SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)"

Transkrypt

1 Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c Tuchów, Polska Tel: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) na realizację dostaw pn.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej" SP. z o.o. w Tuchowie o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. Ustalenia ogólne Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) II. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" SP. z o.o. Postępowanie: Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie wytycznych ustawy: Pzp. upzp / Pzp: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). SIWZ: Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienia: Należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca: Podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. III. Nazwa oraz adres Zamawiającego - informacje o Zamawiającym. Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c Tuchów, Polska SIWZ została zamieszczona na stronie: Tel./fax IV. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U Nr 113 poz. 759 ze zm.) z zastosowaniem przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. V. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie. Zestawienie materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia wraz z określeniem ich parametrów technicznych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie wzór kalkulacji cenowej oferty. 2. Materiały muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym. W załączniku nr 1 do SIWZ podano szczegółowy opis materiałów spełniających wymogi jakościowe stawiane przez Zamawiającego. UWAGA! Pojawiające się w opisie przy niektórych pozycjach wskazania znaków towarowych lub producentów mają charakter przykładowy i określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach rozwiązania równoważne wskazaniom zawartym w załączniku nr 1, przy czym nie mogą być gorsze od określonych w zestawieniu zamawiającego. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest

3 zobowiązany wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania odnoszące się do parametrów oraz cech technicznych i jakościowych możliwych do zastosowania w urządzeniach wskazanych producentów. 3. W przypadku wątpliwości na etapie oceny oferty, co do jakości oferowanych materiałów, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego celem ustalenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego. 4. Materiały transportem własnym Wykonawcy będą dostarczane do siedziby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 69c oraz SUW Lubaszowa, Siedliska Kwalifikacja rodzajowa zamówienia - dostawa w rozumieniu: ustawy Pzp (art. 2 Pzp). 6. Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: Różny sprzęt i artykuły biurowe Papier do drukowania Papier kserograficzny Skoroszyty Zszywacze Dyski optyczne Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby Etykiety Tablice do planowania lub akcesoria Koperty, karty pocztowe oraz czyste karty pocztowe Kleje Pisaki Korektory Taśmy do faksów Taśmy do drukarek Okładki przezroczyste Długopisy kulkowe Wkłady grafitowe do ołówków Przybory do laminowania Toner do fotokopia rek Toner do drukarek laserowych/faksów 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień umowy. Jest też odpowiedzialny za całokształt świadczonej usługi, w tym za terminowe z należytą starannością wykonanie zamówienia. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. W sprawach dot. organizacji wykonania zamówienia określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9. Zamawiający, przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego. VI. Termin wykonania zamówienia. Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dostawa winna się odbywać w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego, zgodnie z ilościami podanymi w zleceniu i odpowiadającymi asortymentowi wskazanemu w załączniku nr 1 do SIWZ. Przewiduje się dostawy materiałów w interwałach czasowych co 30 dni przez okres obowiązywania umowy.

4 VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest: udokumentowanie: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną dostawę materiałów biurowych o wartości brutto minimum 5 000,00 zł. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą zdolną do wykonania zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt.1 ppkt 1) musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w pkt. 2) - 4) może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 2. Ocena spełnienia warunków: Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona - biorąc pod uwagę złożone dokumenty, wykazy i oświadczenia. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie załączyli do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia. Wykonawcy niespełniający, chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 upzp. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

5 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 upzp. Zamawiający w tym celu zastosuje formy i sposoby doręczenia określone w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że zawiadomienie wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem zakresów do wykonania - Załącznik nr 4 do SIWZ. oraz dokumenty mające na celu potwierdzenie spełnienia uprawnień Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne: A. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podleganiu wykluczeniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy", wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy", W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik nr 5 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie składane jest przez każdego Wykonawcę. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych -Załącznik nr 6 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, B. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt.vii.2 SIWZ do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - zawierający, co najmniej 1 dostawę materiałów biurowych o wartości brutto minimum 5 000,00 zł - Załącznik nr 7 do SIWZ Ewentualnie - dokumenty / zobowiązanie / przy pomocy, których wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych

6 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b PZP, wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz z późn. zm). IX. Forma składanych przez Wykonawcę dokumentów: 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zasady i formy przekazywania 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w tym m.in. o wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną / faksem (art. 27 ust. 2 Pzp ); przy czym za pomocą poczty elektronicznej lub faksu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli ich treść została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. Adres Zamawiającego oraz numer faks podano w punkcie I SIWZ pn. Nazwa i adres Zamawiającego". Pytania kierowane do zamawiającego przekazywane drogą elektroniczną należy kierować na adres poczty elektronicznej podany w punkcie III SIWZ. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów, których forma przekazania drogą elektroniczną wymagałaby opatrzenia tych dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. XI. Wyjaśnienia i modyfikacje 1) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 2) Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych

7 Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ. XII. Zmiany 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której ona jest dostępna. 2) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona. 3) Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ będzie skutkowała zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XIII. Osoba /y uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: Imię i nazwisko Joanna Serwin, wew. 156 Adres owy 2. W przypadku przekazywania oświadczeń i dokumentów uprawnionymi do odbioru jest pracownik Sekretariatu Zamawiającego - adres podano w pkt III SIWZ pn. Informacje o Zamawiającym". XIV. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. XV. Termin związania ofertą Czas trwania terminu związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVI. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wymagania ogólne 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zawierającą wymagane oświadczenia, dokumenty, informacje wskazane w niniejszej SIWZ. 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. 3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 5) Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z wyłączeniem poprawionych przez Zamawiającego niezgodności niepowodujących istotnych zmian w treści ofert - polegających m.in. na: omyłkach niepowodujących znaczącej ingerencji w treść oferty, niedotyczących istotnych jej postanowień określonych dla przedmiotu lub warunków wykonania zamówienia publicznego opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych niewymienionych, a których zakres nie stanowi zmian w stosunku do zamiaru złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego.

8 6) Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym. 7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie. 9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 10) Wskazanym jest by oferta zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu. Strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 11) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. 12) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymaga zachowania formy pisemnej. 13) Zmiany dotyczące treści złożonej oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I SIWZ opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "Wycofane". XVII. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. XVIII. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1. Dokumenty złożone w ofercie są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne, zastrzeżone, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych. 2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2003r. Nr 153, poz z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego w części nie jawnej dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich pisemny wniosek.

9 XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej" Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów, sekretariat. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie III SIWZ i złożone do dnia 10 marca 2014 r. do godz , opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej" SP. z o.o. w Tuchowie z dopiskiem Nie otwierać przed datą 10 marca 2014 r. do godz " Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2014 r. o godz w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej" Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów XX. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. XXI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić wszelkie wskazania odnoszące się do przedmiotu zamówienia publicznego w tym podane m.in. w opisie przedmiotu 2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty w oparciu o dane Zamawiającego powinna zawierać niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia koszty, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia podane w SIWZ oraz w wyjaśnieniach Zamawiającego, jeżeli miały miejsce. 3. Wykonawca ewentualne upusty cen lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny polegające na oczywistych omyłkach w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, sumowaniu poszczególnych pozycji ceny oferty i kwoty podatku VAT, natomiast w przypadku rozbieżności cen podanych liczbowo i słownie przyjmując, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny, który odpowiada dokonanemu prawidłowo obliczeniu oraz inne niewymienione o charakterze omyłek wskazujących na ich oczywisty charakter z uwzględnieniem konsekwencji wnoszonych poprawek. XXII. Ocena ofert, kryteria i ich znaczenie 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

10 - Oferta, co do formy opracowania i treści jest zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków wykonania zamówienia, - Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, - Wykonawca spełnił warunki i wymagania określone postanowieniami SIWZ Zamawiającego oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. - Wyjaśnienia w toku badania ofert. XXIII. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie. XXIV. Ocena ofert. 1) Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę / Wykonawców według kryterium najniższej ceny. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o niżej ustalone kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 2) Kryteria oceny ofert - cena oferty 100 % obliczona według wzoru: Cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 Cena badanej oferty brutto 3) Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100 %. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 4) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. WYBÓR Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w Informacji o wyniku postępowania" z wykorzystaniem uprawnienia, o którym mowa w SIWZ w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

11 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. UNIEWAŻNIENIE Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi (podając uzasadnienie faktyczne i prawne), równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu do składania ofert W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie, zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. PRZYSTĄPIENIE DO PODPISANIA UMOWY Postanowienia umowy zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy" w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wykonawca przed przystąpieniem do podpisania umowy obowiązany będzie do: 1) przedłożenia podpisanego przez siebie projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego uwzględniającego postanowienia Zamawiającego, sporządzonego zgodnie ze wytycznymi SIWZ. Po weryfikacji treści przedstawionej umowy przez Zamawiającego, strony będą mogły przystąpić do jej podpisania, 2) Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki winna być zawarta umowa wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub b. będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, lub c. nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności wymaganych przed podpisaniem umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte w prowadzonym postępowaniu kryteria, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

12 PODPISANIE UMOWY - Po zakończeniu czynności i wypełnieniu wszystkich obowiązków przez Wykonawcę strony podpiszą umowę na warunkach określonych niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne i treścią złożonej oferty. ZMIANY UMOWY Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia brutto w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiany osobowe w personelu wykonawcy wynikające ze zdarzeń losowych 3) zmiany terminu wykonania umowy, gdy ze względów organizacyjnych, które wystąpiły po stronie Zamawiającego, nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, 4) opóźnienia niezależne od wykonawcy udokumentowane przez Wykonawcę. 5) działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego - zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia co do jego następstw. XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 1. Informacje ogólne. 1.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 1.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt ppkt 1.1) są: a) odwołanie, b) skarga do sądu. 2. Odwołanie. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art ustawy Pzp. 3. Skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g ustawy Pzp. XXVIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXIX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXX. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7. w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego. XXXI. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XXXII. Płatności z tyt. wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich / PLN XXXIII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, przy czym oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

13 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Udostępnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie m.in. według poniższych zasad: a. zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, b. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, c. zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania, d. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wytyczne rozporządzenia wykonawczego z dnia 26 października 2010 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określającego zasady udostępniania - Dz. U z 2010 roku Nr 223 poz XXXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zwrot kosztów przysługuje Wykonawcom w przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego - art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci koszty za dokumenty (oryginały) złożone na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, za które wymagane są opłaty określone przepisami prawa, jeżeli miały miejsce. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej. XXXV. Załączniki do SIWZ - wzory: Załącznik Nr 1. Zestawienie materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek /wzór kalkulacji cenowej oferty Załącznik Nr 2. Formularz ofertowy Załącznik Nr 3. Wykaz osób/osoby do kontaktów odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy, Załącznik Nr 4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem zakresów do wykonania. Załącznik Nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o zamówienie publiczne z art. 22 upzp. Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik Nr 7. Wykaz dostaw Załącznik Nr 8. Projekt umowy Załączniki stanowią wzory dokumentów do wykorzystania przez Wykonawców składających oferty, przy czym treść ich nie podlega zmianom.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo