SĄD REJONOWY W LEGNICY LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 F/OG.261-1/2015 SĄD REJONOWY W LEGNICY LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług - ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Legnicy POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY Zatwierdził: Legnica, maj 2015r. str. 1

2 I. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach przewidzianych: w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do tej ustaw w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2014, poz, 1099) zwanej dalej Ustawą ochrony. 2. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert częściowych. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) nazw podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć. 4. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania/e ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje/przewiduje* udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. 6. Zamawiający nie zamierza/zamierza* zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy. 7. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. 9. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. str. 2

3 II. ZAMAWIAJĄCY Sąd Rejonowy w Legnicy ul. Złotoryjska 19, Legnica NIP: tel.: (76) faks: (76) e- mail: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ust. 1 i art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013, poz.907 t.j. ze zm.), zwana w dalszej treści SIWZ ustawą Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w trzech obiektach Sądu Rejonowego w Legnicy, zlokalizowanych przy ul.: Złotoryjskiej 19, ul. Andersa oraz Kościuszki 1-3 w Legnicy oraz konwojowania wartości pieniężnych oraz znaków opłaty sądowej. 2. Ochrona odbywać się będzie w systemie całodobowym w sposób następujący: 2.1. Całodobowe świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego (budynków, parkingów, terenów przyległych) i ochrony osób znajdujących się w budynkach Zamawiającego wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych z pomieszczeń ochranianych budynków. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne o takie przestępstwo, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, sprawował w godzinach pracy sądu stałą, całodobową, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia i osób w budynkach Sądu Rejonowego w Legnicy zlokalizowanych przy ul. Złotoryjskiej 19, Kościuszki 1-3 i Andersa oraz posiadał koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie realizacji zamówienia a także dysponował grupą interwencyjną. Zatrudnienie na etat dotyczy pracowników z licencją. Od pozostałych pracowników Zamawiający nie żąda licencji i zatrudnienia na etat, jednak zgodnie z art. 31 Ustawy ochrony Wykonawca winien wykazać, że pracownicy ci nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne Usługi konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego wraz z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi (inkaso gotówka, znaki opłaty sądowej) z/do siedziby banku znajdującego się na terenie miasta Legnica. str. 3

4 Konwojowanie wartości pieniężnych, a także ochrona pracownika Zamawiającego będzie realizowana od momentu opuszczenia przez tego pracownika punktu kasowego kasa Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19 do momentu przekroczenia drzwi wejściowych Oddziału Banku Pekao S.A. w Legnicy, ul. Rynek14 oraz Banku PKO BP w Legnicy, ul. Heweliusza Przedmiot zamówienia stanowi usługę niepriorytetową - kategoria 23, tj. świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów realizowanej w formie bezpośredniej całodobowej ochrony fizycznej budynków wraz z przyległymi terenami (obiekty nie figurują w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie), osób i mienia Sądu w okresie od r. do r Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV usługi ochroniarskie. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące: 2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Na potwierdzenie należy złożyć: Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 145 poz z późn. zm.) o ochronie osób i mienia posiadania wiedzy i doświadczenia; Na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 2 wykonanymi lub wykonywanymi usługami ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej (każda realizowana w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy) i wartości nie mniejszej niż 120 tys. zł w tym przynajmniej 1 usługą wykonaną/wykonywaną w Sądzie lub Policji lub Prokuraturze lub Wojsku lub innym obiekcie użyteczności str. 4

5 publicznej wyposażonym w sygnalizację włamania i napadu, sygnalizację p.poż. oraz w system telewizji przemysłowej CCTV. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Na potwierdzenie należy złożyć ; a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego co najmniej wskazanie: 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze zdolnych do wykonania zamówienia, tj. posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, nie karanych i legitymujących się minimum 2- letnim stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony, jedna osoba z licencją II stopnia odpowiadająca za organizację i nadzór nad zespołem pracowników ochrony fizycznej, nie karana i legitymująca się minimum 2- letnim stażem pracy na tum stanowisku oraz wskazanie dysponowania grupą interwencyjno- patrolową zlokalizowaną na terenie Legnicy, której czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 min. w godz. od do 07.00, oraz 10 min w godz. od do b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu o dysponowaniu stacją monitorowania umożliwiającą podłączenie z systemem alarmowym Zamawiającego drogą łącza telefonicznego (na zasadach podłączenia centrali do linii telefonicznej) umożliwiającą natychmiastową analizę i weryfikację sygnału alarmowego, co pozwoli skierować do budynku grupę patrolowo- interwencyjną sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie należy złożyć: Opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł. str. 5

6 Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt ) Ponadto należy przedłożyć dokumenty określające: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto wymaga się aby podmiot udostępniający zasoby w złożonym oświadczeniu o udostępnieniu zasobów oświadczył że jest świadomy, że udostępnienie swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wiąże się z jego odpowiedzialnością solidarną z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 26 ust 2e ustawy). Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot Niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przedłożą następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. str. 6

7 2.6. Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.5 składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: o nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a o nieotwarciu jego likwidacji ani nieogłoszeniu upadłości nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2.7 stosuje się odpowiednio. b) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego czyn zagrożony karą pozbawienie wolności do 5 lat). VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1oraz 24 ust.1 oraz 26 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zał. nr 4 do SIWZ oświadczenie należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, str. 7

8 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie)- zał. nr 5 do SIWZ oświadczenie należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych usług (umowy, referencje itp.) załącznik nr 6 do SIWZ, 4) Wykaz osób, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (w tym osobę kontrolującą i nadzorującą pracę zespołu ochrony zgodnie z art. 26, a także wykaz osób niewpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie osób i mienia, wskazanie podwykonawców - załącznik nr 7 do SIWZ, 5) Wykaz narzędzi zgodnie z postawionym warunkiem- załącznik nr 11 do SIWZ, 6) Informacja o grupie Kapitałowej - załącznik nr 8 do SIWZ, 7) Oświadczenie pracownika ochrony - załącznik nr 9 do SIWZ, 8) Wykaz usług do punktacji - załącznik nr 10 do SIWZ, 9) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem, 10) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia; 11) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 12) Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 13) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; str. 8

9 14) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 15) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 16) Oświadczenie potwierdzające posiadanie własnej grupy interwencyjnej złożonej z licencjonowanych pracowników ochrony oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie własnego centrum dyspozycyjnego dla grup interwencyjnych dysponującego siecią łączności oraz środkami transportu lub oświadczenie o podpisaniu umowy o podwykonawstwo w tym zakresie załącznik nr 12 do SIWZ. 17) Wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ, 18) Zaakceptowany projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ, 19) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, 20) Inne dokumenty: a) Pełnomocnictwa w oryginale lub poświadczone notarialnie, Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest/są właścicielem/ami firmy lub jeżeli jest/są oni wymieniony/eni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak podstaw do wykluczenia. 2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 11-8 i muszą zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty wymienione w pkt 7, 8, 20 oraz licencje, zaświadczenia o niekaralności, oświadczenia pracowników, że nie jest prowadzone postepowanie karne wobec nich należy złożyć przed podpisaniem umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Zamawiający, w razie braku któregokolwiek z dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wymienionych w pkt od 1 do 20) lub złożenia dokumentu zawierającego błędy, czy w niewłaściwej formie, wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia stosownego wyjaśnienia (art. 26 ustawy). Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia, bądź niewłaściwym, co do czasu, miejsca lub sposobu uzupełnieniem dokumentów Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. Brak złożenia dokumentów określonych w pkt oferty. będzie skutkował odrzuceniem str. 9

10 VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia r. do dnia r. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. 4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Legnicy Sekretariat Dyrektora Sądu ul. Złotoryjska 19, Legnica z powołaniem się na znak: F/OG.261-1/ Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. 7. Osobą/mi uprawnioną/ymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest/są: a) w sprawach merytorycznych i proceduralnych: Barbara Siwiec - Dyrektor Sądu Rejonowego w Legnicy, pok. 304, tel.: (76) , e- mail: b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Grażyna Drożdż Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, pok. 301, tel.: (76) IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ str. 10

11 Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta Wykonawcy musi być napisana w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, zabezpieczona przed rozpięciem w sposób trwały uniemożliwiającą wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty oraz podpisana przez: a) osobę/osoby wykazaną/wykazane w prowadzonym przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub b) osobę/osoby wymienioną/wymienione w ewidencji działalności gospodarczej, lub c) inną osobę/osoby legitymującą/legitymujące się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 2. Zamawiający dopuszcza ręcznie, czytelnie wypełnione formularze załączników określonych w SIWZ. 3. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były kolejno ponumerowane. 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną jednoznaczną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 7. Wszelkie naniesione w ofercie zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.) muszą być czytelnie podpisane (parafowane), przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: Nazwa (firma) Wykonawcy) Adres Wykonawcy Sąd Rejonowy w Legnicy Ul. Złotoryjska Legnica Oferta na: Ochronę fizyczną osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Legnicy sygn. sprawy F/OG.261-1/2015 Nie otwierać przed dniem , godz W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. str. 11

12 XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Legnicy ul. Złotoryjska 19, tj. w pokoju nr 301 lub 303 lub w Biurze Podawczym (parter) lub przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy Sekretariat Dyrektora Sądu ul. Złotoryjska Legnica w terminie nie później niż do dnia r. do godz Zamawiający w obecności Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcy składającego ofertę osobiście w pokoju nr 301 lub 304 odnotuje na kopercie: nr kolejny oferty, datę złożenia oferty, godzinę złożenia oferty. 3. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) bez uszkodzenia, gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do czasu otwarcia, opisaną następująco: 5. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty, (np. z powodu braku oznaczenia Oferta na... lub nie otwierać przed... w przypadku przekazania oferty np. poprzez pocztę, Sąd Rejonowy w Legnicy może dokonać jej otwarcia przed wyznaczonym terminem - co spowoduje odrzucenie oferty. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak w pkt 4. XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, w sali nr Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje zgodnie art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Informacje o których mowa w ust. 3 i 4 ustawy zostaną przesłane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek wykonawcy. 4. Otwarte oferty pozostają do wglądu Oferentów za wyjątkiem dokumentów oznaczonych klauzulą tajne. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową, obejmującą pełen zakres zamówienia określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne, tj. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było str. 12

13 przewidzieć wszystkich kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 4. W cenie należy ująć wszelkie koszty, które są w ocenie Wykonawcy niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zmiany kursu walut, jak również inne nieprzewidziane przez Wykonawcę koszty nieujęte w cenie ofertowej. 5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu otwarcia ofert. 7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 8. Do porównania ofert przy ocenie ofert, uwzględniana będzie cena oferty z obowiązującym podatkiem VAT. 9. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą przeprowadzone będzie w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy w PLN. 10. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie w 2016r. roku może ulec zwiększeniu w przypadkach: zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany rok w stosunku do roku poprzedniego o co najmniej 4%, zmiany wysokości podatku VAT. XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował kryterium: 1.1. Cena ofertowa - 90% Punkty za zaoferowaną cenę obliczane będą wg wzoru P 1 90 pkt P 1 = C min./ C o x 90 gdzie: C min.. - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ocenianych ofert (w zł) C o - cena ofertowa ocenianej oferty (w złotych), P1- uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 % 1.2. Ilość zrealizowanych usług ochrony fizycznej 10% Punkty za zaoferowaną cenę obliczane będą wg wzoru P 2 10 pkt P 2 = S o / S max x 10 gdzie: P 2 uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1% S o ilość usług ochrony fizycznej zrealizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy na kwotę minimum ,00 zł w ciągu ostatnich trzech lat (należy przedstawić wykaz w którym będzie podana data rozpoczęcia i zakończenia usługi, miejsce realizacji usługi, kwota usługi wg wzoru załącznik nr 10). Maksymalnie można wykazać 10 zrealizowanych usług. str. 13

14 Uwaga; Usługi wskazane w załączniku nr 6 nie będą brane pod uwagę w kryterium P 2, gdyż usługi te potwierdzają jedynie spełnienie opisanego warunku podmiotowego doświadczenia i wiedzy. S max - największa ilość przeprowadzonych usług ochrony fizycznej w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu wg zasad opisanych powyżej, Potwierdzenie w złożonej ofercie wymaganego warunku doświadczenie i wiedza nie podlegają punktacji. Wykonawca w celu otrzymania punktów w tym kryterium jest zobowiązany przedłożyć wykaz zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą; pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. 3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno odwoławczego. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. XVI. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. str. 14

15 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty, pieczątkę firmową oraz pieczątkę osoby upoważnionej do podpisania umowy, jeżeli imię i nazwisko właściciela nie wynika z pieczątki firmowej. 4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy lub Wykonawcy z Podwykonawcami wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/- by uprawnioną/- e do reprezentowania Wykonawcy. Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, stanowić będzie załącznik do umowy głównej. Zapisy umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, a Zamawiającym. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed zawarciem umowy: a) kopie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony potwierdzone za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenia o niekaralności pracowników ochrony (aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego) c) oświadczenie każdej z osób, że nie jest prowadzone postępowanie karne, które skutkowałoby cofnięciem lub zawieszeniem licencji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 d) polisa oc na minimum ,00 zł w zakresie wskazanym w SIWZ. e) umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 1. Zamawiający informuje, że w treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ zawarto postanowienia, które będą wiążące dla obu stron. Podpisanie projektu umowy będzie równoznaczne z akceptacją jej treści. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w stosunku do osób zmiany osób reprezentujących na skutek zmian organizacyjnych, str. 15

16 b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, c) w zakresie zmiany osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia (zmieniona osoba musi spełnić minimalne warunki określone w SIWZ), d) w razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - na podstawie art. 180 ust. 2 - przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2 Ustawy. XIX. Informacje w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Ujawnianie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. XX. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych. 1. Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową. 2. Jeżeli cenę ofertową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłowo podaną liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową i ten zapis ceny ofertowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. str. 16

17 XXI. Wymagania związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. XXII. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 3013, poz. 907 ze zm. ) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami. Załączniki do SIWZ: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ, 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ, 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ar. 24 Ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ, 6. Wykaz dotychczas wykonywanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (np. referencje) - załącznik nr 6 do SIWZ 7. Wykaz osób/podmiotów z: licencją I stopnia przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, licencją II stopnia dotyczącą pracownika nadzorującego z ramienia Wykonawcy służby ochrony w obiektach Sądu oraz wskazanych podwykonawców załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Oświadczenie o powiązaniu z grupą kapitałową załącznik nr 8 do SIWZ, 9. Oświadczenie pracownika ochrony załącznik nr 9 do SIWZ, 10. Wykaz usług do punktacji - załącznik nr 10 do SIWZ, 11. Wykaz narzędzi - załącznik nr 10 do SIWZ, 12. Oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjnej i centrum interwencyjnego lub o podpisaniu umowy o podwykonawstwo w wyżej wymienionym w tym zakresie załącznik nr 12 do SIWZ 13. Protokół przejęcia terenu załącznik nr 1 do projektu umowy. str. 17

18 załącznik nr 1 do umowy Protokół przejęcia terenów do ochrony spisany przez komisję w dniu.. o godz... I. Komisja w osobach: 1. Przedstawiciele Zamawiającego: a).... b) 2. Przedstawiciele Zleceniobiorcy: a).. b).. dokonała oględzin i przyjęcia do ochrony w dniu r. o godz. obiektów Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.: Złotoryjskiej 19, Kościuszki 1-3 i Andersa II. Opis terenów: 1. Ul. Złotoryjska 19,, Kościuszki 1-3 i Andersa Tereny zamknięte, na posesjach przy ul. Złotoryjskiej 19 i Andersa znajdują się garaże i pomieszczenia gospodarcze, na posesjach przy ul. Kościuszki 1-3 i Andersa znajdują się parkingi, tereny oświetlone, wyposażone w monitoring. Uwagi Komisji:. 2. Zabezpieczenie obiektów: a) Techniczne: oświetlenie, oświetlenie awaryjne, instalacje alarmowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, ogrodzenie, dojazd, dostęp do telefonu, inne:... b) bhp (wyposażenie posterunku pomieszczenia: toaleta, dostęp do wody, oświetlenie, metraż, biurko, pomiary elektryczne, stan instalacji pożarowej, ogrzewanie):. c) p.poż. (ilość, rodzaj i rozmieszczenie gaśnic, hydrantów, sprzętu i instalacji p.poż, instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia pożarem): str. 18

19 Uwagi Komisji:. Podpisy stron: , 4.. str. 19

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Legnica: Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w trzech obiektach Sądu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 9 2015-11-02 14:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlotoryja.sr.gov.pl Złotoryja: Całodobowa ochrona osób, budynku, posesji

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczecin-centrum.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczecin-centrum.sr.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczecin-centrum.sr.gov.pl Szczecin: OCHRONA OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-01 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipis.zabrze.pl, www.bip.ipis.zabrze.pl Zabrze: Całodobowa ochrona mienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2016-05-12 15:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Wrocław: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Numer ogłoszenia: 253081-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOCŁAWKU ORAZ KONSERWACJA I OBSŁUGA AWARYJAĄ SYSTEMU ALARMOWEGO

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOCŁAWKU ORAZ KONSERWACJA I OBSŁUGA AWARYJAĄ SYSTEMU ALARMOWEGO 1 z 5 2013-03-15 10:56 Włocławek: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOCŁAWKU ORAZ KONSERWACJA I OBSŁUGA AWARYJAĄ SYSTEMU ALARMOWEGO Numer ogłoszenia: 104216-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info. MOPS - DOK 380-23/13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/ Tarnów: Stałe, kompleksowe, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-07-03 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.org.pl Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2016 Usługa ochrony mienia oraz dozoru Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl Bolesławiec: Całodobowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-02-15 15:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk offsetowy 4 publikacji z serii Biblioteka Narodowa wraz z oprawą i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-07-14 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzd.bielsko.pl Bielsko-Biała: Budowa parkingu przy ulicy Skowronków w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów. Numer ogłoszenia: 318196-2014;

Bardziej szczegółowo

wg Rozdzielnika Znak sprawy N/z/PGJ272/1/2014 Jadowniki 12.12.2014

wg Rozdzielnika Znak sprawy N/z/PGJ272/1/2014 Jadowniki 12.12.2014 wg Rozdzielnika Znak sprawy N/z/PGJ272/1/2014 Jadowniki 12.12.2014 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi dziennego dowozu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Olsztyn: Wykonanie Placu Zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Numer ogłoszenia: 319366-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp49.bialystok.pl zakładka zamówienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp49.bialystok.pl zakładka zamówienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp49.bialystok.pl zakładka zamówienia Białystok: Ochrona mienia oraz zabezpieczenie obiektu wraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sosnowiec: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20 znak: OL/251-11/2012 Numer ogłoszenia: 77318-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 326264-2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo