Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ż ć ń ć ść ć ń ą ż ć ą ść ź Ł ś ś ó ó ó ó ść ó ś ś ń ą Ż ó ż ą ś ó ą ą ż ć żą Ł ś ó Ł ś Ę ż ó ó ś Żó ó ś ó ó

2 ść Ę ż Ł ś

3 Ś ó Ń

4 Ę ż ą ś ą ś ś ść śó ą ś ś ó ś ś ń ż ż ą ą Ęą

5 oe.iaśntrenia: I" R.odzina _ osoby spokrewnione lub niespokewnione pozostające w faktycznym zwil<u, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące' Za dochód uważa si sume_ miesicznych przychodów z miesiąca poprzedza1ącego zożenie wniosku lub w przypadku utrary dochodu z miesiąca, w którym wniosek zosta zożony, bez wzgldu na Ęrtu l źródo ich uzyskania, jeżei1 usiawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o 1' miesicme obciążenie podatkiem dochodov,1m od osób ftzycmych, 2. sk}adki na r.rbezpieczenie zdrowotne okeś1one rv przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrown oraz ubezpieczenie spoeczne okeślone w odrbnych przepisach, 3. kwot alimentów świadczonych na rzcz innych osób. Do dochodu nie wlicza sijednorazowego pieniznego świadczenia socjalnego oraz rvańości świadczeń w naturze. 1I" : ili. IV. Do wniosku należy doączyć dodatkowo, jeślizajdzie uzasadniona potrzeba: a) zaświadczenie z zakadu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez czonka lodziny w miesiącu poprzed'zającym zożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznyci na zasadach ogólnych, renty/emerytury za miesiąc poprzedzający zożeniewniosku, zaświadczenie z Urzdu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej), zaświadczenie z Urzdu Gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego' oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.), decyzja z ośrodka pomocy spoecznej o uzyskiwanej pomocy materia1nej, b) odcinek c) d) e) Ę g) stosowne zaświadcznieurzdu skarbowego o osiągnięm dochodzie z innych żród,e niż punkty a poprzedzającym zożenie wniosku, h) zaświadczenie potwierdzające wystąienie zdarzerua, bdącego podstawą wnioskowania o zasiek szkolny, i) inne zaświadczenia, których potrzeba zaączenia w}rrika z treści wniosku. V.. miesiącu Wyciąg z ustawy o pomocy spoecznej (Dz.U' z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm) Art _f w [...] Za óochod uważa si sum miesicznych przychodów z miesiąca poptzedza)ącego z\ożente wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca' w którym rryriosek zosta zożony, bez wzgidu na Ęui Źródo ich uzyskania' jeżeli ustawa-nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesiczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 2) sldadki na ubezpieczenie zdrowotne okreśione w przepisach o porvszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spoeczne określone w odrbnych przepisach; 3) kwot alimentów świadczonych narzecz innych osób' 4. Do dochodu ustalonego w myś1 ust. 3 nie wlicza si jednorazowego pieniżnego świadczenia socjalnego oraz wartościświadczeń w naturze. 5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą dziaalnośćgospodarczą: 1) opodatkowaną podatkiem dochodowynr od osób fizycznych na zasadach okeślonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje si przychód z tej dziaalnościpomniejszony o koszty uzyskania przyńodu, obciążenie podatkiem należnym i skladkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, z;wiązane z prowadzeniem tej dziaalnościoraz odliczonymi od dochodu sldadkami na ubezpieczenia spoeczne niezallczonyrni do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w cldrbnych przepisach, ztymże: a) róznic przychodów i kosztów ich uzyskania ustala si za miesiąc poprzedzający miesiąc zlożeniawniosku w oparciu o wielkości wykazane w deldaracjach podatkowych za okesy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającigo miesiąc zożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesląc; wysokość miesicarego-obciążenia podatkiem, skadkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz skadkami na ubezpieczenia spoieczne przymu;e si" z miesiąca poprzedzaj ącego miesiąc złożenia wniosku, b) jeżeli podatnik wpaca zaliczl<i na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeże\t ile zożydeklaracji, jego dochód ustala si' dzieląc kwot dochodu z dzialalności gospodarczej za poprzedni rok kalendurr,rny prr"i lićra rniesicy, w których podatnik prowadzi dziaalnośó, a jeżeli nie prowadzi dziaalności,dochód ustala si opu..iu ' o oświadczenitej osoby; 2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych prrychodów osiąganych przez osoby ftzyczne - za dochód przyjmuje si zadeklarowaną podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, a jeżeli z tytulu prowadzenia tej dziaalnościnie istnieje obowiązek ubezpieczenia spoecznego, przyjnruje si kwot najniższej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne. 6. W sytuacji gdy podatnik ączy przychody z dziaa nościgospodarczej z innymi przychodami 1ub rozlicza si wspólnie z mażonkiem, przez podateknależny, o którym movra w ust. 5 pkt 1, rozumie si podatek wyliczony w takiej proporcji, w1atiej pozostaje dochód podatnika zpozarciniczej dziaalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wyazanyóh w nich dochodów' 7. Wysokośc dochodu z pozarolniczej dziaalności gospodarczej w przypadku prowadzenia dziaalnościopodatkowanej na zasadach okeślonych w przepisach o podatku dochodowym od osób ftzyc'znych ustala si na podstawie zaświadczenia '*ydanego przez naczelnika waściwegourzdu skarbowego za okesy, o których mo1va W ust. 5 pkt 1' zawierającego informacj o wysokości: 1) przychodu; 2) kosztów uzyskania przychodu; 3) różnicy pomidzy pżychodem a kosztami jego uzyskania; 4) dochodów z innyclr niż dziaalnośćgospodarcza żróde - lv przypadkach, o których mowa w ust. ó; 5) odliczonych od dochodu skadek na ubezpieczenia spoeczne; 6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku; 7) odliczonych od podatku skadek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowad,zeniem pozarolniczej dziaalności gospodarczej.

6 8. Wysokośćdochodu z pozarclniczej dziaalnościgospodarczej w przypadku prowadzenia dziaalnościna zasarlach okeś1onych w przepisach o zryczahowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osląganych przez osoby ftzycnte ustala si na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika r,vaściwegourzdu skarbowego zawierającego infonnacj o fonnie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opacenia skadek w Zakadzie Ubezpieczeń Spoecznych. Przyjmuje si, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si dochód miesiczny w wysokości 250 zi 10. Doehody z pozarolniczej dziaalnościgospodarczej i zhaptzeliczeniowych oraz z innych Źróde sumuje si' 1 1. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesicy poptzedzających miesiąc zożnia wniosku lub w okesie pobierania świadcznia z pomocy spoecznej dochodu jednorazoweg o przel<raczającego piciokrotnie kwoę: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarujące.1, 2) kryteńum dochodowego rodziny, w przypadku osoby."v rodzinie - kwot tego dochodu rozlicza si w równych czściach na 12 kolejnych miesicy, poczynając od miesiąca, w którym dochód zosta 9. wypacony. l2. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesicy poprzedzających miesiąc zożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy spoecznej dochodu należnego za dany okres, kwot tego dochodu roz7icza si w równych czściachna kolejne miesiące przez okres odpor.viadający okresowi, zaktoty uzyskano dochód. 13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokośćtego dochodu ustala si wedug średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia lvydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy spoecznej' Vl. Wyciąg z ustawy o systemie oświaty (Dz. U ' z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze na') Art' 90d. 1' Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący si w kudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodórv na osob w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej wystpuje: bezrobocie, nrepenosprawność, ciżka lub dugotrwaachoroba, wielodzietność, brak umiejtnościwypeniania funkcji opiekuńczo 'ychowalvczych' alkcholizm lub narkomania, a takze gdy rodzina jest niepehla lub _wysiąpio zdarznie 1osowe' z zasfrzeżeniem ust. 12" 2. SĘpendium szkolne może byó udzielane ucmiom w formie: 1) cakowitego lub czściowegopoęcia kosztów udziau w zajciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykaczających poza zajcia realizo,.vane w szkole w ramach planu nauczania, atabe udziau w zajclach edukacyjnych realizowanych po'u ś'lóą' 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podrcmików. 3. Przepis ust. 2 stosuje siodpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz suchaczy kolegió,,v nauczycielskich, nauczycielskich kolegiówjzyków obcych i ko1egiów pracowników sużb spoecznych. 4. Sfypendium szkolne może być udzielane uczniom szkó ponadglmnazjalnych oraz suchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w forrnie cakowitego lub czściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniznego, jezeli organ prryznający st1pendium uma, że udzielenie stypendium w formach' o których mowa w ust' 2, a w przypadku uczniów szkó ponadgimn azjalnychtakże w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku suchaczy kolegiór.v, o których mowa W ust. 3, udzielenie stypenóium w formach, o których mowa w ust" 2 i 4, nie jest celowe. ó. Stypendium szkolne możebyć udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. t.l Art' 90e. 1' Zasiek szkolny może być pizymany uczniowi znajdującemu si przejściowo w trudnej sy.tuacji mateńalnej z powodu zdarzenia iosowego. 2. Zasiek szkolny może być ptzyznany w formie świadczenia pieniżnego na pokrycie wydatków zwtązanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rueczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, njezależnie od otrzymyvan.go,typ.niiu* szkolnego. 3' Wysokośćzasiku szko1nego nie może przewoczyć jednorazowo kwoty stanowiącej piciokotnośćkwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 4. o zasiek szkolny można ubiegaó si w terminie nie duższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdaruenja uzasadniająceg o przyznanie tego zasiku. Ań. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaych terenie gminy, kierując si celami pomocy mateńalnej o charakterze socjalnyn, w którym okślaw szczególności: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależnościod sy'tuacji materialnej uczniów i na ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1, 2) fonny, w jakich udziela si sępendium szkolnego w zalerności od potrzeb ucmiów zamieszkaych na terenie gminy, 3) fuyb i sposób udzielania sępendium szkolnego, 4) fuyb i sposób udzielania zasiku szkolnego w zależnościod zdarzenia losowego. tl Art" 90m. 1' Swiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta' Ż. Do zaatwiania indywidualnych Spraw z zakesu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów rada gminy nie moze upoważnió ośrodkapomocy spoecznej. fut. 90n, 1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje si decyzje administracyjne. Art'90o. 4 Stypendium szkolne wstrzymuje si albo cofa stypendium szkolnego. 5. t"l w przypadku ustania pźycz1'rr, które stanoriy.podstawprzyznania Należnościz Ąrtuu nienależnie pobranego sępendium szkolnego podlegają ściągniciu w frybie przepisów o postpowaniu egzekucy'nym w administracji. VII. \Yyciąg z Uchway Rady Nliejskiej w Fabianicach oir VIIV87/07 z dnia25 kwietnia 2007 r.) $ 9" 1 Swiadcznie ralizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedstarvieniu oryginaów faktur, rachunków lub innvch dowodówimiennychpotwierdzającychdokonaniewydatkóvzgodniez$7regulaminu,*y,tu prawnego) ucznia" 2. Przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 1 musi nastąpió w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji pod rygorem odmowy zwrotu poniesionych wydatków.

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu... dnia.. DYREKTOR...... (nazwa szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej - ze względu

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły) Zarejestrowano:... miejscowość, dnia W Ó J T Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Adres zameldowania:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo