L.I.U.N.A. LOCAL 183 FUNDUSZ POWIERNICZY ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.I.U.N.A. LOCAL 183 FUNDUSZ POWIERNICZY ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH"

Transkrypt

1 POLSKI

2

3 L.I.U.N.A. LOCAL 183 FUNDUSZ POWIERNICZY ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH Imię i nazwisko uczestnika: Adres: Numer lokalnego związku: NINIEJSZA BROSZURA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE I NALEŻY JĄ PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA. 2012

4 WITAMY Niniejsza broszura opisuje warunki uprawnień, zakres ubezpieczenia i procedury dotyczące roszczeń w ramach Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich L.I.U.N.A. Local 183, który dla czytelności będzie nazywany dalej w tym dokumencie Funduszem Powierniczym. Dołożono wszelkich starań, aby opisy świadczeń zawartych w niniejszej broszurze były zgodne z zasadami ubezpieczeń grupowych, stosowanymi przez firmy ubezpieczeniowe oraz z odpowiednich państwowych ubezpieczeń zdrowotnych. Tym niemniej ta broszura nie stanowi umowy w sensie prawnym, w związku z czym w przypadku sporu warunki umów ubezpieczeniowych oraz prawodawstwa rządowego mają pierwszeństwo. Ponadto starając się traktować wszystkich uczestników równo i chroniąc aktywa Funduszu Powierniczego przed nadużyciami, Rada Powiernicza ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustanawianie zasad uprawniających do korzystania z Funduszu Powierniczego. Powiernicy mają nadzieję, że świadczenia oferowane przez Fundusz Powierniczy mają dla uczestników i uprawnionych osób na ich utrzymaniu istotną wartość. Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z Przedstawicielem administracyjnym planu. Proszę się dokładnie zapoznać z niniejszą broszurą i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Rada Powiernicza

5 SPIS TREŚCI 1. JAK DZIAŁA FUNDUSZ POWIERNICZY ZNACZENIE STATUSU OSOBY ZAREJESTROWANEJ ZMIANY STANU CYWILNEGO UCZESTNIKA LUB WOBEC OSÓB BĘDĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA Kwalifikacja do uczestnictwa 05 Kto może być ubezpieczony 05 Początkowy zakres świadczeń 05 Postanowienia dotyczące samodzielnych wpłat 06 Zakończenie ubezpieczenia 06 Przywrócenie ubezpieczenia 07 Kontynuacja ubezpieczenia po śmierci uczestnika 07 Kontynuacja ubezpieczenia dla dzieci pozbawionych zdolności prawnej 08 Przedłużenie rozszerzonego ubezpieczenia zdrowotnego wskutek inwalidztwa 08 Uprawnienia osób będących na utrzymaniu PODSUMOWANIE ELEMENTÓW PLANU UBEZPIECZENIA OPIS ŚWIADCZEŃ Ubezpieczenie na życie 19 Ubezpieczenie na życie z tytułu specjalnych potrzeb 21 Śmierć i utrata części ciała w wyniku wypadku 22 Śmierć i utrata części ciała w wyniku wypadku przy pracy 25 Krótkotrwała niepełnosprawność 28 Długotrwała niepełnosprawność 31 Świadczenie wypadkowe z tytułu trwałej i całkowitej niepełnosprawności 34 Długoterminowe świadczenie opiekuńcze 36 Poważna choroba 39 Koszty pobytu w szpitalu 42 Rozszerzona opieka medyczna 44 Specjalne ubezpieczenie medyczne/szpitalne 52 Opieka dentystyczna 56 Opieka medyczna w nagłych wypadkach poza prowincją 62 Świadczenie z tytułu utarty bliskiej osoby 65 Urlop rodzicielski 67 Udział w procesie jako sędzia przysięgły 68 Plan wsparcia dla członka rodziny POSTANOWIENIA OGÓLNE Koordynacja świadczeń 70 Plan zdrowotny prowincji Ontario (OHIP) 71 Dowód straty W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ SZKODĘ UBEZPIECZYCIEL DANE KONTAKTOWE 73

6 JAK DZIAŁA FUNDUSZ POWIERNICZY Świadczenia oferowane przez Fundusz Powierniczy nabywa się w firmie ubezpieczeniowej, a składki w imieniu uczestnika opłaca pracodawca. Te składki opłaca się na rzecz Funduszu Powierniczego na mocy umowy zbiorowej. Broszura opisuje świadczenia dostępne w ramach Funduszu Powierniczego. Powiernicy są odpowiedzialni za kształt pakietu świadczeń udzielanych przez Fundusz Powierniczy i uiszczanie składek wpłacanych do Funduszu Powierniczego. Aby pomóc im wykonywać obowiązki, Powiernicy wyznaczyli pewne osoby, na przykład księgowych, doradców i prawników w celu zapewnienia im profesjonalnych porad. Powiernicy spotykają się z tymi doradcami od czasu do czasu w celu omówienia spraw, jakie pojawiają się w toku prowadzenia Funduszu Powierniczego. Podczas tych spotkań Powiernicy podejmują wszystkie niezbędne decyzje, głosując w swoim gronie. Przedstawiciel administracyjny planu wykonuje codzienne czynności administracyjne związane z Funduszem Powierniczym. Mamy nadzieję, że Fundusz Powierniczy będzie funkcjonował zawsze, ale jak to bywa z grupowymi planami ubezpieczeniowymi zawsze należy zastrzec sobie prawo do zmiany planu lub jego zakończenia. Proszę zwrócić uwagę, że nie istnieje gwarancja trwania przez określony czas żadnego z oferowanych w danej chwili świadczeń, chyba że zostanie to prawnie zagwarantowane. Powiernicy rezerwują sobie prawo do korekty, zawieszenia, usunięcia lub zakończenia każdego ze świadczeń w dowolnym czasie, w sposób, w jaki uznają to za stosowne. Powiernicy mają prawo zniesienia uprawnień dowolnej osoby do przeszłych, obecnych lub przyszłych świadczeń i do podejmowania wszelkich dalszych działań, jakie uznają za stosowne, łącznie z odmową członkostwa w Planie każdej osobie będącej uczestnikiem lub osobą składającą roszczenie w imieniu uczestnika, którą Powiernicy uznają za nadużywającą Planu lub składającą fałszywe albo nieodpowiednie roszczenia w ramach Planu. 3

7 ZNACZENIE STATUSU OSOBY ZAREJESTROWANEJ Uczestnik powinien wypełnić Kartę aplikacyjną, którą można otrzymać od Przedstawiciela administracyjnego. Na tej karcie podaje się beneficjenta/beneficjentów, którym wypłacone zostanie ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci uczestnika. Uczestnicy powinni wymienić wszystkie osoby będące na ich utrzymaniu, które są uprawnione do ubezpieczenia. Jeśli uczestnik już wypełnił Kartę aplikacyjną i nie zamierza zmieniać beneficjenta/beneficjentów, nie ma potrzeby, aby wypełniał kolejną kartę. Można zmienić swojego beneficjenta/beneficjentów, z zastrzeżeniem przepisów Prowincji, na podstawie pisemnej prośby złożonej u Przedstawiciela administracyjnego. Taka zmiana wejdzie w życie z datą realizacji złożonej prośby, ale bez uszczerbku dla Planu w kwestii wszelkich opłat dokonanych przed złożeniem takiej prośby na ręce Przedstawiciela administracyjnego. Należy dokładnie wypełnić i podpisać Kartę Aplikacyjną i zwrócić ją Przedstawicielowi administracyjnemu. Należy dopilnować, aby Karta Aplikacyjna znalazła się w aktach. W przeciwnym razie wypłacenie roszczeń uczestnikowi lub uprawnionym osobom będącym na jego utrzymaniu będzie niemożliwe. Po wejściu w życie ubezpieczenia uczestnik powinien powiadomić Przedstawiciela administracyjnego o wszelkich zmianach jego stanu cywilnego lub wobec osób będących na jego utrzymaniu. Te informacje są niezbędne w celu prawidłowego regulowania zakresu ubezpieczenia. ZMIANY STANU CYWILNEGO UCZESTNIKA LUB WOBEC OSÓB BĘDĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU Aby zaktualizować status, uczestnik musi wypełnić Formularz zmiany statusu uczestnika. Na przykład, jeśli z chwilą wejścia w życie ubezpieczenia uczestnik był osobą niezamężną, a później zawarł związek małżeński lub jeśli był żonaty/była zamężna z chwilą wejścia w życie jego ubezpieczenia, a po pewnym czasie w rodzinie pojawiło się dziecko. Uczestnik musi powiadomić Przedstawiciela administracyjnego o zmianie statusu wobec osób będących na jego utrzymaniu w ciągu 31 dni. Niezastosowanie się do tego wymogu może narazić nową uprawnioną osobę na będącą na utrzymaniu uczestnika na utratę uprawnień do świadczeń. Te informacje są ważne w celu zapewnienia ciągłości uprawnień do świadczeń i uniknięcia wszelkich opóźnień w oszacowaniu szkody. DANE OSOBOWE Wszelkie dane osobowe zgromadzone przez Powierników oraz Przedstawiciela administracyjnego są wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo. Wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do celów ubezpieczeniowych. Powiernicy przyjęli politykę prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych uczestników Planu. 4

8 KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA KTO MOŻE BYĆ UBEZPIECZONY Plan przeznaczony jest dla: KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA Uczestników ubezpieczonych w ramach Ubezpieczeniowego planu zdrowotnego Prowincji. Uczestników mających dobrą opinię z perspektywy z L.I.U.N.A. Local 183. Członków będących stroną umowy zbiorowej reprezentowanej przez L.I.U.N.A. Local 183. Uczestników zatrudnionych przez pracodawcę wnoszącego opłaty składkowe, przy czym Umowa zbiorowa tworzy rezerwy na potrzeby składek na rzecz Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich. GODZINOWE KONTO BANKOWE Przedstawiciel administracyjny obsługuje konto składek godzinowych dokonywanych przez pracodawcę w imieniu uczestnika. To konto nazywa się Godzinowym kontem bankowym. POCZĄTKOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ Uczestnik będzie uprawniony do świadczeń oferowanych w ramach Planu w następujący sposób: Pierwszego dnia, drugiego miesiąca po dacie, w której zgromadzono 240 godzin na Godzinowym koncie bankowym. Ubezpieczenie jest automatycznie kontynuowane w każdym miesiącu, pod warunkiem, że na Godzinowym koncie bankowym zgromadzono minimum 120 godzin. Przedstawiciel administracyjny co miesiąc odejmie 120 godzin od Godzinowego konta bankowego. MAKSIMUM GODZINOWEGO KONTA BANKOWEGO Maksymalna liczba godzin, jaką można zgromadzić na Godzinowym koncie bankowym wynosi Ta liczba odpowiada 24 kolejnym miesiącom ubezpieczenia. Jeśli uczestnik zgromadzi nadwyżkę ponad liczbę 2880 godzin na swoim Godzinowym koncie bankowym, to nadwyżka godzinowa zostanie przekazana do ogólnej rezerwy Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich. 5

9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH WPŁAT Gdyby ubezpieczenie uczestnika wygasło z powodu utraty zatrudnienia z prawem do odwołania się, otrzymałby opcję kontynuowania ubezpieczenia w oparciu o dokonywanie samodzielnych składek na rzecz Funduszu Powierniczego Świadczeń Pracowniczych na następujących zasadach: Miesięczne składki w kwocie 95 CAD plus 8% podatku od sprzedaży detalicznej, czyli razem 102,60 CAD miesięcznie. Uczestnik dysponuje możliwością dokonywania samodzielnych wpłat maksymalnie przez 12 kolejnych miesięcy, pod warunkiem, że ma status członka mającego dobrą opinię. Uczestnik ma prawo do takich samych świadczeń, do jakich był uprawniony z tytułu zatrudnienia z wyjątkiem Świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych z tytułu niepełnosprawności. Składki dokonywane samodzielnie należy opłacać w ciągu 31 dni od zakończenia ubezpieczenia i należy je opłacać regularnie. Nie akceptuje się składek działających wstecz. Składki członkowskie na rzecz Local 183 muszą być płacone regularne i na bieżąco. ZAKOŃCZENIE UBEZPIECZENIA Świadczenie dla uczestnika i osób będących na jego utrzymaniu wygaśnie w dniu, w którym wystąpi jedna z poniższych okoliczności: Ostatniego dnia miesiąca, w którym uczestnik będzie posiadał liczbę poniżej 120 godzin na Godzinowym koncie bankowym lub jeśli nie dokonał niezbędnej samodzielnej wpłaty w celu utrzymania swojego ubezpieczenia. Ostatniego dnia miesiąca, w którym uczestnik zaprzestał dokonywania samodzielnych opłat lub gdy nie ma prawa dokonywania przyszłych wpłat. Uczestnik przestaje cieszyć się dobrą opinią z perspektywy L.I.U.N.A. Local 183. Po osiągnięciu wieku 65 lat w odniesieniu do świadczeń z tytułu długotrwałej niepełnosprawności; wieku 70 lat w odniesieniu do śmierci i rozczłonkowania, śmierci i rozczłonkowania z tytułu wypadku przy pracy, świadczeń szpitalnych, poważnej choroby, specjalnego ubezpieczenia medycznego/szpitalnego w Kanadzie oraz stałej, całkowitej niepełnosprawności z tytułu wypadków; wieku 75 lat z tytułu ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na osoby będącej na jego utrzymaniu i ubezpieczenia na życie z tytułu specjalnych potrzeb oraz wieku 80 lat z tytułu ubezpieczenia od nagłych wypadków poza Prowincją. Ubezpieczenie dla osób będących na utrzymaniu uczestnika wygasa z datą, gdy te osoby przestają się kwalifikować. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA 6

10 KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA Kiedy ubezpieczenie uczestnika wygasa, może on dysponować niewielką kwotą na Godzinowym koncie bankowym (poniżej 120 godzin), która zostanie anulowana, jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia ubezpieczenia Przedstawiciel administracyjny nie otrzyma godzin lub składek. Uczestnik podejmuje służbę wojskową. Plan zakończy swoją działalność. PRZYWRÓCENIE UBEZPIECZENIA Jeśli uprzednio uczestnik był objęty Planem i został zwolniony, po czym ponownie przywrócony do pracy, w której to sytuacji Umowa zbiorowa zobowiązuje pracodawcę do ponownego opłacania składek uczestnika na rzecz Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich, będzie on ubezpieczony w oparciu o Plan: Pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie, w której uczestnik zgromadzi 120 godzin na swoim Godzinowym koncie bankowym lub Jeśli uczestnik pozostawał bez świadczeń przez okres 12 kolejnych miesięcy, będzie potraktowany jak nowy uczestnik i będzie ubezpieczony w oparciu o Plan: Pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie, w której uczestnik zgromadzi 240 godzin na swoim Godzinowym koncie bankowym. KONTYNUACJA ROZSZERZONEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO I OPIEKI DENTYSTYCZNEJ PO ŚMIERCI UCZESTNIKA Świadczenia opieki zdrowotnej i dentystycznej będą kontynuowane po śmierci uczestnika, natomiast wpłaty za takie ubezpieczenie dokonywane będą przez Fundusz Powierniczy na rzecz uprawnionych osób na utrzymaniu uczestnika, pod warunkiem, że był on uprawniony do świadczeń z datą śmierci, ale nie jeśli wcześniej niż, gdy: Osoby na utrzymaniu utraciły uprawnienia. Współmałżonek uczestnika ponownie zawarł związek małżeński (dzieci są nadal ubezpieczone). Kończy się termin ubezpieczenia osób będących na jego utrzymaniu zgodnie z definicją osoby na utrzymaniu lub z innych powodów. Następuje koniec 24-miesięcznego okresu, jaki upłynął od daty śmierci uczestnika w odniesieniu do współmałżonka oraz do wieku 21 lub 25 lat (jeśli uczęszczają na oficjalnie uznany uniwersytet lub college) w odniesieniu do dzieci uczestnika. Wszelkie godziny na Godzinowym koncie bankowym uczestnika z datą śmierci zostają przeniesione do ogólnej rezerwy Funduszu Powierniczego Świadczeń Członkowskich. 7

11 KONTYNUACJA PRZEDŁUŻONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I OPIEKI DENTYSTYCZNEJ DLA DZIECI NIEPOSIADAJĄCYCH ZDOLNOŚCI PRAWNEJ Przedłożone świadczenia zdrowotne i opieki dentystycznej będą kontynuowane poza datę, w której niebędące w stanie małżeńskim dziecko osiągnie limit wieku ubezpieczenia, pod warunkiem że Przedstawicielowi administracyjnemu zostanie przedstawiony dowód w ciągu 31 dni po tej dacie, że takie dziecko: Jest niezdolne do utrzymania zatrudnienia z powodu upośledzenia umysłowego lub fizycznego. Stało się upośledzone w wyżej wymieniony sposób przed osiągnięciem wieku limitującego uprawnienia do ubezpieczenia. Jest w przeważającej mierze uzależnione od opieki i utrzymania uczestnika. Następnie taki dowód należy przedstawiać Przedstawicielowi administracyjnemu, zgodnie z określonymi wymogami, ale nie częściej niż raz do roku. PRZEDŁUŻENIE ROZSZERZONEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ, OPIEKI DENTYSTYCZNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Jeśli uczestnik jest całkowicie niepełnosprawny w dniu, w którym jego ubezpieczenie dobiegło końca, jego uprawnienia do świadczeń pozostaną niezmienne, tak jak gdyby to ubezpieczenie nie wygasło, pod warunkiem, że przedstawi on Przedstawicielowi administracyjnemu dowód, na taki czas, jak długo pozostaje nieprzerwanie niepełnosprawny, w międzyczasie pobierając świadczenia z tytułu krótkotrwałej niesprawności, długotrwałej niesprawności, ubezpieczenia pracowniczego (WSIB) i/lub świadczeń dla osoby niepełnosprawnej planu emerytalnego (CPP), w sposób podany poniżej: Uczestnicy korzystający ze świadczeń krótkotrwałej niepełnosprawności muszą co miesiąc płacić 102,60 CAD na rzecz regularnych świadczeń, maksymalnie do 2 lat, pod warunkiem, że otrzymują świadczenia w zakresie krótkotrwałej niepełnosprawności; Uczestnicy korzystający ze świadczeń długotrwałej niepełnosprawności lub ubezpieczenia pracowniczego (WSIB) muszą co miesiąc płacić kwotę 95,00 dolarów na pokrycie regularnych świadczeń, pod warunkiem, że otrzymują świadczenia; Uczestnicy Kanadyjskiego planu emerytalnego (CPP) świadczeń dla niepełnosprawnych będą otrzymywali świadczenia na bazie grzecznościowej ; Uprawnienia do świadczeń będą podlegały warunkowi dobrej opinii z perspektywy Local 183; KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA 8

12 Uczestnik będzie musiał corocznie przedstawiać dowód potwierdzający, że otrzymuje świadczenia z tytułu powyższych ubezpieczeń; Ubezpieczenie wygaśnie z chwilą powrotu uczestnika do pracy, wyzdrowienia lub osiągnięcia wieku 65 lat w odniesieniu do wszystkich świadczeń. Uprawnieni uczestnicy będą mieć prawo do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej, opieki dentystycznej i ubezpieczenia na życie. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA UPRAWNIENIA OSÓB BĘDĄCYCH NA UTRZYMANIU Osoby będące na utrzymaniu uczestnika nabywają uprawnień do świadczeń, kiedy on nabywa uprawnień lub później, gdy stają się osobami na utrzymaniu, pod warunkiem, że podlegają zdrowotnemu planowi ubezpieczeniowemu Prowincji. Wśród osób na utrzymaniu uczestnika znajdują się współmałżonek i dzieci jak określono poniżej. WSPÓŁMAŁŻONEK Współmałżonek oznacza męża lub żonę na mocy ważnej ceremonii cywilnej lub kościelnej, zamieszkującego wspólnie z uczestnikiem przez minimum 12 kolejnych miesięcy; taka osoba uważana jest za współmałżonka uczestnika, jeśli publicznie występuje w roli współmałżonka uczestnika. Współmałżonkowie tej samej płci są uprawnieni, pod warunkiem, że ich związek obejmuje wspólne zamieszkiwanie i publiczne występowanie w roli współmałżonka. Aby się kwalifikować do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej, opieki dentystycznej i świadczeń ubezpieczenia życiowego osoby zależnej, zarówno współmałżonek na mocy prawnej, jak i współmałżonek tej samej płci muszą spełnić wymóg wspólnego zamieszkiwania przez 12 miesięcy, zanim będzie można złożyć wniosek o świadczenie, wypełniając Kartę aplikacyjną lub Formularz zmiany statusu. Rozwiedzeni współmałżonkowie nie są uprawnieni do świadczeń. DZIECI BĘDĄCE NA UTRZYMANIU Dziecko będące na utrzymaniu to własne dziecko lub dziecko prawnie adoptowane albo pasierb/pasierbica lub inne dziecko, które jest zależne od opieki uczestnika i które jest z uczestnikiem w normalnym związku rodzinnym. Dzieci muszą mieć 20 lat lub mniej (dzieci od 21 lat, ale poniżej 25 lat są objęte świadczeniem, pod warunkiem, że uczęszczają do oficjalnej szkoły, college u lub uniwersytetu jako zwykli uczniowie. Należy co roku przedstawiać Przedstawicielowi administracyjnemu dowód rejestracji ucznia/studenta ). Zależne dzieci muszą być zależne od opieki uczestnika, nie mogą być w związku małżeńskim i nie mogą być na stałe zatrudnione. 9

13 KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ Jeśli twój współmałżonek również posiada ubezpieczenie z tytułu pracy, uczestnik musi z nim skoordynować swoje świadczenia tego planu z planem współmałżonka. Uczestnik musi poinformować swojego Przedstawiciela administracyjnego, jeśli on lub osoby na jego utrzymaniu są ubezpieczeni w ramach innego planu, na przykład planu współmałżonka. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA 10

14 PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ PLANU Poniżej podano podsumowanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia uczestnika. W broszurze podano dalsze szczegóły. ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE (strona 89) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB (strona 91) ŚMIERĆ W WYNIKU WYPADKU I UTRATA CZĘŚCI CIAŁA (strona 92) Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Współmałżonek CAD Dziecko będące na utrzymaniu CAD Maksymalne świadczenie: Uczestnik USD Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Współmałżonek CAD Dziecko będące na utrzymaniu 8000 CAD Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 75 lat Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 75 lat Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat ŚMIERĆ I UTRATA CZĘŚCI CIAŁA W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY (strona 95) Maksymalne świadczenie: Uczestnik USD Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat 11

15 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY KRÓTKOTRWAŁA NIEPEŁNO SPRAWNOŚĆ (strona 98) Maksymalne świadczenie tygodniowe: Maksymalnie 500 CAD na tydzień. Świadczenia są wypłacane od: Tylko dla uczestników DŁUGOTRWAŁA NIEPEŁNO SPRAWNOŚĆ (strona 101) Pierwszego dnia wypadku lub hospitalizacji Ósmego dnia choroby/niedomagania Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 104 tygodnie Integracja: 15 tygodni ubezpieczenia pracowniczego Świadczenia z tytułu niedomagania Maksymalne świadczenie miesięczne: Lata CAD na miesiąc Lata CAD na miesiąc Świadczenia są wypłacane od: 104 tygodni od daty niepełnosprawności Czas trwania świadczenia: Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia 65 lat PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ Maksymalnie 10 lat, do czasu wyzdrowienia lub osiągnięcia 65 lat 12

16 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZENIE WYPADKOWE Z TYTUŁU TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEPEŁNOSPRAW NOŚCI (strona 104) DŁUGOTRWAŁA OPIEKA (strona 106) POWAŻNA CHOROBA (strona 109) ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU KOSZTÓW POBYTU W SZPITALU (strona 112) Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Maksymalne świadczenie: 50 CAD rekompensaty za dzień 100 CAD dziennie na uzasadnione wydatki Życiowe maksimum CAD Maksymalne świadczenie: Uczestnik CAD Maksymalne świadczenie dzienne: Maksymalnie 150 CAD na dzień. Świadczenia są wypłacane po: 3 kolejnych dniach pobytu w szpitalu Czas trwania świadczenia: Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat Uczestnicy i ich współmałżonkowi e Tylko dla uczestników Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia 70 lat Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat Maksymalnie przez 120 kolejnych dni 13

17 ŚWIADCZENIA ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (strona 114) ZAKRES ŚWIADCZEŃ Każda kwota podana w dolarach, określona jako limit w tym podsumowaniu dotyczy maksymalnego uprawnionego obciążenia, a nie maksymalnego świadczenia Życiowe maksimum: KTO JEST UBEZPIECZONY Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Maksymalnie CAD na każdego ubezpieczonego członka rodziny Leki na receptę: Karta świadczeń leków na receptę 100% zwrotu kosztów Poziomy wspólnego ubezpieczenia: 50% Ortotyka 100% Inne objęte ubezpieczeniem koszty Limity usług paramedycznych: Psycholog kliniczny, lekarz chorób stóp, masażysta terapeutyk, fizjoterapeuta lub akupunkturzysta do kwoty 30 CAD maksymalnie na wizytę, do maksymalnej wysokości świadczenia 500 CAD w roku kalendarzowym przypadającego na każdego specjalistę Kręgarz maksymalnie do 100 CAD podczas wizyty początkowej oraz maksymalnie do 30 CAD na kolejne wizyty, do kwoty 500 CAD w ciągu roku kalendarzowego. Logopeda maksymalnie do 200 CAD na wizytę. PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ 14

18 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (strona 114) Usługi medyczne i zaopatrzenie: Obuwie ortopedyczne: 1 para na 24 miesiące/maksymalnie 500 CAD (muszą być robione na zamówienie przez specjalistę i przepisane przez licencjonowanego lekarza (M.D.)) Ortotyka: zwrot kosztów na poziomie 50% maksymalnie do kwoty 250 CAD w roku kalendarzowym (orteza musi być wykonana przez specjalistę i przepisana przez licencjonowanego lekarza (M.D.)) Aparaty słuchowe: 500 CAD co 36 miesięcy na jeden zestaw (łącznie z wymianą, naprawą i bateriami) Usługi pielęgniarskie: 5000 CAD na całe życie. Usługi karetki pogotowia: usługi dla pacjenta leczonego ambulatoryjnie. Opieka okulistyczna: 350 CAD na jeden zestaw okularów (soczewek/oprawek wspólnie) lub soczewek kontaktowych co 24 miesiące. Laserowa chirurgia oczu: 1000 CAD raz na całe życie 100 CAD wymiana soczewek w ciągu 24 miesięcy, jeśli jest efektem zmiany zalecenia lekarskiego lub uszkodzenia soczewek. Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Szyny, kule ortopedyczne, usługi protetyczne, wózek inwalidzki, łóżko szpitalne lub aparat tlenowy. 15

19 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY SPECJALNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE/SZPIT ALNE NA TERYTORIUM KANADY (strona 122) ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU OPIEKI DENTYSTYCZNEJ (strona 126) Świadczenia: Uzasadnione i zwyczajowe opłaty za pobyt w szpitalu, honoraria lekarza/chirurga i badania lekarskie Maksymalne świadczenie: na jedno zdarzenie maksymalnie na całe życie Poziomy wspólnego ubezpieczenia: Rutynowa opieka dentystyczna 100% Kompletne protezy 100% Częściowe protezy 80% Korony i mostki 100% Ortodoncja 60% Maksimum roczne (w roku kalendarzowym): 3000 CAD na jedną osobę Maksimum ortodontyczne na całe życie: (dzieci poniżej 18. roku życia) 2500 CAD na całe życie Przewodnik po cenach stowarzyszenia dentystycznego Dental Ontario Dental Association (ODA): Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia wieku 70 lat Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ 2011 ODA 16

20 ŚWIADCZENIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ KTO JEST UBEZPIECZONY PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKA MEDYCZNA W NAGŁYCH WYPADKACH POZA PROWINCJĄ (strona 132) ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU UTRATY BLISKIEJ OSOBY (strona 135) URLOP RODZICIELSKI (strona 137) UDZIAŁ W PROCESIE JAKO SĘDZIA PRZYSIĘGŁY (strona 138) Maksymalne świadczenie: CAD na całe życie poniżej wieku 70 lat na całe życie w wieku od 70 do 74 lat CAD na całe życie poniżej wieku od 70 do 80 lat Podróże są ograniczone do maksymalnej kumulacji 60 kolejnych dni Maksymalne świadczenie: 150 CAD dziennie Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 3 dni robocze Maksymalne świadczenie: 100 CAD dziennie Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 3 dni robocze Maksymalne świadczenie: 100 CAD dziennie Czas trwania świadczenia: Maksymalnie 50 dni Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu Ubezpieczenie wygasa z chwilą osiągnięcia 80 lat Tylko dla uczestników Tylko dla uczestników Tylko dla uczestników 17

21 ŚWIADCZENIA PLAN WSPARCIA DLA CZŁONKA RODZINY (strona 139) Usługi: ZAKRES ŚWIADCZEŃ Poufne usługi konsultacyjne KTO JEST UBEZPIECZONY Uprawnieni są uczestnicy i uprawnione osoby będące na ich utrzymaniu PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ 18

22 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ŚWIADCZENIA Uczestnik oraz osoby przez niego uposażone są objęci polisą na życie na następujących warunkach: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Kategoria uczestnika Aktywni członkowie w wieku poniżej 75 lat Osoby będące na utrzymaniu - Współmałżonek - Dzieci (w wieku powyżej 14 lat) Ochrona CAD CAD CAD W przypadku śmierci w dowolnym momencie trwania polisy kwota wskazana powyżej zostanie wypłacona osobie uposażonej, jeśli żyje. W innym przypadku zostanie włączona do masy spadkowej uczestnika. Możesz zmienić osobę uposażoną w dowolnym momencie (zgodnie z obowiązującymi przepisami), przedkładając odpowiednie pisemne oświadczenie swojemu agentowi administracyjnemu. MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOSTEK Jeśli ochrona ubezpieczeniowa dla Uczestnika lub jego współmałżonka dobiega końca, wówczas on lub jego współmałżonek może uzyskać prawo do przekształcenia zgromadzonych jednostek uczestnictwa i przekazać takie środki na indywidualną polisę ubezpieczenia na życie bez potrzeby poddania się badaniom medycznym czy wypełnienia kwestionariusza medycznego w ciągu 31 dni od daty wygaśnięcia ochrony. Proszę skontaktować się z Agentem administracyjnym, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ W przypadku śmierci uczestnika lub współmałżonka w ciągu 31 dni, licząc od dnia ubezpieczenie na życie dobiega końca, kwoty, które mogły być przekształcone zostaną wypłacone jako świadczenie na wypadek śmierci nawet w przypadku braku wniosku o zmianę 19

23 UPOSAŻONY W odniesieniu do świadczeń na wypadek śmierci członka funduszu masz prawo wyznaczenia osoby lub osób uposażonych, a także zmieniania nazwisk takich osób uposażonych, zgodnie z przepisami miejscowymi, poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce agenta administracyjnego ze skutkiem od realizacji przedmiotu wniosku, bez uszczerbku dla polisy ubezpieczeniowej opłacanej przed złożeniem tegoż wniosku o zmianę. PODATEK DOCHODOWY W świetle obowiązującej ordynacji podatkowej od składek odprowadzanych przez pracodawcę na ubezpieczenie na życie naliczany jest podatek dochodowy. Dokładna kwota takiego podatku wykazywana jest w formularzu T4A, który otrzymujesz w lutym każdego roku od swojego agenta administracyjnego. INFORMACJE OGÓLNE Kryteria przyznawania oraz świadczenia, o których mowa w niniejszej broszurce mają charakter ogólny i zostały przygotowane do celów wyłącznie informacyjnych. Niniejsza broszurka nie jest sama w sobie umową prawną. W przypadku sporów nadrzędne znaczenie mają warunki polisy ubezpieczeniowej. W przypadku dodatkowych pytań na temat uprawnień oraz świadczeń należy skontaktować się z agentem administracyjnym. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 20

24 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB ŚWIADCZENIA Jesteś osobą objętą polisą na życie z tytułu specjalnych potrzeb w następującym zakresie: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z TYTUŁU SPECJALNYCH POTRZEB Kategoria uczestnika Aktywni członkowie w wieku poniżej 75 lat Ochrona CAD W przypadku śmierci w dowolnym czasie, gdy uczestnik jest osobą objętą polisą, kwota wymieniona powyżej zostanie wypłacona wskazanej osobie uposażonej lub zasili masę spadkową uczestnika. W celu uzyskania prawa do Ubezpieczenia na życie z tytułu specjalnych potrzeb Uczestnik musi mieć na utrzymaniu dziecko, w stosunku do którego otrzymuje federalną ulgę podatkową tytułem niepełnosprawności. MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOSTEK Jeśli ochrona ubezpieczeniowa uczestnika dobiega końca, wówczas może on uzyskać prawo do przekształcenia zgromadzonych jednostek uczestnictwa i przekazać takie środki na indywidualną polisę ubezpieczenia na życie w ciągu 31 dni od daty wygaśnięcia ochrony. Proszę skontaktować się z Agentem administracyjnym, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ W przypadku śmierci uczestnika w ciągu 31 dni od wygaśnięcia polisy na życie, kwota która mogłaby zostać uzyskana z konwersji jednostek uczestnictwa zostanie wypłacona jako świadczenie na wypadek śmierci, nawet jeśli nie złożono wniosku o przekształcenie jednostek. INFORMACJE OGÓLNE Kryteria przyznawania oraz świadczenia, o których mowa w niniejszej broszurce mają charakter ogólny i zostały przygotowane do celów wyłącznie informacyjnych. Niniejsza broszurka nie jest sama w sobie umową prawną. W przypadku sporów nadrzędne znaczenie mają warunki polisy ubezpieczeniowej. W przypadku dodatkowych pytań na temat uprawnień oraz świadczeń należy skontaktować się z agentem administracyjnym. 21

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie WARTA Plan na Przyszłość Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Informacja do Ogólnych warunków umowy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

/ Raport Medyczny * /Proszę o wypełnienie formularza w j. angielskim

/ Raport Medyczny * /Proszę o wypełnienie formularza w j. angielskim Raport Medyczny * Proszę o wypełnienie formularza w j. angielskim PL-KR 5A A. DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO OSOBĘ SKŁADAJĄCĄ WNIOSEK 1) Ubezpieczony 2) () Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa stosuje się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

Hospitalizacja Plus parametry techniczne

Hospitalizacja Plus parametry techniczne Hospitalizacja PLUS Hospitalizacja Plus parametry techniczne Wiek Ubezpieczonego: Okres ubezpieczenia: Karencja 0,5 62 lat do 65 roku życia, nie dłużej niż umowa główna 30 dni dla choroby 180 dni leczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 156 /2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 156 /2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 156 /2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU. Załącznik do uchwały nr 212/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 10.12.2016 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo