ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?"

Transkrypt

1 ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? Spis treści: 1. Ogólnokrajowe, wojewódzkie, gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych Działalność PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 7 3. Inne źródła finansowania projektów społecznych, pomagających walczyć z problemami alkoholizmu na wsi Ważne strony internetowe Adresy ośrodków prowadzących terapię przeciwalkoholową

2 Wstęp Nie od dziś wiadomo, że alkoholizm jest w Polsce problemem, który współwystępuje bardzo często z ubóstwem i prowadzi do marginalizacji społecznej. Dane, jakie określają to zjawisko mówią same za siebie. Szacuje się, że od tys. osób w Polsce jest uzależnionych, a kolejne 2-3 mln go nadużywa. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są podmiotem właściwym do rozwiązywania problemów alkoholowych w swoich społecznościach lokalnych. W tym poradniku znajdziecie Państwo informacje nie tylko na temat możliwości działań gmin w przeciwdziałaniu problemowi alkoholizmu, ale także opisy i adresy instytucji znajdujących się na terenie całego kraju, które zostały stworzone po to, by pomagać osobom z problemem alkoholowym. 2

3 NARODOWY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA Rada Ministrów przyjęła w dniu 4 stycznia 2007 roku Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Program został opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz.U Nr 147, poz. 1231) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi System profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opisany w Narodowym Programie oparty jest na trzech wzajemnie komplementarnych programach działań realizowanych na różnych poziomach administracji: Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalane corocznie przez rady gmin i realizowane przez samorządy gminne. Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które w ramach gminnego programu powinny realizować samorządy oraz wskazuje źródło finansowania tych zadań; Wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane na szczeblu samorządów województw; Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jednym z 12 rządowych programów z zakresu pomocy społecznej. Wskazuje zadania realizowane przez organy administracji rządowej i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która koordynuje realizację Programu, a także integruje wszystkie trzy obszary działań centralny, wojewódzki i gminny formułując spójne dla nich kategorie problemów i cele operacyjne. Sformułowana w Programie strategia działań wobec alkoholu obejmuje min. rozwijanie edukacji publicznej przy współudziale mediów, zwiększanie dostępności i jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, systematyczne kontrolowanie zasad prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz szczególna ochrona ludzi młodych przed wpływem działań marketingowych, systematyczne kontrolowanie dostępności alkoholu w szczególności w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, zwiększanie dostępności i skuteczności programów pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, wdrażanie programów korekcyjno edukacyjnych dla sprawców oraz rozwijanie i doskonalenie procedur interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. Program opisuje planowane działania w 10 obszarach problemowych zawierających cele operacyjne, metody działań i wskaźniki oraz określa szczegółowe zadania wszystkich organów odpowiedzialnych za jego realizację. Przydatne strony: - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ministerstwo Zdrowia 3

4 WOJEWÓDZKIE PROGRAMY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z zapisami art. 1 i 2 ww. ustawy samorząd województwa obowiązany jest do: podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy, popierania tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewniania warunków sprzyjających działaniom tych organizacji, współdziałania z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. W każdym województwie zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnienia od Alkoholu i (WOTUW), na które nałożono liczne obowiązki pozalecznicze. Należą do nich: Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa; Koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa; Działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia związanych z nim problemów oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz ocena tych danych, Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń. Poziom realizacji tych zadań jest bardzo różny w poszczególnych województwach. Zależy on między innymi od organizacyjnej i finansowej samodzielności WOTUWów, jako zakładów opieki zdrowotnej, od poziomu finansowania działań pozaleczniczych przez WOTUWY z puli środków Urzędów Marszałkowskich oraz od aktywności i zaangażowania w pracę na rzecz lecznictwa odwykowego w województwie kierowników WOTUWów. Poniżej zamieszczono link do strony internetowej, na której znajdziecie Państwo adresy i dane tych ośrodków: 4

5 GMINNE PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Ustawa zobowiązała również gminy do realizacji zadań z zakresu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych, poprzez uchwalanie własnych, gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja ww. zadań własnych jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy. Po raz pierwszy katalog konkretnych zadań do realizacji w gminach pojawił się w ustawie we wrześniu 1996 roku i od roku 1997 stał się obligatoryjną zawartością gminnego programu. Źródłem pozyskiwania środków na realizację zadań w tym zakresie są opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Główne zadania gmin obejmują m.in.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej, ustalanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, udzielanie pomocy prawnej i psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych właśnie na poziomie samorządów gmin. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte są w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii; Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493); Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) oraz komentarz do 5

6 Rozporządzenia - Biblioteczka Reformy Nr 40, rozdział Zapobieganie uzależnieniom przez redukcję popytu na środki psychoaktywne, pt.: Poziomy profilaktyki". Programy profilaktyczne w zreformowanej szkole; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz ust.2). Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określają lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania narkotyków. O ich treści możecie się Państwo dowiedzieć ze stron internetowych Waszych gmin lub bezpośrednio pytając w odpowiednim Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W zdecydowanej większości gmin Ośrodki Pomocy Społecznej są jednym z realizatorów gminnego programu, a ich aktywność jest szczególnie cenna w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opartym na współpracy służb i instytucji, a także we współpracy w gminną komisją w zakresie motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia. Dane pochodzące z Regionalnych Izb Obrachunkowych pokazują, ze na przestrzeni kilku lat wyraźnie poprawia się sposób gospodarowania środkami finansowych przeznaczonymi na realizację gminnego programu. Poziom wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń wzrósł z 68,3% w roku 1998 do 87,7% w roku ubiegłym. Gminy najwięcej środków przeznaczają na działania skierowane do dzieci i młodzieży. W roku ubiegłym wydatki na wspieranie opisanych wyżej systemów wynosiły: działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych bez programu terapeutycznego 58 mln (14,9%); działalność świetlic socjoterapeutycznych realizujących programy profilaktyczne 44,5 mln (11,5%), kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych 39 mln (10%); realizacja szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych ponad 48,5 mln zł (12,8%); programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież ponad 7 mln zł (1,9%). Znaczącą role w gminnym systemie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają punkty konsultacyjne. W Polsce funkcjonuje ich ponad Głównym zadaniem punktów jest motywowanie do podjęcia leczenia, informowanie o możliwościach terapii i udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu np. w formie grup wsparcia czy bieżących konsultacji. Punkty konsultacyjne mają za zadanie zdiagnozować rodzaj problemów, z którymi zgłaszają się klienci i zaplanować plan pomocy, angażując dostępne lokalne służby i instytucje. W Polsce działa ponad 500 klubów i stowarzyszeń abstynenckich. Podejmują one do realizacji coraz więcej zadań programu gminnego i odgrywają coraz większą rolę w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stając się w tym obszarze ważnym partnerem gmin. Od początku swojego istnienia kluby były miejscem, w którym uzależniony i jego rodzina otrzymywali wsparcie, stanowiły bezpieczne miejsce nauki nowego stylu życia bez alkoholu. 6

7 PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Cele i zadania Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). Agencja jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe na zadania przez nią realizowane znajdują się w strukturze budżetu Ministra Zdrowia. Większość działań prowadzonych lub koordynowanych przez Agencję finansowana jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych lub zakupu usług specjalistycznych. Cele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację. Opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej problemów alkoholowych. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań. Współpraca z organami samorządu województw i pełnomocnikami samorządów terenowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego. Zlecanie i finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych. Agencja służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem ludziom, instytucjom i organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką alkoholową. 7

8 Kontakt: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie Warszawa Telefony: (0 22) (0 22) (0 22) Fax: (0 22) Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek Strona internetowa Agencji: Strona zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią. REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od 1996 r. prowadzi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej różnorodne formy szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii oraz edukacji rodzin osób uzależnionych. Wśród uczestników znajdują się aktualnie lekarze, psychologowie i terapeuci z Białorusi, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Rumunii, Mołdowy, Ukrainy, kilku regionów Rosji oraz z Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Mongolii. Jednym z ważniejszych obszarów współpracy regionalnej jest przekazywanie innym krajom polskich doświadczeń z funkcjonowania programów leczenia alkoholików Atlantis, które dzięki tej inicjatywie od 10 lat prowadzone są z ogromnym powodzeniem w polskich więzieniach. Od kilku lat również przekazywane są doświadczenia w dziedzinie tworzenia - na wolności i w zakładach karnych - programów dla sprawców przemocy. 8

9 Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a Warszawa tel (48) fax INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną, zajmuje się leczeniem chorób psychicznych i neurologicznych oraz leczeniem uzależnień. W ramach Instytutu działa od wielu lat Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, prowadzący badania naukowe w tej dziedzinie. Prace naukowe pracowników zakładu są często prezentowane za granicą i cieszą się dużym uznaniem. Dyrektor Instytutu jest Krajowym Specjalistą w zakresie terapii uzależnień i współpracuje z zespołami ekspertów. We współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Instytucie została powołana Rada Programowa do Badań nad Problemami Związanymi z Alkoholem inicjująca badania naukowe w tym zakresie. W Instytucie znajdują się m.in. następujące działy: Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Zakład Psychiatrii Społecznej, Zakład Psychologii Klinicznej, Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej, Dział informacji i Dokumentacji Naukowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek w Strzyżynie., Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Kontakt: Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego Warszawa tel.: (0 22) , fax: (0 22) www: 9

10 ORGANIZACJE APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI Organizacje apostolstwa trzeźwości powstały ze względu na sytuację moralno-społeczną związaną z nadużywaniem alkoholu, a ich celem było zaradzenie problemom wynikającym z pijaństwa. Są też organizacje, które do swojego programu wychowawczego włączyły wychowanie do trzeźwości, jak np. ZHR. Wspólnota Apostolstwa Trzeźwości, o której zaliczają się te organizacje została powołana i działa przy Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Zbigniew Kaniecki jest sekretarzem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. W większości diecezji działają także tzw. Diecezjalni duszpasterze trzeźwości. Ich dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć pod następującym adresem: Kontakt: ks. Zbigniew Kaniecki, ul. Krzywa 15, Płock CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE METANOIA W PŁOCKU Centrum powstało w 2002 roku, jako odpowiedź na wołanie Jana Pawła II o rozbudzenie wyobraźni miłosierdzia, by potrzebującym przyjść z pomocą. W Centrum działają: Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Teologiczno-Pastoralna, Punkt Informacji i Formacji Psychologów Chrześcijańskich, Ośrodek Tworzenia i Koordynacji Grup Wsparcia. Kontakt: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej ul. Tumska 5, Płock tel/fax 024/ ; FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DOMINIK W WARSZAWIE Powstała w 1998 roku. Fundacja pomaga osobom poszkodowanym w wyniku uzależnień od alkoholu oraz działań destrukcyjnych sekt i ugrupowań religijnych. W ramach działalności Fundacji Dominik prowadzone są: 1. Telefon konsultacyjny ( ) 2. Sekcja trzeźwościowa (udziela porad) 3. Ośrodek informacji o sektach i nowych ruchach religijnych (udziela porad). 10

11 Kontakt: Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "DOMINIK" Warszawa, ul. Dominikańska 2, tel. (022) , fax (022) FUNDACJA ŚWIATŁO-ŻYCIE OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-SZKOLENIOWY IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO Ośrodek został poświęcony w 1997 roku. Ośrodek współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach. Organizuje kursy i szkolenia dla nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli, rekolekcje dla osób, które przeżywają trudności w swoim życiu związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, leków i innych środków lub cierpią z powodu uzależnienia swoich bliskich, przygotowuje wodzirejów zabaw bezalkoholowych i inne. Kontakt: ul. Gawronów 20, Katowice, tel. 032/ , GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Powstało pod koniec 1992 roku w parafii Pierwszych Świętych Męczenników Międzyrzeckich. Swoją działalność charytatywną rozpoczęło od otworzenia dla ubogich darmowej stołówki na kilkadziesiąt miejsc. W 1997 roku w ramach stowarzyszenia utworzono Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II, które koordynuje różnoraką pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Prowadzone przez stowarzyszenie jadłodajnie wydają obecnie siedem tysięcy dwudaniowych obiadów miesięcznie. Stałą opieką w różnej formie stowarzyszenie otacza trzy tysiące osób. Personel pracuje społecznie. Kontakt: ul. Słoneczna 63, Gorzów Wielkopolski Prezes: Augustyn Wiernicki Kapelan Stowarzyszenia: ks. Henryk Grządko, ul. Słoneczna 63, Gorzów Wlkp., tel. 095/ ; kom

12 KATOLICKIE CENTRUM TRZEŹWOŚCI Służy pomocą wszystkim, którym alkohol zagraża w życiu rodzinnym, osobistym, społecznym (klub dyskusyjny), tym, którzy szukają pomocy dla siebie i innych, chcących wyzwolić się z uzależnień (informacje oraz wspólnoty samopomocowe AA, Al.-Anon), pragnącym pogłębić swoją wiarę, żyć duchem katolickim realizując katolickie zasady życia chrześcijańskiego (katechezy, spotkania biblijne, Eucharystia), tym, którzy chcą na trzeźwo spędzać wraz z rodziną swój wolny czas (pielgrzymki, wieczorki taneczne, zawody sportowe). Kontakt: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 3, Tel POLSKA RADA RUCHU ABSTYNENCKIEGO Celem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich funkcjonującego pod nazwą Polska Rada Ruchu Abstynenckiego, w skrócie PRRA jest podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania postaw trzeźwościowych. Zgodnie ze statutem celem PRRA jest propagowanie działalności w zakresie: a. Ochrony i promocji zdrowia. b. Przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem patologii pijaństwa i alkoholizmu. c. Wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych, w tym w szczególności działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin. d. Inicjowania tworzenia standardów działań trzeźwościowych. e. Wspierania działań samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. f. Wspierania inicjatyw rządowych i parlamentarnych w zakresie polityki wobec alkoholu. g. Współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie rozwiązywania szeroko rozumianych problemów alkoholowych. PRRA realizuje swoje działania poprzez: a. Koordynowanie działalności organizacji abstynenckich działających na terenie kraju. b. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej na rzecz środowisk abstynenckich. c. Wyrażanie opinii wobec aktów prawnych dotyczących problemów alkoholowych. d. Prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. e. Prowadzenie działalności informacyjno wydawniczej. 12

13 f. Prowadzenie szkoleń mających na celu podwyższenie jakości pracy organizacji pozarządowych wchodzących w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. g. Inicjowanie i propagowanie imprez kulturalno, sportowo, artystycznych o charakterze trzeźwościowym i abstynenckim. h. Wspieranie współpracy międzynarodowej, poprzez nawiązywanie kontaktów z organizacjami europejskimi o podobnym charakterze. i. Współpracę z mediami, mającą na celu propagowanie działalności polskiego ruchu abstynenckiego. Kontakt: Polska Rada Ruchu Abstynenckiego Warszawa, ul. Kolska 2/4, Tel./fax , kom , OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I REGIONALNYCH STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH POLSKA RADA RUCHU ABSTYNENCKIEGO W SKIERNIEWICACH Cele i zadania Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego Celem PRRA jest podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania trzeźwości. Rada będzie realizować swoje zadania poprzez: wyrażanie opinii w kwestii polityki społecznej, wspieranie idei zakresu zdrowia publicznego, badania i analizy inicjatyw społecznych, organizację szkoleń i warsztatów, działalność informacyjno-wydawniczą, udzielanie porad i konsultacji, organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, propagowanie integracji europejskiej, tworzenie warunków współpracy ze wszystkimi sektorami życia publicznego. Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego z siedzibą w Skierniewicach: gdzie znajdują się: internetowa Baza Adresowa Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich, aktualne informacje o pracy PRRA, opisy działań podejmowanych przez ruch abstynencki w Polsce, pomocne materiały i adresy internetowe. Kontakt: Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 tel

14 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: Ministerstwo Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii Strona kampanii Ciąża bez alkoholu (www.ciazabezalkoholu.pl) Strona kampanii Dzieciństwo bez przemocy (www.przemoc.com.pl) Strona kampanii Alkohol nieletnim wzbroniony (www.sprzeciw.pl) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (http://www.niebieskalinia.info/ Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (http://www.niebieskalinia.org/) Strona Anonimowych Alkoholików Profesjonalny portal psychologiczny Życie w trzeźwości - serwis dotyczący alkoholu Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN Zachowaj Trzeźwy Umysł Nieoficjalna strona Dorosłych Dzieci Alkoholików Strona kampanii "Dziecko w sieci" Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl) E-Pacjent Kurier Medycyny Praktycznej Medycyna i Zdrowie - Potrzebny Portal Medyczny - Esculap.pl Edukacyjny serwis medyczny portalu Esculap.pl Internetowy Serwis Informacyjny "NA ZDROWIE" Nieformalna Grupa na Rzecz Promowania Idei Przyjaźni i Nieagresji "Wsparcie" Strona "Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich - Polska Rada Ruchu Abstynenckiego" Strona poświęcona FAS Forum 12 Kroków Portal Psychologiczny psychologia.net.pl Serwis internetowy Oficjalna strona Al-Anon mam-problem.com 14

15 ADRESY PLACÓWEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO W POLSCE Województwo dolnośląskie Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki NZOZ "Essere" od Alkoholu Wolności Bielawa 074/ ia od dzierżoniowski NZOZ "EURO-MEDICA" Poradnia Uzależnienia NZOZ "Essere" od Alkoholi ul. Wolności Bielawa Piastowska Dzierżoniów 074/ ia od ia od górowski NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych TE-MED Poradnia Uzależnień i Współ Alkoholu Piastów Góra 065/ ia od NZOZ "KORMED" Specjalistyczna Przychodnia Lekarska od Alkoholu (odwykowa) Dmowskiego Jawor 076/ ia od jaworski Przychodnia Rejonowa w Jaworze Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Piłsudskiego Jawor 076/ wew. 21 ia od jeleniogórski Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" Hostel dla osób uzależnionych Miłków Miłków ia od kłodzki "Zespół Opieki Zdrowotnej" Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szpitalna Nowa Ruda 074/ ia od 15

16 lubański NZOZ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE i Współ Alkoholu Zawidowska Lubań 075/ ia od lwówecki milicki NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddział Terapii Uzależnień Morcinka Lwówek Śląski 075/ ul. Grzybowa Milicz ia od Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddział Detoksykacji Alkoholowej ul. Grzybowa Milicz oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oleśnicki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" i Współ Alkoholu Wrocławska Syców 062/ ia od strzeliński PZLA Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależniania od Alkoholu Mickiewicza Strzelin 071/ ia od świdnicki Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Poradnie dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oś. Sudeckie Świebodzice 074/ ia od 16

17 wałbrzyski Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Parkowa Czarny Bór 074/ wołowski Powiatowy Zespół ZOZ Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Poradnia Odwykowa zgorzelecki Sp ZOZ w Zgorzelcu - Wielospecjalistyczny Szpital Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Al.. Jerozolimskie Brzeg Dolny Rolnicza Sieniawka 075/ ia od Województwo kujawsko pomorskie Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki bydgoski chełmiński Poradnia Leczenia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ZOZ "Promyk" Paderewskiego Koronowo 052/ Kamionka Chełmno 056/ ia od ia od golub-dobrzyń lipnowski mogileński ZOZ Szpital Powiatowy od Alkoholu l Przychodnia Rejonowa Poradnia Terapii Uzależnień Przychodnia Rejonowa Nr 1 Dr J.G.Koppa 1E Golub- Dobrzyń 056/ w Listopada Lipno 054/ Kościuszki Mogilno 052/ ia od ia od ia od 17

18 nakielski NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" od Alkoholu Kościuszki Szubin 052/ ia od radziejowski rypiński sępoleński Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuależnienia Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem Detoksykacyjnym Przychodnia Rejonowa Poradnia Odwykowa Zespół Diagnostyczno- Leczniczy BONUS od Alkoholu, i Profilaktyki Szpitalna Radziejów 054/ Szpitalna Radziejów 054/ Maja Rypin do 55 Szkolna Sępólno Krajeńskie 052/ ia od ia od ia od toruński tucholski NZOZ "Przychodnia Chełmżyńska" Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu NZOZ "Szpital Tucholski" Szpital Powiatowy i Współ Alkoholu Kościuszki Chełmża 056/ , 01 Nowodworskie go Tuchola 052/ ia od ia od żniński NZOZ Pałuckie Centrum Zdrowia - Poradnie Specjalistyczne i Współuzaleznienia od Alkoholu Szpitalna Żnin 052/ ia od Województwo lubelskie Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki 18

19 bialski hrubieszowski janowski krasnostawski NZOZ "PSYCHE" Poradnia Odwykowa Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu Oddział Leczenia Uzależnień SP ZZOZ Poradnia Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu Wiejska Międzyrzec Podlaski 083/ Mickiewicza Hrubieszów 084/ wew. 223 Piłsudskiego Hrubieszów 084/ w.332 J.Zamoyskiego Janów Lubelski w.332 Sobieskiego 4b Krasnystaw 082/ ia od ia od ia od ia od lubartowski lubelski opolski parczewski Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień Słowackiego Lubartów 081/ w.25 Piłsudskiego Bychawa 081/ Przemysłowa 4B Opole Lubelskie 081/ Kościelna Parczew 083/ ia od ia od od Alkoholu Wisznicka Radzyń Podlaski 083/ ia od 19

20 radzyński Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych COTUA Wisznicka Radzyń Podlaski 083/ , 56, Suchowola 083/ rycki tomaszowski włodawski zamojski N ZOZ "KLINIKA" Poradnia Uzależnienia i Współ Alkoholu NZOZ "PSYCHO-MED" Poradnia Odwykowa SP WSP Oddział I COTUA Województwo lubuskie Żytnia Ryki Aleje Grunwaldzkie Tomaszów Lubelski 084/ Al. J.Piłsudskiego Włodawa Klasztorna Radecznica 084/ ia od ia od ia od Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Rodzaj placówki krośnieński Środków Psychoaktywnych NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Medyk" Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Kresowa Gubin 068/ Gdańska 17/35 i Gubin 068/ Słoneczna 1/3 Krosno Odrzańskie ia od ia od ia od 20

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. dolnośląskie

Baza danych w. dolnośląskie Baza danych w. dolnośląskie 1. Powiat kamiennogórski WOTUW - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. Vitamed przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp Ciechanów 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp ul. Sienkiewicza 71B 06-413 Ciechanów tel.: 023 672-32-50, 023 670-22-53 2. przychodnia/poradnia terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczenia uzależnień, zwłaszcza uzależnień od substancji psychoaktywnych, wg. powiatów województwa świętokrzyskiego na rok 2012

Wykaz podmiotów leczenia uzależnień, zwłaszcza uzależnień od substancji psychoaktywnych, wg. powiatów województwa świętokrzyskiego na rok 2012 Wykaz podmiotów leczenia, zwłaszcza od, wg. powiatów województwa świętokrzyskiego na rok 2012 Poradnia Zdrowia Psychicznego I Leczenia Uzależnień W Busku-Zdroju Powiat buski Busko-Zdrój Sądowa 9 28100

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. mazowieckie

Baza danych w. mazowieckie Baza danych w. mazowieckie 1. Powiat pruszkowski Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 22

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31 Andrychów NZOZ MEDICAN Poradnia Leczenia Uzależnień Metalowców 10 34-120 Andrychów tel.: 033 875 10 36 Bochnia NZOZ "SANUS" Poradnia Zdrowia Psychicznego Konstytucji 3 32-700 Bochnia tel.: 014 612 36 55

Bardziej szczegółowo

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Załącznik 5. Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Lp Powiat Województwo Przybliżona powierzchnia powiatu [km 2 ] Przybliżony udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy 1 aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNKACYJNI (PT) POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42-100 Kłobuck ul.ks.kard.wyszyńskiego 15, tel. 34-310-01-34 e-mail : sekretariat@piwklobuck.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014)

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014) 02 01 bolesławiecki 36 806 359 3 856 503 32 335 522 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 205 215 7 216 251 34 320 178 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 582 143 91 551 45 581 301 2 909 291

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Załącznik nr 1 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Załącznik nr 2 Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Nr dolnośląskie 51 298 919 23 022 576 1 bolesławiecki 1 326 918 517 860 2 dzierżoniowski 2 435 229 1 183 680 3 głogowski 1 753

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Dr n. med. Michał F. Kamiński, Mgr Paulina Wieszczy, Prof. dr hab. Jarosław Reguła Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 170 13242 Poz. 1148 1148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia sierpnia 10 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łączny nakład naszego pakietu TYGODNIK LOKALNY wynosi MILION egz.

Łączny nakład naszego pakietu TYGODNIK LOKALNY wynosi MILION egz. Łączny nakład naszego pakietu TYGODNIK LOKALNY wynosi MILION egz. TYGODNIKI LP Tytuł tygodnika Termin emisji Województwo Nakład Powiaty 1 Kurier Gmin wtorek DOLNOŚLĄSKIE 4 000 wołowski 2 Gazeta Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia.0.5r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 9c w pkt Kodeks karny oraz podmiotów

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK Nazwa : Dom Dziecka Adres: ul. Powstańców Śląskich 14, Opole Tel.: (77) 441-50-40 http://www.domdziecka.opole.pl Nazwa : Dom Opiekuńczo - Leczniczy Prowadzony Przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r.

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r. U C H W A Ł A nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A. Województwo Powiat Adres do korespondencji Dni i godziny przyjmowania interesariuszy bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski warmińsko-mazurskie podlaskie podlaskie mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec. Czarny Bór. Jawor. Kłodzko. Legnica

Bolesławiec. Czarny Bór. Jawor. Kłodzko. Legnica Bolesławiec Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Detoksykacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu Czarny Bór Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. 26.09.2008 Opublikowano w: M.P. Nr 71, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r.

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 czerwca 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia czerwca 05 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c w pkt -3 Kodeks karny oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Będzin. Bielsko - Biała. Bytom. 1. NZOZ "SYBERKA" Poradnia Uzależnień Od Alkoholu. Zwycięstwa Będzin tel.:

Będzin. Bielsko - Biała. Bytom. 1. NZOZ SYBERKA Poradnia Uzależnień Od Alkoholu. Zwycięstwa Będzin tel.: Będzin Zwycięstwa 30 42-500 Będzin tel.: 032 267 68 71 1. NZOZ "SYBERKA" Poradnia Uzależnień Od Alkoholu Bielsko - Biała Mostowa 1 43-300 Bielsko Biała tel.: 033 812 30 42 Mostowa 1 43-300 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 913 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR WOJEWÓDZTWO POWIAT 11.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 bolesławiecki 7:30 15:30 6:00 22:00 6:00 22:00 6:00 22:00 dzierżoniowski 7:30

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2014 poz. 853 wersja obowiązująca od 2014-09-24 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/.../2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Cele:

Bardziej szczegółowo

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gmina Sławatycze Załącznik do Uchwały Nr XV /94/ 08 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Sławatycze - 2008 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2015 poz. 913 wersja obowiązująca od 2015-09-25 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek w Polsce Nazwa i adres izby Telefon Obszar działania (powiaty) Naczelna Izba Pielęgniarek i Al. Ujazdowskie 22, 0478 Warszawa, Polska. 22 628-34-93 628-58-61 628-95-56

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY SIEDLISKO NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY SIEDLISKO NA 2010 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY SIEDLISKO NA 2010 ROK WSTĘP: Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej aktualnym zadaniem samorządów gminnych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo