L.I.U.N.A. LOCAL 183 FUNDUSZ POWIERNICZY ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.I.U.N.A. LOCAL 183 FUNDUSZ POWIERNICZY ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH"

Transkrypt

1 POLSKI

2

3 L.I.U.N.A. LOCAL 183 FUNDUSZ POWIERNICZY ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH Imię i nazwisko uczestnika: Adres: Numer lokalnego związku: NINIEJSZA BROSZURA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE I NALEŻY JĄ PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA. 2012

4 WITAMY Niniejsza broszura opisuje warunki uprawnień, zakres ubezpieczenia i procedury dotyczące roszczeń w ramach Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich L.I.U.N.A. Local 183, który dla czytelności będzie nazywany dalej w tym dokumencie Funduszem Powierniczym. Dołożono wszelkich starań, aby opisy świadczeń zawartych w niniejszej broszurze były zgodne z zasadami ubezpieczeń grupowych, stosowanymi przez firmy ubezpieczeniowe oraz z odpowiednich państwowych ubezpieczeń zdrowotnych. Tym niemniej ta broszura nie stanowi umowy w sensie prawnym, w związku z czym w przypadku sporu warunki umów ubezpieczeniowych oraz prawodawstwa rządowego mają pierwszeństwo. Ponadto starając się traktować wszystkich uczestników równo i chroniąc aktywa Funduszu Powierniczego przed nadużyciami, Rada Powiernicza ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustanawianie zasad uprawniających do korzystania z Funduszu Powierniczego. Powiernicy mają nadzieję, że świadczenia oferowane przez Fundusz Powierniczy mają dla uczestników i uprawnionych osób na ich utrzymaniu istotną wartość. Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z Przedstawicielem administracyjnym planu. Proszę się dokładnie zapoznać z niniejszą broszurą i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Rada Powiernicza

5 SPIS TREŚCI 1. JAK DZIAŁA FUNDUSZ POWIERNICZY ZNACZENIE STATUSU OSOBY ZAREJESTROWANEJ ZMIANY STANU CYWILNEGO UCZESTNIKA LUB WOBEC OSÓB BĘDĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA Kwalifikacja do uczestnictwa 05 Kto może być ubezpieczony 05 Początkowy zakres świadczeń 05 Postanowienia dotyczące samodzielnych wpłat 06 Zakończenie ubezpieczenia 06 Przywrócenie ubezpieczenia 07 Kontynuacja ubezpieczenia po śmierci uczestnika 07 Kontynuacja ubezpieczenia dla dzieci pozbawionych zdolności prawnej 08 Przedłużenie rozszerzonego ubezpieczenia zdrowotnego wskutek inwalidztwa 08 Uprawnienia osób będących na utrzymaniu PODSUMOWANIE ELEMENTÓW PLANU UBEZPIECZENIA OPIS ŚWIADCZEŃ Ubezpieczenie na życie 19 Ubezpieczenie na życie z tytułu specjalnych potrzeb 21 Śmierć i utrata części ciała w wyniku wypadku 22 Śmierć i utrata części ciała w wyniku wypadku przy pracy 25 Krótkotrwała niepełnosprawność 28 Długotrwała niepełnosprawność 31 Świadczenie wypadkowe z tytułu trwałej i całkowitej niepełnosprawności 34 Długoterminowe świadczenie opiekuńcze 36 Poważna choroba 39 Koszty pobytu w szpitalu 42 Rozszerzona opieka medyczna 44 Specjalne ubezpieczenie medyczne/szpitalne 52 Opieka dentystyczna 56 Opieka medyczna w nagłych wypadkach poza prowincją 62 Świadczenie z tytułu utarty bliskiej osoby 65 Urlop rodzicielski 67 Udział w procesie jako sędzia przysięgły 68 Plan wsparcia dla członka rodziny POSTANOWIENIA OGÓLNE Koordynacja świadczeń 70 Plan zdrowotny prowincji Ontario (OHIP) 71 Dowód straty W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ SZKODĘ UBEZPIECZYCIEL DANE KONTAKTOWE 73

6 JAK DZIAŁA FUNDUSZ POWIERNICZY Świadczenia oferowane przez Fundusz Powierniczy nabywa się w firmie ubezpieczeniowej, a składki w imieniu uczestnika opłaca pracodawca. Te składki opłaca się na rzecz Funduszu Powierniczego na mocy umowy zbiorowej. Broszura opisuje świadczenia dostępne w ramach Funduszu Powierniczego. Powiernicy są odpowiedzialni za kształt pakietu świadczeń udzielanych przez Fundusz Powierniczy i uiszczanie składek wpłacanych do Funduszu Powierniczego. Aby pomóc im wykonywać obowiązki, Powiernicy wyznaczyli pewne osoby, na przykład księgowych, doradców i prawników w celu zapewnienia im profesjonalnych porad. Powiernicy spotykają się z tymi doradcami od czasu do czasu w celu omówienia spraw, jakie pojawiają się w toku prowadzenia Funduszu Powierniczego. Podczas tych spotkań Powiernicy podejmują wszystkie niezbędne decyzje, głosując w swoim gronie. Przedstawiciel administracyjny planu wykonuje codzienne czynności administracyjne związane z Funduszem Powierniczym. Mamy nadzieję, że Fundusz Powierniczy będzie funkcjonował zawsze, ale jak to bywa z grupowymi planami ubezpieczeniowymi zawsze należy zastrzec sobie prawo do zmiany planu lub jego zakończenia. Proszę zwrócić uwagę, że nie istnieje gwarancja trwania przez określony czas żadnego z oferowanych w danej chwili świadczeń, chyba że zostanie to prawnie zagwarantowane. Powiernicy rezerwują sobie prawo do korekty, zawieszenia, usunięcia lub zakończenia każdego ze świadczeń w dowolnym czasie, w sposób, w jaki uznają to za stosowne. Powiernicy mają prawo zniesienia uprawnień dowolnej osoby do przeszłych, obecnych lub przyszłych świadczeń i do podejmowania wszelkich dalszych działań, jakie uznają za stosowne, łącznie z odmową członkostwa w Planie każdej osobie będącej uczestnikiem lub osobą składającą roszczenie w imieniu uczestnika, którą Powiernicy uznają za nadużywającą Planu lub składającą fałszywe albo nieodpowiednie roszczenia w ramach Planu. 3

7 ZNACZENIE STATUSU OSOBY ZAREJESTROWANEJ Uczestnik powinien wypełnić Kartę aplikacyjną, którą można otrzymać od Przedstawiciela administracyjnego. Na tej karcie podaje się beneficjenta/beneficjentów, którym wypłacone zostanie ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci uczestnika. Uczestnicy powinni wymienić wszystkie osoby będące na ich utrzymaniu, które są uprawnione do ubezpieczenia. Jeśli uczestnik już wypełnił Kartę aplikacyjną i nie zamierza zmieniać beneficjenta/beneficjentów, nie ma potrzeby, aby wypełniał kolejną kartę. Można zmienić swojego beneficjenta/beneficjentów, z zastrzeżeniem przepisów Prowincji, na podstawie pisemnej prośby złożonej u Przedstawiciela administracyjnego. Taka zmiana wejdzie w życie z datą realizacji złożonej prośby, ale bez uszczerbku dla Planu w kwestii wszelkich opłat dokonanych przed złożeniem takiej prośby na ręce Przedstawiciela administracyjnego. Należy dokładnie wypełnić i podpisać Kartę Aplikacyjną i zwrócić ją Przedstawicielowi administracyjnemu. Należy dopilnować, aby Karta Aplikacyjna znalazła się w aktach. W przeciwnym razie wypłacenie roszczeń uczestnikowi lub uprawnionym osobom będącym na jego utrzymaniu będzie niemożliwe. Po wejściu w życie ubezpieczenia uczestnik powinien powiadomić Przedstawiciela administracyjnego o wszelkich zmianach jego stanu cywilnego lub wobec osób będących na jego utrzymaniu. Te informacje są niezbędne w celu prawidłowego regulowania zakresu ubezpieczenia. ZMIANY STANU CYWILNEGO UCZESTNIKA LUB WOBEC OSÓB BĘDĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU Aby zaktualizować status, uczestnik musi wypełnić Formularz zmiany statusu uczestnika. Na przykład, jeśli z chwilą wejścia w życie ubezpieczenia uczestnik był osobą niezamężną, a później zawarł związek małżeński lub jeśli był żonaty/była zamężna z chwilą wejścia w życie jego ubezpieczenia, a po pewnym czasie w rodzinie pojawiło się dziecko. Uczestnik musi powiadomić Przedstawiciela administracyjnego o zmianie statusu wobec osób będących na jego utrzymaniu w ciągu 31 dni. Niezastosowanie się do tego wymogu może narazić nową uprawnioną osobę na będącą na utrzymaniu uczestnika na utratę uprawnień do świadczeń. Te informacje są ważne w celu zapewnienia ciągłości uprawnień do świadczeń i uniknięcia wszelkich opóźnień w oszacowaniu szkody. DANE OSOBOWE Wszelkie dane osobowe zgromadzone przez Powierników oraz Przedstawiciela administracyjnego są wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo. Wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do celów ubezpieczeniowych. Powiernicy przyjęli politykę prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych uczestników Planu. 4

8 KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA KTO MOŻE BYĆ UBEZPIECZONY Plan przeznaczony jest dla: KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA Uczestników ubezpieczonych w ramach Ubezpieczeniowego planu zdrowotnego Prowincji. Uczestników mających dobrą opinię z perspektywy z L.I.U.N.A. Local 183. Członków będących stroną umowy zbiorowej reprezentowanej przez L.I.U.N.A. Local 183. Uczestników zatrudnionych przez pracodawcę wnoszącego opłaty składkowe, przy czym Umowa zbiorowa tworzy rezerwy na potrzeby składek na rzecz Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich. GODZINOWE KONTO BANKOWE Przedstawiciel administracyjny obsługuje konto składek godzinowych dokonywanych przez pracodawcę w imieniu uczestnika. To konto nazywa się Godzinowym kontem bankowym. POCZĄTKOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ Uczestnik będzie uprawniony do świadczeń oferowanych w ramach Planu w następujący sposób: Pierwszego dnia, drugiego miesiąca po dacie, w której zgromadzono 240 godzin na Godzinowym koncie bankowym. Ubezpieczenie jest automatycznie kontynuowane w każdym miesiącu, pod warunkiem, że na Godzinowym koncie bankowym zgromadzono minimum 120 godzin. Przedstawiciel administracyjny co miesiąc odejmie 120 godzin od Godzinowego konta bankowego. MAKSIMUM GODZINOWEGO KONTA BANKOWEGO Maksymalna liczba godzin, jaką można zgromadzić na Godzinowym koncie bankowym wynosi Ta liczba odpowiada 24 kolejnym miesiącom ubezpieczenia. Jeśli uczestnik zgromadzi nadwyżkę ponad liczbę 2880 godzin na swoim Godzinowym koncie bankowym, to nadwyżka godzinowa zostanie przekazana do ogólnej rezerwy Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich. 5

9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH WPŁAT Gdyby ubezpieczenie uczestnika wygasło z powodu utraty zatrudnienia z prawem do odwołania się, otrzymałby opcję kontynuowania ubezpieczenia w oparciu o dokonywanie samodzielnych składek na rzecz Funduszu Powierniczego Świadczeń Pracowniczych na następujących zasadach: Miesięczne składki w kwocie 95 CAD plus 8% podatku od sprzedaży detalicznej, czyli razem 102,60 CAD miesięcznie. Uczestnik dysponuje możliwością dokonywania samodzielnych wpłat maksymalnie przez 12 kolejnych miesięcy, pod warunkiem, że ma status członka mającego dobrą opinię. Uczestnik ma prawo do takich samych świadczeń, do jakich był uprawniony z tytułu zatrudnienia z wyjątkiem Świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych z tytułu niepełnosprawności. Składki dokonywane samodzielnie należy opłacać w ciągu 31 dni od zakończenia ubezpieczenia i należy je opłacać regularnie. Nie akceptuje się składek działających wstecz. Składki członkowskie na rzecz Local 183 muszą być płacone regularne i na bieżąco. ZAKOŃCZENIE UBEZPIECZENIA Świadczenie dla uczestnika i osób będących na jego utrzymaniu wygaśnie w dniu, w którym wystąpi jedna z poniższych okoliczności: Ostatniego dnia miesiąca, w którym uczestnik będzie posiadał liczbę poniżej 120 godzin na Godzinowym koncie bankowym lub jeśli nie dokonał niezbędnej samodzielnej wpłaty w celu utrzymania swojego ubezpieczenia. Ostatniego dnia miesiąca, w którym uczestnik zaprzestał dokonywania samodzielnych opłat lub gdy nie ma prawa dokonywania przyszłych wpłat. Uczestnik przestaje cieszyć się dobrą opinią z perspektywy L.I.U.N.A. Local 183. Po osiągnięciu wieku 65 lat w odniesieniu do świadczeń z tytułu długotrwałej niepełnosprawności; wieku 70 lat w odniesieniu do śmierci i rozczłonkowania, śmierci i rozczłonkowania z tytułu wypadku przy pracy, świadczeń szpitalnych, poważnej choroby, specjalnego ubezpieczenia medycznego/szpitalnego w Kanadzie oraz stałej, całkowitej niepełnosprawności z tytułu wypadków; wieku 75 lat z tytułu ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na osoby będącej na jego utrzymaniu i ubezpieczenia na życie z tytułu specjalnych potrzeb oraz wieku 80 lat z tytułu ubezpieczenia od nagłych wypadków poza Prowincją. Ubezpieczenie dla osób będących na utrzymaniu uczestnika wygasa z datą, gdy te osoby przestają się kwalifikować. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA 6

10 KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA Kiedy ubezpieczenie uczestnika wygasa, może on dysponować niewielką kwotą na Godzinowym koncie bankowym (poniżej 120 godzin), która zostanie anulowana, jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia ubezpieczenia Przedstawiciel administracyjny nie otrzyma godzin lub składek. Uczestnik podejmuje służbę wojskową. Plan zakończy swoją działalność. PRZYWRÓCENIE UBEZPIECZENIA Jeśli uprzednio uczestnik był objęty Planem i został zwolniony, po czym ponownie przywrócony do pracy, w której to sytuacji Umowa zbiorowa zobowiązuje pracodawcę do ponownego opłacania składek uczestnika na rzecz Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich, będzie on ubezpieczony w oparciu o Plan: Pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie, w której uczestnik zgromadzi 120 godzin na swoim Godzinowym koncie bankowym lub Jeśli uczestnik pozostawał bez świadczeń przez okres 12 kolejnych miesięcy, będzie potraktowany jak nowy uczestnik i będzie ubezpieczony w oparciu o Plan: Pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie, w której uczestnik zgromadzi 240 godzin na swoim Godzinowym koncie bankowym. KONTYNUACJA ROZSZERZONEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO I OPIEKI DENTYSTYCZNEJ PO ŚMIERCI UCZESTNIKA Świadczenia opieki zdrowotnej i dentystycznej będą kontynuowane po śmierci uczestnika, natomiast wpłaty za takie ubezpieczenie dokonywane będą przez Fundusz Powierniczy na rzecz uprawnionych osób na utrzymaniu uczestnika, pod warunkiem, że był on uprawniony do świadczeń z datą śmierci, ale nie jeśli wcześniej niż, gdy: Osoby na utrzymaniu utraciły uprawnienia. Współmałżonek uczestnika ponownie zawarł związek małżeński (dzieci są nadal ubezpieczone). Kończy się termin ubezpieczenia osób będących na jego utrzymaniu zgodnie z definicją osoby na utrzymaniu lub z innych powodów. Następuje koniec 24-miesięcznego okresu, jaki upłynął od daty śmierci uczestnika w odniesieniu do współmałżonka oraz do wieku 21 lub 25 lat (jeśli uczęszczają na oficjalnie uznany uniwersytet lub college) w odniesieniu do dzieci uczestnika. Wszelkie godziny na Godzinowym koncie bankowym uczestnika z datą śmierci zostają przeniesione do ogólnej rezerwy Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich. 7

11 KONTYNUACJA PRZEDŁUŻONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I OPIEKI DENTYSTYCZNEJ DLA DZIECI NIEPOSIADAJĄCYCH ZDOLNOŚCI PRAWNEJ Przedłożone świadczenia zdrowotne i opieki dentystycznej będą kontynuowane poza datę, w której niebędące w stanie małżeńskim dziecko osiągnie limit wieku ubezpieczenia, pod warunkiem że Przedstawicielowi administracyjnemu zostanie przedstawiony dowód w ciągu 31 dni po tej dacie, że takie dziecko: Jest niezdolne do utrzymania zatrudnienia z powodu upośledzenia umysłowego lub fizycznego. Stało się upośledzone w wyżej wymieniony sposób przed osiągnięciem wieku limitującego uprawnienia do ubezpieczenia. Jest w przeważającej mierze uzależnione od opieki i utrzymania uczestnika. Następnie taki dowód należy przedstawiać Przedstawicielowi administracyjnemu, zgodnie z określonymi wymogami, ale nie częściej niż raz do roku. PRZEDŁUŻENIE ROZSZERZONEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ, OPIEKI DENTYSTYCZNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Jeśli uczestnik jest całkowicie niepełnosprawny w dniu, w którym jego ubezpieczenie dobiegło końca, jego uprawnienia do świadczeń pozostaną niezmienne, tak jak gdyby to ubezpieczenie nie wygasło, pod warunkiem, że przedstawi on Przedstawicielowi administracyjnemu dowód, na taki czas, jak długo pozostaje nieprzerwanie niepełnosprawny, w międzyczasie pobierając świadczenia z tytułu krótkotrwałej niesprawności, długotrwałej niesprawności, ubezpieczenia pracowniczego (WSIB) i/lub świadczeń dla osoby niepełnosprawnej planu emerytalnego (CPP), w sposób podany poniżej: Uczestnicy korzystający ze świadczeń krótkotrwałej niepełnosprawności muszą co miesiąc płacić 102,60 CAD na rzecz regularnych świadczeń, maksymalnie do 2 lat, pod warunkiem, że otrzymują świadczenia w zakresie krótkotrwałej niepełnosprawności; Uczestnicy korzystający ze świadczeń długotrwałej niepełnosprawności lub ubezpieczenia pracowniczego (WSIB) muszą co miesiąc płacić kwotę 95,00 dolarów na pokrycie regularnych świadczeń, pod warunkiem, że otrzymują świadczenia; Uczestnicy Kanadyjskiego planu emerytalnego (CPP) świadczeń dla niepełnosprawnych będą otrzymywali świadczenia na bazie grzecznościowej ; Uprawnienia do świadczeń będą podlegały warunkowi dobrej opinii z perspektywy Local 183; KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA 8

12 Uczestnik będzie musiał corocznie przedstawiać dowód potwierdzający, że otrzymuje świadczenia z tytułu powyższych ubezpieczeń; Ubezpieczenie wygaśnie z chwilą powrotu uczestnika do pracy, wyzdrowienia lub osiągnięcia wieku 65 lat w odniesieniu do wszystkich świadczeń. Uprawnieni uczestnicy będą mieć prawo do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej, opieki dentystycznej i ubezpieczenia na życie. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA UPRAWNIENIA OSÓB BĘDĄCYCH NA UTRZYMANIU Osoby będące na utrzymaniu uczestnika nabywają uprawnień do świadczeń, kiedy on nabywa uprawnień lub później, gdy stają się osobami na utrzymaniu, pod warunkiem, że podlegają zdrowotnemu planowi ubezpieczeniowemu Prowincji. Wśród osób na utrzymaniu uczestnika znajdują się współmałżonek i dzieci jak określono poniżej. WSPÓŁMAŁŻONEK Współmałżonek oznacza męża lub żonę na mocy ważnej ceremonii cywilnej lub kościelnej, zamieszkującego wspólnie z uczestnikiem przez minimum 12 kolejnych miesięcy; taka osoba uważana jest za współmałżonka uczestnika, jeśli publicznie występuje w roli współmałżonka uczestnika. Współmałżonkowie tej samej płci są uprawnieni, pod warunkiem, że ich związek obejmuje wspólne zamieszkiwanie i publiczne występowanie w roli współmałżonka. Aby się kwalifikować do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej, opieki dentystycznej i świadczeń ubezpieczenia życiowego osoby zależnej, zarówno współmałżonek na mocy prawnej, jak i współmałżonek tej samej płci muszą spełnić wymóg wspólnego zamieszkiwania przez 12 miesięcy, zanim będzie można złożyć wniosek o świadczenie, wypełniając Kartę aplikacyjną lub Formularz zmiany statusu. Rozwiedzeni współmałżonkowie nie są uprawnieni do świadczeń. DZIECI BĘDĄCE NA UTRZYMANIU Dziecko będące na utrzymaniu to własne dziecko lub dziecko prawnie adoptowane albo pasierb/pasierbica lub inne dziecko, które jest zależne od opieki uczestnika i które jest z uczestnikiem w normalnym związku rodzinnym. Dzieci muszą mieć 20 lat lub mniej (dzieci od 21 lat, ale poniżej 25 lat są objęte świadczeniem, pod warunkiem, że uczęszczają do oficjalnej szkoły, college u lub uniwersytetu jako zwykli uczniowie. Należy co roku przedstawiać Przedstawicielowi administracyjnemu dowód rejestracji ucznia/studenta ). Zależne dzieci muszą być zależne od opieki uczestnika, nie mogą być w związku małżeńskim i nie mogą być na stałe zatrudnione. 9

13 KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ Jeśli twój współmałżonek również posiada ubezpieczenie z tytułu pracy, uczestnik musi z nim skoordynować swoje świadczenia tego planu z planem współmałżonka. Uczestnik musi poinformować swojego Przedstawiciela administracyjnego, jeśli on lub osoby na jego utrzymaniu są ubezpieczeni w ramach innego planu, na przykład planu współmałżonka. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA 10

14 PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ PLANU Poniżej podano podsumowanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia uczestnika. W broszurze podano dalsze szczegóły. ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE (strona 89) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB (strona 91) ŚMIERĆ W WYNIKU WYPADKU I UTRATA CZĘŚCI CIAŁA (strona 92) Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Współmałżonek CAD Dziecko będące na utrzymaniu CAD Maksymalne świadczenie: Uczestnik USD Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Współmałżonek CAD Dziecko będące na utrzymaniu 8000 CAD Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 75 lat Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 75 lat Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat ŚMIERĆ I UTRATA CZĘŚCI CIAŁA W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY (strona 95) Maksymalne świadczenie: Uczestnik USD Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat 11

15 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY KRÓTKOTRWAŁA NIEPEŁNO SPRAWNOŚĆ (strona 98) Maksymalne świadczenie tygodniowe: Maksymalnie 500 CAD na tydzień. Świadczenia są wypłacane od: Tylko dla uczestników DŁUGOTRWAŁA NIEPEŁNO SPRAWNOŚĆ (strona 101) Pierwszego dnia wypadku lub hospitalizacji Ósmego dnia choroby/niedomagania Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 104 tygodnie Integracja: 15 tygodni ubezpieczenia pracowniczego Świadczenia z tytułu niedomagania Maksymalne świadczenie miesięczne: Lata CAD na miesiąc Lata CAD na miesiąc Świadczenia są wypłacane od: 104 tygodni od daty niepełnosprawności Czas trwania świadczenia: Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia 65 lat PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ Maksymalnie 10 lat, do czasu wyzdrowienia lub osiągnięcia 65 lat 12

16 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZENIE WYPADKOWE Z TYTUŁU TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEPEŁNOSPRAW NOŚCI (strona 104) DŁUGOTRWAŁA OPIEKA (strona 106) POWAŻNA CHOROBA (strona 109) ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU KOSZTÓW POBYTU W SZPITALU (strona 112) Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Maksymalne świadczenie: 50 CAD rekompensaty za dzień 100 CAD dziennie na uzasadnione wydatki Życiowe maksimum CAD Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Maksymalne świadczenie dzienne: Maksymalnie 150 CAD na dzień. Świadczenia są wypłacane po: 3 kolejnych dniach pobytu w szpitalu Czas trwania świadczenia: Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat Uczestnicy i ich współmałżonkowi e Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia 70 lat Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat Maksymalnie przez 120 kolejnych dni 13

17 ŚWIADCZENIA ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (strona 114) ZAKRES ŚWIADCZEŃ Każda kwota podana w dolarach, określona jako limit w tym podsumowaniu dotyczy maksymalnego uprawnionego obciążenia, a nie maksymalnego świadczenia Życiowe maksimum: KTO JEST UBEZPIECZONY Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Maksymalnie CAD na każdego ubezpieczonego członka rodziny Leki na receptę: Karta świadczeń leków na receptę 100% zwrotu kosztów Poziomy wspólnego ubezpieczenia: 50% Ortotyka 100% Inne objęte ubezpieczeniem koszty Limity usług paramedycznych: Psycholog kliniczny, lekarz chorób stóp, masażysta terapeutyk, fizjoterapeuta lub akupunkturzysta do kwoty 30 CAD maksymalnie na wizytę, do maksymalnej wysokości świadczenia 500 CAD w roku kalendarzowym przypadającego na każdego specjalistę Kręgarz maksymalnie do 100 CAD podczas wizyty początkowej oraz maksymalnie do 30 CAD na kolejne wizyty, do kwoty 500 CAD w ciągu roku kalendarzowego. Logopeda maksymalnie do 200 CAD na wizytę. PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ 14

18 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (strona 114) Usługi medyczne i zaopatrzenie: Obuwie ortopedyczne: 1 para na 24 miesiące/maksymalnie 500 CAD (muszą być robione na zamówienie przez specjalistę i przepisane przez licencjonowanego lekarza (M.D.)) Ortotyka: zwrot kosztów na poziomie 50% maksymalnie do kwoty 250 CAD w roku kalendarzowym (orteza musi być wykonana przez specjalistę i przepisana przez licencjonowanego lekarza (M.D.)) Aparaty słuchowe: 500 CAD co 36 miesięcy na jeden zestaw (łącznie z wymianą, naprawą i bateriami) Usługi pielęgniarskie: 5000 CAD na całe życie. Usługi karetki pogotowia: usługi dla pacjenta leczonego ambulatoryjnie. Opieka okulistyczna: 350 CAD na jeden zestaw okularów (soczewek/oprawek wspólnie) lub soczewek kontaktowych co 24 miesiące. Laserowa chirurgia oczu: 1000 CAD raz na całe życie 100 CAD wymiana soczewek w ciągu 24 miesięcy, jeśli jest efektem zmiany zalecenia lekarskiego lub uszkodzenia soczewek. Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Szyny, kule ortopedyczne, usługi protetyczne, wózek inwalidzki, łóżko szpitalne lub aparat tlenowy. 15

19 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY SPECJALNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE/SZPIT ALNE NA TERYTORIUM KANADY (strona 122) ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU OPIEKI DENTYSTYCZNEJ (strona 126) Świadczenia: Uzasadnione i zwyczajowe opłaty za pobyt w szpitalu, honoraria lekarza/chirurga i badania lekarskie Maksymalne świadczenie: na jedno zdarzenie maksymalnie na całe życie Poziomy wspólnego ubezpieczenia: Rutynowa opieka dentystyczna 100% Kompletne protezy 100% Częściowe protezy 80% Korony i mostki 100% Ortodoncja 60% Maksimum roczne (w roku kalendarzowym): 3000 CAD na jedną osobę Maksimum ortodontyczne na całe życie: (dzieci poniżej 18. roku życia) 2500 CAD na całe życie Przewodnik po cenach stowarzyszenia dentystycznego Dental Ontario Dental Association (ODA): Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ 2011 ODA 16

20 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKA MEDYCZNA W NAGŁYCH WYPADKACH POZA PROWINCJĄ (strona 132) ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU UTRATY BLISKIEJ OSOBY (strona 135) URLOP RODZICIELSKI (strona 137) UDZIAŁ W PROCESIE JAKO SĘDZIA PRZYSIĘGŁY (strona 138) Maksymalne świadczenie: CAD na całe życie poniżej wieku 70 lat na całe życie w wieku od 70 do 74 lat CAD na całe życie poniżej wieku od 70 do 80 lat Podróże są ograniczone do maksymalnej kumulacji 60 kolejnych dni Maksymalne świadczenie: 150 CAD dziennie Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 3 dni robocze Maksymalne świadczenie: 100 CAD dziennie Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 3 dni robocze Maksymalne świadczenie: 100 CAD dziennie Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 50 dni Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia 80 lat Tylko dla uczestników Tylko dla uczestników Tylko dla uczestników 17

21 ŚWIADCZENIA PLAN WSPARCIA DLA CZŁONKA RODZINY (strona 139) Usługi: ZAKRES ŚWIADCZEŃ Poufne usługi konsultacyjne KTO JEST UBEZPIECZONY Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ 18

22 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ŚWIADCZENIA Uczestnik oraz osoby przez niego uposażone są objęci polisą na życie na następujących warunkach: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Kategoria uczestnika Aktywni członkowie w wieku poniżej 75 lat Osoby będące na utrzymaniu - Współmałżonek - Dzieci (w wieku powyżej 14 lat) Ochrona CAD CAD CAD W przypadku śmierci w dowolnym momencie trwania polisy kwota wskazana powyżej zostanie wypłacona osobie uposażonej, jeśli żyje. W innym przypadku zostanie włączona do masy spadkowej uczestnika. Możesz zmienić osobę uposażoną w dowolnym momencie (zgodnie z obowiązującymi przepisami), przedkładając odpowiednie pisemne oświadczenie swojemu agentowi administracyjnemu. MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOSTEK Jeśli ochrona ubezpieczeniowa dla Uczestnika lub jego współmałżonka dobiega końca, wówczas on lub jego współmałżonek może uzyskać prawo do przekształcenia zgromadzonych jednostek uczestnictwa i przekazać takie środki na indywidualną polisę ubezpieczenia na życie bez potrzeby poddania się badaniom medycznym czy wypełnienia kwestionariusza medycznego w ciągu 31 dni od daty wygaśnięcia ochrony. Proszę skontaktować się z Agentem administracyjnym, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ W przypadku śmierci uczestnika lub współmałżonka w ciągu 31 dni, licząc od dnia ubezpieczenie na życie dobiega końca, kwoty, które mogły być przekształcone zostaną wypłacone jako świadczenie na wypadek śmierci nawet w przypadku braku wniosku o zmianę 19

23 UPOSAŻONY W odniesieniu do świadczeń na wypadek śmierci członka funduszu masz prawo wyznaczenia osoby lub osób uposażonych, a także zmieniania nazwisk takich osób uposażonych, zgodnie z przepisami miejscowymi, poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce agenta administracyjnego ze skutkiem od realizacji przedmiotu wniosku, bez uszczerbku dla polisy ubezpieczeniowej opłacanej przed złożeniem tegoż wniosku o zmianę. PODATEK DOCHODOWY W świetle obowiązującej ordynacji podatkowej od składek odprowadzanych przez pracodawcę na ubezpieczenie na życie naliczany jest podatek dochodowy. Dokładna kwota takiego podatku wykazywana jest w formularzu T4A, który otrzymujesz w lutym każdego roku od swojego agenta administracyjnego. INFORMACJE OGÓLNE Kryteria przyznawania oraz świadczenia, o których mowa w niniejszej broszurce mają charakter ogólny i zostały przygotowane do celów wyłącznie informacyjnych. Niniejsza broszurka nie jest sama w sobie umową prawną. W przypadku sporów nadrzędne znaczenie mają warunki polisy ubezpieczeniowej. W przypadku dodatkowych pytań na temat uprawnień oraz świadczeń należy skontaktować się z agentem administracyjnym. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 20

24 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB ŚWIADCZENIA Jesteś osobą objętą polisą na życie z tytułu specjalnych potrzeb w następującym zakresie: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB Kategoria uczestnika Aktywni członkowie w wieku poniżej 75 lat Ochrona CAD W przypadku śmierci w dowolnym czasie, gdy uczestnik jest osobą objętą polisą, kwota wymieniona powyżej zostanie wypłacona wskazanej osobie uposażonej lub zasili masę spadkową uczestnika. W celu uzyskania prawa do Ubezpieczenia na życie z tytułu specjalnych potrzeb Uczestnik musi mieć na utrzymaniu dziecko, w stosunku do którego otrzymuje federalną ulgę podatkową tytułem niepełnosprawności. MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOSTEK Jeśli ochrona ubezpieczeniowa uczestnika dobiega końca, wówczas może on uzyskać prawo do przekształcenia zgromadzonych jednostek uczestnictwa i przekazać takie środki na indywidualną polisę ubezpieczenia na życie w ciągu 31 dni od daty wygaśnięcia ochrony. Proszę skontaktować się z Agentem administracyjnym, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ W przypadku śmierci uczestnika w ciągu 31 dni od wygaśnięcia polisy na życie, kwota która mogłaby zostać uzyskana z konwersji jednostek uczestnictwa zostanie wypłacona jako świadczenie na wypadek śmierci, nawet jeśli nie złożono wniosku o przekształcenie jednostek. INFORMACJE OGÓLNE Kryteria przyznawania oraz świadczenia, o których mowa w niniejszej broszurce mają charakter ogólny i zostały przygotowane do celów wyłącznie informacyjnych. Niniejsza broszurka nie jest sama w sobie umową prawną. W przypadku sporów nadrzędne znaczenie mają warunki polisy ubezpieczeniowej. W przypadku dodatkowych pytań na temat uprawnień oraz świadczeń należy skontaktować się z agentem administracyjnym. 21

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Finlandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Rodziny Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Numer polisy: pzu ochrona rodziny oferta dla naszych wybranych klientów Zadbaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH Spis treści WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY dla Posiadaczy i Użytkowników Kart DINERS CLUB Polisa 0202008015 Definicje... 2 Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Allianz Opiekun. Z Tobą od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia

Allianz Opiekun. Z Tobą od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Opiekun Allianz Opiekun to kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twoich najbliższych zapewniająca wsparcie w najtrudniejszych momentach życia spowodowanych nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwecji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwecji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwecji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A. Załącznik E do Aneksu nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Kart Banku DnB NORD Polska S.A z dnia 12.08.2009 r. zmieniający Załącznik nr 16 do ww. Umowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma Ubezpieczenie grupowe Aviva Opiekun firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Warunki Ogólne Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN nr 2/2007..............3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

World Card SPIS TREŚCI 1 -

World Card SPIS TREŚCI 1 - World Card SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Rozpoznawanie Roszczeń przez Ubezpieczyciela Sekcja 5 Wypadki w Podróży (Następstwa Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekcja 7 Anulowanie/ Skrócenie Podróży Paragraf 1 Definicje Sekcji 7 Paragraf 2 Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej

SPIS TREŚCI. Sekcja 7 Anulowanie/ Skrócenie Podróży Paragraf 1 Definicje Sekcji 7 Paragraf 2 Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Rozpoznawanie Roszczeń przez Ubezpieczyciela Sekcja 5 Wypadki w Podróży (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo