l.p. art. ustawy Pzp, który został naruszony Instytucja stwierdzają ca naruszenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l.p. art. ustawy Pzp, który został naruszony Instytucja stwierdzają ca naruszenie"

Transkrypt

1 Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędy Kontroli Skarbowej, Instytucję Zarządzającą PO RPW i Instytucję Pośredniczącą PO RPW. l.p. art. ustawy Pzp, który został naruszony 1. art. 7 ust. 1; art. 22 ust. 2; 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Instytucja stwierdzają ca naruszenie Skrócony opis stwierdzonego naruszenia w opinii podmiotów kontrolujących (niezależnie od skutku finansowego) Zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu ograniczając dostęp do postępowania dla zagranicznych oferentów, którzy nie mogli uzyskać w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa tymczasowej rejestracji lub członkowstwa pro forma. W opisie warunków udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w SIWZ Zamawiający określił, iż: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ( ) dysponują osobami nadzoru posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( ) oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Powyższe naruszenie nastąpiło w okolicznościach niewdrożenia postanowień dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 2. art. 7 Zamawiający poinformował wykonawców o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, natomiast nie dokonał publikacji powyższej zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 1

2 Powyższe naruszenie nastąpiło w okolicznościach niewdrożenia przepisów wspólnotowych z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE). IZ PO RPW stoi na stanowisku, że uchybienie to można uznać jako błąd nie wynikający z działania lub zaniechania Beneficjenta, jednakże jedynie w przypadku postępowań przetargowych prowadzonych pod reżimem ustawy Pzp obowiązującej przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 24 października 2008r. 3. art. 95ust. 1 Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. art. 67 ust. 1 pkt 5 5. art. 38 ust. 4a pkt 1 6. art. 24 ust. 2 pkt 4 Prezes UZP Prezes UZP Prezes UZP Zamawiający nie spełnił wszystkich przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 uprawniających do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy w trakcie prowadzonych robót podstawowych zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie UZP po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego podzieliła stanowisko Prezesa UZP. Ponadto uznała, iż możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp uzależniona jest od łącznego zaistnienia wszystkich przesłanek wskazanych w powołanym przepisie ustawy. Jedną z właściwości zamówienia dodatkowego jest konieczność jego wykonania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do wykonania, a nieprzewidywalność sytuacji, z której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, powinna mieć charakter obiektywny, bezwzględny i wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego. Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ale nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. IZ PO RPW stoi na stanowisku, że uchybienie to można uznać jako błąd nie wynikający z działania lub zaniechania Beneficjenta, jednakże jedynie w przypadku postępowań przetargowych prowadzonych pod reżimem ustawy Pzp obowiązującej przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 24 października 2008r. Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert, co spowodowało, że dokument gwarancji załączony do oferty wykonawcy miał termin ważności o jeden dzień krótszy niż termin związania ofertą. Zamawiający nie dopełnił obowiązku zabezpieczenia wadium na cały okres związania ofertą, co obligowało go do wykluczenia wykonawcy składającego ofertę niezabezpieczoną stosownym wadium. 2

3 7. art. 45 ust. 4 Prezes UZP 8. art. 87 ust. 1 Prezes UZP 9. art. 26 ust. 3 Prezes UZP Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości większej niż 3% wartości zamówienia, co było spowodowane faktem, iż ustalenia tego dokonał biorąc pod uwagę wartość brutto zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest natomiast całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Pomiędzy przedmiotem zamówienia, a zapisem w formularzu ofertowym zaistniały rozbieżności dotyczące udzielenia gwarancji dla poszczególnych zadań przedmiotowego postępowania, których zamawiający nie wyjaśnił, żądając od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający postawił warunek, iż w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w określonej kwocie. Wykonawca przedstawił opinię z banku, z której wynikało m.in., iż ma kredyt w wysokości większej niż określona w warunkach udziału oraz że ma zawartą umowę factoringową z bankiem. Zamawiający za potwierdzenie spełnienia warunku uznał posiadanie przez wykonawcę kredytu oraz umowę factoringową w wymaganej przez niego kwocie (zdolność finansowa). Prezes UZP podniósł, iż w opinii bankowej wskazano na kredyt nie zaś na zdolność kredytową, a umowa factoringowa nie odzwierciedla danych dotyczących sytuacji finansowej wykonawcy. Z uwagi na powyższe zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia informacji z banku, która będzie jednoznacznie wskazywać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. 10. art. 96 ust. 1 ustawy Pzp w związku z 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia Prezes UZP Zamawiający w protokole postępowania (druk ZP-1) nie zawarł informacji, iż opublikowano Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Protokół, jak stwierdził Prezes UZP jest dokumentem odwzorowującym przebieg postępowania, służy realizacji zasady jawności wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp i pełni funkcję informacyjną. Protokół oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Pzp zawiera również dodatkowe informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3

4 publicznego 11. art. 26 ust. 3 Prezes UZP 12. art. 26 ust. 3 Prezes UZP 13. art. 32 ust. 3 Prezes UZP Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawców, których oferty nie zawierały Załącznika do Szczegółowych Warunków Kontraktu, do uzupełnienia ww. załącznika. Prezes UZP wskazał, iż załącznik ten nie jest dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający nie miał podstaw do wezwania wykonawców do uzupełniania tego załącznika, co nie oznacza, ze oferty nie zawierające go podlegały odrzuceniu, ponieważ w ofertach wykonawcy złożyli oświadczenia o treści: oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi i szczególnymi warunkami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Zamawiający wymagał od wykonawców wykazania, ze dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w określonej przez niego specjalności. Wezwał wykonawców, którzy wykazali dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie, do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający uznał, że takie uprawnienia nie odpowiadają jego wymogom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Prezes UZP stwierdził natomiast, że wobec opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (odwołanie się do art. 14 ustawy Prawo budowlane), dokumenty wykonawców były złożone prawidłowo, bo zamawiający w żadnym punkcie ogłoszenia o zamówieniu nie zażądał od wykonawców dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń. Wzywając wykonawców do uzupełniania prawidłowo złożonych oświadczeń zamawiający naruszył dyspozycje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający oszacował wartość zamówienia bez uwzględnienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 14. Rozporządzenie w sprawie Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji, że usługa stanowiąca przedmiot 4

5 wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP 15. art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4 zamówienia będzie finansowana ze środków UE. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu poprzez postawienie wymogu posiadania przez pracownika ds. rozliczeń i przepływów finansowych określonego czasowo doświadczenia w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Organ kontrolujący uznał, iż było to działanie ograniczające krąg potencjalnych wykonawców, którzy mimo, że dysponowali osobami z niezbędnym wykształceniem, uprawnieniami i wymaganym doświadczeniem, to z uwagi na tak określony warunek, nie mogli wziąć udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wykluczył wykonawcy (firmy zagranicznej), która nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu (nie przedstawiła wszystkich dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP - oświadczenia złożonego przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego). 17. art. 26 ust. 3 Prezes UZP 18. art. 22 ust. 2 Prezes UZP Zamawiający nie wezwał wykonawcy (konsorcjum), który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, tj. właściwego zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności osób wchodzących w skład zarządu partnera konsorcjum, wystawionych w miejscu ich zamieszkania (w omawianym przypadku - w Niemczech). Zamawiający sformułował opis sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegający na wymaganiu osób posiadających odpowiednie doświadczenie przy realizacji zadań finansowanych ze środków UE. 19. art. 38 ust. 4 a Prezes UZP Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie m.in. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 5

6 pkt 2 w postępowaniu, posiadania polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wykazu osób które będą wykonywać zamówienie, bez dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez przekazanie UOPWE ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 20. art. 36 ust. 5 Prezes UZP Zamawiający nie dopuścił realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców i nie wykazał, że szczególne okoliczności postępowania przemawiały za całkowitym wyłączeniem możliwości korzystania przez wykonawców z podwykonawstwa. 21. art. 87 ust. 2 pkt art. 22 ust. 2 w związku z art. 7 ust art. 10 dyrektywy 2004/17/WE, art. 7 ust. 1, art. Prezes UZP Zamawiający w projekcie umowy (załącznik do SIWZ) wskazał stawkę podatku VAT w wysokości 22% (obowiązującej na dzień składania ofert). Pomiędzy terminem złożenia oferty, a terminem podpisania umowy nastąpiła zmiana stawki VAT. Wykonawcy w ofertach wskazali stawkę 23% czyli inną niż przyjęta przez Zamawiającego stawka jako prawidłowa do oceny ofert w kryterium ceny. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany był do poprawienia stawki podatku VAT, bez zmiany ceny brutto, zawiadamiając niezwłocznie wykonawców, których oferta została poprawiona o tym fakcie. W przypadku braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłki obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji poprzez żądanie w SIWZ aby wykonawcy wykazali dodatni wynik finansowy za lata obrotowe Zdaniem audytorów takie żądanie Zamawiającego, było nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej zawartym w wyroku z dnia r., sygn. akt KIO/UZP 589/08 dodatni wynik finansowy nie może być traktowany jako wyłączny wskaźnik kondycji finansowej przedsiębiorstwa, co oznacza, iż ocena kondycji ekonomicznej wykonawcy tylko i wyłącznie na podstawie kryterium dodatnich wyników finansowych jest niedostateczna dla prawidłowego oszacowania jego zdolności do realizacji konkretnego zamówienia. Zamawiający realizujący postępowanie o zamówienie publiczne o wartości, od której uzależniony jest obowiązek przekazania ogłoszenia UOPWE wymagał aby dostarczony sprzęt został zainstalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce. 6

7 29 ust art. 25 ust. 1 PARP Zamawiający wymagał w związku z przepisem art. 787 kpc złożenia przez Wykonawców występujących w obrocie jako indywidualny podmiot gospodarczy, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki jawnej, pozostających w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, oświadczeń współmałżonków o wyrażenie zgody na złożenie oferty przez małżonka ubiegającego się o zamówienie (zgodnie z treścią załącznika do SIWZ). 25. art. 7 w zw. z art. 23 ust art. 48 ust. 2 pkt g dyrektywy 2004/18/WE 27. przepisy dyrektywy 2004/18WE PARP PARP PARP Zamawiający wymagał od każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie wykazania się wskazanym liczbowo zatrudnieniem pracowników. Zamawiający przez tak postawiony warunek w zakresie potencjału kadrowego każdego z członków konsorcjum ograniczył zasadę konkurencji. Zamawiający ograniczył możliwość wykazania się przez wykonawców wymaganym poziomem zatrudnienia do każdego miesiąca wskazanego okresu. Taki wymóg dyskryminował tych wykonawców, którzy posiadali wymagany poziom zatrudnienia w okresie średniorocznym w okresie ostatnich 3 lat, określony w Rozporządzeniu PRM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu kompletnej informacji o sposobie oceny warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, tj. brak informacji, że dopuszcza powołanie się na potencjał innych podmiotów. 28. art. 26 ust. 3 i 4 PARP Zamawiający wykluczył wykonawcę, bez wcześniejszego wezwania go do uzupełnienia dokumentów związanych z wymaganym doświadczeniem (wykaz robót). 29. art. 25 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2 PARP Zamawiający w treści specyfikacji żądał aby wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, złożył aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast w stosunku do wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast w/w dokumentów zażądał dokumentów wystawionych w kraju, w którym dany wykonawca zagraniczny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających że, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 7

8 30. art. 24 ust. 1 pkt 1 KE się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający dokonał naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie zażądał od wykonawców krajowych aktualnej informacji z KRK, aktualnych zaświadczeń naczelnika US oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, co uczynił w stosunku do wykonawców zagranicznych ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w zakresie dokumentów, (aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS) dopuszczalne jest złożenie dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, które będą potwierdzały odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. KE zgłosiła zarzut niezgodności przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp z przepisami Dyrektywy 2004/18/WE, wskazując, iż Rzeczpospolita Polska przewidując w ustawie Prawo Zamówień przyczynę wykluczenia przedsiębiorcy z postępowania przetargowego wykraczającą poza zamknięty katalog przyczyn wykluczenia zawarty w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE, a także przewidując w wyżej wymienionej ustawie stały, nieproporcjonalny w stosunku do powagi przesłanek wykluczenia, okres wykluczenia, prawdopodobnie bez możliwości skutecznego odwołania, uchybiła zobowiązaniu wynikającemu z art. 45 dyrektywy 2004/18/WE. 31. brak implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy PE i Rady 2009/33/WE z dnia r. w KE Dyrektywa powinna być wdrożona do dnia r., nastąpiło to jednak dopiero w dniu r. kiedy to weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559). W okresie r r. w odniesieniu do postępowań o zamówienia publiczne, których przedmiotem był zakup środków transportu, nie stosowano kryteriów oceny ofert, które zgodnie z dyrektywą powinny promować ekologicznie czyste i energooszczędne rozwiązania. 8

9 sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędn ych pojazdów transportu drogowego (Dz.U. UE.L ) 32. art. 94 ust. 1 Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania terminu 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 33. art. 29 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 Zamawiający określając przedmiot zamówienia dopuścił możliwość złożenia ofert jedynie na oryginalne tonery wymienionych z nazwy konkretnych marek nie dopuszczając możliwości składania ofert na równoważne materiały eksploatacyjne. 34. art. 32 ust. 1 Zamawiający nie oszacował wartości zamówienia z należytą starannością, gdyż dokonał podziału zamówienia na kilka części w taki sposób, że doprowadził do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów Pzp. Podpisane przez Beneficjenta umowy spełniały przesłanki tożsamości przedmiotu zamówienia, mogły być wykonane przez jednego wykonawcę, a zamówień udzielono w tym samym dniu (tożsamość czasowa) jednemu wykonawcy. 35. art. 140 ust. 1 Zamawiający naruszył art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ zakres świadczenia wykonawcy w zakresie terminu wykonania umowy nie jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 36. art. 12 a ust. 2 pkt 1 Beneficjent dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz wysokości wadium bez przedłużenia (zgodnie z art. 12a ust.2 pkt 1 Pzp) terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 37. art. 7 ust. 1 oraz Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się przez wykonawcę (konsorcjum) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymagał aby co najmniej 9

10 art. 22 ust art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust ust. 1 pkt 1, 5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. jeden z członków konsorcjum osiągnął przychód netto z działalności budowlano montażowej za ostatni rok obrotowy w wysokości minimum ,00 zł. Zamawiający żądał wraz z ofertą podania nazwy i adresu podwykonawcy oraz umowy współpracy z podwykonawcą regulującej zasady ich współpracy. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu informacji na temat dokumentów jakie mają składać wykonawcy mający siedzibę oraz miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 40. art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (Windows 7 Professional) w odniesieniu do oprogramowania komputerowego bez dopuszczenia ofert równoważnych. 41. art. 7 ust. 1 Zamawiający wymagał aby wykonawca posiadał doświadczenie w dostawie narzędzi i oprogramowania tożsamych do przedmiotu zamówienia stanowiącego uzupełnienie głównego wyposażenia inkubatora. Taki zapis ogranicza krąg potencjalnych wykonawców do tych, którzy mają doświadczenie przy realizacji dostaw do Inkubatorów technologicznych. 10

11 42. art. 3 ust. 1 Beneficjent obowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp nie przeprowadził postępowania przetargowego na publikację ogłoszenia prasowego. 43. art. 7 ust. 1 Zamawiający zawarł w SIWZ warunek posiadania przez wykonawcę serwisu na terenie Polski. 44. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW 45. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW Zamawiający wymagał doświadczenia w przeprowadzeniu usług szkoleniowych z zakresu pomocy publicznej, których uczestnikami byli beneficjenci programów operacyjnych, przez co dyskryminował wykonawców mogących przedstawić konkurencyjne oferty (którzy wykonali usługi szkoleniowe dotyczące pomocy publicznej również dla osób lub instytucji niebędących beneficjentami programów operacyjnych). Niezgodność treści SIWZ z ogłoszeniem o zamówieniu. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu ustalił, iż kryterium oceny ofert będzie najniższa cena., natomiast z SIWZ wynikało, że będzie oceniać oferty w kryteriach: cena, doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia 46. art. 67 ust. 1 pkt 6 IZ PO RPW Zamawiający nie wykazał spełnienia przesłanek wymaganych do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej reki, ponieważ zamówienie uzupełniające nie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. 47. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW 48. art. 7 ust. 1 IZ PO RPW Zamawiający wymagał od wykonawcy doświadczenia w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przez co dyskryminowani byli wykonawcy dokonujący badań audytowych projektów spoza sektora funduszowego. Zamawiający wymagał od wykonawcy doświadczenia w przeprowadzaniu ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz aby przedmiotem ewaluacji i jednocześnie ocenianych programów lub projektów była problematyka wspierania innowacji. Zamawiający żądając wykazania się przez wykonawców doświadczeniem w ewaluacji w zakresie problematyki wspierania innowacji, nie dopuścił do udziału w postępowaniu wykonawców, dokonujących ewaluacji projektów, które były finansowane z innych środków niż unijne oraz którzy mając doświadczenie w innych niż innowacje badaniach ewaluacyjnych, dawaliby rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia. 11

12 12

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 18.08.2014 r. UZP/DKUE/KD/18/2014 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia Tarnów: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów - bez

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC Numer ogłoszenia: 155732-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: P.P.H.U. WIR R. ULIASZ 27-200 STARACHOWICE, UL. Długa 15 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks Cieszków: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie Numer ogłoszenia: 110416-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. Strona 1 z 6 Warszawa: Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Remontowo - Budowlanych WAM oraz Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WAM Numer ogłoszenia: 44322-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, Brzesko, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, Brzesko, woj. małopolskie, tel , faks Brzesko: Remont budynku socjalnego i części biurowej na Bazie przy ul. Przemysłowej 11 Numer ogłoszenia: 6595-2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-04-16 10:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cul.com.pl Warszawa: Termomodernizacja obiektów Centrum Usług Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190183-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl Podkowa Leśna: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4779P w m. Osieczna ul. Drzeczkowska Numer ogłoszenia: 113277-2014; data zamieszczenia: 27.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014;

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Leszno: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3903P w m. Krzycko Małe Numer ogłoszenia: 143999-2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj. 1 z 7 2011-10-31 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.canea.com.pl; bip.sejmik.kielce.pl/zamowienia-publiczne--,417.html; Kielce:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Nowa Dęba: Remont schodów przy nasypach bud. 4,5,6 w kompleksie wojskowym 5490

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO - Łódź Sp. z o.o. pracowników tymczasowych. Numer ogłoszenia: 272507-2011;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info. MOPS - DOK 380-23/13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/ Tarnów: Stałe, kompleksowe, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-03-13 15:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cul.com.pl Warszawa: Termomodernizacja obiektów Centrum Usług Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: Dostawa stanowiska do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur, tj. stacji do reworku i stołu laboratoryjnego Numer ogłoszenia: 225401-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Warszawa: Implanty i materiały do zabiegów laparoskopowych - 2 zadania. Numer ogłoszenia: 293386-2012; data zamieszczenia;09.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo