Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek"

Transkrypt

1 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Wieruszowskim. Wieruszów 2014 r.

2 Przekazuję Państwu informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator ma na celu ułatwienie znalezienia instytucji, aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także udzielenie wsparcia oraz pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Informator będzie corocznie aktualizowany. Informacje, adresy i kontakty będą przydatne zarówno osobom z doświadczeniem choroby psychicznej jak również rodzinom i bliskim szukającym pomocy. W związku z tym, że informacje o instytucjach ulegają częstym zmianom, zachęcam Państwa do ich przekazywania na adres mailowy: Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek 2

3 Spis treści I. Szpital II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie III. Ośrodki Pomocy Społecznej IV. Środowiskowe Domy Samopomocy V. Domy Pomocy Społecznej VI. Fundacje i Stowarzyszenia VII. Poradnia Leczenia Uzależnień.. 10 VIII. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie- PCPR IX. Punkt Interwencji Kryzysowej X. Aktywizacja zawodowa

4 I. Szpital Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie ul. Warszawska 104 Tel. Rejestracja Prezes Zarządu, Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie: Eunika Adamus W ramach Poradni Specjalistycznych działających w PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpitalu Powiatowym funkcjonuje: Poradnia Zdrowia Psychicznego W Poradni przyjmują: specjalista psychiatrii i psycholog. 4

5 II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie ul. Waryńskiego 14 tel/fax Dyrektor : Barbara Kucia Sekretariat Poradni jest czynny: poniedziałek - piątek - 7:30-15:30 W poradni zatrudniani są pedagodzy, logopedzi, psycholodzy oraz doradca zawodowy. Ponadto na potrzeby Zespołu Orzekającego zatrudniony jest lekarz pediatra, a do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka także rehabilitant. Poradnia prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę i terapię dzieci i młodzieży (logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną), socjoterapię, terapię rodzin, doradztwo zawodowe, zajęcia profilaktyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię EEG-Biofeedback oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Udziela porad i konsultacji w sprawach wychowawczych, wyborze zawodu, w sprawach edukacyjnych. Poradnia wspomaga rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach na rzecz dziecka. 5

6 III. Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodki funkcjonujące w systemie pomocy społecznej. Są miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do różnych form pomocy finansowej i rzeczowej. Prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym. Wykaz placówek w powiecie wieruszowskim 1. GOPS w Bolesławcu ul.11-go Listopada 2, Bolesławiec, tel./fax , fax , Czynne: Pon - Pt - 7:30-15:30 Kierownik: Karolina Sowińska 2. GOPS w Czastarach ul. Wolności 29, Czastary, tel , fax , Czynne: Pon - Pt - 7:30 15:30 Kierownik: Ewa Wieczorek 3. GOPS w Galewicach ul. Wieluńska 5, Galewice, tel , fax , Czynne: Pon: 7: , Wt - Pt : 7:30-15:30 Kierownik: Beata Janiaczyk 4. GOPS w Lututowie ul. Klonowska 8, Lututów, tel , fax , Czynne: Pon - Pt - 7:00-15:00 Kierownik: Alina Stefanowska 5. GOPS w Łubnicach ul. Generała W. Sikorskiego 102, Łubnice, tel , fax , Czynne: Pon - godz. 8:00-16:00 Wt-Pt-7:00-15:00 Kierownik: Jadwiga Podejma 6. GOPS w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Sokolniki, tel , fax , Czynne: Pon Pt - 7:45-15:45 Kierownik: Barbara Wydmuch 7. MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21,, tel , fax , Czynne: Pon Pt godz. 7:30-15:30 Kierownik: Anna Ostrycharz 6

7 IV. Środowiskowe Domy Samopomocy 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastrach jest powiatową jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej. Jest placówką wsparcia środowiskowego przeznaczoną dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób mających poważne trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Podejmowane działania zmierzają do osiągnięcia poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji u osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do Siedziba Domu Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach Osiek 185C, Galewice Tel kom strona Filia w Czastarach Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach Czastary ul. Szkolna 5, Czastary Tel kom

8 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych mających poważne trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy i opieki. Do podstawowych zadań Domu należy podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia uczestników, integracji z lokalnym środowiskiem, organizowanie terapii i zajęć podnoszących poziom zaradności życiowej oraz rozwijających zdolności i zainteresowania. Dom świadczy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, prowadzi poradnictwo psychologiczne i socjalne, terapię ruchową, treningi: umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, funkcjonowania w życiu codziennym. Uczestnicy mogą korzystać z oferty placówki od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15 Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie Chróścin 50 D Bolesławiec tel lub link do strony internetowej: kierownik: Violetta Lis 8

9 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez warsztat w/w celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Zgłoszenia kandydatów na uczestników warsztatu terapii zajęciowej dokonywane są bezpośrednio przez zainteresowanych, ich rodziców, opiekunów prawnych, biura pracy oraz inne jednostki i organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi Jednostka prowadząca warsztat, kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową, w której skład wchodzą pracownicy warsztatu. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Sportowa Wieruszów tel.: fax: Kierownik: Henryka Sokołowska 9

10 V. Domy Pomocy Społecznej Domy pomocy społecznej to jednostki, których zadaniem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Potrzebę taką należy zgłosić w ośrodku pomocy społecznej w swojej gminie, który przeprowadza wywiad środowiskowy, gromadzi stosowną dokumentację, a następnie wydaje decyzję kierującą oraz o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w imieniu starosty wydaje decyzję o umieszczeniu osoby zainteresowanej w domu pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej Chróścin Zamek Chróścin Bolesławiec Tel./fax Tel. (gabinet pielęgniarski) Dyrektor: Urszula Dela Dom Pomocy Społecznej Chróścin-Wieś Chróścin-Wieś Chróścin Bolesławiec Tel. (062) Fax Dyrektor: Bożena Ferdynus 10

11 VI. Fundacje i Stowarzyszenia Stowarzyszenie Profilaktyczne ALTERNATYWA w Wieruszowie ul. Kępińska 53 Tel.: Prezes: Monika Kuc Mielcarek Świetlica Socjoterapeutyczna w Wieruszów Podzamcze ul. Kępińska 53 przeznaczona dla 40 dzieci. Stowarzyszenie Trzeźwościowe Wierusz ul. Sportowa 4 Tel.: Prezes: Jarosław Zawadka Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc ul. Sportowa 7 Tel./fax , Prezes: Henryka Sokołowska VII. Poradnia Leczenia Uzależnień Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ul. Kępińska 53 Tel Kierownik: Dariusz Soborczyk 11

12 VIII. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego Wieruszów Tel./fax. (62) Kierownik : Elżbieta Ochocka Godziny urzędowania: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawami, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa: 1) pomocy społecznej; 2) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; 3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni funkcję organizatora pieczy zastępczej dla Powiatu Wieruszowskiego. 12

13 IX. Punkt Interwencji Kryzysowej - PIK Punkt Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie Celem działalności Punktu Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy osobom: doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdującym się w sytuacji kryzysu. Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i socjalne. Pomoc świadczona w PIK jest bezpłatna. Kontakt: ul. Ludwika Waryńskiego 15 Tel.: (62) Dyżury specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej: psycholog poniedziałek Pracownik socjalny wtorek Prawnik środa Pedagog czwartek Psycholog piątek

14 X. Aktywizacja zawodowa Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to konkretne usługi rynku pracy, z których może skorzystać każda osoba pozostające bez pracy w tym z doświadczeniem choroby psychicznej. Należą do nich: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń. Usługi rynku pracy realizowane są przez publiczne służby zatrudnienia, głównie powiatowe urzędy pracy. Wszystkie usługi świadczone przez urzędy pracy są bezpłatne. Warunkiem skorzystania z nich jest rejestracja w urzędzie i aktywna współpraca z pośrednikiem pracy w zakresie uzyskania zatrudnienia. Adres powiatowego urzędu pracy, do którego mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Wieruszowskiego po informacje o możliwości korzystania z wymienionych form aktywizacji zawodowej: Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie Kontakt: ul. Waryńskiego 15 Tel Fax Dyrektor: Grażyna Wójciak Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek-Piątek

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Poradnie Zdrowia Psychicznego w Żywcu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Asertywność w skład którego wchodzą: - poradnia zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo