Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz. www.rb.infor.pl"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Dochód w ustawie o pomocy społecznej Definicja dochodu Odliczenie alimentów Świadczenia dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej Ulgi podatkowe (zwroty) Kredyt i pożyczka Inne świadczenia Wyłączenia spod dochodu Aktualne kryteria dochodowe w pomocy społecznej Dochód z działalności gospodarczej Dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego Sytuacja utraty dochodu Dochód jednorazowy Zmiana sytuacji osobistej lub majątkowej Dochód osobisty a dochód rodziny Anna Łukasiewicz 2. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej Warunki przyznania zasiłku stałego Okres, na jaki przyznaje się zasiłek stały Dokumentacja wymagana do przyznania zasiłku stałego Przekroczenie dochodu osobistego przy wliczeniu do niego kwoty zasiłków rodzinnych Zasiłek stały dla małżonków Zasiłek stały dla osoby przebywającej w domu pomocy społecznej Zasiłek stały dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą Przeliczenie kwoty zasiłku stałego Zasiłek stały jako świadczenie ściśle związane z osobą uprawnioną

2 Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach praktyczne wskazówki Zasiłek stały a renta z ZUS Zasiłek stały lub okresowy a renta lub emerytura wypłacona za okres wsteczny Uprawnienie do zasiłku stałego a majątek Zasiłek stały dla osoby uprawnionej z umowy dożywocia Warunki przyznania zasiłku okresowego Zasiłek okresowy dochodem osoby Ustalenie prawa do zasiłku okresowego a skład rodziny Wysokość zasiłku okresowego Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy Podwyższenie minimalnej kwoty zasiłku okresowego Potrącenie przez organ rentowy części kwoty zasiłku okresowego Zasady przyznania zasiłku celowego Niezbędna potrzeba bytowa Zasady przyznania specjalnego zasiłku celowego Szczególnie uzasadniony przypadek Wpływ niewypłacanego, należnego wynagrodzenia na ustalenie uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej Ubieganie się o kilka specjalnych zasiłków celowych w jednym miesiącu Maksymalna wysokość przyznanego specjalnego zasiłku celowego Katarzyna Słoma 3. Wynagrodzenie przyznawane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki jako świadczenie z pomocy społecznej Wynagrodzenie przyznawane przez sąd za sprawowanie opieki Opodatkowanie wynagrodzenia dla opiekuna Składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za sprawowanie opieki Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za sprawowanie opieki Tryb przyznawania wynagrodzenia dla opiekuna

3 SPIS TREŚCI 3.6. Koszty sądowe w sprawie o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi Ustanowienie kuratora do reprezentowania osoby pozostającej pod opieką w postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi Wysokość wynagrodzenia dla opiekuna Tryb wypłaty wynagrodzenia Decyzja administracyjna o wypłacie wynagrodzenia Właściwość miejscowa gminy w sprawie o wypłatę wynagrodzenia Roszczenia opiekuna w związku z poniesieniem nakładów i wydatków na opiekę Zbieg opieki ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli Katarzyna Słoma 4. Brak współdziałania strony w postępowaniu o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej Zasada współdziałania w pomocy społecznej Brak współdziałania strony w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej Przyznanie pomocy mimo braku współdziałania Konsekwencje braku współdziałania dla świadczeniobiorcy pomocy społecznej Marcin Chrapek 5. Domy pomocy społecznej Kierowanie do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie Decyzja o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej na czas określony Kierowanie osób do domu pomocy społecznej działającego na podstawie zezwolenia warunkowego Umieszczanie osób w domu pomocy społecznej działającym na podstawie zezwolenia warunkowego

4 Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach praktyczne wskazówki 5.5. Kierowanie osób do prywatnych domów pomocy społecznej Komercyjne miejsca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Przeniesienie mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej na tzw. starych zasadach do innego domu pomocy społecznej Wnoszenie pełnej odpłatności (powyżej 70% dochodu osoby) za pobyt w domu pomocy społecznej Dochód jednorazowy a odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Odpłatność za dom pomocy społecznej a wartość majątku mieszkańca domu pomocy społecznej Odpłatność za niepełny pierwszy miesiąc pobytu w domu pomocy społecznej Wpływ zajęcia komorniczego dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych na tzw. starych zasadach Wysokość odpłatności członka rodziny osoby przebywającej w domu pomocy społecznej Egzekwowanie odpłatności od członków rodziny osoby przebywającej w domu pomocy społecznej Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej od członka rodziny niespełniającego warunków określonych w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej Ustawowe zwolnienie z odpłatności za nieobecność w domu pomocy społecznej Odpłatność za dom pomocy społecznej za okres dłuższego przebywania poza nim Zasady zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej Stosowanie zasady ogólnej określonej w art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej w przypadku mieszkańców domów pomocy społecznej Uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego a pobyt w domu pomocy społecznej Sprawienie pogrzebu mieszkańcowi domu pomocy społecznej

5 SPIS TREŚCI Kierowanie osób do niebędących domami pomocy społecznej placówek całodobowej opieki, o których mowa w art ustawy o pomocy społecznej Aktualizacja rodzinnego wywiadu środowiskowego w domach pomocy społecznej Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podmioty mogące wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz podstawy prawne pobytu w przedmiotowych placówkach Wymogi formalne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zapewnianiu całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, chorym lub osobom w podeszłym wieku Standardy placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 12 lutego 2010 r. a nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu placówki Rodzaje zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Kary za nielegalne prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Uprawnienia wojewody w ramach kontroli standardów świadczonych usług w przypadku podmiotów prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, chorym lub osobom w podeszłym wieku

6 Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach praktyczne wskazówki 7.1. Uprawnienia wojewody Rodzaje kontroli przeprowadzanych przez służby wojewody Katarzyna Słoma 8. Ochrona danych osobowych w postępowaniu o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej Dane osobowe Adres owy jako nietypowe źródło danych osobowych Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych świadczeniobiorców pomocy społecznej Zasady przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców pomocy społecznej Obowiązki osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych Prawa osoby, której dane są przetwarzane Forma odmowy udostępnienia danych osobowych Podawanie do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej i wysokości pobieranej przez nich pomocy Udostępnianie rodzinnych wywiadów środowiskowych Dane osobowe w rodzinnych wywiadach środowiskowych Uprawnienia komisji rewizyjnej a dane osobowe świadczeniobiorców pomocy społecznej Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego Uzależnienie wypłaty zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych od innego organu Udostępnienie danych osobowych kuratorowi Prawo sądu opiekuńczego do żądania informacji o małoletnim i jego środowisku od jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Przetwarzanie danych osobowych świadczeniobiorców otrzymujących posiłek na stołówce

7 SPIS TREŚCI Niedopełnienie przez administratora danych osobowych obowiązku uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania przetwarzania danych lub ich usunięcia ze zbioru Kary za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych Anna Łukasiewicz 9. Gmina właściwa do udzielenia świadczenia Właściwość miejscowa gminy w sprawie świadczeń z pomocy społecznej Gmina właściwa do wydania decyzji o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej Właściwość miejscowa gminy dla osób przebywających w domu pomocy społecznej Udzielenie pomocy przez gminę miejsca pobytu osoby zainteresowanej Egzekucja świadczeń z pomocy społecznej Zmiany dotyczące egzekucji świadczeń z pomocy społecznej Przepisy dotyczące pomocy społecznej Ustawa z dnia 12 marca o pomocy społecznej Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/ Ustawa z dnia 12 lutego o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw Podstawy prawne do wszystkich rozdziałów książki

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA.

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA. PIPS Nr 8/2013 MIESIĘCZNIK ISSN 2080 7996 NUMER INDEKSU 256900 SIERPIEŃ 2013 Cena 39,90 zł (w tym 5% VAT) PORADNIK Instytucji Pomocy Społecznej DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 8/2013

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 7, 40-03 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo