zobowi¹zania ka dego z delegatów do zebrania co najmniej 45 podpisów poparcia pod projektami ustaw o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz zmian w ustawie o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych (zaakceptowana wiêkszoœci¹ g³osów). Wniosek na 5 (wnioskuj¹cy dr J. Friediger): apel do polityków wszystkich opcji i partii o podjêcie wspólnych dzia³añ naprawczych zmierzaj¹cych do stworzenia jednolitego systemu ochrony zdrowia realizowanego przez kolejne rz¹dy (przyjêty jako Apel) Wniosek nr 6 (wnioskuj¹cy dr Dariusz Giza, dr J. Zawiliñski) o podjêcie przez samorz¹d starañ o zmianê rozporz¹dzenia Min. Zdrowia z 5 XII 2006 w sprawie rejestracji podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy, jako niespójnego z ustaw¹ o zawodzie lekarza, a w szczególnoœci nie wprowadzaj¹cego koniecznych ró - nic miêdzy podmiotami komercyjnymi i publicznymi, co prowadzi do obni enia jakoœci kszta³cenia i przenoszenia jego kosztów na lekarzy (przyjêty jako uchwa³a wiêkszoœci¹ g³osów) Wniosek nr 7 (wnioskuj¹cy dr Dariusz Giza) o podjêcie przez NRL starañ w sprawie uregulowania przez Ministra Zdrowia procesu tworzenia procedur medycznych jednolitych dla ca³ego kraju (przyjêty wiêkszoœci¹ g³osów jako uchwa³a, ze œwiadomoœci¹ prowadzenia ju przez resort takich prac) Wniosek nr 8 (wnioskuj¹cy dr Dariusz Giza) o wyjaœnienie przez NRL przyczyn nik³ej iloœci rezydentur przyznanych Ma³opolsce i Ÿróde³ ogólnych ograniczeñ w tym zakresie, bêd¹cych w sprzecznoœci z oficjalnymi deklaracjami Mini-

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw activextreme Inowrocław Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activextreme i zwane jest w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo