STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji"

Transkrypt

1 STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 782,60 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dochód rodziny studenta oblicza się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U j.t.). WYKAZ DOKUMENTACJI NIEZBEDNEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU: Wszyscy studenci ubiegający się o pomoc materialną składają: kserokopię dowodu osobistego; kartę pobytu w przypadku studenta będącego cudzoziemcem; zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego poświadczające wysokość dochodów członków rodziny studenta w zależności od źródła pozyskania dochodu: a. dochody opodatkowane w skali 18 i 32 % - art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; b. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych art. 30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; c. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; d. dochody z odpłatnego zbycie nieruchomości i określonych praw art. 30 e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny studenta, którzy osiągnęli dochody w roku podatkowym 2011 (dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym 2011 na formularzu 1c); lub zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania renty, emerytury z KRUS) bądź Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA lub wojskowego biura emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny studenta, którzy osiągnęli dochody Oraz dodatkowo: Jeśli członkowie rodziny studenta prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej należy złożyć: oświadczenia o wysokości dochodu w ostatnim roku rozliczeniowym, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, pomniejszonej o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (załącznik 1a).

2 zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Jeśli student lub członkowie jego rodziny uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu, należy złożyć: oświadczenia dotyczące dochodu nieopodatkowanego uzyskanego w roku 2011 (np. gospodarstwo rolne, alimenty, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,). W przypadku uzyskiwania takich dochodów ich otrzymywanie i wysokość należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. (załącznik 1b) Jeśli członkowie rodziny studenta lub studenci posiadają gospodarstwo rolne należy dostarczyć: a) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, b) umowę dzierżawy, zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta w dzierżawę, (zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest to umowa dzierżawy zawarta w formie pisemnej na okres, co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków osobie niebędącej: małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym), c) umowę dzierżawy zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, d) umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem obszarów rolnych określonych powyżej w punktach b, c, d. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r - zostanie podana do informacji publicznej dnia 24 września 2012r. UWAGA! tylko obszar powyżej 1 ha rzeczywistego lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne. Jeśli studenci oraz członkowie rodziny studenta płacą lub otrzymują alimenty należy dostarczyć: a. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, b. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, c. decyzję właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości,

3 d. decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej, e. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, f. kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. g. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku, gdy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w zaniżonej wysokości; h. lub informację właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, Jeśli student lub członkowie rodziny studenta zadeklarują utratę lub uzyskanie dochodu należy dostarczyć: a. dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu, jego wysokość (np. PIT-11, świadectwo pracy), b. dokument określający, wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, tzn. osoba uzyskiwała dochód przez część poprzedniego roku kalendarzowego i uzyskuje go nadal, c. dokument określający datę, wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty przez studenta lub członka jego rodziny w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym, który stanowi podstawę do wyliczenia stypendium; Umowa o dzieło nie jest dochodem uzyskanym ani utraconym. Jeżeli w trakcie roku akademickiego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu student może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu. Jeśli w rodzinie studenta są osoby bezrobotne należy dostarczyć: zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. Jeśli student posiada rodzeństwo lub własne dzieci należy dostarczyć: a. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, dla rodzeństwa lub dzieci do 7-go roku życia, b. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia, c. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, d. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka, e. orzeczenie o niepełnosprawności członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziny. Inne dokumenty: a. akt zgonu nieżyjącego członka rodziny; b. decyzję o przyznaniu renty rodzinnej (w przypadku przyznanie jej w 2011r); c. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację; d. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

4 e. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz okresach zatrudnienia; f. zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągnął on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód; g. opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w uzasadnionym przypadku i o ile komisja stypendialna poweźmie wątpliwość, co do stanu sytuacji materialnej rodziny studenta; h. dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej tzn.: karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Kartę Polaka i. inne dokumenty i oświadczenia (załącznik 1c) niezbędne do ustalenia prawa do stypendium. Student ubiegający się o pomoc materialną przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Kopia dokumentu może być uwierzytelniona przez pracownika Uczelni, Członka Komisji Stypendialnej notariusza lub instytucję, która dokument wydała. Do dochodów do celów stypendialnych nie wlicza się m.in.: świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym; stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; WAŻNE INFORMACJE Dodatkowe oświadczenia składane przez studenta Na podstawie art. 184 ust. 4 i 5 stypendium socjalne nie może być pobierane równolegle na kilku kierunkach studiów. Stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. W związku z powyższym student jest zobowiązany do złożenia: 1. oświadczenia o nieubieganiu się oraz o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w tym na innej uczelni i o nieukończeniu już jednego kierunku studiów (za ukończenie jednego kierunku studiów uznaje się także ukończenie studiów licencjackich, w przypadku, gdy student podjął kolejne studia licencjackie - z wyłączeniem sytuacji, gdy student

5 kontynuuje studia na studiach drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia). Oświadczenie to jest zawarte w druku wniosku 2. oświadczenia, iż dołączone do wniosku dokumenty są kompletne, a zawarte w nich dane są prawdziwe (art. 286 Kodeksu Karnego i art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym); 3. oświadczenia, w którym student wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Zarzadzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie danych osobowych zawartych we wniosku (ustawa o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.); 4. oświadczenia, o zapoznaniu się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarzadzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Dochód utracony: W przypadku, gdy w trakcie lub po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium, sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Przez utratę dochodu, rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utratą emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Przykładowe dokumenty: w przypadku świadczeń takich jak emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych i in. - decyzje o przyznaniu i wysokości tych świadczeń oraz świadectwo pracy, PIT-11, PIT-40, PIT-8B, orzeczenie komornicze o nieściągalności alimentów, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej itp. Dochód uzyskany: W przypadku, gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium, sytuacja dochodowa rodziny uległa poprawie na skutek uzyskania przez członka rodziny dochodu, prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu powiększonego o uzyskany dochód. Uzyskanie dochodu, może być spowodowane wyłącznie: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W przypadku uzyskania dochodu z emerytury, renty, bądź zasiłku dla bezrobotnych należy złożyć odpowiednią decyzję o przyznaniu i wysokości świadczenia. Do celów stypendialnych będzie wzięty dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

6 UWAGA! Dochody uzyskiwane z umowy o dzieło nie są dochodem uzyskanym ani utraconym. Kiedy student może być uznanym za osobę samodzielną finansowo? Student/doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stale źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2011), posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2012), jego miesięczny dochód w bieżącym i poprzednim roku akademickim nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. Jeżeli wszystkie podane warunki nie zostaną spełnione łącznie, ubiegając się o stypendium należy przedstawić dochody rodziców, którzy na podstawie przepisów prawa są zobowiązani do utrzymywania studiującego dziecka niezależnie od jego wieku oraz stanu cywilnego. Skład rodziny We wniosku stypendialnym dokumentuje się stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku. Do składu rodziny można wliczyć wyłącznie: rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, małżonka oraz dzieci będące na jego utrzymaniu, rodzeństwo będące na utrzymaniu rodziców pobierające naukę do 26. roku życia (rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek), własne dzieci; (dziadków, konkubenta, narzeczonego, rodzeństwa nieuczącego się, lub rodzeństwo uczące się, które ukończyło 26 rok życia nie można wliczyć do składu rodziny). Jeśli student posiada rodzeństwo lub własne dzieci należy złożyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, dla rodzeństwa lub dzieci do 7-go roku życia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia, informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: Wnioski można składać od 20 września Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w terminie do 20 października stypendium zostanie przyznane od października. Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w terminie późniejszym, tj. do 15 dnia każdego miesiąca, stypendium będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, po 15 dniu miesiąca stypendium przyznane od miesiąca następnego.

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY?

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego 782 zł netto; rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo