REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-724) przy ul. Chełmskiej 21 bud. 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , o kapitale zakładowym: złotych ( Organizator ). 3. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora: konkursy.puls2.pl, na stronach Facebook, Google+ oraz na następujących stronach internetowych fundatora nagrody głównej, tj. Rainbow S.r.l.: 4. Konkurs będzie również promowany na antenie kanału telewizyjnego PULS 2, którego nadawcą jest Organizator. 5. Konkurs ma charakter sprawdzenia kreatywności uczestników w powiązaniu z pozycją programową kanału telewizyjnego PULS Konkurs rozpocznie się w dniu r. o godzinie 10:01 i trwać będzie do r. do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu. 7. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2 Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) na uczestnictwo w Konkursie, spełnia wszystkie wymogi wynikające z niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w 3 ust. 1 Regulaminu ( Uczestnik ).

2 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz krewni pracowników Organizatora w linii prostej lub bocznej. Spełnienie powyższego warunku zwycięzca Konkursu potwierdza przed odbiorem / wysłaniem wygranej. 3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie, wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 powyżej, dana osoba nie nabywa prawa do nagrody, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu nagrody, zobowiązana jest nagrodę zwrócić Organizatorowi. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika (bądź odpowiednio jego rodzica lub opiekuna prawnego) Regulaminu w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 3 Przebieg Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od r. od godziny 10:01 do dnia r. do godziny 23:59 spełnić następujący warunek: - przygotować i przesłać / opublikować za pomocą aplikacji umieszczonej w ramach strony: konkursy.puls2.pl/wygraj-wakacje-z-winx odpowiedź na następujące pytanie / zadanie konkursowe: Aby odkryć sekrety księgi Legendarium wróżki sporo podróżowały. Napisz który z odwiedzonych przez nie krajów podobał Ci się najbardziej i dlaczego. ( Zadanie/Pytanie Konkursowe ). 2. Spośród nadesłanych / opublikowanych przez Uczestników odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Konkursowe komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora ( Komisja Konkursowa ) wyłoni 71 osób uprawnionych do nagród, w tym jednego laureata nagrody głównej. Nagrodzone zostaną te odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Konkursowe, opublikowane przez Uczestników, które zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze i najbardziej oryginalne ( Zwycięzcy ). 3. Podstawowe kryteria oceny Zadania/Pytania Konkursowego są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi. 4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę, bez względu na wysłaną liczbę odpowiedzi na Pytanie/Zadanie Konkursowe.

3 5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni i poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem strony konkursy.puls2.pl/wygraj-wakacje-z-winx w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 6. W celu przekazania przyznanych nagród Zwycięzcy są zobowiązani wysłać za pomocą maila na adres: swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody (tj. imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu kontaktowego) w ciągu 48 godzin od publikacji informacji na stronie konkursowej w zakładce wyniki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przesłania nagród Zwycięzcom. 7. W przypadku nie uzyskania danych osobowych Zwycięzców w trybie ust. 6 własność nagrody przechodzi na Organizatora. 1. Nagrodami w Konkursie są: 4 Nagrody 1.1. Nagroda główna za zajęcie I miejsca, na którą składają się: - wyjazd na Wakacje z WINX KLUB (rejs dla 4 osób: 2 os. dorosłe + 2 dzieci) na 8 dni (7 nocy) na trasie: Geneva Civitavecchia Palermo La Goulette Barcelona - Marsylia (Włochy, Tunezja, Hiszpania, Francja) wraz z przelotem, zakwaterowaniem w kabinie 4 os. WINX KLUB, transfer, ubezpieczenie, podatek, w terminie: lub r., której fundatorem jest Rainbow S. r. l., o wartości: ,00 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 10 % wartości nagrody głównej; 1.2. Nagrody dodatkowe: zestawów zawierających gadżety WINX KLUB: klocki, puzzle, DVD + magazyn (wartość jednego zestawu wynosi 78 zł brutto) zaproszeń na BAL WINX, który odbędzie się 13 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie (zaproszenie ważne dla 2 os.). 2. Warunkiem odebrania nagrody głównej jest wypełnienie i przekazanie na adres Organizatora oświadczenia zawierającego dane osobowe Zwycięzcy nagrody głównej oraz oświadczenia potwierdzającego uczestnictwo 4 osób w rejsie, w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania odpowiednich dokumentów. 3. Nagroda główna, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1.) (bilety lotnicze + vouchery na rejs, ubezpieczenie) zostanie przekazana / przesłana Zwycięzcy nagrody głównej na podany lub adres pocztowy na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem rejsu, tj. 8 lub 9 marca 2015 r.

4 4. Zwycięzca nagrody głównej upoważnia Organizatora do potrącenia 10% podatku dochodowego od wartości nagrody głównej i do zapłaty tej kwoty do właściwego urzędu skarbowego. 5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt niniejszego paragrafu zostaną wysłane na podany przez uprawnionych Zwycięzców adres w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora. 6. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt niniejszego paragrafu zostaną przyznane i wysłane na podany przez uprawnionych Zwycięzców adres przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora w 2 terminach: r. 25 zaproszeń r. 25 zaproszeń 7. Nagrody, w tym nagroda główna, nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród. 9. Organizator zastrzega, że jest wyłącznie uprawniony do zadecydowania, która z nagród wymienionych w ust. 1 powyżej będzie przyznana któremu Zwycięzcy. W przypadku, gdy Organizator nie wskazuje konkretnej nagrody dla konkretnego Zwycięzcy Konkursu, rodzaj nagrody przyznawany jest losowo. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 5 Prawidłowość przebiegu Konkursu Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu. 6 Postępowanie reklamacyjne Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Chełmska 21 bud.22, z dopiskiem " Reklamacja Konkurs

5 Wakacje z Winx w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez O nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie składającego reklamację o wyniku reklamacji. 7 Ochrona danych osobowych 1. Uczestnicy Konkursu (bądź ich rodzice lub opiekunowie ustawowi), przystępując do udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (podanych w związku z przystąpieniem do Konkursu, w związku z przesłaniem nagrody lub w związku ze zgłoszeniem reklamacji) przez Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, w tym prawo do wglądu, ich poprawiania, usunięcia, a ponadto zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu, wysyłka nagród oraz rozpatrzenie reklamacji. 4. Administrator danych osobowych oraz przetwarzający dane osobowe zobowiązują się do dochowania wszelkiej staranności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych Uczestników Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 5. Organizator informuje, że dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące osób do 18 roku życia, muszą być przekazane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika. 8 Prawa autorskie 1. Uczestnik (bądź odpowiednio jego rodzic lub opiekun prawny) wyraża zgodę, aby prawo własności oraz prawa autorskie i zależne związane ze zgłoszoną pracą (odpowiedzią na Pytanie Konkursowe) przeszły bezpłatnie na własność Organizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. 2. Uczestnik (bądź odpowiednio jego rodzic lub opiekun prawny) oświadcza, że Uczestnikowi przysługują wszelkie nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy (odpowiedzi na Pytanie Konkursowe) i nie narusza ona praw osób trzecich.

6 3. Uczestnik (bądź odpowiednio jego rodzic lub opiekun prawny) przenosi na Organizatora nieodpłatnie - autorskie prawa majątkowe i zależne do nadesłanej pracy (odpowiedzi na pytanie Konkursowe) na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Przeniesienie praw autorskich i zależnych następuje w dniu wyłonienia Zwycięzców i dotyczy prac (odpowiedzi na Pytania Konkursowe) nadesłanych przez Zwycięzców. Uczestnik (bądź odpowiednio jego rodzic lub opiekun prawny) wyraża również zgodę na rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika, który zostanie wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu, w sposób wskazany w 1 1 ust. 3 powyżej. 9 Postanowienia Końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie. 3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie, dostępne w materiałach reklamowych, mają charakter jedynie informacyjny. 4. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w par. 6 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo