S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk"

Transkrypt

1 CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w spektakularny sposób zatrzyma³o znanego kardiochirurga, po korupcyjnych oskar eniach konsultanta wojewódzkiego ze Œl¹ska, obecnie pojawi³y siê oskar enia anestezjologów z Bia³egostoku o zbrodnicze postêpowania zwi¹zane z pozyskiwaniem narz¹dów do przeszczepów. Osobiœcie nie wierzê, aby do tak niecnych czynów byli zdolni lekarze. Ale ju Minister Zdrowia w swoich telewizyjnych oœwiadczeniach dopuszcza tak¹ mo liwoœæ. Je eli on jest sk³onny dawaæ wiarê takim zdarzeniom, to trudno siê dziwiæ zwyk³ym ludziom, dla których uzyskanie jakiegoœ œwiadczenia medycznego jest czasem bardzo uci¹ liwe i którzy bezkrytycznie wierz¹ sensacyjnym artyku³om i audycjom. Jestem daleki od sk³aniania siê ku spiskowym teoriom, ale jestem sk³onny zgodziæ siê z tez¹ profesora Dziatkowiaka, e celem tej medialnej kampanii jest zneutralizowanie maj¹cych nast¹piæ w maju strajków lekarzy. Czy do strajków dojdzie? Wszystko wskazuje na to, e tak. Ze strony rz¹dz¹cych nie nast¹pi³ aden sygna³ zapowiadaj¹cy zmianê sposobu myœlenia i finansowania, który móg³by prze³o yæ siê na ¹dane przez lekarzy postulaty p³acowe. Nawet dotychczasowa podwy ka czêsto dawana jako premia na kilka miesiêcy, nie jest pewna w przysz³oœci. Dop³at z bud etu nie bêdzie, a wspó³p³acenie przez pacjentów jest dla polityków nie do przyjêcia ze wzglêdu na mo liw¹ utratê g³osów wyborczych. Projekt ustawy o sieci szpitali nie wprowadza nic nowego i nadal opiera siê na systemie nakazowo-rozdzielczym. Nie dopuszcza siê konkurencji miêdzy szpitalami, a jedynym powodem takiego stanu rzeczy jest chêæ utrzymania zani onych poni ej kosztów cen œwiadczeñ. Szpital dzia³aj¹cy jak przedsiêbiorstwo po prostu nie wykonywa³by takich œwiadczeñ, gdy inaczej by zbankrutowa³. Zakoñczy³ siê XXIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy, który mia³ miejsce w Rytrze. Okrêgowa Rada Lekarska otrzyma³a absolutorium. Uchwalono projekt bud etu na 2007 rok. Sytuacja finansowa Izby uleg³a poprawie pomimo, e Ministerstwo Zdrowia nie wywi¹zuje siê z ustawowego obowi¹zku refundacji zadañ przejêtych od administracji pañstwowej. Ta poprawa finansów wynika z wiêkszej œci¹galnoœci sk³adek. Zdajê sobie sprawê, e upominanie siê o sk³adki zosta³o Ÿle przyjête przez czêœæ Kolegów. Miesiêczna sk³adka nie jest wysoka, ale przy zaleg³oœciach siêgaj¹cych wielu miesiêcy a nawet lat mo e stanowiæ powa n¹ sumê. Okrêgowa Izba nie ma prawnej mo liwoœci zwolnienia ze sk³adek, a nie uruchomienie administracyjnej procedury ich odzyskiwania, mo e skutkowaæ oskar eniem o niegospodarnoœæ ze wszystkimi konsekwencjami dla samorz¹du. Mog³o siê te zdarzyæ, e Koledzy p³ac¹cy regularnie sk³adki zostali wezwani do uiszczenia zaleg³oœci w wyniku braku list imiennych na przelewach ze szpitali. Wszyscy czytaj¹cy te felietony zapewne pamiêtaj¹, e wzywa³em do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem inicjatywy dotycz¹cym nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zawarte tam zapisy by³yby korzystne dla wszystkich lekarzy. Okaza³o siê, e nadal nie jesteœmy w stanie zdobyæ podpisów chocia, samych lekarzy jest wiêcej, a podpisy mo na zbieraæ od wszystkich obywateli. Zjazd przyj¹³ uchwa³ê, aby delegaci zebrali okreœlon¹ liczbê podpisów. Nie musicie byæ delegatami, aby te podpisy zbieraæ. Gor¹co do tego zachêcam. Powoli do rz¹dz¹cych dociera prawda o masowej emigracji lekarzy. Pocz¹tkowo uznawano to zjawisko za marginalne, teraz jednak obiektywna ocena i wystêpuj¹ce coraz czêœciej braki lekarzy wywo³uj¹ chêæ przeciwdzia³ania. Jak zwykle drog¹ rêcznego sterowania a nie uznania przyczyn emigracji. Otó zaproponowano, aby lekarze specjalizuj¹cy siê nie otrzymywali wynagrodzenia tylko formê po yczki, któr¹ sp³acaliby pracuj¹c po uzyskaniu specjalizacji. Jak ten projekt ma siê do praw cz³owieka jest dla wszystkich oczywiste. To kolejna sytuacja, kiedy usi³uje siê nas wyj¹æ spod prawa. Zupe³nie zapomniano, e lekarze na specjalizacji pracuj¹ i to ciê ko. Mo e majowe protesty uzmys³owi¹ bezsens takich dzia³añ. Jan Kowalczyk 1 S OWO WSTÊPNE

2 2 CMYK W NUMERZE M.IN. Relacja z XXIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Rytrze; m.in. Materia³y Sprawozdawcze za 2006 rok i Preliminarz na rok 2007, dyskusja o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia (w perspektywie majowych protestów), wyst¹pienia J. Friedigera i K. Radziwi³³a, uchwa³y i wnioski. Portret Szpitala Miechowskiego w ujêciu historycznym i wspó³czesnym Apel w sprawie dwóch m³odych lekarek zagro- onych utrat¹ zdrowia Wybory w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim (dr A. Wiernikowski) Sprawa Doktora Czes³awa Misia (c.d. w ujêciu dr K. Turek-Fornelskiej) Radiologia w Ma³opolsce (raport doc. A. Urbanika) Zaproszenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji na urlop do Grecji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego czy Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum? (koniec sporu) Felietony, 3-ci odcinek Krakowskiego Cyrulika, recenzje ksi¹ kowe Relacja z II Ogólnopolskich Igrzysk Zimowych Lekarzy w Zakopanem i X Jubileuszowych Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim na stokach Jaworzyny Krynickiej Biuletyn Lekarski Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ul. Krupnicza 11 a, Kraków tel , fax , ; pl redaguje kolegium redakcyjne w sk³adzie: redaktor naczelny: Jan Kowalczyk sekretarz redakcji: Stefan Ciep³y Jerzy Friediger, Henryk Gaertner, Jerzy Jamski, Mariusz Janikowski, Krzysztof Zg³obicki (grafika) Przygotowanie do druku: opti & Wydawnictwo Dêby Rogaliñskie tel ; com. pl Projekt ok³adki: Krzysztof Zg³obicki Na ok³adce: Blok opercyjny Szpitala w Miechowie 2 AKTUALNOŒCI XXIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy W Rytrze obradowa³ 24 marca br. XXIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy krakowskiej OIL poœwiêcony w zasadzie sprawom bud etowym. Frekwencja dopisa³a (62%), pogoda mniej (0 stopni). Okrêgowa Rada uzyska³a absolutorium bez sprzeciwów, odnotowa³a bowiem wyraÿn¹ poprawê sytuacji finansowej. Oczywiœcie rozmawiano te na tematy zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ w ochronie zdrowia. Mimo przeprowadzonych podwy ek wynagrodzeñ nadal jest ona napiêta, nie tylko ze wzglêdu na ich ograniczony wymiar, ale te na sprowokowane przez Ministra Sprawiedliwoœci ataki medialne na œrodowisko. Na maj OZZL zapowiada nasilenie akcji protestacyjnej. Samorz¹d, przy pe³nym poparciu dla akcji, zachowuje wiêksz¹ wstrzemiêÿliwoœæ w deklaracjach ni mia³o to miejsce w 2006 roku. Relacja ze Zjazdu wewn¹trz numeru. Dziatkowiak kontra Ziobro Minister Sprawiedliwoœci raczej siê zagalopowa³ zarzucaj¹c chirurgowi Miros³awowi G. ze Szpitala MSWiA w Warszawie obok ³apówkarstwa zabójstwo pacjenta. Miros³aw G. wychowanek jednego z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów Antoniego Dziatkowiaka znany by³ z trudnego charakteru, ale te z podejmowania siê operacji przeszczepów o szczególnym poziomie ryzyka. Aresztowanie lekarza w œwietle jupiterów, z u yciem si³ zbrojnych, z równoczesnym przes¹dzeniem o treœci wyroku s¹dowego nie przysporzy³o ministrowi ani CBA popularnoœci, choæ zarzutu korupcji nikt nie kwestionowa³. W obronie chirurga, co rzadkie w naszym œrodowisku naukowym, odezwa³ siê profesor Dziatkowiak stwierdzaj¹c: ja te pope³ni³em wiele takich»morderstw«, a tak e przypisuj¹c pewn¹ ma³o eleganck¹ rolê w tej sprawie profesorowi Zbigniewowi Relidze, który by³ przed Miros³awem G., kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Szpitalu MSWiA. Najwiêcej stracili pacjenci. Iloœæ przeszczepów i tak nale ¹ca do najni szych w Europie, spad³a drastycznie. Apele Jana Paw³a II posz³y wniwecz. Kto za to odpowie?

3 CMYK 3 Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 30 marcaa 2007 AKTUALNOŒCI Koszyk œwiadczeñ gwarantowanych Wed³ug Ministra Religi powinien byæ gotów w czerwcu 2007 roku. Wed³ug prezesa Radziwi³- ³a (patrz relacja ze Zjazdu) w³aœciwie ju jest gotowy, tyle e na jego pokrycie brak œrodków finansowych. Król jest nagi. Minister chce w tej sytuacji reglamentowaæ us³ugi, tworz¹c równoczeœnie formaln¹ mo liwoœæ ich finansowania z kieszeni pacjenta, tak e w szpitalach publicznych, zw³aszcza w przypadkach, gdy chcemy przyspieszenia operacji. Pomys³ Ministra nie jest znowu tak odkrywczy. Ju dawno mówiono o wspó³finansowaniu przez obywateli us³ug medycznych, ale na przeszkodzie sta³ (i stoi) zapis konstytucyjny o równym dostêpie do œwiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych. Naszym zdaniem niemniej wa ny jest ogromny wachlarz szczegó³ów, które trzeba by dopracowaæ, by zamys³u nie pogr¹ yæ w k³êbowisku bzdur. Ostrzegamy te przed lawin¹ spo³ecznego niezadowolenia. Czy PiS gotów bêdzie podj¹æ takie ryzyko? Z wypowiedzi premiera wynika, e niekoniecznie. By³aby to bowiem reforma bli sza programowi PO ni PiS. Wiêc koszyk œwiadczeñ mieæ zapewne bêdziemy mieli, tyle e nie gwarantowany. I taki w³aœnie mamy. Monopolistyczne praktyki NFZ To by³o trudne i mocno karko³omne przedsiêwziêcie udowodniæ Narodowemu Funduszowi Zdrowia, e poprzez bezpoœrednie narzucanie nieuczciwych, ra ¹co niskich cen w procesie kontraktowania œwiadczeñ w 2004 roku, prowadzi³ praktyki monopolistyczne w stosunku do œwiadczeniodawców. Rzecz zaryzykowa³a nasza Izba, w której imieniu stomatolodzy (dr Robert Stêpieñ i dr Andrzej Janusz Fortuna), przygotowali fachow¹ ekspertyzê, a nastêpnie poprzez pe³nomocnika OIL mec. Agnieszkê Nawara-Dubiel skierowali do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedni wniosek. By³ grudzieñ 2003 roku. W trakcie postêpowania Pani Mecenas sporz¹dzi³a kilkanaœcie dodatkowych pism procesowych do UOKiK.. I oto w pocz¹tku 2007 nadesz³a odpowiedÿ. Urz¹d potwierdzi³ racje zawarte we wniosku, jednoczeœnie stwierdzaj¹c e Fundusz zaniecha³ tych praktyk 1 stycznia 2005 roku. Konsekwencj¹ tej decyzji jest fakt, e zawarte z NFZ umowy trac¹ moc w zakresie cen, a œwiadczeniodawcy mog¹ dochodziæ od NFZ wyrównania rzeczywistych kosztów udzielonych œwiadczeñ (za 2004 rok). Nieprawd¹ jest natomiast, e NFZ poniecha³ w 2005 roku praktyk monopolistycznych, bowiem w rzeczywistoœci tylko przeniós³ z centrali na oddzia³y kompetencje do negocjacji umów, podczas gdy oddzia³y stosowa³y nawet ni sze ni wczeœniej (7 groszy) wyceny punktowe. St¹d pe³nomocnik Izby wniós³ w tych dniach odwo³anie od tej czêœci decyzji do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Jeœli wyrok bêdzie korzystny NFZ czeka najprawdopodobniej fala pozwów s¹dowych o zwrot kosztów zani onych cen œwiadczeñ. Nowelizacja ustawy o Izbach W fazê konsultacji spo³ecznych wszed³ przygotowany przez Ministra Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. Wprowadza on spore zmiany w zakresie odpowiedzialnoœci zawodowej lekarza, m.in. poszerza mo liwy asortyment kar w Kodeksie Etyki Lekarskiej, zwiêksza jawnoœæ postêpowania przed s¹dem korporacyjnym, poszerza prawa pacjenta, zwalnia lekarza z tajemnicy lekarskiej przed rzecznikiem odpowiedzialnoœci zawodowej. W projekcie jest te zamys³ podporz¹dkowania struktury samorz¹du podzia³owi administracyjnemu kraju (jedna izba = jedno województwo). Szczególne zaniepokojenie NRL wywo³a³ paragraf umo liwiaj¹cy Ministrowi Zdrowia zaskar- anie do NSA uchwa³, które uzna za sprzeczne z prawem (np. przystêpowanie do strajku, artyku- ³owanie ¹dañ p³acowych). Projekt nie zawiera jednak przepisu, którego samorz¹d obawia³ siê najbardziej, o zniesieniu obowi¹zkowej przynale - noœci lekarzy do izb. W dalszej kolejnoœci projekt powêdruje na KERM, do komisji sejmowej, na forum rz¹du, bêdzie przedmiotem pierwszego i drugiego czytania podczas obrad plenarnych Sejmu, po czym trafi do Senatu i Prezydenta. Ostateczna wersja jest zatem odleg³a o kilka, a mo e kilkanaœcie miesiêcy. 3

4 4 CMYK AKTUALNOŒCI Szpital Uniwersytecki sam dla siebie? Gazeta Wyborcza sygnalizuje, e pracownicy Szpitala Powiatowego w Zakopanem maj¹ dosyæ u erania siê z krakowskimi profesorami i ordynatorami, eby raczyli przyjmowaæ chorych w ciê kim stanie. Przykro mi to pisaæ, ale odwiedzi³em ostatnio dwa inne szpitale powiatowe (w Olkuszu i Miechowie), gdzie us³ysza³em podobne opinie. W Olkuszu uwa aj¹ rozmowy z Krakowem za wrêcz uw³aczaj¹ce, wiêc wybiera siê tam, bez wahania, Œl¹sk. W Miechowie przyjmuje siê werdykty Krakowa z pokor¹, ale nie bez alu. Najbardziej oporny wobec pacjentów z zewn¹trz wydaje siê byæ Szpital Uniwersytecki. Czy musimy rzecz wytykaæ po imieniu, tak jak ksi¹dz na sumie? Kontrole w Zespole Klinik Ginekologicznych Wci¹ wre w ginekologicznych oddzia³ach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego. Kontrole przeprowadzone w Oddziale Ginekologii i Po- ³o nictwa Septycznego oraz w Oddziale Endokrynologii Klinicznej stwierdzi³y m.in. drastyczne braki w dokumentacji medycznej czy wrêcz jej zagubienie, brak pisemnej zgody pacjentek na przeprowadzane zabiegi, itp. Jak informuje prasa codzienna, los profesora Marka Klimka, zwolnionego ze stanowiska ordynatora Oddzia³u Ginekologii i Leczenia Niep³odnoœci za brak nadzoru i tolerowanie nieprawid³owoœci, mog¹ podzieliæ kolejni ordynatorzy. W ostatnim z oddzia³ów Ginekologii, Po³o nictwa i Onkologii, kierowanym przez prof. Antoniego Bastê kontrola w³aœnie siê rozpoczê³a (od zwolnienia jednej z lekarek). Nie zazdroœcimy kierownictwu Szpitala Uniwersyteckiego ani Collegium Medicum... Œwiatowy Dzieñ GruŸlicy 24 marca obchodzony by³ na œwiecie Œwiatowy Dzieñ GruŸlicy, podczas którego WHO przedstawi³a raport o aktualnym zagro eniu gruÿlic¹, na któr¹ umiera rokrocznie ok. 2 mln osób, a 9 mln ulega zaka eniu. 4 W Warszawie, w Instytucie GruŸlicy i Chorób P³uc odby³a siê 15 marca konferencja prasowa, podczas której jego dyrektor a zarazem konsultant krajowy w dziedzinie chorób p³uc prof. Kazimierz Roszkowski (www.egichp.edu.pl) przedstawi³ aktualny stan rzeczy w Polsce (w 2006 ok. 8,5 tys. nowych zachorowañ). W Krakowie prof. Ewa Ni ankowska kierownik Kliniki Pulmunologii II Katedry Chorób Wewnêtrznych CM UJ wszczê³a alarm na tle gwa³townego wzrostu zachorowañ ( pacjentów; 2006 ok. 200), domagaj¹c siê od w³adz miasta wsparcia finansowego dla Programu wczesnego wykrywania zaka enia pr¹tkiem gruÿlicy. Nowatorska operacja W Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym w Krakowie-Prokocimiu dr med. Anna Chrapusta z zespo³u doc. Jacka Pucha³y przeprowadzi³a nowatorski w skali kraju zabieg przyszycia urwanej przez pi³ê rêki 10-letniemu dziecku (Arturkowi z Dêbicy). W trakcie zabiegu dokonano wszczepienia specjalnego wch³anialnego implantu tzw. neuragenu produkcji amerykañskiej, który jest przeznaczony do rekonstrukcji ubytków nerwów obwodowych. Przyszyte do obu stron implantu nerwy bêd¹ odrastaæ ok. 3 do 6 miesiêcy, ³¹cz¹c siê w tzw. tunel kolagenowy, który nastêpnie zostanie wch³oniêty przez organizm. Ch³opczyk ma pe³ne szanse na odzyskanie sprawnoœci rêki, ju po 11 dniach porusza³ d³oni¹ i czterema palcami. Kszta³cimy dla Europy, mo emy wiêc i dla Azji 4 marca 2007 w Collegium Medicum UJ goœci³a oficjalna delegacja Ministerstwa Zdrowia z Malezji. Celem wizyty by³o nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy akademickimi oœrodkami medycznymi Malezji, a Wydzia³em Lekarskim Collegium Medicum UJ w zakresie studiów medycznych. Cz³onkowie delegacji interesowali siê szczególnie mo liwoœciami kszta³cenia studentów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w ramach Szko³y Medycznej dla Obcokrajowców

5 CMYK 5 Wydzia³u Lekarskiego CM UJ. W roli gospodarza wizyty wyst¹pi³ prorektor UJ ds. CM prof. Wies³aw Pawlik. Rozmaitoœci uniwersyteckie 16 marca br. odby³a siê uroczysta sesja naukowa z okazji 60-lecia Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagielloñskiego W Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym w Zakopanem otwarto now¹ Pracowniê Rezonansu Magnetycznego. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ pe³nomocnik Rektora UJ ds. nauki i kszta³cenia podyplomowego w CM prof. Jerzy Wordliczek Kwestia wzajemnych relacji uczelni medycznych i szpitali klinicznych oraz ich miejsca i roli w systemie ochrony zdrowia by³a tematem spotkania w Ministerstwie Zdrowia w zwi¹zku z opracowywaniem nowej ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Wzi¹³ w niej udzia³ m.in. pe³nomocnik Rektora UJ ds. ogólnych w CM prof. Jacek Dubiel. XXXI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych W Krakowie odby³y siê XXXI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami zorganizowane przez Instytut Pediatrii i Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Prokocimiu. Tematem tegorocznego spotkania by³y mo liwoœci nowoczesnej diagnostyki, leczenia i profilaktyki w chorobach wieku dzieciêcego. Z prac ORL i jej Prezydium Prezydium ORL zapozna³o siê z miejskim programem profilaktycznym na lata Zdrowy Kraków i przekaza³o uwagi na rêce sekretarza Rady Miasta, Paw³a Stañczyka. Miasto zamierza przeznaczyæ na jego realizacjê 3,5 mln z³. W zwi¹zku z przejêciem przez siedzibê g³ówn¹ OIL w Krakowie Rejestru Lekarzy z Przemy- AKTUALNOŒCI œla, Krosna i Nowego S¹cza przekszta³camy siê w fortecê objêt¹ systemem alarmowym z czujnikami p-po i paroma innymi szykanami do czego zobowi¹zuj¹ nas przepisy. Orzecznicy ZUS i biegli s¹dowi ds. medycznych przed objêciem stanowiska bêd¹ musieli uzyskaæ pozytywn¹ opiniê samorz¹du. Szkoda, e podobny wymóg nie jest stawiany przed kandydatami na stanowiska ordynatorów. Podobny wymóg uzyskania opinii samorz¹du stawiany bêdzie specjalistom obejmuj¹cym stanowiska konsultantów wojewódzkich. To kolejny etap pozyskiwania przez samorz¹d lekarski wp³ywu na politykê zdrowotn¹ regionów. Znaczenia konsultantów wojewódzkich nie sposób przeceniæ, zw³aszcza w œwietle nasilaj¹cych siê wyjazdów lekarzy za granicê, przy równoczesnych trudnoœciach zwi¹zanych z procesem zdobywania specjalizacji, m.in. drog¹ rezydentur. Wobec stwierdzenia przez Komisjê Rewizyjn¹ ORL pojawienia siê zawilg³ych œcian w siedzibie Delegatury w Kroœnie, Prezydium ORL poleci³o Skarbnikowi Izby wprowadziæ odpowiednie kwoty do bud etu, na 2007 rok, zabezpieczaj¹ce stosowny remont. Prezydium przyjê³o te obowi¹zek zlecony przez Komisjê Rewizyjn¹ pilnego opracowania planu zagospodarowania nowo zakupionego obiektu Delegatury w Nowym S¹czu b¹dÿ jego sprzeda y. Dramatyczne apele wniesione do Izby przez dwie m³ode lekarki (Magdê Turczyn doœwiadczon¹ chorob¹ nowotworow¹ oraz Ma³gorzatê Stompór doœwiadczon¹ stwardnieniem rozsianym) sprawi³y, e ORL postanowi³a udzieliæ obu powa nej pomocy (wg indywidualnych programów, które przygotowuj¹ dr J. Or³owska-Heitzman i dr M. Turek-Fornelska). 5

6 6 CMYK ORL Z obrad Okrêgowej Rady Lekarskiej Morduj¹, czy s¹ mordowani? 28 lutego 2007 roku w siedzibie Izby w Krakowie odby³o siê kolejne posiedzenie Okrêgowej Rady Lekarskiej, którego tematem by³o przede wszystkim omówienie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz zatwierdzenie materia³ów przygotowanych na zbli aj¹cy siê XXIII ju Okrêgowy Zjazd Lekarzy, poœwiêcony g³ównie sprawom bud etowym. Otwieraj¹c dyskusjê dotycz¹c¹ aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, przewodnicz¹cy ORL dr Jerzy Friediger stwierdzi³: Z podobn¹ sytuacj¹ nie mieliœmy jeszcze do czynienia. Oto 2 ministrów (w tym minister sprawiedliwoœci) i szef policji politycznej informuj¹ publicznie, bez wyroku s¹du, o morderstwie dokonanym przez lekarza. Protestuje m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Komitet Helsiñski. Podobne stanowisko zajêli prezes NRL dr K. Radziwi³³ i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej dr J. Or³owska-Heitzman (oba umieszczone natychmiast na stronie internetowej NRL). Dr Friediger doda³ jeszcze, e w tym samym terminie na ³amach Faktu zarzuca siê lekarzom handel organami do transplantacji i to przy poparciu ministra Z. Religi doda³a dr K. Turek-Fornelska. Ale jednoczeœnie nikt nie wyjaœnia dziennikarzom np. pojêcia transplantologii urgensowej (pozgonnej do 48 godz.), w której kryteria statystyki s¹ zupe³nie inne stwierdzi³ dr A. Matyja. Uczestnicz¹ca w obradach ORL dr Or³owska- Heitzman nawi¹zuj¹c do tego wprowadzenia podkreœli³a potrzebê zachowania rozwagi, koniecznoœæ pozostawienia tak e innym wyrazicielom opinii publicznej pierwszeñstwa g³osu. Nastêpnie Rada przesz³a do dyskusji nad projektem Stanowiska ORL, rozes³anym Cz³onkom ORL drog¹ przez dr Friedigera. Nie mo e ono posiadaæ charakteru oskar ycielskiego w stosunku do mediów stwierdzi³ dr Stefan Bednarz sprawa ma bowiem charakter polityczny, a media s¹ najwyraÿniej manipulowane. Staj¹c we wspólnym froncie walki z korupcj¹, nie traæmy zdrowego rozs¹dku stwierdzi³ dr A. Matyja, sugeruj¹c opublikowanie Stanowiska w prasie codziennej jako og³oszenia p³atnego Izby. W ramach tocz¹cej siê dalej dyskusji wiceprezes dr R. Stêpieñ stwierdzi³, e samorz¹d nie powinien mieæ zahamowañ przed zawarciem w swoich ocenach krytycznych opinii o lekarzach pe³ni¹cych obowi¹zki ministrów zdrowia, a red. Ciep³y sugerowa³ powo³anie w samorz¹dzie struktur szybkiego reagowania, gdy przyjmowane w³aœnie Stanowisko odnosi siê do sytuacji sprzed dwóch tygodni, gdy opinia publiczna zajmuje siê ju zupe³nie innymi wydarzeniami. Ostatecznie powo³ano trzyosobowy zespó³ (dr, dr. A. Matyja, M. Zasadny i K. Turek Fornelska), który zaj¹³ siê zredagowaniem ostatecznej wersji Stanowiska skierowanego do publikacji. na ³amach Dziennika Polskiego i Rzeszowskich Nowin (drukujemy je obok). Cz³onkowie Rady otrzymali te drog¹ sprawozdanie z prac ORL za okres od 22 marca do 2006 do 23 marca 2007 roku przygotowane przez jej przewodnicz¹cego. Po drobnych korektach przyjêto je jednog³oœnie. Dalsz¹ czêœæ materia³ów sprawozdawczych stanowi³ potê ny pakiet autorstwa Skarbnika dr. Janusza Legutki w postaci Wykonania bud etu za 2006 rok oraz projektu Preliminarza OIL na 2007 rok. Jak wynik³o z przedstawionych materia³ów, bardzo wyraÿnie wzros³a op³acalnoœæ sk³adek (w 2006 roku œci¹gniêto ok. 300 tys. z³ zaleg³oœci). Sensowne okaza³o siê te uporz¹dkowanie lokat Izby poprzez skumulowanie ich w jednym banku oraz zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, daleko lepiej oprocentowanych ni lokaty bankowe. Jak zwykle nie wywi¹za³o siê ze swoich zobowi¹zañ Ministerstwo Zdrowia, pokrywaj¹c tylko 1/3 kosztów zadañ zleconych izbom i pozostawiaj¹c krakowskiej Izbie w tym zakresie deficyt na poziomie 334 tys. z³. Sprawozdanie Skarbnika przyjêto jednog³oœnie. Stanowi³o ono integraln¹ czêœæ Materia³ów Sprawozdawczych rozes³anych natychmiast przez Biuro Izby do delegatów na Zjazd. W drugiej czêœci swojego wyst¹pienia Skarbnik OIL przedstawi³ Projekt Preliminarza Izby na 2007 rok. I ten dokument Rada przyjê³a jednog³oœnie zobowi¹zuj¹c siê do przed³o enia go Zjazdowi. Rada zatwierdzi³a te sk³ady lekarzy rekomendowanych przez Izbê do Komisji Konkursowych na najbli sze konkursy ordynatorskie, przyjê³a sprawozdanie Komisji Orzekaj¹cej (w sprawach podlegaj¹cych utajnieniu). W ramach spraw bie ¹cych 6

7 CMYK 7 dr Andrzej Matyja poinformowa³ o dalszym przebiegu sprawy rewindykacji odebranych Izbie kamienic. Bardzo emocjonaln¹ dyskusjê wywo³a³a kwestia umieszczania w Kartach Informacyjnych pacjentów opisu chorób w jêzyku polskim (a nie po ³acinie). Wielu pacjentów wrêcz sobie tego nie yczy stwierdzi³ dr S. Bednarz. Istot¹ zapisu jest, by nie godzi³ on w interes pacjenta, st¹d w Szpitalu Uniwersyteckim preferujemy ³acinê. Tylko co zrobiæ, jeœli NFZ uwa a tak¹ dokumentacjê za niewa n¹ pyta³ dr Friediger. To wchodzimy w spór i piszemy dalej po ³acinie stwierdzi³ dr Jan Kowalczyk. Rzecz ma iœæ po myœli pacjenta, by by³ lepiej poinformowany taka by³a intencja ustawodawcy powiedzia- ORL ³a mec. Krzy owska. Jeœli pacjent siê wzbrania, nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal u ywaæ ³aciny. B¹dŸ uzupe³ni³ j¹ dr Legutko dokonywaæ opisów wolnych od drastycznych szczegó³ów Na tym obrady Okrêgowej Rady zakoñczono, akceptuj¹c, jeszcze przedstawion¹ na wstêpie obrad Radzie przez prezesa Friedigera, listê 5 kandydatów do Odznaki Honorowej Izby. Uroczystoœæ ich wrêczenia odbêdzie siê na najbli szym ZjeŸdzie. Bezpoœrednio po obradach Rady odby³o siê posiedzenie Prezydium ORL, podczas którego zaopiniowano kandydatury na stanowiska konsultantów wojewódzkich w niektórych specjalnoœciach medycznych. (cis) Stanowisko Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 lutego 2007 roku Okrêgowa Rada Lekarska w Krakowie z najwy - szym niepokojem przyjmuje ostatnie wydarzenia, w których centrum zainteresowania stali siê lekarze. Œrodowisko lekarskie z ca³¹ moc¹ potêpia przypadki zachowania i postêpowania lekarzy sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej, naruszaj¹ce ogólnie przyjête zasady wspó³ ycia miêdzy ludÿmi, a szczególnie takie, które maj¹ charakter przestêpstw o charakterze ³apówkarskim. Jednak e jest rzecz¹ nie do przyjêcia w cywilizowanym spo³eczeñstwie by podejrzanych o wykroczenia lekarzy wyprowadzano ze szpitali i przychodni w œwietle kamer telewizyjnych, w kajdankach, niczym zbrodniarzy, co by³o praktykowane wielokrotnie. Niedopuszczalne jest by wysoki urzêdnik pañstwowy, powo³any do czuwania nad przestrzeganiem prawa orzeka³ publiczne, bez wyroku s¹dowego, o pope³nieniu przez lekarza zbrodni zabójstwa. Zawód lekarza wymaga dobrych, nacechowanych yczliwoœci¹ relacji z pacjentem oraz wzajemnego zaufania i nie bez powodu stawiany jest na pierwszym miejscu wœród zawodów zaufania publicznego. Burzenie tej relacji pacjent lekarz celem odwrócenia uwagi od faktycznych problemów ochrony zdrowia, jest szczególn¹ nieodpowiedzialnoœci¹. telewizyjne choæby najwznioœlejsze nie zast¹pi¹ rzeczywistych reform. Jednym ze skutków takiej polityki s¹ zjawiska korupcyjne wœród lekarzy, które zdecydowanie potêpiamy i staramy siê z nimi walczyæ. Korupcja trawi szereg dziedzin ycia spo³ecznego i nikt nie neguje potrzeby jej usuniêcia. Nie mo e jednak, jako zjawisko mimo wszystko wtórne, tworzyæ czarnego obrazu œrodowiska lekarskiego w kategoriach odpowiedzialnoœci zbiorowej, burz¹c jego autorytet, kreuj¹c k³amliwy i fa³szywy obraz rzeczywistoœci. Jesteœmy jedynym krajem na œwiecie, w którym ludzie nios¹cy pomoc i ratunek s¹ przedstawiani spo³eczeñstwu jako banda nieuków, z³odziei i morderców. Robi¹ to zarówno przedstawiciele w³adzy dla usprawiedliwienia w³asnej bezczynnoœci i bezradnoœci w rozwi¹zywaniu faktycznych problemów ochrony zdrowia, jak i niektórzy przedstawiciele mediów w poszukiwaniu taniej sensacji i chêci podniesienia sprzeda y swoich programów b¹dÿ periodyków. Domagamy siê od w³adz pañstwowych, a zw³aszcza od Ministra Zdrowia, podjêcia wreszcie uczciwej, merytorycznej dyskusji ze spo³eczeñstwem i œrodowiskami medycznymi na temat przyczyn kryzysu w Ochronie Zdrowia oraz mo liwoœci jego pokonania. Sekretarz Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jacek Têtnowski Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jerzy Friediger 7

8 8 CMYK XXIII ZJAZD Sprawozdanie z obrad XXIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie, odbytego w dniu 24 marca 2007 roku w Rytrze Przyjêcie sprawozdania finansowego z wykonania bud etu OIL w Krakowie w 2006 roku oraz projektu preliminarza finansowego Izby na 2007 rok by³o zasadniczym tematem obrad XXIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, odbytego w Rytrze (na terenie delegatury nowos¹deckiej), w hotelu Per- ³a Po³udnia, w sobotê 24 marca. Formalnie Zjazd mia³ jednak charakter równie wyborczy, bowiem jego zadaniem by³o tak e uzupe³nienie o jedn¹ osobê (z delegatury kroœnieñskiej) sk³adu Komisji Rewizyjnej ORL. Frekwencja, mimo doœæ zniechêcaj¹cej do podró y pogody i jednodniowego charakteru Zjazdu (bez noclegu) by³a niez³a (ku radoœci sekretarza ORL). Na 264 delegatów uprawnionych do g³osowania, przyby³o do Rytra 165, co stanowi³o 62 procent obecnoœci niezbêdnej do prawomocnoœci obrad. Obrady otworzy³a wiceprzewodnicz¹ca ORL, pe³nomocnik Izby na Delegaturê Nowos¹deck¹, dr Irena Gawroñska, która po powitaniu Delegatów przedstawi³a im listy gratulacyjne, które nap³ynê³y do Zjazdu. Nades³ali je Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, dziekan Okrêgowej Rady Adwokackiej mec. Marek Stoczewski, prezes Okrêgowej Izby Aptekarskiej mgr Piotr JóŸwiakowski, pose³ do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Klich, prezesi Okrêgowych Izb Lekarskich z Tarnowa, Katowic i Bielska, dyrektorzy NFZ z Krakowa i Rzeszowa, Podkarpacka Izba Pielêgniarek i Po³o nych oraz Podkarpackie Porozumienie Pracodawców w Ochronie Zdrowia. Obowi¹zki przewodniczenia obradom Zjazdu powierzono dr. Markowi Zasadnemu, cz³onkowi Prezydium ORL i pe³nomocnikowi Izby na Delegaturê Przemysk¹. W sk³ad Prezydium Zjazdu powo³ano jako wiceprzewodnicz¹cych: dr I. Gawroñsk¹, dr. A. Jakubowicza (Delegatura Kroœnieñska) i dr R. Stêpnia (wiceprzewodnicz¹cy ORL i szef Komisji Stomatologicznej), a jako sekretarzy: dr dr Annê Maci¹g, Katarzynê Siem- 8

9 CMYK 9 bab, El bietê Wojnarowicz i Mariana Fedorowicza. Zatwierdzenie porz¹dku obrad, powo³anie Komisji Mandatowej (A. Górska-Kot, T. Fr¹czek i J. Pasadyn), oraz uczczenie minut¹ ciszy pamiêci lekarzy, którzy odeszli na zawsze w ci¹gu minionego roku, zapocz¹tkowa³o Zjazd. Nastêpnie odby³a siê mi³a uroczystoœæ wrêczenia honorowych odznaczeñ lekarzom, którzy siê zas³u yli œrodowisku lekarskiemu. Z³ote odznaki przyznane przez ORL i Kapitu³ê otrzymali dr., dr. Jan Cieækiewicz, Andrzej Fortuna, Henryk Gaertner, Jerzy Jamski, Tadeusz Kortylewski, Zofia Kosch, Jan Kowalczyk, Andrzej Laskowski, Henryk Olechnowicz, Jolanta Or³owska- Heitzman, Andrzej Pyrich, Antoni Stopa, Adam Wiernikowski, Maria Wojciechowska-Podhalicz i Marek Zasadny. W imieniu odznaczonych podziêkowa³ dr Andrzej Laskowski, podkreœlaj¹c w krótkim wyst¹pieniu potrzebê wyj¹tkowej odwagi i stanowczoœci kierownictwa Izby wobec nasilaj¹cej siê dzisiaj agresji wzniecanej przez w³adze w stosunku do lekarzy. Przechodz¹c do czêœci sprawozdawczej obrad, dr Marek Zasadny odda³ g³os przewodnicz¹cemu ORL dr. Jerzemu Friedigerowi, który ograniczy³ swoje wyst¹pienie do podkreœlenia, i wszystkie uchwa³y poprzedniego XXII Zjazdu zosta³y wykonane i e szczegó³owe sprawozdanie z prac ORL zosta³o delegatom dorêczone w postaci za³¹czonych Materia³ów Sprawozdawczych. Otrzymaj¹ je równie wszyscy lekarze, cz³onkowie OIL, jako za³¹cznik do tego wydania Biuletynu. Dr Friediger podkreœli³ jedynie jako novum w pracach Izby utworzenie Komisji Prawnej ORL, która za poœrednictwem wytypowanej do wspó³pracy Kancelarii Prawnej udzieli³a ju kilkunastu porad lekarzom cz³onkom OIL. Za suk- ces natomiast uzna³ zwyciêstwo Izby w postaci werdyktu Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzyskanego wskutek ich wyst¹pienia o uznanie wyceny œwiadczeñ stomatologicznych przez NFZ za praktyki monopolistyczne dokonywane z zani eniem kosztów œwiadczeñ. Kolejne sprawozdanie, a œciœlej swego rodzaju komentarz do tabeli zawartej w Materia³ach Sprawozdawczych przed³o y³a Delegatom dr Ewa Mikosza-Januszewicz, Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Generalnie iloœæ skarg nap³ywaj¹cych do Rzecznika roœnie. W okresie 2006 roku nap³ynê³o 265 skarg, 71 pozostawa³o z minionego roku, za³atwiono 261. Wnioskiem o ukaranie zakoñczy³o siê 47 postêpowañ w stosunku do 52 lekarzy. Iloœciowo przewa aj¹ skargi na uszkodzenia cia³a i powik³ania chorobowe. Sprawy te s¹ z regu³y trudne, wymagaj¹ powo³ywania bieg³ych, a 1/4 koñczy siê wnioskiem o ukaranie. Niestety, czêste s¹ równie skargi na nieetyczne zachowania lekarzy (2005 by³o takich skarg 94, ). Spraw dotycz¹cych œmierci pacjenta by³o 45, a 8 skoñczy³o siê wnioskiem o ukaranie (12 lekarzy), 15 jest w toku dalszego rozpatrywania. Z donie- BLOK ZJAZDOWY 9

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Nr 7/2009 Katowice, 18 lutego 2009 r. ISSN 1732-3940 Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Zwi¹zkowcy z przemys³u zbrojeniowego protestuj¹ przeciwko ciêciom w bud ecie MON, które doprowadz¹ do znacznego ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8i9kwietnia 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 52. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo