l.p. art. ustawy Pzp, który został naruszony Instytucja stwierdzają ca naruszenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l.p. art. ustawy Pzp, który został naruszony Instytucja stwierdzają ca naruszenie"

Transkrypt

1 Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędy Kontroli Skarbowej, Instytucję Zarządzającą PO RPW i Instytucję Pośredniczącą PO RPW. l.p. art. ustawy Pzp, który został naruszony 1. art. 7 ust. 1; art. 22 ust. 2; 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Instytucja stwierdzają ca naruszenie Skrócony opis stwierdzonego naruszenia w opinii podmiotów kontrolujących (niezależnie od skutku finansowego) Zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu ograniczając dostęp do postępowania dla zagranicznych oferentów, którzy nie mogli uzyskać w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa tymczasowej rejestracji lub członkowstwa pro forma. W opisie warunków udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w SIWZ Zamawiający określił, iż: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ( ) dysponują osobami nadzoru posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( ) oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Powyższe naruszenie nastąpiło w okolicznościach niewdrożenia postanowień dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 2. art. 7 Zamawiający poinformował wykonawców o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, natomiast nie dokonał publikacji powyższej zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 1

2 Powyższe naruszenie nastąpiło w okolicznościach niewdrożenia przepisów wspólnotowych z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE). IZ PO RPW stoi na stanowisku, że uchybienie to można uznać jako błąd nie wynikający z działania lub zaniechania Beneficjenta, jednakże jedynie w przypadku postępowań przetargowych prowadzonych pod reżimem ustawy Pzp obowiązującej przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 24 października 2008r. 3. art. 95ust. 1 Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. art. 67 ust. 1 pkt 5 5. art. 38 ust. 4a pkt 1 6. art. 24 ust. 2 pkt 4 Prezes UZP Prezes UZP Prezes UZP Zamawiający nie spełnił wszystkich przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 uprawniających do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy w trakcie prowadzonych robót podstawowych zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie UZP po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego podzieliła stanowisko Prezesa UZP. Ponadto uznała, iż możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp uzależniona jest od łącznego zaistnienia wszystkich przesłanek wskazanych w powołanym przepisie ustawy. Jedną z właściwości zamówienia dodatkowego jest konieczność jego wykonania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do wykonania, a nieprzewidywalność sytuacji, z której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, powinna mieć charakter obiektywny, bezwzględny i wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego. Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ale nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. IZ PO RPW stoi na stanowisku, że uchybienie to można uznać jako błąd nie wynikający z działania lub zaniechania Beneficjenta, jednakże jedynie w przypadku postępowań przetargowych prowadzonych pod reżimem ustawy Pzp obowiązującej przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 24 października 2008r. Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert, co spowodowało, że dokument gwarancji załączony do oferty wykonawcy miał termin ważności o jeden dzień krótszy niż termin związania ofertą. Zamawiający nie dopełnił obowiązku zabezpieczenia wadium na cały okres związania ofertą, co obligowało go do wykluczenia wykonawcy składającego ofertę niezabezpieczoną stosownym wadium. 2

3 7. art. 45 ust. 4 Prezes UZP 8. art. 87 ust. 1 Prezes UZP 9. art. 26 ust. 3 Prezes UZP Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości większej niż 3% wartości zamówienia, co było spowodowane faktem, iż ustalenia tego dokonał biorąc pod uwagę wartość brutto zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest natomiast całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Pomiędzy przedmiotem zamówienia, a zapisem w formularzu ofertowym zaistniały rozbieżności dotyczące udzielenia gwarancji dla poszczególnych zadań przedmiotowego postępowania, których zamawiający nie wyjaśnił, żądając od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający postawił warunek, iż w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w określonej kwocie. Wykonawca przedstawił opinię z banku, z której wynikało m.in., iż ma kredyt w wysokości większej niż określona w warunkach udziału oraz że ma zawartą umowę factoringową z bankiem. Zamawiający za potwierdzenie spełnienia warunku uznał posiadanie przez wykonawcę kredytu oraz umowę factoringową w wymaganej przez niego kwocie (zdolność finansowa). Prezes UZP podniósł, iż w opinii bankowej wskazano na kredyt nie zaś na zdolność kredytową, a umowa factoringowa nie odzwierciedla danych dotyczących sytuacji finansowej wykonawcy. Z uwagi na powyższe zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia informacji z banku, która będzie jednoznacznie wskazywać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. 10. art. 96 ust. 1 ustawy Pzp w związku z 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia Prezes UZP Zamawiający w protokole postępowania (druk ZP-1) nie zawarł informacji, iż opublikowano Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Protokół, jak stwierdził Prezes UZP jest dokumentem odwzorowującym przebieg postępowania, służy realizacji zasady jawności wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp i pełni funkcję informacyjną. Protokół oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Pzp zawiera również dodatkowe informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3

4 publicznego 11. art. 26 ust. 3 Prezes UZP 12. art. 26 ust. 3 Prezes UZP 13. art. 32 ust. 3 Prezes UZP Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawców, których oferty nie zawierały Załącznika do Szczegółowych Warunków Kontraktu, do uzupełnienia ww. załącznika. Prezes UZP wskazał, iż załącznik ten nie jest dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający nie miał podstaw do wezwania wykonawców do uzupełniania tego załącznika, co nie oznacza, ze oferty nie zawierające go podlegały odrzuceniu, ponieważ w ofertach wykonawcy złożyli oświadczenia o treści: oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi i szczególnymi warunkami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Zamawiający wymagał od wykonawców wykazania, ze dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w określonej przez niego specjalności. Wezwał wykonawców, którzy wykazali dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie, do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający uznał, że takie uprawnienia nie odpowiadają jego wymogom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Prezes UZP stwierdził natomiast, że wobec opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (odwołanie się do art. 14 ustawy Prawo budowlane), dokumenty wykonawców były złożone prawidłowo, bo zamawiający w żadnym punkcie ogłoszenia o zamówieniu nie zażądał od wykonawców dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń. Wzywając wykonawców do uzupełniania prawidłowo złożonych oświadczeń zamawiający naruszył dyspozycje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający oszacował wartość zamówienia bez uwzględnienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 14. Rozporządzenie w sprawie Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji, że usługa stanowiąca przedmiot 4

5 wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP 15. art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4 zamówienia będzie finansowana ze środków UE. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu poprzez postawienie wymogu posiadania przez pracownika ds. rozliczeń i przepływów finansowych określonego czasowo doświadczenia w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Organ kontrolujący uznał, iż było to działanie ograniczające krąg potencjalnych wykonawców, którzy mimo, że dysponowali osobami z niezbędnym wykształceniem, uprawnieniami i wymaganym doświadczeniem, to z uwagi na tak określony warunek, nie mogli wziąć udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wykluczył wykonawcy (firmy zagranicznej), która nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu (nie przedstawiła wszystkich dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP - oświadczenia złożonego przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego). 17. art. 26 ust. 3 Prezes UZP 18. art. 22 ust. 2 Prezes UZP Zamawiający nie wezwał wykonawcy (konsorcjum), który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, tj. właściwego zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności osób wchodzących w skład zarządu partnera konsorcjum, wystawionych w miejscu ich zamieszkania (w omawianym przypadku - w Niemczech). Zamawiający sformułował opis sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegający na wymaganiu osób posiadających odpowiednie doświadczenie przy realizacji zadań finansowanych ze środków UE. 19. art. 38 ust. 4 a Prezes UZP Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie m.in. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 5

6 pkt 2 w postępowaniu, posiadania polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wykazu osób które będą wykonywać zamówienie, bez dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez przekazanie UOPWE ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 20. art. 36 ust. 5 Prezes UZP Zamawiający nie dopuścił realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców i nie wykazał, że szczególne okoliczności postępowania przemawiały za całkowitym wyłączeniem możliwości korzystania przez wykonawców z podwykonawstwa. 21. art. 87 ust. 2 pkt art. 22 ust. 2 w związku z art. 7 ust art. 10 dyrektywy 2004/17/WE, art. 7 ust. 1, art. Prezes UZP Zamawiający w projekcie umowy (załącznik do SIWZ) wskazał stawkę podatku VAT w wysokości 22% (obowiązującej na dzień składania ofert). Pomiędzy terminem złożenia oferty, a terminem podpisania umowy nastąpiła zmiana stawki VAT. Wykonawcy w ofertach wskazali stawkę 23% czyli inną niż przyjęta przez Zamawiającego stawka jako prawidłowa do oceny ofert w kryterium ceny. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany był do poprawienia stawki podatku VAT, bez zmiany ceny brutto, zawiadamiając niezwłocznie wykonawców, których oferta została poprawiona o tym fakcie. W przypadku braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłki obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji poprzez żądanie w SIWZ aby wykonawcy wykazali dodatni wynik finansowy za lata obrotowe Zdaniem audytorów takie żądanie Zamawiającego, było nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej zawartym w wyroku z dnia r., sygn. akt KIO/UZP 589/08 dodatni wynik finansowy nie może być traktowany jako wyłączny wskaźnik kondycji finansowej przedsiębiorstwa, co oznacza, iż ocena kondycji ekonomicznej wykonawcy tylko i wyłącznie na podstawie kryterium dodatnich wyników finansowych jest niedostateczna dla prawidłowego oszacowania jego zdolności do realizacji konkretnego zamówienia. Zamawiający realizujący postępowanie o zamówienie publiczne o wartości, od której uzależniony jest obowiązek przekazania ogłoszenia UOPWE wymagał aby dostarczony sprzęt został zainstalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce. 6

7 29 ust art. 25 ust. 1 PARP Zamawiający wymagał w związku z przepisem art. 787 kpc złożenia przez Wykonawców występujących w obrocie jako indywidualny podmiot gospodarczy, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki jawnej, pozostających w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, oświadczeń współmałżonków o wyrażenie zgody na złożenie oferty przez małżonka ubiegającego się o zamówienie (zgodnie z treścią załącznika do SIWZ). 25. art. 7 w zw. z art. 23 ust art. 48 ust. 2 pkt g dyrektywy 2004/18/WE 27. przepisy dyrektywy 2004/18WE PARP PARP PARP Zamawiający wymagał od każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie wykazania się wskazanym liczbowo zatrudnieniem pracowników. Zamawiający przez tak postawiony warunek w zakresie potencjału kadrowego każdego z członków konsorcjum ograniczył zasadę konkurencji. Zamawiający ograniczył możliwość wykazania się przez wykonawców wymaganym poziomem zatrudnienia do każdego miesiąca wskazanego okresu. Taki wymóg dyskryminował tych wykonawców, którzy posiadali wymagany poziom zatrudnienia w okresie średniorocznym w okresie ostatnich 3 lat, określony w Rozporządzeniu PRM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu kompletnej informacji o sposobie oceny warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, tj. brak informacji, że dopuszcza powołanie się na potencjał innych podmiotów. 28. art. 26 ust. 3 i 4 PARP Zamawiający wykluczył wykonawcę, bez wcześniejszego wezwania go do uzupełnienia dokumentów związanych z wymaganym doświadczeniem (wykaz robót). 29. art. 25 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2 PARP Zamawiający w treści specyfikacji żądał aby wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, złożył aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast w stosunku do wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast w/w dokumentów zażądał dokumentów wystawionych w kraju, w którym dany wykonawca zagraniczny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających że, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 7

8 30. art. 24 ust. 1 pkt 1 KE się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający dokonał naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie zażądał od wykonawców krajowych aktualnej informacji z KRK, aktualnych zaświadczeń naczelnika US oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, co uczynił w stosunku do wykonawców zagranicznych ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w zakresie dokumentów, (aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS) dopuszczalne jest złożenie dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, które będą potwierdzały odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. KE zgłosiła zarzut niezgodności przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp z przepisami Dyrektywy 2004/18/WE, wskazując, iż Rzeczpospolita Polska przewidując w ustawie Prawo Zamówień przyczynę wykluczenia przedsiębiorcy z postępowania przetargowego wykraczającą poza zamknięty katalog przyczyn wykluczenia zawarty w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE, a także przewidując w wyżej wymienionej ustawie stały, nieproporcjonalny w stosunku do powagi przesłanek wykluczenia, okres wykluczenia, prawdopodobnie bez możliwości skutecznego odwołania, uchybiła zobowiązaniu wynikającemu z art. 45 dyrektywy 2004/18/WE. 31. brak implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy PE i Rady 2009/33/WE z dnia r. w KE Dyrektywa powinna być wdrożona do dnia r., nastąpiło to jednak dopiero w dniu r. kiedy to weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559). W okresie r r. w odniesieniu do postępowań o zamówienia publiczne, których przedmiotem był zakup środków transportu, nie stosowano kryteriów oceny ofert, które zgodnie z dyrektywą powinny promować ekologicznie czyste i energooszczędne rozwiązania. 8

9 sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędn ych pojazdów transportu drogowego (Dz.U. UE.L ) 32. art. 94 ust. 1 Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania terminu 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 33. art. 29 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 Zamawiający określając przedmiot zamówienia dopuścił możliwość złożenia ofert jedynie na oryginalne tonery wymienionych z nazwy konkretnych marek nie dopuszczając możliwości składania ofert na równoważne materiały eksploatacyjne. 34. art. 32 ust. 1 Zamawiający nie oszacował wartości zamówienia z należytą starannością, gdyż dokonał podziału zamówienia na kilka części w taki sposób, że doprowadził do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów Pzp. Podpisane przez Beneficjenta umowy spełniały przesłanki tożsamości przedmiotu zamówienia, mogły być wykonane przez jednego wykonawcę, a zamówień udzielono w tym samym dniu (tożsamość czasowa) jednemu wykonawcy. 35. art. 140 ust. 1 Zamawiający naruszył art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ zakres świadczenia wykonawcy w zakresie terminu wykonania umowy nie jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 36. art. 12 a ust. 2 pkt 1 Beneficjent dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz wysokości wadium bez przedłużenia (zgodnie z art. 12a ust.2 pkt 1 Pzp) terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 37. art. 7 ust. 1 oraz Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się przez wykonawcę (konsorcjum) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymagał aby co najmniej 9

10 art. 22 ust art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust ust. 1 pkt 1, 5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. jeden z członków konsorcjum osiągnął przychód netto z działalności budowlano montażowej za ostatni rok obrotowy w wysokości minimum ,00 zł. Zamawiający żądał wraz z ofertą podania nazwy i adresu podwykonawcy oraz umowy współpracy z podwykonawcą regulującej zasady ich współpracy. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu informacji na temat dokumentów jakie mają składać wykonawcy mający siedzibę oraz miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 40. art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (Windows 7 Professional) w odniesieniu do oprogramowania komputerowego bez dopuszczenia ofert równoważnych. 41. art. 7 ust. 1 Zamawiający wymagał aby wykonawca posiadał doświadczenie w dostawie narzędzi i oprogramowania tożsamych do przedmiotu zamówienia stanowiącego uzupełnienie głównego wyposażenia inkubatora. Taki zapis ogranicza krąg potencjalnych wykonawców do tych, którzy mają doświadczenie przy realizacji dostaw do Inkubatorów technologicznych. 10

11 42. art. 3 ust. 1 Beneficjent obowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp nie przeprowadził postępowania przetargowego na publikację ogłoszenia prasowego. 43. art. 7 ust. 1 Zamawiający zawarł w SIWZ warunek posiadania przez wykonawcę serwisu na terenie Polski. 44. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW 45. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW Zamawiający wymagał doświadczenia w przeprowadzeniu usług szkoleniowych z zakresu pomocy publicznej, których uczestnikami byli beneficjenci programów operacyjnych, przez co dyskryminował wykonawców mogących przedstawić konkurencyjne oferty (którzy wykonali usługi szkoleniowe dotyczące pomocy publicznej również dla osób lub instytucji niebędących beneficjentami programów operacyjnych). Niezgodność treści SIWZ z ogłoszeniem o zamówieniu. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu ustalił, iż kryterium oceny ofert będzie najniższa cena., natomiast z SIWZ wynikało, że będzie oceniać oferty w kryteriach: cena, doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia 46. art. 67 ust. 1 pkt 6 IZ PO RPW Zamawiający nie wykazał spełnienia przesłanek wymaganych do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej reki, ponieważ zamówienie uzupełniające nie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. 47. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW 48. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW Zamawiający wymagał od wykonawcy doświadczenia w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przez co dyskryminowani byli wykonawcy dokonujący badań audytowych projektów spoza sektora funduszowego. Zamawiający wymagał od wykonawcy doświadczenia w przeprowadzaniu ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz aby przedmiotem ewaluacji i jednocześnie ocenianych programów lub projektów była problematyka wspierania innowacji. Zamawiający żądając wykazania się przez wykonawców doświadczeniem w ewaluacji w zakresie problematyki wspierania innowacji, nie dopuścił do udziału w postępowaniu wykonawców, dokonujących ewaluacji projektów, które były finansowane z innych środków niż unijne oraz którzy mając doświadczenie w innych niż innowacje badaniach ewaluacyjnych, dawaliby rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia. 11

12 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo