ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?"

Transkrypt

1 ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? Spis treści: 1. Ogólnokrajowe, wojewódzkie, gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych Działalność PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 7 3. Inne źródła finansowania projektów społecznych, pomagających walczyć z problemami alkoholizmu na wsi Ważne strony internetowe Adresy ośrodków prowadzących terapię przeciwalkoholową

2 Wstęp Nie od dziś wiadomo, że alkoholizm jest w Polsce problemem, który współwystępuje bardzo często z ubóstwem i prowadzi do marginalizacji społecznej. Dane, jakie określają to zjawisko mówią same za siebie. Szacuje się, że od tys. osób w Polsce jest uzależnionych, a kolejne 2-3 mln go nadużywa. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są podmiotem właściwym do rozwiązywania problemów alkoholowych w swoich społecznościach lokalnych. W tym poradniku znajdziecie Państwo informacje nie tylko na temat możliwości działań gmin w przeciwdziałaniu problemowi alkoholizmu, ale także opisy i adresy instytucji znajdujących się na terenie całego kraju, które zostały stworzone po to, by pomagać osobom z problemem alkoholowym. 2

3 NARODOWY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA Rada Ministrów przyjęła w dniu 4 stycznia 2007 roku Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Program został opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz.U Nr 147, poz. 1231) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi System profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opisany w Narodowym Programie oparty jest na trzech wzajemnie komplementarnych programach działań realizowanych na różnych poziomach administracji: Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalane corocznie przez rady gmin i realizowane przez samorządy gminne. Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które w ramach gminnego programu powinny realizować samorządy oraz wskazuje źródło finansowania tych zadań; Wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane na szczeblu samorządów województw; Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jednym z 12 rządowych programów z zakresu pomocy społecznej. Wskazuje zadania realizowane przez organy administracji rządowej i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która koordynuje realizację Programu, a także integruje wszystkie trzy obszary działań centralny, wojewódzki i gminny formułując spójne dla nich kategorie problemów i cele operacyjne. Sformułowana w Programie strategia działań wobec alkoholu obejmuje min. rozwijanie edukacji publicznej przy współudziale mediów, zwiększanie dostępności i jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, systematyczne kontrolowanie zasad prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz szczególna ochrona ludzi młodych przed wpływem działań marketingowych, systematyczne kontrolowanie dostępności alkoholu w szczególności w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, zwiększanie dostępności i skuteczności programów pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, wdrażanie programów korekcyjno edukacyjnych dla sprawców oraz rozwijanie i doskonalenie procedur interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. Program opisuje planowane działania w 10 obszarach problemowych zawierających cele operacyjne, metody działań i wskaźniki oraz określa szczegółowe zadania wszystkich organów odpowiedzialnych za jego realizację. Przydatne strony: - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ministerstwo Zdrowia 3

4 WOJEWÓDZKIE PROGRAMY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z zapisami art. 1 i 2 ww. ustawy samorząd województwa obowiązany jest do: podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy, popierania tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewniania warunków sprzyjających działaniom tych organizacji, współdziałania z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. W każdym województwie zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnienia od Alkoholu i (WOTUW), na które nałożono liczne obowiązki pozalecznicze. Należą do nich: Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa; Koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa; Działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia związanych z nim problemów oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz ocena tych danych, Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń. Poziom realizacji tych zadań jest bardzo różny w poszczególnych województwach. Zależy on między innymi od organizacyjnej i finansowej samodzielności WOTUWów, jako zakładów opieki zdrowotnej, od poziomu finansowania działań pozaleczniczych przez WOTUWY z puli środków Urzędów Marszałkowskich oraz od aktywności i zaangażowania w pracę na rzecz lecznictwa odwykowego w województwie kierowników WOTUWów. Poniżej zamieszczono link do strony internetowej, na której znajdziecie Państwo adresy i dane tych ośrodków: 4

5 GMINNE PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Ustawa zobowiązała również gminy do realizacji zadań z zakresu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych, poprzez uchwalanie własnych, gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja ww. zadań własnych jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy. Po raz pierwszy katalog konkretnych zadań do realizacji w gminach pojawił się w ustawie we wrześniu 1996 roku i od roku 1997 stał się obligatoryjną zawartością gminnego programu. Źródłem pozyskiwania środków na realizację zadań w tym zakresie są opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Główne zadania gmin obejmują m.in.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej, ustalanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, udzielanie pomocy prawnej i psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych właśnie na poziomie samorządów gmin. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte są w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii; Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493); Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) oraz komentarz do 5

6 Rozporządzenia - Biblioteczka Reformy Nr 40, rozdział Zapobieganie uzależnieniom przez redukcję popytu na środki psychoaktywne, pt.: Poziomy profilaktyki". Programy profilaktyczne w zreformowanej szkole; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz ust.2). Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określają lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania narkotyków. O ich treści możecie się Państwo dowiedzieć ze stron internetowych Waszych gmin lub bezpośrednio pytając w odpowiednim Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W zdecydowanej większości gmin Ośrodki Pomocy Społecznej są jednym z realizatorów gminnego programu, a ich aktywność jest szczególnie cenna w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opartym na współpracy służb i instytucji, a także we współpracy w gminną komisją w zakresie motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia. Dane pochodzące z Regionalnych Izb Obrachunkowych pokazują, ze na przestrzeni kilku lat wyraźnie poprawia się sposób gospodarowania środkami finansowych przeznaczonymi na realizację gminnego programu. Poziom wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń wzrósł z 68,3% w roku 1998 do 87,7% w roku ubiegłym. Gminy najwięcej środków przeznaczają na działania skierowane do dzieci i młodzieży. W roku ubiegłym wydatki na wspieranie opisanych wyżej systemów wynosiły: działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych bez programu terapeutycznego 58 mln (14,9%); działalność świetlic socjoterapeutycznych realizujących programy profilaktyczne 44,5 mln (11,5%), kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych 39 mln (10%); realizacja szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych ponad 48,5 mln zł (12,8%); programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież ponad 7 mln zł (1,9%). Znaczącą role w gminnym systemie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają punkty konsultacyjne. W Polsce funkcjonuje ich ponad Głównym zadaniem punktów jest motywowanie do podjęcia leczenia, informowanie o możliwościach terapii i udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu np. w formie grup wsparcia czy bieżących konsultacji. Punkty konsultacyjne mają za zadanie zdiagnozować rodzaj problemów, z którymi zgłaszają się klienci i zaplanować plan pomocy, angażując dostępne lokalne służby i instytucje. W Polsce działa ponad 500 klubów i stowarzyszeń abstynenckich. Podejmują one do realizacji coraz więcej zadań programu gminnego i odgrywają coraz większą rolę w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stając się w tym obszarze ważnym partnerem gmin. Od początku swojego istnienia kluby były miejscem, w którym uzależniony i jego rodzina otrzymywali wsparcie, stanowiły bezpieczne miejsce nauki nowego stylu życia bez alkoholu. 6

7 PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Cele i zadania Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). Agencja jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe na zadania przez nią realizowane znajdują się w strukturze budżetu Ministra Zdrowia. Większość działań prowadzonych lub koordynowanych przez Agencję finansowana jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych lub zakupu usług specjalistycznych. Cele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację. Opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej problemów alkoholowych. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań. Współpraca z organami samorządu województw i pełnomocnikami samorządów terenowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego. Zlecanie i finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych. Agencja służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem ludziom, instytucjom i organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką alkoholową. 7

8 Kontakt: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie Warszawa Telefony: (0 22) (0 22) (0 22) Fax: (0 22) Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek Strona internetowa Agencji: Strona zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią. REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od 1996 r. prowadzi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej różnorodne formy szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii oraz edukacji rodzin osób uzależnionych. Wśród uczestników znajdują się aktualnie lekarze, psychologowie i terapeuci z Białorusi, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Rumunii, Mołdowy, Ukrainy, kilku regionów Rosji oraz z Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Mongolii. Jednym z ważniejszych obszarów współpracy regionalnej jest przekazywanie innym krajom polskich doświadczeń z funkcjonowania programów leczenia alkoholików Atlantis, które dzięki tej inicjatywie od 10 lat prowadzone są z ogromnym powodzeniem w polskich więzieniach. Od kilku lat również przekazywane są doświadczenia w dziedzinie tworzenia - na wolności i w zakładach karnych - programów dla sprawców przemocy. 8

9 Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a Warszawa tel (48) fax INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną, zajmuje się leczeniem chorób psychicznych i neurologicznych oraz leczeniem uzależnień. W ramach Instytutu działa od wielu lat Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, prowadzący badania naukowe w tej dziedzinie. Prace naukowe pracowników zakładu są często prezentowane za granicą i cieszą się dużym uznaniem. Dyrektor Instytutu jest Krajowym Specjalistą w zakresie terapii uzależnień i współpracuje z zespołami ekspertów. We współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Instytucie została powołana Rada Programowa do Badań nad Problemami Związanymi z Alkoholem inicjująca badania naukowe w tym zakresie. W Instytucie znajdują się m.in. następujące działy: Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Zakład Psychiatrii Społecznej, Zakład Psychologii Klinicznej, Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej, Dział informacji i Dokumentacji Naukowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek w Strzyżynie., Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Kontakt: Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego Warszawa tel.: (0 22) , fax: (0 22) www: 9

10 ORGANIZACJE APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI Organizacje apostolstwa trzeźwości powstały ze względu na sytuację moralno-społeczną związaną z nadużywaniem alkoholu, a ich celem było zaradzenie problemom wynikającym z pijaństwa. Są też organizacje, które do swojego programu wychowawczego włączyły wychowanie do trzeźwości, jak np. ZHR. Wspólnota Apostolstwa Trzeźwości, o której zaliczają się te organizacje została powołana i działa przy Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Zbigniew Kaniecki jest sekretarzem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. W większości diecezji działają także tzw. Diecezjalni duszpasterze trzeźwości. Ich dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć pod następującym adresem: Kontakt: ks. Zbigniew Kaniecki, ul. Krzywa 15, Płock CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE METANOIA W PŁOCKU Centrum powstało w 2002 roku, jako odpowiedź na wołanie Jana Pawła II o rozbudzenie wyobraźni miłosierdzia, by potrzebującym przyjść z pomocą. W Centrum działają: Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Teologiczno-Pastoralna, Punkt Informacji i Formacji Psychologów Chrześcijańskich, Ośrodek Tworzenia i Koordynacji Grup Wsparcia. Kontakt: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej ul. Tumska 5, Płock tel/fax 024/ ; FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DOMINIK W WARSZAWIE Powstała w 1998 roku. Fundacja pomaga osobom poszkodowanym w wyniku uzależnień od alkoholu oraz działań destrukcyjnych sekt i ugrupowań religijnych. W ramach działalności Fundacji Dominik prowadzone są: 1. Telefon konsultacyjny ( ) 2. Sekcja trzeźwościowa (udziela porad) 3. Ośrodek informacji o sektach i nowych ruchach religijnych (udziela porad). 10

11 Kontakt: Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "DOMINIK" Warszawa, ul. Dominikańska 2, tel. (022) , fax (022) FUNDACJA ŚWIATŁO-ŻYCIE OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-SZKOLENIOWY IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO Ośrodek został poświęcony w 1997 roku. Ośrodek współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach. Organizuje kursy i szkolenia dla nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli, rekolekcje dla osób, które przeżywają trudności w swoim życiu związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, leków i innych środków lub cierpią z powodu uzależnienia swoich bliskich, przygotowuje wodzirejów zabaw bezalkoholowych i inne. Kontakt: ul. Gawronów 20, Katowice, tel. 032/ , GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Powstało pod koniec 1992 roku w parafii Pierwszych Świętych Męczenników Międzyrzeckich. Swoją działalność charytatywną rozpoczęło od otworzenia dla ubogich darmowej stołówki na kilkadziesiąt miejsc. W 1997 roku w ramach stowarzyszenia utworzono Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II, które koordynuje różnoraką pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Prowadzone przez stowarzyszenie jadłodajnie wydają obecnie siedem tysięcy dwudaniowych obiadów miesięcznie. Stałą opieką w różnej formie stowarzyszenie otacza trzy tysiące osób. Personel pracuje społecznie. Kontakt: ul. Słoneczna 63, Gorzów Wielkopolski Prezes: Augustyn Wiernicki Kapelan Stowarzyszenia: ks. Henryk Grządko, ul. Słoneczna 63, Gorzów Wlkp., tel. 095/ ; kom

12 KATOLICKIE CENTRUM TRZEŹWOŚCI Służy pomocą wszystkim, którym alkohol zagraża w życiu rodzinnym, osobistym, społecznym (klub dyskusyjny), tym, którzy szukają pomocy dla siebie i innych, chcących wyzwolić się z uzależnień (informacje oraz wspólnoty samopomocowe AA, Al.-Anon), pragnącym pogłębić swoją wiarę, żyć duchem katolickim realizując katolickie zasady życia chrześcijańskiego (katechezy, spotkania biblijne, Eucharystia), tym, którzy chcą na trzeźwo spędzać wraz z rodziną swój wolny czas (pielgrzymki, wieczorki taneczne, zawody sportowe). Kontakt: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 3, Tel POLSKA RADA RUCHU ABSTYNENCKIEGO Celem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich funkcjonującego pod nazwą Polska Rada Ruchu Abstynenckiego, w skrócie PRRA jest podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania postaw trzeźwościowych. Zgodnie ze statutem celem PRRA jest propagowanie działalności w zakresie: a. Ochrony i promocji zdrowia. b. Przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem patologii pijaństwa i alkoholizmu. c. Wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych, w tym w szczególności działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin. d. Inicjowania tworzenia standardów działań trzeźwościowych. e. Wspierania działań samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. f. Wspierania inicjatyw rządowych i parlamentarnych w zakresie polityki wobec alkoholu. g. Współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie rozwiązywania szeroko rozumianych problemów alkoholowych. PRRA realizuje swoje działania poprzez: a. Koordynowanie działalności organizacji abstynenckich działających na terenie kraju. b. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej na rzecz środowisk abstynenckich. c. Wyrażanie opinii wobec aktów prawnych dotyczących problemów alkoholowych. d. Prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. e. Prowadzenie działalności informacyjno wydawniczej. 12

13 f. Prowadzenie szkoleń mających na celu podwyższenie jakości pracy organizacji pozarządowych wchodzących w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. g. Inicjowanie i propagowanie imprez kulturalno, sportowo, artystycznych o charakterze trzeźwościowym i abstynenckim. h. Wspieranie współpracy międzynarodowej, poprzez nawiązywanie kontaktów z organizacjami europejskimi o podobnym charakterze. i. Współpracę z mediami, mającą na celu propagowanie działalności polskiego ruchu abstynenckiego. Kontakt: Polska Rada Ruchu Abstynenckiego Warszawa, ul. Kolska 2/4, Tel./fax , kom , OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I REGIONALNYCH STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH POLSKA RADA RUCHU ABSTYNENCKIEGO W SKIERNIEWICACH Cele i zadania Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego Celem PRRA jest podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania trzeźwości. Rada będzie realizować swoje zadania poprzez: wyrażanie opinii w kwestii polityki społecznej, wspieranie idei zakresu zdrowia publicznego, badania i analizy inicjatyw społecznych, organizację szkoleń i warsztatów, działalność informacyjno-wydawniczą, udzielanie porad i konsultacji, organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, propagowanie integracji europejskiej, tworzenie warunków współpracy ze wszystkimi sektorami życia publicznego. Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego z siedzibą w Skierniewicach: gdzie znajdują się: internetowa Baza Adresowa Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich, aktualne informacje o pracy PRRA, opisy działań podejmowanych przez ruch abstynencki w Polsce, pomocne materiały i adresy internetowe. Kontakt: Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 tel

14 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: Ministerstwo Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii Strona kampanii Ciąża bez alkoholu (www.ciazabezalkoholu.pl) Strona kampanii Dzieciństwo bez przemocy (www.przemoc.com.pl) Strona kampanii Alkohol nieletnim wzbroniony (www.sprzeciw.pl) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (http://www.niebieskalinia.info/ Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (http://www.niebieskalinia.org/) Strona Anonimowych Alkoholików Profesjonalny portal psychologiczny Życie w trzeźwości - serwis dotyczący alkoholu Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN Zachowaj Trzeźwy Umysł Nieoficjalna strona Dorosłych Dzieci Alkoholików Strona kampanii "Dziecko w sieci" Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl) E-Pacjent Kurier Medycyny Praktycznej Medycyna i Zdrowie - Potrzebny Portal Medyczny - Esculap.pl Edukacyjny serwis medyczny portalu Esculap.pl Internetowy Serwis Informacyjny "NA ZDROWIE" Nieformalna Grupa na Rzecz Promowania Idei Przyjaźni i Nieagresji "Wsparcie" Strona "Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich - Polska Rada Ruchu Abstynenckiego" Strona poświęcona FAS Forum 12 Kroków Portal Psychologiczny psychologia.net.pl Serwis internetowy Oficjalna strona Al-Anon mam-problem.com 14

15 ADRESY PLACÓWEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO W POLSCE Województwo dolnośląskie Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki NZOZ "Essere" od Alkoholu Wolności Bielawa 074/ ia od dzierżoniowski NZOZ "EURO-MEDICA" Poradnia Uzależnienia NZOZ "Essere" od Alkoholi ul. Wolności Bielawa Piastowska Dzierżoniów 074/ ia od ia od górowski NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych TE-MED Poradnia Uzależnień i Współ Alkoholu Piastów Góra 065/ ia od NZOZ "KORMED" Specjalistyczna Przychodnia Lekarska od Alkoholu (odwykowa) Dmowskiego Jawor 076/ ia od jaworski Przychodnia Rejonowa w Jaworze Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Piłsudskiego Jawor 076/ wew. 21 ia od jeleniogórski Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" Hostel dla osób uzależnionych Miłków Miłków ia od kłodzki "Zespół Opieki Zdrowotnej" Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szpitalna Nowa Ruda 074/ ia od 15

16 lubański NZOZ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE i Współ Alkoholu Zawidowska Lubań 075/ ia od lwówecki milicki NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddział Terapii Uzależnień Morcinka Lwówek Śląski 075/ ul. Grzybowa Milicz ia od Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddział Detoksykacji Alkoholowej ul. Grzybowa Milicz oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oleśnicki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" i Współ Alkoholu Wrocławska Syców 062/ ia od strzeliński PZLA Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależniania od Alkoholu Mickiewicza Strzelin 071/ ia od świdnicki Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Poradnie dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oś. Sudeckie Świebodzice 074/ ia od 16

17 wałbrzyski Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Parkowa Czarny Bór 074/ wołowski Powiatowy Zespół ZOZ Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Poradnia Odwykowa zgorzelecki Sp ZOZ w Zgorzelcu - Wielospecjalistyczny Szpital Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Al.. Jerozolimskie Brzeg Dolny Rolnicza Sieniawka 075/ ia od Województwo kujawsko pomorskie Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki bydgoski chełmiński Poradnia Leczenia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ZOZ "Promyk" Paderewskiego Koronowo 052/ Kamionka Chełmno 056/ ia od ia od golub-dobrzyń lipnowski mogileński ZOZ Szpital Powiatowy od Alkoholu l Przychodnia Rejonowa Poradnia Terapii Uzależnień Przychodnia Rejonowa Nr 1 Dr J.G.Koppa 1E Golub- Dobrzyń 056/ w Listopada Lipno 054/ Kościuszki Mogilno 052/ ia od ia od ia od 17

18 nakielski NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" od Alkoholu Kościuszki Szubin 052/ ia od radziejowski rypiński sępoleński Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuależnienia Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem Detoksykacyjnym Przychodnia Rejonowa Poradnia Odwykowa Zespół Diagnostyczno- Leczniczy BONUS od Alkoholu, i Profilaktyki Szpitalna Radziejów 054/ Szpitalna Radziejów 054/ Maja Rypin do 55 Szkolna Sępólno Krajeńskie 052/ ia od ia od ia od toruński tucholski NZOZ "Przychodnia Chełmżyńska" Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu NZOZ "Szpital Tucholski" Szpital Powiatowy i Współ Alkoholu Kościuszki Chełmża 056/ , 01 Nowodworskie go Tuchola 052/ ia od ia od żniński NZOZ Pałuckie Centrum Zdrowia - Poradnie Specjalistyczne i Współuzaleznienia od Alkoholu Szpitalna Żnin 052/ ia od Województwo lubelskie Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki 18

19 bialski hrubieszowski janowski krasnostawski NZOZ "PSYCHE" Poradnia Odwykowa Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu Oddział Leczenia Uzależnień SP ZZOZ Poradnia Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu Wiejska Międzyrzec Podlaski 083/ Mickiewicza Hrubieszów 084/ wew. 223 Piłsudskiego Hrubieszów 084/ w.332 J.Zamoyskiego Janów Lubelski w.332 Sobieskiego 4b Krasnystaw 082/ ia od ia od ia od ia od lubartowski lubelski opolski parczewski Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień Słowackiego Lubartów 081/ w.25 Piłsudskiego Bychawa 081/ Przemysłowa 4B Opole Lubelskie 081/ Kościelna Parczew 083/ ia od ia od od Alkoholu Wisznicka Radzyń Podlaski 083/ ia od 19

20 radzyński Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych COTUA Wisznicka Radzyń Podlaski 083/ , 56, Suchowola 083/ rycki tomaszowski włodawski zamojski N ZOZ "KLINIKA" Poradnia Uzależnienia i Współ Alkoholu NZOZ "PSYCHO-MED" Poradnia Odwykowa SP WSP Oddział I COTUA Województwo lubuskie Żytnia Ryki Aleje Grunwaldzkie Tomaszów Lubelski 084/ Al. J.Piłsudskiego Włodawa Klasztorna Radecznica 084/ ia od ia od ia od Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki krośnieński Środków Psychoaktywnych NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Medyk" Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Kresowa Gubin 068/ Gdańska 17/35 i Gubin 068/ Słoneczna 1/3 Krosno Odrzańskie ia od ia od ia od 20

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy (2) z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover

Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover lp Nazwa pełna miasto 1 NZOZ "Przychodnia Rodzinna" 2 3 NZOZ KA-MED s.j. NZOZ KA-MED s.j. Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Aleksandrów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT do konsultacji

PROJEKT do konsultacji PROJEKT do konsultacji Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Kraków, lipiec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo